Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POKELY/484/ /2012 Käsittelijä Sirpa Catalano Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn (2) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta-ala: STM:n hallinnonala 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Paletti - Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Itä-Suomen suuralueosio Toimintalinja 1 : Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Projektityyppi Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä EURA JÄRJESTELMÄ 1/17

2 3. PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Karelia Ammattikorkeakoulu Oy Organisaatiotyyppi Ammattikorkeakoulu Y-tunnus Lähiosoite Tikkarinne 9 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Joensuu Faksinumero IBAN FI BIC OKOYFIHH Pankkiyhteys Joensuun Seudun Osuuspankki Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Anne Ilvonen Asema organisaatiossa Tutkimus - ja kehittämispäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Eero Elsinen Asema organisaatiossa Hallinto- ja talousjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi ei vielä tiedossa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Eero Elsinen Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Tuomas Lappalainen Sähköpostiosoite Puhelinnumero HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja EURA JÄRJESTELMÄ 2/17

3 4.1.1 Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalveluejn kuntayhtymä toteuttaa osan hankkeesta, mikä tarkennetaan yhteistyösopimuksella hankkeen rahoituksen varmistuttua. Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä toteuttaa hankkeen muiden osatoteuttajien kanssa hankesuunnitelman mukaisesti. Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä hankkeeseen osallistuu (24kk) sairaanhoitajakehittäjä ja 12kk asiantuntijalääkärien työpanosta. Kehittäjän tehtävänä on yhteistyössä lääkäriasiantuntijoiden kanssa suunnitella ja toteuttaa PKSSK:n hankkeelle asettamia tavoitteita ja toimenpiteitä:1. Kehittää palliatiivisen hoidon alueellista rakennetta ja hoitojärjestelmää kuvaamalla alueellinen saattohoitopolku, toimeenpanemalla saattohoitosuunnitelmat ja yhtenäiset ohjeistukset sekä kehittämällä sähköisiä monikanavaisia konsultaatiokäytänteitä perusterveydehuollon palliatiivisen hoidon laadun parantamiseksi. 2. Moniammatillisen palliatiivisen ja saattohoidon verkostotoimintamallin kehittäminen luomalla kuntiin lääkäri-hoitajatyöpari ja hyödyntämällä konsultaatio - ja hoitokäytänteissä moniammatillista asiantuntijuutta 3. Palliatiivisen ja saattohoidon osaaamisen rakenteiden kehittäminen antamalla asiantuntijatukea koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Osa toimenpiteistä tehdään yhteistyössä Karelia ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan kuntayhytmän kanssa. Osatoteuttajan nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä toteuttaa osan hankkeesta, mikä tarkennetaan yhteistyösopimuksella hankkeen rahoituksen varmistuttua. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä toteuttaa hankkeen muiden osatoteuttajien kanssa hankesuunnitelman mukaisesti. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä hankkeeseen osallistuu projektiasiantuntija (12kk) ja suunnittelija (5kk). Projektiasiantuntijan tehtävänä on yhteistyössä suunnittelijan kanssa suunnitella ja toteuttaa hankkeelle asetetttuja tavoitteita ja toimenpiteitä: 1. Palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen rakenteiden kehittäminen selvittämällä kunta-ja yritystoimijoiden palliatiivisen ja saattohoidon osaamistarvetta, osallistumalla suunnitteluun ja pilotointiin nuoriso-ja aikuiskoulutuksen perusopetuksen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon opintojaksokokonaisuudessa. 2. Kehittää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon alueellista rakennetta kuvaamalla ja visualisoimalla hyvä saattohoitoympäristö. 3.Moniammatillisen palliatiivisen- ja saattohoiton verkostotoimintamallin kehittäminen osallistumalla osaamisyhteisötyöskentelyyn. Osa toimenpiteistä tehdään yhteistyössä Karelia ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa. 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Ohjausryhmään kutsutaan edustajat Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä sekä perusterveydenhuollon kehittämisyksiköstä. Ohjausryhmään tulee Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Karelia ammattikorkeakoulun sekä rahoittajan edustajat. Ohjausryhmän kokoonpanoa täydennetään tarvittaessa. Muut ohjausryhmän jäsenet {esim. P-K:n tietotekniikkakeskus, kuntien edustajia, potilasjärjestön edustaja (esim.p-k:n syöpäyhdistyksen edustaja) yksityisen hoitokodin edustaja} 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit * ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönototn innovaatiot perusterveydenhuollossa.( ) (ESR) EURA JÄRJESTELMÄ 3/17

4 * HIMA-hanke - virtuaalinen ideaalikoti ( ) (ESR) * Ympärivuorokautisen kotihoidon kehittäminen seudullisena verkostoyhteistyönä (EAKR) * IMMO-hanke - Ikäosaamisen kehittäminen monialaisena yhteistyönä (EAKR) * eterveyskeskus, Lieksan kaupunki ja Nurmes-Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä * Sosiaali -ja terveydenhuollon kansallinen kehhittämisohjelma, Kaste, * eosmo - hanke - Osaamisen hallinnan uudet innovaatiot kehittyvien sosiaali-ja terveyspalveluiden tukena ( , ESR) 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Potilaalla tulee olla oikeus hyvään oireita lievittävään palliatiiviseen- ja saattohoitoon asuinpaikastaan riippumatta. Suomessa on n saattohoitoa ja n palliat.hoitoa tarvitsevaa pot./v. Hoitopolut rakentuvat epäyhtenäisesti ja epäoikeidenmukaisesti eri alueilla. Palliatiivisen- ja saattohoidon organisointi on puutteellista ja hoidon taso kirjavaa. Osaavia saattohoitoon painottuneita osastoja tai hoitoyksiköitä ei juurikaan ole P-K:n maakunnassa. Alueellista saattohoidon järjestämistä ei ole koordinoitu. Haasteena eri erikoisalojen järjestämä hoito sairaalassa, terveyskeskuksessa, saattohoitoyksiköissä tai kotona. Väestörakenteen painottuessa ikääntyneisiin, eri sairausryhmien kroonistuessa ja yleistyessä (syöpä,keuhkosair,vaikeat sydänsair, dementoivat sair., neurol,sair) perus-ja erityisosaamisen tarve kasvaa kaikissa terveydenhuollon palveluja tarjoavissa organisaatioissa. Hankkeen tarkoituksena on moniammatillisen yhteistyön ja osaamisen vahvistaminen sekä rakenteiden kehittäminen PKSSK:n alueen kunnissa. Palliatiivisen- ja saattohoidon rakenteet ja hoitokäytäntöjen prosessit kuvataan, analysoidaan, arvioidaan ja kehittämistoimenpiteet suunnitellaan tukemaan kotihoito-ja kuntakeskeistä alueellista toteutusta. Akuuttien ja vaikeasti hallittavien oireiden asiantuntija- ja konsultaatiokäytänteitä kehitetään (PKSSK). STM:n (2012:7, 2010:6) suositusten mukaan kehitetään palliat-ja saattohoidon perus-ja täydennyskoulutusta vastaamaan alueen osaamistarpeisiin. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? STM:ltä on tullut useita suosituksia: Hyvä saattohoito Suomessa,STM:n julkaisuja 2010:6 Syövän hoidon kehittäminen vuosina STM:n selvityksiä 2010:6 STM:n tiedote 75/2009 Potilaan hoitopolku sujuvammaksi saattohoidossa. Duodecim &Palliatiivisen lääketieteen yhdistys 2008:Käypähoitosuositukset;Kuolevan potilaan oireiden hoito STM Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta 2004:Kuolemaan liittyvät eettiset kysymykset terveydenhuollossa,etene-julkaisuja 4. Sosiaali-ja terveystoimen strategiat kunnissa,mm. Joensuu, Lieksa Koulutuksella osaamista asiakaskeskeisiin ja moniammatillisiin palveluihin.stm 2012:7 P-K:n hyvinvointiohjelma P-K:n maakuntaliitto 2009 EURA JÄRJESTELMÄ 4/17

5 Hankkeiden tulokset:ympärivuorokautisen kotihoidon kehittäminen ,Palliatiivisen hoidon kehittäminen ja eosmo -hanke Kaikissa edellä mainituissa selvityksissä, suosituksissa, strategioissa ja hankkeiden tuloksissa tulee esille palliatiivisen ja saattohoidon kehittämisen ja osaamisen vahvistamisen tarve yli organisaatio-, kunta- ja sektorirajojen. Suosituksissa ja toimenpideehdotuksissa painotetaan saattohoidon kriteeristön- ja hoitosuunnitelman laatimista (potilaan, omaisten kuuleminen ja tuen järjestäminen, hoitotahto, hoitolinjaus, moniammatillinen asiantuntijuus, vapaaehtoiset), työnjaon organisointia sekä moniammatillisen osaamisen vahvistamista, niin, että potilaan sujuva, laadullisesti hyvä hoito ja saattohoitopolku varmistetaan asiantuntijayhteistyönä. 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Projektin valmistelussa ovat olleet mukana projektin kohderyhmään kuuluvien organisaatioiden edustajat, jotka ovat: Pohjois-Karjalan sairaanhoito - ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän johdon ja henkilöstön edustajat, Joensuun kaupungin sosiaali-ja terveystoimen johdon ja henkilöstön edustajat, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän/aikuiskoulutus edustajat. Karelia- ammattikorkeakoulu on työstänyt yhdessä toimijoiden kanssa hankesuunnitelmaa ja kunkin omaa osiota hankkeesta. 5.4 Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Projektiin sitoutuneet toimijat ovat: * Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (SHP:n johtorymänmuistio , 148) (osatoteuttajasopimus liitteenä) (kattaa maakunnan kaikki kunnat) * Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (osatoteuttajasopimus liitteenä) 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Projektin toteutuksessa ei ole tehty varsinaista sukupuolivaikutusten arviointia. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomiotu nais-ja miesnäkökulmat mahdollisen syrjinnän estämiseksi ja tasaarvonäkökulmat huomioiden. Hankkeen suunnittelussa on ollut edustajia molemmista sukupuolista. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan, että edustettuina ovat molemmat sukupuolet (mm. hanketoiminta kunnissa, opintojakso kokonaisuuden pilotointi) 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Projektissa mallinnetaan maakunnallinen palliatiivisen- ja saattohoidon toimintamalli. Tätä mallia ja sen tekemiseen liittyviä kokemuksia voivat hyödyntää kaikki asiasta kiinnostuneet sosiaali-ja terveydenhuollon organisaatiot. Malli tullaan viemään THL:n, Suomen kuntaliiton ja Sosiaali-ja terveys ry vastaamaan Innokylä portaaliin hyödynnettäksi myös valtakunnallisesti. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös laajemminkin sosiaali-ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamisessa, myös monikanavaisten vuorovaikutteisten viestimien käyttöönotossa. Hankkeessa tuotetaan alan perusopetukseen opintojaksokokonaisuus sekä tutkinnon jälkeinen täydennyskoulutusmalli. Näin edistetään alueen EURA JÄRJESTELMÄ 5/17

6 ammatillisen koulutuksen laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta, lisätään koulutusorganisaatioiden yhteistyötä, työnjakoa ja voimavarojen hyödyntämistä. Kaikkia hankkeen tuloksia voivat hyödyntää eri koulutususorganisaatiot opetussuunnitelmissa ja täydennyskoulutuksissa. Hankkeessa tuotettuja materiaalia, tuotoksia ja julkaisuja voidaan hyödyntää perusopetuksessa, ylemmän ammattikorkeakoulun opetuksessa, sekä täydennyskoulutuksessa. Tuloksena syntyvää moniammatillista verkostotoimintamallia ja siinä toimivia asiantuntijoita voivat hyödyntää työelämän eri toimijat osaamisensa ja saattohoitokäytänteiden kehittämisessä. Verkosto jakaa myös hankkeessa esiintullutta tietoa osaamisvaatimuksista. Hankkeessa tuotettua tietoa ja tuloksia voidaan hyödyntää saattohoitoympäristöjen suunnittelu-ja rakentamistyössä. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Pohjois-Karjala Seutukunnat Joensuun Pielisen Karjalan Kunnat Ilomantsi Juuka Kitee Outokumpu Liperi Polvijärvi Tohmajärvi Keski-Karjalan Joensuu Kesälahti Kontiolahti Lieksa Nurmes Rääkkylä Valtimo 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? - Erikoisairaanhoidon ja perusterveydenhuollon henkilöstö vuodeosastoilla, kotihoidossa (myös tehostetun palveluasumisen yksiköt) ja konsultaatioyksiköissä. - Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän sosiaali-ja terveysalan opiskelijat ja opettajat. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? - Hoitokotien ja muiden yksityisyritysten hoitohenkilöstö (saattohoidon osaaminen, verkostotoiminta, saattohoitoympäristö) - Potilasjärjestöjen ja - yhdistysten henkilökunta ja vapaaehtoistyöntekijät (saattohoito-osaaminen, verkostotoiminta) - Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tekniikan-, viestinnän-, muotoilun-, musiikin ja ravitsemusalan opiskelijat ja opettajat. (mm. moniammatillinen yhteistyö, uudenlaiset saattohoidon auttamismenetelmät, saattohoitoympäristö, monikanavainen viestintä) - Kehittämishaasteiden mukaisesti kehittämistoimintaan kutsutaan informaatio-ja hoitoteknologia yritysten, EURA JÄRJESTELMÄ 6/17

7 sekä tutkimus-ja kehittämisen asiantuntijoita. (monikanavainen viestintä, portaali, tutkimus) - Seurakuntien ja hengellisten järjestöjen toimijat (asiantuntijatuki, verkostotoiminta) 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli 0 Yhteensä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus Hanke toteutuu maakunnallisena hankkeena. Hankkeeseen osallistuu osatoteuttajana Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, jonka kautta maakunnan eri seutukunnat ja niiden sisällä olevat perusterveydenhuollon organisaatiot ovat mukana hankkeessa. Koulutusorganisaatioista ovat mukana osatoteuttajina Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/aikuiskoulutus ja Karelia-ammattikorkeakoulu, joka toimii hankkeen hallinnoijana, koordinoi ja antaa tukea ja ohjausta alueen osatoteuttajille. Lisäksi hanketyöhön voidaan kutsua kehittämistavoitteiden ja tarpeen mukaan hoitokotiyrityksiä, informaatio-ja hoitoteknologiayrityksiä sekä potilasjärjestöjen edustajia. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset? Tulostavoitteet: 1. Yhtenäiset palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistamisen rakenteet ja toimintamallit Karelia ammattikorkeakoulussa ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä vahvistavat maakunnan palliatiivisenja saattohoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä lisäävät koulutusorganisaatioiden ja hoito-organisaatioiden yhteistyötä ja tarkoituksenmukaista työnjakoa. 2.Maakunnassa toimii palliatiivisen ja saattohoidon asiantuntijaverkosto. Kaikissa terveyskeskuksissa on nimetty ja toimii hoidon toteutuksesta ja edelleen kehittämisestä vastaava lääkäri-hoitajatyöpari. Palliatiivinen- ja saattohoito toteutuuu kotihoito ja -kunta keskeisesti moniammatillista asiantuntijuuutta hyödyntäen. Sovittu konsultaatiotuki mahdollistuu erikoissairaanhoidon tai oman kunnan EURA JÄRJESTELMÄ 7/17

8 saattohoitopainotteisesta yksiköstä. Konsultoinnissa ja neuvotteluissa hyödynnetään vuorovaikutteista sähköistä viestintää ja tietoteknisia sovelluksia. 3. Palliatiivisen-ja saattohoidon alueellinen rakenne ja hoitojärjestelmät Pohjois-Karjalan alueella mahdollistavat asiantuntijayhteistyönä toteutuvan, laadukkaan, vaikuttavan sekä terveystaloustieteellisesti kestävän palliatiivisen hoidon porrastuksen ja hoitokokonaisuuden. Kunnissa ja työyhteisöissä toimitaan asiakaslähtöisesti, kehitettyjen toimintamallien mukaan, huomioiden omaisten ja läheisten tukeminen. Kun vaikean sairauden hoito on suunnitelmallista ja hyvin johdettua, se on sekä inhimillisesti hyvää että myös taloudellisesti tehokasta. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Palliatiivisen hoidon alueellinen rakenne ja hoitojärjestelmät vahvistavat maakunnan imagoa palliatiivisenja saattohoidon ikäosaajana ja edistävät työvoiman saatavuutta sekä lisäävät vetovoimaisuutta väljästi asutuille alueille. Laadullista merkitystä on myös maakunnan väestön kokemukselle turvallisesta elämästä sekä myös palliatiivisen - ja saattohoidon asiantuntijaosaamiseen perustuvan hoidon järjestymisestä tutussa ympäristössä. Asiantuntijalääkärit ja moniammatilliset asiantuntijahoitajat osaavat toimia vastuullisesti palliatiivisen hoidon verkosto-ja konsultointiyhteistyössä omassa organisaatiossaan ja koko maakunnan alueella. Vastuuhenkilöt sitoutuvat vahvistamaan omaa osaamistaan, kehittämään edelleen ja levittämään hyviä käytänteitä kehityn toimintamallin mukaisesti. Kehittämistoiminnan laadullisia vaikutuksia arvioidaan itsearviointina (hankkeen aikana) ja pitkän välin vaikuttavuuden arviointina (hoitohenkilökunta, erityisasiantuntijat, asiakkaat, potilaat, omaiset ja opiskelijat). Seuranta- ja arviointiaineisto on sekä laadullista, että määrällistä. Aineistoa kerätään monitieteellisinä opinnäytetöinä ja kehittämistehtävinä. 7.5 Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Palliatiivisen hoidon- ja saattohoidon rakenteen, hoitokäytäntöjen mallintaminen ja käyttöönotto hyödyntäen sähköisiä tietojärjestelmäsovelluksia ja uudenlaisia monikanavaisia viestintämahdollisuuksia väljästi asutulla alueella edistää ekologista, taloudellista sekä sosiaalista ja kulttuurillista kestävyyttä. Maakunnan eri alueille voidaan taata tasa-arvoiset palvelut, se vähentää matkustamista ja tuo yhteiskunnallista säästöä. Uudenlaiset sähköiset konsultaatiokäytänteet palliatiivisessa- ja saattohoidossa edistävät potilaan hyvää, tasa-arvoista hoitoa ja vahvistavat tuottavuutta ja taloudellista kestävyyttä. Osaamisen vahvistamisen uudet menetelmät, virtuaaliympäristö ja eri tieto-ja viestintäjärjestelmät vähentävät matkustamista, vapauttavat resursseja ja edistävät taloudellista kestävyyttä. EURA JÄRJESTELMÄ 8/17

9 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? 1. Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen rakenteiden kehittäminen 1.1 Sos.-ja terveysalan henkilöstön perusosaamisen kehittäminen ja vahvistaminen (yht. opintojaksot,harjoittelu,virtuaali -ja simulaatiopedagogiikan hyödyntäminen =>pilotointi) 1.2 Uudenlaisen vuorovaikutteisen monikanavaisen täydennyskoulutusmallin luominen (lähtökoht.työelämän tarpeet,koulutuksen prosessinomaisuus,simulaatiopedagogiikan hyödyntäminen,huomioiden STM:n suositukset palliatiivisen ja saattohoidon 3-portaisen osaamisen laatukriteerien toteutumisesta). 2. Maakunnallisen moniammatillisen palliat.- ja saattohoidon verkostotoimintamallin luominen perustana Pall.-ja Käskynkkäverkostot(osaamisyhteisöperiaate,lääkäri-hoitaja työpari,moniammatillisen asiantuntijuuden hyödyntäminen,osaamistarpeiden hallinta, -johtaminen, -ennakointi ja aktivointi verkostotoimintaan) 3. Maakunnallisen palliatiivisen - ja saattohoidon rakenteen kehittäminen 3.1 Alueellisen saattohoitosuunnitelman toimeenpano (organisointi,vastuut,lääkäri-hoitaja yhteistyö) 3.2 Potilaan alueellisen saattohoitopolun kuvaaminen (rakenne/portaali) 3.3 Ympärivuorokautisen konsultaatiokäytänteiden kehittäminen (kivunhoito) osana perusterveydenhuollon kehittämistä {yhteispäivystys,sähköiset tietojärjestelmät (mm. Mediatri) ja monikanavainen vuorovaikutteinen viestintä}(pilotointi) 3.4 Ajantasaiset yhtenäiset pall.- ja saattohoidon ohjeistukset PKSSK:n tietojärjestelmään ja niiden ylläpito. 3.5 Hyvän saattohoitoympäristön mallintaminen 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma 1. Yhteinen perusopintojaksokokonaisuus palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon (Karelia-amk, PKKY) 2. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisen vahvistamisen täydennyskoulutusmalli huomioiden PKSSK:n, PKKY:n ja Karelia-amk:n vastuut sekä STM:n suositukset 3-portaisen osaamisen laatukriterien toteumisesta (perusterv.huolto, erikoissairaanhoito, yliopistosairaala) 3. Hyvän saattohoitoympäristön kuvaus ja visuaalinen mallinnus PKSSK:n portaaliin hyödynnettäväksi saattohoitoympäristöjen ja koulutusorganisaatioiden oppimisympäristöjen (esim. simulaatio) suunnittelussa ja toteutuksessa. 4. Maakunnallisen moniammatillisen palliatiivisen- ja saattohoidon verkostotoimintamalli 5. Saattohoitopolku - portaali (PKSSK:n tietojärjestelmään (intranet/extranet) maakunnan kuntien toimijoiden hyödynnettäväksi) 6. Selvitys Ensihoidon toimintamahdollisuuksista kaupunkikeskusten ulkopuolisessa kotisaattohoidon toteutuksessa 7. Maakunnallinen palliatiivisen ja saattohoidon toimintamallikokonaisuus (sisältää mm. perusopintojakson ja täydennyskoulutusmallin, saattohoitopolku-portaalin, moniammatillisen verkostotoimintamallin) EURA JÄRJESTELMÄ 9/17

10 8.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkeen? Hankkeelle laaditaan tulosten hyödyntämis-ja jalkauttamissuunnitelma. Kuntien lääkäri-hoitaja työpari ja moniammatillinen verkosto: Ovat mukana alusta alkaen ja jalkauttavat kehittämistyötä sen edetessä ja tuloksista, vastaavat jatkossa kuntien palliatiivisen/ saattohoidon osaamistarpeiden kartoituksesta ja pitävät ajan tasalla organisaationsa henkilökuntaa uusista käytänteistä. PKSSK:n sairaanhoitaja ja lääkäri: Koordinoivat maakunnallista toimintaa, ylläpitävät portaalia, tiedottavat uusista käytänteistä PKSSK:n maakunnallisessa intra-/extranetissä, ottavat käyttöön maakuntiin uutta tekniikka tiedottamisessa, viestinnässä ja konsultaatiokäytäneissä. PKKY:n ja Karelia-amk:n opiskelijat:vievät kehittämistyötä organisaatioihin harjoitteluissa ja valmistuttuaan ja myöhemmin perus-ja täydennyskoulut.osallistujat omiin organisaatioihin PKKY:n ja Karelia-amk:n opettajat:tiedottavat maakunnallisesti,valtakunnallisesti uusista koulutustuotteista, keräävät osaamistarpeita verkostotoimijoilta, vastaavat perus-ja täydennyskoulutuksen toteuttamisesta ja jatkokehittämisestä Hankehenkilöstö:Vievät hankkeen etenemistä ja tuloksia asiantuntijakeskusteluihin, organisaatioiden johtajille ja kuntapäättäjille, tiedottavat organisaatioiden sisällä ja ulkoisesti, tuottavat artikkeleita ammattilehtiin ja julkaisun hyvistä käytänteistä, esittävät hankkeen tuloksia valtakunnallisissa ja mahdollisesti kansainvälisissä koulutustilaisuuksissa, messuilla ja konferensseissa, bencmarking-matkoilla 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta Käynnistetään hankeyhteistyö valitsemalla projektihenkilöstö ja luomalla verkostomainen projektiorganisaatio. -Ohjeistetaan osatoteuttajat ja laaditaan yhteistyösopimukset, nimetään ohjausryhmän jäsenet sekä toteutetaan muut hallinnolliset toimet rahoittajan ohjeiden mukaisesti. - Laaditaan viestintäsuunnitelma ja aloitetaan sen mukaisesti hankkeesta tiedottaminen. - Laaditaan itsearviointi-, ja raportointi suunnitelmat. -Perustetaan moniammatilliset kehittämistyöryhmät (PKSSK, PKKY, Karelia amk) ja valitaan organisaatioille kehittäjät sekä suunnitellaan osatoteuttajien kehittämistyö konkreettisesti ja luodaan verkostomainen työskentely ja vertaistuen käytäntö. Asiantuntijoista ja päättäjistä koostuva kehittämistyöryhmä vastaa pall. rakenteiden ja osaamisen vahvistamisen uudistamisesta ja päätöksenteosta. - Suunnitellaan ja aloitetaan hankkeen kehittämistyön ja opetuksen integraatio. - Osallistutaan tavotteiden mukaisiin osaamista ja kehittämistyötä vahvistaviin alueellisiin ja valtakunnallisiin koulutuksiin ja asiantuntijatapaamisiin. -Toteutetaan bencmarkingmatka kotimaassa ja perehdytään palliatiivisen- ja saattohoidon rakenteiden ja osaamisen kehittämisen hyviin käytänteisiin. -Tunnistetaan ja kuvataan alueellisen palliatiivisen hoidon ja palvelujen rakenteet, osaaminen sekä osaamisen tarve. Aloitetaan palliatiivisen potilaan hoitoon liittyvien prosessien aukaiseminen (tutkimus, hoito, seuranta, palaute ja arviointi) Kehittämistyössä otetaan huomioon asiakaslähtöisyys, hoidon laatu, vaikuttavuus ja terveystaloudellisuus. EURA JÄRJESTELMÄ 10/17

11 2014 -Toteutetaan hallinnolliset toimet rahoittajan ohjeiden mukaisesti. -Järjestetään tilaisuuksia, jossa kehittämistyötä edelleen ideoidaan, innovoidaan jo olemassa olevien kokemusten pohjalta(osallistujina: kehittäjät,koulutusorganisaatioiden edustajat,opiskelijat,eri asiantuntijatahojen edustajat). -Jatketaan palliatiivisen potilaan hoitoon liittyvien prosessien(tutkimus,hoito,ohjaus,seuranta,palaute ja arviointi) analysointia, palautteen keräämistä ja arviointia organisaatioissa ja asiantuntijayhteistyössä hyödyntäen tutkimus-ja asiantuntijatietoa. -Jatketaan asiantuntijaverkostossa osaamisen vahvistamisen perus-ja täydennyskoulutuksen suunnittelua,pilotoidaan ja arvioidaan perusopetukseen suunniteltu koulutusorganisaatioiden yhteinen palliatiivisen- ja saattohoidon opintojakso. -Pilotoidaan konsultaatiokäytänteitä ja hyödynnetään sähköisiä tietojärjestelmien sovelluksia ja vuorovaikutteista monikanavaista viestintää. -Palaute-ja arviointitietoa kerätään arviointisuunnitelman mukaisesti koko prosessin ajan kehittämistyöhön osallistuvilta,myös opiskelijoilta,potilailta ja heidän läheisiltään. Osallistutaan tavotteiden mukaisiin osaamista ja kehittämistyötä vahvistaviin valtakunnallisiin koulutuksiin ja asiantuntijatapaamisiin. -Tehdään yhteistyötä kansainvälisten palliatiivisen hoidon organisaatioiden asiantuntijoiden kanssa ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan bencmarkingmatka perehtyen kohdemaan palliatiivisenhoidon hyviin käytänteisiin. -Laaditaan tulosten hyödyntämis-ja jalkauttamissuunnitelma Hankkeen hallinnollisten toimenpiteiden toteuttaminen rahoittajan ohjeiden mukaisesti (arviointiraportti, loppuraportti, hankkeen päättämiseen liittyvät asiat) -Asiantuntijaverkoston jäsenet toteuttavat palliatiivisen ja saattohoidon toimintamallia, keräävät palautetietoa myös osaamistarpeista ja juurruttavat ja jalkauttavat toimia ja konsultaatiokäytänteitä, sekä edelleen kehittävät toimintoja verkostotoimintamallin mukaisesti. -Hyvät toimivat käytännöt raportoidaan, julkaistaan (myös sähköisesti) ja levitetään alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten Tulostavoitteet: 1.Yhtenäiset palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistamisen rakenteet ja toimintamallit Karelia ammattikorkeakoulussa ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä vahvistavat maakunnan palliatiivisenja saattohoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä lisäävät koulutusorganisaatioiden ja hoito-organisaatioiden yhteistyötä ja tarkoituksenmukaista työnjakoa. 2.Maakunnassa toimii palliatiivisen ja saattohoidon asiantuntijaverkosto. Kaikissa terveyskeskuksissa on nimetty ja toimii hoidon toteutuksesta ja edelleen kehittämisestä vastaava lääkäri-hoitajatyöpari. Palliatiivinen- ja saattohoito toteutuuu kotihoito ja -kunta keskeisesti moniammatillista asiantuntijuuutta hyödyntäen. Sovittu konsultaatiotuki mahdollistuu erikoissairaanhoidon tai oman kunnan saattohoitopainotteisesta yksiköstä. Konsultoinnissa ja neuvotteluissa hyödynnetään vuorovaikutteista sähköistä viestintää ja tietoteknisia sovelluksia. 3.Palliatiivisen-ja saattohoidon alueellinen rakenne ja hoitojärjestelmät Pohjois-Karjalan alueella mahdollistavat asiantuntijayhteistyönä toteutuvan,laadukkaan, vaikuttavan sekä terveystaloustieteellisesti kestävän palliatiivisen hoidon porrastuksen ja hoitokokonaisuuden. Kunnissa ja työyhteisöissä toimitaan asiakaslähtöisesti, kehitettyjen toimintamallien mukaan, huomioiden omaisten ja läheisten tukeminen.kun vaikean sairauden hoito on suunnitelmallista ja hyvin johdettua, se on sekä inhimillisesti hyvää että myös taloudellisesti tehokasta. EURA JÄRJESTELMÄ 11/17

12 Toimenpiteet: 1. Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen rakenteiden kehittäminen 1.1 Sos.-ja terveysalan henkilöstön perusosaamisen kehittäminen ja vahvistaminen (yht. opintojaksot,harjoittelu,virtuaali -ja simulaatiopedagogiikan hyödyntäminen =>pilotointi) 1.2 Uudenlaisen vuorovaikutteisen monikanavaisen täydennyskoulutusmallin luominen (lähtökoht.työelämän tarpeet,koulutuksen prosessinomaisuus,simulaatiopedagog. hyödyntäminen,huomioiden STM:n suositukset palliatiivisen ja saattohoidon 3-portaisen osaamisen laatukriteerien toteutumisesta). 2. Maakunnallisen moniammatillisen palliat.- ja saattohoidon verkostotoimintamallin luominen perustana Pall.-ja Käskynkkäverkostot(osaamisyhteisöperiaate,lääkäri-hoitaja työpari,moniammatillisen asiantuntijuuden hyödyntäminen,osaamistarpeiden hallinta,-johtaminen,-ennakointi ja aktivointi verkostotoimintaan) 3. Maakunnallisen palliatiivisen -ja saattohoidon rakenteen kehittäminen 3.1 Alueellisen saattohoitosuunnitelman toimeenpano (organisointi,vastuut,lääkäri-hoitaja yhteistyö) 3.2 Potilaan alueellisen saattohoitopolun kuvaaminen (rakenne/portaali) 3.3 Ympärivuorokautisen konsultaatiokäytänteiden kehittäminen (kivunhoito) osana perusterveydenhuollon kehittämistä {yhteispäivystys,sähköiset tietojärjestelmät (mm.mediatri) ja monikanavainen vuorovaikutteinen viestintä}(pilotointi) 3.4 Ajantasaiset yhtenäiset pall.- ja saattohoidon ohjeistukset PKSSK:n tietojärjestelmään ja niiden ylläpito. 3.5 Hyvän saattohoitoympäristön mallintaminen 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Tietojen keruussa ja toimittamisessa noudatetaan rahoittajan antamia ohjeita ja aikatuluja. Seurantatietojen koonnissa hyödynnetään ammattikorkeakoulussa kehitettyä excel-koontitaulukkoa. Seurantatietojen keräämisestä vastaa projektipäällikkö Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Projektin väli-ja loppuraportointi hoidetaan rahoittajan antamien ohjeiden mukaisesti ja siitä vastaa projektipäällikkö yhdessä osatoteuttajien kanssa. Ohjausryhmä käsittelee ja hyväksyy väliraportit ja loppuraportin, ennenkuin ne toimitetaan rahoittajalle Miten projektin toimintaa arvioidaan? Arviointi toteutetaan itsearviointina. Projektin alussa laaditaan itsearviointisuunnitelma, joka ohjaa tiedonkeruuta, analysointia ja arviointitiedon hyödyntämistä projektin kehittämistyössä. EURA JÄRJESTELMÄ 12/17

13 10.4 Miten projektin asiakaspalaute kerätään? Asiakaspalaute kerätään laaditun projektin itsearviointisuunnitelman mukaisesti. Palaute kerätään mahdollisuuksien mukaisesti sähköisesti. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Hankkeessa laaditaan viestintäsuunnitelma ja hankkeen tiedottamiseen kiinnitetään erityistä huomioita. Hankkeesta tiedotetaan sisäisesti, että ulkoisesti. Sisäisen tiedottamisena huolehditaan kohderyhmien ja hanketoimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta, joka on erityisen merkityksellistä tavoitteellisen kehittämistyön etenemisessä. Ulkoisen tiedottamisen avulla huolehditaan tulosten näkyvyydestä ja levittämisestä. Hankkeen hyvistä käytänteistä tuotetaan julkaisu sekä artikkeleita ammattilehtiin. Tulokset esitetään Innokylä verkkopalvelussa (THL:n, Suomen kuntaliiton ja Sosiaali ja terveys ry:n vastaama portaali) Tiedottamisessa noudatetaan ESR-viestintään laadittuja ohjeita. Kaikissa materiaaleissa käytetään Eurooppatunnusta ja Vipuvarsi-logoa Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä Viestintäsuunnitelma 2013 Kehittämistyön etenemistä ja hankkeen tuloksia esitellään hanketoimijoille ja maakunnallisesti Kehittämistyötä ja hankkeen tuloksia esitellään valtakunnallisesti ja mahdollisesti kansainvälisesti alan eri koulutustilaisuuksissa, messuilla ja konferensseissa Kehittämistyöstä ja tuloksista kirjoitetaan artikkeleita alan ammattilehtiin ja julkaisuihin sekä tuotetaan oma julkaisu ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa Tulokset laitetaan Innokylä verkkopalveluun (THL:n, Suomen kuntaliiton ja Sosiaali ja terveys ry:n vastaama portaali) HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Miten on järjestetty projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi? Arkistoitavat asiakirjat arkistoidaan hallinnoijan Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n paloturvallisessa arkistossa osoitteessa Tikkarinne 9, Joensuu EURA JÄRJESTELMÄ 13/17

14 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) 13. A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Välilliset kustannukset ilmoitetaan prosenttimääräisenä (flat rate 17 %) yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2. Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset 5. Muut kustannukset 0 6. Välilliset kustannukset Yhteensä Arvonlisävero 13. B Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta yhteensä 8. Kuntasektori 0 9. Muu julkinen sektori Yksityinen sektori 0 Yhteensä 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) 14. A Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 5. Projektin tulot 0 Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 14/17

15 14. B Erikseen raportoitavat muiden tahojen rahoitusosuudet, joihin ei myönnetä ESR:n tai valtion rahoitusta yhteensä 6. Kuntien rahoitus 0 7. Muu julkinen rahoitus 0 8. Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä 0 RAHOITUS YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Osatoteuttaja sopimukset on allekirjoitettu Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntaytymän ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Muuta rahoitusta ei ole haettu De minimis -sääntöselvitys Ei ole tarvetta tehdä. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä ei koske hakijaa sisältyy edellä mainittuun rekisteriottee seen Kauppa- yhdistys- tai säätiörekisteriote Verovelkatodistus Selvitys nimenkirjoitusoikeuksista EURA JÄRJESTELMÄ 15/17

16 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Osatoteuttajien allekirjoitukset Hankkeen tavoitteet ja tarkennetut toimenpiteet Hankekaavio HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja projektin mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtio vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä projektia koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan projektin tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija sitoutuu noudattamaan ESR-toimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä rahoittajan asettamia erityisiä ehtoja ja toimintaa koskevia ohjeita. Hakija sitoutuu pitämään sellaista kirjanpitoa, josta käy selvästi ilmi ESR-projektista aiheutuneet kustannukset sekä toimittamaan rahoittajalle seuranta- ja raportointitietoja sekä luovuttamaan tietoja ulkopuolisille evaluaattoreille. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että rahoituksen hyväksyminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että heidät mainitaan 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti julkaistussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Julkistaminen ei koske toimiin osallistuvien nimiä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy tiedottamisen. EURA JÄRJESTELMÄ 16/17

17 Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus Petri Raivo Toimitusjohtaja, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy EURA JÄRJESTELMÄ 17/17

18 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Välilliset kustannukset ilmoitetaan prosenttimääräisenä (flat rate 17 %). 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (vain aineelliset pienhankinnat) Kustannus Yhteensä 13.A. 2 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 24 Karelia Projektipäällikkö osa-aikainen 12 Karelia Suunnittelija osa-aikainen 4 Karelia Projektisihteeri osa-aikainen 6 Karelia Projektiasiantuntijat osa-aikainen 12 PKSSK Lääkäriasiantuntijat kokoaikainen 24 PKSSK Sairaanhoitaja osa-aikainen 12 PKKY Projektiasiantuntija osa-aikainen 5 PKKY Suunnittelija Yhteensä A. 3 Palvelujen ostot (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Karelia Asiantuntijapalvelut & selvitykset Karelia Tiedotus- ja markkinointipalvelut Karelia kohderyhmälle suunnatut tilaisuudet PKKY Asiantuntijapalvelut Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/5

19 13.A. 4 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä 13.A. 5 Muut kustannukset Kustannus Yhteensä 13.A. 6 Välilliset kustannukset Kustannus Yhteensä Prosenttimääräiset välilliset kustannukset Yhteensä Yhteensä Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Yhteensä Yhteensä A. 7 Arvonlisävero (mikäli kustannukset kohdissa 1-6 on ilmoitettu verottomina, ilmoitetaan alv:n määrä) Arvonlisävero Yhteensä Yhteensä 13.B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT KUSTANNUKSET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ RAHOITUSTA 13.B. 8 Kuntasektori Kustannus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset EURA JÄRJESTELMÄ 2/5

20 13.B. 9 Muu julkinen sektori Kustannus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset B. 10 Yksityinen sektori Kustannus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset B YHTEENSÄ Erikseen raportoitavat kustannukset Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ Kustannukset yhteensä Yhteensä 13. A B Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14.A RAHOITUS TOTEUTTAJAN MAKSAMIIN KUSTANNUKSIIN Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.A. 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus Haettava ESR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/5

21 14.A. 2 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Kuntien maksamat osallistumismaksut Muu kuntien rahoitus Yhteensä A. 3 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus A. 4 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Yksityisten maksamat osallistumismaksut Muu yksityinen rahoitus A. 5 Projektin tulot Projektin tulot Yhteensä 14. A YHTEENSÄ Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Yhteensä Yhteensä B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT MUIDEN TAHOJEN RAHOITUSOSUUDET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ ESR:N TAI VALTION RAHOITUSTA 14.B. 6 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset EURA JÄRJESTELMÄ 4/5

22 14.B. 7 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset B. 8 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset B YHTEENSÄ Erikseen raportoitavat rahoituserät Yhteensä RAHOITUS YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Rahoitus yhteensä Yhteensä 14. A B Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 5/5

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2010 Diaarinumero KASELY387/04.00.05.00/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA

SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA SAATTOHOITOSUUNNITELMAT JA ERIKOISTUNEET YKSIKÖT SUOMESSA Saattohoitotutkimuksen päivä 6.11.2012 Aira Pihlainen, TtT Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE SISÄLTÖ 1. Saattohoitosuunnitelmien

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Voiko kuolevan potilaan päivystyskäyntejä ehkäistä hoidon paremmalla ennakkosuunnittelulla?

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Siun sote palvelupaketeissa 2014

Siun sote palvelupaketeissa 2014 palvelupaketeissa 2014 www.siunsote.fi Juhani Junnilainen 4.2.2016 Väestötiedot 2014 Alue Ikäluokat yhteensä 0-17 v. 18-64 v. 65-74 v. 75 - v. Pohjois-Karjalan SHP 168896 30229 99820 21281 17566 Heinävesi

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Kaakkois-Suomen osahanke Twitter #uudenlaista sosiaalityötä OSA I Valtakunnallinen hanke PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 2

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 39/2010 12.4.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.08.2013 Diaarinumero 939/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN PALLIATIIVISEN HOIDON TÄYDENNYSKOULUTUSMALLI

MAAKUNNALLINEN PALLIATIIVISEN HOIDON TÄYDENNYSKOULUTUSMALLI TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja syventämistä korostaa STM:n (2004) täydennyskoulutussuositus. Taustalla myös lakeja: laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet ja niihin sisältyviä tehtäviä Tavoitteet Mitä tavoitteita kyseiseen

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS)

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. Viranomaisen

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

ristön terveysriskien ehkäisy

ristön terveysriskien ehkäisy Kylmän n ja kuuman ympärist ristön terveysriskien ehkäisy yksikön johtaja Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Terveyden edistäminen Projektin tarkoitus Projektin päämäärä on estää ja vähentää

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

PROJEKTIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN

PROJEKTIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN PROJEKTIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN Koulutus hanketoimijoille 9.1.2012 Kehittämisasiantuntija Terhi Pajumäki ESR rahoitus: - Euroopan sosiaalirahasto on EU:n rakennerahasto, josta tuetaan työllisyyttä ja osaamista

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020, hakeminen ja tukikelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan liitto 6.5.2014 Hallintoa kevennetään Yksinkertaistetut kustannusmallit laajempaan käyttöön

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit

Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Sosiaali ja terveysministeriön kärkihankkeet ja muutosagentit Lapin maakunnan tilanne Sosiaalijohdon työkokous 18.11.2016 Asta Niskala Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus STM ja hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot