Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään."

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Keski-Suomen liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Viitasaaren Rakennemuutos Ohjelma Länsi-Suomi Toimintalinja 1 : Yritystoiminnan edistäminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Kehittämisyhtiö Witas Oy Hakijatyyppi Yritys Y-tunnus Lähiosoite Haapaniementie 16 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Viitasaari Faksinumero IBAN FI BIC NDEAFIHH Pankkiyhteys Nordea Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Tuija Muhonen Asema organisaatiossa Toimitusjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Pia Mård/Sydän-Suomen Taloushallinta Oy Asema organisaatiossa Toimitusjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Tuija Muhonen Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/11

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Sisällön suunnitteluun ovat osallistuneet Viitasaaren kaupungin kaupunginjohtaja Janne Kinnunen sekä kehittämisjohtaja Heikki Vihava, Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toimitusjohtaja Tuija Muhonen sekä tuotannollisten alojen kehittämispäällikkö Mauno Laulumaa. Lisäksi valmisteluvaiheessa on kuultu alueen teollisten kärkiyritysten johtohenkilöitä, TE-toimiston edustajia ja Keski-Suomen liiton edustajia. 4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Viitasaaren kaupunki Kehittämisyhtiö Witas Oy TE-toimisto Yritysedustajat (1-3 hlöä) Rahoittajan edustaja Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Teollisten klusterien kehittäminen pohjoisessa Keski-Suomessa -projekti (EAKR), Kake-projekti (ESR), Innovate-projekti (EAKR), Kohti parempaa työlisyyttä Viitasaarella -hanke, Älykkään vihreän kasvun kaupungit, TEM:n seutukaupunkiverkoston pilotti. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Tavoitteena on edesauttaa uuden yritystoiminnan syntymistä sekä jo olemassa olevien yritysten kehittämistoimenpiteitä ja verkostoitumista. Toimenpiteillä edesautetaan rakennemuutosten vuoksi joukkoirtisanomisten kohteeksi joutuneiden ihmisten työllistymistä sekä alueen elinvoimaisuutta. EURA JÄRJESTELMÄ 2/11

3 Fenestran konkurssin myötä rakennemuutoksessa menetettyjen työpaikkojen määrä on Viitasaarelle hyvin merkittävä ja sillä on myös huomattavia vaikutuksia alihankintaketjuissa laajemmalla alueella. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Viitasaaren kaupunki ja Kehittämisyhtiö Witas Oy kutsuivat koolle Viitasaaren tuotannollisten yritysten edustajia keskustelemaan nykytilanteesta ja kehittämistoimenpiteistä korvaavien työpaikkojen synnyttämiseksi. Tilaisuuteen osallistui 15 yritysjohtajaa, joiden yrityksissä on yhteensä noin 300 työpaikkaa. Laadittu rakennemuutostoimenpideohjelma koostuu haettavan projektirahoituksen lisäksi useiden muiden eri tahojen rahoituksella toteutettavista toimenpiteistä ja kytkeytyy vahvasti myös pysyvien kehittämis-, koulutus- ja viranomaisorganisaatioiden omaan toimintaan. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Keski-Suomi Seutukunnat Saarijärven-Viitasaaren Kunnat Viitasaari 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Varsinaisena kohderyhmänä ovat sekä paikalliset kehittämishaluiset ja -kykyiset yritykset että potentiaaliset alueelle sijoittuvat uudet yritykset. Pääpaino on teollisissa ja tuotannollisissa yrityksissä, joihin voidaan synnyttää äkillisessä rakennemuutoksessa korvaavia työpaikkoja. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Välillisinä kohderyhminä ovat muun muassa Fenestran Viitasaaren ovitehtaalta sekä muista paikallisista yrityksistä rakennemuutoksessa irtisanotut ja työttömäksi jääneet henkilöt. Laaditun rakennemuutostoimenpideohjelman tavoitteena on uusien, korvaavien työpaikkojen synnyttäminen yrityksiin. 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä 15 EURA JÄRJESTELMÄ 3/11

4 6.5 Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? Projektin tavoitteena on Länsi-Suomen EAKR-ohjelman toimintalinja 1:n mukaisesti mm. uusien yritysten syntyminen ja yritysten keskinäinen verkostoituminen. Tavoitteena on aktivoida ja tukea erityisesti pieniä, henkilöä työllistäviä yrityksiä niiden työllisyyden, liikevaihdon ja viennin kasvattamisessa. Ohjelman tavoitteiden mukaisesti hanke tähtää uusien kasvuyritysten synnyttämiseen, liiketoiminnan kansainvälistämiseen sekä tuotantorakenteen uudistamiseen. Toimenpiteillä estetään osaltaan myös maaseudun väestön vähenemistä ja edistetään pienyritysten syntymistä. Hankkeessa edistetään verkostoissa toimivien yritysten toimintamahdollisuuksia ja rakennetaan alihankkijaverkostoja. 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Hankkeen toimenpiteillä torjutaan äkillisen rakennemuutoksen aiheuttamia haitallisia työllisyys- ja muita vaikutuksia. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Projektin tavoitteena on synnyttää äkillisessä rakennemuutoksessa menetettyjen työpaikkojen tilalle uusia, korvaavia työpaikkoja sekä estää irtisanottujen ja työttömäksi jääneiden henkilöiden työttömyyden pitkittymistä. Tavoitteena on edesauttaa alueen yritysverkostojen rakentumista sekä vahvoihin yritysverkostoihin ja synergiaetuihin perustuvien pienyritysten sijoittumista alueelle. Projektissa tehostetaan yritysverkostoihin perustuvaa yritys- ja investoijahakua sekä aktivoidaan alueen kasvuhaluisia ja -kykyisiä yrityksiä kannattavaan kasvuun tähtääviin toimenpiteisiin. Hankkeen tuloksena syntyy myös selvitys alueelle sijoittuvien uusien yritysten käytettävissä olevista alihankintapalveluista sekä muista tuotannontekijöistä. Projektin toimenpiteillä edesautetaan uusien työpaikkojen luomista ja vanhojen työpaikkojen uudistamista. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 15 kpl joihin työllistyy naisia 5 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 0 kpl joista naisten työpaikkoja 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 2 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Projektin myötä yritykset aktivoituvat hakemaan kannattavaa ja työllistävää liikevaihdon kasvua. Työnhakijat hakeutuvat aktiivisesti uusiin työpaikkoihin, koulutuksiin tai yrittäjiksi. EURA JÄRJESTELMÄ 4/11

5 Alueen vetovoimatekijöiden jäsentyminen tukee uusien yritysten sijoittumista alueelle. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään yritysverkostoista, alihankkijoista, työnhakijoista ja muista tärkeistä tuotannontekijöistä kerättävää tietoa. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Projektia suunniteltaessa ei ole tehty sukupuolivaikutusten arviointia. 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Ei vaikutuksia Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen EURA JÄRJESTELMÄ 5/11

6 - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen lisääntyvät työllistymismahdollisuudet estävät maaseudun väestön vähenemistä 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? 1. Rekrytointitapahtuman järjestäminen Viitasaarella Järjestetään uudenaikainen ja laadukas rekrytointitapahtuma, jonka tavoitteena on synnyttää alueelle uutta yritystoimintaa ja työllistää joukkoirtisanomisten kohteeksi joutuneita. Tapahtumassa on esillä osaamista ja kokemusta omaava työntekijäjoukko sekä muita käytettävissä olevia tuotannontekijöitä. Toteutukseen sisältyy potentiaalisten työnantajayritysten kontaktointi. EURA JÄRJESTELMÄ 6/11

7 2. Muiden työnantajia ja työnhakijoita yhdistävien tapahtumien sarja Kohderyhmille järjestetään räätälöityjä, kohdennettuja aktivointitilaisuuksia ja -tapahtumia. 3. Yritysverkostojen rakentaminen ja kasvumahdollisuuksien vauhdittaminen Ulkopuolisen asiantuntijan tuella toteutetaan kartoitus kasvu- ja kehittämishaluisten yritysten löytämiseksi ja aktivoimiseksi kannattavaan kasvuun tähtääviin toimenpiteisiin. Näiden yritysten verkostoyhteistyötä tukemalla muodostetaan alihankintaverkosto(ja) sekä etsitään toimiva tai perustetaan uusi vientirengas. 4. Yritysverkostoihin perustuvan yritys- ja investoijahaun tehostaminen Toimialojen ja lähestyttävien yritysten valikoinnissa kartoitetaan alueella jo toimivat yritykset ja niiden mahdolliset alihankintatarpeet sekä niihin kytkeytyvät potentiaaliset yritysverkostot. Lisäksi selvitetään ja kuvataan myös alueelle sijoittuvien uusien yritysten käytettävissä olevat alihankintapalvelut. Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaa hankevetäjä tiiviissä yhteistyössä paikallisen kumppaniverkoston kanssa. 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkeen? Projektin toimenpiteiden seurauksena syntyy uutta yritystoimintaa ja uusia yritysverkostoja, jotka jatkavat toimintaansa osana yritysten omaa toimintaa ja verkostoyhteistyötä. 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2014 Projektisuunnitelman kohdan 8.1 mukaisten toimenpiteiden toteutus ajalla maalis-joulukuu Projektin loppuraportointi sekä tiedottaminen ajalla tammi-helmikuu EURA JÄRJESTELMÄ 7/11

8 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Projektin tavoitteena on synnyttää äkillisessä rakennemuutoksessa menetettyjen työpaikkojen tilalle uusia, korvaavia työpaikkoja sekä estää irtisanottujen ja työttömäksi jääneiden henkilöiden työttömyyden pitkittymistä. Projektin keskeisiä toimenpiteitä ovat: 1. Ammattilaiset Areenalla -konseptin mukaisen tapahtuman järjestäminen Viitasaarella 2. Muiden työnantajia ja työnhakijoita yhdistävien tapahtumien sarja 3. Yritysverkostojen rakentaminen ja kasvumahdollisuuksien vauhdittaminen 4. Yritysverkostoihin perustuvan yritys- ja investoijahaun tehostaminen Projektin myötä yritykset aktivoituvat hakemaan kannattavaa ja työllistävää liikevaihdon kasvua. Työnhakijat hakeutuvat aktiivisesti uusiin työpaikkoihin, koulutuksiin tai yrittäjiksi. Alueen vetovoimatekijöiden jäsentyminen tukee uusien yritysten sijoittumista alueelle. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Projektin toimintaa arvioi projektille valittu ohjausryhmä. Projektipäällikkö laatii tarvittavat väli- ja loppuraportit rahoittajaviranomaiselle. Asiakaspalaute on mahdollista kerätä sähköisellä kyselylomakkeella. 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektille laaditaan tiedotussuunnitelma. Tiedotuskanavia: sanomalehdet; Viitasaaren Seutu, Wiitasanomat, Keskisuomalainen henkilökohtaiset kontaktit: puhelinsoitot, sähköpostit, käynnit, kutsukirjeet esitteet, tiedotteet sähköiset viestintäkanavat: internetsivut, uutiskirjeet, sosiaalinen media 11.2 Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Järjestettävistä tilaisuuksista ja tapahtumista tiedotetaan laajasti ja markkinoinnissa hyödynnetään valtakunnallista mediaa. Projektissa syntyvät hyvät käytännöt kootaan loppuraporttiin. EURA JÄRJESTELMÄ 8/11

9 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät hallinnoijana toimivan Kehittämisyhtiö Witas Oy:n haltuun. Kehittämisyhtiö Witas Oy Haapaniementie Viitasaari 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. Välilliset kustannukset ilmoitetaan prosenttimääräisenä (flat rate 20 %) yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 7. Toimistokulut 8. Muut kustannukset 0 9. Luontoissuoritukset Välilliset kustannukset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) EURA JÄRJESTELMÄ 9/11

10 Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 RAHOITUS YHTEENSÄ MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Kehittämisyhtiö Witas Oy:n hallitus on kokouksessaan päättänyt hakea ja hallinnoida hanketta. Kuntarahoituksesta vastataan Viitasaaren kaupungin osoittamalla euron erillismäärärahalla (Viitasaaren kaupunginhallituksen päätös ) Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Projektiin ei ole haettu rahoitusta muilta rahoittajilta. Rakennemuutostoimenpideohjelma sisältää osioita, johon myöhemmin haetaan rahoitusta muualta, eikä niitä näin ollen huomioida tämän projektisuunnitelman kustannusarviossa De minimis -sääntöselvitys Projektista ei myönnetä yrityksille de minimis-säännön alaista tukea. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä ei koske hakijaa sisältyy edellä mainittuun rekisteriottee seen Kauppa- yhdistys- tai säätiörekisteriote Verovelkatodistus Selvitys nimenkirjoitusoikeuksista 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä EURA JÄRJESTELMÄ 10/11

11 HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Tuija Muhonen Toimitusjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 11/11

12 13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. Välilliset kustannukset ilmoitetaan prosenttimääräisenä (flat rate 20 %) Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 10 Projektipäällikkö Yhteensä Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Ostopalvelut Yhteensä Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Ulkomaan matka Ulkomaan matkat yhteensä Kotimaan matka Kotimaan matkat yhteensä Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) 13.5 Rakennukset ja maa-alueet EURA JÄRJESTELMÄ 1/4

13 13.6 Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) 13.7 Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) 13.8 Muut kustannukset 13.9 Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä Välilliset kustannukset Prosenttimääräiset välilliset kustannukset Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset Yhteensä Yhteensä Tulot Tulo Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/4

14 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä Yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Omarahoitus (kunta osallistuu projektiin itse) Muu kuntien rahoitus (kuntien avustus projektille) Luontoissuoritukset, tehtävä työ Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet Yhteensä Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Omarahoitus Muu yksityinen rahoitus Luontoissuoritukset, tehtävä työ Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet EURA JÄRJESTELMÄ 3/4

15 RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 4/4

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.20/2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa?

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH-2008-05900/Ha-7 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.1.2008 Diaarinumero ESLH-2008-00527/Ha-7 Käsittelijä Riitta

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013 ProjekLikoodi: Sl 183 Projektin nirni: PaLaVa Palapelillü laacìukasta valinnaisunl.ta Päütöksenjür-jestysnnnrero 2/2 päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen 1(5) Ohje Botnia-Atlantica-rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus. Jatkohakemus

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Hakijan ohje Ohjelmakauden 2014 2020 toinen hakukierros

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot