Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Kainuun TE-keskus, työvoimaosasto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi TeHo-hanke - Tehot irti toimintaprosesseista Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Itä-Suomen suuralueosio Toimintalinja 1 : Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Kainuun maakunta -kuntayhtymä Organisaatiotyyppi Kuntayhtymä Y-tunnus Lähiosoite PL 400 Puhelinnumero (08) Postinumero Postitoimipaikka KAINUU Faksinumero (08) Pankkiyhteys OKO Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Marita Pikkarainen Asema organisaatiossa kehittämispäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Pirjo Selesniemi Asema organisaatiossa talouspäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Pirkko Hyvönen Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/14

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano: Kainuun maakunta -kuntayhtymä: - Sote johdon edustus 2 hlöä - Kotihoidon vastuuhenkilöt 2-3 hlöä - Toimeentulotuen esimies ja tiimivastaava 2 hlöä - Tietohallinnon edustaja 1 hlö Tarvittavat yhteistyötahojen edustajat Koulutusorganisaation edustaja Rahoittajan edustaja: hankkeen valvoja ja ESR-koordinaattori 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Yhteistyötä tehdään mahdollisesti muiden Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminta-alueella toimivien hankkeiden kanssa. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Kainuun maakunta - kuntayhtymä toteuttaa hallintokokeilulakia vuodesta 2005 vuoteen 2012 saakka. Uudenlaisten ratkaisujen hakeminen palvelutuotannossa on välttämätöntä. Yhä enemmän uusissa ratkaisuissa teknologialla on suuri merkitys. Hallintokokeilun tuoman muutoksen myötä toimintaympäristöön, työorganisaatioihin ja henkilöstön osaamiseen kohdistuu paineita. Sosiaali- ja terveystoimiala on määritellyt toimialansa strategiassa visionsa seuraavasti: Kainuu on paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettu sosiaali- ja terveydenhuollon edelläkävijämaakunta. Keskeisenä strategisena tavoitteena ko. palveluissa on toimiva organisaatio ja palvelurakenne, jossa toteutuu asiakkaiden tarpeet ja palvelujen saavutettavuus. Strategisena päämääränä on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö ja tekniikan hyödyntäminen palveluissa. Jotta nämä visiot ja strategiat voivat toteutua tarvitaan toimenpiteitä, joilla voidaan tehostaa palvelutuotantoa, lisätä resurssien tehokasta käyttöä, tukea työntekijöitä työnsä hallinnassa ja osaamisessa, erityisesti uuden teknologisen kehityksen myötä. Tehtävillä ratkaisuilla on keskeinen merkitys myös siinä, onnistuuko organisaatio turvaamaan työvoimansa työssä pysymisen ja myös työvoiman saatavuuden muutostilanteissa. Tällä hankkeella kehitetään ko. vastuualueiden toimintaprosesseja hyödyntäen teknologiaa, tuetaan EURA JÄRJESTELMÄ 2/14

3 henkilöstöä uusien työkäytäntöjen ja muutoksen läpiviennissä, sekä kehitetään ja tehostetaan asiakaspalvelua asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Teknologisen osaamisen tarpeita on kartoitettu aiemmin Sosiaalihuollon teknologia -hankkeessa ja tämän tuloksen perusteella toteutettiin ESR hankkeena OTTO -hanke (2006). Hanke painottui henkilöstön perustietotekniikan kouluttamiseen ja koulutuksellisen toimintamallin hakemiseen tulevaisuudessa. Tällä hankkeella on ollut iso merkitys henkilöstön perus atk-taitojen hallinnan lisäämisessä ja antaa näin perustan jatkokehittämiselle, vaativamman tekniikan käyttöönotolle. Lisäksi hallintokokeilun valmisteluvaiheessa tehtiin useita esiselvityksiä ja kartoituksia toimintajärjestelmän kehittämiseksi ja organisoimiseksi. Ko. selvityksissä nousi esille tarve uudistaa toimintaprosessit uusien palveluvaatimusten mukaiseksi. Vanhat organisaatiorakenteet oli purettava. Palveluprosessien kehittämisessä nähtiin teknologian olevan yksi keskeinen keino toteuttaa palveluja. Hyvinvointipalvelujen kehittämisessä teknologiatavoite onkin asetettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi myös maakuntaohjelmassa ( ) Kainuun maakunta -kuntayhtymässä toteutetaan joka toinen vuosi työhyvinvointikyselyt ja v myös esimiehille tehtiin voimavarakysely johtuen muutoksien läpiviennin haasteellisuudesta. Tulosten perusteella osaamisen kehittäminen on yksi keino tukea työhyvinvointia ja työssä jaksamista ja varmistaa tulevaisuuden työvoiman pysyvyys ja saatavuus. 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Hankkeen suunnitteluun ja hankesuunnitelman kirjoittamiseen ovat osallistuneet sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnasta vastaava suunnittelu- ja kehittämisyksikkö ja sen teknologiaa edustavat projekti (TeKo-hanke ja easiointi Kainuussa -hanke) sekä kotihoidon ja toimeentulotuen substanssia edustavat esimiehet ja osin työyksikön työntekijät. Lisäksi valmistelusta ovat olleet tietoisena hankkeen kumppanina myös tässä hankkeessa toimivat yritykset Luovaliike Oy (vastannut TeKo-hankkeen yritysyhteistyöstä) ja WM-data Oy (sekä TeKo-hankkeen ja easiointi Kainuussa hankkeen yrityskumppani). Kaikki toimijat ovat saaneet lisäksi kommentoida hankesuunnitelmaa. 5.4 Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Kainuun maakunta -kuntayhtymän hanketta toteuttavat yksiköt, työntekijät ja esimiehet ovat tiedossa (kotihoito ja toimeentuloturva/sosiaalityö) ja ne ovat nimettävissä. Myös keskeiset yrityskumppanit on nimettävissä (kts. kohta 5.3.). Em. tahot on rekrytoitu etupäässä tähän hankkeeseen TeKo ja easiointi Kainuussa -hankkeiden kautta. EURA JÄRJESTELMÄ 3/14

4 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Hankkeen toteutukseen osallistuvat vastuualueet ovat naisvaltaisia, mikä takaa erityisesti naisnäkökulman toteutumisen. Hankkeen toteutustapa ei kuitenkaan ole miehiä syrjivä, vaan mahdollistaa tasapuolisesti sekä naisten että miesten osallistumisen. Hanke on haluttu kohdentaa erityisesti sellaisille toimialoille ja henkilöryhmille, joilla toimintaympäristön ja teknologian aiheuttama kehittämis- ja muutostarve on suurin ja jossa on toteutettu teknologisia toimenpiteitä aiemmin ja joissa tarvitaan kestävän kehityksen tapaisia toimenpiteitä. Lisäksi hankkeella edistetään yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, sillä naisvaltaiset alavat ovat hyvin pitkälle olleet ulkopuolella teknologisesta kehityksestä, erityisesti julkisella sektorilla ja nimenomaan vanhustyössä ja sosiaalityössä perustyön osalta. 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Hankkeen tuloksia hyödyntävät ensisijaisesti hankkeeseen osallistuvat vastuualueet eli kotihoito ja toimeentulotuki. Nämä vastuualueet on valittu erityisesti siksi, että näillä alueilla on toteutettu työ- ja asiakasprosessien kehittämistä teknologiaa hyödyntämällä kahden eri hankkeen kautta (TeKohanke/vanhustenhuollossa ja easiointi Kainuussa -hanke/toimeentulotuessa). Näillä palvelualueilla on katsottu teknologian tuovan onnistuessaan hyötyjä niin työntekijälle kuin asiakkaille. Lisäksi näillä vastuualueilla palveluiden tarve on suuri ja asiakasmäärät kasvat koko ajan. (vanhusten hoivan/palveluiden tarve, toimeentulotuki asiakkaiden määrä kasvu). Tällä hankkeella pyritään jatkamaan tätä kehitystyötä lisäämällä organisaation valmiuksia ja osaamista toimia uusien teknologian avulla tarjottujen mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Toimintatavat pyritään saamaan hankkeen aikana pysyviksi käytännöiksi. Toissijaisena hyödynsaajana, hankkeen kautta tulevan osaamisen ja tiedon levittämisen myötä, ovat myös Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon muut vastuualueet, sillä tulevaisuudessa teknologisten toimintaprosessien kehittäminen on myös muiden toimialueiden kasvava ja tarvittava kehityskohde. Strategiset lähtökohdat kehittämiselle tulevat Maakuntasuunnitelmasta ( ) ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueen strategiasta. Myös hankkeen kumppanit, kuten yritykset ja koulutusorganisaatiot, hyötyvät yhteisen prosessikehityksen avulla. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Kainuu Seutukunnat Kehys-Kainuun Kunnat Hyrynsalmi Kuhmo Puolanka Kajaanin Kajaani Paltamo Ristijärvi EURA JÄRJESTELMÄ 4/14

5 Sotkamo Suomussalmi 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? Varsinaisena kohderyhmänä on Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon vanhuspalveluihin kuuluvat kotihoidon työntekijät (300) ja perhepalveluihin kuuluvan toimeentulotuen henkilöstö (70) ja ko. vastuualueiden esimiehet. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Välillisenä kohderyhmänä ovat Kainuun kotihoidon ja toimeentulotuen asiakkaat ja heidän läheisensä ja myös muut kainuulaiset. Hankkeen toiminnasta ja saavutuksista hyötyvät myös muut sosiaali- ja terveydenhuollon vastuualueet ja niissä työskentelevä henkilöstö. Vaikutukset voivat ulottua myös muihin kuntayhtymän vastuualueisiin, kuten tietohallintoon, taloushallintoon ja yhteisiin palveluihin. Toiminta kohdistuu yhteistyön kautta myös elinkeinoelämän ja peruskuntien toimijoihin verkostotyön keinoin. 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli 0 Yhteensä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus Ei. 6.6 Projektissa aloittavien henkilöiden arviomäärät koko projektin keston ajalta vuosittain, naisten kokonaismäärä eriteltyinä. Työssä olevia Yrittäjiä Työttömiä Työmarkkinoiden ulkopuolella koulutuksessa olevia Työmarkkinoiden ulkopuolella muusta syystä olevia Yhteensä Yhteensä joista naisia EURA JÄRJESTELMÄ 5/14

6 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset? Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on selkiyttää valittujen vastuualueiden asiakaslähtöisiä ja maakunnallisia työprosesseja ja lisätä työntekijöiden valmiuksia hallita näitä teknologiavetoisia prosesseja. Työprosesseissa hyödynnetään vahvasti it-teknologisia työvälineitä ja it:n tarjoamia mahdollisuuksia tuottaa palveluita asiakkaalle. Prosessit pyritään saattamaan maakunnalliseksi toimintatavaksi. Tämä edellyttää yhteisten pelisääntöjen ja työmenetelmien hallintaa ja sopimista. Hankkeen toissijaisena tavoitteena on turvata työvoiman työssä pysyminen muutoksen aikana, tukemalla henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia hallittujen kehitystoimien kautta. Erityisen tärkeää on lisätä henkilöstön sellaista osaamista, jolla pystytään tukemaan teknologian avulla toteutettuja työprosesseja. Eli: Työprosessit on kuvattu maakunnalliseksi tavaksi toimia. Selkeytyneet ja hallitusti käytäntöön koko maakunnan alueella viedyt teknologiaa hyödyntävät työprosessit. Työprosessien toteuttamiseksi vaadittavat osa-alueet ovat kunnossa. Osaaminen ja työnvaatimukset ovat tasapainossa. Toiminta on kustannustehokasta (teknologia tuo tehokkuutta ja alentaa kustannuksia) ja palvelut toimivat joustavasti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja lain edellyttämällä tavalla ja ovat helposti saatavilla. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 10 kpl joihin työllistyy naisia 8 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Keskeinen laadullinen vaikutus on henkilöstön osaamisen kasvaminen teknologisten työvälineiden ja työprosessien osalta. Henkilöstön oman työn hallinta ja arkityössä selviäminen lisääntyy. Työhyvinvointi kasvaa ja positiiviset vaikutukset näkyvät asiakkaiden hyvänä ja laadukkaana palvelun saamisena. Toimintaympäristön vaikutukset näkyvät esim. työpaikkojen täyttöasteena tai alalle hakeutumisen kiinnostuksena Kohderyhmän arviointi (henkilöstö, johto) toteutetaan lähtötason arviointina (kyselynä/osin haastatellen) ja hankkeen edetessä aika-ajoin tapahtuvan väliarviointina (kyselyt/haastattelut), jolloin voidaan seurata vaikutuksia heti toimenpiteiden jälkeen. Asiakkailta kerätään palautetta palveluiden toimivuudesta asiakaskyselyn kautta. 7.5 Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Hankkeen toimenpiteillä uskotaan voitavan lisätä tuottavuutta sekä työelämän kuten myös palveluiden laatua ja edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta yhteisen toimintatavan kautta. Myös kilpailukyky organisaatioissa paranee osaavan työvoiman saannin, hyvinvoivan työyhteisön ja monipuolisten ja hallittujen työmenetelmien EURA JÄRJESTELMÄ 6/14

7 kautta. Sosiaalisena ulottuvuutena on henkilöstön tunne yhteiseen päämäärään pyrkimisestä tai henkilöstön vahvuutena selviytyä omasta työstään ruuhkaisinakin asiakashuippuina. 7.6 Kuinka monta tutkintoa projektissa suoritetaan? Tavoite 4 kpl joista naisten tutkintoja 4 kpl 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? 1. Kuvataan valittujen vastuualueiden (kotihoito ja toimeentulotuki) työprosessit QPR ohjelmalla uuden teknologisen työtavan mukaiselle tasolle ja viedään prosessit sisäiseen intraan sekä asiakaspalvelun osalta kuvaukset työstetään intranettiin ja odotustilaan nähtäväksi vastuu: vastuualueiden työpaja tiimeillä (tiimit valitaan seuduittain) ja esimiehillä aikataulu: kuvattu toteutussuunnitelmassa (9.1.) 2.Saatetaan kuntoon uudistuneissa työprosesseissa tarvittavat toimenpiteet: työntekijäohjeet, asiakasohjeet, tiedotteet, palvelua koskevat asiakashakemukset. Ko. tuotokset työstetään intranettiin/kaima ja asiakkaiden osalta internttiin/ sivuille vastuu: vastuualueiden tiimeillä ja esimiehillä aikataulu: kuvattu toteutussuunnitelmassa (9.1.) 3. Uudistuneet ja teknologiaa hyödyntävät työprosessit saatetaan maakunnalliseksi toimintatavaksi tukemalla työntekijöitä koulutuksen ja työpajatoiminnan avulla (erityisesti teknologiset työvälineet otetaan hallitusti käyttöön pienryhmissä) sekä esimiehiä valmentavan esimiestyön avulla (osioista työstetään koulutussuunnitelmat) vastuu: vastuualueiden tiimeillä ja esimiehillä aikataulu: kuvattu toteutussuunnitelmassa (9.1.) 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma 1. Prosessikuvaukset ja työohje ko. prosessien kuvaamiseen (hyödynnetään JHS suositusta 165) Työohjeella on merkitystä erityisesti muiden samankaltaisten prosessien kuvaamisessa ja käytäntöön saattamisessa jatkossa. Työssä tarvittavat työ- ja asiakasohjeet, palveluhakemukset (huomioitava, että kyseessä on maakunnalliset ohjeet/ei kuntakohtaisia, joten niillä on myös muiden samassa tilassa olevien kuntien (kuntayhtymät) kannalta merkitystä 3. Työntekijöiden ja esimiesten koulutussuunnitelmat: teknologisten työvälineiden käyttöönoton tukemisessa, maakunnaallisen toimintatavan käytäntöön viemisessä ja työntekijöiden tukemisessa esimiestasolla sekä koulutussuunnitelmat asiakaspalvelun ja verkoston voimavarojen hyödyntämisessä (esim. sosiokulttuurinen vanhuskäsitys, teknologia ja vanhuus/toimeentulotuki) Tuotteistamisen kokonaistavoitteena on tehdä julkaisu, jossa kuvataan hankkeen työmenetelmät tavoitteiden EURA JÄRJESTELMÄ 7/14

8 mukaisesti ja tavoitteeseen pääsemiseen vaadittavat osatekijät (julkaisulla uskotaan olevan merkitystä myös muiden julkisten organisaatioiden kannalta, sillä prosessit ja prosesseihin kuuluvat teknologiset osa-alueet ovat tämän ajan suurin haaste, näin tuotetulla tiedolla on myös merkitysarvoa muille, niin tiedon kuin valmiiden menetelmien osalta). Tuotteistamisessa hyödynnetään KuntaIT tuottamaa materiaali ja, suosituksia tämänkaltaisten prosessien kuuvamisessa (esim. JHS suositukset, prosessien kuvaamisen vaatimukset jne.) Tuotteistaminen tarkennettu hankesuunnitelmassa 8.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät vuosittain Lähiopetuspäiviä Etäopetuspäiviä Tukityöllistä mispäivä Ohjaus- tai Muita konsultointipäiviä henkilötyöpäiviä Yhteensä Yhteensä PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta : Hankkeen suunnittelu ja hankehakemuksen jättäminen rahoittajalle Hakemuksen tarkentaminen mennessä Hanke alkaa , käynnistetään hankkeen aloittamiseen tarvittavat toimenpiteet, projektihenkilöstö (projektipäällikkö, suunnittelija ja sihteeri) aloittaa , 2 suunnittelijaa ja vastuualueen substanssiosaajat 09/2008. Tarkennetaan toteuttamissuunnitelma. Tehdään tarvittavat hankinnat ja kilpailuttaminen. Prosesseihin kohdistuvista toimenpiteistä sopiminen. Prosessitiimien muodostaminen ja vastuun konkretisointi sekä osaamiskeskusten hakeminen (kotihoito ja toimeentulotuki), nimeäminen ja muodostaminen. Hankkeesta tiedottaminen kohderyhmille, ydinosaamisalueiden määrittely ja osaamiskartoituksen tekeminen ja kehittymissuunnitelman luominen vanhustenhuolto/toimeentulotuki. Tarkennettu koulutussuunnitelma vuosittain, prosessikuvausten vaatimien toimenpiteiden kartoittaminen ja niistä sopiminen sekä mallinnetun toimintatavan maakunnallistamisen periaatteista sopiminen (perehdytys, koulutus/ohjaus, työpajat, työskentely seuduittain ja aikataulutus) 2009 Prosessiin liittyvät toimenpiteet: Toimintamallin asteittainen levittäminen läpimurtomallilla koko Kainuun toimintayksiköihin Prosessien mallintaminen (kotihoidon prosessi, toimeentulotuen prosessi) tiimeissä Osaamiskartoituskyselyn toteuttaminen muissa Kainuun kotihoidon ja toimeentulotuen toimintayksiköissä, tulosten kerääminen ja raportointi Aloitetaan prosesseihin liittyvät toimenpiteet: ohjeet, tiedotteet, lomakkeet ym. Maakunnallisen toimintatavan (teknologia mukana) kenttätyön aloittaminen (työpajat seuduittain: kotihoito aloittaa Sotkamo/Kuhmo seudulta, toimeentulotuki seutu I), koulutusten toteuttaminen koulutussuunnitelman mukaisesti,i väliarviointi. EURA JÄRJESTELMÄ 8/14

9 2010 Mallinnettujen prosessien maakunnallisen toimintatavan levittäminen ja osaamisen kehittäminen seuduilla jatkuu Toimintaprosessien tukimateriaalin työstäminen ja levittäminen seuduille: ohjeet, tiedotteet ja lomakkeet intraan, internettiin ja asiakastiloihin Koulutusten toteuttaminen koulutussuunnitelman mukaisesti Muut tarvittavat toimenpiteet, esim. toimintaprosessin muutoksen yhteydessä esiin tulleet tarvattavat täsmäkoulutukset 2011 Toimintatavan arviointi: onnistuneet/epäonnistuneet toimenpiteet, jatkokehittämisen osa-alueet. Korjattavat toiminnot/täydentävät osa-alueet Vaikuttavuusarviointi Maakunnallisen toimintatavan onnistumisen varmistaminen Teknologian laadullisuuden varmistaminen työnteon apuvälineenä (kehitettävien toimenpiteiden kartoittaminen) Hankkeen tulosten juurruttaminen ja edelleen levittäminen. Hankkeen tulosten raportointi (julkaisut, menetelmät) Loppuarviointi ja arvioinnin kokoaminen ja tulosten levittäminen. Tarvittavat uudet hankkeet. 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten Hankkeen kohteena ovat julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon huollon palvelut, joista hankkeen kohderyhmäksi tarkemmin on valittuna kotihoidon ja toimeentulotuen palvelut. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on selkiyttää valittujen kohteena olevien vastuualueiden asiakaslähtöisiä ja maakunnallisia työprosesseja, joissa hyödynnetään vahvasti IT-teknologiaa. Hankkeella pyritään siihen, että henkilöstö saa tukea uusien työkäytäntöjen ja muutosten läpivientiin. Esimiehiä tuetaan muutosjohtamisessa ja henkilökunnan työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisessä. Eli hankkeessa lisätään osallistujien osaamista siten, että he voivat entistä paremmin selviytyä ja jaksaa työssään. Kehitettävillä toimenpiteillä on vaikutusta myös asiakkaiden saamaan ja hakemaan palveluun, minkä vuoksi myös asiakaspalvelun kehittäminen on huomioitava työprosessien kehittämisen rinnalla. Hankkeen toissijaisena tavoitteena on turvata työvoiman työssä pysyminen muutoksen aikana sekä lisätä julkisen sektorin vetomaa haluttuna työpaikkana, tukemalla henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia hallittujen ja kestävien kehitystoimien kautta. Erityisen tärkeää on lisätä henkilöstön sellaista osaamista, jolla pystytään tukemaan teknologian avulla toteutettuja työprosesseja, sillä yhä enemmän myös tulevaisuuden työtä tehdään teknologisin keinoin. Hanke edistää Kainuun maakunta -kuntayhtymän strategisia päämääriä hakemalla uusia työtapoja sekä toimintamalleja maakunnan ja kuntien, yhteistyökumppaneiden, elinkeinoelämän sekä muun työelämän välillä. Toimenpiteet ulottuvat koko maakunnan tasolle hankkeeseen valituilla vastuualueilla ja kehittävät ennaltaehkäisevää toimintatapaa monella tasolla edistäen kainuulaisten hyvinvointia. Kehittämisen kokemukset tullaan levittämään hyvinä käytäntöinä valtakunnallisesti. EURA JÄRJESTELMÄ 9/14

10 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Hankkeeseen osallistuneilta tiedot kerätään seurantalomakkeella, jotka toimitetaan rahoittajalle hankkeen toimesta (hankepäällikkö ja sihteeri vastaavat). Kumppaneiden osalta myös hankehenkilöstö yhdessä kumppanivastuuhenkilön kanssa huolehtii seurantatietojen keräämisestä (hankepäällikkö/sihteeri toimittaa rahoittajalle yhdessä muun seurantatiedon kera). Seurantatiedot käsitellään ohjausryhmässä Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Ennen hankkeen lopettamista raportit työstetään hankkeen toimesta. Raportit hyväksytään ohjausryhmässä. Raportit julkaistaan Kainuun maakunta kuntayhtymän ja ESR- vaatimusten mukaiseksi. Raportit julkaistaan sivuilla/julkaisut Miten projektin toimintaa arvioidaan? Osin omana ja osin ulkopuolisena arviointina. 3 tason kautta: lähtötason arviointina hankkeen alussa (tämän hetken tilanne), väliarviointina (2 väliarviointia hankkeen aikana) sekä hankkeen lopussa loppuarviointina. Hankkeen budjettiin on varattu kustannuksia ulkopuolisen arvioinnin toteuttamiseen. Hankkeen käynnistysvaiheessa työstetään hankkeelle tarkempi arviointisuunnitelma, jossa em. osat on kuvattu Miten projektin asiakaspalaute kerätään? Asiakkailta palaute kerätään osin sähköisenä Internetin kautta (lomake sivulla) tai asiakaspalautteen kautta manuaalisesti (palautelaatikot asiakaspisteissä tai työntekijät haastattelevat asiakkaita työn ohessa). Hankepäällikkö vastaa asiakaspalautteen keräämisestä. Palaute analysoidaan sähköisen järjestelmän avulla, josta ei ole löydettävissä yksittäisiä vastaajia (anonyymi palaute). Palaute työstetään palauteraportin muotoon. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Työntekijät/esimiehet: työkokousten/koulutusten kautta, s-postilla, tiedotuskirjeet sisäisessä intrassa tietyin väliajoin. Info päivät työyksiköissä. Muu organisaatio: tiedotuskirjeillä intran kautta, sisäiset palaverit ja kokoukset, info päivät. Asiakkaat: lehdistö/tiedotteet, tiedotteet asiakaspisteissä, työntekijöiden kautta. Muu yleisö: lehdistön kautta, eri seminaarit, työkokoukset EURA JÄRJESTELMÄ 10/14

11 11.2 Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä Hankkeen tulosten levittämistä tehdään hankkeen aikana eri tilaisuuksissa, työpajoissa hankkeen nettisivujen kautta (ovat osa kuntayhtymän sivustoa) sekä julkaistavin tiedottein. Kohderyhmänä ovat niin kohdeorganisaatiot/kohderyhmät kuin muut julkisen alan organisaatiot, jotka tekevät työtä omien prosessiensa kehittämiseksi. Hankkeen hyvät käytännöt koottaan myös hankkeesta syntyviin raportteihin, jotka ovat osa tuotteistamista hankkeen loppuvaiheessa. (kts. kohta 8.2). Hankkeen hyvien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään Stakesin www-sivustoa, hyvät käytännöt, josta saa apua arviointiin, hyvien käytäntöjen tunnistamiseen, niiden tiivistämiseen ja siirtämiseen. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Miten on järjestetty projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi? Projektin asiakirjat hankkeen käynnissä olon aikana säilytetään hankkeen toimitiloissa. Hankkeen tuloksena syntyvä arkistoitava aineisto arkistoidaan Kainuun maakunta kuntayhtymän arkistonmuodostussuunnitelman ja ESR sääntöjen mukaisesti. Kuntayhtymän arkistopäällikkö vastaa asianmukaisesta arkistoinnista myös hankkeiden osalta. Arkistomapit viedään arkistoitavaksi Kainuun Keskussairaalassa sijaitsevaan arkistoon, Sotkamontie 13. Hankkeen laskutus hoidetaan sähköisen Rondo-laskujen käsittelyohjelman kautta (asiatarkastus, hyväksyntä). Alkuperäiset laskut säilytetään Rondo-keskuksessa Rondo järjestelmästä on mahdollista tulostaa kaikki hyväksytyt ja käsitellyt laskut. Hankkeen kirjanpito hoidetaan sähköisen SAP-järjestelmän avulla, josta on mahdollista tulostaa raportit seurantajaksoittain. Kainuun maakunta kuntayhtymän järjestelmät vastaavat tasoltaan nykyaikaisen kirjanpidon vaatimuksia ja projektin talousseurannan tuottaminen on näin ajantasaista ja tarkkaa. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) 13. A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina ja alv esitetään erikseen kohdassa 7. EURA JÄRJESTELMÄ 11/14

12 yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset Muut kustannukset Välilliset kustannukset Yhteensä Arvonlisävero B Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta yhteensä 8. Kuntasektori 0 9. Muu julkinen sektori Yksityinen sektori 0 Yhteensä C Työvoimapoliittisten toimenpiteiden kustannukset yhteensä 11. Työhallinnon kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Työnantajien kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä 0 Yhteensä 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) 14. A Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 5. Projektin tulot 0 Yhteensä B Erikseen raportoitavat muiden tahojen rahoitusosuudet, joihin ei myönnetä ESR:n tai valtion rahoitusta yhteensä 6. Kuntien rahoitus 0 7. Muu julkinen rahoitus 0 8. Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä 0 EURA JÄRJESTELMÄ 12/14

13 14. C Työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitus yhteensä 9. Työhallinnon rahoitus työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Työnantajien rahoitus työvoimapoliittisissa toimenpiteissä 0 Yhteensä 0 RAHOITUS YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Ei ole Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei ole. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Projektisuunnitelma Koulutukset ja htpvt Budjetti HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja projektin mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtio vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. EURA JÄRJESTELMÄ 13/14

14 Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä projektia koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan projektin tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija sitoutuu noudattamaan ESR-toimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä rahoittajan asettamia erityisiä ehtoja ja toimintaa koskevia ohjeita. Hakija sitoutuu pitämään sellaista kirjanpitoa, josta käy selvästi ilmi ESR-projektista aiheutuneet kustannukset sekä toimittamaan rahoittajalle seuranta- ja raportointitietoja sekä luovuttamaan tietoja ulkopuolisille evaluaattoreille. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että rahoituksen hyväksyminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että heidät mainitaan 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti julkaistussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Julkistaminen ei koske toimiin osallistuvien nimiä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy tiedottamisen. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus Marita Pikkarainen kehittämispäällikkö EURA JÄRJESTELMÄ 14/14

15 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina ja alv esitetään erikseen kohdassa A. 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (vain aineelliset pienhankinnat) Tstotarvikkeet Kopiointikulut Koulutusmateriaali Kirjallisuus, esitteet Matkapuhelimet QPR-lisenssit + ylläpito Dataprojektorit, 2 kpl Elintarvikeostot Yhteensä A. 2 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 45 projektipäällikkö kokoaikainen 45 suunnittelija kokoaikainen 45 projektisihteeri kokoaikainen 34 suunnittelija kokoaikainen 34 suunnittelija osa-aikainen 17 kotihoidon asiantuntija osa-aikainen 17 toimeentulotuen asiantuntija Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/7

16 13.A. 3 Palvelujen ostot (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Koulutukset Puhelinkulut Siivous Postitus Tiedotus ja markkinointi Painatukset Seminaarit Kokouskulut Tilintarkastus Arviointi Yhteensä A. 4 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Hlöstön maakuntamatkat Lento ym.matkat, majoitus Kouluttajien matkat Opintomatkat Yhteensä A. 5 Muut kustannukset (tila-, laitevuokrat, poistot sekä kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) Tietokoneen atk-leasingit Tilavuokrat Koulutustilavuokrat Kalustopoisto Yhteensä A. 6 Välilliset kustannukset (hakijaorganisaatiolle projektin toteuttamisesta aiheutuvat välilliset kustannukset yksilöitynä) Hallinnon kulut Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/7

17 13.A. 7 Arvonlisävero (mikäli kustannukset kohdissa 1-6 on ilmoitettu verottomina, ilmoitetaan alv:n määrä) Arvonlisävero Yhteensä Yhteensä Yhteensä Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Yhteensä Yhteensä B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT KUSTANNUKSET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ RAHOITUSTA 13.B. 8 Kuntasektori Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset B. 9 Muu julkinen sektori Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset B. 10 Yksityinen sektori Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset B YHTEENSÄ Erikseen raportoitavat kustannukset Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/7

18 13.C TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET 13.C. 11 Työhallinnon kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Palkkatuet ja starttiraha Muut työvoimapoliittiset toimenpiteet C. 12 Työnantajien kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Työnantajien osuus palkkatukityöllistettävien palkkakustannuksista Työnantajien osuus yhteishankintakoulutuksen kustannuksista C YHTEENSÄ Työvoimapoliittisten toimenpiteiden kustannukset Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ Kustannukset yhteensä Yhteensä 13. A B C Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14.A RAHOITUS TOTEUTTAJAN MAKSAMIIN KUSTANNUKSIIN Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.A. 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus Haettava ESR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 4/7

19 14.A. 2 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Kuntien maksamat osallistumismaksut Muu kuntien rahoitus Yhteensä A. 3 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus A. 4 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Yksityisten maksamat osallistumismaksut Muu yksityinen rahoitus A. 5 Projektin tulot Projektin tulot Yhteensä 14. A YHTEENSÄ Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Yhteensä Yhteensä B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT MUIDEN TAHOJEN RAHOITUSOSUUDET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ ESR:N TAI VALTION RAHOITUSTA 14.B. 6 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset EURA JÄRJESTELMÄ 5/7

20 14.B. 7 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset B. 8 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset B YHTEENSÄ Erikseen raportoitavat rahoituserät Yhteensä C TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET 14.C. 9 Työhallinnon rahoitus työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Palkkatuet ja starttiraha Muut työvoimapoliittiset toimenpiteet C. 10 Työnantajien rahoitus työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Kuntatyönantajien rahoitus palkkamenoista Yksityisten työnantajien rahoitus palkkamenoista Yksityinen osuus yhteishankintakoulutuksen kustannuksista EURA JÄRJESTELMÄ 6/7

21 14. C YHTEENSÄ Työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitus Yhteensä RAHOITUS YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Rahoitus yhteensä Yhteensä 14. A B C Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 7/7

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 705097 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2010 Diaarinumero KASELY387/04.00.05.00/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708090 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet ja niihin sisältyviä tehtäviä Tavoitteet Mitä tavoitteita kyseiseen

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua?

Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella haetaan ratkaisua? ASSI-hanke Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa 1.10.2012 30.8.2014 Mihin tarpeeseen ASSI-hankkeella

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.02.2012 Diaarinumero KAIELY/120/04.00.05.00/2012 Käsittelijä Anne

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakijan taustalomake 1 (7) Hakijan nimi MTK-POHJOIS-KARJALA Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Siltakatu 20a 21b Hakijan yhteyshenkilö KAKRIAINEN MAIJA

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700935 Projektikoodi

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 87/3562/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero 9/544/2009 Käsittelijä Ira Nikoskinen Puhelinnumero

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus 1.1 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kankkunen 1.2 Läsnäolijat: Markku Kankkunen, Eveliina Pekkanen,

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 704644 Projektikoodi

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.08.2013 Diaarinumero 939/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 810509 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.2.2009 Diaarinumero LLH-2009-00266/Ha-7 Käsittelijä Pohjonen Olli

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje)

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Teemahankkeen seurantatiedot (indikaattoritiedot) tallennetaan

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700549 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Hakemuksen vastaanottaja: ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LAPIN LÄÄNINHALLITUS LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS OULUN LÄÄNINHALLITUS

Hakemuksen vastaanottaja: ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LAPIN LÄÄNINHALLITUS LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS OULUN LÄÄNINHALLITUS Hakemus saapunut Diaarinro Hakemuksen vastaanottaja: ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS ITÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS LAPIN LÄÄNINHALLITUS LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS OULUN LÄÄNINHALLITUS Hakija yhteystiedot Vastuuhenkilön

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

PROJEKTIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN

PROJEKTIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN PROJEKTIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN Koulutus hanketoimijoille 9.1.2012 Kehittämisasiantuntija Terhi Pajumäki ESR rahoitus: - Euroopan sosiaalirahasto on EU:n rakennerahasto, josta tuetaan työllisyyttä ja osaamista

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

ESR-hankkeiden hakukäytännöt

ESR-hankkeiden hakukäytännöt ESR-hankkeiden hakukäytännöt Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014 2020 EU-koordinaattori Keski-Suomen ELY-keskus Sisältö ESR-haun aikataulu Sähköinen asiointi Hakemuslomake Rahoitusosuudet Yksinkertaistetut

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks...

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks... EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.02.2011 Diaarinumero 46/00.01.05.20/2011 Käsittelijä Petri

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801303 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3. 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3. 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR 27.2.2009 RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3 3. Tukikelpoisuus 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR Lähtökohtana kustannusten tukikelpoisuutta tulkittaessa

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2013

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2013 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 707608 Projektikoodi

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hakemus on Pohjois-Pohjanmaan liitto täyttää Uusi Muutoshakemus, mihin Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1c) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Saapunut

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.03.2012 Diaarinumero LAPELY/74/07.04/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS)

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. Viranomaisen

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen ja Pirjo Onkalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 2.2.2017 Sivu 1 3.2.2017

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot