JOUTSAN KUNTA URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ. maanrakennustyöt. Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA URAKKAOHJELMA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUTSAN KUNTA URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ. maanrakennustyöt. Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA 10.4.2013 URAKKAOHJELMA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT"

Transkriptio

1 1 maanrakennustyöt Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Taneli Rasmus URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ Joutsa Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA Sähköposti: tanellrasmus(äjoutsa.fi Puhelin: RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA Osoite: PL 20 (Länsitie 5) URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ JOUTSAN KUNTA Nimi: Joutsan kunta URAKKAOHJELMA Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Taneli Rasmus Joutsa Nimi: Joutsan kunta 0.1 RAKENNUTTAJA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Sähköposti: taneli.rasmus(joutsa.fi Puhelin: Osoite: PL 20 (Länsitie 5) 1 RAKENNUSKOHDE alueelle. Kohteena on tekonurmipintaisen jalkapallo/pesäpallokentän maanrakennustyöt Urheilupuiston 1.1 RAKENNUSKOHDE JA -PAIKKA tutustumisesta voi sopia tekninen johtaja Taneli Rasmuksen kanssa. Urakoitsijan tulee tutustua urakkakohteeseen ennen tarjouksen antamista. Urakkakohteeseen 1.2 TUTUSTUMINEN RAKENNUSPAIKKAAN

2 2 Urakoitsijalla on oikeus käyttää aliurakoitsijoita. Aliurakoitsijat on hyväksytettävä 2.3 URAKKASUHTEET päätoteuttajana ja tekee tarvittavat suunnitelmat. Maanrakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana Urakkamuotona on KVR-urakka. 2.1 SUORITUS VELVOLLISUUDEN LAAJUUS 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO tilaajalla YSE 1998:n mukaisesti. Aliurakoitsijalla ei ole oikeuttaa käyttää aliurakoitsijaa ts. aliurakoitsijoiden ketjutus ei ole mahdollista. Jäljempänä mainitut kentän osat rakennuttaja hankkii erillisurakkoina ja ne eivät sisälly pääurakkaan. Maanrakennusurakoitsija toimii työmaan pääurakoitsijana, ja urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi työmaapalvelut. ja mittaustöineen teknistenselostusten (palloliiton tekonurmiopas) ja piirustusten mukaisesti. 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 PÄÄURAKKA Maarakennustöiden maksuperusteena on kokonaishinta. 2.2 MAKSUPERUSTE Urakka käsittää suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn tekonurmipintaisen jalkapallokentän rakentamisen niihin kuuluvine materiaaleineen, rakenteineen sekä aputoimintoineen Työn katsotaan olevan valmis kun kaikki asiakirjaluettelon mukaisissa suunnitelma asiakirjoissa esitetyt työt on tehty huomioiden jäljempänä mainitut urakkarajat. 3.2 SIVU-URAKAT 3.3 RAKENNUTTAJAN HANKINNAT JA ERILLISURAKAT Ei sivu-urakoita. sekä valaistuksen toteuttaminen toteutetaan erillisinä urakoina. Pallokentän aitaaminen, tekonurmen hankinta ja asentaminen, huoltotien ja suoja-alueen päällyste 3.4 URAKKARAJAT Urakkarajat ilmenevät suunnitelma- ja tarjouspyyntöasiakirjoista.

3 3 4.2 TYÖAIKATAULU 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. on merkittävä aliurakoitsijoiden työt sekä työmaan kuljetus- ja liikennejärjestelyt. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla Rakennuttaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Urakoitsija työturvallisuuden vaatimukset. Päaurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa työmaakokouksessa. urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.1 YHTEISTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Aikatauluun on varattava tekonurmen asennukseen tarvittava aika, jonka valittava pääurakoitsija sopii tarkemmin tekonurmen toimittajan kanssa. vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta. 4.3 TURVALLISUUS Pääurakoitsijan on laadittava työstä turvallisuusasiakirjat ennen töiden aloittamista ja päivitettävä ja mahdollisesti tarvittavista lisäselvityksistä. Pääurakoitsijan on laadittava rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun aloittamista. sitä työn edetessä. Työturvallisuusasiakirjat pitää myös hyväksyttää rakennuttajalla ennen töiden Urakoitsija huolehtii kaivantojen työturvallisuuteen liittyvien asiakirjojen oikeellisuudesta opastus työmaan työturvallisuuteen. Turvallisuus- ja riskienhallintasuunnitelma ei kuitenkaan miltään osin vähennä Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaiselle työntekijälle annetaan riittävä tavoitettavissa oleva henkilö, joka toimii urakoitsijan edustajana turvallisuusasioissa urakoitsijan vastuuta työmaalla toimimisesta. Urakoitsijan on nimettävä työmaalta eli ns. vastuunalaisena henkilönä.

4 Työalueet 4.4 TYÖMAAJÄRJESTELYT ja viranomaisilta sekä rakennuttajan hyväksyminen alueiden käytölle. Alueet Liikenne Työaikaisen liikenteen järjestely kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsija hankkii tarvittavat varten tarvitsemansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat maanomistajilta Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut urakan toteuttamista urakka-alueen lisäksi tarpeen vaatiessa puhtaiden maamassojen läjitysalueen. Rakennuttaja asettaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelmien mukaisen on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, että niistä ei aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Maamassojen läjitysalue sovitaan urakkaneuvotteluissa. Mikäli maamassojen läjitysalue ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu. Urakoitsija korvaa mahdolliset maa- ja kiviainesten poiskuljetus ja käsittely kuuluu urakkaan. Alueelta mahdollisesti ylijäävä ja Urakka-alueelta irrotettavien ylimääräisten täyttöihin tai muihin rakenteisiin kelpaamattomien on kauempana kuin 5 km, urakoitsijalle korvataan aiheutuneet lisäkustannukset työaikaiset vauriot. yksikköhintaluettelon mukaisesti. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, työluvat (mm. ELY, kunta, tieosuuskunnat). poiskuljetettava hyödyntämiskelpoinen maa-aines jää urakoitsijan omaisuudeksi. edustajien kanssa. Urakoitsija noudattaa työluvissa annettuja ohjeita ja määräyksiä. Kulkua kiinteistöille ei saa katkaista kuin väliaikaisesti. Kulun katkaisemisesta ja kaivantojen suojauksesta. Toteutettavista liikennejärjestelyistä sovitaan tarpeen vaatiessa urakoitsijan on neuvoteltava ja sovittava hyvissä ajoin rakennuttajan sekä kiinteistöjen vastaa kaikista liikennejärjestelyihin liittyvistä opastuksista, liikenneohjauksesta tarkemmin aloituskatselmuksessa tai urakkaneuvotteluissa. Liikennejärjestelyt on tehtävä asiallisesti siten, että häiriöt ovat lyhytaikaisia. Urakoitsija Työn aikana urakoitsijan tulee huolehtia, että kaikki alueella olevat johdot, laitteet, Vedenjakelu ja viemäröinti vähäisiä, mahdollisista siirtotöistä aiheutuvia katkoksia. varusteet yms. ovat toimintakunnossa koko työn keston ajan lukuun ottamatta

5 5 ottamatta vähäisiä, siirto- ja liitostöistä aiheutuvia katkoksia. laitteet, varusteet yms. ovat toimintakunnossa koko työn keston ajan lukuun Rakennusalueella on rakennustyötä rajoittavia kohteita Sähkö Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet työmaa-alueella. Urakoitsija hankkii ja kustantaa kaiken työsuorituksessa tarvittavan sähkön. Työn aikana liikkuneet tai poistettavat rajamerkit saatetaan paikoilleen työn päätyttyä Päätoteuttaja toteuttaa tarvittavat suoja-aidat ja muut tarpeelliset suoja-rakenteet johtojen, kaapeleiden ja sähkölinjojen siirron ajankohdasta. Kaapeleiden, putkien ja johtojen kaivu- ja peittämistyöt sisältyvät maanrakennusurakkaan. Lisäksi Urakoitsijan on ennen kaivutöihin ryhtymistä tilattava kaapelinäytötja selvitettävä Putkien ja johtojen siirto kaapelien ja johtojen tarkka sijainti. urakoitsijan kustannuksella. Urakoitsija ei saa siirtää rajapyykkejä, monikulmiopisteitä yms. Maarakennusurakoitsija vastaa, että urakka-alueeseen rajoittuvat sadevesi-, vesi- ja viemärijohdot, Rakennusalueella on varauduttava mahdollisiin kaapelien, putkien ja johtojen siirtoihin. Pääurakoitsijan on sovittava kaapeleiden, putkien ja johtojen omistajien kanssa ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden siirroista aiheutuvat kustannukset. maanrakennusurakkaan sisältyy mahdolliset sähkö- ja puhelinpylväiden tukien ja harusten Tarpeen vaatiessa pidetään suunnitelmakatselmus ennen urakkasopimuksen tekemistä 4.5 SUUNNITELMAKATSELMUS toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 4.6 ERITYISET KATSELMUKSET JA MITTAUKSET urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan Alkukatselmus suoritetaan urakkaneuvotteluissa sovittavien periaatteiden kiinteistöissä ennen rakennustöiden aloittamista alkukatselmus ja töiden loputtua Pääurakoitsijan on pidettävä tarvittaessa rakennusalueen lähellä sijaitsevissa loppukatselmus, jossa todetaan, onko rakennustyö mahdollisesti aiheuttanut vaurioita. mukaisesti (esim. kallion louhinta, puhdasvesikaivot). 4.7 LUVAT JA ILMOITUKSET Työsuoritukseen mahdollisesti liittyvien Iupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä huolehtii Muista katselmuksista ja mittauksista sovitaan erikseen.

6 6 5 LAATU - ELY:n - ilmoitus - ennakkoilmoitus aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelle. paikalliselle paloviranomaiselle räjäytys- ja louhintatyömaan poistumis- ja pelastautumissuunnitelmasta - räjäytystyöilmoitus - tilapäisestä melusla ja tärinästä tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranornaiselle (Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) tiealueelle urakoitsija. Työsuoritukseeri liittyviä lupia ja ilmoituksia ovat mm: vaatima työlupa jossa on esitetty, kuinka urakoitsija varmistaa työtuloksen vaatimustenmukaisuuden. Laatusuunnitelmassa on esitettävä laadun dokumentointi. ja suunnittelijan hyväksyminen. Noudatetaan YSE98:n 10 :n ja 28 :n mukaista 5.2 URAKOITSIJAN LAADUN VALVONTA Urakoitsijan tulee noudattaa työssä YSE :n mukaista aadunvalvontaa. 5.3 VAIHTOEHTOISET TUOTTEET vastaavia tuotteita, urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita menettelyä. 6 YMPÄRISTÖ 5.1 LAADUNVARMISTUS 6.1 YMPÄRISTÖN SUOJELU työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma, Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset Työmaan ulkopuolista melua, tärinää ja pölyä aiheuttavat työvaiheet on pyrittävä materiaaleja, suunnittelemalla ylijäämämaiden hyötykäyttö ja ottamalla tuotteita minimoimaan.

7 7 sisälly urakkaan. Urakka-alueella olevien puiden poistaminen tapahtuu rakennuttajan toimesta. Puiden poisto ei 6.2 IRROTETTAVAT AINEKSET JA PURKUJÄTE 6.3 MAA-AINESTEN HYÖTYKÄYTTÖ Urakoitsijan edellytetään pyrkivän luovuttamaan mahdollisimman suuren osan ylijäämämassoista Kojeetja laitteet sekä tasaus kuuluu urakkaan. Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen maa- ja kiviainesten poiskuljetus ja läjitys Maa-, kivi- ja puuaines Muilta osin noudatetaan YSE 53 :n mukaista menettelyä. Noudatetaan YSE 53 :n mukaista menettelyä. Työssä hyödynnettävien puhtaiden maamassojen läjitysalue sovitaan urakkaneuvotteluissa Raivaus-ja purkujäte poiskuljetus tapahtuu tämän kustannuksella. Noudatetaan YSE 53 :n mukaista menettelyä. Mahdollisesti ylijäävät hyödynnettävät maamassat jäävät urakoitsijan omaisuudeksi ja niiden hyötykäyttöön. Urakoitsijan tulee selvittää ensisijaisesti maa-ainesten hyödyntäminen paikallisissa 6.4 ONGELMAJÄTE JA PILAANTUNUT MAA-AINES rakennuskohteissa. ole tehty kartoituksia eikä tutkimuksia. Ongelmajätteiden ja pilaantuneiden maiden määrän ja laadun selvittämiseksi ei välittömästi informoida rakennuttajaa. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä tai pilaantunutta maa-ainesta, niin tästä tulee 7 ASIAKIRJAT 7.1 TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. Tarvitsemansa Tarjouspyyntöasiakirjat on palautettava rakennuttajalle kahden viikon kuluessa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan rakennuttajan yhdyshenkilöltä. siitä, kun urakkapäätöksestä tai tarjousten hylkäämisestä on tiedotettu urakoitsijoille.

8 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Urakkasopinius laaditaan lomakkeelle RT Urakkasopimus. 7.2 URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, Urakoissa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16- salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. sekä yleisiä kunnallisia määräyksiä ja ohjeita. urakkaohjelma, turvallisuusasiakirja, tarjous, lisä- ja muutostöiden ja tarjouspyynnön jälkeen mahdollisesti lähetetyt lisäselvitykset, tämä Urakkasopimukseen liitetään urakkaneuvottelupöytäkirja, tarjouspyyntökirje Näiden lisäksi on noudatettava Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia teknisiä vaatimuksia tulee urakoitsijan omalla kustannuksellaan muuttaa työn tulos tarjouspyynnön Urakoitsija vastaa siitä, että hänen tarjouksensa on tarjouspyynnön mukainen. yksikköhintaluettelo, sekä asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat. Mikäli myöhemmin huomataan, että tarjous tai työn tulos ei vastaa tarjouspyynnön kaupallisia ja/tai 7.3 ASIAKIRJOJEN JULKISUUS urakkaohjelman ja sopimuskohtaisten ehtojen jälkeen. sillä poikkeuksella, että yleiset sopimusehdot (YSE1998) ovat pätevyysjärjestyksessä Asiakirjojen pätevyysjärjestyksen osalta noudatetaan YSE 13 :n mukaista järjestystä, mukaiseksi. asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä 7.4 MÄÄRÄ- JA YKSI KKÖH 1 NTALU ETTELO Urakoitsijan on annettava pyydetyn yksikköhintaluettelon mukaiset hinnat käytettäväksi urakan lisä- ja muutostöitä varten. 7.5 SIDOTUT MÄÄRÄT Määräluetteloja ei ole. mukaan yhteisen mittauksen perusteella. Kalliolouhintaa ei oleteta olevan. Jos kalliolouhintaa esiintyy, korvataan se yksikköhinnan korvataan se yksikköhinnan mukaan yhteisen mittauksen perusteella. Lämmöneristystyötä ei oleteta olevan. Jos tarvetta lämmöneristämiseen esiintyy, Määrät tarkistetaan työsuorituksen yhteydessä.

9 9 Urakoitsija toimittaa suunnitelmat rakennuttajalle sähköisessä muodossa. Muut urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu työselostuksissa. Suunnitelmat tekee urakoitsija kustannuksellaan ja hyväksyttää ne rakennuttajalla ennen Maanrakennusurakoitsija laatu lopulliset tarkepiirustukset. aloituskokouksessa sähköisesti tarjousasiakirjoissa olleet suunnitelmia. toteutusta. 7.6 SUUNNITELMAT JA NIIDEN TOIMITTAMINEN Urakoitsija teettää työmaatarpeisiin tarvittavat suunnitelmat. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle

10 URAKKA-AIKA sovitaan urakkaneuvotteluissa. 8 URAKAN AIKAMÄÄRÄYKSET Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 8.2 TÖIDEN ALOITUS Työt saadaan aloittaa tarjouspyyntökirjeessä mainittuna ajankohtana, kun vakuudet asetettu, ellei urakkaneuvotteluissa toisin sovita. kun työt ovat valmiit ja lopputarkastus tehty ja hyväksytty. alkavaksi siitä, kun pääurakoitsija on saanut luvan aloittaa työt, ja päättyy siihen Rakennusaika on esitetty tarjouspyyntölomakkeessa. Rakennusaika katsotaan 8.3 VÄLITAVOITTEET ajankohdan rakennuttajan yhteyshenkilölle. pitämistä. Urakoitsija sopii tarkastuksen tekonurmen toimittajan kanssa ja tiedottaa sen Kentän pohjan tulee olla tekonurmen asentamisen edellyttämällä tavalla valmiina Tekonurmen toimittajan tulee tarkastaa ja osaltaan hyväksyä pohjatyöt ennen lopputarkastuksen yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia Lopputarkastusajankohta on tarjouspyyntölomakkeessa esitetty valmistumisajankohta tai se 8.4 TYÖAIKA on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät Rakennusaika on laskettu siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. sopimusten mukaisesti. Melua aiheuttavia työvaiheita, kuten louhintaa, ei saa suorittaa klo välisenä aikana. Pääurakoitsija on velvollinen huolehtimaan työaikasäädösten noudattamisesta 8.5 VIIVÄSTYMINEN Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on urakkasopimukseen merkitystä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna kaikissa urakoissa 0,1 %. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus viivästyssakon enimmäismäärän ylittyessä Rakennuttaja voi pidättää viivästyssakon maksamatta olevasta urakkahinnasta. ajan ylittävältä viivästysajalta. sekä lisäksi oikeus periä urakoitsijalta täysimääräinen vahingonkorvaus sakollisen

11 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 TAKUUAIKA Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien kaikissa urakoissa 24 kuukautta. Vaihdettujen ja korjattujen osien osalta takuuaika alkaa alusta korjauksen jälkeen. 9.2 URAKOITSIJAN VAKUUDET Urakoitsijan rakennuttajalle antamat työaikaiset vakuudet ovat 10 % urakan kokonaisurakkahinnasta (arvonlisäverottomasta). Yrityksen heikko vakavaraisuus voi aiheuttaa vakuuden korotuksen. Takuuajan vakuudet ovat pääurakoitsijan osalta 2 % kokonaisurakkahinnasta (arvon 1 isäve rottomasta). Työnaikaisen vakuuden tulee olla voimassa siksi, kunnes koko rakennustyö on loppukatselmuksessa hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuus jätetty rakennuttajalle, kuitenkin vähintään kolme kuukautta yli sovitun vastaanottotarkastuksen. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa koko takuuajan ja vielä kolme kuukautta sen jälkeen. Vakuudeksi hyväksytään pankin, vakuutusyhtiön tai muun rakennuttajan hyväksymä omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus tai valtion omat tai sen takaamat velkasitoumukset. Käytettäessä vakuutena pankkitalletusta, tulee pankilta saada kirjallinen todistus siitä, ettei pankki käytä takuuksi jätetyn talletuksen osalta ns. vastakuittausoikeutta. 9.3 VAKUUTUKSET Urakoitsijalla tulee olla lakisääteisten ja työehtosopimuksiin perustuvien vakuutusten lisäksi YSE 38 :n mukainen rakennustyövakuutus koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee olla suuruudeltaan Vakuutuksen tulee kattaa mahdolliset aliurakatja rakennuttajan hankinnat. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakkahinnasta. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 9.4 RAKENNUTTAJAN VAKUUDET Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 11

12 12 Arvonlisävero 10.2 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN kokonaishinnasta. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. lisätään kuhunkin laskuun. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus ja ainakin alustavasti kiinnitetty paikoilleen. Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen summa, joka muodostuu kiinteästä 10.1 URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu Yksikköhinnat ja maksuerät lasketaan arvonlisäverottomina hintoina ja arvonlisävero Maksuerätaulukko on suoritettu sen maksuerän yhteydessä, johon ko. työ luonnostaan kuuluu. Lisä- ja muutostöistä johtuvat lisämaksut maksetaan, kun ko. työ ja/tai hankinta Erityiset maksuerät vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen Ensimmäinen maksuerä Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. luovutusasiakirjat (sisältäen käyttö- ja huolto-ohjeet) on luovutettu rakennuttajalle. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet sekä Loppuerä ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten Takuuajan huoltojen osuus pidätetään viimeisestä maksuerästä ja maksetaan takuuajan päättyessä, kun huollot todetaan tehdyiksi. on todettu maksukelpoiseksi. Rakennuttajan nimeämä valvoja toteaa, milloin Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle Maksuaika ja viivästyskorko Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty.

13 maksarnattomalle niäärälle suoritetaan määräajan ylittäneeltä ajalta korkolain mukainen kulloinkin voimassaoleva vuotuisen viivästyskorko. Kesälomakautena (heinäkuu-elokuu) maksuaika on 21 vuorokautta. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Kukin urakoitsija laatu työmaa-aikatauluri valniistuniisen jälkeen omista maksuposteistaan rakennuttajalle maksun lankeamisajankohtaennusteen, jotta rakennuttaja pystyy järjesteleniääri niaksupostien maksatusajankohdat HINTASIDONNAISUUS Urakkahinta on kiinteä ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Hintojen ja palkkojen muutokset eivät vaikuta urakkahintaan MUUTOSTYÖT Muutostyötarjous ja -hinnat Muutostöissä noudatetaan YSE 43, 47 :n mukaista menettelyä. Urakoitsijan tulee antaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Muutostöissä noudatetaan yksikköhintaluettelossa sovittuja hintoja, tai näiden puuttuessa yleisesti hyväksyttyjä hintoja tai vastaavin perustein sovittavia hintoja. 44ja Jos hinnasta ei voida muuta sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan yleisten sopimusehtojen 47 :n mukaisesti ellei rakennuttaja ota sitä toteutettavakseen. Kaikista muutos-ja lisätöistä on sovittava kirjallisesti ennen työn alkamista Yksikköhinnat U rakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutos- ja lisätyöt sekä työsuorituksien vähennykset suoritetaan. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä. 13

14 14 :n mukaista menettelyä VALVONTA Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Noudatetaan YSE 60 :n kohdan 2 mukaista menettelyä. Henkilöiden nimet ilmoitetaan viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa RAKENNUTTAJAN ORGANISAATIO JA VALTUUDET 11.3 SUUNNITTELIJAN LAADUNVALVONTA Noudatetaan YSE 59 :n mukaista menettelyä. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO JA VALTUUDET (YSE 56 ) Henkilöiden nimet ilmoitetaan viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa. ja kokenutta työvoimaa, jolla on riittävä koulutus ja luvat tehtävien suorittamiseen. Urakoitsijan edellytetään käyttävän kohteen rakennussuorituksissa ammattitaitoista 12.2 TYÖVOIMA Noudatetaan YSE RAKENNUTTAJAN VALVONTA joka pitää listaa työmaan työntekijöistä. Jokaisen aliurakoitsijan on nimettävä vastuuhenkilö. Rakennuttajan taholta tapahtuva valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta. (205/2009). Noudatetaan rakennustyön turvallisuudesta annettua Valtioneuvoston asetusta työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle, 12.3 KULKULUVAT Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa Työntekijöillä on oltava kuvallinen kulkulupa, josta ilmenee henkilön lisäksi hänen työnantajansa ja veron umeronsa.

15 15 vähintään kerran kuukaudessa ellei urakkaneuvotteluissa muuta sovita TYÖMAAKOKOUKSET 12.4 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA Pääurakoitsija varaa riittävän suuren tilan kokouksen pitämiseen. Ensimmäisen työmaakokouksen yhteydessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain tulevat asiat ennakolta rakennuttajan edustajalle niin hyvissä ajoin, että kaikki Paaurakoitsijan on pidettävä asiamukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työrnaapäiväkirjaa, työmaakokousta. jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Urakoitsijalla osapuolet ja suunnittelijat saavat niistä tiedon vähintään kaksi työpäivää ennen on velvollisuus kirjata työmaapäiväkirjaan mahdollisten muiden urakoitsijoiden tekemät mukainen rakennustyön aloituskokous. kappaleena joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. työmaan kulkua koskevat huomautukset. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena velvollisia sopimaan keskenään pitämissään neuvotteluissa. Urakoitsijoiden keskinäisistä on oikeus osallistua näihin kokouksiin. Urakoitsijat ovat velvollisia pitämään Työmaalla pidetään rakennuttajan ja urakoitsijoiden sopimina ajankohtina työmaakokouksia kokouksista sovitaan tarpeen mukaan ja rakennuttajan paikallisvalvojalla Keskinäisiä työmaajärjestelyjä, aikatauluja tms. koskevat asiansa ovat urakoitsijat jotta ne saavuttavat rakennuttajan lopullisen hyväksynnän. Sopijaosapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan työmaakokouksessa käsiteltäväksi kokouksissa muistiota, joka toimitetaan rakennuttajalle. Urakoitsijan keskenään sopimat asiat kirjataan myös työmaakokouspöytäkirjoihin, varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, 12.6 URAKOITSIJOIDEN YHTEISET TOIMITUKSET kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja. tarkastusasiakirjaa. Noudatetaan YSE 69 :n mukaista menettelyä VIRANOMAISTARKASTUKSET Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön

16 TARKASTUSKUSTANNUKSET Noudatetaan YSE 70 - Noudatetaan YSE 70 - :n mukaista menettelyä. 74 :n mukaista menettelyä VASTAANOTTOMENETTELY Mikäli tarkastus urakoitsijan työsuorituksesta johtuvasta syystä joudutaan kokonaan uusimaan, maksaa urakoitsija tilaajan asiantuntijoiden palkkiot. Sadevesiviemäreille ja mahdollisille salaojille suoritetaan toimintakokeet TOIMINTAKOKEET vastaanottotarkastuksessa. toimittajalta todistuksen pohjan asennuskelpoisuudesta VASTAANOTTOTARKASTUS laajuudessa ja toimitettava osaltaan käyttö- ja huolto-ohjeet viimeistään Urakoitsijan on osallistuttava huolto-ohjeiden laadintaan asiakirjoissa edellytetyssä Välitavoitteen vastaanottotarkastus voidaan pitää, kun urakoitsija on saanut tekonurmen 13.5 LUOVUTUSASIAKIRJAT 13.2 URAKKASUORITUKSEN TARKASTUS 13.6 KÄYTÖN OPASTUS Urakoitsija perehdyttää tilaajan edustajan käytön opastusta vaativiin laitteisiin laaturaportit ja -dokumentit, tarkepiirustukset ja dokumentti itse uovutuksesta. Lisäksi urakoitsijan tulee luovuttaa vastaanottotarkastuksessa mm. tekemänsä oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa. Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Rakennustyön tarkastusasiakirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna luovuttaa vastaanottotarkastuksessa. Naapurikiinteistöjen loppukatselmuspöytäkirja, mikäli katselmuksia on tehty, tulee (valaistuksen ohjaus, yms.). 14 ERIMIELISYYDET Riitaisuudet ratkaistaan rakennuttajan kotipaikan käräjäoikeudessa RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

17 17 lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Lisätietoja antaa ja tiedusteluihin vastaa tekninen johtaja Taneli Rasmus, taneli.rasmusjoutsa.fi rakennuttajalle sähköpostilla viimeistään Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa käsittelyssä tarvittavia lisäselvityksiä. 15 LISÄTIEDOT Joutsassa 25. päivänä huhtikuuta Tilaajalla on oikeus pyytää ja tarjouksen antajalla velvollisuus antaa tarjousten

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Urakkaohjelma. Työ: E23428. Turku 5.3.2012

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Urakkaohjelma. Työ: E23428. Turku 5.3.2012 KOKEMÄEN KAUPUNKI TULKKILANPUISTON TEKONURMIKENTTÄ Työ: E23428 Turku 5.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Oulu

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013 MYRSKYLÄN KUNTA MARJUMÄENTIEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työ: E26269 Tampere 20.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5 www.fmcgroup.fi Toimistot:

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Urakkaohjelma

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Urakkaohjelma Koulukeskuksen pysäköintialue Urakkaohjelma SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA... 1 0.3 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE... 2

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E24139. Turku 21.4.2011

EURAJOEN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E24139. Turku 21.4.2011 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi Työ: E24139 Turku 21.4.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TYÖNUMERO: E26616.10 URJALAN KUNTA VESIHUOLTOVERKOSTON LAAJENNUSALUEET LEIRINTÄALUEEN ALUE, VAIHE 1 24.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY

URAKKAOHJELMA TYÖNUMERO: E26616.10 URJALAN KUNTA VESIHUOLTOVERKOSTON LAAJENNUSALUEET LEIRINTÄALUEEN ALUE, VAIHE 1 24.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TYÖNUMERO: E26616.10 URJALAN KUNTA VESIHUOLTOVERKOSTON LAAJENNUSALUEET LEIRINTÄALUEEN ALUE, VAIHE 1 SWECO YMPÄRISTÖ OY TOIMISTO ESIM. TURKU Muutoslista A ARY HPR SMÄK MUUTOS A 3.2.2015 KAS KAS SMÄK VALMIS

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI PAPPILANTIEN PERUSKORJAUS TYÖNUMERO: SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI PAPPILANTIEN PERUSKORJAUS TYÖNUMERO: SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20601314-001 LAITILAN KAUPUNKI PAPPILANTIEN PERUSKORJAUS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista fianry fimina fimari VALMIS KOMMENTEILLE 5.6.2017 fimari LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNTA Kaava-alue: Palonummi 2 Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1 (16) Sisällysluettelo 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 1.1 Rakennuttaja... 1 1.2

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TIEDOT... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 TOIMITTAJA... 3 2. RAKENNUSKOHDE... 3 2.1 RAKENNUSKOHDE... 3 2.2 RAKENNUSPAIKKA... 3 3. HANKKEEN

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA SISÄLLYSLUETTELO 1 (16) 1. RAKENNUSKOHTEET... 4 1.1 Rakennuskohteet... 4 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan...

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 KVR-URAKKA Piipsjärven koulu, Oulainen KVR-urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.2 Rakennuttaja 0.3 Rakennuttaminen ja valvonta

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014

LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014 LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014 0 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakenuttaja = tilaaja Liikelaitos Kokkolan Satama Kantasatamantie 50 67900 KOKKOLA

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TYÖNUMERO: LOIMAAN KAUPUNKI URHEILUKESKUKSEN TEKONURMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

URAKKAOHJELMA TYÖNUMERO: LOIMAAN KAUPUNKI URHEILUKESKUKSEN TEKONURMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20601232 LOIMAAN KAUPUNKI URHEILUKESKUKSEN TEKONURMI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS KOMMENTEILLE FIANRY FIMARI FIMINA LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 23.2.2011 Laatija: Sami Koskela URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE

PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE URAKKAOHJELMA 30.10.2009 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (RU, LV, IV ja S) 2 (14) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 Rakennushankkeen

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET Urakkaohjelma Iitin kunta 0534 C93271 18.4.2008 FCG PLANEKO OY Urakkaohjelma 0534-C93271 Kuopio/ Teemu Saastamoinen 18.4.2008 IITIN KUNTA KESKIKADUN JA LINJA-AUTOASEMAN

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Uudenmaan Urakkaohjelma 1 (14) As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 18.5.2009 Laatija: Sami Koskela Uudenmaan Urakkaohjelma

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU)

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU) LIITE 1. URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU) Keskuskatu 30 23800 LAITILA HANKE 4 / 2017 Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja

Lisätiedot

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta LUONNOS 31.3.2011 Sivu 1/9 Tilaaja Urakoitsija Liikelaitos Oulun Tilakeskus Urakoitsija A Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta Rakennuskohde Neitsytkorventie

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (13) MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500 vaihde www.pornainen.fi 0130095-3

Lisätiedot

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 22.4.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten uusi ryhmäkoti, Oulainen Urakkaohjelma

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TYÖNUMERO: PORNAISTEN KUNTA JOKIKUJA

URAKKAOHJELMA TYÖNUMERO: PORNAISTEN KUNTA JOKIKUJA TYÖNUMERO: 20601187 PORNAISTEN KUNTA JOKIKUJA Muutoslista 31.3.2017 FIANRY FIMARI FIJOAM VALMIS KOMMENTEILLE 31.3.2017 FIJOAM LUONNOS 8.5.2017 MAUT PÄIVITETTY MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Asunto Oy Alkutie Alkutie Helsinki

Asunto Oy Alkutie Alkutie Helsinki Asunto Oy Alkutie 29-35 Alkutie 29-35 00660 Helsinki URAKKAOHJELMA Vesikatteen uusinta Alkutie 29-35 Vesikatteen uusinta, urakkaohjelma 2(14) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012

URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012 ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita; PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) LVIA-URAKAT SÄHKÖ- JA TELEURAKKA 1 URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA)

KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Laatija:

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

MATTILANKADUN SANEERAUS Vaihe 1

MATTILANKADUN SANEERAUS Vaihe 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka MATTILANKADUN SANEERAUS Vaihe 1 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 7.6.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA)

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU)

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) Kaukolantie 30 23800 LAITILA HANKE 3 / 2017 Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Parkanon seurakuntatalo URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 22.2.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Pyhärannan kunta / Ihoden koulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 28.5.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Länsi-Pohjan keskussairaala Potilasosastot. Hoitajakutsujärjestelmät URAKKAOHJELMA

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Länsi-Pohjan keskussairaala Potilasosastot. Hoitajakutsujärjestelmät URAKKAOHJELMA Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Tekninen osasto Kauppakatu 25 94100 Kemi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Länsi-Pohjan keskussairaala Potilasosastot Hoitajakutsujärjestelmät URAKKAOHJELMA 12.10.2016

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto PARIKKALAN KUNTA Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen PARIKKALAN KUNTA Tekninen osasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 5 0.1 RAKENNUTTAJA 5 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 5 0.3

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

Vierimaantien jätevesiviemärin saneeraus aukikaivamattomalla tekniikalla

Vierimaantien jätevesiviemärin saneeraus aukikaivamattomalla tekniikalla 1/12 1 Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Tilaaja / rakennuttaja Nimi: Ylivieskan Kaupunki / Kuntatekniikan yksikkö Osoite: PL 70, 84100 Ylivieska, www.ylivieska.fi Yhdyshenkilö: kuntatekniikanpäällikkö

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 98)

URAKKAOHJELMA (YSE 98) URAKKAOHJEMA 1 Rakennuskohde Ranuan eläinpuiston piha-alue URAKKAOHJELMA (YSE 98) 21.6.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennusurakka (=pääurakka) (Rakennustekniset työt) Laatija: Jari

Lisätiedot

Koivikon rivitalo D:n peruskorjaus, KVR URAKKAOHJELMA

Koivikon rivitalo D:n peruskorjaus, KVR URAKKAOHJELMA Koivikon rivitalo D:n peruskorjaus, KVR URAKKAOHJELMA 3.5.2017 2 Sisällysluettelo 1. Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1. Rakennuttaja... 4 1.2. Rakennuskohde ja -paikka... 4 1.3. Kiinteistön perustiedot...

Lisätiedot

KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015

KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015 KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015 URAKKAOHJELMA 16.6.2015 0 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakenuttaja = tilaaja Kokkolan Satama Oy Kantasatamantie 50 67900 KOKKOLA Puh. 06-824

Lisätiedot

KVR URAKKAOHJELMA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN. Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI

KVR URAKKAOHJELMA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN. Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI PALVELUKOTI ONNELA DEMENTIAKODIN LAAJENNUS AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN KVR URAKKAOHJELMA 1 AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

JUHATEK URAKKAOHJELMA YSE Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus

JUHATEK URAKKAOHJELMA YSE Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus Ranua Yläkoulun putkikorjaus 28.4.2014 1/12 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 28.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot