Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015"

Transkriptio

1 Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien Esiopetuksen toimintasuunnitelma

2 1 Sisältö 1. YKSIKKÖ TOIMINTA-AIKA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS TOIMINNAN TAVOITTEET JA MENETELMÄT Sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot Leikki Monipuolinen toiminta Kasvun ja oppimisen tuen tasot Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Suomi toisena kielenä opetus ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO RETKET JA TAPAHTUMAT YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA YHTEISTYÖ KOULUN KANSSA ARVIOINTI... 10

3 2 1. YKSIKKÖ Toivojentien päiväkoti Aarne Einari Toivojentie 4 Toivojentie Rajamäki Rajamäki p p Erkki Oskari (osapäiväryhmät) Toivojentie 6 Villentie Rajamäki Rajamäki p p päiväkodin johtaja Päivi Benjaminsson Kylänpään päiväkoti Siilinpesä Kylänpääntie Rajamäki päiväkodin johtaja Terhi Joki

4 3 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetusta annetaan välisenä aikana vähintään 700 tuntia. Perusopetuslaki määrittelee esiopetuksen laajuuden. PÄIVITTÄINEN ESIOPETUSAIKA Aarne, Einari, Erkki, Siilinpesä: Oskarit: aamupäiväryhmä , iltapäiväryhmä LOMAT Syysloma Joululoma Talviloma Pääsiäisloma TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Toimimme valtakunnallisten esiopetuksen perusteiden sekä Nurmijärven kunnan esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Tavoitteemme on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tarjoamalla lasten yksilölliset kehitystarpeet huomioon ottavaa esiopetusta. Kasvatuksemme ja opetuksemme lähtökohta on lapsi aktiivisena oppijana. Lapsi tutkii, etsii, kokee ja näkee, yrittää, erehtyy, onnistuu, pohtii ja rakentaa näin aktiivista kuvaa itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Toivojentien päiväkoti sijaitsee Rajamäen keskustassa, Rajamäen koulun naapurissa. Päiväkotimme muodostuu neljästä lähekkäin sijaitsevasta omakotitalosta, joista jokaisella on oma aidattu piha-alue. Kävelymatkan päässä päiväkodistamme löytyy Tykkitorninmäen metsä, kirjasto sekä monia muita retkikohteita. Kylänpään päiväkoti sijaitsee Kylänpään pientaloalueella, noin kahden kilometrin päässä Rajamäen keskustasta. Kylänpään päiväkodissa esiopetusta annetaan Siilinpesä ryhmässä, jossa esiopetuksen toteutus ja tavoitteet lähtevät lasten henkilökohtaisista tavoitteista. Monikäyttöisiin sisätiloihimme kuuluvat kaikissa taloissa eteinen, laaja ruokailutila sekä muutama erillinen huone. Nämä tilat mahdollistavat monipuolisen toiminnan joko pienryhmissä tai koko ryhmänä. Päiväkodissamme on käytössä myös tietoteknisiä laitteita, joita hyödynnämme esiopetuksessa ja siihen liittyvässä mediakasvatuksessa.

5 4 Kaikissa tiloissamme on lisäksi esillä välineitä ja materiaaleja, joita lapsi voi hyödyntää vapaasti leikkiin, pelaamiseen, kädentaitoihin ja liikuntaan yksin, muiden lasten kanssa tai yhdessä aikuisen kanssa. Ryhmätilamme muuttavat ilmettään erilaisten opetusaiheiden, projektien ja tapahtumien myötä. Nämä tilat ja leikkialueet luovat edellytyksiä erityisesti sosiaalisten taitojen oppimiselle. Lapsen toiveet ja kiinnostuksen kohteet ja erityisesti uudet kokemukset ohjaavat ja laajentavat kokemusmaailmaa, ja antavat oppimisen iloa ja onnistumisen elämyksiä. Teemme yhteistyötä vahvasti kaikkien päiväkotimme ryhmien kesken mm. päivittäisten aamu- ja iltakokoontumisten myötä. Koulun kanssa tehtävä yhteistyö muotoutuu syksyllä henkilöstön kesken pidettävän palaverin myötä. Päiväkotimme tilojen lisäksi käytämme Nuorisotilan liikuntasalia ja Rajakaaren peilisalia jumppatuokioihimme, sekä Rajamäen koulun tiloja esi- ja alkuopetuksen niveltapahtumiin. 4. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MENETELMÄT Päiväkotimme toiminta muotoutuu esiopetusvuoden aikana kunkin lapsiryhmän tarpeiden ja lasten toiveiden mukaan. Esiopetusvuoden aikana tärkeimmät harjoiteltavat taidot ovat ryhmässä toimiminen, itseilmaisussa harjaantuminen, toisten huomioon ottaminen sekä yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen. Esiopetus on loogisesti etenevä kokonaisuus, jonka tavoitteena on tarjota eri kehitysvaiheissa oleville lapsille oivaltamisen ja oppimisen iloa. Esiopetuksen tavoitteena on herättää ja lisätä lapsen mielenkiintoa suullisen ja kirjoitetun kielen havainnointiin ja tutkimiseen. Tutkimisen kohteina voivat olla erilaiset tekstit, ilmaisut, yksittäiset sanat, kirjaimet ja äänteet lapselle mielekkäässä yhteydessä. Kielellisen tietoisuuden kehittymistä tuemme esiopetuksessa leikkimällä, loruilemalla ja riimittelemällä kielen avulla, sekä tutustumalla monipuolisesti kirjoitettuun kielimuotoon. Lapsi saa kokemuksia siitä, että puhuttu kieli voidaan muuttaa kirjoitetuksi ja kirjoitettu puheeksi sekä aikuisen antaman mallin että omien kirjoittamis- ja lukemisyritysten avulla. Esiopetusvuoden aikana vahvistamme pohjaa lapsen matemaattisen ajattelun kehittymiselle ja matematiikan oppimiselle. Ohjaamme lapsia kiinnittämään huomioita arjessa ja ympäristössä ilmenevään matematiikkaan. Matemaattisia taitoja kehitämme toiminnallisesti erilaisten pelien ja tehtävien avulla, sekä leikinomaisesti eri aisteja hyväksi käyttäen. Esiopetuksessa tutustumme matematiikkaan ja sen osa-alueisiin havainnollisesti ja yhdessä toimien.

6 5 4.1 Sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot Lapsi oppii toimimalla ryhmässä ja olemalla vuorovaikutussuhteessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Harjoittelemme lasten sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja tavoitteellisesti omassa turvallisessa ryhmässä yhteisen toiminnan ja leikin myötä. Kannustamme lapsia ilmaisemaan itseään monipuolisesti, ja tarjoamme lapsille turvallisen ja mielekkään oppimisympäristön, jossa he saavat olla juuri sellaisia kuin ovat. Tuemme lapsen itsetunnon kehittymistä myönteisessä ilmapiirissä, jossa lapsen kanssa yhdessä käsittelemme erilaisia tunteita ja harjoittelemme niiden hyväksyttävää ilmaisua. Aikuisen tehtävänä on kuulla ja kuunnella lapsia sekä ohjata kannustavasti. Lapsen aito kohtaaminen on päivittäistä arkisten asioiden kertomista ja kuuntelemista esim. ruokailun yhteydessä. Pidämme tärkeänä harjaannuttaa myös lapsen omatoimisuutta. Kannustamme lapsia omatoimisuuteen kaikissa arkipäivän tilanteissa kuten pukemisessa ja riisumisessa, omista välineistä huolehtimisessa ja ruokailemisessa. Näissä tilanteissa harjoittelemme lisäksi hyviä tapoja ja toisten ystävällistä kohtelua. Kannustamme lapsia vastuun ottamiseen itsestä ja muista antamalla heille pieniä avustustehtäviä. 4.2 Leikki Leikki on lapselle luonnollisin ja siksi erittäin tärkeä tapa oppia ja harjoitella mm. sosiaalisia ja kielellisiä taitoja. Leikkiin sisältyy vuorovaikutusta, suunnittelemista, mielikuvituksen käyttöä, eläytymistä, keskittymistä, karkea- ja hienomotoriikkaa, ristiriitojen selvittämistä, huomaavaisuutta, havainnoimista, itsehillintää, vastuun ottamista, ajattelua, tilan ja oman kehon hahmottamista sekä pettymysten sietämistä. Leikissä lapsen sisäinen ja ulkoinen maailma kohtaavat. Leikillä on suuri merkitys esiopetuksessamme. Lapsilla on päivittäin mahdollisuus opetella erilaisia asioita sekä sisällä että ulkona tapahtuvan vapaan ja ohjatun leikin avulla. Ryhmissämme on käytössä leikkitaulut, joiden avulla lapset saavat itse suunnitella mitä leikkiä he milloinkin leikkivät missäkin tilassa. Leikkitaulun avulla lapset myös sitoutuvat leikkimään pitkäkestoisemmin itse valitsemaansa leikkiä. Tämän toiminnan myötä varhaiskasvatuksen tämän vuoden sitova tavoite lasten osallisuudesta ja vaikuttamisen mahdollisuuksista hoitopäivän aikana toteutuu parhaiten. Aikuisen rooli leikeissä vaihtelee tilanteen ja opetettavan asian mukaan. Aikuinen voi osallistua leikin suunnitteluun ja rakentamiseen, mutta tarpeen mukaan hän myös leikkii yhdessä lasten kanssa. Näin ollen aikuinen ohjaa ja opastaa lapsia sosiaalistenja leikkitaitojen kehittymisessä.

7 6 4.3 Monipuolinen toiminta Esiopetus perustuu toiminnallisuuteen, koska esiopetusikäisellä lapsella oppiminen tapahtuu parhaiten leikin ja toiminnan kautta. Opetuksessa ei ole erillisiä sisältöalueita kuten matematiikkaa vaan opetus on eheytettyä: opetettavia asioita käydään läpi leikin, erilaisten tehtävien, kädentaitojen, musiikin, taiteen ja liikunnan avulla. Esimerkiksi kirjaimia voidaan harjoitella muodostamalla niitä ensin omalla keholla, piirtämällä niitä hiekkaan, etsimällä niitä sanomalehdistä, miettimällä ja maistelemalla kyseisellä kirjaimella alkavia sanoja, ja vasta lopuksi harjoittelemme kirjaimia kynän ja paperin avulla. Käytämme Pikkumetsän esiopetusmateriaalia yhtenä osana eri taitojen harjoittelua. Monipuolinen toiminta tukee lasten työskentelytaitojen kehittymistä. Työskentelytaidot ovat esiopetusikäisen lapsen kohdalla oppimisen tärkeä perusta. Käytämme toiminnassamme pienryhmätoimintaa, parityöskentelyä ja joskus myös henkilökohtaista ohjausta. Opettelemme suuntaamaan tarkkaavuutta olennaisiin asioihin. Oman vuoron odottaminen, oman asian esittäminen, toisen kuuntelu, sovituista asioista kiinnipitäminen ja työn loppuun asti saattaminen ovat tärkeitä harjoiteltavia taitoja. Kullakin lapsella on tällä alueella omat vahvuutensa ja kehittämisen alueensa, jotka otamme huomioon toimintaa ja tavoitteita suunniteltaessa. Liikunta on osa esiopetuksen päivittäistä arkea, ja se tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, oman kehon hahmottamista ja realistisen minäkuvan kehittymistä. Päivittäinen spontaani liikunta on tärkeää ohjatun toiminnan lisäksi. Tuemme lasten omatoimista liikkumista siten, että vältämme turhia kieltoja sekä rohkaisemme lasta kokeilemaan uusia asioita ja ylittämään turvallisesti omia rajojaan liikunnan alueella. Medialla tarkoitetaan eri välineiden avulla tapahtuvaa viestintää, esim. tietokone, kirjat, kirjeet ja lehdet. Mediakasvatuksessa pohdimme, mitä iloa media tuo lasten elämään sekä mitä ja miten median avulla voi oppia. Esiopetuksessa harjoittelemme mediataitoja vähitellen. Päiväkodissamme on käytössä erilaisia mediavälineitä ja tietoteknisiä laitteita, joita hyödynnämme esiopetuksessa monin eri tavoin. Aikuisen tehtävä on huolehtia, että lapsi saa kokea kehitystasolleen sopivia mediaelämyksiä, ja käsitellä niitä yhdessä aikuisen kanssa. Esiopetusikäiset lapset oppivat liikennekäyttäytymistä parhaiten liikkumalla lähiympäristössä. Lähiympäristöön suuntautuvien retkien aikana kiinnitämme huomiota turvalliseen liikkumiseen ja liikennesääntöjen huomioon ottamiseen.

8 Kasvun ja oppimisen tuen tasot Esiopetuksessa lapsella on oikeus saada varhaista ja ennaltaehkäisevää kasvun ja oppimisen tukea. Tuen on oltava laadultaan ja määrältään lapsen kehitystason sekä yksilöllisten tarpeiden mukaista. Kasvun ja oppimisen tuen tasot jaetaan kolmeen tasoon: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen Yleinen tuki Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle suunnattua tukea, ja sitä antavat lapsille kaikki päiväkodissa työskentelevät kasvattajat. Se on lapsen kuulemista, välittämistä ja turvallisen ilmapiirin luomista. On tärkeää seurata, miten lapsi toimii ryhmässä, onko kavereita, miten leikit sujuvat jne. Turvallisessa ympäristössä lapsi uskaltaa kertoa mahdolliset vaikeatkin asiat aikuiselle. Hyvällä yleisellä tuella pyritään ennaltaehkäisemään tehostetun ja erityisen tuen tarvetta. Esiopettaja tekee syksyllä yhteistyössä vanhempien ja muiden kasvattajien kanssa kaikille esiopetuksessa oleville lapsille esiopetuksen oppimissuunnitelman. Tämän suunnitelman avulla suunnitellaan, seurataan ja arvioidaan lapsen kehitystä ja oppimista esiopetusvuoden aikana Tehostettu tuki Tehostettu tuki aloitetaan, kun yleinen tuki ei ole riittävää. Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon. Pedagogisen arvion esiopettaja laatii yhdessä vanhempien, varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan (kelto) ja jonkun muun asiantuntijatahon (esim. neuvolan terveydenhoitajan, psykologin, toimintaterapeutin) kanssa. Tehostettu tuki on suunnitelmallisempaa kuin yleinen tuki. Tuessa korostuu säännöllinen erityisopettajan antama tuki oppimiseen liittyvissä asioissa, yksilöllinen ohjaus pienryhmissä, yhteistyö kodin kanssa, mahdollisesti ryhmäkoon pienennys, erityisavustajan tuki tai integroitu erityisryhmä. Lapsen tilannetta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti esiopetusvuoden aikana. Tarvittaessa lapsi voi siirtyä alkuopetukseen tehostetulla tuella tai jos tehostettu tuki ei ole enää tarpeen, käsitellään tuen päättäminen monialaisesti Erityinen tuki Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvua, kehitystä ja oppimista ei kyetä riittävästi tukemaan tehostetun tuen keinoin. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen pohjautuvasta erityisopetuksesta ja muista esiopetuksen tukimuodoista. Jos esiopetukseen kirjattu tehostettu tuki ei riitä, lapselle laaditaan pedagoginen selvitys. Sen laatii varhaiskasvatuksen erityisopettaja, ja se käsitellään yhdessä vanhempien kanssa moniammatillisessa palaverissa. Pedagogisessa selvityksessä

9 8 tulee näkyä lapsen kasvun ja oppimisen tilanne kokonaisuutena, lapsen saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista, lapsen oppimisvalmiudet, sekä kasvuun ja oppimiseen liittyvät erityistarpeet. Arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta tulisi tukea. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Erityisen tuen tehtävänä on tarjota lapselle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea. 4.5 Suomi toisena kielenä opetus Suomi toisena kielenä opetuksen tavoitteita asetettaessa otetaan huomioon lapsen yksilöllinen kehitystaso ja tausta kokonaisvaltaisesti. Esiopetuksessa S2 opetus toteutuu pääosin arjen toiminnan yhteydessä suomenkielisten lasten ja aikuisten kanssa yhdessä toimien. S2 opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin osallistuu varhaiskasvatuksen S2 lastentarhanopettaja ja kaikki ryhmän kasvattajat. Nurmijärven varhaiskasvatuksessa työskentelee S2 lastentarhanopettaja Taina Mättö. 5. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kotien ja esiopetusryhmän kasvatushenkilöstön tukena toimii oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmä on mahdollista koota pohtimaan asioita ja ilmiöitä yleisellä tasolla, tai tarvittaessa yksittäisen lapsen asioissa, jolloin vanhemmat kutsutaan mukaan. Vanhempien ja opettajien on mahdollista neuvotella erityislastentarhanopettajan, terveydenhoitajan, psykologin tai muiden asiantuntijoiden kanssa lapsen kasvua ja kehitystä koskevissa asioissa. Konsultoivat erityislastentarhanopettajat, Toivojentien päiväkodissa Kaisamaria Kakkuri ja Kylänpään päiväkodissa Päivi Luoma, osallistuvat esiopetusryhmän toimintaan säännöllisin väliajoin. Rohkaisemme lapsia kertomaan huolistaan, esim. kiusaamisesta esiopetuksessa tai kotona. Kysymme näistä asioista myös lasten haastatteluissa. Kiusaamiseen puututaan välittömästi ja asiat selvitetään puhumalla. Tilannetta seurataan aktiivisesti, ettei kiusaaminen pääse toistumaan. Esiopetusryhmässä sekä lasten että aikuisten tulee oppia ymmärtämään erilaisuutta ja oppia toimimaan erilaisten ihmisten kanssa.

10 9 6. RETKET JA TAPAHTUMAT Teemme päiväkodista retkiä lähiympäristöön mm. metsään, urheilualueille, kirjastoon ja muihin mahdollisiin lähialueen kohteisiin. Pidemmälle suuntautuvista retkistä ja tutustumiskäynneistä informoimme vanhempia erikseen. Kodin ja päiväkodin yhteisiä tapahtumia järjestämme muutamia toimintavuoden aikana. 7. YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA Teemme avointa yhteistyötä lasten vanhempien kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä, vanhempia kuullen, kunnioittaen ja tukien. On tärkeää, että vanhemmat osallistuvat esiopettajien rinnalla lasten esiopetusvuoteen tukemalla ja seuraamalla lapsen kasvua ja kehitystä, sekä esimerkiksi vahvistamalla esiopetuksessa opittuja tietoja ja taitoja kotona. Lasten tuonti- ja hakutilanteissa keskustelemme päivittäin lapseen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja lapsen tekemisistä päivän aikana. Kerromme säännöllisesti ryhmien toiminnasta ja opetuksen toteuttamisesta kotiin jaettavilla tiedotteilla. Jokaisen lapsen oma esiopetussuunnitelma tehdään yhdessä vanhempien kanssa syksyllä, ja kevään arviointikeskustelussa arvioidaan esiopetusvuoden antia. Huolen noustessa keskustelemme asiasta vanhempien kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja sovimme yhteiset toimintatavat. Tarvittaessa sovimme lisäksi yhteisen tapaamisen vanhempien ja mahdollisten muiden yhteistyötahojen esim. kelton kanssa. Järjestämme esiopetusvuoden aikana ainakin yhden vanhempainillan. Tämän lisäksi järjestämme tarpeen mukaan muita teema- ja keskusteluiltoja. Vanhempaintoimikunnan ja henkilöstön välinen yhteistyö ja sitä kautta tulevat yhteiset projektit lisäävät perheiden, lasten ja henkilöstön yhteistä vuorovaikutusta. 8. YHTEISTYÖ KOULUN KANSSA Osallistumme Rajamäen esiopettajien ja alkuopettajien yhteistyöpalavereihin ja pyrimme omalta osaltamme kehittämään yhteistyötä esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä. Viime vuosina yhteistyömuotona koulun kanssa on ollut mm. vierailut yhteistyöluokan kanssa puolin ja toisin. Näiden vierailujen aikana olemme leikkineet yhdessä pihalla, tutustuneet toistemme oppimisympäristöön ja osallistuneet erilaisille oppitunneille.

11 10 Keväällä lähetämme lapsen esiopetussuunnitelman ja siihen liittyvän arviointiosan vanhempien suostumuksella koululle ja siellä lapsen ensimmäisen luokan opettajalle. Tarvittaessa käymme koulun työntekijöiden ja vanhempien kanssa nivelpalaverin, erityisesti niiden lasten kohdalta, joille on tehty erityisen tai tehostetun tuen oppimissuunnitelma. Koemme yhteistyön esi- ja alkuopetuksen välillä tärkeänä, ja sen tavoitteena on aikaansaada sujuva ja mutkaton siirtyminen esiopetuksesta kouluun kaikkien lasten kohdalla. Kivenpuiston koulun erityisopettaja Anna Karjalainen on mukana pidennetyn oppivelvollisuuden henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laatimisessa. 9. ARVIOINTI a) Keskustelut vanhempien kanssa - Vanhempien kanssa keskustellaan tuonti- ja hakutilanteissa. - Vanhempien kanssa laaditaan yhteistyössä esiopetussuunnitelma syksyllä ja käydään arviointikeskustelu keväällä. b) Lapsen itsearviointi - Lapsi harjoittelee esiopetusvuoden aikana oman osaamisensa, toimintansa ja käyttäytymisensä itsearviointia yhdessä aikuisen kanssa. c) Toiminnan arviointi ja kehittäminen - Ryhmän työntekijät arvioivat toteuttamaansa toimintaa säännöllisesti. Jatkuva toiminnan arviointi ohjaa toiminnan suunnittelemista ja kehittämistä. - Pidämme yllä ammattitaitoamme seuraamalla ajankohtaisia asioita työhömme liittyen, sekä pohtimalla ja keskustelemalla alaamme liittyvistä kysymyksistä yhdessä toistemme kanssa. Mahdollisuuksien mukaan osallistumme ammattitaitoa edistäviin ja ylläpitäviin koulutuksiin. d) Osallistumistodistus - Esiopetuksen päättyessä keväällä lapset saavat osallistumistodistuksen.

Toivojentien, Länsikaaren ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015 2016

Toivojentien, Länsikaaren ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015 2016 Toivojentien, Länsikaaren ja Kylänpään päiväkotien Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015 2016 1. YKSIKÖT Toivojentien päiväkoti Aarne Einari Toivojentie 4 Toivojentie 1 05200 Rajamäki 05200 Rajamäki p.040-317

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Rajamäen esiopetusryhmä. Toimintasuunnitelma 2013 2014

Rajamäen esiopetusryhmä. Toimintasuunnitelma 2013 2014 Rajamäen esiopetusryhmä Toimintasuunnitelma 2013 2014 1. YKSIKKÖ Rajamäen esiopetusryhmä Villentie 2 05200 Rajamäki aamupäiväryhmän puh. 040 317 4067 iltapäiväryhmän puh. 040 317 4888 esiopetus.rajamaki@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Tiina Eränummi, Soraset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset : 3-6-vuotiaiden ryhmä

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Päiväkotimme tarjoaa lapsille ainoana kunnassa ympärivuorokautista

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 Yksikkö Perttulan päiväkoti, esiopetusryhmä Leijonat. Ryhmään kuuluu sekä osa- että kokopäiväeskareita. Uotilan koulutie 81, 01860 Perttula Toiminta-aika

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Talossamme toimii viisi ympärivuorokautista ryhmää (Kiiltomadot

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut Sipoon kunta Päivämäärä TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 Lukuvuosi 2015-2016 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Huvikumpu pk, Pitkätossut Osoite

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014 Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 2 SISÄLTÖ: 1. Yksikkö 1 2. Toiminta-aika 1 3. Toimintaympäristön kuvaus 1 4. Toiminnan painopistealueet 2 5. Toiminnan yksikkökohtaiset

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMARUNKO

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMARUNKO ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMARUNKO 1. YKSIKKÖ Toivojentien päiväkoti, Einarit-ryhmä. Toivojentie 1, 05200 Rajamäki puh. 040-317 4256 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetusta vuodessa 700 tuntia. Ajalle: 16.8.2011

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 1. YKSIKKÖ Perttulan päiväkodin koko- ja osapäiväryhmä. Osoite: Uotilan koulutie 50, 01860 Perttula Puhelin: kokopäiväryhmä 040-317 2691,

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Kasvatuksen ja opetuksen toimiala LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Lapsen esiopetuksen suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen, huoltajan ja esiopetuksesta vastaavan lastentarhanopettajan kanssa. Suunnitelmaan

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä,

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015-2016

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015-2016 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015-2016 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Päiväkotimme tarjoaa lapsille ainoana kunnassa ympärivuorokautista

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA Esiopetusyksikkö: Kangasniemen pk lukuvuosi 2015-2016 Esiopetusyksikön yhteistyökoulu: Metsäkylän koulu Käsitelty päiväkodissa (pvm) 15.09.2015

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Esiopetuspaikka/päiväkoti Lapsen nimi Toimintavuosi 1/12 Lapsen oma osio (täytetään kotona) PIIRRÄ TÄHÄN KOTONA OMA KUVASI 2/12 Nämä asiat osaan jo Erityisen taitava

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2010 31.5.2011

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2010 31.5.2011 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2010 31.5.2011 Seikkailusaaren esiopetusryhmä Tärkeintä, mitä aikuinen voi antaa lapselle tässä maailmassa, ovat Juuret ja Siivet. 1. YKSIKKÖ

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011-2012 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti sijaitsee Nurmijärven kirkonkylässä, osoitteessa Toreenintie 30. Esiopetusta annetaan

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Veeti, 4½ v. Aamu alkaa sillä, ettei Veeti suostu pukemaan vaatteita päälle. Pitää olla aina tietyt sukat

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Röykän päiväkoti Kangastie 1, 05100 Röykkä Esiopetusikäisiä lapsia on 29. Esiopetusta toteutetaan Metsäläisten, Tiitiäisten ja Maahisten

Lisätiedot

SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014

SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014...ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma Ylitilantien päiväkodin Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Ylitilantien päiväkoti Ylitilantie 5 01800 Klaukkala Puh. 040 317 4447 2. TOIMINTA-AIKA Ajalla 11.8. 2010-31.5.2011 Esiopetusta

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 / 11 Lapsen nimi: JOENSUUN KAUPUNKI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Työsuunnitelma 2015 2016 hyväksytty:. 2015 Johanna Jalli-Karimäki Päiväkodin johtaja Pauli Hurvi Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA Esiopetusyksikkö: Koulukallion pk lukuvuosi 2015-2016 Esiopetusyksikön yhteistyökoulu: Siivikkalan koulu Käsitelty päiväkodissa (pvm) 14.9.2015

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Toivojentien päiväkodin ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI....ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI....ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012 SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI...ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2012-2013 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti

Lisätiedot