Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin"

Transkriptio

1 Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin

2 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2

3 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen och de ska alltid förvaras tillsammans. Om motorsågen säljs, så skall manualen överlämnas till den nye ägaren. Förvara manualen på en för operatören lättillgänglig plats och se till att den bevaras i gott skick. Läs noga igenom hela manualen innan start och användning av motorsågen och anlita den alltid om tvivel uppstår beträffande driften av den. Säkerhetssymboler i bruksanvisningen. Dessa säkerhetssymboler uppmärksammar endast specifika faror. Oförsiktig eller felaktig användning av maskinen medför även andra risker som inte tas upp i manualen. Allmänna olycksförebyggande åtgärder ska därför alltid vidtas och respekteras. Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka, eventuellt med dödlig utgång. Denna symbol betyder att det som visas är ett felaktigt beteende och således är förbjudet. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. 3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Modell: Motorsåg 14" bensin Motor: Luftkyld 2-takt Motoreffekt: ,5 kw/2,0 hp Cylindervolym: ,6 cm³ Varvtal (max.): rpm Startmetod: Snörstart Bränsleblandning: :1 (2 %); 2-taktsolja Bränsletankens volym:. 410 ml Tändstift: NHSP LDL8RTF Champion RCJ7Y Oljetankens volym: ml Kedjesmörjning: Justerbar automatisk oljepump Svärdslängd: " (35 cm) Kedjedelning: /8" Bredd: ,27 mm Max. kedjehastighet:... 21,2 m/s Kedjebromstid: ,09 s Ljudtryck 10 m LPA: db(a) Ljudvolym LWA: db(a) Vibrationer: m/s² Mått: x 250 x 260 mm (lxbxh) Vikt: ,1 kg. (inkl. kedja och svärd) 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Motorsåg är enbart konstruerad för sågning i trä, ex. trädfällning, kvistning och kapning av ved m.m. enligt instruktionerna i denna manual. All annan användning är förbjuden. 5. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING! Läs denna manual i sin helhet. Underlåtenhet att följa föreskrifterna i manualen kan leda till elstöt, brand och/ eller allvarlig personskada. VARNING! Avsikten med säkerhetssymbolerna är att göra användaren uppmärksam på möjliga faror. Säkerhetssymbolerna och dess förklaringar skall göra dig uppmärksam och förstående. Själva säkerhetsvarningen eliminerar EJ eventuell fara. Instruktionerna eller varningarna som ges är EJ någon ersättning för normala olycksförebyggande åtgärder. 5.1 Säkerhetssymboler OBS! Indikerar på en eventuell farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i mindre eller måttlig skada. Symbolen kan även användas för att göra användaren uppmärksam på farlig användning som kan orsaka maskinskada. VARNING: Indikerar på en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i allvarlig olycka eller i värsta fall död. OBS! Var alltid riskmedveten. Låt inte din vana vid maskinen leda till att du nonchalerar dess risker. Spara manualen för framtida behov. 3

4 SE 5.2 Innan motorsågen används kontrollera: Arbetsområde Arbeta inte i skymning eller då arbetsområdet är dåligt upplyst. Arbeta inte i hård blåst eller stark kyla. Dåligt väder medför att arbetet blir tröttsamt och kan även medföra halt underlag. Använd inte maskiner i brandfarliga eller explosiva miljöer, t.ex. vid förekomst av brandfarlig vätska, gas eller damm. Maskiner kan avge gnistor som kan antända dammet eller ångorna. Se till att barn och andra intresserade hålls borta från arbetsområdet. När maskinen inte används ska den förvaras på en torr plats, oåtkomligt för barn. Personlig säkerhet Var uppmärksam, se på det du arbetar med och använd sunt förnuft vid användning av maskiner. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av bristande uppmärksamhet vid användning av maskiner kan räcka för att du skall skadas allvarligt. Tillåt ej någon annan person använda motorsågen, om personen ej läst denna manual och förstått dess instruktioner. Tillåt aldrig barn att använda motorsågen. Använd skyddsutrustning. Använd alltid skyddshjälm med hörselskydd och visir. Använd godkända sågskyddskläder. Använd skyddsbyxor med sågskydd, stövlar med sågskydd, stålhätta och halkfri sula samt handskar med sågskydd. Klädseln i övrigt bör vara åtsittande utan att begränsa dina rörelsemöjligheter. Alla personer som använder motorsågen för sitt uppehälle skall regelbundet kontrollera sin hörsel. Första förband ska alltid finnas till hands. Använd aldrig motorsågen om du är ensam. Tag bort inställningsnycklar och justerverktyg. Gör det till en vana att alltid kontrollera att inställningsnycklar och justerverktyg är borttagna från maskinen före start. En nyckel som sitter kvar på en rörlig del av maskinen kan orsaka personskador. Sträck dig inte. Se till att alltid stå stadigt och ha balans. Bra fotfäste och balans ger bättre kontroll över maskinen i oväntade situationer. 6. ÖVERSIKTSBILD 1. Svärdsskydd 2. Kastskydd med kedjebroms 3. Bakre handtag 4. Säkerhetsspärr för gasreglage 5. Bakre handskydd 6. Gasreglage 9. Kedjespännarskruv 10. Kedjefångare 11. Barkstöd 12. Svärd 13. Sågkedja 14. Cylinderkåpa 15. Främre handtag 16. Lock för kedjeoljetank 17. Starthandtag 18. Tanklock för bränsle 19. Strömbrytare för tändning 20. Luftfilterkåpa 21. Låsknapp för luftfilterkåpa 7. MONTERINGSANVISNING Montering av svärd och kedja Motorn får ej vara igång då montering sker. Använd handskar! a. Kontrollera att kedjebromsen/kastskyddet (2) ej är i utlöst läge. b. Skruva bort de båda svärdsmuttrarna och plocka bort kopplingskåpan. c. Montera svärdet (12) över bultarna, i sitt bakersta läge, för att underlätta monteringen av kedjan. d. Montera sågkedjan (13) i rätt riktning. Se till att skären på sågkedjans skärlänkar är riktade framåt på svärdets ovansida. Placera sedan sågkedjan på kedjedrivhjulet (bakom kopplingstrumman) och i svärdsspåret. Börja på svärdets ovansida. 4

5 SE 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SÄKERHETSANORDNINGAR e. Montera tillbaka kastskyddet/kedjebromsen och var noga med att kedjespännartappen hamnar i urtaget på svärdet, samt montera barkstödet (11). Dra åt de båda svärdsmuttrarna för hand. Muttrarna får ej dras åt för hårt eftersom svärdet måste kunna glida fritt. f. Spänn kedjan genom att skruva kedjespännarskruven (9) medurs, lagom hårt. För att erhålla lagom kedjespänning, lyft upp kedjan på mitten av svärdets ovansida med en kraft av ca. 1 kg. Avståndet mellan svärdet och kedjans styrtänder skall då vara 4-5 mm. g. Lyft upp svärdsspetsen och dra fast de båda svärdsmuttrarna till ett moment av Nm. h. Sågkedjan är korrekt spänd när den inte hänger slak på undersidan av svärdet. Den skall fortfarande lätt kunna dras runt för hand. Om kedjespänningen ej blivit den önskade, lossa de båda svärdsmuttrarna och upprepa förfarandet med att spänna sågkedjan (se ovan). 7.1 Varningssymboler på maskinen På motorsågen sitter olika etiketter med symboler som är till för att varna för eventuella risker för fara, samt informera om korrekt uppträdande vid användning av motorsågen eller speciella situationer. Dessa etiketter är mycket viktiga och måste respekteras.. Varning! Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder motorsågen. VARNING FARA! Motorsågar kan vara mycket farliga! Slarvigt eller felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. FARA! Använd skyddsutrustning. Använd alltid godkänd skyddshjälm med visir och godkända hörselskydd. FARA! Använd aldrig motorsågen med en hand. R = Korrekt spänd sågkedja W = För slak sågkedja i. Starta motorn och kör den på lågt varvtal. Stanna motorn och justera kedjespänningen igen om så krävs. Alla justeringar skall utföras när motorsågen är kall. Använd ej motorsågen med en dåligt spänd (glapp) sågkedja. VARNING! Var beredd på kast. FARA! Brandfara, innehåller bensin, elda ej i närheten av häcksaxen. Förbjudet att tända eld inom arbetsområdet. Utsätt inte motorsågen för regn eller använd den ej under blöta förhållanden. Kedjebromsens funktion. OBS! Bulleremissionen är 114 db. Använd hörselskydd! 5

6 SE 7.2 Särskilda risker vid arbete med bensindriven motorsåg Risk för förgiftning Motorsågens avgaser är giftiga! Ha ej motorn igång i slutna utrymmen med dålig ventilation. Risk för brand och/eller explosion Hantera bränsle varsamt med hänsyn till brand och explosion. Använd en påfyllningstratt när du fyller på bränsle och fyll aldrig på tanken medan motorn går. Låt istället motorn svalna innan påfyllning sker. Säkerställ att bränslet inte kan läcka ut i marken. Använd inte motorsågen i den omedelbara närheten av brandfarliga eller explosiva ämnen. Ljuddämparen blir väldigt varm och kan starta en brand om den kommer i kontakt med brännbart material. Förvara släckningsutrustning vid tankstället. Risk för brännskada Vid drift blir avgasrör och vissa komponenter på motorn mycket varma. Rör dem ej och avvakta med service och underhåll tills de svalnat. Risk för skärskada Håll alltid motorsågen med båda händerna. Sågkedjans tänder är vassa, använd handskar vid service och underhåll. Använd alltid svärdsskyddet vid förvaring och transport. Risk för skärskada på grund av kast Kast är namnet på en mycket plötslig reaktion där motorsåg och svärd kastas iväg från ett föremål som kommit i kontakt med den övre delen på svärdsspetsen. Kastet sker alltid i svärdsplanets riktning. Vanligast är att motorsåg och svärd kastas bakåt/uppåt mot användaren. Undvik att svärdsspetsen vidrör något föremål för att på detta vis försöka reducera risken för livsfarliga kast. Kast kan vara blixtsnabba, plötsliga och våldsamma och kan kasta motorsåg, svärd och sågkedja mot användaren. Kontrollera alltid arbetsstycket innan sågning, så att det ej innehåller främmande föremål. Om sågkedjan är i rörelse när och om den träffar användaren, så kan en mycket allvarlig eller livsfarlig skada inträffa. Använd enbart korrekt slipade sågkedjor. Kontrollera regelbundet sågkedjans spänning. Risk för vibrations- och köldskador Fingrarna på vissa personer kan påverkas av Raynaud s Fenomen om de påverkas av kyla och vibrationer. Därför är motorsågen försedd med ett avvibreringssystem som skall minska intensiteten på de vibrationer du utsätts för via motorsågens båda handtag. När man utsätts för en kombination av kyla och vibrationer kan detta framkalla stickningar och bränningar som följs av att huden vitnar och domnar. Vi rekommenderar därför på det bestämdaste att följa nedanstående varningar för att reducera riskerna. Hur mycket eller lite man kan utsättas för kombinationen av kyla och vibration innan ovanstående problem erhålls är dock okänt. Håll kroppen varm, speciellt huvud och hals, fötter och fotleder, händer och handleder. Försök upprätthålla en god blodcirkulation genom att regelbundet ta paus och utföra kraftfulla armrörelser under arbetets gång, samt genom att ej röka. Begränsa antalet timmar du använder motorsågen. Försök fylla en del av arbetsdagen med annan typ av arbete. Om du känner av besvär såsom rodnader och svullningar i fingrarna, följt av att huden vitnar och domnar, kontakta en läkare innan du fortsättningsvis utsätter dig för kyla och vibrationer. Upprepade belastningsskador Överbelastning av muskler och senor i fingrar, händer, armar och skuldror kan orsaka ömhet, svullnader, domningar, svaghet och extrem smärta på ovan nämnda områden. För att minska riskerna för upprepade belastningsskador, följ följande anvisningar: Undvik att använda handlederna i en böjd, utsträckt eller vriden position. Försök istället att upprätthålla en rak handled. Dessutom, när du greppar handtaget på motorsågen, använd hela handen, inte bara pekfingret och tummen. Ta regelbundet paus för att minimera upprepningar och låt handen vila. Minska hastigheten och kraften med vilken du utför de upprepade rörelserna. Utför träningsrörelser för att stärka musklerna i handen och armen. Uppsök en läkare om du känner av stickningar, domningar eller smärtor i fingrar, händer, handleder eller armar. 7.3 Skyddsanordningar Kontrollera alltid innan användning att alla skyddsanordningar fungerar som de skall och att de ej är bortmonterade. Strömbrytare (19) O = Stopp I = Driftsläge Nödstopp av motorn: Vid behov att omgående stanna motorn i en nödfallssituation, tryck strömbrytaren (19) till läge O/STOP tills motorn stannar helt. 6

7 SE Normalt stopp av motorn: Vid normalt stopp av motorn, släpp gasreglaget och låt motorvarvet sjunka till normalt tomgångsvarv. Tryck sedan strömbrytaren (19) till läge O/STOP tills motorn stannar helt. Främre kastskydd (2) Skyddet förhindrar att handen kan komma i kontakt med sågkedjan. När skyddet förs framåt aktiveras dessutom kedjebromsen. 8. ANVÄNDNING OCH HANDHAVANDE 8.1 Blandningsinstruktioner för 2-taktsolja och bränsle Motorn skall köras på en bränsleblandning av blyfri bensin och 2-taktsolja. Kvaliteten på denna bränsleblandning har stor betydelse för motorns funktion och livslängd. Olämpliga bränsleblandningar eller blandningsförhållanden som avviker från föreskrifterna kan orsaka allvarliga skador på motorn. Se därför till att alltid använda färsk (mindre än 30 dagar gammal) och ren blyfri bensin och att följa instruktionerna noga beträffande korrekt bränsle/ oljeblandning. Blandningsförhållande: 50:1 (2 %). OBS! 1 liter blyfri bensin blandas med 20 ml 2-taktsolja. Frisläppt - Låst Kedjefångaren (10) och bakre handskyddet (5) Minskar risken att sågkedjan träffar operatörens hand om sågkedjan lossnar eller går sönder. Kedjebromsen Motorsågens kedjebroms är konstruerad för att omedelbart stoppa sågkedjan vid kast (backslag). Kedjebromsen reducerar visserligen risken för olyckor, men det är ändå till sist du som användare som kan förhindra olyckor orsakade av kast, genom sunt förnuft och säker användning. Var därför alltid mycket försiktig när motorsågen används och se till att undvika att såga med spetsen och översidan av svärdet där risken för kast är som störst. Även vid normal användning och korrekt underhåll, kan tidsfördröjningen för kedjebromsen förlängas. Följande kan påverka kedjebromsens förmåga att skydda användaren: Om motorsågen hålls för nära kroppen på användaren. Kastet kan komma så fort att även en perfekt servad kedjebroms ej hinner stoppa sågkedjan i tid. Operatörens hand kanske inte är i position för att komma i kontakt med det kastskyddet och därmed aktivera kedjebromsen. Kedjebromsen utlöses därför ej. Brist på underhåll och service kan förlänga kedjebromsens stopptid och därmed göra den mindre effektiv. Smuts, fett, olja, kåda etc. som hamnar på motorsågens rörliga delar kan också förlänga kedjebromsens stopptid. Slitage och utmattning på den aktiverande bromsfjädern, slitage på broms/kopplingstrumman och lagringspunkter kan förlänga kedjebromsens stopptid. Ett skadat främre kastskydd kan medföra att kedjebromsen ej aktiveras. Fyll först i 2-taktsoljan och sedan bensinen i en godkänd bränsledunk och blanda väl. Fyll sedan på bränsleblandningen i tanken märkt: OBS! Bränsleblandningar åldras. Blanda därför endast bränsle för några veckor åt gången och förvara bränsleblandningen i godkänd dunk på en torr, mörk och sval plats. Gör det till en vana att kontrollera sågkedjans sträckning och kondition vid varje tankningsställe. Bensin är extremt brandfarligt. Ångor som antänds kan explodera. Stanna alltid motorn och låt den svalna innan tankning sker. Öppna tanklocket försiktigt för att undvika skada p.g.a. bränslesprut. Använd aldrig maskinen om inte tanklocket är helt och ordentligt fastskruvat. Tanka bränslet utomhus. Torka omgående upp eventuellt bränslespill, både på marken och på maskinen. Var noga med att gnistor och öppen eld ej finns där bränsle fylls på och där maskinen används. Flytta maskinen minst 3 m från platsen där bränslet fylldes på innan maskinens motor startas. 7

8 SE 8.2 Sågkedjeolja Kedjesmörjningen sker automatiskt. En god kedjesmörjning minskar friktionen mellan sågkedja och svärd till ett minimum och ger kedjan en lång livslängd. Använd endast Biltemas sågkedjeolja eller likvärdig sågkedjeolja av god kvalitet och med god vidhäftningsförmåga för detta ändamål. Fyll på sågkedjeoljan i tanken märkt: Sågkedjesmörjningen bör kontrolleras vid varje tankningstillfälle. Håll motorsågen och rikta på ca. 20 cm avstånd svärdsspetsen mot ett fast och ljust föremål, ex. en stubbe. Efter ca. 30 sekunders körning på halv gas ska man tydligt kunna se en rand av olja på stubben. Oljeflödet är fabriksinställt till 7 ml/min vid 7000 rpm. Max flöde är 13 ml/min. Vid behov lägg sågen på sidan med startsnöret nedåt. Justera oljedoseringen med justerskruven; medurs vridning för att minska doseringen och moturs vridning för att öka doseringen. kedjan ej kan komma i kontakt med något föremål, samt se till att stå stadigt. i. Försäkra dig om att inga obehöriga finns inom arbetsområdet när motorsågen startas eller vid sågning. Låt ingen annan person hålla i virke som skall sågas. Motorsågen får ej startas utan att svärd, sågkedja och kopplingskåpa (kedjebroms) är monterade. I annat fall kan kopplingen lossna och orsaka personskador. Flytta alltid motorsågen minst 3 meter från tankningsplatsen innan den startas. Använd endast motorsågen på välventilerade platser. Avgaser, oljedimma (från sågkedjans smörjning) och sågspånor är hälsofarliga. 8.4 Start av kall motor a. Aktivera kastskyddet genom att föra det framåt. b. Flöda förgasaren genom att trycka på primerblåsan (63) 4-5 gånger. Du skall kunna se bränsle inuti primerblåsan. För sedan chokereglaget till full choke. c. Fatta om det främre handtaget med vänster hand. Placera höger fot på underdelen av det bakre handtaget och tryck motorsågen mot marken. OBS! Använd aldrig felaktig typ av olja. Detta medför skador på oljepumpen, svärdet och kedjan. 8.3 Förberedelser inför start a. Inspektera arbetstycket och planera arbetet. Om något skulle gå fel vid träfällning skall eventuell reträttväg 45 utses och röjas från föremål och växter som kan orsaka att du ramlar. b. Inspektera motorsågen och kontrollera att den är hel, att svärdet är rakt och att alla säkerhetsanordningar är monterade och fungerar. c. Sågkedjan skall vara så sträckt som möjligt, men ändå inte hårdare än att man lätt kan dra den runt för hand. d. Se till att hålla motorsågens handtag torra, rena och fria från olja eller bränslespill. e. Kontrollera att du använder godkänd skyddsutrustning, skyddshjälm med visir och hörselskydd, skyddsbyxor med sågskydd, handskar med sågskydd samt skyddsstövlar med sågskydd, stålhätta och halkfri sula samt. Klädseln i övrigt bör vara åtsittande utan att begränsa dina rörelsemöjligheter. f. Fyll på kedjeolja g. Fyll på bränsle. h. Placera motorsågen på ett fast underlag minst 3 meter från bränslepåfyllningsplatsen. Se till att svärdet/ d. Dra långsamt ut starthandtaget till första kännbara stopp sedan snabbt och med kraft för att starta motorn. e. Fortsätt att hålla i starthandtaget och släpp försiktigt in startsnöret i magnapullen. Magnapullen eller motorhöljet kan skadas om starthandtaget släpps okontrollerat. Dra inte ut starthandtaget/linan helt till stopp, risk finns då att linan går av. f. Om motorn inte startar så upprepa startförsöket några gånger. Om den trots det inte startar efter några försök - se avsnitt 10 Reparation och underhåll. 8.5 Start av varm motor a. Aktivera kastskyddet genom att föra det framåt. b. För ned chokereglaget i läge RUN. c. Dra långsamt ut starthandtaget till första kännbara stopp sedan snabbt och med kraft för att starta motorn. d. Fortsätt att hålla i starthandtaget och släpp försiktigt in startsnöret i magnapullen. e. Om motorn inte startar så upprepa startförsöket några gånger. Om den trots det inte startar efter några försök - se avsnitt 10 Reparation och underhåll. 8

9 SE Magnapullen eller motorhöljet kan skadas om starthandtaget släpps okontrollerat. Dra inte ut starthandtaget/linan helt till stopp, risk finns då att linan går av. Stå aldrig på den stock du sågar på. Stå stadigt vid sidan om. En slö sågkedja är farlig och medför överdrivet slitage. Ett bra tecken på att sågkedjan börjar bli slö är när det bara bildas träpuder i stället för träspånor vid sågningen. 8.6 När motorn startat g. Efter att motorn startat, låt den gå på tomgång och för försiktigt tillbaka chokereglaget. h. För kastskyddet bakåt mot det främre handtaget. OBS! Gasa inte! Motorns varvtal får ej öka, då kedjebromsen är aktiverad. i. Sågkedjan börjar röra sig när motorns varvtal når ca rpm. Förvissa dig om att sågkedjan stannar så snart gasreglaget släpps. j. Säkerställ en korrekt acceleration och smörjning hos sågkedjan och svärdet. OBS! Kör aldrig motorn på högt varvtal i onödan! 8.7 Sågning Tänk på följande: Arbeta aldrig ensam, ifall olyckan är framme, låt alltid en person observera dig. Ha alltid första hjälpen utrustning med dig. Ha alltid fullgas vid all sågning! Släpp gasreglaget efter varje sågsnitt så att motorn återgår till tomgångsvarvtal. Håll alla kroppsdelar borta från sågkedjan när motorn är igång. Var extremt försiktig vid avsågning av smågrenar och undvik att såga i buskar. Smågrenar kan efter att de sågats av fastna i sågkedjan, kastas mot dig och få dig att tappa balansen och därmed orsaka allvarlig personskada. Kontrollera och analysera alltid kastrisken innan arbetet påbörjas. Förvissa dig om att arbetsområdet är fritt så att inte svärdet kan komma i kontakt med något träd eller främmande föremål. Var extremt försiktig vid sågning av grenar eller trädstockar som är spända. De kan både före och efter genomsågning sprätta tillbaka till sitt normala läge och träffa dig eller motorsågen och därmed orsaka allvarlig personskada. Sågning när du står på en stege är extremt farligt. Stegen kan glida iväg och du kan tappa balansen och därmed kontrollen av motorsågen. Sågning stående högt upp måste överlåtas till proffs. Luta dig aldrig framåt över arbetsstycket. Ställ aldrig ner motorsågen på marken under kortare tid med motorn igång utan att du har noggrann uppsikt över den och att kedjebromsen är aktiverad. Vid längre tids vila skall motorn vara avstängd. Stå stadigt med båda fötterna på marken. Arbeta ej från positioner ovan mark, på stege eller i trädet. Låt aldrig någon annan person eller något husdjur befinna sig inom riskområdet vid sågning. 8.8 Provsågning För att säkert kunna använda en motorsåg krävs att motorsågen är i gott skick och att du själv har kunskap och praktisk erfarenhet av motorsågen. Gör dig bekant med motorsågen innan du börjar arbeta på riktigt. För detta ändamål kan det vara lämpligt att träna genom att kapa några mindre trädstammar ett flertal gånger. Tillåt aldrig att husdjur, barn eller andra obehöriga personer befinner sig inom arbetsområdet. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 15 m. 8.9 Fällning av träd Fällningen sker genom 3 olika sågsnitt. Först gör man ett riktskär, bestående av ett överskär och ett underskär. Fällningen avslutas sedan med fällskäret. Trädets fallriktning kan styras ganska exakt med hjälp av dessa sågskär. Målsättningen är att placera trädet i ett öppet område så att kvistning och stockning kan utföras på ett säkert sätt. Undvik alltid att det fallande trädet fastnar i ett annat träd. Det är en stor olycksrisk att rätta till en misslyckad fällning, så planera arbetet noga innan det utförs. Det är alltid lättast att fälla trädet i dess naturliga fallriktning. De saker som påverkar fallriktningen är lutningen, vindriktningen, snötyngd, trädets krokighet, grenkoncentration, skador samt hinder såsom andra träd, luftledningar och byggnader. Försök inte att fälla träd om du ej har tillräcklig kunskap. Säkerhetsavståndet vid trädfällning är 2,5 gånger trädets höjd. Ingen får befinna sig inom denna zon under arbetet. Ett fallande träd kan allvarligt skada allt det träffar. Försök ej att fälla träd om du ej är speciellt utbildad för det. Att såga i stormfällda träd är direkt livsfarligt för icke utbildade operatörer. Fäll aldrig träd i hård blåst. Vinden kan påverka fallriktningen. 9

10 SE a. Studera trädet som skall fällas och bestäm fällriktningen. b. Kontrollera att trädet ej har döda grenar som kan brytas av och skada dig under arbetet. c. Välj ut en reträttväg 135 bakom trädets fallriktning. Bilden illustrerar att Fall är trädets fallriktning och Retreat är godkända reträttvägar. g. Ställ dig på vänster sida om trädet, ta hjälp av barkstödet och såga därefter fällskäret (3) med full gas. Det skall vara 2,5-5,0 cm ovanför det nedre riktskäret (2). Fällskäret skall lämna 1/10 av trädets diameter i ett snitt som är parallellt med riktskäret. Biten däremellan kallas brytmån (5) och fungerar som ett gångjärn. Var observant på om trädet rör sig i fel riktning! Ligg aldrig på knä och såga. Det är absolut förbjudet att retirera 180 från fallriktningen (Not this way). d. Kvista av stammen upp till axelhöjd. h. Sätt i en kil (4) eller brytjärn så snart skärdjupet tillåter det. i. Då trädet börjar falla så stäng av sågen, ställ sågen på marken och retirera snabbt längs reträttvägen Nedtagning av misslyckad fällning Att försöka ta ned ett träd som ej fällts korrekt, utan fastnat på ett annat träd på vägen ned, är mycket farligt. Försök aldrig såga i stödträdet. Gå eller arbeta aldrig under det lutande trädet. OBS! Såga aldrig av några grenar över axelhöjd. e. Rensa arbetsytan från undervegetation och kvistar. Du behöver stå stadigt och ha fritt arbetsutrymme så att du inte stöter emot något under arbetet. f. Såga ut ett riktskär i fällriktningen. Börja med det övre snittet (1) som skall ha en vinkel på 45 gentemot det nedre snittet (2). Såga därefter det nedre skäret, det skall avslutas exakt på samma ställe som det övre skäret. Riktskäret skall vara minst 1/4 av stamdiametern. Använd en vinsch och fäst den ena vajeränden i nederkanten av stammen på det lutande trädet och den andra vajeränden i en traktor eller i ett träd bakom det lutande trädet. Vinscha sedan in stammen så att trädet glider av stödträdet Kvistning a. Försök att få in ett stöd a under trädet. b. Håll motorsågen stadigt med båda händerna och lämna de grenar b som trädet vilar på till sist. c. Såga upp stora och besvärliga grenar i flera delar. d. Stå aldrig på det träd du kvistar. e. För att undvika kast (backslag), var försiktig så att svärdsspetsen inte kommer emot någon gren eller kvist. f. Om marken lutar, så stå alltid på ovansidan av trädet vid sågning. 10

11 NO Sågning av träd och grenar i spänn a. Om grenen/trädet är i spänn, placera dig på en plats där du inte riskerar att träffas när grenen/trädet frigörs. b. Gör ett eller flera spänningsbefriande sågsnitt i närheten av brytpunkten, med 4 cm mellanrum, på böjens yttersida. Såga inte igenom grenen, utan bara så mycket att spänningen frigörs. c. Då spänningen frigjorts, såga av grenen från den motsatta sidan Kapning Kapning kallas det då trädstammen kapas upp till stockar i lämpliga längder. Vid kapning finns det några mycket viktiga faktorer att ta hänsyn till: Stötta upp trädstammen om så är möjligt. Vid kapning på lutande underlag, stå alltid på ovansidan av stammens rullriktning. OBS! Kontrollera innan att du kan stå stadigt och att du står i sluttningen ovanför stocken. Motorsågens svärd och sågkedja får ej klämmas fast i sågsnittet. Trädstammen får ej brytas av innan sågningen är slutförd. Sågkedjan får ej träffa marken eller annat föremål under eller efter genomsågningen. Två faktorer avgör om sågkedjan kläms fast eller om stocken bryts av. Dels beror det på vilket stöd stocken har före och efter kapningen, dels beror det på om stocken befinner sig i spänning. I de flesta fall kan ovanstående problem undvikas om kapningen sker i två steg, både från över- och undersidan. Sågning av stock som ligger på marken Ingen risk för fastklämning av sågkedjan eller spjälkning av stocken föreligger. Om det finns möjlighet, såga ovanifrån ca. 2/3 in i stocken. Rotera sedan stocken och såga den resterande 1/3 ovanifrån. Var försiktig vid genomsågningen så att inte sågkedjan träffar marken. Sågning av stock som har stöd i båda ändarna Det föreligger risk att svärdet och sågkedjan kläms fast. a. Såga först 1/3 av stockens diameter ovanifrån. b. Avsluta sågningen underifrån så att de båda sågsnitten möts. Om, trots alla försiktighetsåtgärder, sågkedjan ändå kläms fast i sågsnittet, STÄNG AV MOTORN. Försök ej rycka loss motorsågen då sågkedjan är fastklämd. Du kan skadas av sågkedjan om motorsågen plötsligt lossnar. Använd istället en kil (wedge) eller ett brytjärn för att få loss motorsågen Stopp av motor Stanna motorn genom att släppa gasreglaget och låt motorvarvet sjunka till normalt tomgångsvarv. Tryck sedan ned strömbrytaren (19) till läge O/STOP tills motorn stannat helt Transport Vid all transport av motorsågen skall svärdsskyddet (1) vara monterat. Bär alltid motorsågen med avstängd motor, med svärdet och sågkedjan riktade bakåt och med ljuddämparen bort från kroppen. Sågning av stock som har stöd i ena änden Det föreligger stor risk för att stocken bryts av innan sågningen är slutförd. Såga först 1/3 av stockens diameter underifrån. Avsluta sågningen ovanifrån så att de båda sågsnitten möts. 11

12 SE 9. FÖRVARING Då motorsågen skall förvaras längre tid än 2 månader, så skall följande åtgärder utföras: 1. Kontrollera att motorsågen är hel och ren. 2. Ställ strömbrytaren i STOP-läge. 3. Tvätta luftfiltret. 4. Töm ut bränslet från tanken. 5. Starta motorn och kör den på tomgång tills den stannar. Då är förgasaren helt tömd på bränsle. 6. Kontrollera så att svärdet och sågkedjan är ordentligt smorda. 7. Låt motorn svalna i ca. 5 minuter. 8. Demontera tändstiftet med en tändstiftsnyckel. 9. Häll i en tesked med ren 2-taktsolja i cylindern. Drag sakta i starthandtaget flera gånger för att oljan skall ge ett tunt oljeskikt på invändiga delar. Skruva tillbaka tändstiftet. 10. Montera svärdsskyddet på sågsvärdet. 11. Förvara motorsågen på en sval och torr plats, oåtkomlig för barn och andra obehöriga. OBS! Underlåtenhet att följa ovanstående åtgärder kan orsaka att det bildas ett skikt inuti förgasaren som orsakar startsvårigheter eller i värsta fall permanent skada. Efter avslutad förvaring 1. Demontera tändstiftet. 2. Drag kraftigt i starthandtaget några gånger för att rensa bort oljerester från cylindern. 3. Rengör tändstiftet och justera elektrodavståndet eller montera ett nytt tändstift med korrekt elektrodavstånd. 10. REPARATION OCH UNDERHÅLL 10.1 Underhålls- och serviceschema Utför nödvändiga underhållsåtgärder enligt nedanstående tabell. OBS: Underhåll, byte av komponenter eller reparation av emissionskontrollanordningar och system får endast utföras av kvalificerad servicepersonal. För att förhindra allvarlig skada, utför aldrig något underhåll eller reparation med motorn igång. Utför alltid service och reparation då motorn är kall. Lossa tändstiftskabeln för att undvika oavsiktlig start. Ett bra förebyggande underhållsprogram för regelbunden kontroll och underhåll kommer att förlänga livslängden och förbättra prestandan på motorsågen. Denna checklista för underhåll är en vägvisare för sådana program vid normal användning. Detalj Åtgärd Före användning Oljefilter Kylsystem Svärd Efter användning Kedjebroms Bränslefilter Ljuddämpare Inspektera/ byt ut Inspektera/ rengör/byt ut Inspektera/ rengör/byt ut Inspektera/dra åt/ rengör Inspektera/ reparera Inspektera/ dra åt/byt ut Rengör/ byt ut Inspektera/ rengör Inspektera/ rengör Bränslesystem Skruvar, bultar och muttrar Luftfilter Ytterhölje av plast Rengör Tändstift Inspektera/rengör/ justera elektrodgapet/ byt ut Förgasare Justera/ byt ut och justera Kedjekuggdrev Startsnöre Inspektera/ byt ut Inspektera/ byt ut Varje månad VIKTIGT! Tidsintervallerna som anges i tabellen ovan är maximum. Den faktiska användningen och din egen erfarenhet bestämmer med vilka tidsintervaller de olika delarna på motorsågen behöver underhållas. KEDJEBROMS SOM AKTIVERATS AV KASTSKYDDET Den farligaste kaströrelsen hos svärdet är när svärdsspetsen kommer i kontakt med ett hårt föremål, ex. ett träd. Kedjebromsen reducerar då risken för personskada. Kontrollera alltid före varje användning att kedjebromsens funktion är korrekt. Kedjebromsen kan aktiveras manuellt genom kastskyddet och automatiskt från hävstångseffekten mellan svärdet och det bakre handtaget. a. Placera motorsågen stadigt på marken. b. Håll motorsågen med båda händerna och varva upp motorn på högvarv. c. Aktivera kedjebromsen genom att vinkla vänsterarmen framåt så att handleden trycks mot det främre handskyddet/kastskyddet i den svarta pilens riktning. d. Sågkedjans rörelse skall omedelbart stoppas. e. Släpp gasreglaget. 12

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Häcksax 55 cm Bensin. Hekksaks 55 cm Bensin. Pensassakset 55 cm Bensiinikäyttöiset

Häcksax 55 cm Bensin. Hekksaks 55 cm Bensin. Pensassakset 55 cm Bensiinikäyttöiset Häcksax 55 cm Bensin Hekksaks 55 cm Bensin Pensassakset 55 cm Bensiinikäyttöiset Hækkeklipper 55 cm Benzin 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Häcksax 55 cm Bensin 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Gräsröjare 25 cc. Gressrydder 25 cc. Ruohoraivuri 25 cc. Græstrimmer 25 cc

Gräsröjare 25 cc. Gressrydder 25 cc. Ruohoraivuri 25 cc. Græstrimmer 25 cc Gräsröjare 25 cc Gressrydder 25 cc Ruohoraivuri 25 cc Græstrimmer 25 cc 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Gräsröjare 25 cc 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning skall anses som en del av maskinen och

Lisätiedot

ELKEDJESÅG ELEKTRISK MOTORSAG SÄHKÖKETJUSAHA ELKÆDESAV

ELKEDJESÅG ELEKTRISK MOTORSAG SÄHKÖKETJUSAHA ELKÆDESAV ELKEDJESÅG ELEKTRISK MOTORSAG SÄHKÖKETJUSAHA ELKÆDESAV ECS 2516 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

440e TrioBrake 445e TrioBrake

440e TrioBrake 445e TrioBrake Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 440e TrioBrake 445e TrioBrake Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt

Lisätiedot

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

STIHL MS 311, 391. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL MS 311, 391. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL MS 3, 39 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 46 f Käyttöohje 47-93 d Betjeningsvejledning 94-40 Bruksanvisning 4-86 svenska Innehållsförteckning

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR

HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR 1 HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR 2 TURVALLISUUSOHJEITA VAROITUS! Opettele turvallisuus- ja varoitusohjeet ennen kuin alat käyttää ruohonleikkuria. Opettele pysäyttämään moottori

Lisätiedot

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Avsedd endast för icke-metallisk flexibel skärutrustning, d v s trimmerhuvud med trimmerlina.

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler. Avsedd endast för icke-metallisk flexibel skärutrustning, d v s trimmerhuvud med trimmerlina. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje 535R, 535RT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

Art.-Nr.: 45.014.88 I-Nr.: 01014 PBK 35

Art.-Nr.: 45.014.88 I-Nr.: 01014 PBK 35 nleitung PK 35 SPK 3 05.07.2004 10:58 Uhr Seite 1 ruksanvisning Motorsåg Käyttöohje Moottoriketjusaha rukerveiledning enzin Kædesav rt.-nr.: 45.014.88 I-Nr.: 01014 PK 35 nleitung PK 35 SPK 3 05.07.2004

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER LM 502SP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper LM 500SP Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Gräsklippare LM 500SP INNEHÅLL

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

ISBORR ISBOR JÄÄKAIRA ISBOR

ISBORR ISBOR JÄÄKAIRA ISBOR 17-440_manual.indd 2012-05-30, 15.54.43 ISBORR ISBOR JÄÄKAIRA ISBOR IA 4301 Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB 2012 Biltema Nordic Services AB ISBORR IA 4301 1 INTRODUKTION Denna manual innehåller

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

K 3000 Vac, K 3000 Wet

K 3000 Vac, K 3000 Wet Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje K 3000 Vac, K 3000 Wet Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Microlax peräruiskeliuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Microlaxia huolellisesti

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Kombinationssåg Yhdistelmäsaha

Kombinationssåg Yhdistelmäsaha KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Kombinationssåg Yhdistelmäsaha Ver. 001-200505 Modell/Malli: DJ-CMT02 Nr/Nro: 30-9080 1 SE Läs hela bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

Lisätiedot

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Lisätiedot

MT 24 MTK 24. Art.-Nr.: 34.016.88 I.-Nr.: 01024. Art.-Nr.: 34.016.89 I.-Nr.: 01024. Anleitung MT 24-MTK 24 SPK 3 09.11.2004 15:06 Uhr Seite 1

MT 24 MTK 24. Art.-Nr.: 34.016.88 I.-Nr.: 01024. Art.-Nr.: 34.016.89 I.-Nr.: 01024. Anleitung MT 24-MTK 24 SPK 3 09.11.2004 15:06 Uhr Seite 1 Anleitung MT 24-MTK 24 SPK 3 09.11.2004 15:06 Uhr Seite 1 Bruksanvisning Bensindriven grästrimmer/röjsåg Käyttöohje Bensiinikäyttöinen moottoriruohotrimmari Betjeningsvejledning benzindrevet græstrimmer

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W

CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W SE CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W Ø 185 mm TEKNISKA SPECIFIKATIONER Elanslutning:...230 V/50 Hz Effekt:...1600 W Spindelhastighet:...4800 rpm (obelastad) Hårdmetallklinga:...Ø

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MOOTTORISAHA 45cc 13 MOTORSÅG 45cc 13 DBE0006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen sahan käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning före ibruktagning! Käännös alkuperäisohjeista

Lisätiedot

Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000

Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000 Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Digitalt elverk G 1000 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500.

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500. PAKKAUSSELOSTE 1. Eläinlääkevalmisteen nimi Kefa-Mastin vet intramammaarivoide lypsävälle lehmälle 2. Vaikuttavat ja muut aineet Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0

Lisätiedot

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha 17-721_manaul.indd 2011-04-13, 16.08.26 Art. 17-721 Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha Rundsav CS 185P Original manual 2 Art. 17-721 Cirkelsåg, CS 185P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

HANDBOK FÖR KOMPAKT OVERLOCKMASKIN SAUMURIN KÄYTTÖOHJE

HANDBOK FÖR KOMPAKT OVERLOCKMASKIN SAUMURIN KÄYTTÖOHJE HANDBOK FÖR KOMPAKT OVERLOCKMASKIN SAUMURIN KÄYTTÖOHJE Svenska Suomi VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När du använder symaskinen ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande. Läs

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:07:10 Skill No 105 Skill Metsäkoneen käyttö Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Uppgörande av apteringsfil / Apteeraustiedoston

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus.

HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. HUR ÄR VÄDRET? A. Yhdistä sääilmaukset vastaaviin kuviin. Yhteen kuvaan voi liittyä useampikin ilmaus. 1. Solen skiner. 2. Det är soligt. 3. Det är halvmulet. 4. Det är mulet/molnigt. 5. Det är varmt.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kompakt overlockmaskin. Kompakti saumuri. Svenska. Product Code (Produktkod): 884-B02 / B03. Suomi

Bruksanvisning. Käyttöohje. Kompakt overlockmaskin. Kompakti saumuri. Svenska. Product Code (Produktkod): 884-B02 / B03. Suomi Bruksanvisning Kompakt overlockmaskin Product Code (Produktkod): 884-B0 / B03 Käyttöohje Kompakti saumuri Product Code (Tuotekoodi): 884-B0 / B03 Svenska Suomi Läs det här dokumentet innan du använder

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN Ota huomioon että paperisilppuri toimii ainoastaan oikein koottuna, roskakorin ollessa oikein sijoitettuna silppurin kaappiin, sekä paperinsyöttölokeron ollessa

Lisätiedot

Quad Percussion Massager

Quad Percussion Massager IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 1 Quad Percussion Massager Instruction Manual PAQ-30H-2EU IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 2 LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING.

Lisätiedot

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite

SV FI. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite TR10A160-D RE / 10.2013 SV FI Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Autotallin oven käyttölaite 2 TR10A160-D RE / 10.2013 SVENSKA.... 4 SUOMI...

Lisätiedot

Grund / Basis / Perustus

Grund / Basis / Perustus Rev nr: 140310 Grund / Basis / Perustus Armeringsjärn Armeringsjern / Lujiteteräs Armeringsnät Armeringsnett / Lujiteverkko Skarvplåt Skjøteplate / Liitospelti Buntband Buntbånd / Nippuside Distans Avstandsstykke

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

POLTTOMOOTTORITRIMMERI KÄYTTÖOHJE

POLTTOMOOTTORITRIMMERI KÄYTTÖOHJE POLTTOMOOTTORITRIMMERI Tuotenumero 34127 KÄYTTÖOHJE Moottoritilavuus 43 cm 3 Teho 1250 W Kierrokset 8500 kierr./min., 3000kierr./min.(tyhjäkäynti) Leikkuuala 440 mm Terän halkaisija 255 mm Tankin koko

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot