Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin"

Transkriptio

1 Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin

2 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2

3 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen och de ska alltid förvaras tillsammans. Om motorsågen säljs, så skall manualen överlämnas till den nye ägaren. Förvara manualen på en för operatören lättillgänglig plats och se till att den bevaras i gott skick. Läs noga igenom hela manualen innan start och användning av motorsågen och anlita den alltid om tvivel uppstår beträffande driften av den. Säkerhetssymboler i bruksanvisningen. Dessa säkerhetssymboler uppmärksammar endast specifika faror. Oförsiktig eller felaktig användning av maskinen medför även andra risker som inte tas upp i manualen. Allmänna olycksförebyggande åtgärder ska därför alltid vidtas och respekteras. Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka, eventuellt med dödlig utgång. Denna symbol betyder att det som visas är ett felaktigt beteende och således är förbjudet. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. 3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Modell: Motorsåg 14" bensin Motor: Luftkyld 2-takt Motoreffekt: ,5 kw/2,0 hp Cylindervolym: ,6 cm³ Varvtal (max.): rpm Startmetod: Snörstart Bränsleblandning: :1 (2 %); 2-taktsolja Bränsletankens volym:. 410 ml Tändstift: NHSP LDL8RTF Champion RCJ7Y Oljetankens volym: ml Kedjesmörjning: Justerbar automatisk oljepump Svärdslängd: " (35 cm) Kedjedelning: /8" Bredd: ,27 mm Max. kedjehastighet:... 21,2 m/s Kedjebromstid: ,09 s Ljudtryck 10 m LPA: db(a) Ljudvolym LWA: db(a) Vibrationer: m/s² Mått: x 250 x 260 mm (lxbxh) Vikt: ,1 kg. (inkl. kedja och svärd) 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Motorsåg är enbart konstruerad för sågning i trä, ex. trädfällning, kvistning och kapning av ved m.m. enligt instruktionerna i denna manual. All annan användning är förbjuden. 5. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING! Läs denna manual i sin helhet. Underlåtenhet att följa föreskrifterna i manualen kan leda till elstöt, brand och/ eller allvarlig personskada. VARNING! Avsikten med säkerhetssymbolerna är att göra användaren uppmärksam på möjliga faror. Säkerhetssymbolerna och dess förklaringar skall göra dig uppmärksam och förstående. Själva säkerhetsvarningen eliminerar EJ eventuell fara. Instruktionerna eller varningarna som ges är EJ någon ersättning för normala olycksförebyggande åtgärder. 5.1 Säkerhetssymboler OBS! Indikerar på en eventuell farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i mindre eller måttlig skada. Symbolen kan även användas för att göra användaren uppmärksam på farlig användning som kan orsaka maskinskada. VARNING: Indikerar på en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i allvarlig olycka eller i värsta fall död. OBS! Var alltid riskmedveten. Låt inte din vana vid maskinen leda till att du nonchalerar dess risker. Spara manualen för framtida behov. 3

4 SE 5.2 Innan motorsågen används kontrollera: Arbetsområde Arbeta inte i skymning eller då arbetsområdet är dåligt upplyst. Arbeta inte i hård blåst eller stark kyla. Dåligt väder medför att arbetet blir tröttsamt och kan även medföra halt underlag. Använd inte maskiner i brandfarliga eller explosiva miljöer, t.ex. vid förekomst av brandfarlig vätska, gas eller damm. Maskiner kan avge gnistor som kan antända dammet eller ångorna. Se till att barn och andra intresserade hålls borta från arbetsområdet. När maskinen inte används ska den förvaras på en torr plats, oåtkomligt för barn. Personlig säkerhet Var uppmärksam, se på det du arbetar med och använd sunt förnuft vid användning av maskiner. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av bristande uppmärksamhet vid användning av maskiner kan räcka för att du skall skadas allvarligt. Tillåt ej någon annan person använda motorsågen, om personen ej läst denna manual och förstått dess instruktioner. Tillåt aldrig barn att använda motorsågen. Använd skyddsutrustning. Använd alltid skyddshjälm med hörselskydd och visir. Använd godkända sågskyddskläder. Använd skyddsbyxor med sågskydd, stövlar med sågskydd, stålhätta och halkfri sula samt handskar med sågskydd. Klädseln i övrigt bör vara åtsittande utan att begränsa dina rörelsemöjligheter. Alla personer som använder motorsågen för sitt uppehälle skall regelbundet kontrollera sin hörsel. Första förband ska alltid finnas till hands. Använd aldrig motorsågen om du är ensam. Tag bort inställningsnycklar och justerverktyg. Gör det till en vana att alltid kontrollera att inställningsnycklar och justerverktyg är borttagna från maskinen före start. En nyckel som sitter kvar på en rörlig del av maskinen kan orsaka personskador. Sträck dig inte. Se till att alltid stå stadigt och ha balans. Bra fotfäste och balans ger bättre kontroll över maskinen i oväntade situationer. 6. ÖVERSIKTSBILD 1. Svärdsskydd 2. Kastskydd med kedjebroms 3. Bakre handtag 4. Säkerhetsspärr för gasreglage 5. Bakre handskydd 6. Gasreglage 9. Kedjespännarskruv 10. Kedjefångare 11. Barkstöd 12. Svärd 13. Sågkedja 14. Cylinderkåpa 15. Främre handtag 16. Lock för kedjeoljetank 17. Starthandtag 18. Tanklock för bränsle 19. Strömbrytare för tändning 20. Luftfilterkåpa 21. Låsknapp för luftfilterkåpa 7. MONTERINGSANVISNING Montering av svärd och kedja Motorn får ej vara igång då montering sker. Använd handskar! a. Kontrollera att kedjebromsen/kastskyddet (2) ej är i utlöst läge. b. Skruva bort de båda svärdsmuttrarna och plocka bort kopplingskåpan. c. Montera svärdet (12) över bultarna, i sitt bakersta läge, för att underlätta monteringen av kedjan. d. Montera sågkedjan (13) i rätt riktning. Se till att skären på sågkedjans skärlänkar är riktade framåt på svärdets ovansida. Placera sedan sågkedjan på kedjedrivhjulet (bakom kopplingstrumman) och i svärdsspåret. Börja på svärdets ovansida. 4

5 SE 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SÄKERHETSANORDNINGAR e. Montera tillbaka kastskyddet/kedjebromsen och var noga med att kedjespännartappen hamnar i urtaget på svärdet, samt montera barkstödet (11). Dra åt de båda svärdsmuttrarna för hand. Muttrarna får ej dras åt för hårt eftersom svärdet måste kunna glida fritt. f. Spänn kedjan genom att skruva kedjespännarskruven (9) medurs, lagom hårt. För att erhålla lagom kedjespänning, lyft upp kedjan på mitten av svärdets ovansida med en kraft av ca. 1 kg. Avståndet mellan svärdet och kedjans styrtänder skall då vara 4-5 mm. g. Lyft upp svärdsspetsen och dra fast de båda svärdsmuttrarna till ett moment av Nm. h. Sågkedjan är korrekt spänd när den inte hänger slak på undersidan av svärdet. Den skall fortfarande lätt kunna dras runt för hand. Om kedjespänningen ej blivit den önskade, lossa de båda svärdsmuttrarna och upprepa förfarandet med att spänna sågkedjan (se ovan). 7.1 Varningssymboler på maskinen På motorsågen sitter olika etiketter med symboler som är till för att varna för eventuella risker för fara, samt informera om korrekt uppträdande vid användning av motorsågen eller speciella situationer. Dessa etiketter är mycket viktiga och måste respekteras.. Varning! Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder motorsågen. VARNING FARA! Motorsågar kan vara mycket farliga! Slarvigt eller felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. FARA! Använd skyddsutrustning. Använd alltid godkänd skyddshjälm med visir och godkända hörselskydd. FARA! Använd aldrig motorsågen med en hand. R = Korrekt spänd sågkedja W = För slak sågkedja i. Starta motorn och kör den på lågt varvtal. Stanna motorn och justera kedjespänningen igen om så krävs. Alla justeringar skall utföras när motorsågen är kall. Använd ej motorsågen med en dåligt spänd (glapp) sågkedja. VARNING! Var beredd på kast. FARA! Brandfara, innehåller bensin, elda ej i närheten av häcksaxen. Förbjudet att tända eld inom arbetsområdet. Utsätt inte motorsågen för regn eller använd den ej under blöta förhållanden. Kedjebromsens funktion. OBS! Bulleremissionen är 114 db. Använd hörselskydd! 5

6 SE 7.2 Särskilda risker vid arbete med bensindriven motorsåg Risk för förgiftning Motorsågens avgaser är giftiga! Ha ej motorn igång i slutna utrymmen med dålig ventilation. Risk för brand och/eller explosion Hantera bränsle varsamt med hänsyn till brand och explosion. Använd en påfyllningstratt när du fyller på bränsle och fyll aldrig på tanken medan motorn går. Låt istället motorn svalna innan påfyllning sker. Säkerställ att bränslet inte kan läcka ut i marken. Använd inte motorsågen i den omedelbara närheten av brandfarliga eller explosiva ämnen. Ljuddämparen blir väldigt varm och kan starta en brand om den kommer i kontakt med brännbart material. Förvara släckningsutrustning vid tankstället. Risk för brännskada Vid drift blir avgasrör och vissa komponenter på motorn mycket varma. Rör dem ej och avvakta med service och underhåll tills de svalnat. Risk för skärskada Håll alltid motorsågen med båda händerna. Sågkedjans tänder är vassa, använd handskar vid service och underhåll. Använd alltid svärdsskyddet vid förvaring och transport. Risk för skärskada på grund av kast Kast är namnet på en mycket plötslig reaktion där motorsåg och svärd kastas iväg från ett föremål som kommit i kontakt med den övre delen på svärdsspetsen. Kastet sker alltid i svärdsplanets riktning. Vanligast är att motorsåg och svärd kastas bakåt/uppåt mot användaren. Undvik att svärdsspetsen vidrör något föremål för att på detta vis försöka reducera risken för livsfarliga kast. Kast kan vara blixtsnabba, plötsliga och våldsamma och kan kasta motorsåg, svärd och sågkedja mot användaren. Kontrollera alltid arbetsstycket innan sågning, så att det ej innehåller främmande föremål. Om sågkedjan är i rörelse när och om den träffar användaren, så kan en mycket allvarlig eller livsfarlig skada inträffa. Använd enbart korrekt slipade sågkedjor. Kontrollera regelbundet sågkedjans spänning. Risk för vibrations- och köldskador Fingrarna på vissa personer kan påverkas av Raynaud s Fenomen om de påverkas av kyla och vibrationer. Därför är motorsågen försedd med ett avvibreringssystem som skall minska intensiteten på de vibrationer du utsätts för via motorsågens båda handtag. När man utsätts för en kombination av kyla och vibrationer kan detta framkalla stickningar och bränningar som följs av att huden vitnar och domnar. Vi rekommenderar därför på det bestämdaste att följa nedanstående varningar för att reducera riskerna. Hur mycket eller lite man kan utsättas för kombinationen av kyla och vibration innan ovanstående problem erhålls är dock okänt. Håll kroppen varm, speciellt huvud och hals, fötter och fotleder, händer och handleder. Försök upprätthålla en god blodcirkulation genom att regelbundet ta paus och utföra kraftfulla armrörelser under arbetets gång, samt genom att ej röka. Begränsa antalet timmar du använder motorsågen. Försök fylla en del av arbetsdagen med annan typ av arbete. Om du känner av besvär såsom rodnader och svullningar i fingrarna, följt av att huden vitnar och domnar, kontakta en läkare innan du fortsättningsvis utsätter dig för kyla och vibrationer. Upprepade belastningsskador Överbelastning av muskler och senor i fingrar, händer, armar och skuldror kan orsaka ömhet, svullnader, domningar, svaghet och extrem smärta på ovan nämnda områden. För att minska riskerna för upprepade belastningsskador, följ följande anvisningar: Undvik att använda handlederna i en böjd, utsträckt eller vriden position. Försök istället att upprätthålla en rak handled. Dessutom, när du greppar handtaget på motorsågen, använd hela handen, inte bara pekfingret och tummen. Ta regelbundet paus för att minimera upprepningar och låt handen vila. Minska hastigheten och kraften med vilken du utför de upprepade rörelserna. Utför träningsrörelser för att stärka musklerna i handen och armen. Uppsök en läkare om du känner av stickningar, domningar eller smärtor i fingrar, händer, handleder eller armar. 7.3 Skyddsanordningar Kontrollera alltid innan användning att alla skyddsanordningar fungerar som de skall och att de ej är bortmonterade. Strömbrytare (19) O = Stopp I = Driftsläge Nödstopp av motorn: Vid behov att omgående stanna motorn i en nödfallssituation, tryck strömbrytaren (19) till läge O/STOP tills motorn stannar helt. 6

7 SE Normalt stopp av motorn: Vid normalt stopp av motorn, släpp gasreglaget och låt motorvarvet sjunka till normalt tomgångsvarv. Tryck sedan strömbrytaren (19) till läge O/STOP tills motorn stannar helt. Främre kastskydd (2) Skyddet förhindrar att handen kan komma i kontakt med sågkedjan. När skyddet förs framåt aktiveras dessutom kedjebromsen. 8. ANVÄNDNING OCH HANDHAVANDE 8.1 Blandningsinstruktioner för 2-taktsolja och bränsle Motorn skall köras på en bränsleblandning av blyfri bensin och 2-taktsolja. Kvaliteten på denna bränsleblandning har stor betydelse för motorns funktion och livslängd. Olämpliga bränsleblandningar eller blandningsförhållanden som avviker från föreskrifterna kan orsaka allvarliga skador på motorn. Se därför till att alltid använda färsk (mindre än 30 dagar gammal) och ren blyfri bensin och att följa instruktionerna noga beträffande korrekt bränsle/ oljeblandning. Blandningsförhållande: 50:1 (2 %). OBS! 1 liter blyfri bensin blandas med 20 ml 2-taktsolja. Frisläppt - Låst Kedjefångaren (10) och bakre handskyddet (5) Minskar risken att sågkedjan träffar operatörens hand om sågkedjan lossnar eller går sönder. Kedjebromsen Motorsågens kedjebroms är konstruerad för att omedelbart stoppa sågkedjan vid kast (backslag). Kedjebromsen reducerar visserligen risken för olyckor, men det är ändå till sist du som användare som kan förhindra olyckor orsakade av kast, genom sunt förnuft och säker användning. Var därför alltid mycket försiktig när motorsågen används och se till att undvika att såga med spetsen och översidan av svärdet där risken för kast är som störst. Även vid normal användning och korrekt underhåll, kan tidsfördröjningen för kedjebromsen förlängas. Följande kan påverka kedjebromsens förmåga att skydda användaren: Om motorsågen hålls för nära kroppen på användaren. Kastet kan komma så fort att även en perfekt servad kedjebroms ej hinner stoppa sågkedjan i tid. Operatörens hand kanske inte är i position för att komma i kontakt med det kastskyddet och därmed aktivera kedjebromsen. Kedjebromsen utlöses därför ej. Brist på underhåll och service kan förlänga kedjebromsens stopptid och därmed göra den mindre effektiv. Smuts, fett, olja, kåda etc. som hamnar på motorsågens rörliga delar kan också förlänga kedjebromsens stopptid. Slitage och utmattning på den aktiverande bromsfjädern, slitage på broms/kopplingstrumman och lagringspunkter kan förlänga kedjebromsens stopptid. Ett skadat främre kastskydd kan medföra att kedjebromsen ej aktiveras. Fyll först i 2-taktsoljan och sedan bensinen i en godkänd bränsledunk och blanda väl. Fyll sedan på bränsleblandningen i tanken märkt: OBS! Bränsleblandningar åldras. Blanda därför endast bränsle för några veckor åt gången och förvara bränsleblandningen i godkänd dunk på en torr, mörk och sval plats. Gör det till en vana att kontrollera sågkedjans sträckning och kondition vid varje tankningsställe. Bensin är extremt brandfarligt. Ångor som antänds kan explodera. Stanna alltid motorn och låt den svalna innan tankning sker. Öppna tanklocket försiktigt för att undvika skada p.g.a. bränslesprut. Använd aldrig maskinen om inte tanklocket är helt och ordentligt fastskruvat. Tanka bränslet utomhus. Torka omgående upp eventuellt bränslespill, både på marken och på maskinen. Var noga med att gnistor och öppen eld ej finns där bränsle fylls på och där maskinen används. Flytta maskinen minst 3 m från platsen där bränslet fylldes på innan maskinens motor startas. 7

8 SE 8.2 Sågkedjeolja Kedjesmörjningen sker automatiskt. En god kedjesmörjning minskar friktionen mellan sågkedja och svärd till ett minimum och ger kedjan en lång livslängd. Använd endast Biltemas sågkedjeolja eller likvärdig sågkedjeolja av god kvalitet och med god vidhäftningsförmåga för detta ändamål. Fyll på sågkedjeoljan i tanken märkt: Sågkedjesmörjningen bör kontrolleras vid varje tankningstillfälle. Håll motorsågen och rikta på ca. 20 cm avstånd svärdsspetsen mot ett fast och ljust föremål, ex. en stubbe. Efter ca. 30 sekunders körning på halv gas ska man tydligt kunna se en rand av olja på stubben. Oljeflödet är fabriksinställt till 7 ml/min vid 7000 rpm. Max flöde är 13 ml/min. Vid behov lägg sågen på sidan med startsnöret nedåt. Justera oljedoseringen med justerskruven; medurs vridning för att minska doseringen och moturs vridning för att öka doseringen. kedjan ej kan komma i kontakt med något föremål, samt se till att stå stadigt. i. Försäkra dig om att inga obehöriga finns inom arbetsområdet när motorsågen startas eller vid sågning. Låt ingen annan person hålla i virke som skall sågas. Motorsågen får ej startas utan att svärd, sågkedja och kopplingskåpa (kedjebroms) är monterade. I annat fall kan kopplingen lossna och orsaka personskador. Flytta alltid motorsågen minst 3 meter från tankningsplatsen innan den startas. Använd endast motorsågen på välventilerade platser. Avgaser, oljedimma (från sågkedjans smörjning) och sågspånor är hälsofarliga. 8.4 Start av kall motor a. Aktivera kastskyddet genom att föra det framåt. b. Flöda förgasaren genom att trycka på primerblåsan (63) 4-5 gånger. Du skall kunna se bränsle inuti primerblåsan. För sedan chokereglaget till full choke. c. Fatta om det främre handtaget med vänster hand. Placera höger fot på underdelen av det bakre handtaget och tryck motorsågen mot marken. OBS! Använd aldrig felaktig typ av olja. Detta medför skador på oljepumpen, svärdet och kedjan. 8.3 Förberedelser inför start a. Inspektera arbetstycket och planera arbetet. Om något skulle gå fel vid träfällning skall eventuell reträttväg 45 utses och röjas från föremål och växter som kan orsaka att du ramlar. b. Inspektera motorsågen och kontrollera att den är hel, att svärdet är rakt och att alla säkerhetsanordningar är monterade och fungerar. c. Sågkedjan skall vara så sträckt som möjligt, men ändå inte hårdare än att man lätt kan dra den runt för hand. d. Se till att hålla motorsågens handtag torra, rena och fria från olja eller bränslespill. e. Kontrollera att du använder godkänd skyddsutrustning, skyddshjälm med visir och hörselskydd, skyddsbyxor med sågskydd, handskar med sågskydd samt skyddsstövlar med sågskydd, stålhätta och halkfri sula samt. Klädseln i övrigt bör vara åtsittande utan att begränsa dina rörelsemöjligheter. f. Fyll på kedjeolja g. Fyll på bränsle. h. Placera motorsågen på ett fast underlag minst 3 meter från bränslepåfyllningsplatsen. Se till att svärdet/ d. Dra långsamt ut starthandtaget till första kännbara stopp sedan snabbt och med kraft för att starta motorn. e. Fortsätt att hålla i starthandtaget och släpp försiktigt in startsnöret i magnapullen. Magnapullen eller motorhöljet kan skadas om starthandtaget släpps okontrollerat. Dra inte ut starthandtaget/linan helt till stopp, risk finns då att linan går av. f. Om motorn inte startar så upprepa startförsöket några gånger. Om den trots det inte startar efter några försök - se avsnitt 10 Reparation och underhåll. 8.5 Start av varm motor a. Aktivera kastskyddet genom att föra det framåt. b. För ned chokereglaget i läge RUN. c. Dra långsamt ut starthandtaget till första kännbara stopp sedan snabbt och med kraft för att starta motorn. d. Fortsätt att hålla i starthandtaget och släpp försiktigt in startsnöret i magnapullen. e. Om motorn inte startar så upprepa startförsöket några gånger. Om den trots det inte startar efter några försök - se avsnitt 10 Reparation och underhåll. 8

9 SE Magnapullen eller motorhöljet kan skadas om starthandtaget släpps okontrollerat. Dra inte ut starthandtaget/linan helt till stopp, risk finns då att linan går av. Stå aldrig på den stock du sågar på. Stå stadigt vid sidan om. En slö sågkedja är farlig och medför överdrivet slitage. Ett bra tecken på att sågkedjan börjar bli slö är när det bara bildas träpuder i stället för träspånor vid sågningen. 8.6 När motorn startat g. Efter att motorn startat, låt den gå på tomgång och för försiktigt tillbaka chokereglaget. h. För kastskyddet bakåt mot det främre handtaget. OBS! Gasa inte! Motorns varvtal får ej öka, då kedjebromsen är aktiverad. i. Sågkedjan börjar röra sig när motorns varvtal når ca rpm. Förvissa dig om att sågkedjan stannar så snart gasreglaget släpps. j. Säkerställ en korrekt acceleration och smörjning hos sågkedjan och svärdet. OBS! Kör aldrig motorn på högt varvtal i onödan! 8.7 Sågning Tänk på följande: Arbeta aldrig ensam, ifall olyckan är framme, låt alltid en person observera dig. Ha alltid första hjälpen utrustning med dig. Ha alltid fullgas vid all sågning! Släpp gasreglaget efter varje sågsnitt så att motorn återgår till tomgångsvarvtal. Håll alla kroppsdelar borta från sågkedjan när motorn är igång. Var extremt försiktig vid avsågning av smågrenar och undvik att såga i buskar. Smågrenar kan efter att de sågats av fastna i sågkedjan, kastas mot dig och få dig att tappa balansen och därmed orsaka allvarlig personskada. Kontrollera och analysera alltid kastrisken innan arbetet påbörjas. Förvissa dig om att arbetsområdet är fritt så att inte svärdet kan komma i kontakt med något träd eller främmande föremål. Var extremt försiktig vid sågning av grenar eller trädstockar som är spända. De kan både före och efter genomsågning sprätta tillbaka till sitt normala läge och träffa dig eller motorsågen och därmed orsaka allvarlig personskada. Sågning när du står på en stege är extremt farligt. Stegen kan glida iväg och du kan tappa balansen och därmed kontrollen av motorsågen. Sågning stående högt upp måste överlåtas till proffs. Luta dig aldrig framåt över arbetsstycket. Ställ aldrig ner motorsågen på marken under kortare tid med motorn igång utan att du har noggrann uppsikt över den och att kedjebromsen är aktiverad. Vid längre tids vila skall motorn vara avstängd. Stå stadigt med båda fötterna på marken. Arbeta ej från positioner ovan mark, på stege eller i trädet. Låt aldrig någon annan person eller något husdjur befinna sig inom riskområdet vid sågning. 8.8 Provsågning För att säkert kunna använda en motorsåg krävs att motorsågen är i gott skick och att du själv har kunskap och praktisk erfarenhet av motorsågen. Gör dig bekant med motorsågen innan du börjar arbeta på riktigt. För detta ändamål kan det vara lämpligt att träna genom att kapa några mindre trädstammar ett flertal gånger. Tillåt aldrig att husdjur, barn eller andra obehöriga personer befinner sig inom arbetsområdet. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 15 m. 8.9 Fällning av träd Fällningen sker genom 3 olika sågsnitt. Först gör man ett riktskär, bestående av ett överskär och ett underskär. Fällningen avslutas sedan med fällskäret. Trädets fallriktning kan styras ganska exakt med hjälp av dessa sågskär. Målsättningen är att placera trädet i ett öppet område så att kvistning och stockning kan utföras på ett säkert sätt. Undvik alltid att det fallande trädet fastnar i ett annat träd. Det är en stor olycksrisk att rätta till en misslyckad fällning, så planera arbetet noga innan det utförs. Det är alltid lättast att fälla trädet i dess naturliga fallriktning. De saker som påverkar fallriktningen är lutningen, vindriktningen, snötyngd, trädets krokighet, grenkoncentration, skador samt hinder såsom andra träd, luftledningar och byggnader. Försök inte att fälla träd om du ej har tillräcklig kunskap. Säkerhetsavståndet vid trädfällning är 2,5 gånger trädets höjd. Ingen får befinna sig inom denna zon under arbetet. Ett fallande träd kan allvarligt skada allt det träffar. Försök ej att fälla träd om du ej är speciellt utbildad för det. Att såga i stormfällda träd är direkt livsfarligt för icke utbildade operatörer. Fäll aldrig träd i hård blåst. Vinden kan påverka fallriktningen. 9

10 SE a. Studera trädet som skall fällas och bestäm fällriktningen. b. Kontrollera att trädet ej har döda grenar som kan brytas av och skada dig under arbetet. c. Välj ut en reträttväg 135 bakom trädets fallriktning. Bilden illustrerar att Fall är trädets fallriktning och Retreat är godkända reträttvägar. g. Ställ dig på vänster sida om trädet, ta hjälp av barkstödet och såga därefter fällskäret (3) med full gas. Det skall vara 2,5-5,0 cm ovanför det nedre riktskäret (2). Fällskäret skall lämna 1/10 av trädets diameter i ett snitt som är parallellt med riktskäret. Biten däremellan kallas brytmån (5) och fungerar som ett gångjärn. Var observant på om trädet rör sig i fel riktning! Ligg aldrig på knä och såga. Det är absolut förbjudet att retirera 180 från fallriktningen (Not this way). d. Kvista av stammen upp till axelhöjd. h. Sätt i en kil (4) eller brytjärn så snart skärdjupet tillåter det. i. Då trädet börjar falla så stäng av sågen, ställ sågen på marken och retirera snabbt längs reträttvägen Nedtagning av misslyckad fällning Att försöka ta ned ett träd som ej fällts korrekt, utan fastnat på ett annat träd på vägen ned, är mycket farligt. Försök aldrig såga i stödträdet. Gå eller arbeta aldrig under det lutande trädet. OBS! Såga aldrig av några grenar över axelhöjd. e. Rensa arbetsytan från undervegetation och kvistar. Du behöver stå stadigt och ha fritt arbetsutrymme så att du inte stöter emot något under arbetet. f. Såga ut ett riktskär i fällriktningen. Börja med det övre snittet (1) som skall ha en vinkel på 45 gentemot det nedre snittet (2). Såga därefter det nedre skäret, det skall avslutas exakt på samma ställe som det övre skäret. Riktskäret skall vara minst 1/4 av stamdiametern. Använd en vinsch och fäst den ena vajeränden i nederkanten av stammen på det lutande trädet och den andra vajeränden i en traktor eller i ett träd bakom det lutande trädet. Vinscha sedan in stammen så att trädet glider av stödträdet Kvistning a. Försök att få in ett stöd a under trädet. b. Håll motorsågen stadigt med båda händerna och lämna de grenar b som trädet vilar på till sist. c. Såga upp stora och besvärliga grenar i flera delar. d. Stå aldrig på det träd du kvistar. e. För att undvika kast (backslag), var försiktig så att svärdsspetsen inte kommer emot någon gren eller kvist. f. Om marken lutar, så stå alltid på ovansidan av trädet vid sågning. 10

11 NO Sågning av träd och grenar i spänn a. Om grenen/trädet är i spänn, placera dig på en plats där du inte riskerar att träffas när grenen/trädet frigörs. b. Gör ett eller flera spänningsbefriande sågsnitt i närheten av brytpunkten, med 4 cm mellanrum, på böjens yttersida. Såga inte igenom grenen, utan bara så mycket att spänningen frigörs. c. Då spänningen frigjorts, såga av grenen från den motsatta sidan Kapning Kapning kallas det då trädstammen kapas upp till stockar i lämpliga längder. Vid kapning finns det några mycket viktiga faktorer att ta hänsyn till: Stötta upp trädstammen om så är möjligt. Vid kapning på lutande underlag, stå alltid på ovansidan av stammens rullriktning. OBS! Kontrollera innan att du kan stå stadigt och att du står i sluttningen ovanför stocken. Motorsågens svärd och sågkedja får ej klämmas fast i sågsnittet. Trädstammen får ej brytas av innan sågningen är slutförd. Sågkedjan får ej träffa marken eller annat föremål under eller efter genomsågningen. Två faktorer avgör om sågkedjan kläms fast eller om stocken bryts av. Dels beror det på vilket stöd stocken har före och efter kapningen, dels beror det på om stocken befinner sig i spänning. I de flesta fall kan ovanstående problem undvikas om kapningen sker i två steg, både från över- och undersidan. Sågning av stock som ligger på marken Ingen risk för fastklämning av sågkedjan eller spjälkning av stocken föreligger. Om det finns möjlighet, såga ovanifrån ca. 2/3 in i stocken. Rotera sedan stocken och såga den resterande 1/3 ovanifrån. Var försiktig vid genomsågningen så att inte sågkedjan träffar marken. Sågning av stock som har stöd i båda ändarna Det föreligger risk att svärdet och sågkedjan kläms fast. a. Såga först 1/3 av stockens diameter ovanifrån. b. Avsluta sågningen underifrån så att de båda sågsnitten möts. Om, trots alla försiktighetsåtgärder, sågkedjan ändå kläms fast i sågsnittet, STÄNG AV MOTORN. Försök ej rycka loss motorsågen då sågkedjan är fastklämd. Du kan skadas av sågkedjan om motorsågen plötsligt lossnar. Använd istället en kil (wedge) eller ett brytjärn för att få loss motorsågen Stopp av motor Stanna motorn genom att släppa gasreglaget och låt motorvarvet sjunka till normalt tomgångsvarv. Tryck sedan ned strömbrytaren (19) till läge O/STOP tills motorn stannat helt Transport Vid all transport av motorsågen skall svärdsskyddet (1) vara monterat. Bär alltid motorsågen med avstängd motor, med svärdet och sågkedjan riktade bakåt och med ljuddämparen bort från kroppen. Sågning av stock som har stöd i ena änden Det föreligger stor risk för att stocken bryts av innan sågningen är slutförd. Såga först 1/3 av stockens diameter underifrån. Avsluta sågningen ovanifrån så att de båda sågsnitten möts. 11

12 SE 9. FÖRVARING Då motorsågen skall förvaras längre tid än 2 månader, så skall följande åtgärder utföras: 1. Kontrollera att motorsågen är hel och ren. 2. Ställ strömbrytaren i STOP-läge. 3. Tvätta luftfiltret. 4. Töm ut bränslet från tanken. 5. Starta motorn och kör den på tomgång tills den stannar. Då är förgasaren helt tömd på bränsle. 6. Kontrollera så att svärdet och sågkedjan är ordentligt smorda. 7. Låt motorn svalna i ca. 5 minuter. 8. Demontera tändstiftet med en tändstiftsnyckel. 9. Häll i en tesked med ren 2-taktsolja i cylindern. Drag sakta i starthandtaget flera gånger för att oljan skall ge ett tunt oljeskikt på invändiga delar. Skruva tillbaka tändstiftet. 10. Montera svärdsskyddet på sågsvärdet. 11. Förvara motorsågen på en sval och torr plats, oåtkomlig för barn och andra obehöriga. OBS! Underlåtenhet att följa ovanstående åtgärder kan orsaka att det bildas ett skikt inuti förgasaren som orsakar startsvårigheter eller i värsta fall permanent skada. Efter avslutad förvaring 1. Demontera tändstiftet. 2. Drag kraftigt i starthandtaget några gånger för att rensa bort oljerester från cylindern. 3. Rengör tändstiftet och justera elektrodavståndet eller montera ett nytt tändstift med korrekt elektrodavstånd. 10. REPARATION OCH UNDERHÅLL 10.1 Underhålls- och serviceschema Utför nödvändiga underhållsåtgärder enligt nedanstående tabell. OBS: Underhåll, byte av komponenter eller reparation av emissionskontrollanordningar och system får endast utföras av kvalificerad servicepersonal. För att förhindra allvarlig skada, utför aldrig något underhåll eller reparation med motorn igång. Utför alltid service och reparation då motorn är kall. Lossa tändstiftskabeln för att undvika oavsiktlig start. Ett bra förebyggande underhållsprogram för regelbunden kontroll och underhåll kommer att förlänga livslängden och förbättra prestandan på motorsågen. Denna checklista för underhåll är en vägvisare för sådana program vid normal användning. Detalj Åtgärd Före användning Oljefilter Kylsystem Svärd Efter användning Kedjebroms Bränslefilter Ljuddämpare Inspektera/ byt ut Inspektera/ rengör/byt ut Inspektera/ rengör/byt ut Inspektera/dra åt/ rengör Inspektera/ reparera Inspektera/ dra åt/byt ut Rengör/ byt ut Inspektera/ rengör Inspektera/ rengör Bränslesystem Skruvar, bultar och muttrar Luftfilter Ytterhölje av plast Rengör Tändstift Inspektera/rengör/ justera elektrodgapet/ byt ut Förgasare Justera/ byt ut och justera Kedjekuggdrev Startsnöre Inspektera/ byt ut Inspektera/ byt ut Varje månad VIKTIGT! Tidsintervallerna som anges i tabellen ovan är maximum. Den faktiska användningen och din egen erfarenhet bestämmer med vilka tidsintervaller de olika delarna på motorsågen behöver underhållas. KEDJEBROMS SOM AKTIVERATS AV KASTSKYDDET Den farligaste kaströrelsen hos svärdet är när svärdsspetsen kommer i kontakt med ett hårt föremål, ex. ett träd. Kedjebromsen reducerar då risken för personskada. Kontrollera alltid före varje användning att kedjebromsens funktion är korrekt. Kedjebromsen kan aktiveras manuellt genom kastskyddet och automatiskt från hävstångseffekten mellan svärdet och det bakre handtaget. a. Placera motorsågen stadigt på marken. b. Håll motorsågen med båda händerna och varva upp motorn på högvarv. c. Aktivera kedjebromsen genom att vinkla vänsterarmen framåt så att handleden trycks mot det främre handskyddet/kastskyddet i den svarta pilens riktning. d. Sågkedjans rörelse skall omedelbart stoppas. e. Släpp gasreglaget. 12

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna

Kylskåp. Bruksanvisning. tänk dig möjligheterna SENA RS7* RS54H* RS57H* Kylskåp Bruksanvisning tänk dig möjligheterna Tack för att du köpt en produkt från Samsung. Registrera produkten på www.samsung. se för att få en mer komplett service. www.samsung.com/register

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje KIDFIX Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Vi är glada över ditt val att låta vår KIDFIX föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet. För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är det ytterst

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE STATE OF THE ARC PLASMA CUTTING TECHNOLOGY KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE MANUELLT BÄRBART PLASMASKÄRSYSTEM KÄYTTÄJÄLLE: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50 HRVI M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 oiler, 26 Pro, 36, 50 Puulämmitteisen kiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för vedeldad bastuugn M1 M3 20 Pro 20 ES Pro/S 20 oiler 26 Pro 36

Lisätiedot

Havanna med innsats / with insert

Havanna med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Monteringsanvisning 15 FI Käyttöohje 22 Art.no: FP-HAV00-000 05.09.2013 RRF 40 12 2937 Havanna med innsats / with insert Innhold 1. Generelt om elementpeiser 2

Lisätiedot

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705 34-7283 Bathroom Scale Personvåg Personvekt Henkilövaaka Model EB9008 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 200705 2 Bathroom Scale Article number: 34-7283 Model: EB9008 Please read the entire instruction

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

PO11, PO165. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat

PO11, PO165. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat PO11, PO165 Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat PO11 PO165 15042011 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan omistajalle tai saunan hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02 Jøtul S 29 - I 150 Jøtul S 29 - I 150 Manual Version P02 NO - Monterings- og bruksanvisning 2 SE - Monterings- och bruksanvisning 4 FI - Asennus- ja käyttöohje 6 - Figurer 10 Monterings- og bruksanvisningen

Lisätiedot

SVERO Trolleys -20, -21, -24. 0,5 5 ton

SVERO Trolleys -20, -21, -24. 0,5 5 ton SVERO Trolleys -20, -21, -24 0,5 5 ton Manual SVERO LIFTING AB, Alfavägen 4, S-556 52 Jönköping Telephone: +46 36-31 65 70, telefax: +46 36-31 65 79 www.svero.com, E-post: info@svero.com SVERO Trolleys

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning MODEL L 11876 CEILING FAN CEILING FAN 1 INSTRUCTION MANUAL DK Loftventilator 2 Brugsanvisning NO Takvifte 4 Bruksanvisning SE Takfläkt 6 Bruksanvisning SF Kattotuuletin 8 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland ko1112 210656/TAM-GB2111L Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill ALICANTE TEKNISET TIEDOT Malli: 210656/TAM-GB2111L Kaasu: I3B/P LPG butaani / propaani Kaasupullo: butaanikaasupullo 3-5-11 kg Paine: 30 mbar Kaasun

Lisätiedot

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI AWD0070 RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 T-40228 MADE IN FINLAND BY KOVA SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

Multiflex 20. SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje. Art nr 55212

Multiflex 20. SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje. Art nr 55212 Multiflex 20 SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje Skapa garantibevis direkt i mobilen garantera.ebeco.se Art nr 55212 Monteringsanvisning för Multiflex

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual Valmistaja / Tillverkare: Aid One Solutions Oy +358407047821 Säterinkatu 5 A11 02600 Espoo Finland www.aid-one.net team@aid-one.net Nämä ohjeet saatavilla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Galantamine Actavis 8 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 16 mg kovat depotkapselit Galantamine Actavis 24 mg kovat depotkapselit galantamiini Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot