PALETTI-HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALETTI-HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PALETTI Palliatiivisen saattohoidon osaamisen vahvistaminen rakenteiden kehittäminen asiantuntiyhteistyönä Pohjois-Karlan maakunnassa PALETTI-HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Luonnos Hyväksytty ohusryhmän kokouksessa XX.XX.XXXX

2 PALETTI Palliatiivisen saattohoidon osaamisen vahvistaminen rakenteiden kehittäminen asiantuntiyhteistyönä Pohjois-Karlan maakunnassa Sisältö: 1. Viestinnän lähtökohdat 2. Viestinnän tavoitteet kohderyhmät 3. Viestinnän vastuuhenkilöt 4. Sisäinen tiedottaminen 5. Ulkoinen tiedottaminen 6. Aikataulu 7. Kustannukset 8. Visuaalinen ilme 9. Viestinnän etiikka 10. Viestinnän tulosten seuranta Liite 1:

3 PALETTI Palliatiivisen saattohoidon osaamisen vahvistaminen rakenteiden kehittäminen asiantuntiyhteistyönä Pohjois-Karlan maakunnassa Tiedottamisen lähtökohdat Hankkeen hallinnoi: Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu Hankkeen hallinnoin osoite: Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9, Joensuu Hankkeen vastuuhenkilö: Anne Ilvonen Hankkeen nimi: Paletti Palliatiivisen- saattohoidon osaamisen vahvistaminen rakenteiden kehittäminen asiantuntiyhteistyönä Pohjois-Karlan maakunnassa Hankkeen kesto: Hankkeen päärahoitta: Pohjois-Karlan elinkeino-, liikenne- ympäristökeskus Rahoituspäätös: Hankkeeseen osallistuvat: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Y-tunnus Pohjois-Karlan sairaanhoito- sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Y-tunnus Pohjois-Karlan koulutuskuntayhtymä, Y-tunnus Hankkeen tulostavoitteet 1. Yhtenäiset palliatiivisen saattohoidon osaamisen vahvistamisen rakenteet Karelia ammattikorkeakoulussa Pohjois-Karlan koulutuskuntayhtymässä vahvistavat maakunnan palliatiivisen- saattohoidon laatua vaikuttavuutta sekä lisäävät koulutusorganisaatioiden hoito-organisaatioiden yhteistyötä tarkoituksenmukaista työnkoa. 2. Maakunnassa toimii palliatiivisen ha saattohoidon asiantuntiverkosto. Kaikissa terveyskeskuksissa on nimetty toimii hoidon toteutuksesta edelleen kehittämisestä vastaava lääkärihoitatyöpari. Palliatiivinen- saattohoito toteutuu kotihoito kuntakeskeisesti moniammatillista asiantuntijuutta hyödyntäen. Sovittu konsultaatiotuki mahdollistuu erikoissairaanhoidon tai oman kunnan saattohoitopainotteisesta yksiköstä. Konsultoinnissa neuvotteluissa hyödynnetään vuorovaikutteista sähköistä viestintää tietoteknisiä sovelluksia. 3. Palliatiivisen- saattohoidon alueellinen rakenne hoitojärjestelmät Pohjois-Karlan alueella mahdollistavat asiantuntiyhteistyönä toteutuvan, laadukkaan, vaikuttavan sekä terveystaloustieteellisesti kestävän palliatiivisen hoidon porrastuksen hoitokokonaisuuden. Kunnissa työyhteisöissä toimitaan asiakaslähtöisesti, kehitettyjen toimintamallien mukaisesti, huomioiden omaisten läheisten tukeminen. Kun vaikean sairauden hoito on suunnitelmallista hyvin johdettua, se on sekä inhimillisesti hyvää että myös taloudellisesti tehokasta. Hankkeen tuloksena syntyy Maakunnallinen palliatiivisen saattohoidon toimintamallikokonaisuus Yhteinen perusopintokso palliatiiviseen - saattohoitoon (Karelia-amk, PKKY) Palliatiivisen- saattohoidon osaamisen vahvistamisen täydennyskoulutusmalli; PKKY, Karelia-amk, PKSSK Hyvän saattohoitoympäristön kuvaus visuaalinen mallinnus (PKSSK:n portaali, PKKY Karelia-amk) Maakunnallinen moniammatillinen palliatiivisen- saattohoidon verkostotoimintamalli Saattohoitopolku-portaali PKSSK:n tietojärjestelmään Selvitys ensihoidon toimintamahdollisuuksista kaupunkikeskusten ulkopuolisessa kotisaattohoidon toteutuksessa

4 PALETTI Palliatiivisen saattohoidon osaamisen vahvistaminen rakenteiden kehittäminen asiantuntiyhteistyönä Pohjois-Karlan maakunnassa PALETTI-hanke on ESR-rahoitteinen hanke. Hankkeen tiedottamisessa noudatetaan Kareliaammattikorkeakoulun ohjeita Pohjois-Karlan ELY-keskuksen rahoituspäätöksen mukaisesti EU-alueohjelmien viestintään laadittu määräyksiä ohjeita Tiedostusohje EU-hankkeiden toteuttajille. Kaikissa tiedotusmateriaaleissa käytetään hankkeelle luotua poha sekä Eurooppatunnusta (EU-lippu), Vipuvoimaa -logoa Elinkeino-, liikenne- ympäristökeskuksen logoa. Tässä tiedotussuunnitelmassa kuvataan, miten hyvistä käytännöistä projektin tuloksista tiedotetaan yhteistyökumppaneille viranomaisille 2. Viestinnän tavoitteet kohderyhmät Viestinnän tavoitteena on: Lisätä hankkeen näkyvyyttä tunnettavuutta alueellisesti, kansallisesti kansainvälisesti Vahvistaa olemassa olevia yhteistyösuhteita -verkosto sekä edistää osallistujien, kohderyhmien yhteistyötahojen välistä tiedonvaihtoa Edistää hankkeessa kehitettävien uusien toimintamallien levittämistä sekä hankkeessa kertyvän osaamisen kokemusten vaihtoa eri toimijoiden välillä Varmistaa, että hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti saavuttaa sille asetetut tavoitteet. 3. Viestinnän vastuuhenkilöt tehtävät Projektipäällikkö: yhteistyö osatoteuttaorganisaatioiden toimijoiden kanssa projektin operatiivinen johtaminen, tiedottaminen projektin edistymisestä, tiedotus- esitemateriaalien hankinta, tapahtumien/seminaarien organisointi, viestintäsuunnitelman laatiminen, tiedotus raportointi viranomaisille, julkaisun toimittaminen julkaisuun kirjoittaminen sekä artikkelien kirjoittaminen. Projektisuunnittelit asiantuntit, koordinoiva sairaanhoita: yhteistyö osatoimijoiden kanssa alueellaan, yhteistyö tiedottaminen opiskelijoille, kansalaisille alueellaan, julkaisuun artikkelien kirjoittaminen. Projektisihteeri: talouteen liittyvien asioiden ohus toimijoille sekä talouden seurannan ylläpito seurantaraportointien toteuttaminen yhteistyössä projektipäällikön kanssa sekä niiden toimitus rahoittalle. 4. Sisäinen tiedottaminen Hankkeen sisäisen tiedottamisen tarkoitus on huolehtia kohderyhmien hanketoimijoiden välisestä vuorovaikutuksesta, jota tarvitaan tavoitteellisen kehittämistyön etenemisen edistämiseen. Hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti laadittavan tiedotussuunnitelman mukaisesti. Tiedottamisessa hyödynnetään erilaisia sähköisiä välineitä. Osallistujien käyttöön on rakennettu Moodle-

5 PALETTI Palliatiivisen saattohoidon osaamisen vahvistaminen rakenteiden kehittäminen asiantuntiyhteistyönä Pohjois-Karlan maakunnassa verkkoympäristö, jonne kootaan kansioihin erilaiset materiaalit. Moodlessa mahdollisuus myös verkkokeskustelulle. Sisäisen tiedottamisen kohderyhmät, välineet keinot: o Osatoteuttaorganisaatioiden edustat (hankehenkilöstö, tiimit, sparrausryhmä ) osallistuvat sovitun aikataulun mukaisesti tapaamisiin, seminaareihin koulutukseen sekä käyttävät viestintäkanavina sähköpostia, Moodlea AC-/ videoneuvotteluyhteyttä. Kaikki materiaali kootaan Paletti-hankkeen Moodleen o Osatoteuttaorganisaatioiden (Karelia-amk, PKKY, PKSSK) hankehenkilöstö tiedottaa oman organisaationsa sisällä hankkeesta sen etenemisestä o Ohusryhmälle viestitään raporttien kokousten avulla, Moodle käytössä o Päärahoittan tapaamiset o Viranomaisten informointi o Raportointi ohjeiden mukaisesti 5. Ulkoinen tiedottaminen Ulkoisen tiedottamisen avulla huolehditaan hankkeen tulosten näkyvyydestä hyvien käytänteiden levittämisestä. Ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on varmistaa hankkeen etenemisen tulosten näkyvyys maakunnallisesti, kansallisesti mahdollisesti myös kansainvälisesti. Tiedotuksen avulla vahvistetaan verkostomaista yhteistyötä. PALETTI-hankkeesta, sen eri vaiheista tuloksista tiedotetaan kohderyhmien tarpeiden mukaisessa laajuudessa sopivin välinein. Hankkeesta, sen etenemisestä tuotoksista uutisoidaan maakunnan lehdissä. Lisäksi pyritään tavoittamaan muita mediavälineitä sekä teemaan liittyviä ammatti- järjestölehtiä. Tiedotukseen liittyvät myös vierailut tutustumiskäynnit sekä osatoteuttajien järjestämät esittelytilaisuudet omissa organisaatioissaan sidosryhmien tapaamisissa. Paletti-hanke osallistuu sellaisille messuille, seminaareihin konferensseihin, jotka ovat merkityksellisiä hankkeen sisällön tavoitteiden kannalta. Hankkeesta tiedotetaan kansalaisille, sosiaali- terveydenhuollon henkilöstölle muille tahoille erilaissa yleisötapaamisissa (esim. messut) seminaareissa sekä median välityksellä. Lisäksi hankkeessa syntyviä hyviä käytänteitä liitetään Terveyden- hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään Innokylään, hyvinvointi- terveysalan innovaatioverkkoympäristöön. Ulkoisessa tiedottamisessa huomioidaan myös maakunnan sosiaali- terveyslautakuntien jäsenet, johtavat hoitat - lääkärit. PALETTI- hankkeesta tiedotetaan Karelia-amk:n www-sivuilla. Hankkeelle avataan oma Facebooksivu (ammatillinen). Ulkoisen tiedottamisen välineet, keinot: o Hankkeen yleisesite, posteri o Karelia-amk:n www-sivut o Osatoteuttajien www-sivut o PALETTI-hankkeen Facebook-sivu o Muu esittelymateriaali o Hankkeesta julkaistut lehtiartikkelit, esitteet, lehti-ilmoitukset muu markkinointimateriaali

6 PALETTI Palliatiivisen saattohoidon osaamisen vahvistaminen rakenteiden kehittäminen asiantuntiyhteistyönä Pohjois-Karlan maakunnassa o Hankkeesta tuotetaan julkaisu o Tiedottamismateriaali kootaan arkistoidaan hankkeen asiakirjoihin rahoituspäätöksen päärahoittan sekä Karelia-amk:n sekä osatoteuttajien ohjeiden mukaisesti. 6. Aikataulu Tiedottamisesta laaditaan erillinen tiedotuskalenteri, jota ylläpitää projektipäällikkö. 7. Kustannukset Tiedottaminen toteutetaan hankebudjetin mukaisesti. 8. Visuaalinen ilme Tiedottamisen visuaalinen ilme toteutetaan Pohjois-Karlan ELY-keskuksen rahoituspäätöksen ohjeiden Karelia-amk:n ohjeiden mukaan. 9. Viestinnän etiikka Hankkeessa käytetään yhtenäistä word- power point-lomakkeistoa, jossa on rahoituspäätöksen Karelia-amk:n tiedotusohjeiden mukaiset visuaaliset graafit. Hankkeen toimijoiden kesken sovitaan Facebook-sivuistoilla käytävien keskustelujen pelisäännöistä. 10. Tiedottamisen tulosten seuranta Tiedottamisen onnistumista seurataan osana hankkeen itsearviointina. Hankkeen tiedottamisesta laaditaan tarkempi tiedottamis- markkinointisuunnitelma, jota täydennetään hankehenkilöstön toimesta. (Liite 1)

7 PALETTI Palliatiivisen saattohoidon osaamisen vahvistaminen rakenteiden kehittäminen asiantuntiyhteistyönä Pohjois-Karlan maakunnassa Paletti-hankkeen tiedottamis- markkinointisuunnitelma (täydentyvä) Liite 1 Ehdotukset artikkeleista, postereista konferensseista (täydentyvä) Artikkelit: Ammatti- järjestölehtiin vähintään 2 artikkelia keväisin syksyisin (mm. Syöpäsairaanhoita, Palliatiivinen hoito, Cancer, Tehy, Muisti-lehti, Lääkärilehti) Hankkeen artikkelipohinen julkaisu syksy 2014 Artikkeliaiheita: Kerätään ehdotuksia hankehenkilöstöltä Posterit: Hankkeen yleisposteri Muut posterit ehdotukset hankehenkilöstöltä Konferenssit: Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi 2015 Itä-Suomen III Palliatiivisen hoidon päivät ,(luento) Valtakunnalliset Syöpäsairaanhoitapäivät Jyväskylässä (posteriesitys) Ecco 2013 Amsterdam (esittely) Sairaanhoitapäivät (maaliskuu 2014, ainakin posteri) Palliatiivisen hoidon päivät (huhtikuu 2014, ainakin posteri) Lääkäripäivät? Valtakunnalliset Syöpäsairaanhoitapäivät lokakuussa Lahdessa (posteri-esitys) Itä-Suomen III Palliatiivisen hoidon päivät Hoitotyön johtajien terveydenhuollon asiantuntijoiden päivät (marraskuu 2014, ainakin posteri) Sairaanhoitapäivät (maaliskuu 2015, ainakin posteri, esitys hankkeen tuloksista hyvistä käytänteistä)

8 PALETTI Palliatiivisen saattohoidon osaamisen vahvistaminen rakenteiden kehittäminen asiantuntiyhteistyönä Pohjois- Karlan maakunnassa Paletti-hankkeen tiedottamis- markkinointisuunnitelmataulukko (täydentyvä) Liite 1 Ankohta Kevät 2013 Tavoite / teema Toimenpiteet Kohderyhmä Hankkeen tunnetuksi tekeminen Hanke-esittelyt, hankkeesta tiedottaminen, yhdessä innovointi hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä hankkeen organisaatiokohtaisista tavoitteista sopiminen, hankesopimukset Hanketoimit, osatoteuttajien organisaatioiden henkilöstö, maakunnan sosiaali- terveysalan henkilöstö suuri yleisö Kanavat Vastuuhenkilö Yle, Karlainen, verkkosivut, tiedotteet (PKSSK; Karelia, PKKY) tie dotustilaisuudet Hankehenkilöstö, ohusryhmä Resurssi materiaalitarpeet Esittelydiat, Kansiot osatoteuttajille Kustantannukset Puhelin, matkakulut henkilöstön työaika Teh ty x Lopputuloksen arviointi tkotoimet Hankkeesta on ollut artikkeli sanomalehti Karlaisessa tiedote Syöpäsairaanhoitalehdessä, Hanke oli esillä Ylen paikallis- valtakunnan uutisissa. Hankkeesta on tiedotettu osatoteuttaorganisaatioissa pidetty hankeesittelyjä aina tilaisuuden tullen eri tilaisuuksissa, myös valtakunnallisesti. Hanke on saanut paljon myönteistä julkisuutta keskustelu on ollut vilkasta. Hankkeen tunnetuksi tekeminen tkuu

9 PALETTI Palliatiivisen saattohoidon osaamisen vahvistaminen rakenteiden kehittäminen asiantuntiyhteistyönä Pohjois- Karlan maakunnassa Syksy 2013 Hankkeen tunnetuksi tekeminen, kehittämistarpeiden kartoitus täsmentäminen, hankkeen yhteissuunnittelu toimintaan sitouttaminen Hanke-esittelyt (osallistuvissa organisaatioissa, seminaareissa koulutustapahtumissa, kuntakierrokset, kuntien tiedotustilaisuudessa, Benchmarkingmatkalla) Ikäihmisten tapahtumapäivässä, vierailukohteet myös ulkomailla) Hankehenkilöstö, ohusryhmä Hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden esimiehet, henkilöstö Kuntatoimijoiden edustat, opiskelit Potilaat /omaiset/ läheiset /kansalaiset Seminaarit, konferenssit, koulutustilaisuudet Kokoukset muut tilaisuudet Erilaiset tapahtumat vierailukohteet Hankehenkilöstö Esittelydiat tiedote englanniksi Matkakulut, puhelinkulut Kuntakyselyn tuloksista tiedottaminen Sähköposti

10 PALETTI Palliatiivisen saattohoidon osaamisen vahvistaminen rakenteiden kehittäminen asiantuntiyhteistyönä Pohjois- Karlan maakunnassa Moodle -viestintä- oppimisympäristön rakentaminen Moodle Projektipäällikkö x Kaikilla hanketoimijoilla on käytössä moodletunnukset. Moodle toimii yhtenä hanketoimijoiden tiedotus kanavana Kevät 2014 Hankkeesta tiedottaminen ulkomaan benchmarking matkalla Hanketoimenpiteiden esittely tkokehittäminen Hankkeen esitteen posterin suunnittelu painatus WWW_sivujen suunnittelu päivitys Facebook Benchmarking, keskustelut hankeesittelyt Tutustumiskohteiden henkilöstö Esite Posteri Internet Matka Keskustelut Matkaraportti Hankehenkilöstö Esitteet, diat, hankehenkilöstön kokemukset hyvät käytänteet Hankehenkilöstö opiskeli Esitteen/ posterin suunnittelu painatus www sivujen suunnittelu matkakustannukset

11 PALETTI Palliatiivisen saattohoidon osaamisen vahvistaminen rakenteiden kehittäminen asiantuntiyhteistyönä Pohjois- Karlan maakunnassa Pilotoinnista tiedottaminen (koulutus, konsultaatio hoitokäytänteet) Portaalista tiedottaminen mahdollinen pilotointi Hoitohenkilökunta (erik.sh, pth hoito- kodit) koulutusorganisaatioiden henkilöstö, opiskelit Keskustelut kokoukset Tiedotteet, sähköposti, facebook, verkkosivut, PKSSK intranet Hankehenkilöstö matkakustannukset Syksy 2014 Pilotoinnin tuloksista tiedottaminen (koulutus, konsultaatio hoitokäytänteet) Toimivan saattohoitoympäristön mallinnuksesta tiedottaminen Portaalin pilotoinnin tuloksista tiedottaminen portaaliin perehdyttäminen Koulutusorganisaatioiden opettat opiskelit, hoitohenkilöstö (erik.sh, pth, hoitokodit) tiedotustilaisuudet, oppitunnit, raportti, artikkelit ammattilehtiin, seminaariesitelmät Hankehenkilöstö erilaiset sähköiset viestintäkanavat matkakulut Kevät 2015 Hankkeen toteutuksen dokumentointi julkaisuina Artikkelien kirjoittaminen Artikkelijulkaisu Hankehenkilöstö,

12 PALETTI Palliatiivisen saattohoidon osaamisen vahvistaminen rakenteiden kehittäminen asiantuntiyhteistyönä Pohjois- Karlan maakunnassa Hankkeen kehittämistyöstä tiedottaminen, hyvien käytäntöjen levittäminen Osallistuminen alan konferensseihin THL:n innokylä Hankehenkilöstö

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

Vyyhti verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla

Vyyhti verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla 1/(15) Sisällys Yleistä hankkeen toteuttamisesta... 1 Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen... 2 Viestintä ja graafinen ohjeistus... 2 Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä...

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

KeHa Kestävät hankinnat -osaamisen edistäminen julkisissa ruokapalveluissa

KeHa Kestävät hankinnat -osaamisen edistäminen julkisissa ruokapalveluissa Savon ammatti- ja aikuisopisto EkoCentria PL 13 (Sammakkolammentie 2) 70201 Kuopio www.ekocentria.fi KeHa Kestävät hankinnat -osaamisen edistäminen julkisissa ruokapalveluissa Väliraportti 1.2. 31.12.2012

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto 1 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto Laajennetun työssäoppimisen kokeilut hanke Hankkeen 4 vaihe, syksy 2011 - lukuvuosi 2012 1. Hankkeen tavoitteet Koulutuksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Yhteenveto VeTeVT-osahankkeesta Raportti R0 2(16) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015 Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta 2 Sisällysluettelo 1. Kotona kokonainen elämä... 3 1.1.

Lisätiedot

Competitive Advantage by Safety CAFE. Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10

Competitive Advantage by Safety CAFE. Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10 Competitive Advantage by Safety CAFE Viestintäsuunnitelma 2011 2013 1 /10 1. Yleistä Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka on meriliikenteen, meriturvallisuuden ja meriympäristön tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus

Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus 1 Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen Luonnos 18.3.2015 Projektin nimi: Vapaaehtoistoiminnan (voimavara) keskus Käynnistysprojekti Ck Projektihakemuksesta vastaavat yhteyshenkilöt: Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 Sisältö: 1. Lähtökohdat... 1 1.1 Suomen maaseudun kehittämisohjelmat... 2 1.2 Maaseutuverkoston tavoitteet... 3 1.3 Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot

Omahoito ja Oulunkaari -hankkeen työsuunnitelma

Omahoito ja Oulunkaari -hankkeen työsuunnitelma Terveempi Pohjois-Suomi Omahoito ja Oulunkaari -hankkeen työsuunnitelma Oulunkaaren seutukunta 1.10.2009 Outi Kanste Oulunkaaren seutukunta 2006 OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Piisilta

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen

TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI. Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015. Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2015 Päivitetty 9/2013 / Maarit Mykkänen 94 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1 TUETTU PÄÄTÖKSENTEKO - taustaa ja tulevaisuutta teeman ympärillä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Rakennerahasto-ohjelma ja -viestintä Rakennerahastoviestinnällä tuetaan

Lisätiedot

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE (3.1.2007 Mika Salminen) (13.1.09 Merja Äärelä) (10.2.2009 Merja Äärelä) (5.8.2009 Merja Aikio) (30.5.2011 Asko Merilä) 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Kiiminkijoen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot