LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (11) Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Munkkaanmäki Lohja LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO 1 HISTORIALLINEN KATSAUS Yhtiömme käsityksen mukaan jätelain mukaiset edellytykset jatkaa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta eivät täyty Lohjalla. Sopimusperusteista kuljetusjärjestelmää on jouduttu paikkaamaan haja-asutusalueilla laajalla kunnan jätepistejärjestelmällä. Lohja on joutunut subventoimaan sitä verovaroin. Lohjan muihin yhteistyökuntiin nähden erilainen järjestelmä on huomattavasti haitannut alueellisen jätehuoltotyön kehittämistä. Lohjan nykyinen jätehuoltojärjestelmä on erittäin sekava, ja kuntaliitokset tekivät sen vielä sekavammaksi. Sopimusperusteinen kuljetus ei edistä todellista kilpailua. Ongelmat ovat rakenteellisia, ja ne pystytään korjaamaan vain siirtymällä kunnan järjestämään kuljetukseen. Rosk n Roll Oy Ab (jatkossa RR) perustettiin vuonna Tällöin kaikissa sen osakaskunnissa Karkkilaa lukuun ottamatta oli käytössä sopimusperusteinen jätteenkuljetus, jonka nimi nykyään on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Yhtiötä ei todennäköisesti olisi saatu perustettua lainkaan, jos se olisi edellyttänyt siirtymistä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Jätteenkuljetusyritysten lobbaus oli jo tuohon aikaan niin voimakasta. Toisaalta RR haluttiin perustaa eräänlaiseksi public private partnership-yhtiöksi, jolloin oli luonnollista jättää jätteenkuljetus sen toiminnan ulkopuolelle. Yksityisinä omistajina oli mm. Lohjan paperitehtaat sekä eräät jätehuoltoyritykset. RR vastasi alusta asti mm. ekopisteiden jätteenkuljetuksista. Melko nopeasti kävi kuitenkin ilmeiseksi, että sopimusperusteinen jätteenkuljetus ei toimi tarkoitetulla tavalla. Erityisesti haja-asutusalue oli vaikea ellei mahdoton hoitaa, koska yrittäjät eivät halunneet toimia kannattamattomilla alueilla, joissa lisäksi mm. heikot tieyhteydet vaikeuttivat palvelua. Saaristossa ei lisäksi ole suoria yhteyksiä lainkaan, jolloin joudutaan käyttämään muita kuin kiinteistökohtaisia järjestelyjä. Jätelaki kuitenkin velvoittaa kuntia järjestämään palvelun koko kunnan alueella. Tämän takia kunnat, Lohja niiden mukana, pyysivät

2 Lausunto 2 (11) RR:ia paikkaamaan sopimusperusteista jätteenkuljetusta haja-asutusalueilla kunnallisilla jätepisteillä, jotka toimivat kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Sitä ennen Lohjalla tätä paikkaavaa palvelua oli yritetty hoitaa kaupungin ja yrittäjän (Lohjan Jätekuljetus Ky Harpala) välisellä sopimuksella, mutta yrittäjä joutui luopumaan palvelusta sen suuren tappiollisuuden takia. Syynä ongelmiin olivat ensisijaisesti väärinkäyttö ja asiakasrekisterien huono laatu. Jätepisteille tulee runsaasti sinne kuulumatonta jätettä kuten huonekaluja, kodinkoneita ja rakennusjätettä. RR järjesti tämän palvelun lähes koko toimi-alueellaan. Toiminta on edelleen huomattavan tappiollista. Tehokas rekisterityö on vähentänyt suoraa vapaamatkustusta, mutta esim. suurikokoisen jätteen ja rakennusjätteiden tuominen jätepisteille jatkuu edelleen valvonnasta ja väärinkäyttömaksuista huolimatta. Suurten ongelmien takia RR ehdotti kunnille 2000-luvun alussa siirtymistä kokonaan kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Yksikään kunta ei hyväksynyt ehdotusta, pääasiallisena syynä yrittäjien vastustus. Samalla RR alkoi ostaa yksityisten omistajien osakkeita. Suurin osa näistä myikin osakkeensa RR:lle. Yksityisten omistusosuus on nyt 0,37 %. Syynä osakkeiden ostoon oli, paitsi intressiristiriidat kuljetuksissa, myös hankintalain in-house säännökset, jotka nyt ovat tarkentumassa. Vihdin kunta ei myöskään hyväksynyt RR:n ehdotusta siirtyä kokonaan kunnan järjestämään kuljetukseen. RR sanoi tällöin irti Vihdin kanssa tekemänsä sopimuksen paikkaavasta jätepistejärjestelmästä. Tämän jälkeen kunta alkoi hoitaa itse jätepistejärjestelmää, mutta nosti maksut täyskatteellisiksi. Tämän seurauksena suuri osa asiakkaista siirtyi sopimusperusteiseen järjestelmään tai ryhtyi vapaamatkustajiksi. Tämä ei juurikaan vähentänyt jätepisteille tulleiden jätteiden määrää. Syntyi kierre, jossa maksut nousivat ja jätemäärä ei pudonnut ja tappiollisuus vain lisääntyi. Seurauksena oli järjestelmän romahdus ja palvelun päättyminen. Lopulta Vihti hyväksyi, muiden kuntien mukana, keskitetyn kuljetusjärjestelmän koko kuntaan, jolloin RR pystyi tuomaan jätepistejärjestelmän takaisin. RR julkaisi vuonna 2003 Länsi-Uudenmaan jätehuoltostrategian vuoteen 2020: Jätteet hyödyksi. Siinä tuotiin esille tarve keskittää kuljetukset. Strategia hyväksyttiin kokouksen siirtämisten jälkeen yhtiökokouksessa vuonna Hyväksyminen tapahtui äänestyksen jälkeen. Koko keskustelu strategiasta käytiin kuljetusjärjestelmän ympärillä. Tämän jälkeen valmisteltiin uusi yhteistyösopimus (vastaa osakassopimusta, joka on osakeyhtiön kulmakivi) kuntien ja RR:n kesken. Tämä hyväksyttiin nopeasti kunnissa ja allekirjoitettiin Sopimuksen mukaan kunnat päättivät siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Vuosina alueellisen yhteistyön ja RR:n toiminnan kehittäminen oli lähes jäissä, ja keskusteltiin vain kuljetusjärjestelmästä. Tämän jälkeen Lohjan tilanne on aiheuttanut samankaltaista seisontaa, joka on monin tavoin haitannut alueellisen jätehuollon alueellista kehittämistä. Osana uutta yhteistyösopimusta oli myös hallinnon kehittäminen. Tämä johti siihen, että perustettiin Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, joka aloitti toimintansa

3 Lausunto 3 (11) Lohja ja Karjalohja eivät tulleet mukaan keskitettyyn kuljetukseen eivätkä myöskään jätelautakuntaan. Ltk:n rahoitus perustui keskitettyyn kuljetusjärjestelmään, jossa maksut ovat lautakunnan päättämiä julkisoikeudellisia maksuja. Verovaroja ei ole käytetty. Ltk:n päätösvaltaan tuli myös päätöksenteko kuljetusjärjestelmästä. Lohja solmi RR:n kanssa erillissopimuksen Sopimuksen 5.3 :n 3. kappaleen mukaan RR hoitaa Lohjan puolesta jätepistejärjestelmää lähinnä vapaa-ajan asuntojen käyttöön. Kaupungin alueella vakituisessa asumisessa olevien kiinteistöjen on liityttävä sopimusperusteiseen kuljetusjärjestelmään. Sopimuksen 6 :n 3. kappaleen mukaan aluekeräyspisteiden kustannusten kattamiseksi Lohja vahvistaa julkisoikeudellisen jätepistemaksun. Mikäli tämä ei korvaa palvelujen aiheuttamia kustannuksia, suorittaa Lohja kustannusten ja tuottojen välisen erotuksen RR:lle. Sama sääntö koskee 4. kappaleen mukaan RR:n tarjoamia maksuttomia palveluita, jotka rahoitetaan julkisoikeudellisella ekomaksulla. Vuonna 2011 tämä kustannusten ja tuottojen erotus oli Lohjalla yhteensä n euroa. Lohja toisin sanoen tukee jätehuoltoa verovaroin, mikä on vastoin jätelain periaatteita. Karjalohjan kanssa oli tarkoitus tehdä samanlainen erillissopimus, mutta Karjalohjan valtuusto muutti sopimusta yksipuolisesti, ja sopimusta ei siten koskaan tehty. Näiden ratkaisujen myötä vuosien seisova kausi päättyi, ja alueellista yhteistyötä voitiin taas alkaa kehittää. Lohjan ja Karjalohjan ongelma jäi, ja se on haitannut huomattavasti toiminnan kehittämistä. Normaalisti kuntien omistamalla yhtiöllä on yksi yhteinen osakassopimus, mutta RR:n oli seuraavanlainen sopimustilanne: - Yhteistyösopimus enemmistökuntien kanssa - Erillissopimus Lohjan kanssa - Ei sopimusta lainkaan Karjalohjan kanssa - Ei sopimusta yksityisten omistajien kanssa. Lohjalla äänestettiin kuljetusjärjestelmästä useita kertoja valtuustokaudella Sopimusperusteinen järjestelmä päätettiin säilyttää. Lohjan erillissopimus on voimassa vielä ainakin vuoden, kunnes RR:n ja Itä- Uudenmaan Jätehuolto Oy:n (IUJ) fuusiosopimuksen mukainen osakassopimus tulee sen tilalle, todennäköisesti vuoden 2014 alusta. Senkin jälkeen lautakunnan tulee vahvistaa jätemaksut kustannusvastaavasti. Lohjan ekomaksu on vuodesta 2013 lukien muita kuntia korkeampi ja jätepistemaksu on samaten korkeampi niissä Lohjan kaupunginosissa, missä on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Tarkoituksena on päästä eroon verovaroin tehtävästä subventiosta. Muissa kunnissa kiinteistökohtaisella sekajätemaksulla subventoidaan jätepistemaksua, koska myös kiinteistökohtaisen jätehuollon asiakkaat saattavat väärinkäyttää jätepisteitä. Lohjalla tätä sisäisen subvention mahdollisuutta ei ole, koska ei ole olemassa julkisoikeudellisia kiinteistökohtaisia maksuja (paitsi entisen Sammatin ja Nummi-Pusulan alueilla). Lohjan tilanne on hyvin sekava. Yksityisille omistajille on tehty useita tarjouksia osakkeiden ostosta, mutta tarjoukset on hylätty. Neuvotteluissa esitettiin, että osakkeiden myyntiin voidaan suostua, jos taataan Lohjan kuljetusjärjestelmän säilyminen ennallaan. RR il-

4 Lausunto 4 (11) moitti, että kuljetusjärjestelmästä päättää jätelautakunta, eikä asia voi sen takia olla mukana fuusiosopimuksissa. IUJ-fuusion ja selkiintymässä olevan hankintalain takia yksityisestä omistusta ei saa olla kunnan sidosyksikössä. Tämä on fuusiosopimuksen kautta johtanut osakkeiden lunastusprosessiin. Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Ky, joka on yksi yksityisistä omistajista 0,05 %:n osuudellaan, on nostanut RR:aa vastaan kaksi kannetta käräjäoikeudessa osakeyhtiölain rikkomisesta. Kanteiden käsittely on alkamassa. 2 KESKITETYN KULJETUKSEN KÄYNNISTYMINEN RR käynnisti keskitetyn kuljetusjärjestelmän kuntien lukuun vv Mukaan tulivat seuraavat kunnat: Hanko, Tammisaari, Karjaa, Pohja (kolme viimeksi mainittua nyt Raasepori), Inkoo, Siuntio, Sammatti, Nummi-Pusula sekä Vihti. Karkkilassa oli vanhastaan kunnan järjestämä kuljetus, jonka Karkkila siirsi RR:n hoitoon v Järjestelmä kattaa sekajätteen kuljetukset kiinteistöiltä, kimppapisteiltä ja jätepisteiltä sekä biojätteen kuljetuksen niiltä kiinteistöiltä, joiden jätehuoltomääräyksien mukaan tulee lajitella biojäte erikseen. Kuljetusjärjestelmän muutoksen yhteydessä tehtiin maksujen muutostutkimus (FCG Efeko Oy ). Tutkimuksen mukaan omakotitalojen sekajätemaksut alenivat n % kun siirryttiin keskitettyyn järjestelmään. Maksujen erotusta suhteessa valtakunnallisiin keskiarvoihin on seurattu tämän jälkeen kuntaliiton ja Jätelaitosyhdistyksen toimesta. Lohjan sopimusperusteisen järjestelmän maksuja ei ole seurattu systemaattisesti, koska se ei ole ollut RR:n tehtävä ja koska tietojen saaminen urakoitsijoilta on erittäin hankalaa. Seuraavassa kuvassa on esitetty tuore maksuvertailu koskien omakotitalojen tavallisinta astiakokoa, 240 l.

5 Lausunto 5 (11) litraisen sekajäteastian tyhjennyshinta, /tyhjennys sis. alv 23 % (Suomen keskiarvo) Kiinteistön haltijan järjestämä Kunnan kilpailuttama Länsi-Uusimaa Kuvan mukaan keskitetysti kilpailutettu kuljetus on Suomessa keskimäärin selvästi halvempaa kuin kiinteistön haltijan järjestämä (sopimusperusteinen) kuljetus. RR:n alueella keskitetyn järjestelmän (kuvassa Länsi-Uusimaa 2012) maksut ovat alle maan keskiarvon. Todellinen tilanne kunkin kunnan osalta selviää kuitenkin vasta kilpailutuksen jälkeen. Asiakastyytyväisyyttä ei ole seurattu valtakunnallisesti samalla tavalla. RR:n alueella sitä on seurattu omalla sabluunalla. Tyytyväisyys jätteen kuljetuksiin on ollut korkea. Kahdessa viimeisessä tutkimuksessa (Tietoykkönen 2011 ja 2012) se oli 4,4 sekä 4,2 asteikolla 1-5. Lohjan alueen sopimusperusteisesta kuljetuksesta ei ole olemassa vastaavaa tietoa, koska sen tuottaminen ei ole RR:n eikä kenenkään muunkaan tehtävä. Oletettavasti tyytyväisyys on kuitenkin ollut hyvä.

6 Lausunto 6 (11) Sekajätekuljetukset on kilpailutettu keskitetysti sillä periaatteella, että pienetkin urakoitsijat voivat ottaa osaa kilpailuun. Urakka-alueet ovat olleet kooltaan n asukkaan alueita, joita on voinut hoitaa yhdellä tai kahdella autolla. Urakka-aika on ollut normaalisti 4-5 vuotta + 1,0 1,5 vuoden optioaika. Urakka-aika mahdollistaa uuden auton hankinnan. Kilpailutus hoidetaan rullaavasti siten, että joka vuosi tulee joku urakka kilpailuun, jolloin edellisellä kerralla hävinnyt urakoitsija pääsee nopeasti yrittämään uudelleen. Järjestelmän alkaessa esitettiin runsaasti vahvoja perusteluita keskitettyä järjestelmää vastaan, esim.: - pienet urakoitsijat joutuvat lopettamaan - hinnat nousevat huomattavasti viimeistään toisella urakka-kierroksella - palvelu on joustamatonta mm. ylimääräisille tyhjennyksille. Kaikki nämä epäilyt ovat osoittautuneet virheellisiksi. Uusia yrittäjiä on päässyt alueelle keskitetyn järjestelmän urakoihin. Hinnat eivät ole nousseet toisellakaan urakka-kierroksella, reallisesti jopa päinvastoin ottaen huomioon kustannusten kehityksen. Ylimääräiset tyhjennykset onnistuvat samalla tavoin keskitetyssä järjestelmässä kuin sopimusperusteisessa. Keskitetty järjestelmä on selvästi nostanut alueellisen yhteistyön ja RR:n työn tuottavuutta. Vaikka maksujen korotukset ovat olleet selvästi alle kustannusten nousun, RR on tehnyt hyvän taloudellisen tuloksen erityisesti viime vuosina. Tämä hillitsee maksujen korotustarpeita myös tulevina vuosina. Tulevat investoinnit mm. jätteiden siirtokuormaukseen ja kaatopaikan jälkihoitoon voidaan rahoittaa RR:n ylijäämän avulla oikeudenmukaisesti. Tuottavuuden nousun takana on mm. vapaamatkustuksen selvä pienentyminen sekä aito kilpailun tehostuminen. 3 KILPAILULLINEN TARKASTELU Järjestetty jätteenkuljetus tuli pakolliseksi vuoden 1978 jätehuoltolailla. Valtaosa Suomen kunnista ei päättänyt tuolloin mitään kuljetusjärjestelmästä, jolloin voimaan tuli sopimusperusteinen kuljetus. Se oli lyhyellä tähtäimellä helpointa. Urakoitsijat saivat jätehuoltolain seurauksena kertaheitolla suuren määrän uusia asiakkaita. Palvelu on pakollista ja jatkuvaa. Valtaosissa kuntia palvelua alkoivat tuottaa paikalliset perheyrittäjät. Muodostui nopeasti vakiintuneet markkinat, joissa kilpailu oli heikkoa. Ulkopuolisen yrittäjän on hyvin vaikea tunkeutua tällaiselle vakiintuneelle markkinalle: hänen tulisi saada nopeasti tuhansia asiakkaita yksitellen poimittuna, jotta hän saisi kannattavaa toimintaa. Paikkakunnan vanhat yrittäjät pystyvät helposti torjumaan uuden yrittäjän mukaantulon markkinoille. Tavallisella kuluttajalla ei ole juurikaan kiinnostusta kilpailuttaa urakoitsijoita, koska palvelun hinta on niin alhainen suhteessa muihin menoihin. Suomeen syntyi suuri joukko paikallisia yksityisiä monopoleja tai oligopoleja (= muutama yritys, jotka eivät juuri kilpaile keskenään). Hyvin monessa sopimusperusteisen kuljetuksen kunnassa toimii käytännössä vain yksi yrittäjä. Lohjalla

7 Lausunto 7 (11) kaksi paikallista perheyrittäjää hallitsee markkinoita. Tämä ei koske entisten Nummi-Pusulan ja Sammatin kuntien alueita, joissa on keskitetty järjestelmä. Sopimusperusteiset yrittäjät ovat palvelleet asiakkaitaan yleensä hyvin. Palvelun laatu ei ole ongelma, vaan ongelma on järjestelmässä. Uusia yrittäjiä on tullut sopimusperusteisille markkinoille lähinnä vain yrityskauppojen kautta. Näin myös Länsi-Uudellamaalla. Yrityskauppoja tehtiin melko paljon vielä luvulla. Niitä ei viime vuosina ole juuri tehty. Syynä voi olla se, että ostettavan yrityksen arvo on todennäköisesti pudonnut. Aiemmin sen arvosta suuri osa koostui asiakassopimuksista ja tiedosta siitä, että sopimusperusteinen järjestelmä jatkuu. Tätä tietoa ei enää ole, koska kunnat havahtuivat jo 1990-luvulla järjestelmän epäkohtiin ja alkoivat siirtyä keskitettyyn järjestelmään. Keskitetyssä järjestelmässä uuden yrittäjän sitä vastoin on paljon helpompi tulla sisään. Hän voi saada yhdellä kaupalla sellaisen määrän uusia asiakkaita, että kannattaa yrittää ja tarjota. Tästä on selkeitä osoituksia myös RR-alueella: täällä vaikuttaa noin 7-9 yrittäjää, joista kaksi uutta on päässyt sisään RR:n kilpailutuksella. Yrittäjien kesken Lohjan tilanne aiheuttaa vääristymää: lohjalainen yrittäjä voi saada keskitetyn urakan Karkkilasta ja Vihdistä, mutta Lohja on kilpailulta käytännössä suojattu. Karkkilalainen tai vihtiläinen yrittäjä ei voi käytännössä edes kilpailla Lohjan töistä. Toinen ongelma liittyy kuntien väliseen tasapuolisuuteen. RR hoitaa kuntien jätehuollon kaikkien kuntiensa osalta työllistäen Lohjalla n. 30 henkeä. Yhteisöveron kuntaosuus ohjautuu Lohjalle. Lohja käyttää kuitenkin RR:n palveluja vähemmän kuin muut kunnat, joiden kuntien jätehuoltovelvoitteet hoidetaan kuitenkin Lohjalta käsin, ja Lohja pääsee suosimaan oman paikkakunnan yrittäjiä. Muualla EU:ssa ei sopimusperusteista kuljetusta tunneta, ja kaikki kuntavastuulle kuuluva jätteenkuljetus tulee kilpailuttaa noudattaen lakia julkisista hankinnoista edellyttäen, että kuljetuksia ei hoideta kuntien tai kuntayhtiöiden omana työnä, mikä ei ole Suomessa käytäntönä. Sanonta vapaa kilpailu, jota yrittäjät käyttävät sopimusperusteisesta järjestelmästä, on harhaanjohtava. Se on kilpailulta lähes suojattu yksityinen monopoli tai oligopoli, jonka vain keskitetty kilpailutus poistaa. 4 LOGISTIIKKA Tuoreen Liikenne- ja viestintäministeriön valtakunnallisen jätelogistiikkaselvityksen ( ) mukaan Suomen kolme suurinta vahvuutta jätelogistiikassa ovat kuntien kilpailuttama keskitetty kuljetus, nykyaikainen ja kehittyvä keräysja kuljetuskalusto sekä alan yksityinen yritystoiminta. Suurimpina ongelmina pidettiin kilpailutukseen liittyviä tekijöitä, kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteidenkuljetuksen kokonaislogistista tehottomuutta sekä sitä, että jätelainsäädännössä ei ole huomioitu riittävästi logistiikkaa.

8 Lausunto 8 (11) RR ei ole voinut tehdä tarkempaa kuljetuslogistista selvitystä alueellaan, koska tämä edellyttäisi huomattavaa yhteistyöhalua kuljetusyritysten taholta. 5 LOHJAN LIITTYMINEN JÄTELAUTAKUNTAAN Uuden jätelain mukaan Lohjan ja Karjalohjan tuli liittyä jätelautakuntaan. Tämä on aiheuttanut uusia ongelmia joita on tarkasteltu eri muistiossa (Stig Lönnqvist ). Lohjalla on vuoden 2013 alusta kolme erilaista jätehuoltojärjestelmää, joiden käytännön hoitamisesta vastaavat RR ja ltk yhteistyössä: 1. Entinen Nummi-Pusulan alue (Saukkolan, Nummen ja Pusulan kaupunginosat) sekä Sammatin kaupunginosa: kokonaan keskitetty kuljetus. Jätepisteet eivät toimi kiinteistökohtaista keräystä paikkaavina, vaan ovat olennainen osa integroitua järjestelmää. 2. Karjalohjan kaupunginosa: sopimusperusteinen kuljetus, jossa sopimusperusteiset alueelliset jätepisteet ovat runkona. Kunta on tehnyt jätepisteistä paikkaavan sopimuksen vuonna 1999 niiden ylläpitäjäyritysten kanssa. Sopimuksen mukaan ne kiinteistöt, jotka eivät tee sopimusta näiden yrittäjien kanssa ovat kunnan järjestelmässä, joka perustuu näihin samoihin yksityisiin jätepisteisiin. Järjestely on kilpailuoikeudellisesti vähintäänkin arveluttava, ja on voimassa ainakin vuoden Kunnallista palvelua ei ole kilpailutettu. 3. Muualla Lohjalla on sopimusperusteinen kuljetus, jota paikataan RR:n ylläpitämillä jätepisteillä, joiden kuljetukset RR kilpailuttaa. Pääseminen edes kahteen järjestelmään Lohjalla on jo suuren työn takana. Tilanne tulee olemaan sekä palvelun tuottajien että palvelun käyttäjien kannalta pitkään sekava, ja esim. RR:n hoitaman lakisääteisen jäteneuvonnan kannalta erittäin haastava. Jätelautakunnan kannalta Lohjan sopimusperusteinen järjestelmä tulee olemaan erittäin hankala. Lautakunta on nyt vastuussa jätehuollon toimivuudesta yhdessä RR:n kanssa, mutta sen päätöksellä tilanne korjautuu aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua. Tasapuolisen ja kattavan palvelun tuottaminen Lohjalla on seuraavien vuosien aikana käytännössä mahdotonta. Sopimusperusteinen alue Lohjalla keskellä muuten keskitetyn järjestelmän kuntia haittaa myös keskitetyn järjestelmän urakka-alueiden järkevää toteuttamista. 6 UUDEN JÄTELAIN EDELLYTYKSET Sopimusperusteista jätteenkuljetusta voidaan jatkaa kiinteistönhaltijan järjestämänä vain jos jätelain edellytykset täyttyvät. Edellytyksiä ovat jätelain 37 :n mukaan: 1. Tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

9 Lausunto 9 (11) 1. Kattavasti ja luotettavasti 2. Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 3. Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Näitä edellytyksiä tarkastellaan seuraavassa. Kuten edellä kävi ilmi, sopimusperusteista jätteenkuljetusta on jouduttu Lohjalla laajasti paikkaamaan kunnallisella jätepistejärjestelmällä. Kattavana palveluna ei voida pitää sellaista, jota kunnan jätelaitos joutuu paikkaamaan omalla kiinteistöittäisellä kuljetuksellaan tai aluekeräyspisteillä (lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö ). Kappaleessa 1 tuotiin jo esille Vihdin esimerkki. Paikkaava jätepistejärjestelmä, niin järkevä kuin se onkin, romahtaa jos siinä otetaan käyttöön täyskatteiset jätemaksut. Tiedossa on tapauksia, joissa urakoitsija ei ole lainkaan antanut pyydettyä tarjousta. Näistä ei kuitenkaan ole pidetty kirjaa, koska asia ei kuulu RR:lle. Palvelun maksut ovat RR:n tietojen mukaan yleensä olleet kohtuullisia ja jopa alle muun RR-alueen maksujen. Siihen vaikuttaa arvion mukaan ainakin seuraavat seikat: - Maksuja vertaillaan RR:n maksuihin. Pelko kuljetusjärjestelmän muutoksesta on pitänyt hintoja alhaalla Lohjalla. - Lohjalla yrittäjän ei tarvitse subventoida kannattamattomia alueita kannattavien alueiden maksuilla, ja väärinkäytökset kohdistuvat yleensä RR:n ylläpitämille jätepisteille. - Lohjalla ajetaan osittain erittäin vanhalla kalustolla, joka ei täytä keskitetyn järjestelmän vaatimuksia. - Lohjalla käytetään vielä tehokasta mutta työsuojelusyistä muualla kiellettyjä jätesäkkitelineitä keräysvälineinä. Tosin näistä yritetään urakoitsijoiden toimesta nyt luopua. - Jäteastioiden suuret pesukustannukset eivät yleensä sisälly hintaan kuten keskitetyssä järjestelmässä. - Lohjalla matka käsittelypaikalle Munkkaalle on lyhyempi kuin muista alueen kunnista. 2. Edistää jätehuollon yleistä toimivuutta ja tukee alueellista yhteistyötä

10 Lausunto 10 (11) Tuskin mikään asia on voinut haitata alueellista yhteistyötä enemmän kuin jatkuva riitely kuljetusjärjestelmästä. RR-alueella haitta on ilmennyt useilla eri tavoilla, joita on selostettu jo edellä. Lisäksi voidaan tuoda esille: - Jatkuvia erityyppisiä valituksia markkinaoikeuteen, hallinto-oikeuteen ja nyt viimeksi IUJ-fuusion yhteydessä käräjäoikeuteen. Kaikkien näiden yhteinen nimittäjä on kuljetusjärjestelmä. Vuonna 2008 alueellinen jätehuoltojärjestelmä oli tarkoitus uudistaa osakeyhtiövetoisesta sellaiseksi, että sen johdossa on liikelaitoskuntayhtymä. Lohjalainen jäteyrittäjä valitti päätöksestä ja voitti Helsingin hallinto-oikeudessa. Lohjan kaupunki ei valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta Hangon kaupunki valitti vastaavasta Hangon päätöksestä, ja voitti asian KHO:ssa. Näin Lohjan kaatunut päätös jäi lainvoimaiseksi, jolloin koko päätöskierros olisi pitänyt uusia. Tähän ei ryhdytty, koska osakeyhtiöiden fuusio tuli ajankohtaiseksi. Sama lohjalainen yrittäjä on jättänyt kanteen käräjäoikeudelle RR:n fuusiopäätökseen kuuluvasta välttämättömästä osakeannista ja toisen kanteen itse fuusiopäätöksestä. Asia ei ole ratkaistu. Taustalla on näkemyksemme mukaan kuljetusjärjestelmäasia ja mahdollisuus haitata kuntien alueellisen yhteistyön kehittämistä. - Virheellisiä tietoja lehtikirjoituksissa erityisesti silloin, kun asia on ollut kunnassa käsiteltävänä sekä kuntavaalien yhteydessä. Poliittisiin päätöksentekijöihin on vaikutettu väärin tiedoin. - RR on jakautunut ikään kuin kahteen leiriin: Lohja ja muut. Lohja suurimpana kuntana ei ole voinut ottaa sille kuuluvaa roolia omistajapolitiikan vetäjänä (vrt. yhteistyösopimukset, jotka vastaavat osakassopimusta ja ovat osakeyhtiömallin kulmakivi). Toisaalta Lohjan yrittäjät ovat epäterveesti hyötyneet kuljetusjärjestelmästä ja Lohjan kaupunki RR:n kotipaikkana on eniten hyötynyt RR:n olemassaolosta. Tämä on luonut jännitteitä, jotka ovat olleet omiaan haittamaan alueellisen yhteistyön kehittämistä. - Vuonna 2012 yritettiin käynnistää sako- ja umpikaivolietteiden keskitetty mutta kuitenkin sopimusperusteisin kuljetuksin toimiva järjestelmä hoitamaan näiden lietteiden keräys ja käsittely. Asia kaatui Lohjan tekniseen lautakuntaan, joka jätti asian neljä kertaa pöydälle. Ltk hyväksyi suunnitelman muiden kuntien osalta. Tälläkin kertaa tämä oli todennäköisesti seurausta paikallisten yrittäjien harjoittamasta painostuksesta. Kunnallinen paikkaava jätepistejärjestelmä on toiminut yhteisenä roskaamispaikkana ja on sitä kautta saanut syyt roskaamisesta. Siellä missä ylipäänsä on kilpailua, useiden urakoitsijoiden autojen toimiminen samojen katujen varsilla aiheuttaa luonnollisesti turhaa rasitusta ja alentaa liikenneturvallisuutta. Logistiikkaselvitysten mukaan keskitetty järjestelmä aiheuttaa kuitenkin selvästi vähemmän päästöjä. Tämä johtuu pääasiassa seuraavista syistä: - Ajokilometrejä samojen jätteiden keräämiseen tarvitaan vähemmän.

11 Lausunto 11 (11) - Autokalustolle asetetaan päästövaatimuksia, esim. Euro 4 tai 5, jota vaatimusta kaikki nykyiset autot sopimusperusteisessa ajossa eivät täytä. 3. Vaikutukset kokonaisuutena Kotitalouksien osalta asiaa on jo tarkasteltu edellä. Salon seudulla, jossa on pääosin sopimusperusteiset kuljetukset, Innolink Oy:n tekemän selvityksen (tiedote ) mukaan suurin osa vastaajista (75,9 %) pitää kunnan jätehuoltoa peruspalveluna. Vastaajista 91,9 %:lle ei ole merkityksellistä, kuljetetaanko jätteet sopimusperusteisesti vai kunnan järjestämänä kuljetuksena, jos jäteastian tyhjennykset toimivat sovitulla tavalla. On syytä korostaa, että sopimusperusteinen jätteenkuljetus ei täytä kunnan peruspalvelun tunnusmerkkejä: tasapuolinen palvelu yhtenäisin hinnoin koko kunnassa. Vapaamatkustukseen se antaa oleellisesti paremmat mahdollisuudet. Sopimusperusteinen järjestelmä antaa nykyisille yrittäjille huomattavan kilpailuedun, jos kunnan ympärillä on pääosin keskitetyn järjestelmän kuntia, kuten RR:n alueella. Sopimusperusteisen kunnan yrittäjät vastustavatkin muutosta kiivaasti. Uudet yrittäjät eivät useinkaan julkisesti tuo esille tätä epätervettä asetelmaa alan sisäisen solidaarisuuden takia. Jätelautakunnan toimintaan kaksi tai jopa kolme erilaista järjestelmää vaikuttaa erittäin haitallisesti, kuten jo on todettu. Jätelain mukaisen jätteen kuljetusrekisterin ylläpito on sen ydintoimintoja, ja sen ylläpito sopimusperusteisessa järjestelmässä on erittäin työlästä. Keskitetyssä järjestelmässä rekisteri syntyy työn ohessa, ilman erityisiä tiedonvaihto-operaatioita kuljetusyritysten kanssa. Keskitetty kuljetusjärjestelmä ja hyvät jätehuollon rekisterit helpottavat myös kunnan jätehuollon valvontaviranomaisten eli ympäristölautakuntien työtä. Jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta, joka on yksi valvonnan kivijaloista, on ratkaisevasti helpompaa keskitetyssä järjestelmässä. Sen kulmakivenä on kuntayhtiön ylläpitämä logistinen järjestelmä, jossa jokainen asiakas on suoraan asiakkaana. Kokonaisuutena arvioiden sopimusperusteisen kuljetusjärjestelmän vaikutukset ovat selkeästi kielteiset. ROSK N ROLL OY AB Hallituksen päätöksellä Stig Lönnqvist toim.joht.

16.4.2013 KOMMENTIT PELTOMAA LOHJAN PUHTAANAPITO KY:N LAUSUNNON 15.4.2013 JOHDOSTA KOSKIEN LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄÄ

16.4.2013 KOMMENTIT PELTOMAA LOHJAN PUHTAANAPITO KY:N LAUSUNNON 15.4.2013 JOHDOSTA KOSKIEN LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄÄ Lausunto 1 (5) Länsi-Uudenmaan jätelautakunta KOMMENTIT PELTOMAA LOHJAN PUHTAANAPITO KY:N LAUSUNNON 15.4.2013 JOHDOSTA KOSKIEN LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄÄ Peltomaan lausunto mustana Rosk n Roll

Lisätiedot

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Jätealan Yrittäjien valiokunta yhtyy Ympäristöyritysten

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot

SELVITYS KUNTIEN PALVELUTUOTANNON AVAAMISESTA KILPAILULLE

SELVITYS KUNTIEN PALVELUTUOTANNON AVAAMISESTA KILPAILULLE 1 Olli Wuori & Lasse Löytty SELVITYS KUNTIEN PALVELUTUOTANNON AVAAMISESTA KILPAILULLE Taustaselvitys VM:n työryhmämuistiolle 6/2005 Yksityisen palvelutuotannon rooli julkisessa palvelutuotannossa VAASAN

Lisätiedot

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu

Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu Ramboll Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu 31.1.2008 Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät Järjestetyn jätteenkuljetuksen

Lisätiedot

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 1 Ympäristöyritysten Liitto edistää jäsenyritystensä mahdollisuuksia toteuttaa kestävään

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. s. 5 s. 6 7 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. > Pitävä aikataulu, kiinteä hinta ja yksi lasku

Kiinteistö VIESTI. s. 5 s. 6 7 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. > Pitävä aikataulu, kiinteä hinta ja yksi lasku Kiinteistö tammikuu Jari EtElämaa tilintarkastaja: VIESTI 1/2013 Jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen antaa jätteenkuljetuksesta päätösehdotuksen Tavoitteena on, että taloyhtiöt eivät maksa tuloveroa

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. Kunnallinen jätteenkuljetuksen. ei ole halvempi s. 3. s. 3. www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. Markkinoiden tehokkain

Kiinteistö VIESTI. Kunnallinen jätteenkuljetuksen. ei ole halvempi s. 3. s. 3. www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame. Markkinoiden tehokkain Kiinteistö Lokakuu VIESTI 3/2013 MATTI HEINONEN Toiminnantarkastus taloyhtiössä s. 9 Kunnallinen jätteenkuljetuksen kilpailutus ei ole halvempi s. 3 JUKKA KERO Hämeenlinna kallein kaupunki s. 3 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Johanna Taskinen ja Ville Voltti, Mobinet Oy Loppuraportti 22.12.2011 Sisältö 1 Autojen yhteiskäyttö liikennejärjestelmän puuttuva linkki... 3 2 Innovaation

Lisätiedot

Impulsseja Helmikuu 2015

Impulsseja Helmikuu 2015 Impulsseja Helmikuu 2015 Hanna Kuusela ja Matti Ylönen Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja Kunnat ja valtio ovat viime vuosina kasvattaneet palvelujen ulkoistamista. Kuntien ja kuntayhtymien ostot yksityiseltä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2012

TEM raportteja 18/2012 TEM raportteja 18/2012 Innovatiiviset julkiset hankinnat Suomen kansantaloudessa Tilastollinen esiselvitys valtion ja kuntayhteisöjen hankinnoista ja hankintamarkkinoiden toimivuudesta uusien toimintatapojen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 11/2008

PÖYTÄKIRJA JT 11/2008 PÖYTÄKIRJA JT 11/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot