Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuukausiseuranta jaetaan kaupunginvaltuustolle ja sisällytetään valtuuston käsittelemään toiseen osavuosikatsaukseen.

2 Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste Kokonaistyöaika ja henkilöstöseuranta Sairaus ja tapaturmapoissaolot Palkkakulujen seuranta Ostopalvelujen seuranta Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys Rahoituksen seuranta Talouden seuranta ja ennuste palvelualueittain Koko kaupungin talousennuste Merkittävämpien investointien seuranta ajalta

3 Talousarvion seuranta ja ennuste 2013 Ydinkaupungin toteuma 8/ 2013 Ydinkaupungin talouden seurantatietojen suora vertailukelpoisuus edellisen vuoden vastaaviin tietoihin on heikko johtuen pääosin kuntaliitoksesta Nilsiän kanssa. Mikäli Kuopion vuoden 2012 talouden seurantatietoja oikaistaisiin kuukausiraportoinnissa Nilsiän vastaavilla tiedoilla, muodostuisi vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi tarvittava työmäärä kohtuuttomaksi saavutettavaan hyötyyn nähden. Tilanne on seurausta mm. Nilsiän viimevuotisen toiminnan jakautumisesta v ydinkaupungin ohella Kuopion eri liikelaitoksiin ja taseyksiköihin, yhdistyneiden kuntien kirjaus ja seurantakäytäntöjen eroista sekä siitä, että Nilsiä hankki viime vuonna sosiaali ja terveyspalvelut liikelaitos Siiliset peruspalvelukeskukselta. Liikelaitos järjesti Siilinjärven, Nilsiän ja Maaningan muodostaman yhteistoiminta alueen sosiaali ja terveyspalvelut vuosina Ydinkaupungin v toteumaan sisältyy myös jonkin verran muita sellaisia uusia kuntien yhteistoimintana järjestettyjen palveluiden (ympäristönsuojelu, kirjasto ja kansalaisopisto) menoja ja tuloja, joita ei vuoden 2012 toteumassa ole. Niiden vaikutus ei kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta merkittävä. Tulos ja rahoituslaskelman osalta vertailutaulukoissa vuoden 2012 toteutumislukuina on käytetty edellisessä kappaleessa mainituilla perusteilla Kuopion kaupungin toteumalukuja. Seurantateksteissä ja vero valtionosuustaulukoissa on käytetty Kuopion ja Nilsiän yhteenlaskettuja lukuja, kun ne ovat olleet selvitettävissä kohtuullisella työpanoksella. Seurantatekstit sisältävät lisäksi arvioita siitä, miltä osin menojen ja tulojen kasvu on seurausta kuntaliitoksesta. Toteumatietojen vertailukelpoisuutta vähentävät myös erot konsernin sisäisen laskutuksen ajantasaisuudessa sekä tilinpäätösjaksotuksiin tehdyt muutokset. Keskeiset tulot Verohallinto on tilittänyt kuluvan vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana veroennakoita ja jäännösveroja 255,8 milj. euroa. Verokertymä on 20,4 milj. euroa ja 8,7 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi verokertymä, 8,5 milj. euroa ja 3,4 % suurempi kuin Kuopion ja Nilsiän yhteenlaskettu verokertymä vuoden 2012 tammi elokuussa. Verotulojen kertymä on 69,0 % talousarvion verotuloista. Valtionosuuksia on Kuopiolle maksettu 102,0 milj. euroa. Tämä on 65,5 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat noin 10,7 milj. euroa ja 11,7 % suuremmat kuin Kuopion vuotta aiemmat valtionosuudet. Tammi elokuun valtionosuudet jäävät kuitenkin noin 1,1 milj. euroa pienemmiksi (1,1 %) kuin Kuopion ja Nilsiän yhteenlasketut valtionosuudet vuotta aiemmin. Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoitus yhteensä on noin 7,4 milj. euroa ja 2,1 prosenttia suurempi kuin Kuopion ja Nilsiän yhteenlaskettu verorahoitus viime vuoden vastaavalta ajalta. Toimintatulot vuoden 2013 kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta ovat noin 75 milj. euroa. Toimintatulojen kokonaismäärä on 11,1 milj. euroa ja 17,3 % suurempi kuin Kuopion kaupungin toimintatulot vastaavana aikana edellisenä vuonna. Arvio kuntaliitoksen ydinkaupungin tavanomaisia toimintatuloja kasvattavasta vaikutuksesta on vuositasolla noin 6,7 milj. euroa ja kuukausitasolla keskimäärin 0,5 0,6 milj. euroa. Näin ollen vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden toimintatulojen kertymä on reaalisesti viime vuotta suurempi. Toimintatuloja on elokuun loppuun mennessä kirjattu 65,5 % budjetoidusta määrästä. 1

4 Palvelutoiminnan menot Ydinkaupungin tammi elokuun toimintamenot ovat 438,3 milj. euroa. Menojen määrä on 43,3 milj. euroa ja 11,0 % suurempi kuin Kuopion vuotta aiempi menokertymä. Kuntaliitoksen arvioidaan lisäävän toimintamenoja viime vuoden Kuopion toimintaan verrattuna vuositasolla noin 43 milj. euroa ja 7 %. Edellä sanotun perusteella vanhan Kuopion toimintamenojen kahdeksan ensimmäisen kuukauden kasvuvauhti on ollut vuodesta 2012 vuoteen 2013 noin 4 prosenttia. Toimintakulujen kahdeksan ensimmäisen kuukauden toteuma on 66,5 % talousarviosta. Vuoden 2013 tammi elokuun henkilöstömenot ovat 159,3 milj. euroa. Toteuma on 65,9 % talousarviosta. Henkilöstömenot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 8,9 milj. euroa ja 5,9 prosenttia. Henkilöstömenoja ovat kasvattaneet erityisesti kuntaliitoksen aiheuttamat henkilöstölisäykset sekä sopimusten mukaiset palkankorotukset. Palkkamenojen ja henkilötyövuosien kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Palvelujen ostoihin on elokuun loppuun mennessä käytetty 193,4 milj. euroa. Tämä on 67,1 % talousarviosta. Menolajin kulut ovat kasvaneet liki 29 milj. euroa ja 17,4 % viime vuoden vastaavasta ajasta. Pääosa po. menoista kertyy erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostoista sairaanhoitopiiriltä. Rahoitustoiminnan netto ilman liikelaitosten peruspääoman tuottoja on heinäkuun lopussa noin 1,4 milj. euroa kun korko ja muita rahoitustuloja on kirjattu 4,4 milj. euroa ja korko ja muita rahoituskuluja noin 3,0 milj. euroa. Vuosikate tammi elokuulta on 11,5 milj. euroa. Vuotta aiempi vuosikate oli 12,7 milj. euroa. Poistoja on kirjattu 11,0 milj. euroa ja satunnaisia tuloja 6,1 milj. euroa alatorin pysäköintipaikkojen lunastussopimuksista. Vuosi sitten vastaavana aikana satunnaisten tuottojen kertymä oli 0,8 milj. euroa. Ydinkaupungin tilikauden tulos tammi elokuulta on 6,7 milj. euroa. Tulos on noin 3,4 milj. euroa parempi kuin vuotta aiemman vastaavan ajanjakson tilikauden tulos. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset Kuopion väkiluku oli heinäkuun 2013 lopulla henkeä, jossa on lisäystä vuoden alkuun 41 henkilöä. Kuopion väestökehitys on jatkunut edelleen positiivisena ja on tässä vaiheessa lähes identtinen edellisen hyvän vuoden kanssa. Pääosin syksyyn keskittyvä väestönlisäys on vielä edessäpäin ja perusennusteessa koko vuodelle arvioitu henkilön väestönlisäys näyttää ylittyvän. Kuopion työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 12,4 prosenttia ja työttömiä oli henkilöä. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan työttömyysaste oli 11,6 prosenttia ja työttömiä oli vajaat 500 henkilöä vähemmän. Koko maan työttömyysaste oli heinäkuussa 12,2 prosenttia, kun vuosi sitten vastaavana aikana työttömyysaste oli 11,1 %. Kuopion työttömyysaste on siten noussut koko maan tasoa hillitymmin. 2

5 Vuoden 2013 ennuste Palvelualueet ennustavat vuoden 2013 toimintatulojen yhteismääräksi 114,3 milj. euroa, joka on edellisen tuloennusteen mukainen. Toimintatuloja kertyy kuitenkin ennusteen mukaan 13,9 milj. euroa ja 13,8 % enemmän kuin Kuopion v tilinpäätöksessä ja 0,1 milj. euroa ja 0,1 % vähemmän kuin talousarviossa. Kuntaliitoksen arvioidaan lisäävän tavanomaisia toimintatuloja 6,7 milj. euroa. Lisäksi valtio on maksanut liitosavustuksena ja valtionosuusmenetysten kompensaationa 4,5 milj. euroa. Valtionosuusmenetysten kompensaatio on 3,6 milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa budjetoitua suurempi valtiovarainministeriön tehtyä asiassa päätöksen tuoreimmilla vuoden 2013 tiedoilla. Palvelualueiden yhteenlasketut ennusteet toimintamenojen määrästä päätyvät 677,8 milj. euroon. Menoarvio on 1,2 milj. euroa pienempi kuin heinäkuun ennusteessa ja lähes 19 milj. euroa ja 2,9 % suurempi kuin talousarviossa. Toiminnan menot kasvaisivat ennusteen mukaan vuoden 2012 tilinpäätöksestä liki 71 milj. euroa ja 11,6 %. Kun arvio kuntaliitoksen menovaikutuksista on noin 43 milj. euroa, nousevat vertailukelpoiset menot ennusteen mukaan nimellisesti lähes 28 milj. euroa ja 4,3 % viime vuodesta. Nimellinen menokehitys on jäämässä ennusteen mukaan edellistä vuotta vähäisemmäksi johtuen pääosin palkka ja hintatason nousun hidastumisesta. Verotuloennustetta on nostettu talousarviosta 6 milj. euroa. Arvio perustuu verotulojen osalta Kuntaliiton syyskuun alussa päivittämään valtakunnalliseen arvioon ja siitä johdettuun Kuopion ennusteeseen. Tässä on otettu huomioon kunnallisveron ja yhteisöveron tilitysarviot elokuuhun asti sekä Verohallinnon ennakkotiedot vuoden 2013 kiinteistöverosta. Lisäksi on huomioitu se, että Verohallinnon elokuun lopussa julkaisemien ennakkotietojen perusteella näyttää marraskuussa olevan tarvetta pienemmälle lisäoikaisulle. Valtionosuusarvio perustuu ministeriöiden viime vuodenvaihteen valtionosuuspäätöksiin sekä lukiotoiminnan osalta tammikuun oppilasmäärälaskentaan sekä tulevan syyskuun oppilasmääräennusteeseen. Vero ja valtionosuusarvion perusteista sekä alkuvuoden verotilitysten kehityksestä on tarkemmin kerrottu toisaalla raportissa. Korko ja muiden rahoituskulujen arvioidaan toteutuvan 1,2 milj. euroa talousarviota pienempinä ja noin 5,9 milj. euron suuruisina. Arvio perustuu kaupunginhallituksen 3.6. päätöksen mukaisen lainanoton toteutumiseen sekä oletukseen sisäisten korkomenojen pysymisestä viime vuoden tasolla. Korko ja muita rahoitustuloja arvioidaan tässä vaiheessa kertyvän noin 7 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Arvio perustuu talousarviota suurempiin osinkotuloihin, jotka on pääosin maksettu kesäkuussa. Talousarvioon sisältyi odotus 4 milj. euron tuloerästä liittyen alatorin pysäköintijärjestelyihin liittyvästä yhteisöjen velvoitepysäköintipaikkojen lunastuksesta. Vuoden 2013 tulot ovat 6,1 milj. euroa jo solmittujen sopimusten perusteella. Mikäli sopimuksia asiassa syntyy lisää, satunnaiset tulot nousevat ennustettua suuremmiksi. Ydinkaupungin tilikauden 2013 alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 18,6 milj. euroa. Tämä on 9 milj. euroa heikompi tulos kuin talousarviossa ja 5,6 milj. euroa heikompi vuoden 2012 tilinpäätöksessä. 3

6 Liikelaitokset ja muut taseyksiköt ennustavat yhteenlasketun alijäämänsä suuruudeksi 0,8 milj. euroa. Ennustettu alijäämä on noin 3,5 milj. euroa heikompi kuin talousarviossa, Tilakeskuksen ja Kuopion Energia Liikelaitoksen talousarviota heikommasta ennusteesta johtuen. Ennuste koko kaupungin vuoden 2013 alijäämäksi on 19,3 milj. euroa. Alijäämäarvio on 5,2 milj. euroa pienempi kuin heinäkuun ennuste. Talouden tasapainottaminen ja tuottavuustoimenpiteet Kuluvan vuoden talouskehitys ei ole edennyt talousarvion mukaisesti. Tammi maaliskuun talousarvion toteutumaennusteen näyttäessä yli 20 milj. euron alijäämää kaupunginhallitus päätti käynnistää normaalia laajemman valmistelun talouden tasapainottamiskeinojen hakemiseksi kuluvalle vuodelle 2013 sekä tuottavuuden kehittämistoimenpiteiksi lähivuosille. Kaupunginhallitus käsitteli palvelualueiden kuluvalle vuodelle valmistelemia talouden tasapainottamis ja tuottavuustoimenpiteitä, tasapainotustoimenpiteet olivat yhteisvaikutukseltaan noin 8,5 milj. euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi palvelualueiden tulevaa vuotta varten kokoamat ja esittämät tuottavuustoimenpiteet jatkotyöstämistä varten siten, että niistä laaditaan tarkemmat suunnitelmat ja niitä tuodaan päätöksentekoon jo kuluvan vuoden aikana, jotta niillä on taloudellista vaikutusta jo vuonna Toimenpiteiden jatkovalmistelussa palvelualueilta edellytetään yhteistyötä mm. tilakysymysten osalta. Vetovoimaisuuden palvelualueella, kaupunkiympäristön palvelualueella, hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella sekä konsernipalvelussa ja yleishallinnossa toteutettavia tasapainottamistoimenpiteitä vastaava määräraha päätettiin siirtää kasvun ja oppimisen palvelualueelle sekä perusturvan palvelualueelle. Määrärahaa kohdennettiin uudelleen vajaat 3 milj. euroa. Lisäksi kasvun ja oppimisen palvelualueen, terveydenhuollon palvelualueen ja perusturvan palvelualueen edellytetään toteuttavan valmistelemiaan tasapainotustoimenpiteitä (vaikutus noin 1,8 milj. euroa) ja etsivän myös uusia keinoja pienentää ylitysennustettaan. Kasvun ja oppimisen, perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden tasapainotustavoite 1,8 milj. euroa ei toteutune, mutta muiden palvelualueiden tavoitteen 2,6 milj. euroa arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti. Liikelaitosten ja taseyksiköiden tavoitteeksi asetettiin yhteensä 2,4 milj. euroa maaliskuun ennustetta parempi tilikauden tulos. Uusimmat tulosennusteet ennakoivat, että tavoite ei tule toteutumaan. Ainoastaan Kuopion Vesi liikelaitos saavuttaa asetetun tavoitteen. Kuopion Energia liikelaitoksen liikevaihto jää budjetoitua pienemmäksi alhaisemmasta kaukolämmön myynnistä ja hinnankorotuksista luopumisesta johtuen sekä sähkösiirtohinnan alentamisesta johtuen, joten liikelaitoksen tilikauden tulos heikkenee maaliskuun ennusteesta. 4

7 Tilakeskuksen vuokratulojen arvioidaan jäävän 2,1 milj. euroa budjetoitua alhaisemmiksi ja menojen arvioidaan ylittyvät noin 0,5 miljoonaa euroa, joka johtuu mm. talousarvion jälkeen tehdystä energian hinnan korotuksesta ja budjetoimattomista myyntitappioista. Lisäksi tulosta heikentää 1 milj. euron kertapoisto kirjanpidossa Jynkän koulun poistuttua käytöstä. Tilakeskuksen tilikauden tulos siten heikkenee maaliskuun ennusteesta. Tilakeskuksen vapaaehtoisin henkilöstömenosäästöjen, paikkojen täyttämättä jättämisten ja muiden säästötoimenpiteiden vaikutus on yhteensä noin 0,4 milj. euroa kuluvana vuonna. Muiden liikelaitosten tulosennuste on hiukan maaliskuun ennustetta parempi tai sama kuin maaliskuussa. Kaupungille palveluja tuottavien tytäryhteisöjen (Servica, Kuhilas Oy, Istekki Oy ja IS HankintaOy) tavoitteeksi asetettiin yhteensä 1,2 milj. euron palvelumaksujen pienentämistavoite tuotantoa tehostamalla, jolloin yksikkökustannukset alenisivat. Tavoite ei toteudu täysimääräisesti. Palvelualueet ovat jatkovalmistelleet kokoamiaan kaupunginhallituksen hyväksymiä tuottavuustoimenpiteitä ja vieneet niitä käytäntöön. Vapaaehtoisilla henkilöstösäästötoimenpiteillä on toistaiseksi saavutettu n. 1,5 milj. euron säästö. Kh:ssa olleen selvityksen mukaan muilla henkilöstötoimenpiteillä on saatu säästöä aikaan lähes 1,6 milj.. Palvelualueiden ja liikelaitosten arvio tasapainotustoimenpiteiden vaikutuksesta on noin 3,2 milj. euroa. Sovitut toimenpiteet etenevät koko ajan ja uusia toimenpiteitä valmistellaan, joten säästövaikutukset tulevat olemaan tämän hetkistä arviota suuremmat. Erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Ylitysennuste budjettiin nähden on tällä hetkellä 9 milj. euroa. Kaupungin ja sairaanhoitopiirin viranhaltijat ovat valmistelleet yhdessä sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelmaa, tuottavuusohjelman käynnistyminen on viivästynyt. Sairaanhoitopiirissä on aloitettu tuottavuusohjelman puitteissa mm. kattava henkilöstöohjelma, jonka vaikutuksen odotetaan näkyvän syksystä alkaen. Tämän vaikutus laskutuksen ja talouden tasapainoon arvioidaan myöhemmin syksyllä. 5

8 TULOSLASKELMA / YDINKAUPUNKI TP TA + TAMU TPE Muutos % Muutos % TOT TOT Muutos % TA:N TPE 13/ TA 13/ Tot 13/ Tot % TP 12 TPE Tot 12 Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 23,6 26,0 26,6 12,9 % 2,3 % 12,9 16,3 25,7 % 62,5 % Maksutuotot 33,4 35,5 33,5 0,2 % 5,7 % 20,9 20,8 0,3 % 58,6 % Tuet ja avustukset 19,9 24,7 25,1 26,3 % 1,6 % 13,8 18,7 35,1 % 75,5 % Vuokratuotot 16,5 16,9 17,7 7,4 % 4,6 % 12,7 14,2 12,1 % 84,2 % Muut toimintatuotot 7,1 11,2 11,5 61,7 % 2,3 % 3,4 4,9 41,1 % 43,5 % TOIMINTATUOTOT 100,4 114,4 114,3 13,8 % 0,0 % 63,8 74,9 17,3 % 65,5 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 168,3 182,0 180,4 7,2 % 0,9 % 113,8 120,1 5,5 % 66,0 % Henkilösivukulut Eläkekulut 44,5 48,1 48,4 8,8 % 0,7 % 29,6 32,3 9,1 % 67,1 % Muut henkilösivukulut 9,7 11,6 10,4 7,0 % 10,7 % 7,1 7,0 1,3 % 60,3 % Henkilöstökulut yhteensä 222,4 241,7 239,2 7,5 % 1,1 % 150,4 159,3 5,9 % 65,9 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 187,2 201,8 215,0 14,9 % 6,6 % 118,9 138,0 16,0 % 68,4 % Muiden palvelujen ostot 76,6 86,6 92,1 20,2 % 6,3 % 45,8 55,4 20,9 % 63,9 % Palvelujen ostot yhteensä 263,8 288,4 307,1 16,4 % 6,5 % 164,7 193,4 17,4 % 67,1 % Muut toimintakulut yhteensä 120,9 128,8 131,5 8,8 % 2,2 % 79,9 85,6 7,2 % 66,5 % TOIMINTAKULUT 607,2 658,9 677,8 11,6 % 2,9 % 395,0 438,3 11,0 % 66,5 % TOIMINTAKATE 506,8 544,5 563,5 11,2 % 3,5 % 331,2 363,5 9,7 % 66,8 % Verotulot 331,5 371,0 377,0 13,7 % 1,6 % 235,4 255,8 8,7 % 69,0 % Valtionosuudet 136,1 153,6 153,4 12,7 % 0,1 % 91,3 102,0 11,7 % 66,4 % Rahoitustuotot ja kulut 2,7 0,7 1,3 51,6 % 288,0 % 1,0 1,4 30,9 % 197,2 % Liikelaitosten peruspääoman tuotot 24,3 23,8 23,8 1,9 % 0,0 % 16,2 15,9 1,9 % 66,7 % VUOSIKATE 12,2 3,2 8,0 34,5 % 347,7 % 12,7 11,5 9,1 % 358,8 % Suunn.mukaiset poistot 14,6 16,8 16,7 14,6 % 0,7 % 10,2 11,0 7,5 % 65,4 % Satunnaiset tuotot 1,6 4,0 6,1 289,0 % 52,5 % 0,8 6,1 681,8 % 152,5 % TILIKAUDEN TULOS 25,2 9,6 18,6 26,2 % 93,6 % 3,3 6,7 103,8 % 69,4 % Poistoeron lis. ( ) tai väh (+) 0,1 Rahastojen muutos 12,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 13,0 9,6 18,6 42,5 % 93,6 % 3,3 6,7 103,8 % 69,4 % 6

9 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMINTAKATE Toteuma palvelualueittain TA + TAMU TPE Toteuma Ta:n tot Toteuma Muutos 08 % 08 % / milj. milj. milj. milj Vetovoimaisuuden palvelualue 5,5 5,3 3,9 71,2 3,5 12,1 Kaupunkiympäristön palvelualue 1,0 1,1 1,4 138,1 0,7 119,6 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 33,2 33,1 21,5 64,7 20,0 7,4 Kasvun ja oppimisen palvelualue 162,2 163,9 106,5 65,7 97,9 8,9 Perusturvan palvelualue 128,3 135,0 87,2 67,9 78,6 11,0 Terveydenhuollon palvelualue 192,7 205,0 133,9 69,5 114,9 16,5 Muu kaupunki 23,5 22,2 12,1 51,2 17,0 0,0 Vaalit 0,0 0,0 0,0 23,5 0,1 97,6 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,2 56,8 0,2 17,1 Konsernipalvelu 7,1 7,0 4,6 64,4 4,4 4,5 Yleishallinto 16,1 14,9 7,3 45,0 12,3 41,2 KAUPUNKI YHTEENSÄ 544,5 563,5 363,5 66,8 331,2 9,8 TOIMINTAKATE TOTEUMAENNUSTE 2013 TA + TAMU TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE ELOK. milj. milj. milj. milj. milj. Vetovoimaisuuden palvelualue 5,5 5,3 5,3 0,0 0,2 Kaupunkiympäristön palvelualue 1,0 1,0 1,1 0,1 0,1 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 33,2 33,1 33,1 0,0 0,1 Kasvun ja oppimisen palvelualue 162,2 163,6 163,9 0,3 1,7 Perusturvan palvelualue 128,3 135,2 135,0 0,2 6,7 Terveydenhuollon p palvelualue 192,7, 206,2, 205,0, 1,2, 12,3, Vaalit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tarkastustoimi 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Konsernipalvelu 7,1 7,1 7,0 0,1 0,1 Yleishallinto 16,1 15,0 14,9 0,1 1,2 KAUPUNKI YHTEENSÄ 544,5 564,8 563,5 1,3 19,0 7

10 HENKILÖTYÖVUOSIEN, PALKKAKULUJEN JA OSTOPALVELUIDEN SEURANTA HENKILÖTYÖVUOSIEN SEURANTA YDINKAUPUNKI MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN HTV TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 HTV HTV HTV % Vetovoimaisuuden palvelualue 24,9 24,9 0,0 0 % Kaupunkiympäristön palvelualue 120,9 127,2 6,3 5 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 245,3 262,9 17,6 7 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 1360,5 1424,3 63,8 5 % Perusturvan palvelualue 668,6 739,6 71,0 11 % Terveydenhuollon palvelualue 521,5 504,1 17,4 3 % Tarkastustoimi 1,3 1,7 0,4 31 % Konsernipalvelu 60,7 61,1 0,4 1 % Yleishallinto 12,3 7,6 4,7 38 % YHTEENSÄ 3016,0 3153,4 137,4 5 % LIIKELAITOKSET MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 HTV HTV HTV % Kuopion Energia 48,6 41,0 7,6 16 % Kuopion Vesi 51,4 57,5 6,1 12 % Kallaveden työterveys 23,4 27,3 3,9 17 % Kuntatekniikka liikelaitos 146,3 163,0 16,7 11 % YHTEENSÄ 269,7 288,8 19,1 7 % TASEYKSIKÖT MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 HTV HTV HTV % Pohjois Savon pelastustoimi 180,7 183,6 2,9 2 % Kuopion Tilakeskus 29,7 31,8 2,1 7 % Isäntäkuntapalvelut 30,3 94,1 63,8 211 % YHTEENSÄ 240,7 309,5 68,8 29 % KAIKKI YHTEENSÄ 3526,4 3751,7 225,3 6 % Lukuihin ei sisälly työllisyysvaroin ja oppisopimuksella palkatut eikä kesätyöntekijät. HTV = palkallinen työaika ilman tehtyä lisä ja ylityötä, lukuihin ei sisälly palkattomat kesekytykset. 8

11 Ydinkaupungin henkilötyövuosikertymä on 137 henkilötyövuotta suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2012 ja koko kaupungin kertymä on 225 henkilötyövuotta suurempi. Nilsiän kuntaliitoksessa kaupungin palvelukseen siirtyi 319 henkilöä, Maaningan isäntäkuntapalveluiden käynnistyessä henkilöstöä siirtyi 90 henkilöä ja muiden vuonna 2013 käynnistyneiden isäntäkuntamallien vaikutus henkilöstömäärään on n. 20 henkilöä. Hajautetun laitoshuollon henkilöstöä, välinehuoltajia, ammattimiehiä ym. on siirtynyt vaiheittain kuluvan vuoden aikana liikelaitoskuntayhtymä Servican palvelukseen 128 henkilöä. Työllistämisvaroin palkattujen henkilötyövuosikertymä tammi elokuussa on 66 htv. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kertymä pieneni 16 htv. Työllistämisvaroin palkatuista 31 % sijoittuu kasvun ja oppimisen palvelualueelle, 28 % perusturvan, 17 % hyvinvoinnin edistämisen ja 18 % kuntatekniikka liikelaitokseen. Tammi elokuun tukityöllistämisen kulut ovat 966 t ja tuotot ovat 354 t. Lukuihin ei sisälly oppisopimuskoulutuksessa oleva henkilöstö. Kesätyöntekijöiden henkilötyövuosikertymä elokuun loppuun mennessä on 31 htv (43 htv vuonna 2012) ja kulut ovat 664 t (888 t vuonna 2012). SAIRAUS JA TAPATURMAPOISSAOLOT Kal.pv/HTV Kal.pv/HTV MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 % Vetovoimaisuuden palvelualue 18,9 8,6 10,3 54 % Kaupunkiympäristön palvelualue 12,1 12,1 0 0 % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 13,1 10,4 2,7 21 % Kasvun ja oppimisen palvelualue 15,3 14,9 0,4 3 % Perusturvan palvelualue 20,9 19,2 1,7 8 % Terveydenhuollon palvelualue 19 16,1 2,9 15 % Tarkastustoimi 6,1 1,2 4,9 80 % Konsernipalvelu 5,6 8,4 2,8 50 % Yleishallinto 11,8 3,7 8,1 69 % YDINKAUPUNKI YHTEENSÄ 16,8 15,5 1,3 8 % Kuopion Energia 9,2 7,4 1,8 20 % Kuopion Vesi 15 14,0 1 7 % Kallaveden työterveys % Kuntatekniikka liikelaitos 17 17,4 0,4 2 % Pohjois Savon pelastustoimi 16,2 14,7 1,5 9 % Kuopion Tilakeskus 5,4 5,2 0,2 4 % Isäntäkuntapalvelut 18,1 27,3 9,2 51 % Ydinkaupungin sairaus ja tapaturmapoissaolot ovat vähentyneet 1,3 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden. Vuoden 2013 tammi elokuun aikana sairaus ja tapaturmapoissaolojen määrä on laskenut 2650 kalenteripäivää eli 7,2 henkilötyövuotta. Sairauspoissaolojen määrät ovat suurimmat perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla sekä kasvun ja oppimisen palvelualueella. 9

12 PALKKAKULUJEN SEURANTA (ILMAN HENKILÖSIVUKULUJA) YDINKAUPUNKI MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Vetovoimaisuuden palvelualue % Kaupunkiympäristön palvelualue % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue % Kasvun ja oppimisen palvelualue % Perusturvan palvelualue % Terveydenhuollon palvelualue % Tarkastustoimi % Konsernipalvelu % Yleishallinto % YHTEENSÄ % LIIKELAITOKSET MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Kuopion Energia % Kuopion Vesi % Kallaveden työterveys % Kuntatekniikka liikelaitos % YHTEENSÄ % TASEYKSIKÖT MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Pohjois Savon pelastustoimi % Kuopion Tilakeskus % Isäntäkuntapalvelut % YHTEENSÄ % KAIKKI YHTEENSÄ % Lukuihin ei sisälly työllisyysvaroin ja oppisopimuksella palkatut, kesätyöntekijät eikä luottamustoimipalkkiot ja tilille 4080 kirjattava muut palkkakustannnukset ja palkkiot. Lukuihin sisältyy palkkojen oikaisuerät (=sairaus ja tapaturmavakuutuskorvaukset). 10

13 Ydinkaupungin palkkakustannusten kasvu on 7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, joka pääsääntöisesti vastaa henkilöstömäärän kasvua. Palkkakustannusten kasvuun vaikuttaa Nilsiän kuntaliitos ja isäntäkuntamallilla käynnistyneet kirjaston, kansalaisopiston, ympäristönsuojelun ja Maaningan perusturvan ja terveydenhuollon yhteistoiminta alueet. Palkkoja korotettiin kaikilla sopimusaloilla 1,3 1,46 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,3 0,6 prosentin järjestelyerällä. Kuopion Energian palkkakustannusten alenema johtuu osittain asennusliiketoiminnan 28 henkilön siirtymisestä Kuntatekniikka liikelaitoksen palvelukseen

14 OSTOPALVELUJEN SEURANTA (ILMAN ERIKOISSAIRAANHOIDON KULUJA) YDINKAUPUNKI MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Vetovoimaisuuden palvelualue % Kaupunkiympäristön palvelualue % Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue % Kasvun ja oppimisen palvelualue % Perusturvan palvelualue % Terveydenhuollon palvelualue % Tarkastustoimi % Konsernipalvelu % Yleishallinto % YHTEENSÄ % LIIKELAITOKSET MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Kuopion Energia % Kuopion Vesi % Kallaveden työterveys % Kuntatekniikka liikelaitos % YHTEENSÄ % TASEYKSIKÖT MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN TOTEUMA TOTEUMA MUUTOS MUUTOS 08/ / /2013 t t t % Pohjois Savon pelastustoimi % Kuopion Tilakeskus % Isäntäkuntapalvelut % YHTEENSÄ % KAIKKI YHTEENSÄ % Ostopalvelukulujen kasvuun vaikuttaa Nilsiän kuntaliitos ja isäntäkuntamallilla käynnistyneet kirjaston, kansalaisopiston, ympäristönsuojelun ja Maaningan perusturvan ja terveydenhuollon yhteistoiminta alueet. Vuoden 2013 alussa on ostolaskujen kirjauskäytäntöä muutettu siten, että palveluiden ostosta aiheutuvien kulujen toteumatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia. 12

15 HENKILÖTYÖVUOSIEN, PALKKAKULUJEN JA OSTOPALVELUIDEN MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN t HENKILÖTYÖVUOSIEN, PALKKAKULUJEN JA OSTOPALVELUIDEN MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN % 13

16 Verotulot 2013 Talousarvion 371 milj. euron verotulokohdan toteutuminen edellyttää noin 21 milj. euron ja 6 prosentin kasvua vuoden 2012 Kuopion ja Nilsiän yhteenlaskettuihin verotuloihin. Kasvuodotuksesta noin kolmannes perustuu kiinteistöveroprosenttien korotuksiin ja verotusarvojen nousuun. Kunnallis ja yhteisöveron kasvun tulisi olla hieman yli 4 % talousarvion verotuloihin yltämiseksi. Alkuvuoden verotilitysten yhteismäärä on 255,8 milj. euroa. Se on noin 8,5 milj. euroa ja 3,4 % enemmän kuin Kuopion ja Nilsiän yhteenlasketut verotulot vuotta aiemmin. Kertymää ovat supistaneet erityisesti helmikuussa tilitettyjen edellisen vuoden veroennakkojen täydennysmaksujen väheneminen. Elokuussa kunnallisveron tilityksiin sisältyi verovuoden 2012 osalta kuntien ryhmäosuuden oikaisu, joka lisäsi kuntien verotuloja 223 milj. euroa. Kuopion osalta ko. erän suuruus oli 4,1 milj. euroa, joka on parantanut verotulojen toteutumaa. Suomen Kuntaliitto on päivittänyt syyskuun alussa verotuloennusteen kuntasektorille. Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuotto kasvaa kuluvana vuonna 5,3 % ja yhteisöveron tuotto 7,2 %. Kunnallisveron tuoton lisäys perustuu pääosin ansiotulojen kasvuun, arvioon veronpalautusten vähentymisestä viime vuodesta ja tilityksiin edellisiltä vuosilta. Elokuun seurantaraporttiin Kuopion verotulojen kokonaismäärä on merkitty Kuntaliiton ennusteen ja jäljempänä esitettyjen ennakkotietojen perusteella 6 milj. euroa korkeammaksi kuin talousarviossa. Em. kuntaryhmän vuoden 2012 jako osuuden oikaisu on vaikuttanut verotuloarvion korottamiseen. Lisäksi myönteisiä viestejä verotuloarvion toteutumisen kannalta ovat verohallinnon huhtikuussa julkaisemat kuntakohtaiset ennakkotiedot v tulokehityksestä sekä kiinteistöveron maksuunpanosta, joka perustuu tilanteeseen ennen verovelvollisten kuulemista. Kuopiolaisten palkkatulot ovat etuuksien maksajilta kerättyjen ennakkotietojen mukaan nousseet vuodesta 2011 vuoteen 2012 noin 5,0 % ja ansiotulot yhteensä 5,4 %. Koko maan vastaavat luvut ovat 3,9 % ja 4,8 %. Näiden ennakkotietojen ja toteutuneen väestönkasvun perusteella Kuopion osuus vuoden 2013 ennakonpidätyksistä tulee nousemaan takautuvasti noin yhden prosenttiyksikön. Kiinteistöveron alustavien maksuunpanotietojen mukaan veron tuotto nousee liki 1 milj. euroa talousarviota suuremmaksi. Lisäksi verojen tilitysaikatauluihin tulee muutos, joka aikaistaa joitakin verotilityksiä ja lisää kuntien verotuloja tänä vuonna. Verotuloennuste päivitetään ja tarvittaessa tarkennetaan Kuntaliiton päivitettyä kuntakohtainen verotuloennuste lokakuussa. 14

17 VEROTULOENNUSTE 2013 TA TPE Ero Milj. % Kunnallisveron ennakot (2013) 302,6 306,0 3,4 1,1 % Edellisen vuoden ennakot 37,9 35,0 2,9 7,7 % Maksuunpanotilitys, marraskuu 28,5 23,0 5,5 19,3 % Kunnallisvero, vanhat vuodet 11,4 11,0 0,4 3,5 % Kunnallisvero 323,4 329,0 5,6 1,7 % Yhteisövero 16,8 16,5 0,3 1,8 % Kiinteistövero 30,8 31,5 0,7 2,3 % Yhteensä 371,0 377,0 6,0 1,6 % VEROTULOJEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Kunnallisveron ennakot (2013) 289,4 306,0 16,6 5,7 % Edellisen vuoden ennakot 38,5 35,0 3,5 9,1 % Maksuunpanotilitys, marraskuu 28,3 23,0 5,3 18,7 % Kunnallisvero, vanhat vuodet 10,8 11,0 0,2 1,9 % Kunnallisvero 310,4 329,0 18,6 6,0 % Yhteisövero 15,6 16,5 0,9 5,8 % Kiinteistövero 23,7 31,5 7,8 32,9 % Yhteensä 349,7 377,0 27,3 7,8 % 15

18 VEROTILITYSTEN MUUTOS Tammi elokuu Muutos % Kunnallisveron ennakot (2013) 188,48 193,41 2,6 % Edellisen vuoden ennakot 37,33 38,74 3,8 % Maksuunpanotilitys, marraskuu 0,00 0,00 Kunnallisvero, vanhat vuodet 9,99 10,69 7,0 % Kunnallisvero 235,80 242,84 3,0 % Yhteisövero 10,99 12,01 9,3 % Kiinteistövero 0,53 0,97 84,4 % Yhteensä 247,32 255,83 3,4 % Vuoden 2012 tietoihin sisältyy Nilsiä. 16

19 Valtionosuudet Kuopion kaupungille maksetaan v ministeriöiden päätösten mukaan peruspalvelujen valtionosuutta ja opetus ja kulttuuritoimen muuta valtionosuutta yhteensä noin 153 milj. euroa. Tämä on 0,6 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Tämän kuukausiraportin valtionosuusarvioksi on merkitty 153,4 milj. euroa, koska lukiokoulutuksen oppilasmäärälaskennan ja syksyn ennusteen perusteella joulukuun valtionosuustarkistus tuo noin 0,4 milj. euron lisäyksen po. valtionosuuteen. Kuopion ja Nilsiän valtionosuudet olivat vuonna 2012 yhteensä 153,8 milj. euroa. Kuluvan vuoden valtionosuudet ovat jäämässä noin 0,5 milj. euroa viime vuoden yhteenlaskettuja valtionosuuksia pienemmiksi valtionosuusleikkauksista ja valtionosuusjärjestelmään sisältyvän kuntien välisen verotulotasauksen muutoksesta johtuen. Kuntaliitoksesta koituva valtion yhdistymisavustus ja valtionosuusmenetyksen korvaus käsitellään toimintatuloihin sisältyvinä erinä (liittymisavustus 0,8 milj. euroa ja valtionosuusmenetyksen korvaus 3,6 milj. euroa) eikä tämän otsikon alla käsiteltyinä varsinaisina valtionosuuksina. VALTIONOSUUSENNUSTE 2013 TA TPE Ero Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 163,1 162,7 0,4 0,2 % Verotulotasaus 0,5 0,5 0,0 2,0 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 10,0 9,9 0,2 1,5 % Yhteensä 153,6 153,4 0,2 0,1 % VALTIONOSUUKSIEN MUUTOS TP TPE Ero 2012 *) 2013 Milj. % Peruspalvelujen valtionosuus 160,5 162,7 2,2 1,4 % Verotulotasaus 3,7 0,5 3,2 86,2 % Muut opetus ja kulttuuritoimen vo 10,3 9,9 0,5 4,4 % Yhteensä 153,9 153,4 0,5 0,3 % *) sisältää sekä Kuopion että Nilsiän valtionosuudet 17

20 Pitkäaikaiset lainat 8/2013 Pitkäaikaisten lainojen määrä elokuun lopussa oli 231,2 milj. euroa, lainojen määrä on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana 43,9 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan lainakanta olisi vuoden lopussa 250,0 milj. euroa, joka on euroa/asukas. Lainakanta nousisi siten vuoden aikana 62,7 milj. euroa. Vuoden 2013 lainakantaan sisältyy Nilsiän pitkäaikaista lainakantaa 10,2 milj. euroa. Lyhennyksiä on maksettu elokuun loppuun mennessä 11,3 milj. euroa. Korkokustannukset ovat olleet 2,0 milj. euroa. PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 2013 TA TPE Ero Milj. % Lisäys 51,7 75,7 24,0 46,4 % Vähennys 23,2 23,2 0,0 0,0 % Lainakannan muutos 28,5 52,5 24,0 84,2 % PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS TP TPE Ero Milj. % Lainakanta ,9 197,5 25,6 14,9 % Lisäys 46,6 75,7 29,1 62,4 % Vähennys 31,2 23,2 8,0 25,7 % Lainakanta ,3 250,0 62,7 33,5 % /as /asukas ,2 % 18

21 PALVELUALUEIDEN SEURANTA JA ENNUSTE Ydinkaupungin tilivelvolliset viranhaltijat: (kv , 91) Kaupunginjohtaja Palvelualuejohtajat Asiakkuusjohtajat: o Konsernipalvelu: strategiajohtaja, henkilöstöjohtaja, yleiskaavajohtaja, tietohallintojohtaja, kaupunginsihteeri, arviointijohtaja, konserniohjausjohtaja o Vetovoimaisuuden palvelualue: markkinointijohtaja, elinkeinojohtaja, kehittämisjohtaja, o Kaupunkiympäristön palvelualue: suunnittelujohtaja, kaupungininsinööri, ympäristöjohtaja, kiinteistöjohtaja o Kasvun ja oppimisen palvelualue: varhaiskasvatusjohtaja, perusopetusjohtaja, kasvun ja oppimisen tuen johtaja, o Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue: hyvinvoinninjohtajat, tapahtumajohtaja o Perusturvan palvelualue: hoivajohtaja, sosiaalijohtaja o Terveydenhuollon palvelualue: terveysjohtaja, mielenterveysjohtaja 19

22 Yhteenveto VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Toteuma: TammiElokuu Kausi 2013 Tili 2012 Tot.% 2013 TA:N Tot.% TP 2012 TA 2013 Tot.ennuste 2013 TA/Enn. Erotus TA/Enn. Tot.% Kasvu Enn./Ed.v MYYNTITUOTOT 2, , , , ,675 15, , TUET JA AVUSTUKSET 30, , , , , , , MUUT TOIMINTATUOTO Kasvu % 1, , ,143 60,549 62,950 2, , TOIMINTATUOTOT 29, , ,651 1,014,105 1,168, , , PALKAT JA OIKAISUE 1,055, ,081, ,594,572 1,569,586 1,557,042 12, , HENKILÖSIVUKULUT 264, , , , ,042 11, , ASIAKASPALVELUJEN , ,500 75,985 32, MUIDEN PALVELUJEN 682, ,734, ,075,886 1,704,378 2,638, ,215 PALVELUJEN OSTOT 682, ,740, ,075,886 1,812,878 2,714, , ,562, ,638,692 AINEET, TARVIKKEET 29, , ,760 20,302 51,533 31, , AVUSTUKSET 1,373, , ,504,943 2,526,000 1,571, , , VUOKRAKULUT 105, , , , ,162 4, , MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT 3,512,908 TOIMINTAKATE 3,483, , ,315 7,882 8, , ,125, ,906,053 TOIMINTA JA TALOUS TOIMINTA JA TALOUS / POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Toimintakatteen alitus on 0,2 milj. euroa ,756, ,251,843 6,497,986 5,483, ,448,304 49, , ,279, , , Talousarviomuutoksena on määrärahoista vähennetty kh:ssa 3.6. päätettyjen vuoden 2013 talouden tasapainottamiseen liittyvien sopeutustoimenpiteiden vaikutukset, yhteensä 0,33 milj. euroa. Tasapainotuksen sopeuttamistoimenpiteet on huomioitu ennusteessa: avustukset ja elinkeinohankkeet 0,25 milj.euroa henkilöstömenot 0,02 milj. euroa. Lomarahanvaihdot, vapaaehtoiset työ ja virkavapaat. ostopalvelut 0,06 milj.euroa 20

23 Yhteenveto KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Toteuma: TammiElokuu Kausi 2013 Tili 2012 Tot.% 2013 TA:N Tot.% TP 2012 TA 2013 Tot.ennuste 2013 TA/Enn. Erotus TA/Enn. Tot.% Kasvu Enn./Ed.v MYYNTITUOTOT 4,759, ,084, ,256,522 9,881,538 10,342, , ,086, MAKSUTUOTOT 3,440, ,941, ,635,257 4,643,531 4,403, , ,231, TUET JA AVUSTUKSET 54, , ,873 1,221,500 1,203,270 18, , VUOKRATUOTOT 10,758, ,806, ,001,356 13,420,164 13,925, , , MUUT TOIMINTATUOTO Kasvu % 1,778, ,043, ,663,572 8,666,200 8,512, , ,848, TOIMINTATUOTOT 20,790, ,894, ,552,580 37,832,933 38,387, , ,835, PALKAT JA OIKAISUE 4,862, ,225, ,440,165 7,919,893 7,910,035 9, , HENKILÖSIVUKULUT 2,268, ,404, ,446,833 3,660,982 3,617,050 43, , ASIAKASPALVELUJEN 290, , , , , MUIDEN PALVELUJEN 8,366, ,090, ,917,871 16,120,522 17,376,927 1,256, ,459, PALVELUJEN OSTOT 8,656, ,090, ,408,005 16,958,722 17,376, , ,968, AINEET, TARVIKKEET 759, , ,263,325 1,292,014 1,260,370 31, , AVUSTUKSET 2,186, ,859, ,087,625 4,800,100 4,889,485 89, , VUOKRAKULUT 1,270, ,101, ,894,507 1,927,759 1,920,512 7, , MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT 20,131,015 TOIMINTAKATE 659, , , , , ,789 47, , ,445, ,871,754 36,783,685 37,246, , ,374,414 1,448, ,174 1,049,248 1,141,464 92, ,460, TOIMINTA JA TALOUS TOIMINTA JA TALOUS / POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Alueellisen ympäristösuojeluyksikön muodostamisesta Suonenjoen kaupungin kanssa aiheutuneista määrärahamuutoksista on tehty talousarviomuutos ja se on nettovaikutukseltaan +0. Eläinlääkintähuollon ostopalvelut on budjetoitu asiakaspalvelujen ostoon. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston mukaan ne on kirjattava muiden palvelujen ostoon. TALOUSARVION PITÄVYYS TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT (Tavalmistelusta + uudet eteen tulevat Kuljetuspalvelut: Henkilökuljetusten kustannukset ylittyvät n euroa, josta koulukuljetusten ylitys arvioidaan olevan euroa johtuen kouluverkostomuutoksista ja indeksikorotuksista. Perusturvan vammais ja sos.huoltolain mukaisten kuljetusten menot ylittynevät n eurolla. Kertyneet kustannukset laskutetaan edelleen kasvun ja oppimisen palvelualueelta sekä peruspalvelujen vanhus ja vammaispalvelujen yksiköstä joten niillä ei ole vaikutusta kaupunkiympäristön palvelualueen nettotulokseen. Tori ja katualueet: Kauppatorin ja katualueiden vuokratuloissa on riski jäädä jopa euroa alle budjetoidun mm. rakentamisen viivästymisestä johtuen. Saamatta jäävät vuokratuotot pyritään kattamaan muilla tuloilla ja menosäästöillä. Liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapito: Kunnossapidon osalta on kuntatekniikkaliikelaitoksen kanssa tehty kolmella urakkaalueella sopimus, joka hinnaltaan ylittää ennakoidun tason. Urakkasopimus kattaa koko vuoden. Läntisen kunnossapitoalueen alueurakka, jonka sopimuskausi alkaa , on kilpailutettu kevään aikana. Tämänkin sopimushinta on suurempi mihin talousarviossa on varauduttu. Molempien sopimusten toteuttamista on tarkasteltava vuoden edetessä koko kunnossapidon käyttösuunnitelmatasolla ja tehtävä mahdollisia taloudellisia muutoksia tarvittaessa. Myyntivoitot / maanvuokratuotot: Myyntivoittotavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Maljalahden tonttien osalta on kolmesta tontista tehty kiinteistökauppojen esisopimukset. Lopulliset kaupat tehdään syksyllä. Lisäksi tiedossa on Kärängässä rivitalotontin myynti sekä Pirtin alueen rantatonttien myyntejä. Maanvuokratuotot toteutuvat noin 0,7 M talousarviota suurempana. Tämä johtuu lähinnä suuresta kerros ja rivitalotonttikysynnästä sekä elinkustannusindeksin noususta. Nilsiä: Nilsiän budjetoima :n maankäyttö ja kehittämiskorvus jää saamatta. Lisäksi Nilsiän osalta eläinlääkärien vastaanottotilan vuokrat puuttuvat talousarviosta. Nämä pyritään kattamaan taksojen korotuksilla, kulujen säästöillä sekä maaomaisuuden muilla tuloilla. Avustusmenot: Avustusmenot ylittyvät n eurolla. Joukkoliikennelautakunta on hyväksynyt v paikallisliikennetukeen euron lisämäärärahan. Tämä käsitellään tamuutosten yhteydessä. Kaupunkiympäristön käyttösuunnitelman sisällä on kaupunkirakennelautakunta päättänyt käyttää euroa johdon tukipalvelujen säästöä talkootoiminnan avustuksiin. PALVELUJEN OSTOT PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN Henkilötyövuosien kehitys on henkilöstösuunnitelman mukainen. Lisäyksenä vuoteen 2012 verrattuna on Nilsiän kuntaliitoksen sekä isäntäkuntamallin vaikutus. Kunnossapitosopimusten tuoma kustannusylitys pyritään kompensoimaan muilla säästöillä

24 Yhteenveto HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE Toteuma: TammiElokuu Kausi 2013 Tili 2012 Tot.% 2013 TA:N Tot.% TP 2012 TA 2013 Tot.ennuste 2013 TA/Enn. Erotus TA/Enn. Tot.% Kasvu Enn./Ed.v MYYNTITUOTOT 700, ,418, ,007,348 2,217,620 2,177,477 40, ,170, MAKSUTUOTOT 2,260, ,105, ,711,314 3,683,828 3,593,033 90, , TUET JA AVUSTUKSET 317, , , ,254 1,042, , , VUOKRATUOTOT 915, ,103, ,654,277 1,511,732 1,660, , , MUUT TOIMINTATUOTO Kasvu % 329, , , , ,967 85, , TOIMINTATUOTOT 4,523, ,550, ,202,706 8,787,192 8,903, , ,700, PALKAT JA OIKAISUE 8,533, ,283, ,932,147 14,203,341 14,162,295 41, ,230, HENKILÖSIVUKULUT 2,590, ,742, ,888,562 4,301,519 4,162, , , ASIAKASPALVELUJEN , ,200 3,638 16, MUIDEN PALVELUJEN 3,049, ,414, ,112,055 6,168,369 6,290, ,660 PALVELUJEN OSTOT 3,049, ,418, ,112,055 6,188,569 6,293, , ,177, ,181, AINEET, TARVIKKEET 738, , ,146,441 1,469,882 1,485,891 16, , AVUSTUKSET 1,376, ,429, ,765,871 3,210,070 3,241,753 31, ,475, VUOKRAKULUT 8,187, ,245, ,992,794 12,504,445 12,510,328 5, , MUUT TOIMINTAKULUT 66, , , , ,852 54, , TOIMINTAKULUT 24,541,875 TOIMINTAKATE 20,018, ,051, ,501, ,981, ,778,323 41,996,249 33,209,057 TOIMINTA JA TALOUS TOIMINTA JA TALOUS / POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakatteen ennustetaan alittuvan n ,028,880 33,125,490 32, ,047,851 83, ,347,167 Talousarviomuutoksena on määrärahoista jo vähennetty kh:ssa 3.6. päätettyjen vuoden 2013 talouden tasapainottamiseen liittyvien sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset, yhteensä Sopeuttamistoimenpiteitä ovat mm. avoimeksi tulevien tehtävien täyttämättä jättäminen, lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, sisäisten ostopalvelujen tehostaminen, markkinointimäärärahasta säästäminen ja yleinen säästäväisyys kaikissa hankinnoissa sekä luopuminen mm. Kulttuuri ja liikuntapolkupäivien järjestämisestä. Kansalaisopiston tuloissa on budjetointivirhe Nilsiän kansalaisopiston osalta. Tuloihin oli budjetoidu liikaa laskutettavaksi Nilsiän vuokrataloilta, heidän ja kansalaisopiston yhteisen työntekijän palkkakustannuksista. Em. työntekijän palkasta laskutetaan puolet ( ) eikä koko palkkaa ( ), kuten oli budjetoitu. Kansalaisopisto pyrkii kattamaan tämän tulovajeen muilla tulojen lisäyksillä. TALOUSARVION PITÄVYYS TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT (Tavalmistelusta + uudet eteen tulevat Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio sisältää sopeuttamistoimenpiteitä yhteensä n. 1,2 M. Niiden toteuttaminen esim. kirjaston osalta on erittäin haasteellista, koska sopeuttamistoimenpiteiksi suunnitellut verkostoratkaisut jäivät toteutumatta. Tilavaraustiimi siirtyi lukien kasvun ja oppimisen palvelualueelta liikuntapalveluihin, tämä on huomioitu talousarviomuutoksissa

25 Yhteenveto KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUALUE Toteuma: TammiElokuu Kausi 2013 Tili 2012 Tot.% 2013 TA:N Tot.% TP 2012 TA 2013 Tot.ennuste 2013 TA/Enn. Erotus TA/Enn. Tot.% Kasvu Enn./Ed.v MYYNTITUOTOT 1,459, ,769, ,013,451 3,093,253 3,222, , , MAKSUTUOTOT 3,461, ,597, ,272,567 7,039,936 6,503, , , TUET JA AVUSTUKSET 3,329, ,483, ,596,169 2,518,455 2,591,944 73, , VUOKRATUOTOT 157, , , , ,101 22, , MUUT TOIMINTATUOTO Kasvu % 30, , ,607 88,794 94,783 5, , TOIMINTATUOTOT 8,437, ,049, ,227,271 13,050,922 12,700, , , PALKAT JA OIKAISUE 49,661, ,934, ,987,967 78,694,123 79,560, , ,572, HENKILÖSIVUKULUT 13,681, ,769, ,243,202 22,247,378 22,002, , ,759, ASIAKASPALVELUJEN 2,285, ,159, ,741,988 3,792,522 3,796,506 3, , MUIDEN PALVELUJEN 12,847, ,475, ,205,558 24,856,507 25,515, , ,310, PALVELUJEN OSTOT 15,132, ,634, ,947,544 28,649,029 29,312, , ,364, AINEET, TARVIKKEET 1,586, ,693, ,146,408 2,434,943 2,442,213 7, , AVUSTUKSET 5,080, ,026, ,058,755 9,600,260 9,600, ,541, VUOKRAKULUT 21,002, ,313, ,367,641 33,408,821 33,408, ,041, MUUT TOIMINTAKULUT 151, , , , ,083 51, , TOIMINTAKULUT 106,296, ,580,410 TOIMINTAKATE 97,858, ,531, ,065, ,838, ,285, ,234, ,628, ,928,485 1,343,844 1,694,347 TOIMINTA JA TALOUS TOIMINTA JA TALOUS / POIKKEAMAT TALOUSARVIOON Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan n. 0,35 M alle talousarvion ja toimintakulujen n. 1,3 M talousarviota suurempana ,563, ,089,916 Toimintatuotoissa päivähoidon asiakasmaksujen kasvu on taittunut vuoden edetessä, tulojen alittuminen johtuu työttömyyden ja työn osaaikaisuuden lisääntymisestä talousalueella: perheen alentuneet tulot on asiakasmaksulain mukaan huomioitava asiakasmaksussa. Toimintakulujen ylitysennuste koostuu seuraavista asioista: Varhaiskasvatuksen ylitysennuste yhteensä n. 1M : henkilöstön vähentämistavoitteen toteutumatta jääminen n hoito ja avustajahenkilöstön lisäämisesta (lapismäärän kasvu on vaikuttanut hoitohenkilökunnan lisäämiseen, palkkatuella palkattuja työntekijöitä on päivähoidossa elokuun alussa 10 vähemmän kuin vuosi sitten. Avustajina työskennelleiden palkatuettujen työpanosta on jouduttu korvaamaan osittain omilla määräaikaisilla avustajille päivähoidon työntekijöiden palkantarkistuksista (palkantarkistuksen vaikutus järjestelyvaraerä palkattomat virkavapaat = ) n varhaiskasvatuksen ateriapalvelumenoista ja atkkustannuksista (hoidossa olevien lasten määrä ylittyy arvioidusta, MuksuNet asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönoton kustannukset ovat arvioitua suuremmat) n päivähoidon laitoshuollon siirrosta Servicalle (siirto toteutettiin asteittain 1.5. mennessä. Ylityksessä on huomioitu myös yhdistelmätyöntekijöiden siirtyminen Servicalle. Perusopetuksen ylitysennuste yhteensä n. 0,6 M : n henkilöstön vähentämistavoitteen toteutumatta jääminen n kuluvan vuoden talousarvioon sisällytettyjen sopeuttamistoimien toteutumatta jääminen (kouluverkosto, opetusryhmien väheneminen) n atkkustannusten vähentämistavoite ei toteudu n koulukuljetuskustannusten ylittyminen ostopalvelusopimuksesta. Ylityksen syynä ovat kouluverkostomuutokset mm. Jynkän koulun siirtyminen Niiralaan, myös ostoliikennesopimuksen kustannukset ovat nousseet arvioitua enemmän. perusopetuksen tulevan syksyn suunnittelun perusteella ylityspaineet kasvavat mm. iltapäivätoiminnan laajenemisen (56 uutta ryhmää) myötä, myös opetusryhmien määrä kasvaa oletettua enemmän. Opetusryhmien kasvun kustannukset pyritään kattamaan kouluille asetettujen sopeuttamisvelvoitteiden avulla, kk ja ipohjaajien määrän kasvun ylitykseksi ennustetaan tässä vaiheessa n euroa. Henkilökohtaisten ohjaajien hakemukset ovat vielä pääosin käsittelemättä. TALOUSARVION PITÄVYYS TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT (Tavalmistelusta + uudet eteen tulevat Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yitysennusteet ovat yhteensä n , muiden palveluprosessien sopeuttamistoimilla saadaan katettua ylitysennusteesta n palvelualueille ilmoitettu henkilöstömenojen säästötavoite on kasvun ja oppimisen palvelualueella Nuorispalveluiden, kasvun ja oppimisen tuen palveluiden sekä tukipalveluiden ennusteet sisältävät em. säästöt, yhteensä n Varhaiskasvatuspalveluiden, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta vaadittavat säästöt, jotka ovat yhteensä n , eivät sisälly ennusteeseen. Avainprosessien säästöesitykset on käsitelty johtoryhmässä. Varhaiskasvatuksessa hoidossa olevien lasten määrä kasvaa vuoden 2013 talousarviossa arvioitua lapsimäärää enemmän, myös päivähoidon sisällä halvemman perhepäivähoidon osuus pienenee ja kalliimman päiväkotihoidon osuus palveluista kasvaa. Tämä aiheuttaa paineita lisätä myös oman henkilökunnan määrää, kustannuspaineet kohdistuvat myös ateria ym. palveluiden ostoihin. Sisäisissä vuokrissa on havaittu myös budjetointivajetta. Vaje johtuu siitä, että osassa tilakeskuksen ilmoittamista vuoden 2013 vuokrista puuttui pääomavuokran osuus ja joidenkin tilojen vuokrat kokonaan. Vuokrien osalta talousarviomuutosesitys on käsitelty lautakunnassa. Tässä vaiheessa vuokrat ennustetaan talousarvion mukaisena. Perusopetuksen oppilasmärää ei enää vähene, joten perusopetuksen sopeuttamistoimenpiteiden toteutuminen ei ennakkotietojen mukaan toteudu. Yhdeksi tuottavuustoimenpiteeksi päätetyn verkoston tarkistamisen osalta vain toisen esitetyn koulun eli Airakselan koulun lakkauttamispäätös on tehty. Uusi verkostotarkastelutyö on jo aloitettu

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 12 3. Työllistämisvaroin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 29.5.2013 Seurantajulkaisut SE 2013:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 29.5.2013 Seurantajulkaisut SE 2013:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 29.5.2013 Seurantajulkaisut SE 2013:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 5 Talouden seuranta ja ennuste

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 24.8.2015 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2015:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2015 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 11.9.2014 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2014:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2014 TALOUSARVION SEURANTA/ TOINEN OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 30.5.2012 Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 30.5.2012 Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 30.5.2012 Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 5 Talouden seuranta ja ennuste

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

Toiminta ja talous. 15.9.2014 Turun kaupunki

Toiminta ja talous. 15.9.2014 Turun kaupunki OSAVUOSIKATSAUS Toiminta ja talous II/2014 15.9.2014 Turun kaupunki OSAVUOSIKATSAUS II/2014 Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 4. Organisaatiomuutokset

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2013:1 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 2. Talousarvion toteutuminen... 49

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 2. Talousarvion toteutuminen... 49 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste Vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys...1 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...1 3. Olennaiset muutokset kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344. Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344. Kuopion kaupunki Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2012:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2011 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi huhtikuu 2015. Kouvolan kaupunki

Osavuosikatsaus. Tammi huhtikuu 2015. Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi huhtikuu Kouvolan kaupunki Sisällysluettelo 1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous... 1 2 Kouvolan toimintaympäristö... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken keskustaa v. 2013. Sisältö 2 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 215 216 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 11.12.213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KAUPUNGINJOHJAN KATSAUS VUOSIEN 214 216 KEHITYSNÄKYMIIN.. 3 2. YLEISPERUSTELUT. 4 2.1. Suhdannenäkymä..

Lisätiedot

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti 3/2010. Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste

Talouden seurantaraportti 3/2010. Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1 1. Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön budjettikatsaus 2011, 19.11.2010 mm.: ---- Tavoitteena julkisen talouden

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2010

Tilinpäätösennuste 2010 Tilinpäätösennuste 2010 Tampereen kaupunki Talous ja strategiaryhmä Esipuhe TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2010 Tampereen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2010 on valmistumassa. Nyt esiteltävä tilinpäätösennuste perustuu

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot