JOUTSAN KUNTA URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ. maanrakennustyöt. Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA URAKKAOHJELMA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUTSAN KUNTA URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ. maanrakennustyöt. Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA 10.4.2013 URAKKAOHJELMA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT"

Transkriptio

1 1 maanrakennustyöt Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Taneli Rasmus URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ Joutsa Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA Sähköposti: tanellrasmus(äjoutsa.fi Puhelin: RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA Osoite: PL 20 (Länsitie 5) URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ JOUTSAN KUNTA Nimi: Joutsan kunta URAKKAOHJELMA Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Taneli Rasmus Joutsa Nimi: Joutsan kunta 0.1 RAKENNUTTAJA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Sähköposti: taneli.rasmus(joutsa.fi Puhelin: Osoite: PL 20 (Länsitie 5) 1 RAKENNUSKOHDE alueelle. Kohteena on tekonurmipintaisen jalkapallo/pesäpallokentän maanrakennustyöt Urheilupuiston 1.1 RAKENNUSKOHDE JA -PAIKKA tutustumisesta voi sopia tekninen johtaja Taneli Rasmuksen kanssa. Urakoitsijan tulee tutustua urakkakohteeseen ennen tarjouksen antamista. Urakkakohteeseen 1.2 TUTUSTUMINEN RAKENNUSPAIKKAAN

2 2 Urakoitsijalla on oikeus käyttää aliurakoitsijoita. Aliurakoitsijat on hyväksytettävä 2.3 URAKKASUHTEET päätoteuttajana ja tekee tarvittavat suunnitelmat. Maanrakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana Urakkamuotona on KVR-urakka. 2.1 SUORITUS VELVOLLISUUDEN LAAJUUS 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO tilaajalla YSE 1998:n mukaisesti. Aliurakoitsijalla ei ole oikeuttaa käyttää aliurakoitsijaa ts. aliurakoitsijoiden ketjutus ei ole mahdollista. Jäljempänä mainitut kentän osat rakennuttaja hankkii erillisurakkoina ja ne eivät sisälly pääurakkaan. Maanrakennusurakoitsija toimii työmaan pääurakoitsijana, ja urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi työmaapalvelut. ja mittaustöineen teknistenselostusten (palloliiton tekonurmiopas) ja piirustusten mukaisesti. 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 PÄÄURAKKA Maarakennustöiden maksuperusteena on kokonaishinta. 2.2 MAKSUPERUSTE Urakka käsittää suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn tekonurmipintaisen jalkapallokentän rakentamisen niihin kuuluvine materiaaleineen, rakenteineen sekä aputoimintoineen Työn katsotaan olevan valmis kun kaikki asiakirjaluettelon mukaisissa suunnitelma asiakirjoissa esitetyt työt on tehty huomioiden jäljempänä mainitut urakkarajat. 3.2 SIVU-URAKAT 3.3 RAKENNUTTAJAN HANKINNAT JA ERILLISURAKAT Ei sivu-urakoita. sekä valaistuksen toteuttaminen toteutetaan erillisinä urakoina. Pallokentän aitaaminen, tekonurmen hankinta ja asentaminen, huoltotien ja suoja-alueen päällyste 3.4 URAKKARAJAT Urakkarajat ilmenevät suunnitelma- ja tarjouspyyntöasiakirjoista.

3 3 4.2 TYÖAIKATAULU 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. on merkittävä aliurakoitsijoiden työt sekä työmaan kuljetus- ja liikennejärjestelyt. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla Rakennuttaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Urakoitsija työturvallisuuden vaatimukset. Päaurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa työmaakokouksessa. urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.1 YHTEISTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Aikatauluun on varattava tekonurmen asennukseen tarvittava aika, jonka valittava pääurakoitsija sopii tarkemmin tekonurmen toimittajan kanssa. vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta. 4.3 TURVALLISUUS Pääurakoitsijan on laadittava työstä turvallisuusasiakirjat ennen töiden aloittamista ja päivitettävä ja mahdollisesti tarvittavista lisäselvityksistä. Pääurakoitsijan on laadittava rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun aloittamista. sitä työn edetessä. Työturvallisuusasiakirjat pitää myös hyväksyttää rakennuttajalla ennen töiden Urakoitsija huolehtii kaivantojen työturvallisuuteen liittyvien asiakirjojen oikeellisuudesta opastus työmaan työturvallisuuteen. Turvallisuus- ja riskienhallintasuunnitelma ei kuitenkaan miltään osin vähennä Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaiselle työntekijälle annetaan riittävä tavoitettavissa oleva henkilö, joka toimii urakoitsijan edustajana turvallisuusasioissa urakoitsijan vastuuta työmaalla toimimisesta. Urakoitsijan on nimettävä työmaalta eli ns. vastuunalaisena henkilönä.

4 Työalueet 4.4 TYÖMAAJÄRJESTELYT ja viranomaisilta sekä rakennuttajan hyväksyminen alueiden käytölle. Alueet Liikenne Työaikaisen liikenteen järjestely kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsija hankkii tarvittavat varten tarvitsemansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat maanomistajilta Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut urakan toteuttamista urakka-alueen lisäksi tarpeen vaatiessa puhtaiden maamassojen läjitysalueen. Rakennuttaja asettaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelmien mukaisen on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, että niistä ei aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Maamassojen läjitysalue sovitaan urakkaneuvotteluissa. Mikäli maamassojen läjitysalue ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu. Urakoitsija korvaa mahdolliset maa- ja kiviainesten poiskuljetus ja käsittely kuuluu urakkaan. Alueelta mahdollisesti ylijäävä ja Urakka-alueelta irrotettavien ylimääräisten täyttöihin tai muihin rakenteisiin kelpaamattomien on kauempana kuin 5 km, urakoitsijalle korvataan aiheutuneet lisäkustannukset työaikaiset vauriot. yksikköhintaluettelon mukaisesti. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, työluvat (mm. ELY, kunta, tieosuuskunnat). poiskuljetettava hyödyntämiskelpoinen maa-aines jää urakoitsijan omaisuudeksi. edustajien kanssa. Urakoitsija noudattaa työluvissa annettuja ohjeita ja määräyksiä. Kulkua kiinteistöille ei saa katkaista kuin väliaikaisesti. Kulun katkaisemisesta ja kaivantojen suojauksesta. Toteutettavista liikennejärjestelyistä sovitaan tarpeen vaatiessa urakoitsijan on neuvoteltava ja sovittava hyvissä ajoin rakennuttajan sekä kiinteistöjen vastaa kaikista liikennejärjestelyihin liittyvistä opastuksista, liikenneohjauksesta tarkemmin aloituskatselmuksessa tai urakkaneuvotteluissa. Liikennejärjestelyt on tehtävä asiallisesti siten, että häiriöt ovat lyhytaikaisia. Urakoitsija Työn aikana urakoitsijan tulee huolehtia, että kaikki alueella olevat johdot, laitteet, Vedenjakelu ja viemäröinti vähäisiä, mahdollisista siirtotöistä aiheutuvia katkoksia. varusteet yms. ovat toimintakunnossa koko työn keston ajan lukuun ottamatta

5 5 ottamatta vähäisiä, siirto- ja liitostöistä aiheutuvia katkoksia. laitteet, varusteet yms. ovat toimintakunnossa koko työn keston ajan lukuun Rakennusalueella on rakennustyötä rajoittavia kohteita Sähkö Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet työmaa-alueella. Urakoitsija hankkii ja kustantaa kaiken työsuorituksessa tarvittavan sähkön. Työn aikana liikkuneet tai poistettavat rajamerkit saatetaan paikoilleen työn päätyttyä Päätoteuttaja toteuttaa tarvittavat suoja-aidat ja muut tarpeelliset suoja-rakenteet johtojen, kaapeleiden ja sähkölinjojen siirron ajankohdasta. Kaapeleiden, putkien ja johtojen kaivu- ja peittämistyöt sisältyvät maanrakennusurakkaan. Lisäksi Urakoitsijan on ennen kaivutöihin ryhtymistä tilattava kaapelinäytötja selvitettävä Putkien ja johtojen siirto kaapelien ja johtojen tarkka sijainti. urakoitsijan kustannuksella. Urakoitsija ei saa siirtää rajapyykkejä, monikulmiopisteitä yms. Maarakennusurakoitsija vastaa, että urakka-alueeseen rajoittuvat sadevesi-, vesi- ja viemärijohdot, Rakennusalueella on varauduttava mahdollisiin kaapelien, putkien ja johtojen siirtoihin. Pääurakoitsijan on sovittava kaapeleiden, putkien ja johtojen omistajien kanssa ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden siirroista aiheutuvat kustannukset. maanrakennusurakkaan sisältyy mahdolliset sähkö- ja puhelinpylväiden tukien ja harusten Tarpeen vaatiessa pidetään suunnitelmakatselmus ennen urakkasopimuksen tekemistä 4.5 SUUNNITELMAKATSELMUS toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 4.6 ERITYISET KATSELMUKSET JA MITTAUKSET urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan Alkukatselmus suoritetaan urakkaneuvotteluissa sovittavien periaatteiden kiinteistöissä ennen rakennustöiden aloittamista alkukatselmus ja töiden loputtua Pääurakoitsijan on pidettävä tarvittaessa rakennusalueen lähellä sijaitsevissa loppukatselmus, jossa todetaan, onko rakennustyö mahdollisesti aiheuttanut vaurioita. mukaisesti (esim. kallion louhinta, puhdasvesikaivot). 4.7 LUVAT JA ILMOITUKSET Työsuoritukseen mahdollisesti liittyvien Iupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä huolehtii Muista katselmuksista ja mittauksista sovitaan erikseen.

6 6 5 LAATU - ELY:n - ilmoitus - ennakkoilmoitus aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelle. paikalliselle paloviranomaiselle räjäytys- ja louhintatyömaan poistumis- ja pelastautumissuunnitelmasta - räjäytystyöilmoitus - tilapäisestä melusla ja tärinästä tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranornaiselle (Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) tiealueelle urakoitsija. Työsuoritukseeri liittyviä lupia ja ilmoituksia ovat mm: vaatima työlupa jossa on esitetty, kuinka urakoitsija varmistaa työtuloksen vaatimustenmukaisuuden. Laatusuunnitelmassa on esitettävä laadun dokumentointi. ja suunnittelijan hyväksyminen. Noudatetaan YSE98:n 10 :n ja 28 :n mukaista 5.2 URAKOITSIJAN LAADUN VALVONTA Urakoitsijan tulee noudattaa työssä YSE :n mukaista aadunvalvontaa. 5.3 VAIHTOEHTOISET TUOTTEET vastaavia tuotteita, urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita menettelyä. 6 YMPÄRISTÖ 5.1 LAADUNVARMISTUS 6.1 YMPÄRISTÖN SUOJELU työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma, Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset Työmaan ulkopuolista melua, tärinää ja pölyä aiheuttavat työvaiheet on pyrittävä materiaaleja, suunnittelemalla ylijäämämaiden hyötykäyttö ja ottamalla tuotteita minimoimaan.

7 7 sisälly urakkaan. Urakka-alueella olevien puiden poistaminen tapahtuu rakennuttajan toimesta. Puiden poisto ei 6.2 IRROTETTAVAT AINEKSET JA PURKUJÄTE 6.3 MAA-AINESTEN HYÖTYKÄYTTÖ Urakoitsijan edellytetään pyrkivän luovuttamaan mahdollisimman suuren osan ylijäämämassoista Kojeetja laitteet sekä tasaus kuuluu urakkaan. Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen maa- ja kiviainesten poiskuljetus ja läjitys Maa-, kivi- ja puuaines Muilta osin noudatetaan YSE 53 :n mukaista menettelyä. Noudatetaan YSE 53 :n mukaista menettelyä. Työssä hyödynnettävien puhtaiden maamassojen läjitysalue sovitaan urakkaneuvotteluissa Raivaus-ja purkujäte poiskuljetus tapahtuu tämän kustannuksella. Noudatetaan YSE 53 :n mukaista menettelyä. Mahdollisesti ylijäävät hyödynnettävät maamassat jäävät urakoitsijan omaisuudeksi ja niiden hyötykäyttöön. Urakoitsijan tulee selvittää ensisijaisesti maa-ainesten hyödyntäminen paikallisissa 6.4 ONGELMAJÄTE JA PILAANTUNUT MAA-AINES rakennuskohteissa. ole tehty kartoituksia eikä tutkimuksia. Ongelmajätteiden ja pilaantuneiden maiden määrän ja laadun selvittämiseksi ei välittömästi informoida rakennuttajaa. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä tai pilaantunutta maa-ainesta, niin tästä tulee 7 ASIAKIRJAT 7.1 TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. Tarvitsemansa Tarjouspyyntöasiakirjat on palautettava rakennuttajalle kahden viikon kuluessa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan rakennuttajan yhdyshenkilöltä. siitä, kun urakkapäätöksestä tai tarjousten hylkäämisestä on tiedotettu urakoitsijoille.

8 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Urakkasopinius laaditaan lomakkeelle RT Urakkasopimus. 7.2 URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, Urakoissa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16- salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. sekä yleisiä kunnallisia määräyksiä ja ohjeita. urakkaohjelma, turvallisuusasiakirja, tarjous, lisä- ja muutostöiden ja tarjouspyynnön jälkeen mahdollisesti lähetetyt lisäselvitykset, tämä Urakkasopimukseen liitetään urakkaneuvottelupöytäkirja, tarjouspyyntökirje Näiden lisäksi on noudatettava Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia teknisiä vaatimuksia tulee urakoitsijan omalla kustannuksellaan muuttaa työn tulos tarjouspyynnön Urakoitsija vastaa siitä, että hänen tarjouksensa on tarjouspyynnön mukainen. yksikköhintaluettelo, sekä asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat. Mikäli myöhemmin huomataan, että tarjous tai työn tulos ei vastaa tarjouspyynnön kaupallisia ja/tai 7.3 ASIAKIRJOJEN JULKISUUS urakkaohjelman ja sopimuskohtaisten ehtojen jälkeen. sillä poikkeuksella, että yleiset sopimusehdot (YSE1998) ovat pätevyysjärjestyksessä Asiakirjojen pätevyysjärjestyksen osalta noudatetaan YSE 13 :n mukaista järjestystä, mukaiseksi. asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä 7.4 MÄÄRÄ- JA YKSI KKÖH 1 NTALU ETTELO Urakoitsijan on annettava pyydetyn yksikköhintaluettelon mukaiset hinnat käytettäväksi urakan lisä- ja muutostöitä varten. 7.5 SIDOTUT MÄÄRÄT Määräluetteloja ei ole. mukaan yhteisen mittauksen perusteella. Kalliolouhintaa ei oleteta olevan. Jos kalliolouhintaa esiintyy, korvataan se yksikköhinnan korvataan se yksikköhinnan mukaan yhteisen mittauksen perusteella. Lämmöneristystyötä ei oleteta olevan. Jos tarvetta lämmöneristämiseen esiintyy, Määrät tarkistetaan työsuorituksen yhteydessä.

9 9 Urakoitsija toimittaa suunnitelmat rakennuttajalle sähköisessä muodossa. Muut urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu työselostuksissa. Suunnitelmat tekee urakoitsija kustannuksellaan ja hyväksyttää ne rakennuttajalla ennen Maanrakennusurakoitsija laatu lopulliset tarkepiirustukset. aloituskokouksessa sähköisesti tarjousasiakirjoissa olleet suunnitelmia. toteutusta. 7.6 SUUNNITELMAT JA NIIDEN TOIMITTAMINEN Urakoitsija teettää työmaatarpeisiin tarvittavat suunnitelmat. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle

10 URAKKA-AIKA sovitaan urakkaneuvotteluissa. 8 URAKAN AIKAMÄÄRÄYKSET Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 8.2 TÖIDEN ALOITUS Työt saadaan aloittaa tarjouspyyntökirjeessä mainittuna ajankohtana, kun vakuudet asetettu, ellei urakkaneuvotteluissa toisin sovita. kun työt ovat valmiit ja lopputarkastus tehty ja hyväksytty. alkavaksi siitä, kun pääurakoitsija on saanut luvan aloittaa työt, ja päättyy siihen Rakennusaika on esitetty tarjouspyyntölomakkeessa. Rakennusaika katsotaan 8.3 VÄLITAVOITTEET ajankohdan rakennuttajan yhteyshenkilölle. pitämistä. Urakoitsija sopii tarkastuksen tekonurmen toimittajan kanssa ja tiedottaa sen Kentän pohjan tulee olla tekonurmen asentamisen edellyttämällä tavalla valmiina Tekonurmen toimittajan tulee tarkastaa ja osaltaan hyväksyä pohjatyöt ennen lopputarkastuksen yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia Lopputarkastusajankohta on tarjouspyyntölomakkeessa esitetty valmistumisajankohta tai se 8.4 TYÖAIKA on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät Rakennusaika on laskettu siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. sopimusten mukaisesti. Melua aiheuttavia työvaiheita, kuten louhintaa, ei saa suorittaa klo välisenä aikana. Pääurakoitsija on velvollinen huolehtimaan työaikasäädösten noudattamisesta 8.5 VIIVÄSTYMINEN Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on urakkasopimukseen merkitystä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna kaikissa urakoissa 0,1 %. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus viivästyssakon enimmäismäärän ylittyessä Rakennuttaja voi pidättää viivästyssakon maksamatta olevasta urakkahinnasta. ajan ylittävältä viivästysajalta. sekä lisäksi oikeus periä urakoitsijalta täysimääräinen vahingonkorvaus sakollisen

11 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 TAKUUAIKA Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien kaikissa urakoissa 24 kuukautta. Vaihdettujen ja korjattujen osien osalta takuuaika alkaa alusta korjauksen jälkeen. 9.2 URAKOITSIJAN VAKUUDET Urakoitsijan rakennuttajalle antamat työaikaiset vakuudet ovat 10 % urakan kokonaisurakkahinnasta (arvonlisäverottomasta). Yrityksen heikko vakavaraisuus voi aiheuttaa vakuuden korotuksen. Takuuajan vakuudet ovat pääurakoitsijan osalta 2 % kokonaisurakkahinnasta (arvon 1 isäve rottomasta). Työnaikaisen vakuuden tulee olla voimassa siksi, kunnes koko rakennustyö on loppukatselmuksessa hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuus jätetty rakennuttajalle, kuitenkin vähintään kolme kuukautta yli sovitun vastaanottotarkastuksen. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa koko takuuajan ja vielä kolme kuukautta sen jälkeen. Vakuudeksi hyväksytään pankin, vakuutusyhtiön tai muun rakennuttajan hyväksymä omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus tai valtion omat tai sen takaamat velkasitoumukset. Käytettäessä vakuutena pankkitalletusta, tulee pankilta saada kirjallinen todistus siitä, ettei pankki käytä takuuksi jätetyn talletuksen osalta ns. vastakuittausoikeutta. 9.3 VAKUUTUKSET Urakoitsijalla tulee olla lakisääteisten ja työehtosopimuksiin perustuvien vakuutusten lisäksi YSE 38 :n mukainen rakennustyövakuutus koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee olla suuruudeltaan Vakuutuksen tulee kattaa mahdolliset aliurakatja rakennuttajan hankinnat. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakkahinnasta. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 9.4 RAKENNUTTAJAN VAKUUDET Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 11

12 12 Arvonlisävero 10.2 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN kokonaishinnasta. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. lisätään kuhunkin laskuun. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus ja ainakin alustavasti kiinnitetty paikoilleen. Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen summa, joka muodostuu kiinteästä 10.1 URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu Yksikköhinnat ja maksuerät lasketaan arvonlisäverottomina hintoina ja arvonlisävero Maksuerätaulukko on suoritettu sen maksuerän yhteydessä, johon ko. työ luonnostaan kuuluu. Lisä- ja muutostöistä johtuvat lisämaksut maksetaan, kun ko. työ ja/tai hankinta Erityiset maksuerät vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen Ensimmäinen maksuerä Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. luovutusasiakirjat (sisältäen käyttö- ja huolto-ohjeet) on luovutettu rakennuttajalle. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet sekä Loppuerä ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten Takuuajan huoltojen osuus pidätetään viimeisestä maksuerästä ja maksetaan takuuajan päättyessä, kun huollot todetaan tehdyiksi. on todettu maksukelpoiseksi. Rakennuttajan nimeämä valvoja toteaa, milloin Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle Maksuaika ja viivästyskorko Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty.

13 maksarnattomalle niäärälle suoritetaan määräajan ylittäneeltä ajalta korkolain mukainen kulloinkin voimassaoleva vuotuisen viivästyskorko. Kesälomakautena (heinäkuu-elokuu) maksuaika on 21 vuorokautta. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Kukin urakoitsija laatu työmaa-aikatauluri valniistuniisen jälkeen omista maksuposteistaan rakennuttajalle maksun lankeamisajankohtaennusteen, jotta rakennuttaja pystyy järjesteleniääri niaksupostien maksatusajankohdat HINTASIDONNAISUUS Urakkahinta on kiinteä ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Hintojen ja palkkojen muutokset eivät vaikuta urakkahintaan MUUTOSTYÖT Muutostyötarjous ja -hinnat Muutostöissä noudatetaan YSE 43, 47 :n mukaista menettelyä. Urakoitsijan tulee antaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Muutostöissä noudatetaan yksikköhintaluettelossa sovittuja hintoja, tai näiden puuttuessa yleisesti hyväksyttyjä hintoja tai vastaavin perustein sovittavia hintoja. 44ja Jos hinnasta ei voida muuta sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan yleisten sopimusehtojen 47 :n mukaisesti ellei rakennuttaja ota sitä toteutettavakseen. Kaikista muutos-ja lisätöistä on sovittava kirjallisesti ennen työn alkamista Yksikköhinnat U rakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutos- ja lisätyöt sekä työsuorituksien vähennykset suoritetaan. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä. 13

14 14 :n mukaista menettelyä VALVONTA Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Noudatetaan YSE 60 :n kohdan 2 mukaista menettelyä. Henkilöiden nimet ilmoitetaan viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa RAKENNUTTAJAN ORGANISAATIO JA VALTUUDET 11.3 SUUNNITTELIJAN LAADUNVALVONTA Noudatetaan YSE 59 :n mukaista menettelyä. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO JA VALTUUDET (YSE 56 ) Henkilöiden nimet ilmoitetaan viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa. ja kokenutta työvoimaa, jolla on riittävä koulutus ja luvat tehtävien suorittamiseen. Urakoitsijan edellytetään käyttävän kohteen rakennussuorituksissa ammattitaitoista 12.2 TYÖVOIMA Noudatetaan YSE RAKENNUTTAJAN VALVONTA joka pitää listaa työmaan työntekijöistä. Jokaisen aliurakoitsijan on nimettävä vastuuhenkilö. Rakennuttajan taholta tapahtuva valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta. (205/2009). Noudatetaan rakennustyön turvallisuudesta annettua Valtioneuvoston asetusta työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle, 12.3 KULKULUVAT Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa Työntekijöillä on oltava kuvallinen kulkulupa, josta ilmenee henkilön lisäksi hänen työnantajansa ja veron umeronsa.

15 15 vähintään kerran kuukaudessa ellei urakkaneuvotteluissa muuta sovita TYÖMAAKOKOUKSET 12.4 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA Pääurakoitsija varaa riittävän suuren tilan kokouksen pitämiseen. Ensimmäisen työmaakokouksen yhteydessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain tulevat asiat ennakolta rakennuttajan edustajalle niin hyvissä ajoin, että kaikki Paaurakoitsijan on pidettävä asiamukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työrnaapäiväkirjaa, työmaakokousta. jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Urakoitsijalla osapuolet ja suunnittelijat saavat niistä tiedon vähintään kaksi työpäivää ennen on velvollisuus kirjata työmaapäiväkirjaan mahdollisten muiden urakoitsijoiden tekemät mukainen rakennustyön aloituskokous. kappaleena joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. työmaan kulkua koskevat huomautukset. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena velvollisia sopimaan keskenään pitämissään neuvotteluissa. Urakoitsijoiden keskinäisistä on oikeus osallistua näihin kokouksiin. Urakoitsijat ovat velvollisia pitämään Työmaalla pidetään rakennuttajan ja urakoitsijoiden sopimina ajankohtina työmaakokouksia kokouksista sovitaan tarpeen mukaan ja rakennuttajan paikallisvalvojalla Keskinäisiä työmaajärjestelyjä, aikatauluja tms. koskevat asiansa ovat urakoitsijat jotta ne saavuttavat rakennuttajan lopullisen hyväksynnän. Sopijaosapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan työmaakokouksessa käsiteltäväksi kokouksissa muistiota, joka toimitetaan rakennuttajalle. Urakoitsijan keskenään sopimat asiat kirjataan myös työmaakokouspöytäkirjoihin, varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, 12.6 URAKOITSIJOIDEN YHTEISET TOIMITUKSET kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja. tarkastusasiakirjaa. Noudatetaan YSE 69 :n mukaista menettelyä VIRANOMAISTARKASTUKSET Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön

16 TARKASTUSKUSTANNUKSET Noudatetaan YSE 70 - Noudatetaan YSE 70 - :n mukaista menettelyä. 74 :n mukaista menettelyä VASTAANOTTOMENETTELY Mikäli tarkastus urakoitsijan työsuorituksesta johtuvasta syystä joudutaan kokonaan uusimaan, maksaa urakoitsija tilaajan asiantuntijoiden palkkiot. Sadevesiviemäreille ja mahdollisille salaojille suoritetaan toimintakokeet TOIMINTAKOKEET vastaanottotarkastuksessa. toimittajalta todistuksen pohjan asennuskelpoisuudesta VASTAANOTTOTARKASTUS laajuudessa ja toimitettava osaltaan käyttö- ja huolto-ohjeet viimeistään Urakoitsijan on osallistuttava huolto-ohjeiden laadintaan asiakirjoissa edellytetyssä Välitavoitteen vastaanottotarkastus voidaan pitää, kun urakoitsija on saanut tekonurmen 13.5 LUOVUTUSASIAKIRJAT 13.2 URAKKASUORITUKSEN TARKASTUS 13.6 KÄYTÖN OPASTUS Urakoitsija perehdyttää tilaajan edustajan käytön opastusta vaativiin laitteisiin laaturaportit ja -dokumentit, tarkepiirustukset ja dokumentti itse uovutuksesta. Lisäksi urakoitsijan tulee luovuttaa vastaanottotarkastuksessa mm. tekemänsä oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa. Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Rakennustyön tarkastusasiakirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna luovuttaa vastaanottotarkastuksessa. Naapurikiinteistöjen loppukatselmuspöytäkirja, mikäli katselmuksia on tehty, tulee (valaistuksen ohjaus, yms.). 14 ERIMIELISYYDET Riitaisuudet ratkaistaan rakennuttajan kotipaikan käräjäoikeudessa RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

17 17 lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Lisätietoja antaa ja tiedusteluihin vastaa tekninen johtaja Taneli Rasmus, taneli.rasmusjoutsa.fi rakennuttajalle sähköpostilla viimeistään Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa käsittelyssä tarvittavia lisäselvityksiä. 15 LISÄTIEDOT Joutsassa 25. päivänä huhtikuuta Tilaajalla on oikeus pyytää ja tarjouksen antajalla velvollisuus antaa tarjousten