Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuukausiseuranta jaetaan kaupunginvaltuustolle ja sisällytetään valtuuston käsittelemään toiseen osavuosikatsaukseen.

2 Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste Kokonaistyöaika ja henkilöstöseuranta Sairaus ja tapaturmapoissaolot Palkkakulujen seuranta Ostopalvelujen seuranta Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys Rahoituksen seuranta Talouden seuranta ja ennuste palvelualueittain Koko kaupungin talousennuste Merkittävämpien investointien seuranta ajalta

3 Talousarvion seuranta ja ennuste 2013 Ydinkaupungin toteuma 8/ 2013 Ydinkaupungin talouden seurantatietojen suora vertailukelpoisuus edellisen vuoden vastaaviin tietoihin on heikko johtuen pääosin kuntaliitoksesta Nilsiän kanssa. Mikäli Kuopion vuoden 2012 talouden seurantatietoja oikaistaisiin kuukausiraportoinnissa Nilsiän vastaavilla tiedoilla, muodostuisi vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi tarvittava työmäärä kohtuuttomaksi saavutettavaan hyötyyn nähden. Tilanne on seurausta mm. Nilsiän viimevuotisen toiminnan jakautumisesta v ydinkaupungin ohella Kuopion eri liikelaitoksiin ja taseyksiköihin, yhdistyneiden kuntien kirjaus ja seurantakäytäntöjen eroista sekä siitä, että Nilsiä hankki viime vuonna sosiaali ja terveyspalvelut liikelaitos Siiliset peruspalvelukeskukselta. Liikelaitos järjesti Siilinjärven, Nilsiän ja Maaningan muodostaman yhteistoiminta alueen sosiaali ja terveyspalvelut vuosina Ydinkaupungin v toteumaan sisältyy myös jonkin verran muita sellaisia uusia kuntien yhteistoimintana järjestettyjen palveluiden (ympäristönsuojelu, kirjasto ja kansalaisopisto) menoja ja tuloja, joita ei vuoden 2012 toteumassa ole. Niiden vaikutus ei kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta merkittävä. Tulos ja rahoituslaskelman osalta vertailutaulukoissa vuoden 2012 toteutumislukuina on käytetty edellisessä kappaleessa mainituilla perusteilla Kuopion kaupungin toteumalukuja. Seurantateksteissä ja vero valtionosuustaulukoissa on käytetty Kuopion ja Nilsiän yhteenlaskettuja lukuja, kun ne ovat olleet selvitettävissä kohtuullisella työpanoksella. Seurantatekstit sisältävät lisäksi arvioita siitä, miltä osin menojen ja tulojen kasvu on seurausta kuntaliitoksesta. Toteumatietojen vertailukelpoisuutta vähentävät myös erot konsernin sisäisen laskutuksen ajantasaisuudessa sekä tilinpäätösjaksotuksiin tehdyt muutokset. Keskeiset tulot Verohallinto on tilittänyt kuluvan vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana veroennakoita ja jäännösveroja 255,8 milj. euroa. Verokertymä on 20,4 milj. euroa ja 8,7 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verokertymä, 8,5 milj. euroa ja 3,4 % suurempi kuin Kuopion ja Nilsiän yhteenlaskettu verokertymä vuoden 2012 tammi elokuussa. Verotulojen kertymä on 69,0 % talousarvion verotuloista. Valtionosuuksia on Kuopiolle maksettu 102,0 milj. euroa. Tämä on 65,5 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat noin 10,7 milj. euroa ja 11,7 % suuremmat kuin Kuopion vuotta aiemmat valtionosuudet. Tammi elokuun valtionosuudet jäävät kuitenkin noin 1,1 milj. euroa pienemmiksi (1,1 %) kuin Kuopion ja Nilsiän yhteenlasketut valtionosuudet vuotta aiemmin. Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoitus yhteensä on noin 7,4 milj. euroa ja 2,1 prosenttia suurempi kuin Kuopion ja Nilsiän yhteenlaskettu verorahoitus viime vuoden vastaavalta ajalta. Toimintatulot vuoden 2013 kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta ovat noin 75 milj. euroa. Toimintatulojen kokonaismäärä on 11,1 milj. euroa ja 17,3 % suurempi kuin Kuopion kaupungin toimintatulot vastaavana aikana edellisenä vuonna. Arvio kuntaliitoksen ydinkaupungin tavanomaisia toimintatuloja kasvattavasta vaikutuksesta on vuositasolla noin 6,7 milj. euroa ja kuukausitasolla keskimäärin 0,5 0,6 milj. euroa. Näin ollen vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden toimintatulojen kertymä on reaalisesti viime vuotta suurempi. Toimintatuloja on elokuun loppuun mennessä kirjattu 65,5 % budjetoidusta määrästä. 1

4 Palvelutoiminnan menot Ydinkaupungin tammi elokuun toimintamenot ovat 438,3 milj. euroa. Menojen määrä on 43,3 milj. euroa ja 11,0 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi menokertymä. Kuntaliitoksen arvioidaan lisäävän toimintamenoja viime vuoden Kuopion toimintaan verrattuna vuositasolla noin 43 milj. euroa ja 7 %. Edellä sanotun perusteella vanhan Kuopion toimintamenojen kahdeksan ensimmäisen kuukauden kasvuvauhti on ollut vuodesta 2012 vuoteen 2013 noin 4 prosenttia. Toimintakulujen kahdeksan ensimmäisen kuukauden toteuma on 66,5 % talousarviosta. Vuoden 2013 tammi elokuun henkilöstömenot ovat 159,3 milj. euroa. Toteuma on 65,9 % talousarviosta. Henkilöstömenot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 8,9 milj. euroa ja 5,9 prosenttia. Henkilöstömenoja ovat kasvattaneet erityisesti kuntaliitoksen aiheuttamat henkilöstölisäykset sekä sopimusten mukaiset palkankorotukset. Palkkamenojen ja henkilötyövuosien kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Palvelujen ostoihin on elokuun loppuun mennessä käytetty 193,4 milj. euroa. Tämä on 67,1 % talousarviosta. Menolajin kulut ovat kasvaneet liki 29 milj. euroa ja 17,4 % viime vuoden vastaavasta ajasta. Pääosa po. menoista kertyy erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostoista sairaanhoitopiiriltä. Rahoitustoiminnan netto ilman liikelaitosten peruspääoman tuottoja on heinäkuun lopussa noin 1,4 milj. euroa kun korko ja muita rahoitustuloja on kirjattu 4,4 milj. euroa ja korko ja muita rahoituskuluja noin 3,0 milj. euroa. Vuosikate tammi elokuulta on 11,5 milj. euroa. Vuotta aiempi vuosikate oli 12,7 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 11,0 milj. euroa ja satunnaisia tuloja 6,1 milj. euroa alatorin pysäköintipaikkojen lunastussopimuksista. Vuosi sitten vastaavana aikana satunnaisten tuottojen kertymä oli 0,8 milj. euroa. Ydinkaupungin tilikauden tulos tammi elokuulta on 6,7 milj. euroa. Tulos on noin 3,4 milj. euroa parempi kuin vuotta aiemman vastaavan ajanjakson tilikauden tulos. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset Kuopion väkiluku oli heinäkuun 2013 lopulla henkeä, jossa on lisäystä vuoden alkuun 41 henkilöä. Kuopion väestökehitys on jatkunut edelleen positiivisena ja on tässä vaiheessa lähes identtinen edellisen hyvän vuoden kanssa. Pääosin syksyyn keskittyvä väestönlisäys on vielä edessäpäin ja perusennusteessa koko vuodelle arvioitu henkilön väestönlisäys näyttää ylittyvän. Kuopion työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 12,4 prosenttia ja työttömiä oli henkilöä. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan työttömyysaste oli 11,6 prosenttia ja työttömiä oli vajaat 500 henkilöä vähemmän. Koko maan työttömyysaste oli heinäkuussa 12,2 prosenttia, kun vuosi sitten vastaavana aikana työttömyysaste oli 11,1 %. Kuopion työttömyysaste on siten noussut koko maan tasoa hillitymmin. 2

5 Vuoden 2013 ennuste Palvelualueet ennustavat vuoden 2013 toimintatulojen yhteismääräksi 114,3 milj. euroa, joka on edellisen tuloennusteen mukainen. Toimintatuloja kertyy kuitenkin ennusteen mukaan 13,9 milj. euroa ja 13,8 % enemmän kuin Kuopion v tilinpäätöksessä ja 0,1 milj. euroa ja 0,1 % vähemmän kuin talousarviossa. Kuntaliitoksen arvioidaan lisäävän tavanomaisia toimintatuloja 6,7 milj. euroa. Lisäksi valtio on maksanut liitosavustuksena ja valtionosuusmenetysten kompensaationa 4,5 milj. euroa. Valtionosuusmenetysten kompensaatio on 3,6 milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa budjetoitua suurempi valtiovarainministeriön tehtyä asiassa päätöksen tuoreimmilla vuoden 2013 tiedoilla. Palvelualueiden yhteenlasketut ennusteet toimintamenojen määrästä päätyvät 677,8 milj. euroon. Menoarvio on 1,2 milj. euroa pienempi kuin heinäkuun ennusteessa ja lähes 19 milj. euroa ja 2,9 % suurempi kuin talousarviossa. Toiminnan menot kasvaisivat ennusteen mukaan vuoden 2012 tilinpäätöksestä liki 71 milj. euroa ja 11,6 %. Kun arvio kuntaliitoksen menovaikutuksista on noin 43 milj. euroa, nousevat vertailukelpoiset menot ennusteen mukaan nimellisesti lähes 28 milj. euroa ja 4,3 % viime vuodesta. Nimellinen menokehitys on jäämässä ennusteen mukaan edellistä vuotta vähäisemmäksi johtuen pääosin palkka ja hintatason nousun hidastumisesta. Verotuloennustetta on nostettu talousarviosta 6 milj. euroa. Arvio perustuu verotulojen osalta Kuntaliiton syyskuun alussa päivittämään valtakunnalliseen arvioon ja siitä johdettuun Kuopion ennusteeseen. Tässä on otettu huomioon kunnallisveron ja yhteisöveron tilitysarviot elokuuhun asti sekä Verohallinnon ennakkotiedot vuoden 2013 kiinteistöverosta. Lisäksi on huomioitu se, että Verohallinnon elokuun lopussa julkaisemien ennakkotietojen perusteella näyttää marraskuussa olevan tarvetta pienemmälle lisäoikaisulle. Valtionosuusarvio perustuu ministeriöiden viime vuodenvaihteen valtionosuuspäätöksiin sekä lukiotoiminnan osalta tammikuun oppilasmäärälaskentaan sekä tulevan syyskuun oppilasmääräennusteeseen. Vero ja valtionosuusarvion perusteista sekä alkuvuoden verotilitysten kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Korko ja muiden rahoituskulujen arvioidaan toteutuvan 1,2 milj. euroa talousarviota pienempinä ja noin 5,9 milj. euron suuruisina. Arvio perustuu kaupunginhallituksen 3.6. päätöksen mukaisen lainanoton toteutumiseen sekä oletukseen sisäisten korkomenojen pysymisestä viime vuoden tasolla. Korko ja muita rahoitustuloja arvioidaan tässä vaiheessa kertyvän noin 7 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Arvio perustuu talousarviota suurempiin osinkotuloihin, jotka on pääosin maksettu kesäkuussa. Talousarvioon sisältyi odotus 4 milj. euron tuloerästä liittyen alatorin pysäköintijärjestelyihin liittyvästä yhteisöjen velvoitepysäköintipaikkojen lunastuksesta. Vuoden 2013 tulot ovat 6,1 milj. euroa jo solmittujen sopimusten perusteella. Mikäli sopimuksia asiassa syntyy lisää, satunnaiset tulot nousevat ennustettua suuremmiksi. Ydinkaupungin tilikauden 2013 alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 18,6 milj. euroa. Tämä on 9 milj. euroa heikompi tulos kuin talousarviossa ja 5,6 milj. euroa heikompi vuoden 2012 tilinpäätöksessä. 3

6 Liikelaitokset ja muut taseyksiköt ennustavat yhteenlasketun alijäämänsä suuruudeksi 0,8 milj. euroa. Ennustettu alijäämä on noin 3,5 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa, Tilakeskuksen ja Kuopion Energia Liikelaitoksen talousarviota heikommasta ennusteesta johtuen. Ennuste koko kaupungin vuoden 2013 alijäämäksi on 19,3 milj. euroa. Alijäämäarvio on 5,2 milj. euroa pienempi kuin heinäkuun ennuste. Talouden tasapainottaminen ja tuottavuustoimenpiteet Kuluvan vuoden talouskehitys ei ole edennyt talousarvion mukaisesti. Tammi maaliskuun talousarvion toteutumaennusteen näyttäessä yli 20 milj. euron alijäämää kaupunginhallitus päätti käynnistää normaalia laajemman valmistelun talouden tasapainottamiskeinojen hakemiseksi kuluvalle vuodelle 2013 sekä tuottavuuden kehittämistoimenpiteiksi lähivuosille. Kaupunginhallitus käsitteli palvelualueiden kuluvalle vuodelle valmistelemia talouden tasapainottamis ja tuottavuustoimenpiteitä, tasapainotustoimenpiteet olivat yhteisvaikutukseltaan noin 8,5 milj. euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi palvelualueiden tulevaa vuotta varten kokoamat ja esittämät tuottavuustoimenpiteet jatkotyöstämistä varten siten, että niistä laaditaan tarkemmat suunnitelmat ja niitä tuodaan päätöksentekoon jo kuluvan vuoden aikana, jotta niillä on taloudellista vaikutusta jo vuonna Toimenpiteiden jatkovalmistelussa palvelualueilta edellytetään yhteistyötä mm. tilakysymysten osalta. Vetovoimaisuuden palvelualueella, kaupunkiympäristön palvelualueella, hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella sekä konsernipalvelussa ja yleishallinnossa toteutettavia tasapainottamistoimenpiteitä vastaava määräraha päätettiin siirtää kasvun ja oppimisen palvelualueelle sekä perusturvan palvelualueelle. Määrärahaa kohdennettiin uudelleen vajaat 3 milj. euroa. Lisäksi kasvun ja oppimisen palvelualueen, terveydenhuollon palvelualueen ja perusturvan palvelualueen edellytetään toteuttavan valmistelemiaan tasapainotustoimenpiteitä (vaikutus noin 1,8 milj. euroa) ja etsivän myös uusia keinoja pienentää ylitysennustettaan. Kasvun ja oppimisen, perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden tasapainotustavoite 1,8 milj. euroa ei toteutune, mutta muiden palvelualueiden tavoitteen 2,6 milj. euroa arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti. Liikelaitosten ja taseyksiköiden tavoitteeksi asetettiin yhteensä 2,4 milj. euroa maaliskuun ennustetta parempi tilikauden tulos. Uusimmat tulosennusteet ennakoivat, että tavoite ei tule toteutumaan. Ainoastaan Kuopion Vesi liikelaitos saavuttaa asetetun tavoitteen. Kuopion Energia liikelaitoksen liikevaihto jää budjetoitua pienemmäksi alhaisemmasta kaukolämmön myynnistä ja hinnankorotuksista luopumisesta johtuen sekä sähkösiirtohinnan alentamisesta johtuen, joten liikelaitoksen tilikauden tulos heikkenee maaliskuun ennusteesta. 4

7 Tilakeskuksen vuokratulojen arvioidaan jäävän 2,1 milj. euroa budjetoitua alhaisemmiksi ja menojen arvioidaan ylittyvät noin 0,5 miljoonaa euroa, joka johtuu mm. talousarvion jälkeen tehdystä energian hinnan korotuksesta ja budjetoimattomista myyntitappioista. Lisäksi tulosta heikentää 1 milj. euron kertapoisto kirjanpidossa Jynkän koulun poistuttua käytöstä. Tilakeskuksen tilikauden tulos siten heikkenee maaliskuun ennusteesta. Tilakeskuksen vapaaehtoisin henkilöstömenosäästöjen, paikkojen täyttämättä jättämisten ja muiden säästötoimenpiteiden vaikutus on yhteensä noin 0,4 milj. euroa kuluvana vuonna. Muiden liikelaitosten tulosennuste on hiukan maaliskuun ennustetta parempi tai sama kuin maaliskuussa. Kaupungille palveluja tuottavien tytäryhteisöjen (Servica, Kuhilas Oy, Istekki Oy ja IS HankintaOy) tavoitteeksi asetettiin yhteensä 1,2 milj. euron palvelumaksujen pienentämistavoite tuotantoa tehostamalla, jolloin yksikkökustannukset alenisivat. Tavoite ei toteudu täysimääräisesti. Palvelualueet ovat jatkovalmistelleet kokoamiaan kaupunginhallituksen hyväksymiä tuottavuustoimenpiteitä ja vieneet niitä käytäntöön. Vapaaehtoisilla henkilöstösäästötoimenpiteillä on toistaiseksi saavutettu n. 1,5 milj. euron säästö. Kh:ssa olleen selvityksen mukaan muilla henkilöstötoimenpiteillä on saatu säästöä aikaan lähes 1,6 milj.. Palvelualueiden ja liikelaitosten arvio tasapainotustoimenpiteiden vaikutuksesta on noin 3,2 milj. euroa. Sovitut toimenpiteet etenevät koko ajan ja uusia toimenpiteitä valmistellaan, joten säästövaikutukset tulevat olemaan tämän hetkistä arviota suuremmat. Erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Ylitysennuste budjettiin nähden on tällä hetkellä 9 milj. euroa. Kaupungin ja sairaanhoitopiirin viranhaltijat ovat valmistelleet yhdessä sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelmaa, tuottavuusohjelman käynnistyminen on viivästynyt. Sairaanhoitopiirissä on aloitettu tuottavuusohjelman puitteissa mm. kattava henkilöstöohjelma, jonka vaikutuksen odotetaan näkyvän syksystä alkaen. Tämän vaikutus laskutuksen ja talouden tasapainoon arvioidaan myöhemmin syksyllä. 5

8 TULOSLASKELMA / YDINKAUPUNKI TP TA + TAMU TPE Muutos % Muutos % TOT TOT Muutos % TA:N TPE 13/ TA 13/ Tot 13/ Tot % TP 12 TPE Tot 12 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 23,6 26,0 26,6 12,9 % 2,3 % 12,9 16,3 25,7 % 62,5 % Maksutuotot 33,4 35,5 33,5 0,2 % 5,7 % 20,9 20,8 0,3 % 58,6 % Tuet ja avustukset 19,9 24,7 25,1 26,3 % 1,6 % 13,8 18,7 35,1 % 75,5 % Vuokratuotot 16,5 16,9 17,7 7,4 % 4,6 % 12,7 14,2 12,1 % 84,2 % Muut toimintatuotot 7,1 11,2 11,5 61,7 % 2,3 % 3,4 4,9 41,1 % 43,5 % TOIMINTATUOTOT 100,4 114,4 114,3 13,8 % 0,0 % 63,8 74,9 17,3 % 65,5 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 168,3 182,0 180,4 7,2 % 0,9 % 113,8 120,1 5,5 % 66,0 % Henkilösivukulut Eläkekulut 44,5 48,1 48,4 8,8 % 0,7 % 29,6 32,3 9,1 % 67,1 % Muut henkilösivukulut 9,7 11,6 10,4 7,0 % 10,7 % 7,1 7,0 1,3 % 60,3 % Henkilöstökulut yhteensä 222,4 241,7 239,2 7,5 % 1,1 % 150,4 159,3 5,9 % 65,9 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 187,2 201,8 215,0 14,9 % 6,6 % 118,9 138,0 16,0 % 68,4 % Muiden palvelujen ostot 76,6 86,6 92,1 20,2 % 6,3 % 45,8 55,4 20,9 % 63,9 % Palvelujen ostot yhteensä 263,8 288,4 307,1 16,4 % 6,5 % 164,7 193,4 17,4 % 67,1 % Muut toimintakulut yhteensä 120,9 128,8 131,5 8,8 % 2,2 % 79,9 85,6 7,2 % 66,5 % TOIMINTAKULUT 607,2 658,9 677,8 11,6 % 2,9 % 395,0 438,3 11,0 % 66,5 % TOIMINTAKATE 506,8 544,5 563,5 11,2 % 3,5 % 331,2 363,5 9,7 % 66,8 % Verotulot 331,5 371,0 377,0 13,7 % 1,6 % 235,4 255,8 8,7 % 69,0 % Valtionosuudet 136,1 153,6 153,4 12,7 % 0,1 % 91,3 102,0 11,7 % 66,4 % Rahoitustuotot ja kulut 2,7 0,7 1,3 51,6 % 288,0 % 1,0 1,4 30,9 % 197,2 % Liikelaitosten peruspääoman tuotot 24,3 23,8 23,8 1,9 % 0,0 % 16,2 15,9 1,9 % 66,7 % VUOSIKATE 12,2 3,2 8,0 34,5 % 347,7 % 12,7 11,5 9,1 % 358,8 % Suunn.mukaiset poistot 14,6 16,8 16,7 14,6 % 0,7 % 10,2 11,0 7,5 % 65,4 % Satunnaiset tuotot 1,6 4,0 6,1 289,0 % 52,5 % 0,8 6,1 681,8 % 152,5 % TILIKAUDEN TULOS 25,2 9,6 18,6 26,2 % 93,6 % 3,3 6,7 103,8 % 69,4 % Poistoeron lis. ( ) tai väh (+) 0,1 Rahastojen muutos 12,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 13,0 9,6 18,6 42,5 % 93,6 % 3,3 6,7 103,8 % 69,4 % 6

9 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTAKATE Toteuma palvelualueittain TA + TAMU TPE Toteuma Ta:n tot Toteuma Muutos 08 % 08 % / milj. milj. milj. milj Vetovoimaisuuden palvelualue 5,5 5,3 3,9 71,2 3,5 12,1 Kaupunkiympäristön palvelualue 1,0 1,1 1,4 138,1 0,7 119,6 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 33,2 33,1 21,5 64,7 20,0 7,4 Kasvun ja oppimisen palvelualue 162,2 163,9 106,5 65,7 97,9 8,9 Perusturvan palvelualue 128,3 135,0 87,2 67,9 78,6 11,0 Terveydenhuollon palvelualue 192,7 205,0 133,9 69,5 114,9 16,5 Muu kaupunki 23,5 22,2 12,1 51,2 17,0 0,0 Vaalit 0,0 0,0 0,0 23,5 0,1 97,6 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,2 56,8 0,2 17,1 Konsernipalvelu 7,1 7,0 4,6 64,4 4,4 4,5 Yleishallinto 16,1 14,9 7,3 45,0 12,3 41,2 KAUPUNKI YHTEENSÄ 544,5 563,5 363,5 66,8 331,2 9,8 TOIMINTAKATE TOTEUMAENNUSTE 2013 TA + TAMU TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE ELOK. milj. milj. milj. milj. milj. Vetovoimaisuuden palvelualue 5,5 5,3 5,3 0,0 0,2 Kaupunkiympäristön palvelualue 1,0 1,0 1,1 0,1 0,1 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 33,2 33,1 33,1 0,0 0,1 Kasvun ja oppimisen palvelualue 162,2 163,6 163,9 0,3 1,7 Perusturvan palvelualue 128,3 135,2 135,0 0,2 6,7 Terveydenhuollon p palvelualue 192,7, 206,2, 205,0, 1,2, 12,3, Vaalit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Konsernipalvelu 7,1 7,1 7,0 0,1 0,1 Yleishallinto 16,1 15,0 14,9 0,1 1,2 KAUPUNKI YHTEENSÄ 544,5 564,8 563,5 1,3 19,0 7

10 HENKILÖTYÖVUOSIEN, PALKKAKULUJEN JA OSTOPALVELUIDEN SEURANTA HENKILÖTYÖVUOSIEN SEURANTA YDINKAUPUNKI MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN HTV TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 HTV HTV HTV % Vetovoimaisuuden palvelualue 24,9 24,9 0,0 0 % Kaupunkiympäristön palvelualue 120,9 127,2 6,3 5 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 245,3 262,9 17,6 7 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 1360,5 1424,3 63,8 5 % Perusturvan palvelualue 668,6 739,6 71,0 11 % Terveydenhuollon palvelualue 521,5 504,1 17,4 3 % Tarkastustoimi 1,3 1,7 0,4 31 % Konsernipalvelu 60,7 61,1 0,4 1 % Yleishallinto 12,3 7,6 4,7 38 % YHTEENSÄ 3016,0 3153,4 137,4 5 % LIIKELAITOKSET MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 HTV HTV HTV % Kuopion Energia 48,6 41,0 7,6 16 % Kuopion Vesi 51,4 57,5 6,1 12 % Kallaveden työterveys 23,4 27,3 3,9 17 % Kuntatekniikka liikelaitos 146,3 163,0 16,7 11 % YHTEENSÄ 269,7 288,8 19,1 7 % TASEYKSIKÖT MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 HTV HTV HTV % Pohjois Savon pelastustoimi 180,7 183,6 2,9 2 % Kuopion Tilakeskus 29,7 31,8 2,1 7 % Isäntäkuntapalvelut 30,3 94,1 63,8 211 % YHTEENSÄ 240,7 309,5 68,8 29 % KAIKKI YHTEENSÄ 3526,4 3751,7 225,3 6 % Lukuihin ei sisälly työllisyysvaroin ja oppisopimuksella palkatut eikä kesätyöntekijät. HTV = palkallinen työaika ilman tehtyä lisä ja ylityötä, lukuihin ei sisälly palkattomat kesekytykset. 8

11 Ydinkaupungin henkilötyövuosikertymä on 137 henkilötyövuotta suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2012 ja koko kaupungin kertymä on 225 henkilötyövuotta suurempi. Nilsiän kuntaliitoksessa kaupungin palvelukseen siirtyi 319 henkilöä, Maaningan isäntäkuntapalveluiden käynnistyessä henkilöstöä siirtyi 90 henkilöä ja muiden vuonna 2013 käynnistyneiden isäntäkuntamallien vaikutus henkilöstömäärään on n. 20 henkilöä. Hajautetun laitoshuollon henkilöstöä, välinehuoltajia, ammattimiehiä ym. on siirtynyt vaiheittain kuluvan vuoden aikana liikelaitoskuntayhtymä Servican palvelukseen 128 henkilöä. Työllistämisvaroin palkattujen henkilötyövuosikertymä tammi elokuussa on 66 htv. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kertymä pieneni 16 htv. Työllistämisvaroin palkatuista 31 % sijoittuu kasvun ja oppimisen palvelualueelle, 28 % perusturvan, 17 % hyvinvoinnin edistämisen ja 18 % kuntatekniikka liikelaitokseen. Tammi elokuun tukityöllistämisen kulut ovat 966 t ja tuotot ovat 354 t. Lukuihin ei sisälly oppisopimuskoulutuksessa oleva henkilöstö. Kesätyöntekijöiden henkilötyövuosikertymä elokuun loppuun mennessä on 31 htv (43 htv vuonna 2012) ja kulut ovat 664 t (888 t vuonna 2012). SAIRAUS JA TAPATURMAPOISSAOLOT Kal.pv/HTV Kal.pv/HTV MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 % Vetovoimaisuuden palvelualue 18,9 8,6 10,3 54 % Kaupunkiympäristön palvelualue 12,1 12,1 0 0 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 13,1 10,4 2,7 21 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 15,3 14,9 0,4 3 % Perusturvan palvelualue 20,9 19,2 1,7 8 % Terveydenhuollon palvelualue 19 16,1 2,9 15 % Tarkastustoimi 6,1 1,2 4,9 80 % Konsernipalvelu 5,6 8,4 2,8 50 % Yleishallinto 11,8 3,7 8,1 69 % YDINKAUPUNKI YHTEENSÄ 16,8 15,5 1,3 8 % Kuopion Energia 9,2 7,4 1,8 20 % Kuopion Vesi 15 14,0 1 7 % Kallaveden työterveys % Kuntatekniikka liikelaitos 17 17,4 0,4 2 % Pohjois Savon pelastustoimi 16,2 14,7 1,5 9 % Kuopion Tilakeskus 5,4 5,2 0,2 4 % Isäntäkuntapalvelut 18,1 27,3 9,2 51 % Ydinkaupungin sairaus ja tapaturmapoissaolot ovat vähentyneet 1,3 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden. Vuoden 2013 tammi elokuun aikana sairaus ja tapaturmapoissaolojen määrä on laskenut 2650 kalenteripäivää eli 7,2 henkilötyövuotta. Sairauspoissaolojen määrät ovat suurimmat perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla sekä kasvun ja oppimisen palvelualueella. 9

12 PALKKAKULUJEN SEURANTA (ILMAN HENKILÖSIVUKULUJA) YDINKAUPUNKI MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Vetovoimaisuuden palvelualue % Kaupunkiympäristön palvelualue % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue % Kasvun ja oppimisen palvelualue % Perusturvan palvelualue % Terveydenhuollon palvelualue % Tarkastustoimi % Konsernipalvelu % Yleishallinto % YHTEENSÄ % LIIKELAITOKSET MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Kuopion Energia % Kuopion Vesi % Kallaveden työterveys % Kuntatekniikka liikelaitos % YHTEENSÄ % TASEYKSIKÖT MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Pohjois Savon pelastustoimi % Kuopion Tilakeskus % Isäntäkuntapalvelut % YHTEENSÄ % KAIKKI YHTEENSÄ % Lukuihin ei sisälly työllisyysvaroin ja oppisopimuksella palkatut, kesätyöntekijät eikä luottamustoimipalkkiot ja tilille 4080 kirjattava muut palkkakustannnukset ja palkkiot. Lukuihin sisältyy palkkojen oikaisuerät (=sairaus ja tapaturmavakuutuskorvaukset). 10

13 Ydinkaupungin palkkakustannusten kasvu on 7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, joka pääsääntöisesti vastaa henkilöstömäärän kasvua. Palkkakustannusten kasvuun vaikuttaa Nilsiän kuntaliitos ja isäntäkuntamallilla käynnistyneet kirjaston, kansalaisopiston, ympäristönsuojelun ja Maaningan perusturvan ja terveydenhuollon yhteistoiminta alueet. Palkkoja korotettiin kaikilla sopimusaloilla 1,3 1,46 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,3 0,6 prosentin järjestelyerällä. Kuopion Energian palkkakustannusten alenema johtuu osittain asennusliiketoiminnan 28 henkilön siirtymisestä Kuntatekniikka liikelaitoksen palvelukseen

14 OSTOPALVELUJEN SEURANTA (ILMAN ERIKOISSAIRAANHOIDON KULUJA) YDINKAUPUNKI MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Vetovoimaisuuden palvelualue % Kaupunkiympäristön palvelualue % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue % Kasvun ja oppimisen palvelualue % Perusturvan palvelualue % Terveydenhuollon palvelualue % Tarkastustoimi % Konsernipalvelu % Yleishallinto % YHTEENSÄ % LIIKELAITOKSET MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Kuopion Energia % Kuopion Vesi % Kallaveden työterveys % Kuntatekniikka liikelaitos % YHTEENSÄ % TASEYKSIKÖT MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Pohjois Savon pelastustoimi % Kuopion Tilakeskus % Isäntäkuntapalvelut % YHTEENSÄ % KAIKKI YHTEENSÄ % Ostopalvelukulujen kasvuun vaikuttaa Nilsiän kuntaliitos ja isäntäkuntamallilla käynnistyneet kirjaston, kansalaisopiston, ympäristönsuojelun ja Maaningan perusturvan ja terveydenhuollon yhteistoiminta alueet. Vuoden 2013 alussa on ostolaskujen kirjauskäytäntöä muutettu siten, että palveluiden ostosta aiheutuvien kulujen toteumatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia. 12

15 HENKILÖTYÖVUOSIEN, PALKKAKULUJEN JA OSTOPALVELUIDEN MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN t HENKILÖTYÖVUOSIEN, PALKKAKULUJEN JA OSTOPALVELUIDEN MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN % 13

16 Verotulot 2013 Talousarvion 371 milj. euron verotulokohdan toteutuminen edellyttää noin 21 milj. euron ja 6 prosentin kasvua vuoden 2012 Kuopion ja Nilsiän yhteenlaskettuihin verotuloihin. Kasvuodotuksesta noin kolmannes perustuu kiinteistöveroprosenttien korotuksiin ja verotusarvojen nousuun. Kunnallis ja yhteisöveron kasvun tulisi olla hieman yli 4 % talousarvion verotuloihin yltämiseksi. Alkuvuoden verotilitysten yhteismäärä on 255,8 milj. euroa. Se on noin 8,5 milj. euroa ja 3,4 % enemmän kuin Kuopion ja Nilsiän yhteenlasketut verotulot vuotta aiemmin. Kertymää ovat supistaneet erityisesti helmikuussa tilitettyjen edellisen vuoden veroennakkojen täydennysmaksujen väheneminen. Elokuussa kunnallisveron tilityksiin sisältyi verovuoden 2012 osalta kuntien ryhmäosuuden oikaisu, joka lisäsi kuntien verotuloja 223 milj. euroa. Kuopion osalta ko. erän suuruus oli 4,1 milj. euroa, joka on parantanut verotulojen toteutumaa. Suomen Kuntaliitto on päivittänyt syyskuun alussa verotuloennusteen kuntasektorille. Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuotto kasvaa kuluvana vuonna 5,3 % ja yhteisöveron tuotto 7,2 %. Kunnallisveron tuoton lisäys perustuu pääosin ansiotulojen kasvuun, arvioon veronpalautusten vähentymisestä viime vuodesta ja tilityksiin edellisiltä vuosilta. Elokuun seurantaraporttiin Kuopion verotulojen kokonaismäärä on merkitty Kuntaliiton ennusteen ja jäljempänä esitettyjen ennakkotietojen perusteella 6 milj. euroa korkeammaksi kuin talousarviossa. Em. kuntaryhmän vuoden 2012 jako osuuden oikaisu on vaikuttanut verotuloarvion korottamiseen. Lisäksi myönteisiä viestejä verotuloarvion toteutumisen kannalta ovat verohallinnon huhtikuussa julkaisemat kuntakohtaiset ennakkotiedot v tulokehityksestä sekä kiinteistöveron maksuunpanosta, joka perustuu tilanteeseen ennen verovelvollisten kuulemista. Kuopiolaisten palkkatulot ovat etuuksien maksajilta kerättyjen ennakkotietojen mukaan nousseet vuodesta 2011 vuoteen 2012 noin 5,0 % ja ansiotulot yhteensä 5,4 %. Koko maan vastaavat luvut ovat 3,9 % ja 4,8 %. Näiden ennakkotietojen ja toteutuneen väestönkasvun perusteella Kuopion osuus vuoden 2013 ennakonpidätyksistä tulee nousemaan takautuvasti noin yhden prosenttiyksikön. Kiinteistöveron alustavien maksuunpanotietojen mukaan veron tuotto nousee liki 1 milj. euroa talousarviota suuremmaksi. Lisäksi verojen tilitysaikatauluihin tulee muutos, joka aikaistaa joitakin verotilityksiä ja lisää kuntien verotuloja tänä vuonna. Verotuloennuste päivitetään ja tarvittaessa tarkennetaan Kuntaliiton päivitettyä kuntakohtainen verotuloennuste lokakuussa. 14

17 VEROTULOENNUSTE 2013 TA TPE Ero Milj. % Kunnallisveron ennakot (2013) 302,6 306,0 3,4 1,1 % Edellisen vuoden ennakot 37,9 35,0 2,9 7,7 % Maksuunpanotilitys, marraskuu 28,5 23,0 5,5 19,3 % Kunnallisvero, vanhat vuodet 11,4 11,0 0,4 3,5 % Kunnallisvero 323,4 329,0 5,6 1,7 % Yhteisövero 16,8 16,5 0,3 1,8 % Kiinteistövero 30,8 31,5 0,7 2,3 % Yhteensä 371,0 377,0 6,0 1,6 % VEROTULOJEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Kunnallisveron ennakot (2013) 289,4 306,0 16,6 5,7 % Edellisen vuoden ennakot 38,5 35,0 3,5 9,1 % Maksuunpanotilitys, marraskuu 28,3 23,0 5,3 18,7 % Kunnallisvero, vanhat vuodet 10,8 11,0 0,2 1,9 % Kunnallisvero 310,4 329,0 18,6 6,0 % Yhteisövero 15,6 16,5 0,9 5,8 % Kiinteistövero 23,7 31,5 7,8 32,9 % Yhteensä 349,7 377,0 27,3 7,8 % 15

18 VEROTILITYSTEN MUUTOS Tammi elokuu Muutos % Kunnallisveron ennakot (2013) 188,48 193,41 2,6 % Edellisen vuoden ennakot 37,33 38,74 3,8 % Maksuunpanotilitys, marraskuu 0,00 0,00 Kunnallisvero, vanhat vuodet 9,99 10,69 7,0 % Kunnallisvero 235,80 242,84 3,0 % Yhteisövero 10,99 12,01 9,3 % Kiinteistövero 0,53 0,97 84,4 % Yhteensä 247,32 255,83 3,4 % Vuoden 2012 tietoihin sisältyy Nilsiä. 16

19 Valtionosuudet Kuopion kaupungille maksetaan v ministeriöiden päätösten mukaan peruspalvelujen valtionosuutta ja opetus ja kulttuuritoimen muuta valtionosuutta yhteensä noin 153 milj. euroa. Tämä on 0,6 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Tämän kuukausiraportin valtionosuusarvioksi on merkitty 153,4 milj. euroa, koska lukiokoulutuksen oppilasmäärälaskennan ja syksyn ennusteen perusteella joulukuun valtionosuustarkistus tuo noin 0,4 milj. euron lisäyksen po. valtionosuuteen. Kuopion ja Nilsiän valtionosuudet olivat vuonna 2012 yhteensä 153,8 milj. euroa. Kuluvan vuoden valtionosuudet ovat jäämässä noin 0,5 milj. euroa viime vuoden yhteenlaskettuja valtionosuuksia pienemmiksi valtionosuusleikkauksista ja valtionosuusjärjestelmään sisältyvän kuntien välisen verotulotasauksen muutoksesta johtuen. Kuntaliitoksesta koituva valtion yhdistymisavustus ja valtionosuusmenetyksen korvaus käsitellään toimintatuloihin sisältyvinä erinä (liittymisavustus 0,8 milj. euroa ja valtionosuusmenetyksen korvaus 3,6 milj. euroa) eikä tämän otsikon alla käsiteltyinä varsinaisina valtionosuuksina. VALTIONOSUUSENNUSTE 2013 TA TPE Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 163,1 162,7 0,4 0,2 % Verotulotasaus 0,5 0,5 0,0 2,0 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 10,0 9,9 0,2 1,5 % Yhteensä 153,6 153,4 0,2 0,1 % VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS TP TPE Ero 2012 *) 2013 Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 160,5 162,7 2,2 1,4 % Verotulotasaus 3,7 0,5 3,2 86,2 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 10,3 9,9 0,5 4,4 % Yhteensä 153,9 153,4 0,5 0,3 % *) sisältää sekä Kuopion että Nilsiän valtionosuudet 17

20 Pitkäaikaiset lainat 8/2013 Pitkäaikaisten lainojen määrä elokuun lopussa oli 231,2 milj. euroa, lainojen määrä on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana 43,9 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan lainakanta olisi vuoden lopussa 250,0 milj. euroa, joka on euroa/asukas. Lainakanta nousisi siten vuoden aikana 62,7 milj. euroa. Vuoden 2013 lainakantaan sisältyy Nilsiän pitkäaikaista lainakantaa 10,2 milj. euroa. Lyhennyksiä on maksettu elokuun loppuun mennessä 11,3 milj. euroa. Korkokustannukset ovat olleet 2,0 milj. euroa. PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 2013 TA TPE Ero Milj. % Lisäys 51,7 75,7 24,0 46,4 % Vähennys 23,2 23,2 0,0 0,0 % Lainakannan muutos 28,5 52,5 24,0 84,2 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Lainakanta ,9 197,5 25,6 14,9 % Lisäys 46,6 75,7 29,1 62,4 % Vähennys 31,2 23,2 8,0 25,7 % Lainakanta ,3 250,0 62,7 33,5 % /as /asukas ,2 % 18

21 PALVELUALUEIDEN SEURANTA JA ENNUSTE Ydinkaupungin tilivelvolliset viranhaltijat: (kv , 91) Kaupunginjohtaja Palvelualuejohtajat Asiakkuusjohtajat: o Konsernipalvelu: strategiajohtaja, henkilöstöjohtaja, yleiskaavajohtaja, tietohallintojohtaja, kaupunginsihteeri, arviointijohtaja, konserniohjausjohtaja o Vetovoimaisuuden palvelualue: markkinointijohtaja, elinkeinojohtaja, kehittämisjohtaja, o Kaupunkiympäristön palvelualue: suunnittelujohtaja, kaupungininsinööri, ympäristöjohtaja, kiinteistöjohtaja o Kasvun ja oppimisen palvelualue: varhaiskasvatusjohtaja, perusopetusjohtaja, kasvun ja oppimisen tuen johtaja, o Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue: hyvinvoinninjohtajat, tapahtumajohtaja o Perusturvan palvelualue: hoivajohtaja, sosiaalijohtaja o Terveydenhuollon palvelualue: terveysjohtaja, mielenterveysjohtaja 19

22 Yhteenveto VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Toteuma: TammiElokuu Kausi 2013 Tili 2012 Tot.% 2013 TA:N Tot.% TP 2012 TA 2013 Tot.ennuste 2013 TA/Enn. Erotus TA/Enn. Tot.% Kasvu Enn./Ed.v MYYNTITUOTOT 2, , , , ,675 15, , TUET JA AVUSTUKSET 30, , , , , , , MUUT TOIMINTATUOTO Kasvu % 1, , ,143 60,549 62,950 2, , TOIMINTATUOTOT 29, , ,651 1,014,105 1,168, , , PALKAT JA OIKAISUE 1,055, ,081, ,594,572 1,569,586 1,557,042 12, , HENKILÖSIVUKULUT 264, , , , ,042 11, , ASIAKASPALVELUJEN , ,500 75,985 32, MUIDEN PALVELUJEN 682, ,734, ,075,886 1,704,378 2,638, ,215 PALVELUJEN OSTOT 682, ,740, ,075,886 1,812,878 2,714, , ,562, ,638,692 AINEET, TARVIKKEET 29, , ,760 20,302 51,533 31, , AVUSTUKSET 1,373, , ,504,943 2,526,000 1,571, , , VUOKRAKULUT 105, , , , ,162 4, , MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT 3,512,908 TOIMINTAKATE 3,483, , ,315 7,882 8, , ,125, ,906,053 TOIMINTA JA TALOUS TOIMINTA JA TALOUS / POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Toimintakatteen alitus on 0,2 milj. euroa ,756, ,251,843 6,497,986 5,483, ,448,304 49, , ,279, , , Talousarviomuutoksena on määrärahoista vähennetty kh:ssa 3.6. päätettyjen vuoden 2013 talouden tasapainottamiseen liittyvien sopeutustoimenpiteiden vaikutukset, yhteensä 0,33 milj. euroa. Tasapainotuksen sopeuttamistoimenpiteet on huomioitu ennusteessa: avustukset ja elinkeinohankkeet 0,25 milj.euroa henkilöstömenot 0,02 milj. euroa. Lomarahanvaihdot, vapaaehtoiset työ ja virkavapaat. ostopalvelut 0,06 milj.euroa 20

23 Yhteenveto KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Toteuma: TammiElokuu Kausi 2013 Tili 2012 Tot.% 2013 TA:N Tot.% TP 2012 TA 2013 Tot.ennuste 2013 TA/Enn. Erotus TA/Enn. Tot.% Kasvu Enn./Ed.v MYYNTITUOTOT 4,759, ,084, ,256,522 9,881,538 10,342, , ,086, MAKSUTUOTOT 3,440, ,941, ,635,257 4,643,531 4,403, , ,231, TUET JA AVUSTUKSET 54, , ,873 1,221,500 1,203,270 18, , VUOKRATUOTOT 10,758, ,806, ,001,356 13,420,164 13,925, , , MUUT TOIMINTATUOTO Kasvu % 1,778, ,043, ,663,572 8,666,200 8,512, , ,848, TOIMINTATUOTOT 20,790, ,894, ,552,580 37,832,933 38,387, , ,835, PALKAT JA OIKAISUE 4,862, ,225, ,440,165 7,919,893 7,910,035 9, , HENKILÖSIVUKULUT 2,268, ,404, ,446,833 3,660,982 3,617,050 43, , ASIAKASPALVELUJEN 290, , , , , MUIDEN PALVELUJEN 8,366, ,090, ,917,871 16,120,522 17,376,927 1,256, ,459, PALVELUJEN OSTOT 8,656, ,090, ,408,005 16,958,722 17,376, , ,968, AINEET, TARVIKKEET 759, , ,263,325 1,292,014 1,260,370 31, , AVUSTUKSET 2,186, ,859, ,087,625 4,800,100 4,889,485 89, , VUOKRAKULUT 1,270, ,101, ,894,507 1,927,759 1,920,512 7, , MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT 20,131,015 TOIMINTAKATE 659, , , , , ,789 47, , ,445, ,871,754 36,783,685 37,246, , ,374,414 1,448, ,174 1,049,248 1,141,464 92, ,460, TOIMINTA JA TALOUS TOIMINTA JA TALOUS / POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Alueellisen ympäristösuojeluyksikön muodostamisesta Suonenjoen kaupungin kanssa aiheutuneista määrärahamuutoksista on tehty talousarviomuutos ja se on nettovaikutukseltaan +0. Eläinlääkintähuollon ostopalvelut on budjetoitu asiakaspalvelujen ostoon. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston mukaan ne on kirjattava muiden palvelujen ostoon. TALOUSARVION PITÄVYYS TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT (Tavalmistelusta + uudet eteen tulevat Kuljetuspalvelut: Henkilökuljetusten kustannukset ylittyvät n euroa, josta koulukuljetusten ylitys arvioidaan olevan euroa johtuen kouluverkostomuutoksista ja indeksikorotuksista. Perusturvan vammais ja sos.huoltolain mukaisten kuljetusten menot ylittynevät n eurolla. Kertyneet kustannukset laskutetaan edelleen kasvun ja oppimisen palvelualueelta sekä peruspalvelujen vanhus ja vammaispalvelujen yksiköstä joten niillä ei ole vaikutusta kaupunkiympäristön palvelualueen nettotulokseen. Tori ja katualueet: Kauppatorin ja katualueiden vuokratuloissa on riski jäädä jopa euroa alle budjetoidun mm. rakentamisen viivästymisestä johtuen. Saamatta jäävät vuokratuotot pyritään kattamaan muilla tuloilla ja menosäästöillä. Liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapito: Kunnossapidon osalta on kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa tehty kolmella urakkaalueella sopimus, joka hinnaltaan ylittää ennakoidun tason. Urakkasopimus kattaa koko vuoden. Läntisen kunnossapitoalueen alueurakka, jonka sopimuskausi alkaa , on kilpailutettu kevään aikana. Tämänkin sopimushinta on suurempi mihin talousarviossa on varauduttu. Molempien sopimusten toteuttamista on tarkasteltava vuoden edetessä koko kunnossapidon käyttösuunnitelmatasolla ja tehtävä mahdollisia taloudellisia muutoksia tarvittaessa. Myyntivoitot / maanvuokratuotot: Myyntivoittotavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Maljalahden tonttien osalta on kolmesta tontista tehty kiinteistökauppojen esisopimukset. Lopulliset kaupat tehdään syksyllä. Lisäksi tiedossa on Kärängässä rivitalotontin myynti sekä Pirtin alueen rantatonttien myyntejä. Maanvuokratuotot toteutuvat noin 0,7 M talousarviota suurempana. Tämä johtuu lähinnä suuresta kerros ja rivitalotonttikysynnästä sekä elinkustannusindeksin noususta. Nilsiä: Nilsiän budjetoima :n maankäyttö ja kehittämiskorvus jää saamatta. Lisäksi Nilsiän osalta eläinlääkärien vastaanottotilan vuokrat puuttuvat talousarviosta. Nämä pyritään kattamaan taksojen korotuksilla, kulujen säästöillä sekä maaomaisuuden muilla tuloilla. Avustusmenot: Avustusmenot ylittyvät n eurolla. Joukkoliikennelautakunta on hyväksynyt v paikallisliikennetukeen euron lisämäärärahan. Tämä käsitellään tamuutosten yhteydessä. Kaupunkiympäristön käyttösuunnitelman sisällä on kaupunkirakennelautakunta päättänyt käyttää euroa johdon tukipalvelujen säästöä talkootoiminnan avustuksiin. PALVELUJEN OSTOT PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN Henkilötyövuosien kehitys on henkilöstösuunnitelman mukainen. Lisäyksenä vuoteen 2012 verrattuna on Nilsiän kuntaliitoksen sekä isäntäkuntamallin vaikutus. Kunnossapitosopimusten tuoma kustannusylitys pyritään kompensoimaan muilla säästöillä

24 Yhteenveto HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE Toteuma: TammiElokuu Kausi 2013 Tili 2012 Tot.% 2013 TA:N Tot.% TP 2012 TA 2013 Tot.ennuste 2013 TA/Enn. Erotus TA/Enn. Tot.% Kasvu Enn./Ed.v MYYNTITUOTOT 700, ,418, ,007,348 2,217,620 2,177,477 40, ,170, MAKSUTUOTOT 2,260, ,105, ,711,314 3,683,828 3,593,033 90, , TUET JA AVUSTUKSET 317, , , ,254 1,042, , , VUOKRATUOTOT 915, ,103, ,654,277 1,511,732 1,660, , , MUUT TOIMINTATUOTO Kasvu % 329, , , , ,967 85, , TOIMINTATUOTOT 4,523, ,550, ,202,706 8,787,192 8,903, , ,700, PALKAT JA OIKAISUE 8,533, ,283, ,932,147 14,203,341 14,162,295 41, ,230, HENKILÖSIVUKULUT 2,590, ,742, ,888,562 4,301,519 4,162, , , ASIAKASPALVELUJEN , ,200 3,638 16, MUIDEN PALVELUJEN 3,049, ,414, ,112,055 6,168,369 6,290, ,660 PALVELUJEN OSTOT 3,049, ,418, ,112,055 6,188,569 6,293, , ,177, ,181, AINEET, TARVIKKEET 738, , ,146,441 1,469,882 1,485,891 16, , AVUSTUKSET 1,376, ,429, ,765,871 3,210,070 3,241,753 31, ,475, VUOKRAKULUT 8,187, ,245, ,992,794 12,504,445 12,510,328 5, , MUUT TOIMINTAKULUT 66, , , , ,852 54, , TOIMINTAKULUT 24,541,875 TOIMINTAKATE 20,018, ,051, ,501, ,981, ,778,323 41,996,249 33,209,057 TOIMINTA JA TALOUS TOIMINTA JA TALOUS / POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan alittuvan n ,028,880 33,125,490 32, ,047,851 83, ,347,167 Talousarviomuutoksena on määrärahoista jo vähennetty kh:ssa 3.6. päätettyjen vuoden 2013 talouden tasapainottamiseen liittyvien sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset, yhteensä Sopeuttamistoimenpiteitä ovat mm. avoimeksi tulevien tehtävien täyttämättä jättäminen, lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, sisäisten ostopalvelujen tehostaminen, markkinointimäärärahasta säästäminen ja yleinen säästäväisyys kaikissa hankinnoissa sekä luopuminen mm. Kulttuuri ja liikuntapolkupäivien järjestämisestä. Kansalaisopiston tuloissa on budjetointivirhe Nilsiän kansalaisopiston osalta. Tuloihin oli budjetoidu liikaa laskutettavaksi Nilsiän vuokrataloilta, heidän ja kansalaisopiston yhteisen työntekijän palkkakustannuksista. Em. työntekijän palkasta laskutetaan puolet ( ) eikä koko palkkaa ( ), kuten oli budjetoitu. Kansalaisopisto pyrkii kattamaan tämän tulovajeen muilla tulojen lisäyksillä. TALOUSARVION PITÄVYYS TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT (Tavalmistelusta + uudet eteen tulevat Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio sisältää sopeuttamistoimenpiteitä yhteensä n. 1,2 M. Niiden toteuttaminen esim. kirjaston osalta on erittäin haasteellista, koska sopeuttamistoimenpiteiksi suunnitellut verkostoratkaisut jäivät toteutumatta. Tilavaraustiimi siirtyi lukien kasvun ja oppimisen palvelualueelta liikuntapalveluihin, tämä on huomioitu talousarviomuutoksissa

25 Yhteenveto KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE Toteuma: TammiElokuu Kausi 2013 Tili 2012 Tot.% 2013 TA:N Tot.% TP 2012 TA 2013 Tot.ennuste 2013 TA/Enn. Erotus TA/Enn. Tot.% Kasvu Enn./Ed.v MYYNTITUOTOT 1,459, ,769, ,013,451 3,093,253 3,222, , , MAKSUTUOTOT 3,461, ,597, ,272,567 7,039,936 6,503, , , TUET JA AVUSTUKSET 3,329, ,483, ,596,169 2,518,455 2,591,944 73, , VUOKRATUOTOT 157, , , , ,101 22, , MUUT TOIMINTATUOTO Kasvu % 30, , ,607 88,794 94,783 5, , TOIMINTATUOTOT 8,437, ,049, ,227,271 13,050,922 12,700, , , PALKAT JA OIKAISUE 49,661, ,934, ,987,967 78,694,123 79,560, , ,572, HENKILÖSIVUKULUT 13,681, ,769, ,243,202 22,247,378 22,002, , ,759, ASIAKASPALVELUJEN 2,285, ,159, ,741,988 3,792,522 3,796,506 3, , MUIDEN PALVELUJEN 12,847, ,475, ,205,558 24,856,507 25,515, , ,310, PALVELUJEN OSTOT 15,132, ,634, ,947,544 28,649,029 29,312, , ,364, AINEET, TARVIKKEET 1,586, ,693, ,146,408 2,434,943 2,442,213 7, , AVUSTUKSET 5,080, ,026, ,058,755 9,600,260 9,600, ,541, VUOKRAKULUT 21,002, ,313, ,367,641 33,408,821 33,408, ,041, MUUT TOIMINTAKULUT 151, , , , ,083 51, , TOIMINTAKULUT 106,296, ,580,410 TOIMINTAKATE 97,858, ,531, ,065, ,838, ,285, ,234, ,628, ,928,485 1,343,844 1,694,347 TOIMINTA JA TALOUS TOIMINTA JA TALOUS / POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan n. 0,35 M alle talousarvion ja toimintakulujen n. 1,3 M talousarviota suurempana ,563, ,089,916 Toimintatuotoissa päivähoidon asiakasmaksujen kasvu on taittunut vuoden edetessä, tulojen alittuminen johtuu työttömyyden ja työn osaaikaisuuden lisääntymisestä talousalueella: perheen alentuneet tulot on asiakasmaksulain mukaan huomioitava asiakasmaksussa. Toimintakulujen ylitysennuste koostuu seuraavista asioista: Varhaiskasvatuksen ylitysennuste yhteensä n. 1M : henkilöstön vähentämistavoitteen toteutumatta jääminen n hoito ja avustajahenkilöstön lisäämisesta (lapismäärän kasvu on vaikuttanut hoitohenkilökunnan lisäämiseen, palkkatuella palkattuja työntekijöitä on päivähoidossa elokuun alussa 10 vähemmän kuin vuosi sitten. Avustajina työskennelleiden palkatuettujen työpanosta on jouduttu korvaamaan osittain omilla määräaikaisilla avustajille päivähoidon työntekijöiden palkantarkistuksista (palkantarkistuksen vaikutus järjestelyvaraerä palkattomat virkavapaat = ) n varhaiskasvatuksen ateriapalvelumenoista ja atkkustannuksista (hoidossa olevien lasten määrä ylittyy arvioidusta, MuksuNet asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönoton kustannukset ovat arvioitua suuremmat) n päivähoidon laitoshuollon siirrosta Servicalle (siirto toteutettiin asteittain 1.5. mennessä. Ylityksessä on huomioitu myös yhdistelmätyöntekijöiden siirtyminen Servicalle. Perusopetuksen ylitysennuste yhteensä n. 0,6 M : n henkilöstön vähentämistavoitteen toteutumatta jääminen n kuluvan vuoden talousarvioon sisällytettyjen sopeuttamistoimien toteutumatta jääminen (kouluverkosto, opetusryhmien väheneminen) n atkkustannusten vähentämistavoite ei toteudu n koulukuljetuskustannusten ylittyminen ostopalvelusopimuksesta. Ylityksen syynä ovat kouluverkostomuutokset mm. Jynkän koulun siirtyminen Niiralaan, myös ostoliikennesopimuksen kustannukset ovat nousseet arvioitua enemmän. perusopetuksen tulevan syksyn suunnittelun perusteella ylityspaineet kasvavat mm. iltapäivätoiminnan laajenemisen (56 uutta ryhmää) myötä, myös opetusryhmien määrä kasvaa oletettua enemmän. Opetusryhmien kasvun kustannukset pyritään kattamaan kouluille asetettujen sopeuttamisvelvoitteiden avulla, kk ja ipohjaajien määrän kasvun ylitykseksi ennustetaan tässä vaiheessa n euroa. Henkilökohtaisten ohjaajien hakemukset ovat vielä pääosin käsittelemättä. TALOUSARVION PITÄVYYS TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT (Tavalmistelusta + uudet eteen tulevat Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yitysennusteet ovat yhteensä n , muiden palveluprosessien sopeuttamistoimilla saadaan katettua ylitysennusteesta n palvelualueille ilmoitettu henkilöstömenojen säästötavoite on kasvun ja oppimisen palvelualueella Nuorispalveluiden, kasvun ja oppimisen tuen palveluiden sekä tukipalveluiden ennusteet sisältävät em. säästöt, yhteensä n Varhaiskasvatuspalveluiden, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta vaadittavat säästöt, jotka ovat yhteensä n , eivät sisälly ennusteeseen. Avainprosessien säästöesitykset on käsitelty johtoryhmässä. Varhaiskasvatuksessa hoidossa olevien lasten määrä kasvaa vuoden 2013 talousarviossa arvioitua lapsimäärää enemmän, myös päivähoidon sisällä halvemman perhepäivähoidon osuus pienenee ja kalliimman päiväkotihoidon osuus palveluista kasvaa. Tämä aiheuttaa paineita lisätä myös oman henkilökunnan määrää, kustannuspaineet kohdistuvat myös ateria ym. palveluiden ostoihin. Sisäisissä vuokrissa on havaittu myös budjetointivajetta. Vaje johtuu siitä, että osassa tilakeskuksen ilmoittamista vuoden 2013 vuokrista puuttui pääomavuokran osuus ja joidenkin tilojen vuokrat kokonaan. Vuokrien osalta talousarviomuutosesitys on käsitelty lautakunnassa. Tässä vaiheessa vuokrat ennustetaan talousarvion mukaisena. Perusopetuksen oppilasmärää ei enää vähene, joten perusopetuksen sopeuttamistoimenpiteiden toteutuminen ei ennakkotietojen mukaan toteudu. Yhdeksi tuottavuustoimenpiteeksi päätetyn verkoston tarkistamisen osalta vain toisen esitetyn koulun eli Airakselan koulun lakkauttamispäätös on tehty. Uusi verkostotarkastelutyö on jo aloitettu

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2013 tilinpäätös on 18.2.2014 tilanne. Ydinkaupungin lopulliset poistot ovat vielä kirjaamatta ja joitakin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (syyskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 15 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (marraskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 13 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 12 3. Työllistämisvaroin

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 24.8.2015 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2015:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2016 Seurantajulkaisut SE 2016:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (lokakuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2016 kuukausiseuranta (lokakuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2016 kuukausiseuranta (lokakuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta...11 3. Palkkakulujen seuranta...12

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 24.8.2015 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2015:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2015 Jukka Hakola, Veroasiantuntija Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton verotuloennuste 1.9.2015» Yleistaloudellinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-lokakuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj. euroa (1,2 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Talousarviomuutos 3/2013

Talousarviomuutos 3/2013 Kunnanhallitus 266 25.11.2013 Kunnanvaltuusto 71 09.12.2013 Talousarviomuutos 3/2013 355/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 25.11.2013 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot