JOUTSAN KUNTA URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ. maanrakennustyöt. Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA URAKKAOHJELMA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUTSAN KUNTA URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ. maanrakennustyöt. Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA 10.4.2013 URAKKAOHJELMA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT"

Transkriptio

1 1 maanrakennustyöt Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Taneli Rasmus URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ Joutsa Urakkaohjelma - JOUTSAN KUNTA Sähköposti: tanellrasmus(äjoutsa.fi Puhelin: RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA Osoite: PL 20 (Länsitie 5) URHEILUPUISTON TEKONURMIKENTTÄ JOUTSAN KUNTA Nimi: Joutsan kunta URAKKAOHJELMA Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Taneli Rasmus Joutsa Nimi: Joutsan kunta 0.1 RAKENNUTTAJA 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Sähköposti: taneli.rasmus(joutsa.fi Puhelin: Osoite: PL 20 (Länsitie 5) 1 RAKENNUSKOHDE alueelle. Kohteena on tekonurmipintaisen jalkapallo/pesäpallokentän maanrakennustyöt Urheilupuiston 1.1 RAKENNUSKOHDE JA -PAIKKA tutustumisesta voi sopia tekninen johtaja Taneli Rasmuksen kanssa. Urakoitsijan tulee tutustua urakkakohteeseen ennen tarjouksen antamista. Urakkakohteeseen 1.2 TUTUSTUMINEN RAKENNUSPAIKKAAN

2 2 Urakoitsijalla on oikeus käyttää aliurakoitsijoita. Aliurakoitsijat on hyväksytettävä 2.3 URAKKASUHTEET päätoteuttajana ja tekee tarvittavat suunnitelmat. Maanrakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana Urakkamuotona on KVR-urakka. 2.1 SUORITUS VELVOLLISUUDEN LAAJUUS 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO tilaajalla YSE 1998:n mukaisesti. Aliurakoitsijalla ei ole oikeuttaa käyttää aliurakoitsijaa ts. aliurakoitsijoiden ketjutus ei ole mahdollista. Jäljempänä mainitut kentän osat rakennuttaja hankkii erillisurakkoina ja ne eivät sisälly pääurakkaan. Maanrakennusurakoitsija toimii työmaan pääurakoitsijana, ja urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi työmaapalvelut. ja mittaustöineen teknistenselostusten (palloliiton tekonurmiopas) ja piirustusten mukaisesti. 3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 PÄÄURAKKA Maarakennustöiden maksuperusteena on kokonaishinta. 2.2 MAKSUPERUSTE Urakka käsittää suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn tekonurmipintaisen jalkapallokentän rakentamisen niihin kuuluvine materiaaleineen, rakenteineen sekä aputoimintoineen Työn katsotaan olevan valmis kun kaikki asiakirjaluettelon mukaisissa suunnitelma asiakirjoissa esitetyt työt on tehty huomioiden jäljempänä mainitut urakkarajat. 3.2 SIVU-URAKAT 3.3 RAKENNUTTAJAN HANKINNAT JA ERILLISURAKAT Ei sivu-urakoita. sekä valaistuksen toteuttaminen toteutetaan erillisinä urakoina. Pallokentän aitaaminen, tekonurmen hankinta ja asentaminen, huoltotien ja suoja-alueen päällyste 3.4 URAKKARAJAT Urakkarajat ilmenevät suunnitelma- ja tarjouspyyntöasiakirjoista.

3 3 4.2 TYÖAIKATAULU 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. on merkittävä aliurakoitsijoiden työt sekä työmaan kuljetus- ja liikennejärjestelyt. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla Rakennuttaja huolehtii hankkeen tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Urakoitsija työturvallisuuden vaatimukset. Päaurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa työmaakokouksessa. urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.1 YHTEISTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Aikatauluun on varattava tekonurmen asennukseen tarvittava aika, jonka valittava pääurakoitsija sopii tarkemmin tekonurmen toimittajan kanssa. vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta. 4.3 TURVALLISUUS Pääurakoitsijan on laadittava työstä turvallisuusasiakirjat ennen töiden aloittamista ja päivitettävä ja mahdollisesti tarvittavista lisäselvityksistä. Pääurakoitsijan on laadittava rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun aloittamista. sitä työn edetessä. Työturvallisuusasiakirjat pitää myös hyväksyttää rakennuttajalla ennen töiden Urakoitsija huolehtii kaivantojen työturvallisuuteen liittyvien asiakirjojen oikeellisuudesta opastus työmaan työturvallisuuteen. Turvallisuus- ja riskienhallintasuunnitelma ei kuitenkaan miltään osin vähennä Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaiselle työntekijälle annetaan riittävä tavoitettavissa oleva henkilö, joka toimii urakoitsijan edustajana turvallisuusasioissa urakoitsijan vastuuta työmaalla toimimisesta. Urakoitsijan on nimettävä työmaalta eli ns. vastuunalaisena henkilönä.

4 Työalueet 4.4 TYÖMAAJÄRJESTELYT ja viranomaisilta sekä rakennuttajan hyväksyminen alueiden käytölle. Alueet Liikenne Työaikaisen liikenteen järjestely kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsija hankkii tarvittavat varten tarvitsemansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat maanomistajilta Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut urakan toteuttamista urakka-alueen lisäksi tarpeen vaatiessa puhtaiden maamassojen läjitysalueen. Rakennuttaja asettaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelmien mukaisen on sijoitettava ja niitä on käytettävä siten, että niistä ei aiheudu tarpeetonta haittaa liikenteelle ja alueiden muulle käytölle, eivätkä ne tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Maamassojen läjitysalue sovitaan urakkaneuvotteluissa. Mikäli maamassojen läjitysalue ellei alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu. Urakoitsija korvaa mahdolliset maa- ja kiviainesten poiskuljetus ja käsittely kuuluu urakkaan. Alueelta mahdollisesti ylijäävä ja Urakka-alueelta irrotettavien ylimääräisten täyttöihin tai muihin rakenteisiin kelpaamattomien on kauempana kuin 5 km, urakoitsijalle korvataan aiheutuneet lisäkustannukset työaikaiset vauriot. yksikköhintaluettelon mukaisesti. Käytön jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, työluvat (mm. ELY, kunta, tieosuuskunnat). poiskuljetettava hyödyntämiskelpoinen maa-aines jää urakoitsijan omaisuudeksi. edustajien kanssa. Urakoitsija noudattaa työluvissa annettuja ohjeita ja määräyksiä. Kulkua kiinteistöille ei saa katkaista kuin väliaikaisesti. Kulun katkaisemisesta ja kaivantojen suojauksesta. Toteutettavista liikennejärjestelyistä sovitaan tarpeen vaatiessa urakoitsijan on neuvoteltava ja sovittava hyvissä ajoin rakennuttajan sekä kiinteistöjen vastaa kaikista liikennejärjestelyihin liittyvistä opastuksista, liikenneohjauksesta tarkemmin aloituskatselmuksessa tai urakkaneuvotteluissa. Liikennejärjestelyt on tehtävä asiallisesti siten, että häiriöt ovat lyhytaikaisia. Urakoitsija Työn aikana urakoitsijan tulee huolehtia, että kaikki alueella olevat johdot, laitteet, Vedenjakelu ja viemäröinti vähäisiä, mahdollisista siirtotöistä aiheutuvia katkoksia. varusteet yms. ovat toimintakunnossa koko työn keston ajan lukuun ottamatta

5 5 ottamatta vähäisiä, siirto- ja liitostöistä aiheutuvia katkoksia. laitteet, varusteet yms. ovat toimintakunnossa koko työn keston ajan lukuun Rakennusalueella on rakennustyötä rajoittavia kohteita Sähkö Rajoitukset, varottavat kohteet ja alueet työmaa-alueella. Urakoitsija hankkii ja kustantaa kaiken työsuorituksessa tarvittavan sähkön. Työn aikana liikkuneet tai poistettavat rajamerkit saatetaan paikoilleen työn päätyttyä Päätoteuttaja toteuttaa tarvittavat suoja-aidat ja muut tarpeelliset suoja-rakenteet johtojen, kaapeleiden ja sähkölinjojen siirron ajankohdasta. Kaapeleiden, putkien ja johtojen kaivu- ja peittämistyöt sisältyvät maanrakennusurakkaan. Lisäksi Urakoitsijan on ennen kaivutöihin ryhtymistä tilattava kaapelinäytötja selvitettävä Putkien ja johtojen siirto kaapelien ja johtojen tarkka sijainti. urakoitsijan kustannuksella. Urakoitsija ei saa siirtää rajapyykkejä, monikulmiopisteitä yms. Maarakennusurakoitsija vastaa, että urakka-alueeseen rajoittuvat sadevesi-, vesi- ja viemärijohdot, Rakennusalueella on varauduttava mahdollisiin kaapelien, putkien ja johtojen siirtoihin. Pääurakoitsijan on sovittava kaapeleiden, putkien ja johtojen omistajien kanssa ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden siirroista aiheutuvat kustannukset. maanrakennusurakkaan sisältyy mahdolliset sähkö- ja puhelinpylväiden tukien ja harusten Tarpeen vaatiessa pidetään suunnitelmakatselmus ennen urakkasopimuksen tekemistä 4.5 SUUNNITELMAKATSELMUS toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 4.6 ERITYISET KATSELMUKSET JA MITTAUKSET urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan Alkukatselmus suoritetaan urakkaneuvotteluissa sovittavien periaatteiden kiinteistöissä ennen rakennustöiden aloittamista alkukatselmus ja töiden loputtua Pääurakoitsijan on pidettävä tarvittaessa rakennusalueen lähellä sijaitsevissa loppukatselmus, jossa todetaan, onko rakennustyö mahdollisesti aiheuttanut vaurioita. mukaisesti (esim. kallion louhinta, puhdasvesikaivot). 4.7 LUVAT JA ILMOITUKSET Työsuoritukseen mahdollisesti liittyvien Iupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä huolehtii Muista katselmuksista ja mittauksista sovitaan erikseen.

6 6 5 LAATU - ELY:n - ilmoitus - ennakkoilmoitus aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelle. paikalliselle paloviranomaiselle räjäytys- ja louhintatyömaan poistumis- ja pelastautumissuunnitelmasta - räjäytystyöilmoitus - tilapäisestä melusla ja tärinästä tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranornaiselle (Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) tiealueelle urakoitsija. Työsuoritukseeri liittyviä lupia ja ilmoituksia ovat mm: vaatima työlupa jossa on esitetty, kuinka urakoitsija varmistaa työtuloksen vaatimustenmukaisuuden. Laatusuunnitelmassa on esitettävä laadun dokumentointi. ja suunnittelijan hyväksyminen. Noudatetaan YSE98:n 10 :n ja 28 :n mukaista 5.2 URAKOITSIJAN LAADUN VALVONTA Urakoitsijan tulee noudattaa työssä YSE :n mukaista aadunvalvontaa. 5.3 VAIHTOEHTOISET TUOTTEET vastaavia tuotteita, urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita menettelyä. 6 YMPÄRISTÖ 5.1 LAADUNVARMISTUS 6.1 YMPÄRISTÖN SUOJELU työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Pääurakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna, kierrättämällä valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma, Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset Työmaan ulkopuolista melua, tärinää ja pölyä aiheuttavat työvaiheet on pyrittävä materiaaleja, suunnittelemalla ylijäämämaiden hyötykäyttö ja ottamalla tuotteita minimoimaan.

7 7 sisälly urakkaan. Urakka-alueella olevien puiden poistaminen tapahtuu rakennuttajan toimesta. Puiden poisto ei 6.2 IRROTETTAVAT AINEKSET JA PURKUJÄTE 6.3 MAA-AINESTEN HYÖTYKÄYTTÖ Urakoitsijan edellytetään pyrkivän luovuttamaan mahdollisimman suuren osan ylijäämämassoista Kojeetja laitteet sekä tasaus kuuluu urakkaan. Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen maa- ja kiviainesten poiskuljetus ja läjitys Maa-, kivi- ja puuaines Muilta osin noudatetaan YSE 53 :n mukaista menettelyä. Noudatetaan YSE 53 :n mukaista menettelyä. Työssä hyödynnettävien puhtaiden maamassojen läjitysalue sovitaan urakkaneuvotteluissa Raivaus-ja purkujäte poiskuljetus tapahtuu tämän kustannuksella. Noudatetaan YSE 53 :n mukaista menettelyä. Mahdollisesti ylijäävät hyödynnettävät maamassat jäävät urakoitsijan omaisuudeksi ja niiden hyötykäyttöön. Urakoitsijan tulee selvittää ensisijaisesti maa-ainesten hyödyntäminen paikallisissa 6.4 ONGELMAJÄTE JA PILAANTUNUT MAA-AINES rakennuskohteissa. ole tehty kartoituksia eikä tutkimuksia. Ongelmajätteiden ja pilaantuneiden maiden määrän ja laadun selvittämiseksi ei välittömästi informoida rakennuttajaa. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä tai pilaantunutta maa-ainesta, niin tästä tulee 7 ASIAKIRJAT 7.1 TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä sarjana. Tarvitsemansa Tarjouspyyntöasiakirjat on palautettava rakennuttajalle kahden viikon kuluessa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan rakennuttajan yhdyshenkilöltä. siitä, kun urakkapäätöksestä tai tarjousten hylkäämisestä on tiedotettu urakoitsijoille.

8 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Urakkasopinius laaditaan lomakkeelle RT Urakkasopimus. 7.2 URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, Urakoissa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16- salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. sekä yleisiä kunnallisia määräyksiä ja ohjeita. urakkaohjelma, turvallisuusasiakirja, tarjous, lisä- ja muutostöiden ja tarjouspyynnön jälkeen mahdollisesti lähetetyt lisäselvitykset, tämä Urakkasopimukseen liitetään urakkaneuvottelupöytäkirja, tarjouspyyntökirje Näiden lisäksi on noudatettava Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia teknisiä vaatimuksia tulee urakoitsijan omalla kustannuksellaan muuttaa työn tulos tarjouspyynnön Urakoitsija vastaa siitä, että hänen tarjouksensa on tarjouspyynnön mukainen. yksikköhintaluettelo, sekä asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat. Mikäli myöhemmin huomataan, että tarjous tai työn tulos ei vastaa tarjouspyynnön kaupallisia ja/tai 7.3 ASIAKIRJOJEN JULKISUUS urakkaohjelman ja sopimuskohtaisten ehtojen jälkeen. sillä poikkeuksella, että yleiset sopimusehdot (YSE1998) ovat pätevyysjärjestyksessä Asiakirjojen pätevyysjärjestyksen osalta noudatetaan YSE 13 :n mukaista järjestystä, mukaiseksi. asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä 7.4 MÄÄRÄ- JA YKSI KKÖH 1 NTALU ETTELO Urakoitsijan on annettava pyydetyn yksikköhintaluettelon mukaiset hinnat käytettäväksi urakan lisä- ja muutostöitä varten. 7.5 SIDOTUT MÄÄRÄT Määräluetteloja ei ole. mukaan yhteisen mittauksen perusteella. Kalliolouhintaa ei oleteta olevan. Jos kalliolouhintaa esiintyy, korvataan se yksikköhinnan korvataan se yksikköhinnan mukaan yhteisen mittauksen perusteella. Lämmöneristystyötä ei oleteta olevan. Jos tarvetta lämmöneristämiseen esiintyy, Määrät tarkistetaan työsuorituksen yhteydessä.

9 9 Urakoitsija toimittaa suunnitelmat rakennuttajalle sähköisessä muodossa. Muut urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu työselostuksissa. Suunnitelmat tekee urakoitsija kustannuksellaan ja hyväksyttää ne rakennuttajalla ennen Maanrakennusurakoitsija laatu lopulliset tarkepiirustukset. aloituskokouksessa sähköisesti tarjousasiakirjoissa olleet suunnitelmia. toteutusta. 7.6 SUUNNITELMAT JA NIIDEN TOIMITTAMINEN Urakoitsija teettää työmaatarpeisiin tarvittavat suunnitelmat. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle

10 URAKKA-AIKA sovitaan urakkaneuvotteluissa. 8 URAKAN AIKAMÄÄRÄYKSET Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 8.2 TÖIDEN ALOITUS Työt saadaan aloittaa tarjouspyyntökirjeessä mainittuna ajankohtana, kun vakuudet asetettu, ellei urakkaneuvotteluissa toisin sovita. kun työt ovat valmiit ja lopputarkastus tehty ja hyväksytty. alkavaksi siitä, kun pääurakoitsija on saanut luvan aloittaa työt, ja päättyy siihen Rakennusaika on esitetty tarjouspyyntölomakkeessa. Rakennusaika katsotaan 8.3 VÄLITAVOITTEET ajankohdan rakennuttajan yhteyshenkilölle. pitämistä. Urakoitsija sopii tarkastuksen tekonurmen toimittajan kanssa ja tiedottaa sen Kentän pohjan tulee olla tekonurmen asentamisen edellyttämällä tavalla valmiina Tekonurmen toimittajan tulee tarkastaa ja osaltaan hyväksyä pohjatyöt ennen lopputarkastuksen yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia Lopputarkastusajankohta on tarjouspyyntölomakkeessa esitetty valmistumisajankohta tai se 8.4 TYÖAIKA on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät Rakennusaika on laskettu siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. sopimusten mukaisesti. Melua aiheuttavia työvaiheita, kuten louhintaa, ei saa suorittaa klo välisenä aikana. Pääurakoitsija on velvollinen huolehtimaan työaikasäädösten noudattamisesta 8.5 VIIVÄSTYMINEN Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on urakkasopimukseen merkitystä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna kaikissa urakoissa 0,1 %. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus viivästyssakon enimmäismäärän ylittyessä Rakennuttaja voi pidättää viivästyssakon maksamatta olevasta urakkahinnasta. ajan ylittävältä viivästysajalta. sekä lisäksi oikeus periä urakoitsijalta täysimääräinen vahingonkorvaus sakollisen

11 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 TAKUUAIKA Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien kaikissa urakoissa 24 kuukautta. Vaihdettujen ja korjattujen osien osalta takuuaika alkaa alusta korjauksen jälkeen. 9.2 URAKOITSIJAN VAKUUDET Urakoitsijan rakennuttajalle antamat työaikaiset vakuudet ovat 10 % urakan kokonaisurakkahinnasta (arvonlisäverottomasta). Yrityksen heikko vakavaraisuus voi aiheuttaa vakuuden korotuksen. Takuuajan vakuudet ovat pääurakoitsijan osalta 2 % kokonaisurakkahinnasta (arvon 1 isäve rottomasta). Työnaikaisen vakuuden tulee olla voimassa siksi, kunnes koko rakennustyö on loppukatselmuksessa hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuus jätetty rakennuttajalle, kuitenkin vähintään kolme kuukautta yli sovitun vastaanottotarkastuksen. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa koko takuuajan ja vielä kolme kuukautta sen jälkeen. Vakuudeksi hyväksytään pankin, vakuutusyhtiön tai muun rakennuttajan hyväksymä omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus tai valtion omat tai sen takaamat velkasitoumukset. Käytettäessä vakuutena pankkitalletusta, tulee pankilta saada kirjallinen todistus siitä, ettei pankki käytä takuuksi jätetyn talletuksen osalta ns. vastakuittausoikeutta. 9.3 VAKUUTUKSET Urakoitsijalla tulee olla lakisääteisten ja työehtosopimuksiin perustuvien vakuutusten lisäksi YSE 38 :n mukainen rakennustyövakuutus koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee olla suuruudeltaan Vakuutuksen tulee kattaa mahdolliset aliurakatja rakennuttajan hankinnat. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakkahinnasta. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 9.4 RAKENNUTTAJAN VAKUUDET Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 11

12 12 Arvonlisävero 10.2 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN kokonaishinnasta. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. lisätään kuhunkin laskuun. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus ja ainakin alustavasti kiinnitetty paikoilleen. Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen summa, joka muodostuu kiinteästä 10.1 URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu Yksikköhinnat ja maksuerät lasketaan arvonlisäverottomina hintoina ja arvonlisävero Maksuerätaulukko on suoritettu sen maksuerän yhteydessä, johon ko. työ luonnostaan kuuluu. Lisä- ja muutostöistä johtuvat lisämaksut maksetaan, kun ko. työ ja/tai hankinta Erityiset maksuerät vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen Ensimmäinen maksuerä Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. luovutusasiakirjat (sisältäen käyttö- ja huolto-ohjeet) on luovutettu rakennuttajalle. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet sekä Loppuerä ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten Takuuajan huoltojen osuus pidätetään viimeisestä maksuerästä ja maksetaan takuuajan päättyessä, kun huollot todetaan tehdyiksi. on todettu maksukelpoiseksi. Rakennuttajan nimeämä valvoja toteaa, milloin Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle Maksuaika ja viivästyskorko Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty.

13 maksarnattomalle niäärälle suoritetaan määräajan ylittäneeltä ajalta korkolain mukainen kulloinkin voimassaoleva vuotuisen viivästyskorko. Kesälomakautena (heinäkuu-elokuu) maksuaika on 21 vuorokautta. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Kukin urakoitsija laatu työmaa-aikatauluri valniistuniisen jälkeen omista maksuposteistaan rakennuttajalle maksun lankeamisajankohtaennusteen, jotta rakennuttaja pystyy järjesteleniääri niaksupostien maksatusajankohdat HINTASIDONNAISUUS Urakkahinta on kiinteä ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Hintojen ja palkkojen muutokset eivät vaikuta urakkahintaan MUUTOSTYÖT Muutostyötarjous ja -hinnat Muutostöissä noudatetaan YSE 43, 47 :n mukaista menettelyä. Urakoitsijan tulee antaa suunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Muutostöissä noudatetaan yksikköhintaluettelossa sovittuja hintoja, tai näiden puuttuessa yleisesti hyväksyttyjä hintoja tai vastaavin perustein sovittavia hintoja. 44ja Jos hinnasta ei voida muuta sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan yleisten sopimusehtojen 47 :n mukaisesti ellei rakennuttaja ota sitä toteutettavakseen. Kaikista muutos-ja lisätöistä on sovittava kirjallisesti ennen työn alkamista Yksikköhinnat U rakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutos- ja lisätyöt sekä työsuorituksien vähennykset suoritetaan. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä. 13

14 14 :n mukaista menettelyä VALVONTA Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Noudatetaan YSE 60 :n kohdan 2 mukaista menettelyä. Henkilöiden nimet ilmoitetaan viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa RAKENNUTTAJAN ORGANISAATIO JA VALTUUDET 11.3 SUUNNITTELIJAN LAADUNVALVONTA Noudatetaan YSE 59 :n mukaista menettelyä. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO JA VALTUUDET (YSE 56 ) Henkilöiden nimet ilmoitetaan viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa. ja kokenutta työvoimaa, jolla on riittävä koulutus ja luvat tehtävien suorittamiseen. Urakoitsijan edellytetään käyttävän kohteen rakennussuorituksissa ammattitaitoista 12.2 TYÖVOIMA Noudatetaan YSE RAKENNUTTAJAN VALVONTA joka pitää listaa työmaan työntekijöistä. Jokaisen aliurakoitsijan on nimettävä vastuuhenkilö. Rakennuttajan taholta tapahtuva valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta. (205/2009). Noudatetaan rakennustyön turvallisuudesta annettua Valtioneuvoston asetusta työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle, 12.3 KULKULUVAT Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa Työntekijöillä on oltava kuvallinen kulkulupa, josta ilmenee henkilön lisäksi hänen työnantajansa ja veron umeronsa.

15 15 vähintään kerran kuukaudessa ellei urakkaneuvotteluissa muuta sovita TYÖMAAKOKOUKSET 12.4 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA Pääurakoitsija varaa riittävän suuren tilan kokouksen pitämiseen. Ensimmäisen työmaakokouksen yhteydessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain tulevat asiat ennakolta rakennuttajan edustajalle niin hyvissä ajoin, että kaikki Paaurakoitsijan on pidettävä asiamukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työrnaapäiväkirjaa, työmaakokousta. jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Urakoitsijalla osapuolet ja suunnittelijat saavat niistä tiedon vähintään kaksi työpäivää ennen on velvollisuus kirjata työmaapäiväkirjaan mahdollisten muiden urakoitsijoiden tekemät mukainen rakennustyön aloituskokous. kappaleena joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. työmaan kulkua koskevat huomautukset. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena velvollisia sopimaan keskenään pitämissään neuvotteluissa. Urakoitsijoiden keskinäisistä on oikeus osallistua näihin kokouksiin. Urakoitsijat ovat velvollisia pitämään Työmaalla pidetään rakennuttajan ja urakoitsijoiden sopimina ajankohtina työmaakokouksia kokouksista sovitaan tarpeen mukaan ja rakennuttajan paikallisvalvojalla Keskinäisiä työmaajärjestelyjä, aikatauluja tms. koskevat asiansa ovat urakoitsijat jotta ne saavuttavat rakennuttajan lopullisen hyväksynnän. Sopijaosapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan työmaakokouksessa käsiteltäväksi kokouksissa muistiota, joka toimitetaan rakennuttajalle. Urakoitsijan keskenään sopimat asiat kirjataan myös työmaakokouspöytäkirjoihin, varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, 12.6 URAKOITSIJOIDEN YHTEISET TOIMITUKSET kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja. tarkastusasiakirjaa. Noudatetaan YSE 69 :n mukaista menettelyä VIRANOMAISTARKASTUKSET Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön

16 TARKASTUSKUSTANNUKSET Noudatetaan YSE 70 - Noudatetaan YSE 70 - :n mukaista menettelyä. 74 :n mukaista menettelyä VASTAANOTTOMENETTELY Mikäli tarkastus urakoitsijan työsuorituksesta johtuvasta syystä joudutaan kokonaan uusimaan, maksaa urakoitsija tilaajan asiantuntijoiden palkkiot. Sadevesiviemäreille ja mahdollisille salaojille suoritetaan toimintakokeet TOIMINTAKOKEET vastaanottotarkastuksessa. toimittajalta todistuksen pohjan asennuskelpoisuudesta VASTAANOTTOTARKASTUS laajuudessa ja toimitettava osaltaan käyttö- ja huolto-ohjeet viimeistään Urakoitsijan on osallistuttava huolto-ohjeiden laadintaan asiakirjoissa edellytetyssä Välitavoitteen vastaanottotarkastus voidaan pitää, kun urakoitsija on saanut tekonurmen 13.5 LUOVUTUSASIAKIRJAT 13.2 URAKKASUORITUKSEN TARKASTUS 13.6 KÄYTÖN OPASTUS Urakoitsija perehdyttää tilaajan edustajan käytön opastusta vaativiin laitteisiin laaturaportit ja -dokumentit, tarkepiirustukset ja dokumentti itse uovutuksesta. Lisäksi urakoitsijan tulee luovuttaa vastaanottotarkastuksessa mm. tekemänsä oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa. Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Rakennustyön tarkastusasiakirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna luovuttaa vastaanottotarkastuksessa. Naapurikiinteistöjen loppukatselmuspöytäkirja, mikäli katselmuksia on tehty, tulee (valaistuksen ohjaus, yms.). 14 ERIMIELISYYDET Riitaisuudet ratkaistaan rakennuttajan kotipaikan käräjäoikeudessa RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

17 17 lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Lisätietoja antaa ja tiedusteluihin vastaa tekninen johtaja Taneli Rasmus, taneli.rasmusjoutsa.fi rakennuttajalle sähköpostilla viimeistään Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa käsittelyssä tarvittavia lisäselvityksiä. 15 LISÄTIEDOT Joutsassa 25. päivänä huhtikuuta Tilaajalla on oikeus pyytää ja tarjouksen antajalla velvollisuus antaa tarjousten

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013 MYRSKYLÄN KUNTA MARJUMÄENTIEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työ: E26269 Tampere 20.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5 www.fmcgroup.fi Toimistot:

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 22.4.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten uusi ryhmäkoti, Oulainen Urakkaohjelma

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Parkanon seurakuntatalo URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 22.2.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto PARIKKALAN KUNTA Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen PARIKKALAN KUNTA Tekninen osasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 5 0.1 RAKENNUTTAJA 5 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 5 0.3

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU)

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) Kaukolantie 30 23800 LAITILA HANKE 3 / 2017 Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Länsi-Pohjan keskussairaala Potilasosastot. Hoitajakutsujärjestelmät URAKKAOHJELMA

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Länsi-Pohjan keskussairaala Potilasosastot. Hoitajakutsujärjestelmät URAKKAOHJELMA Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Tekninen osasto Kauppakatu 25 94100 Kemi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Länsi-Pohjan keskussairaala Potilasosastot Hoitajakutsujärjestelmät URAKKAOHJELMA 12.10.2016

Lisätiedot

KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015

KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015 KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015 URAKKAOHJELMA 16.6.2015 0 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakenuttaja = tilaaja Kokkolan Satama Oy Kantasatamantie 50 67900 KOKKOLA Puh. 06-824

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

JUHATEK URAKKAOHJELMA YSE Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus

JUHATEK URAKKAOHJELMA YSE Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus Ranua Yläkoulun putkikorjaus 28.4.2014 1/12 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 28.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Lisätiedot

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus Ulvilan kaupunki 19.1.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 14 ) ULVILAN YHTEISKOULU keskuskeittiön laajennus URAKKAOHJELMA Ulvila 2016 UK/ js asiakirjan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS Rauman seurakunta, kiinteistötoimi 30.7.2010 Vanhan hautausmaan huoltorakennus URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietoja rakennushankkeesta 2 2 Urakkamuoto

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila.

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila. 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 5.6.2014 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 2.5.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA (ALISTETTU SIVU-URAKKA) Tampellan Esplanadi 2, 3.krs,

Lisätiedot

Vetelin paloaseman peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita

Vetelin paloaseman peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita 1 Vetelin kunta Vetelin paloaseman peruskorjaus Urakkaohjelma 16.2.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) ILMASTOINTIURAKKA PUTKIURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

Nummelanharjun jalkapallokentän korjaaminen

Nummelanharjun jalkapallokentän korjaaminen VIHDIN KUNTA Nummelanharjun jalkapallokentän korjaaminen Urakkaohjelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 701-P32057 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Urakkaohjelma 1 (16) Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Voltin esikoulurakennus

Voltin esikoulurakennus KVR-URAKKAOHJELMA Voltin koulun esikoulurakennus 1. TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde Laatu ja tarkoitus Nimi Osoite Voltin esikoulurakennus Voltin Eskari Knuuttilanraitti 308, 62310 Voltti Rakennuskohteen

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA LVI-URAKKA SÄHKÖURAKKA SPRIKLERITYÖURAKKA Rakennus- ja Maaseutusuunnittelu

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Vestia Oy Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Urakkaohjelma (YSE 1998) 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi Y-tunnus

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ URAKKAOHJELMA 16UTS0069.BAEE1 SISÄLLYSLUOETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...1 1.1 Rakennuskohde...1 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja...1 1.3 Suunnittelijakonsultit...1

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KUSTAA HIEKAN LUKUTUVAN SISÄILMASANEERAUS (RU) Keskuskatu 8 23800 LAITILA HANKE 1 / 2017 Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Vesikattojen uusiminen Petäjikönkatu 12 Simonkuja 3 URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavaa urakkaa:

Parikkalan kunta. Vesikattojen uusiminen Petäjikönkatu 12 Simonkuja 3 URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavaa urakkaa: Parikkalan kunta Vesikattojen uusiminen Petäjikönkatu 12 Simonkuja 3 URAKKAOHJELMA 29.6.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavaa urakkaa: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia.

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia. Urakkaohjelma 1 (22) URAKKAOHJELMA Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka Urakkaohjelma 2 (22) Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 5 0.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ

PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ Vastaanottaja Pornaisten kunta Asiakirjatyyppi Urakkaohjelma Päivämäärä 31.3.2014 Viite 1510011965 PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Urakkaohjelma

Urakkaohjelma Urakkaohjelma 16.12.2016 1 Huittisten kaupunki HUITTISTEN TERVEYSKESKUKSEN LÄMMÖNSIIRTIMEN VAIHTO JA LÄMMITYSVERKOSTON TASAPAINOTUS URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 16.12.2016 2 Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen

Lisätiedot

Yhdysvesijohto Kylmäkoski- Urjala

Yhdysvesijohto Kylmäkoski- Urjala S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A URJALAN KUNTA Yhdysvesijohto Kylmäkoski- Urjala Urakkaohjelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24714 Urakkaohjelma 1 (4) Sisällysluettelo 0 Rakennuskohteen yhteystiedot...

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

KVR URAKKAOHJELMA HV- JA TURVAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN. Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie PELKOSENNIEMI

KVR URAKKAOHJELMA HV- JA TURVAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN. Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie PELKOSENNIEMI Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI PALVELUKOTI ONNELA DEMENTIAKODIN LAAJENNUS HV- JA TURVAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN KVR URAKKAOHJELMA 3 SISÄLLYSLUETTELO O. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KOULUKESKUS LIIKUNTASALIN LATTIAN UUSINTA URAKKAOHJELMA

KAUNIAISTEN KOULUKESKUS LIIKUNTASALIN LATTIAN UUSINTA URAKKAOHJELMA KAUNIAISTEN KOULUKESKUS LIIKUNTASALIN LATTIAN UUSINTA URAKKAOHJELMA 21.2.2017 URAKKAOHJELMA sivu 1/12 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Tilaaja / rakennuttaja Kauniaisten kaupunki / yhdyskuntatoimi PL

Lisätiedot

KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA Vastaanottaja Kiertokapula Oy Asiakirjatyyppi Urakkaohjelma Päivämäärä 16.5.2016 Muutos A, 31.5.2016 Viite 1510020673 KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN Päivämäärä 16.5.2016 Muutos

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus

Virkamiehenkadun saneeraus Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus Urakkaohjelma 22.12.15 Sivu 2 / 22 Sisällysluettelo 1. Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Rakennuttaja Mänttä-Vilppulan kaupunki (kadut ja hulevesi)

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA KÅRKULLA SAMKOMMUN, Linjakatu 28, hanko SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 3 2 URAKKAMUOTO 3 URAKAN LAAJUUS 4 TYÖN TOTEUTUS

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie Pornainen. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen. Urakkaohjelma

Pornaisten koulukeskus Koulutie Pornainen. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen. Urakkaohjelma Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 Pornainen Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen Urakkaohjelma 10.12.2014 10.12.2014 G0 0011 SISÄLLYSLUETTELO 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1 1.1 Tilaaja

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt 11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KAIKKI KOULUT, LUKITUS JA KULUNVALVONTA HANKE URAKKAOHJELMA

KAIKKI KOULUT, LUKITUS JA KULUNVALVONTA HANKE URAKKAOHJELMA KAIKKI KOULUT, LUKITUS JA KULUNVALVONTA HANKE 890047 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1 0.1 TILAAJA 1 0.2 KÄYTTÄJÄ 1 0.3 VALVOJAT 1 1 RAKENNUSKOHDE 2 1.1 KOHTEEN NIMI 2 1.2 RAKENNUSKOHTEET JA -SIJAINNIT

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot