LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (11) Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Munkkaanmäki Lohja LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO 1 HISTORIALLINEN KATSAUS Yhtiömme käsityksen mukaan jätelain mukaiset edellytykset jatkaa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta eivät täyty Lohjalla. Sopimusperusteista kuljetusjärjestelmää on jouduttu paikkaamaan haja-asutusalueilla laajalla kunnan jätepistejärjestelmällä. Lohja on joutunut subventoimaan sitä verovaroin. Lohjan muihin yhteistyökuntiin nähden erilainen järjestelmä on huomattavasti haitannut alueellisen jätehuoltotyön kehittämistä. Lohjan nykyinen jätehuoltojärjestelmä on erittäin sekava, ja kuntaliitokset tekivät sen vielä sekavammaksi. Sopimusperusteinen kuljetus ei edistä todellista kilpailua. Ongelmat ovat rakenteellisia, ja ne pystytään korjaamaan vain siirtymällä kunnan järjestämään kuljetukseen. Rosk n Roll Oy Ab (jatkossa RR) perustettiin vuonna Tällöin kaikissa sen osakaskunnissa Karkkilaa lukuun ottamatta oli käytössä sopimusperusteinen jätteenkuljetus, jonka nimi nykyään on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Yhtiötä ei todennäköisesti olisi saatu perustettua lainkaan, jos se olisi edellyttänyt siirtymistä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Jätteenkuljetusyritysten lobbaus oli jo tuohon aikaan niin voimakasta. Toisaalta RR haluttiin perustaa eräänlaiseksi public private partnership-yhtiöksi, jolloin oli luonnollista jättää jätteenkuljetus sen toiminnan ulkopuolelle. Yksityisinä omistajina oli mm. Lohjan paperitehtaat sekä eräät jätehuoltoyritykset. RR vastasi alusta asti mm. ekopisteiden jätteenkuljetuksista. Melko nopeasti kävi kuitenkin ilmeiseksi, että sopimusperusteinen jätteenkuljetus ei toimi tarkoitetulla tavalla. Erityisesti haja-asutusalue oli vaikea ellei mahdoton hoitaa, koska yrittäjät eivät halunneet toimia kannattamattomilla alueilla, joissa lisäksi mm. heikot tieyhteydet vaikeuttivat palvelua. Saaristossa ei lisäksi ole suoria yhteyksiä lainkaan, jolloin joudutaan käyttämään muita kuin kiinteistökohtaisia järjestelyjä. Jätelaki kuitenkin velvoittaa kuntia järjestämään palvelun koko kunnan alueella. Tämän takia kunnat, Lohja niiden mukana, pyysivät

2 Lausunto 2 (11) RR:ia paikkaamaan sopimusperusteista jätteenkuljetusta haja-asutusalueilla kunnallisilla jätepisteillä, jotka toimivat kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Sitä ennen Lohjalla tätä paikkaavaa palvelua oli yritetty hoitaa kaupungin ja yrittäjän (Lohjan Jätekuljetus Ky Harpala) välisellä sopimuksella, mutta yrittäjä joutui luopumaan palvelusta sen suuren tappiollisuuden takia. Syynä ongelmiin olivat ensisijaisesti väärinkäyttö ja asiakasrekisterien huono laatu. Jätepisteille tulee runsaasti sinne kuulumatonta jätettä kuten huonekaluja, kodinkoneita ja rakennusjätettä. RR järjesti tämän palvelun lähes koko toimi-alueellaan. Toiminta on edelleen huomattavan tappiollista. Tehokas rekisterityö on vähentänyt suoraa vapaamatkustusta, mutta esim. suurikokoisen jätteen ja rakennusjätteiden tuominen jätepisteille jatkuu edelleen valvonnasta ja väärinkäyttömaksuista huolimatta. Suurten ongelmien takia RR ehdotti kunnille 2000-luvun alussa siirtymistä kokonaan kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Yksikään kunta ei hyväksynyt ehdotusta, pääasiallisena syynä yrittäjien vastustus. Samalla RR alkoi ostaa yksityisten omistajien osakkeita. Suurin osa näistä myikin osakkeensa RR:lle. Yksityisten omistusosuus on nyt 0,37 %. Syynä osakkeiden ostoon oli, paitsi intressiristiriidat kuljetuksissa, myös hankintalain in-house säännökset, jotka nyt ovat tarkentumassa. Vihdin kunta ei myöskään hyväksynyt RR:n ehdotusta siirtyä kokonaan kunnan järjestämään kuljetukseen. RR sanoi tällöin irti Vihdin kanssa tekemänsä sopimuksen paikkaavasta jätepistejärjestelmästä. Tämän jälkeen kunta alkoi hoitaa itse jätepistejärjestelmää, mutta nosti maksut täyskatteellisiksi. Tämän seurauksena suuri osa asiakkaista siirtyi sopimusperusteiseen järjestelmään tai ryhtyi vapaamatkustajiksi. Tämä ei juurikaan vähentänyt jätepisteille tulleiden jätteiden määrää. Syntyi kierre, jossa maksut nousivat ja jätemäärä ei pudonnut ja tappiollisuus vain lisääntyi. Seurauksena oli järjestelmän romahdus ja palvelun päättyminen. Lopulta Vihti hyväksyi, muiden kuntien mukana, keskitetyn kuljetusjärjestelmän koko kuntaan, jolloin RR pystyi tuomaan jätepistejärjestelmän takaisin. RR julkaisi vuonna 2003 Länsi-Uudenmaan jätehuoltostrategian vuoteen 2020: Jätteet hyödyksi. Siinä tuotiin esille tarve keskittää kuljetukset. Strategia hyväksyttiin kokouksen siirtämisten jälkeen yhtiökokouksessa vuonna Hyväksyminen tapahtui äänestyksen jälkeen. Koko keskustelu strategiasta käytiin kuljetusjärjestelmän ympärillä. Tämän jälkeen valmisteltiin uusi yhteistyösopimus (vastaa osakassopimusta, joka on osakeyhtiön kulmakivi) kuntien ja RR:n kesken. Tämä hyväksyttiin nopeasti kunnissa ja allekirjoitettiin Sopimuksen mukaan kunnat päättivät siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Vuosina alueellisen yhteistyön ja RR:n toiminnan kehittäminen oli lähes jäissä, ja keskusteltiin vain kuljetusjärjestelmästä. Tämän jälkeen Lohjan tilanne on aiheuttanut samankaltaista seisontaa, joka on monin tavoin haitannut alueellisen jätehuollon alueellista kehittämistä. Osana uutta yhteistyösopimusta oli myös hallinnon kehittäminen. Tämä johti siihen, että perustettiin Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, joka aloitti toimintansa

3 Lausunto 3 (11) Lohja ja Karjalohja eivät tulleet mukaan keskitettyyn kuljetukseen eivätkä myöskään jätelautakuntaan. Ltk:n rahoitus perustui keskitettyyn kuljetusjärjestelmään, jossa maksut ovat lautakunnan päättämiä julkisoikeudellisia maksuja. Verovaroja ei ole käytetty. Ltk:n päätösvaltaan tuli myös päätöksenteko kuljetusjärjestelmästä. Lohja solmi RR:n kanssa erillissopimuksen Sopimuksen 5.3 :n 3. kappaleen mukaan RR hoitaa Lohjan puolesta jätepistejärjestelmää lähinnä vapaa-ajan asuntojen käyttöön. Kaupungin alueella vakituisessa asumisessa olevien kiinteistöjen on liityttävä sopimusperusteiseen kuljetusjärjestelmään. Sopimuksen 6 :n 3. kappaleen mukaan aluekeräyspisteiden kustannusten kattamiseksi Lohja vahvistaa julkisoikeudellisen jätepistemaksun. Mikäli tämä ei korvaa palvelujen aiheuttamia kustannuksia, suorittaa Lohja kustannusten ja tuottojen välisen erotuksen RR:lle. Sama sääntö koskee 4. kappaleen mukaan RR:n tarjoamia maksuttomia palveluita, jotka rahoitetaan julkisoikeudellisella ekomaksulla. Vuonna 2011 tämä kustannusten ja tuottojen erotus oli Lohjalla yhteensä n euroa. Lohja toisin sanoen tukee jätehuoltoa verovaroin, mikä on vastoin jätelain periaatteita. Karjalohjan kanssa oli tarkoitus tehdä samanlainen erillissopimus, mutta Karjalohjan valtuusto muutti sopimusta yksipuolisesti, ja sopimusta ei siten koskaan tehty. Näiden ratkaisujen myötä vuosien seisova kausi päättyi, ja alueellista yhteistyötä voitiin taas alkaa kehittää. Lohjan ja Karjalohjan ongelma jäi, ja se on haitannut huomattavasti toiminnan kehittämistä. Normaalisti kuntien omistamalla yhtiöllä on yksi yhteinen osakassopimus, mutta RR:n oli seuraavanlainen sopimustilanne: - Yhteistyösopimus enemmistökuntien kanssa - Erillissopimus Lohjan kanssa - Ei sopimusta lainkaan Karjalohjan kanssa - Ei sopimusta yksityisten omistajien kanssa. Lohjalla äänestettiin kuljetusjärjestelmästä useita kertoja valtuustokaudella Sopimusperusteinen järjestelmä päätettiin säilyttää. Lohjan erillissopimus on voimassa vielä ainakin vuoden, kunnes RR:n ja Itä- Uudenmaan Jätehuolto Oy:n (IUJ) fuusiosopimuksen mukainen osakassopimus tulee sen tilalle, todennäköisesti vuoden 2014 alusta. Senkin jälkeen lautakunnan tulee vahvistaa jätemaksut kustannusvastaavasti. Lohjan ekomaksu on vuodesta 2013 lukien muita kuntia korkeampi ja jätepistemaksu on samaten korkeampi niissä Lohjan kaupunginosissa, missä on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Tarkoituksena on päästä eroon verovaroin tehtävästä subventiosta. Muissa kunnissa kiinteistökohtaisella sekajätemaksulla subventoidaan jätepistemaksua, koska myös kiinteistökohtaisen jätehuollon asiakkaat saattavat väärinkäyttää jätepisteitä. Lohjalla tätä sisäisen subvention mahdollisuutta ei ole, koska ei ole olemassa julkisoikeudellisia kiinteistökohtaisia maksuja (paitsi entisen Sammatin ja Nummi-Pusulan alueilla). Lohjan tilanne on hyvin sekava. Yksityisille omistajille on tehty useita tarjouksia osakkeiden ostosta, mutta tarjoukset on hylätty. Neuvotteluissa esitettiin, että osakkeiden myyntiin voidaan suostua, jos taataan Lohjan kuljetusjärjestelmän säilyminen ennallaan. RR il-

4 Lausunto 4 (11) moitti, että kuljetusjärjestelmästä päättää jätelautakunta, eikä asia voi sen takia olla mukana fuusiosopimuksissa. IUJ-fuusion ja selkiintymässä olevan hankintalain takia yksityisestä omistusta ei saa olla kunnan sidosyksikössä. Tämä on fuusiosopimuksen kautta johtanut osakkeiden lunastusprosessiin. Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Ky, joka on yksi yksityisistä omistajista 0,05 %:n osuudellaan, on nostanut RR:aa vastaan kaksi kannetta käräjäoikeudessa osakeyhtiölain rikkomisesta. Kanteiden käsittely on alkamassa. 2 KESKITETYN KULJETUKSEN KÄYNNISTYMINEN RR käynnisti keskitetyn kuljetusjärjestelmän kuntien lukuun vv Mukaan tulivat seuraavat kunnat: Hanko, Tammisaari, Karjaa, Pohja (kolme viimeksi mainittua nyt Raasepori), Inkoo, Siuntio, Sammatti, Nummi-Pusula sekä Vihti. Karkkilassa oli vanhastaan kunnan järjestämä kuljetus, jonka Karkkila siirsi RR:n hoitoon v Järjestelmä kattaa sekajätteen kuljetukset kiinteistöiltä, kimppapisteiltä ja jätepisteiltä sekä biojätteen kuljetuksen niiltä kiinteistöiltä, joiden jätehuoltomääräyksien mukaan tulee lajitella biojäte erikseen. Kuljetusjärjestelmän muutoksen yhteydessä tehtiin maksujen muutostutkimus (FCG Efeko Oy ). Tutkimuksen mukaan omakotitalojen sekajätemaksut alenivat n % kun siirryttiin keskitettyyn järjestelmään. Maksujen erotusta suhteessa valtakunnallisiin keskiarvoihin on seurattu tämän jälkeen kuntaliiton ja Jätelaitosyhdistyksen toimesta. Lohjan sopimusperusteisen järjestelmän maksuja ei ole seurattu systemaattisesti, koska se ei ole ollut RR:n tehtävä ja koska tietojen saaminen urakoitsijoilta on erittäin hankalaa. Seuraavassa kuvassa on esitetty tuore maksuvertailu koskien omakotitalojen tavallisinta astiakokoa, 240 l.

5 Lausunto 5 (11) litraisen sekajäteastian tyhjennyshinta, /tyhjennys sis. alv 23 % (Suomen keskiarvo) Kiinteistön haltijan järjestämä Kunnan kilpailuttama Länsi-Uusimaa Kuvan mukaan keskitetysti kilpailutettu kuljetus on Suomessa keskimäärin selvästi halvempaa kuin kiinteistön haltijan järjestämä (sopimusperusteinen) kuljetus. RR:n alueella keskitetyn järjestelmän (kuvassa Länsi-Uusimaa 2012) maksut ovat alle maan keskiarvon. Todellinen tilanne kunkin kunnan osalta selviää kuitenkin vasta kilpailutuksen jälkeen. Asiakastyytyväisyyttä ei ole seurattu valtakunnallisesti samalla tavalla. RR:n alueella sitä on seurattu omalla sabluunalla. Tyytyväisyys jätteen kuljetuksiin on ollut korkea. Kahdessa viimeisessä tutkimuksessa (Tietoykkönen 2011 ja 2012) se oli 4,4 sekä 4,2 asteikolla 1-5. Lohjan alueen sopimusperusteisesta kuljetuksesta ei ole olemassa vastaavaa tietoa, koska sen tuottaminen ei ole RR:n eikä kenenkään muunkaan tehtävä. Oletettavasti tyytyväisyys on kuitenkin ollut hyvä.

6 Lausunto 6 (11) Sekajätekuljetukset on kilpailutettu keskitetysti sillä periaatteella, että pienetkin urakoitsijat voivat ottaa osaa kilpailuun. Urakka-alueet ovat olleet kooltaan n asukkaan alueita, joita on voinut hoitaa yhdellä tai kahdella autolla. Urakka-aika on ollut normaalisti 4-5 vuotta + 1,0 1,5 vuoden optioaika. Urakka-aika mahdollistaa uuden auton hankinnan. Kilpailutus hoidetaan rullaavasti siten, että joka vuosi tulee joku urakka kilpailuun, jolloin edellisellä kerralla hävinnyt urakoitsija pääsee nopeasti yrittämään uudelleen. Järjestelmän alkaessa esitettiin runsaasti vahvoja perusteluita keskitettyä järjestelmää vastaan, esim.: - pienet urakoitsijat joutuvat lopettamaan - hinnat nousevat huomattavasti viimeistään toisella urakka-kierroksella - palvelu on joustamatonta mm. ylimääräisille tyhjennyksille. Kaikki nämä epäilyt ovat osoittautuneet virheellisiksi. Uusia yrittäjiä on päässyt alueelle keskitetyn järjestelmän urakoihin. Hinnat eivät ole nousseet toisellakaan urakka-kierroksella, reallisesti jopa päinvastoin ottaen huomioon kustannusten kehityksen. Ylimääräiset tyhjennykset onnistuvat samalla tavoin keskitetyssä järjestelmässä kuin sopimusperusteisessa. Keskitetty järjestelmä on selvästi nostanut alueellisen yhteistyön ja RR:n työn tuottavuutta. Vaikka maksujen korotukset ovat olleet selvästi alle kustannusten nousun, RR on tehnyt hyvän taloudellisen tuloksen erityisesti viime vuosina. Tämä hillitsee maksujen korotustarpeita myös tulevina vuosina. Tulevat investoinnit mm. jätteiden siirtokuormaukseen ja kaatopaikan jälkihoitoon voidaan rahoittaa RR:n ylijäämän avulla oikeudenmukaisesti. Tuottavuuden nousun takana on mm. vapaamatkustuksen selvä pienentyminen sekä aito kilpailun tehostuminen. 3 KILPAILULLINEN TARKASTELU Järjestetty jätteenkuljetus tuli pakolliseksi vuoden 1978 jätehuoltolailla. Valtaosa Suomen kunnista ei päättänyt tuolloin mitään kuljetusjärjestelmästä, jolloin voimaan tuli sopimusperusteinen kuljetus. Se oli lyhyellä tähtäimellä helpointa. Urakoitsijat saivat jätehuoltolain seurauksena kertaheitolla suuren määrän uusia asiakkaita. Palvelu on pakollista ja jatkuvaa. Valtaosissa kuntia palvelua alkoivat tuottaa paikalliset perheyrittäjät. Muodostui nopeasti vakiintuneet markkinat, joissa kilpailu oli heikkoa. Ulkopuolisen yrittäjän on hyvin vaikea tunkeutua tällaiselle vakiintuneelle markkinalle: hänen tulisi saada nopeasti tuhansia asiakkaita yksitellen poimittuna, jotta hän saisi kannattavaa toimintaa. Paikkakunnan vanhat yrittäjät pystyvät helposti torjumaan uuden yrittäjän mukaantulon markkinoille. Tavallisella kuluttajalla ei ole juurikaan kiinnostusta kilpailuttaa urakoitsijoita, koska palvelun hinta on niin alhainen suhteessa muihin menoihin. Suomeen syntyi suuri joukko paikallisia yksityisiä monopoleja tai oligopoleja (= muutama yritys, jotka eivät juuri kilpaile keskenään). Hyvin monessa sopimusperusteisen kuljetuksen kunnassa toimii käytännössä vain yksi yrittäjä. Lohjalla

7 Lausunto 7 (11) kaksi paikallista perheyrittäjää hallitsee markkinoita. Tämä ei koske entisten Nummi-Pusulan ja Sammatin kuntien alueita, joissa on keskitetty järjestelmä. Sopimusperusteiset yrittäjät ovat palvelleet asiakkaitaan yleensä hyvin. Palvelun laatu ei ole ongelma, vaan ongelma on järjestelmässä. Uusia yrittäjiä on tullut sopimusperusteisille markkinoille lähinnä vain yrityskauppojen kautta. Näin myös Länsi-Uudellamaalla. Yrityskauppoja tehtiin melko paljon vielä luvulla. Niitä ei viime vuosina ole juuri tehty. Syynä voi olla se, että ostettavan yrityksen arvo on todennäköisesti pudonnut. Aiemmin sen arvosta suuri osa koostui asiakassopimuksista ja tiedosta siitä, että sopimusperusteinen järjestelmä jatkuu. Tätä tietoa ei enää ole, koska kunnat havahtuivat jo 1990-luvulla järjestelmän epäkohtiin ja alkoivat siirtyä keskitettyyn järjestelmään. Keskitetyssä järjestelmässä uuden yrittäjän sitä vastoin on paljon helpompi tulla sisään. Hän voi saada yhdellä kaupalla sellaisen määrän uusia asiakkaita, että kannattaa yrittää ja tarjota. Tästä on selkeitä osoituksia myös RR-alueella: täällä vaikuttaa noin 7-9 yrittäjää, joista kaksi uutta on päässyt sisään RR:n kilpailutuksella. Yrittäjien kesken Lohjan tilanne aiheuttaa vääristymää: lohjalainen yrittäjä voi saada keskitetyn urakan Karkkilasta ja Vihdistä, mutta Lohja on kilpailulta käytännössä suojattu. Karkkilalainen tai vihtiläinen yrittäjä ei voi käytännössä edes kilpailla Lohjan töistä. Toinen ongelma liittyy kuntien väliseen tasapuolisuuteen. RR hoitaa kuntien jätehuollon kaikkien kuntiensa osalta työllistäen Lohjalla n. 30 henkeä. Yhteisöveron kuntaosuus ohjautuu Lohjalle. Lohja käyttää kuitenkin RR:n palveluja vähemmän kuin muut kunnat, joiden kuntien jätehuoltovelvoitteet hoidetaan kuitenkin Lohjalta käsin, ja Lohja pääsee suosimaan oman paikkakunnan yrittäjiä. Muualla EU:ssa ei sopimusperusteista kuljetusta tunneta, ja kaikki kuntavastuulle kuuluva jätteenkuljetus tulee kilpailuttaa noudattaen lakia julkisista hankinnoista edellyttäen, että kuljetuksia ei hoideta kuntien tai kuntayhtiöiden omana työnä, mikä ei ole Suomessa käytäntönä. Sanonta vapaa kilpailu, jota yrittäjät käyttävät sopimusperusteisesta järjestelmästä, on harhaanjohtava. Se on kilpailulta lähes suojattu yksityinen monopoli tai oligopoli, jonka vain keskitetty kilpailutus poistaa. 4 LOGISTIIKKA Tuoreen Liikenne- ja viestintäministeriön valtakunnallisen jätelogistiikkaselvityksen ( ) mukaan Suomen kolme suurinta vahvuutta jätelogistiikassa ovat kuntien kilpailuttama keskitetty kuljetus, nykyaikainen ja kehittyvä keräysja kuljetuskalusto sekä alan yksityinen yritystoiminta. Suurimpina ongelmina pidettiin kilpailutukseen liittyviä tekijöitä, kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteidenkuljetuksen kokonaislogistista tehottomuutta sekä sitä, että jätelainsäädännössä ei ole huomioitu riittävästi logistiikkaa.

8 Lausunto 8 (11) RR ei ole voinut tehdä tarkempaa kuljetuslogistista selvitystä alueellaan, koska tämä edellyttäisi huomattavaa yhteistyöhalua kuljetusyritysten taholta. 5 LOHJAN LIITTYMINEN JÄTELAUTAKUNTAAN Uuden jätelain mukaan Lohjan ja Karjalohjan tuli liittyä jätelautakuntaan. Tämä on aiheuttanut uusia ongelmia joita on tarkasteltu eri muistiossa (Stig Lönnqvist ). Lohjalla on vuoden 2013 alusta kolme erilaista jätehuoltojärjestelmää, joiden käytännön hoitamisesta vastaavat RR ja ltk yhteistyössä: 1. Entinen Nummi-Pusulan alue (Saukkolan, Nummen ja Pusulan kaupunginosat) sekä Sammatin kaupunginosa: kokonaan keskitetty kuljetus. Jätepisteet eivät toimi kiinteistökohtaista keräystä paikkaavina, vaan ovat olennainen osa integroitua järjestelmää. 2. Karjalohjan kaupunginosa: sopimusperusteinen kuljetus, jossa sopimusperusteiset alueelliset jätepisteet ovat runkona. Kunta on tehnyt jätepisteistä paikkaavan sopimuksen vuonna 1999 niiden ylläpitäjäyritysten kanssa. Sopimuksen mukaan ne kiinteistöt, jotka eivät tee sopimusta näiden yrittäjien kanssa ovat kunnan järjestelmässä, joka perustuu näihin samoihin yksityisiin jätepisteisiin. Järjestely on kilpailuoikeudellisesti vähintäänkin arveluttava, ja on voimassa ainakin vuoden Kunnallista palvelua ei ole kilpailutettu. 3. Muualla Lohjalla on sopimusperusteinen kuljetus, jota paikataan RR:n ylläpitämillä jätepisteillä, joiden kuljetukset RR kilpailuttaa. Pääseminen edes kahteen järjestelmään Lohjalla on jo suuren työn takana. Tilanne tulee olemaan sekä palvelun tuottajien että palvelun käyttäjien kannalta pitkään sekava, ja esim. RR:n hoitaman lakisääteisen jäteneuvonnan kannalta erittäin haastava. Jätelautakunnan kannalta Lohjan sopimusperusteinen järjestelmä tulee olemaan erittäin hankala. Lautakunta on nyt vastuussa jätehuollon toimivuudesta yhdessä RR:n kanssa, mutta sen päätöksellä tilanne korjautuu aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua. Tasapuolisen ja kattavan palvelun tuottaminen Lohjalla on seuraavien vuosien aikana käytännössä mahdotonta. Sopimusperusteinen alue Lohjalla keskellä muuten keskitetyn järjestelmän kuntia haittaa myös keskitetyn järjestelmän urakka-alueiden järkevää toteuttamista. 6 UUDEN JÄTELAIN EDELLYTYKSET Sopimusperusteista jätteenkuljetusta voidaan jatkaa kiinteistönhaltijan järjestämänä vain jos jätelain edellytykset täyttyvät. Edellytyksiä ovat jätelain 37 :n mukaan: 1. Tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

9 Lausunto 9 (11) 1. Kattavasti ja luotettavasti 2. Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 3. Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Näitä edellytyksiä tarkastellaan seuraavassa. Kuten edellä kävi ilmi, sopimusperusteista jätteenkuljetusta on jouduttu Lohjalla laajasti paikkaamaan kunnallisella jätepistejärjestelmällä. Kattavana palveluna ei voida pitää sellaista, jota kunnan jätelaitos joutuu paikkaamaan omalla kiinteistöittäisellä kuljetuksellaan tai aluekeräyspisteillä (lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö ). Kappaleessa 1 tuotiin jo esille Vihdin esimerkki. Paikkaava jätepistejärjestelmä, niin järkevä kuin se onkin, romahtaa jos siinä otetaan käyttöön täyskatteiset jätemaksut. Tiedossa on tapauksia, joissa urakoitsija ei ole lainkaan antanut pyydettyä tarjousta. Näistä ei kuitenkaan ole pidetty kirjaa, koska asia ei kuulu RR:lle. Palvelun maksut ovat RR:n tietojen mukaan yleensä olleet kohtuullisia ja jopa alle muun RR-alueen maksujen. Siihen vaikuttaa arvion mukaan ainakin seuraavat seikat: - Maksuja vertaillaan RR:n maksuihin. Pelko kuljetusjärjestelmän muutoksesta on pitänyt hintoja alhaalla Lohjalla. - Lohjalla yrittäjän ei tarvitse subventoida kannattamattomia alueita kannattavien alueiden maksuilla, ja väärinkäytökset kohdistuvat yleensä RR:n ylläpitämille jätepisteille. - Lohjalla ajetaan osittain erittäin vanhalla kalustolla, joka ei täytä keskitetyn järjestelmän vaatimuksia. - Lohjalla käytetään vielä tehokasta mutta työsuojelusyistä muualla kiellettyjä jätesäkkitelineitä keräysvälineinä. Tosin näistä yritetään urakoitsijoiden toimesta nyt luopua. - Jäteastioiden suuret pesukustannukset eivät yleensä sisälly hintaan kuten keskitetyssä järjestelmässä. - Lohjalla matka käsittelypaikalle Munkkaalle on lyhyempi kuin muista alueen kunnista. 2. Edistää jätehuollon yleistä toimivuutta ja tukee alueellista yhteistyötä

10 Lausunto 10 (11) Tuskin mikään asia on voinut haitata alueellista yhteistyötä enemmän kuin jatkuva riitely kuljetusjärjestelmästä. RR-alueella haitta on ilmennyt useilla eri tavoilla, joita on selostettu jo edellä. Lisäksi voidaan tuoda esille: - Jatkuvia erityyppisiä valituksia markkinaoikeuteen, hallinto-oikeuteen ja nyt viimeksi IUJ-fuusion yhteydessä käräjäoikeuteen. Kaikkien näiden yhteinen nimittäjä on kuljetusjärjestelmä. Vuonna 2008 alueellinen jätehuoltojärjestelmä oli tarkoitus uudistaa osakeyhtiövetoisesta sellaiseksi, että sen johdossa on liikelaitoskuntayhtymä. Lohjalainen jäteyrittäjä valitti päätöksestä ja voitti Helsingin hallinto-oikeudessa. Lohjan kaupunki ei valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta Hangon kaupunki valitti vastaavasta Hangon päätöksestä, ja voitti asian KHO:ssa. Näin Lohjan kaatunut päätös jäi lainvoimaiseksi, jolloin koko päätöskierros olisi pitänyt uusia. Tähän ei ryhdytty, koska osakeyhtiöiden fuusio tuli ajankohtaiseksi. Sama lohjalainen yrittäjä on jättänyt kanteen käräjäoikeudelle RR:n fuusiopäätökseen kuuluvasta välttämättömästä osakeannista ja toisen kanteen itse fuusiopäätöksestä. Asia ei ole ratkaistu. Taustalla on näkemyksemme mukaan kuljetusjärjestelmäasia ja mahdollisuus haitata kuntien alueellisen yhteistyön kehittämistä. - Virheellisiä tietoja lehtikirjoituksissa erityisesti silloin, kun asia on ollut kunnassa käsiteltävänä sekä kuntavaalien yhteydessä. Poliittisiin päätöksentekijöihin on vaikutettu väärin tiedoin. - RR on jakautunut ikään kuin kahteen leiriin: Lohja ja muut. Lohja suurimpana kuntana ei ole voinut ottaa sille kuuluvaa roolia omistajapolitiikan vetäjänä (vrt. yhteistyösopimukset, jotka vastaavat osakassopimusta ja ovat osakeyhtiömallin kulmakivi). Toisaalta Lohjan yrittäjät ovat epäterveesti hyötyneet kuljetusjärjestelmästä ja Lohjan kaupunki RR:n kotipaikkana on eniten hyötynyt RR:n olemassaolosta. Tämä on luonut jännitteitä, jotka ovat olleet omiaan haittamaan alueellisen yhteistyön kehittämistä. - Vuonna 2012 yritettiin käynnistää sako- ja umpikaivolietteiden keskitetty mutta kuitenkin sopimusperusteisin kuljetuksin toimiva järjestelmä hoitamaan näiden lietteiden keräys ja käsittely. Asia kaatui Lohjan tekniseen lautakuntaan, joka jätti asian neljä kertaa pöydälle. Ltk hyväksyi suunnitelman muiden kuntien osalta. Tälläkin kertaa tämä oli todennäköisesti seurausta paikallisten yrittäjien harjoittamasta painostuksesta. Kunnallinen paikkaava jätepistejärjestelmä on toiminut yhteisenä roskaamispaikkana ja on sitä kautta saanut syyt roskaamisesta. Siellä missä ylipäänsä on kilpailua, useiden urakoitsijoiden autojen toimiminen samojen katujen varsilla aiheuttaa luonnollisesti turhaa rasitusta ja alentaa liikenneturvallisuutta. Logistiikkaselvitysten mukaan keskitetty järjestelmä aiheuttaa kuitenkin selvästi vähemmän päästöjä. Tämä johtuu pääasiassa seuraavista syistä: - Ajokilometrejä samojen jätteiden keräämiseen tarvitaan vähemmän.

11 Lausunto 11 (11) - Autokalustolle asetetaan päästövaatimuksia, esim. Euro 4 tai 5, jota vaatimusta kaikki nykyiset autot sopimusperusteisessa ajossa eivät täytä. 3. Vaikutukset kokonaisuutena Kotitalouksien osalta asiaa on jo tarkasteltu edellä. Salon seudulla, jossa on pääosin sopimusperusteiset kuljetukset, Innolink Oy:n tekemän selvityksen (tiedote ) mukaan suurin osa vastaajista (75,9 %) pitää kunnan jätehuoltoa peruspalveluna. Vastaajista 91,9 %:lle ei ole merkityksellistä, kuljetetaanko jätteet sopimusperusteisesti vai kunnan järjestämänä kuljetuksena, jos jäteastian tyhjennykset toimivat sovitulla tavalla. On syytä korostaa, että sopimusperusteinen jätteenkuljetus ei täytä kunnan peruspalvelun tunnusmerkkejä: tasapuolinen palvelu yhtenäisin hinnoin koko kunnassa. Vapaamatkustukseen se antaa oleellisesti paremmat mahdollisuudet. Sopimusperusteinen järjestelmä antaa nykyisille yrittäjille huomattavan kilpailuedun, jos kunnan ympärillä on pääosin keskitetyn järjestelmän kuntia, kuten RR:n alueella. Sopimusperusteisen kunnan yrittäjät vastustavatkin muutosta kiivaasti. Uudet yrittäjät eivät useinkaan julkisesti tuo esille tätä epätervettä asetelmaa alan sisäisen solidaarisuuden takia. Jätelautakunnan toimintaan kaksi tai jopa kolme erilaista järjestelmää vaikuttaa erittäin haitallisesti, kuten jo on todettu. Jätelain mukaisen jätteen kuljetusrekisterin ylläpito on sen ydintoimintoja, ja sen ylläpito sopimusperusteisessa järjestelmässä on erittäin työlästä. Keskitetyssä järjestelmässä rekisteri syntyy työn ohessa, ilman erityisiä tiedonvaihto-operaatioita kuljetusyritysten kanssa. Keskitetty kuljetusjärjestelmä ja hyvät jätehuollon rekisterit helpottavat myös kunnan jätehuollon valvontaviranomaisten eli ympäristölautakuntien työtä. Jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta, joka on yksi valvonnan kivijaloista, on ratkaisevasti helpompaa keskitetyssä järjestelmässä. Sen kulmakivenä on kuntayhtiön ylläpitämä logistinen järjestelmä, jossa jokainen asiakas on suoraan asiakkaana. Kokonaisuutena arvioiden sopimusperusteisen kuljetusjärjestelmän vaikutukset ovat selkeästi kielteiset. ROSK N ROLL OY AB Hallituksen päätöksellä Stig Lönnqvist toim.joht.

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Luonnos 11.11.2011 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Tämä sopimus pohjautuu Hangon, Tammisaaren ja Karjaan kaupunkien sekä Pohjan, Inkoon, Siuntion, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Vihdin kuntien sopimukseen

Lisätiedot

Aika ja paikka: 27.1.2016 klo 17.00-18.45, Munkkaanmäki 51, Lohja

Aika ja paikka: 27.1.2016 klo 17.00-18.45, Munkkaanmäki 51, Lohja Aika ja paikka: 27.1.2016 klo 17.00-18.45, Munkkaanmäki 51, Lohja Päätöksentekijät: Jäsenet Varajäsenet x Seija Kannelsuo, puheenjohtaja Raasepori Petri Kajander Raasepori x Eva Roos, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat 1 (8) Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki Valtakatu 33, PL 32, 45701 KUUSANKOSKI kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA VOIMASSA 1.1.2013 alkaen, ellei muuta mainita. Saukkola ja Pusulan Lohjan Sammatin Siuntio ja Inkoo kaupunginosa

Lisätiedot

jätteenkuljetusjärjestelmä

jätteenkuljetusjärjestelmä Uusi jätelaki / jätteenkuljetusjärjestelmä j j j Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestettävä joko perusmallilla, kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli kunnan kilpailuttama tai Kunta voi päättää,

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Kierrättämisestä helppoa LHJ:n palvelut ja niiden rahoitus Biojätekeräys ja muut erilliskeräyspalvelut Biojätemaksu tyhjennyskohtainen hinta Lasin,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA Ympäristönsuojeluviranomainen Kunta Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka Lietteiden

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä

Ylä Savon jätehuoltolautakunta. Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot. Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Ylä Savon jätehuoltolautakunta Jätteenkuljetusjärjestelmästä jätetyt valmisteluvaiheen lausunnot Yhteenveto tulleista lausunnoista ja mielipiteistä Mielipiteet Jätteenkuljetus Kiuruveden taajamassa. Anja

Lisätiedot

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori)

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Aika ja paikka: 5.2.2015 klo 17.00-18.25, Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Päätöksentekijät: Jäsenet Varajäsenet x Seija Kannelsuo pj. Raasepori Petri Kajander Raasepori x Eva Roos vpj. Vihti Ingrid

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori)

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Kokouspäivä 2.6.2014 Aika ja paikka: 2.6.2014 klo 17.00 17.30, Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Päätöksentekijät Varajäsenet x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Petri Kajander Raasepori Eva Roos

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 14.2.2013

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 14.2.2013 Aika ja paikka: 14.2.2013 klo 15.00 16:35 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Päätöksentekijät Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kunta Ronny Avellan pj Jarmo Kuosa vpj. Seppo Immonen Jarna Kaskenpalo Matti

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Kokouskutsu / Esityslista 3/2016 1. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta. Aika 25.4.2016 klo 17:00. Munkkaanmäki 51, Lohja KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouskutsu / Esityslista 3/2016 1. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta. Aika 25.4.2016 klo 17:00. Munkkaanmäki 51, Lohja KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kokouskutsu / Esityslista 3/2016 1 Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Aika 25.4.2016 klo 17:00 Paikka Munkkaanmäki 51, Lohja KÄSITELTÄVÄT ASIAT Sivu 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö

Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö HARKO jätehuoltoprojekti Kuntamarkkinat 10.9.2015 Heli Haapea HARKO jätehuolto: Yhteinen jätehuoltomme vastuut ja konserniyhteistyö aktiiviaika 9/2014-6/2015

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 5/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 5/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(44) KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.10.2010 kello 13.00 14.25 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista

Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista LUOTTAMUKSELLINEN Selvitys jäte- ja hankintalainsäädännön kehittämistarpeista Eduskunnan talousvaliokunta Mikko Alkio, asianajaja 26.10.2016 Sidosyksikkö ja ulosmyynnin rajanveto Kunta / hankintayksikkö

Lisätiedot

Raportti PHJ:n kilpailuttamista kiinteistökeräysurakoista

Raportti PHJ:n kilpailuttamista kiinteistökeräysurakoista PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY Raportti PHJ:n kilpailuttamista kiinteistökeräysurakoista raportointikaudelta 1.1. - 31.12.2015 26.4.2015 Jakelu: Hallitus Jätelautakunta Kuntien ympäristönsuojelusihteerit

Lisätiedot

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom).

Jätteenkuljettajan on annettava em. tiedot vuosittain tai jätehuoltoviranomaisen pyynnöstä neljännesvuosittain (jätelaki 39 2 mom). Alueellinen jätelautakunta 11 14.04.2015 Alueellinen jätelautakunta 21 08.09.2015 Jätehuollon kuljetusrekisteri 190/58/583/2015 JLTK 11 Selostus: Jätelain 143 edellyttää kunnan jätehuoltoviranomaisen ylläpitävän

Lisätiedot

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007

Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa. Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Jätelain muutokset Kunnan rooli jätehuollossa Leena Eränkö Lammi 3.-4.10.2007 Kuntatoimijoita Jätelaissa KUNTA Viranomaistehtävissä esim. Valtuusto (taksa, jh-määräykset) tekninen lautakunta, kuntayhtymä,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä Aika ja paikka: 16.5.2013 klo 16:00-16:50, Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Päätöksentekijät Jäsenet Varajäsenet x Seija Kannseluo-Mäntynen pj. Raasepori Petri Kajander Raasepori x Eva Roos vpj. Vihti

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Yhtiön hallitus pitää osakeyhtiölain mukaisesti osake- ja osakasluetteloa. Yhtiön hallitus ei anna osakkeista osakekirjoja.

Yhtiön hallitus pitää osakeyhtiölain mukaisesti osake- ja osakasluetteloa. Yhtiön hallitus ei anna osakkeista osakekirjoja. 11.5.2016 OSAKASSOPIMUS Mustankorkea Oy 1. Osapuolet Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Jäljempänä kaikki yhdessä ovat osapuolet tai osakkaat. Mustankorkea Oy:n osakkaaksi myöhemmin tuleva

Lisätiedot

SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA

SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA Tällä sopimuksella sovitaan siitä, että Jätekukko Oy:n (jäljempänä jäteyhtiö) osakaskuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Savo-Pielisen jätelautakunta

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015 Saarijärven seudun jätelautakunta 26 02.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 43 17.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 17 03.03.2015 JÄTETAKSA 2015 107/5/2014 JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa.

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa. V Perusmaksu/ LTE 1 12 Perusmaksun/n perusteet Tässä taksan luvussa määrätään jätelain 78 :n tarkoittamasta jätehuollon perusmaksusta. Kotkassa maksusta käytetään nimikettä perusmaksu ja muissa kunnissa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA ASKONKATU LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA ASKONKATU LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA 1 PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNTA 30.11.2016 ASKONKATU 2 15100 LAHTI LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNAN ALUEELLA Asianosaisuus Taustaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Muonion kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Muonion kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.4.2007

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko. PALVELUHINNASTO Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2017 alkaen Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.fi/ omakukko MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

JÄTTEENKULJETUSREKISTERIN YLLÄPITO (8.3)

JÄTTEENKULJETUSREKISTERIN YLLÄPITO (8.3) Eriävä mielipide Opasehdotuksen luku 8.3 Jätteenkuljetusrekisterin ylläpito Riikka Rosendahl Kilpailu- ja kuluttajavirasto JÄTTEENKULJETUSREKISTERIN YLLÄPITO (8.3) Jätelain 143 :n mukaan kunnan jätehuoltoviranomaisen

Lisätiedot

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Eeva Kiviniemi Juha Kontkanen Tarja Krakau Pilvi Takala Markkinaoikeuden ratkaisutilastot 700 600 500 400 300 200 100 472 461 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 8.4

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 8.4 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 8.4.2014 / LAUKKANEN JARMO, LOPEN KUNNAN EROAMINEN JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA JA LOPEN KUNNAN JÄTEPALVELUIDEN UUDELLEENJÄRJESTÄMISEKSI Kunnanhallitus 27.10.2014 ( 221):

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Kulttuuri instituuttia ei perustettu tilanäkökulmasta lähtien. syksyllä 2004 valtuuston päättämänä tehtävänä perustetulla

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriölle kirjaamo@tem.fi Pvm. 6.7.2015 Lausunnon antaja: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Oulun Diakonissalaitoksen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat 2 1. Johdanto Alueellisena jätehuoltoviranomaisena toimiva Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Salo 31.1.2012 Katja Ranta Lohjan Kylät ry Lohjan ja siihen yhdistymispäätöksensä tehneiden kuntien kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelin Perustettu

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä ( HSY )

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä ( HSY ) 1 (5) Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Asia Vastineen antaja Asiamies ja prosessiosoite Hankintayksikkö Oikaisun vaatija Vastine betoniputkien ja betonisten kaivonosien hankintaa koskevassa

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk

Eduskunnalle. LAKIALOITE 107/2010 vp. Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait. LA 107/2010 vp Lauri Oinonen /kesk LAKIALOITE 107/2010 vp Jätelaki ja eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 199/2010 vp. Yksityisillä jätehuoltoyrityksillä on ollut merkittävä rooli

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

YKSITYISEN HYVINVOINTIALAN AJANKOHTAISIA NÄKEMYKSIÄ SOTE- UUDISTUKSEEN

YKSITYISEN HYVINVOINTIALAN AJANKOHTAISIA NÄKEMYKSIÄ SOTE- UUDISTUKSEEN YKSITYISEN HYVINVOINTIALAN AJANKOHTAISIA NÄKEMYKSIÄ SOTE- UUDISTUKSEEN Elokuu 2016 (Terveyspalvelualan Liitto ja Sosiaalialan Työnantajat) 1.1.2017 alkaen Hyvinvointialan liitto Yksityinen hyvinvointiala

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa 1.3.2017 SISÄLLYS MÄÄRITELMIÄ... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Aiempi jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva päätöksenteko... 4 1.2

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 22.1.2013 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Forssan kaupungin jätelautakunta esittää Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ) valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON TOTEUTUS HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEHUOLLON TOTEUTUS HAJA-ASUTUSALUEELLA YMPÄRISTÖNSUOJELUPÄIVÄT 2007 3.-4.10.2007 Lammi JÄTEHUOLLON TOTEUTUS HAJA-ASUTUSALUEELLA Vesa Heikkonen kehityspäällikkö Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Omistajat: Porvoo, Sipoo,

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Eino Järvisen ja Ari Turusen valituksia koskeva lausunto

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Eino Järvisen ja Ari Turusen valituksia koskeva lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Eino Järvisen ja Ari Turusen valituksia koskeva lausunto Forssan kaupungin jätelautakunta esittää valituksen hylkäämistä siinä esitettyine väitteineen aiheettomana seuraavin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Tietoa kuntien jätehuollosta 2013. Kiinteistöittäisen ja aluekeräyksen jätemaksut sekä jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kuntien jätehuollosta 2013. Kiinteistöittäisen ja aluekeräyksen jätemaksut sekä jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kuntien jätehuollosta 2013 Kiinteistöittäisen ja aluekeräyksen jätemaksut sekä jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kyselyn toteutus 2 3. Jätemaksut kiinteistöittäisessä keräyksessä

Lisätiedot

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS MUISTIO 1 (6) LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS Aika: Torstai 12.2.2009 klo 9.15 12.15 Paikka: Yrkeshögskolan Novia, Raasepori Läsnä: Patrik Skult Inkoo, Siuntio Ory Seija Kannelsuo-Mantynen

Lisätiedot

SAAPUNUT 23, 04, 2013

SAAPUNUT 23, 04, 2013 Kymen Jätelautakunta Tiedoksi: -L. Rautiainen -A. Soini SAAPUNUT 23, 04, 2013 i]n: 23.4.2013 Valtakatu 33 (PL 32) 45701 Kuusankoski Viite: ilmoitus internet -sivuillanne 20.3.2013/ jätteenkuljetusjärjestelmää

Lisätiedot

OHEISMATERIAALI 1. Sivu 1

OHEISMATERIAALI 1. Sivu 1 Sivu 1 Lausuntojen ja kannanottojen huomiointi Vapaa-ajanasuntojen jätehuollon järjestäminen Kymen jätelautakunnan alueella Dno 10133/14.06.02/2016 Nähtävillä oloaika 23.5.-22.6.2016 OHEISMATERIAALI 1

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 3769/02.05.05/2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 44 7.9.2015 280 Tapiolan Urheilutalo Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla.

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. LIITE 1 HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. JÄTEMAKSUTAKSA 1.4.2011 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Kaupunginhallitus 260 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2016 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 127/14/05/01/2016 KHALL 260 Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Tämä hankintaohjelma käsittää Jokioisten kunnan kiinteistöjen sekajätteen keräilyvälineiden tyhjentämisen ajalle

Tämä hankintaohjelma käsittää Jokioisten kunnan kiinteistöjen sekajätteen keräilyvälineiden tyhjentämisen ajalle Hankintaohjelma 1/5 HANKINTAOHJELMA Tämä hankintaohjelma käsittää Jokioisten kunnan kiinteistöjen sekajätteen keräilyvälineiden tyhjentämisen ajalle 1.2.2017 30.4.2018. 1. YLEISTÄ Jokioisten kunnan hallinnassa

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää

Henkilöstösuunnitelma 2015 Ympäristötoimiala Hallinto Erillisellä liitteellä ilmoitettu htv suunnitteluluku, jota ei saa ylittää Hallinto 2015 2016 2017 2018 Vakanssit (virat/toimet) 26*) - Eläköitymisen hyödyntäminen vakanssisuunnittelussa *) Yksi toimistosihteeri (100013) ja yksi suunnitteluavustaja (607031) jäävät eläkkeelle

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi - Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi - Aki Kauranen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Asema

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot