MUISTIO 1. Leena Lahtinen Vantaan kaupunki, Maritta Opas Vantaan kaupunki, Tanja Palosaari Hyvinkään kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "16.8.2012 MUISTIO 1. Leena Lahtinen Vantaan kaupunki, Maritta Opas Vantaan kaupunki, Tanja Palosaari Hyvinkään kaupunki"

Transkriptio

1 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Johtajuus -teemaryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika: klo Paikka: SLU-talo, 2.krs, Kisa-kabinetti, Radiokatu 20, Helsinki Osallistujat: Marja-Liisa Akselin Hämeenlinnan kaupunki, Ritva Lavinto Helsingin kaupunki, Marja Saarinen Mainio Vire Oy, Kristiina Cleve Opetusalan Ammattiliitto OAJ, Kalervo Valli varhaiskasvatus Turku, Mervi Kärkkäinen Mäntsälän kunta, Elina Fonsén Tampereen yliopisto, Tanja Palosaari Hyvinkään kaupunki, Vesa Joronen Tuusulan kunta, Ulla Soukainen Turun kasvatus- ja opetustoimi, Anu Kullberg Nuori Suomi ry, Jukka Karvinen Nuori Suomi ry, Nina Korhonen Nuori Suomi ry, Marianna Tarhala Nuori Suomi ry. Poissa: Leena Lahtinen Vantaan kaupunki, Maritta Opas Vantaan kaupunki, Tanja Palosaari Hyvinkään kaupunki Johtajuus-teemaryhmä on yksi viidestä pääsuunnitteluryhmän alaisesta teemaryhmästä. Ryhmän tavoite on nostaa esille liikuntaohjelman rakentumisen kannalta tärkeitä teemoja toimintakulttuurin näkökulmasta. Ydinkysymyksiä ovat: Päivän agenda - millaisia konkreettisia muutoksia halutaan saada aikaiseksi, - millaisia toimenpiteitä tulisi tehdä, - kenen tulisi toimia ja - milloin ja millaiseen tulokseen ollaan tyytyväisiä. Ryhmän puheenjohtaja Marja-Liisa Akselin toivotti kaikki tervetulleiksi ja esitteli päivän tehtävät: - ohjelman esittely miten tähän on tultu? - puheenjohtajan alustus ryhmän teemasta - teemaryhmän tavoitteen valinta - kootaan konkreettisia muutoksia, joita halutaan saada aikaan - syksyn aikataulujen sopiminen Teemaryhmän keskustelua johtajuudesta Puheenjohtaja alusti keskustelun esittämällä yleisiä ajatuksia johtajuudesta sekä kertoen ryhmälle pääsuunnitteluryhmien tapaamisissa esiin nousseita käsityksiä johtajuudesta ja sen merkityksestä liikuntaohjelman toteutuksessa. Keskustelua ryhmän mielipiteistä toivottiin viriävän myös seuraavista aiheista: - miten koetaan se, että tällä hetkellä varhaiskasvatuksen suunnitelmassa ei ole mainintaa johtajuudesta? - olisiko suotavaa, että tietyissä asiakirjoissa olisi velvoittava tai suosittava kohta johtajuutta koskien (pitäisikö osana tätä ohjelmaa vaatia sellaista)? - johtajuuskäsite - viime keväänä varhaiskasvattajille teettämässään kyselyssä Nuori Suomi selvitti, mikä mahdollistaa tai estää lasten liikkumisen.

2 MUISTIO 2 1. aikuiset itse (aikuiset päivähoidossa ja kotona voivat mahdollistaa ajan, paikan ja tilan liikkumiselle tai olla mahdollistamatta niitä) 2. asenteet (sekä henkilökunnan että vanhempien asenteisiin tulisi kyetä vaikuttamaan koulutuksen ja tiedonjaon kautta) 3. tilat (lapsilähtöinen ympäristö tukee liikkumista ja oppimista) Miten saada aikuiset muuttumaan ja kenen tehtävä on vaikuttaa heidän asenteisiin sekä liikunta- ja kasvatuskulttuuriin? Alustuksen synnyttämää keskustelua: Johtajat Johtajien koettiin voivan vaikuttaa siihen, voiko jokin muutos tapahtua vai ei. Ryhmän mielestä johtajuus voisi olla hyvä kirjata varhaiskasvatuksen asiakirjoihin samaan tapaan kuin koulujen rehtoreista on kirjaus. Myös kuntapäättäjät mahdollistavat muutosta antamalla resursseja toiminnan muuttamiseen ja ovat siten hyvin tärkeässä roolissa hekin. Toivottiin, että liikuntaohjelma huomioi varhaiskasvatuksen yksiköiden lisäksi myös ylemmät päättäjät ja antaa myös heille omat suositukset ja kirjaukset ohjelman menestyksekkään läpiviennin näkökulmasta. Vastuu ohjelman läpiviennistä ei saa jäädä pelkästään yksiköiden johtajille, vaan heidän tulee saada esimiestensä tuki toiminnalleen. Johtajilla katsottiin olevan mahdollisuus vaikuttaa tiloihin (niin sisällä kuin ulkona) sekä esimerkiksi henkilöstön kouluttamiseen. Mietittiin, että ennen yksiköiden suunnitelmien hyväksymistä ylemmillä esimiehillä olisi syytä olla vähintään näiden on toteuduttava -lista käytössään. Sen avulla fyysisen aktiivisuuden toteutumisen voisi tarkistaa useampikin taho, ja liikunta tulisi huomioitua nykytilannetta paremmin. Johtajien koulutusta ja tietämystä liikunnasta haluttiin lisätä. Asenteisiin ja liikuntakeskusteluun toivottiin liikuntamyönteisyyttä. Myötämielisyyden uskottiin tarttuvan myös alaisiin ja siten vähitellen vaikuttavan koko työyhteisön toimintaan ja liikunnan arvostukseen osana työtä. Keskusteltiin erilaisista johtamistyyleistä. Ryhmässä uskottiin, että johtajuus on tärkeä tekijä laivan reitillä pitämiseksi, mutta tavoitteeseen voi päästä useammallakin johtamistyylillä. Keskustelua päätettiin jatkaa seuraavassa tapaamisessa muutaman aiheeseen liittyvän alustuksen jälkeen. Koulutus Keskusteltiin siitä, että uusimpien tutkimusten tulokset eivät ole vielä ehtineet tiedoksi kaikille varhaiskasvattajille, joten koulutusta ja tiedonjakamista työpaikoilla pidettiin perusteltuna. Kuntien päättäjien sekä varhaiskasvatusjohtajien uskottiin parhaiten pystyvän jakamaan tietoa kunnan yksiköiden ja ulkopuolisten tahojen välillä. Varhaiskasvattajien sekä johtotehtävissä olevien henkilöiden uskottiin tarvitsevan vertaistukea ja ryhmä mietti erilaisia tapoja, joilla yhteisiä jakamisen paikkoja voitaisiin järjestää. Erilaisten toimintatapojen vertailun katsottiin olevan hyvä keino edistää uusia innovaatioita yksiköissä ja innostaa muutokseen. Harkittiin myös yhteistä koulutuspäivää varhaiskasvatuksen johtajille. Liikuttaessa voi sattua ja tapahtua, ja liikuntaa lisättäessä vanhempia on hyvä informoida asiasta. Mitä enemmän varhaiskasvattajat tietävät liikunnan hyödyistä ja siitä, minne ollaan menossa ja mihin pyrkimässä, sitä varmemmin he voivat asiasta keskustella ja perustella tehtyjä päätöksiä. Varmuus esitellä

3 MUISTIO 3 kenties uusia toimintatapoja ja käytäntöjä paranee, kun kasvattajat ymmärtävät muutoksilla saavutettavat hyödyt ja edut. Tämänhetkinen varhaiskasvattajien koulutus ei anna riittävää osaamista liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden osa-alueelta. Koulutuksen ei uskota lisäävän henkilökunnan liikuntamyönteisyyttä ja innostuneisuutta. Myös johtajuuskoulutusta toivottiin kehitettävän. Roolit Keskustelua väritti pohdinta, ovatko kasvattajien roolit työpaikoilla sekoittuneet. Tulisiko tämän teemaryhmän miettiä roolijakojen vaikutusta ohjelman läpivientiin? Esille nostettiin Onnismaan ja Kallialan (2010) kirjoittama kansainvälinen artikkeli, jonka mukaan kaikki tekevät kaikkea -kulttuuri on luonut uudenlaisia ongelmia työpaikoille. Mietittiin, onko edes kansallisella tasolla selvää, mitä lapsen varhaiskasvatus perustehtävänä on. Yleensäkin lastentarhanopettajan roolia olisi hyvä kirkastaa, ja johtajien tulisi mahdollistaa aiheesta keskustelu. Suomessa selkeisiin tavoiteohjelmien ketjuihin (kuten vasu/opetussuunnitelma) olisi hyvä kirjata selvästi johtajuus. Voisi olla hyvä myös selvittää, miten roolitukset näkyvät lapsen tasolle asti. Liikunnan roolituksista nousi esille näkemys, että termi liikuntavastaava herättää usein ajatuksen, että kyseinen henkilö vastaa kaikesta liikuntaan liittyvästä eikä muiden tarvitse tehdä mitään. Ehdotettiin käytettäväksi termiä liikunnan koordinaattori, jolloin myös muilla säilyy vastuu liikunnan varmistamisesta. Keskustelussa esiintyi yksikön mukaan eri näkemyksiä johtajuudesta. Johtajan toimintaa kuvattiin keskustelussa mm. seuraavasti; varmistaa riittävä liikkuminen määräämällä, opastaa henkilökuntaa näkemään, miten omaa ryhmää tulee liikuttaa tai hankkia osaava henkilö auttamaan ja tukemaan liikunnan suunnittelussa Yleistä Keskustelussa käytiin läpi paljon terminologiaa ja päätettiin, että seuraavassa teemaryhmätapaamisessa avataan johtajuus-termi työn etenemisen selkeyttämiseksi. Vasuun toivottiin tarkempi kirjaus aiheesta. Sen todettiin olevan hyvä ja käytetty väylä nostaa liikunnan arvostusta kentällä ja sen kautta uskottiin aikaansaatavan liikuntaan kohdistuvia toimia laajemmalti. Ehdotettiin näkyville vahvaa kannanottoa: Mikäli tulet varhaiskasvattajaksi tai sen johtajaksi, olet velvoitettu liikuttamaan lapsia vähintään kaksi tuntia päivässä. Varhaiskasvattajan perustehtävään kuuluu hyvinvoinnin toteuttaminen, ja hyvinvointiin kuuluu osana liikunta. Suunnitelmallisuus on tärkeä tekijä toimintakulttuurin muuttumisessa liikunnallisemmaksi. Jatkuvan keskustelun ja arvioinnin koettiin olevan välttämätöntä, jotteivät hyvät uudet toimintatavat vähitellen vaihdu takaisin totuttuihin toimintamalleihin. Kunnallisvaalit ovat tulossa ja ehdotettiin vaikuttamista poliitikoihin. Työryhmä voisi jakaa kannanottoja ja ilmaista materiaalia ehdokkaille, jotka voisivat sitten vaikuttaa asioihin. Niin varhaiskasvattajille kuin heidän johtajilleen haluttiin työkaluja ja toimintamalleja. Tarkat kirjaukset siitä, millä tavoin riittävä liikunta tulee taata, ei haluttu tehdä, vaan työyhteisöjen toivottiin voivan kehittää itse avoimen keskustelun kautta omat tavat ja mallit Kunnilla tulee olla selvä kirjaus tavoitteista ja miten ne

4 MUISTIO 4 taataan. Keskustelussa todettiin, että myös yksittäinen kasvattaja voi saada arjessa suuren muutoksen aikaan, vaikka johtoporras ei olisikaan liikuntamyönteinen. Teemaryhmän tavoitteet Ryhmän alustavia tavoitteita A. Johtajuuden määritelmä (mitä johtajuudella tarkoitetaan tässä ohjelmassa) B. Johtajuudella tavoitellaan tässä ohjelmassa toimintakulttuurin muutoksen mahdollistaminen liikuntaa tukevaksi vaikutus ympäristöön ihmisten johtaminen (johtaja tukee lapsen kannalta sitä tärkeintä ihmistä, kasvattajaa) yhteistyö vanhempien kanssa C. Johtajien tukeminen: koulutuksen lisääminen hyvinvoinnista ja liikunnasta o johtajien tulee tietää ja tiedostaa liikuntasuositukset kannustetaan vertaisryhmätapaamisiin ja yhteistyön lisäämiseen kuntien sisällä ja kuntien rajat ylittäen (kuntien eri tasot mukaan yhteistyöhön!) kootaan erilaisia tapoja johtaa liikunnallista päiväkotia kootaan ja kehitetään työkaluja sekä arviointikeinoja johtajien avuksi Johtajuus-teemaryhmän seuraavat tapaamiset Johtajuus-teemaryhmän seuraavat tapaamiset SLU -talolla klo Ryhmäläisten alustukset: Vesa Joronen; ajatuksia prosessijohtajuudesta, Elina Fonsen; ajatuksia pedagogisesta johtajuudesta sekä Ritva Lavinto; ajatuksia asiantuntijajohtajuudesta - ja klo Alustus: Marja Saarinen; työkaluja johtajien avuksi Uusista teemaryhmään sopivista henkilöistä tai luennoitsijoista pyydettiin ilmoittamaan. Tapaamiseen toivottiin tuotavan mahdollisia hyviä lähdemateriaaleja johtajuusteeman avaamiseksi, ja ne kirjataan seuraavaan muistioon. Ennen seuraavaa tapaamista suositeltiin tutustumaan Jyrki Reunamo: Orientaatioprojekti Muut verkoston tapaamiset syksyllä keskiviikkona (Helsinki, Kilta-sali) teemaryhmien ja pääsuunnitteluryhmän yhteinen tapaaminen, johon kaikkia teemaryhmän jäseniä toivotaan paikalle. - keskiviikkona (Helsinki, Kilta-sali) pääsuunnitteluryhmän ja teemaryhmien kokous varhaiskasvatusmessuilla (Wanha satama) pidetään aamupäivällä rinnakkaisseminaari ja iltapäivällä verkostotapaaminen.

5 MUISTIO 5 - Muistioon, esityksiin ja verkoston toimintasuunnitelmaan pääsee tutustumaan Nuoren Suomen extranetistä, osoitteesta: Loppusanat ja kiitokset Ryhmän puheenjohtaja Marja-Liisa Akselin ja Nuoren Suomen edustajat kiittivät kaikkia osallistumisesta ja hyvästä keskustelusta. Marja-Liisa Akselin, pj Nina Korhonen, Nuori Suomi ( ) Anu Kullberg, Nuori Suomi ( ) Jukka Karvinen, Nuori Suomi

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Johtajuus teemaryhmä Marja-Liisa Akselin Johdannoksi Johtajuus teemaryhmän työskentelyn keskiössä oli liikunta- ja hyvinvointiohjelman

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA

VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA Äidinkielen kerho Nina Holmström Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 1 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 2 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA Sisällys...2 Johdanto...3 Sukupuolten välinen tasa-arvo...3

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot