PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 18.5.2011"

Transkriptio

1 Aika ja paikka: klo Munkkaanmäki 51, Lohja Läsnä: Ronny Avellan pj., jäsen Merja Laaksonen, jäsen Eino Hellstén, jäsen Sakari Kaskenpalo, varajäsen Hannele Monthén, jäsen Poissa: Jarmo Kuosa vpj., jäsen Seppo Immonen, jäsen Raasepori Siuntio Karkkila Inkoo Nummi-Pusula Vihti Hanko Hanna Huttunen, esittelijä, valmistelija, sihteeri, pöytäkirjanpitäjä. P , sähköpostiosoite ASIAT: 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 3 4 UUSI JÄTELAKI JA LAUTAKUNTASOPIMUS 4 5 SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN HALLINTA LÄNSI-UUDENMAAN KUNNISSA 5 6 JÄTETAKSAN TARKISTUS 6 7 MUUTOSHAKEMUS KIINTEISTÖN EKOMAKSUUN: VIHTI 7 8 MUUTOSHAKEMUS KIINTEISTÖN EKOMAKSUUN: KARKKILA 8 9 MUUTOSHAKEMUS EKOMAKSUUN: RAASEPORI 9 10 MUUTOSHAKEMUS HANKOLAISEN SAARIKIINTEISTÖN JÄTEMAKSUIHIN OIKAISUVAATIMUS PÄÄTÖKSEEN 41 /2011 KOSKIEN YHTEISTÄ JÄTE- ASTIAA: RAASEPORI TIEDOKSI SEURAAVA KOKOUS 13

2 Asia nro 1 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Asia nro 2 Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Merja Laaksonen ja Eino Hellstén. hyväksyttiin. Asia nro 3 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään. hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: Rosk n Roll Oy Ab:n korjattu liite asiassa 6, sekä liitteet asiassa 12.

3 Asia nro 4 4 UUSI JÄTELAKI JA LAUTAKUNTASOPIMUS Eduskunta hyväksyi uuden jätelain, joka on tarkoitus vahvistaa kevään 2011 aikana, jolloin se astuisi voimaan keväällä Kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtävä on kirjoitettu uuteen jätelakiin selkeyttämään jätehuoltoviranomaisen roolia jätehuollon toteuttamisessa kunnallisen jätehuoltoyhtiön palvelutehtävän ja kunnan ympäristöviranomaisen valvontatehtävän rinnalla. Uuden jätelain 23 :n mukaan alueellisten jätehuoltoyhtiöiden osakaskuntien tulee perustaa kunnan jätehuoltoviranomainen. Länsi-Uudellamaalla tämä merkitsee käytännössä olemassa olevan jätelautakunnan laajenemista Lohjalle ja Karjalohjalle. Uusien jäsenten myötä yhteislautakuntaa koskeva sopimus ja johtosääntö tulee uudistaa. Jätelain uudistuksen myötä myös Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräykset uudistuvat. Uudistustyötä varten on syytä perustaa valmistelutyöryhmä. Liite 1: Uusi jätelaki, 23 Länsi-Uudenmaan jätelautakunta aloittaa neuvottelut Lohjan ja Karjalohjan kanssa uuden jätelain 23 mukaisesta lautakuntasopimuksen muuttamisesta ja johtosäännön uudistamisesta. Valmistelua varten perustetaan valmistelutyöryhmä, johon valitaan edustajat Länsi- Uudenmaan jätelautakunnasta, Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan isäntäkunta Raaseporista, Lohjalta, Karjalohjalta ja Rosk n Roll Oy Ab:sta. Isäntäkunta Raasepori, Lohja, Karjalohja ja Rosk n Roll Oy Ab nimeävät valmistelutyöryhmään jäsenensä, jotka ilmoittavat Länsi-Uudenmaa n jätelautakunnalle. Jäteasiamies aloittaa yhteistyössä Rosk n Roll Oy Ab:n kanssa jätehuoltomääräysten uudistuksen. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta kutsuu työryhmän koolle. Keskustelu Jätelautakunnan edustajista valmistelutyöryhmässä keskusteltiin.

4 hyväksyttiin. Jätelautakunnasta edustajaksi neuvotteluryhmään valittiin jäteasiamies, puheenjohtaja Ronny Avellan (Raasepori) ja hänen varalleen Seppo Immonen (Hanko). Jäteasiamies on yhteydessä Rosk n Roll Oy Ab:hen, Raaseporin ja Lohjan kaupunkeihin sekä Karjalohjan kuntaan näiden edustajien ja varaedustajien valitsemiseksi sekä neuvottelujen koolle kutsumiseksi. Jäsenkuntien kunnanhallitukset Lohjan kaupunginhallitus Karjalohjan kunnanhallitus Rosk n Roll Oy Ab Asia nro 5 5 SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN HALLINTA LÄNSI-UUDENMAAN KUNNISSA Jätelain (1072/1993) mukaan sako- ja umpikaivoliete on asumisessa syntyvää jätettä ja kuuluu kunnan vastuulle. Nykytilanteessa haja-asutusalueen sako- ja umpikaivolietteiden tilanne Länsi-Uudenmaan kunnissa ei ole tarkkaan tiedossa. Kiinteistöjen kaivoja ei ole kattavasti rekisteröity, jätehuoltomääräyksissä on määritelty ainoastaan kaivojen tyhjennysvälit, eikä tiedetä, noudatetaanko tyhjennysvälejä käytännössä tai minne lietteet todellisuudessa päätyvät. Lietteen kuljetus tapahtuu sopimusperusteisesti. Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäristö ry:n alueen kuntien ympäristöviranomaisten puolesta tekemän aloitteen pohjalta, Rosk n Roll Oy Ab on tehnyt projektisuunnitelman sako- ja umpikaivolietteen hallinnasta Länsi-Uudenmaan kunnissa. Projektisuunnitelmaa on käsitelty sako- ja umpikaivolietteen hallinnan ns. kuntatyöryhmässä Kuntatyöryhmä on hyväksynyt omalta osaltaan projektisuunnitelman, jossa esitetään, että Rosk n Roll Oy Ab:n toiminta-alueella luodaan sako- ja umpikaivolietteiden keräykselle ja käsittelylle yhtenäinen järjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on hyödyttää mahdollisimman montaa tahoa ml. ympäristöviranomaiset, jäteveden puhdistamot, asiakkaat sekä kuljetusliikkeet. Kuljetusyritysten kuuleminen asiassa on järjestetty Sako- ja umpikaivolietteiden hallittuun hoitamiseen tarkoitetussa järjestelmässä kiinteistöjen kaivo- ja tyhjennystiedot kerätään kattavasti asiakasrekisteriin, lietteille järjestetään jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaiset vastaanottopaikat, asiakkailta laskutetaan lietteiden käsittely ja tuotetaan tarvittavaa valvontatietoa kuntien ympäristöviranomaisille. Kuljetusjärjestelmän on suunnitelmassa esitetty jatkuvan toistaiseksi sopimusperusteisena. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön kunnissa vaiheittain.

5 Rosk n Roll Oy Ab on pyytänyt projektisuunnitelmasta lausuntoja kuntien ympäristölautakunnilta mennessä. Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jäsenkuntien ympäristölautakuntien lausunnoissa projektia pidettiin myönteisenä ja projektisuunnitelmaa hyvänä lähtökohtana hankkeen toteuttamiseksi. Lausunnoissa pidettiin tärkeänä, että Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jäsenkuntien sekä Lohjan ja Karjalohjan jätehuoltomääräykset olisivat yhteneväiset sako- ja umpikaivolietteiden osalta ja Rosk n Roll Oy Ab:n toimintaalueella otettaisiin käyttöön tasataksa, jolla minimoitaisiin kuljetusmatkoja. Rosk n Roll Oy Ab:n jätehuollon asiakasrekisteriä pidettiin hyvänä pohjana tietojen keräämiseen. Nähtiin, että rekisterin käyttö mahdollisimman monen toimijan tarpeisiin olisi hyvä. Lausunnoissa tuli esille myös, että projektin yhteydessä tai omana jatkoprojektinaan tulisi selvittää muita vaihtoehtoja kustannustehokkaaseen ravinteiden hyötykäyttöön jätevedenpuhdistamovaihtoehdon lisäksi joko paikallisesti tai keskitetysti. Lietteiden vastaanottopaikkojen ja Rosk n Roll Oy Ab:n sekä kuljetusurakoitsijoiden ja Rosk n Roll Oy Ab:n välisiä yhteistyösopimuksia pidettiin tärkeinä. Puhdistamoilla tapahtuvia tyhjennyskäytäntöjä esitettiin yhtenäistettäväksi ja kuljetusliikkeiden sitoutumista sovittujen tietojen toimittamiseen korostettiin. Projektisuunnitelmaan esitettiin huomioitavaksi sako- ja umpikaivolietteiden lisäksi muut liete- ja jätetyypit, jotka pitäisi tunnistaa jo projektin alkuvaiheessa ja joille pitäisi mahdollisesti osoittaa vastaanottopaikat. Tällaisia ovat mm. laitepuhdistamoiden kemialliset lietteet, eräiden laitepuhdistamoiden lietepussit, maasuodattamoiden tehostettuun fosforinpoistamiseen tarkoitetut massat, mahdolliset maapuhdistamoiden tukkeutuneet suodatusmateriaalit sekä kuivakäymälöistä syntyvät kompostimassat, eroteltu virtsa ja tuhka. Lausunnoissa esitettiin, että parhaaseen tulokseen logistisesti ja ympäristön kannalta sako- ja umpikaivolieteprojektissa päästäisiin siirtymällä keskitettyyn jätteenkuljetusjärjestelmään sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa. Myös Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan alueella toimiva yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmä on keskitetty, miltä kannalta yhtenäinen järjestelmä olisi järkevä. Jätehuoltomääräysten ja jätetaksan uudistaminen tulevat joka tapauksessa Länsi- Uudenmaan jätelautakunnan tehtäväksi uuden jätelain voimaantulon myötä, joten on järkevää tehdä sako- ja umpikaivolietteen käsittelyä koskevat päätökset niiltä osin samassa yhteydessä laajemman uudistustyön kanssa. Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan alueella sekajätteen kuljetusjärjestelmä on keskitetty ja tällaisena hyväksi ja toimivaksi havaittu. Sako- ja umpikaivolietteen keskitetyssä kuljetusjärjestelmässä urakka-alueet olisivat kuntien omistaman yhtiön kilpailuttamat, logistisesti optimoidut ja tätä kautta myös puhdistamoille tulevia lietehuippuja voitaisiin tasata ja lietteitä ohjata sopiviin vastaanottopaikkoihin. Taksa olisi Länsi- Uudenmaan jätelautakunnan hyväksymä. Tyhjennystiedot saataisiin suoraan jätehuollon asiakasrekisteriin, asiakas saisi samalla laskulla lietteen tyhjennyksen ja

6 käsittelyn maksut. Viranomaisten valvontatyö helpottuisi keskitetyssä järjestelmässä ja kuntien ympäristöviranomaisten lausunnoista on tullut ilmi selvästi, että keskitettyyn järjestelmään siirtymistä kannatetaan sako- ja umpikaivolietteiden osalta ja siihen siirtyminen on joka tapauksessa sopimusperusteisen välivaiheen kautta tulossa. Uuden jätelain sisältämät siirtymäaikasäännökset ovat sellaiset, että jos päätös keskitetystä sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä tehdään uuden lain voimaan tultua, voi keskitetty kuljetusjärjestelmä tulla voimaan aikaisintaan vuonna Jos halutaan, että keskitettyyn kuljetusjärjestelmään siirryttäisiin Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan alueella jo ennen vuotta 2015, tulee päätös kuljetusjärjestelmästä tehdä vanhan jätelain voimassaoloaikana. Liite 2: Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäristö ry:n tekemä aloite Liite 3: Rosk n Roll Oy Ab:n projektisuunnitelma Liite 4. Kuljetusyritysten kuuleminen Liite 5: Rosk n Rollin lausuntopyyntö ja kuntien ympäristölautakuntien lausunnot Länsi-Uudenmaan jätelautakunta hyväksyy Rosk n Roll Oy Ab:n projektisuunnitelman sako- ja umpikaivolietteen hallinnasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jäsenkunnissa. Projektisuunnitelmaan on syytä lisätä sako- ja umpikaivolietteiden lisäksi myös muut haja-asutusalueella jätevedenkäsittelyssä syntyvät liete- ja jätetyypit sekä suunnitelma niiden vastaanottopaikkojen järjestämiseksi. Kuntien jätevedenpuhdistamoiden lisäksi projektisuunnitelmassa tulee huomioida mahdolliset muut kustannustehokkaat sako- ja umpikaivolietteen käsittelymenetelmät ravinteiden hyötykäyttöä ja vesistökuormituksen minimointia ajatellen. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta päättää jätelain 31 nojalla, että sako- ja umpikaivoliete sekä muu vastaava jäte Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jäsenkunnista tulee toimittaa kuntien jätevedenpuhdistamolle tai viemäriverkossa olevalle muulle vastaanottopisteelle, jonka omistavalla kunnalla on sopimus Rosk n Roll Oy Ab:n kanssa ko. jätteen käsittelystä. astuu voimaan samalla, kun projektisuunnitelman mukainen toiminta käynnistyy. Kuljetusta saavat hoitaa ELY -keskuksen jätetiedostoon rekisteröityneet kuljetusyritykset, joilla on toimintaan tarkoituksenmukainen ja jätelain 49 a mukainen laitteisto. Kuljetusyritykset ovat jätelain 52 nojalla velvollisia antamaan Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle tarpeelliset tiedot lietteen tyhjennyksistä kiinteistöillä sekä lietteen kuljetuksesta kuntien jätevedenpuhdistamolle tai viemäriverkossa olevalle muulle vastaanottopisteelle, jonka omistavalla kunnalla on sopimus Rosk n Roll Oy Ab:n kanssa ko. jätteen käsittelystä. Tiedon saanti varmistetaan kuljetusyritysten ja Länsi- Uudenmaan jätelautakunnan lukuun toimivan Rosk n Roll Oy Ab:n välisillä lietteen kuljetusta ja käsittelyyn toimittamista koskevilla sopimuksilla, jotka kuljetusyritykset velvoitetaan allekirjoittamaan. astuu voimaan samalla, kun projektisuunnitelman mukainen toiminta käynnistyy.

7 Keskustelu Kaivojen nykyisiä tyhjennysvälejä pidettiin hyvänä. Koettiin, että esimerkiksi kelirikon tai muun syyn takia mahdollisuus tilapäisesti perua kaivon tyhjennys on syytä säilyttää myös sako- ja umpikaivolietteen tyhjennyksissä. Kelirikkoa pidettiin ongelmallisena, mikä tulisi ottaa huomioon hanketta toteutettaessa, etenkin jatkossa, jos mennään keskitettyyn järjestelmään. Järeät loka-autot eivät pääse kulkemaan pikkuteitä pitkin. Tässä vaiheessa pidettiin hyvänä jatkaa toistaiseksi sopimusperusteisella järjestelmällä. Todettiin, että kuljetusyrittäjät eivät ehkä mielellään luovu omista asiakasrekistereistään. Koettiin, että pienten kuntien puhdistamoille ei saisi tuoda lietettä muiden kuntien alueelta, koska nykyisetkin lietemäärät ovat ruuhkahuippuina ongelmallisia vastaanottokapasiteetille. Muutamilla puhdistamoilla ylijuoksutus on ongelma jo nyt, eikä se saisi enää ainakaan lisääntyä. Todettiin, että jatkossa tähän voi auttaa keskitetyn järjestelmän logistinen suunnittelu, jos keskitettyyn mennään jossain vaiheessa. Tulevaisuudessa voidaan myös joutua pohtimaan jäteveden puhdistamoiden ohella muita mahdollisia käsittelytapoja sako- ja umpikaivolietteille kuten kuntien ympäristölautakuntien lausunnoissa oli esitetty. Kaksoislaskutusta pidettiin ongelmallisena ja projektisuunnitelmaan sisällytettyä mahdollisuutta käyttää Rosk n Rollin yhden laskun vaihtoehtoa pidettiin hyvänä asiakkaiden kannalta. Pohdittiin, että harmaa talous vähenee merkittävästi uudessa järjestelmässä. hyväksyttiin. Jäsenkunnat Rosk n Roll Oy Ab 6 JÄTETAKSAN TARKISTUS Asia nro 6 Karkkilan sekajätteen tyhjennykset on kilpailutettu uudelleen ja uusi urakka alkoi Uudessa urakassa on huomioitu myös mahdollisuus käyttää keräysvälineinä syväkeräysastioita. Rosk n Roll Oy Ab esittää syväkeräysastioiden sekajätemaksuja Karkkilaan liitteen 6. mukaisesti.

8 Säkkiteline on keräysvälineenä ollut kielletty jätehuoltomääräysten 17 :n nojalla jo vuodesta 2007 ja osassa kunnista vuodesta 2008 lähtien. Säkkitelineet eivät täytä koneellisen jäteastian tyhjennyksen ja jätteenkuljettajien työsuojelun vaatimuksia ja niistä olisi päästävä lopullisesti eroon jätelautakunnan jäsenkuntien alueella. Säkkitelineellisiä kiinteistöjä on Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan alueella yli 200. Jäteasiamies on lähettänyt säkkitelineiden omistajille useita kymmeniä kehotuskirjeitä säkkitelineiden vaihtamiseksi jätehuoltomääräysten mukaiseen astiaan. Moni kehotuskirje on tehonnutkin, mutta vielä on lukuisia kiinteistöjä, jotka sitkeästi pitävät säkkitelineistään kiinni huolimatta useista jätekuskin, jätehuoltoyhtiön että jäteasiamiehen kehotuskirjeistä ja yhteydenotoista. Kuntien ympäristöviranomaisten resurssit eivät riitä säkkitelineiden vahtimiseen, vaan ongelmaan on puututtava ensisijaisesti muilla tavoin. Liite 6. Rosk n Roll Oy Ab:n esitys Hyväksytään Rosk n Rollin esitys syväjätekeräysastioiden sekajätemaksuiksi Karkkilassa. Säkkitelineen kuntakohtaisiin tyhjennyshintoihin (ALV 0 %) lisätään yhden euron suuruinen ohjaava korotus, jonka tarkoituksena on toimia taloudellisena kannustimena säkkitelineen vaihtamiseksi jätehuoltomääräysten mukaiseen jäteastiaan. Säkkitelineen haltijoille lähetetään infokirje astian hinnan muutoksesta. Korotus astuu voimaan Keskustelu Säkkitelineisiin liittyvää ongelmaa pidettiin sellaisena, että siihen voidaan hyvin puuttua taksapolitiikalla. Ehdotettu korotus voisi olla suurempi. Asiakkaille lähetettävässä infokirjeessä voisi mainita työsuojelulliset ym. muut syyt, jotka ovat johtaneet korotukseen. Lisäksi voisi esimerkkinä kertoa säkkitelineen ja jätehuoltomääräysten mukaisen astian välisistä hintaeroista, jotta asiakkaille käy selvästi ilmi asianmukaiseen astiaan siirtymisestä koituva rahallinen säästö. Voitaisiin harkita astiavuokran tarjoamista alemmalla hinnalla, jos asiakas vaihtaa jätehuoltomääräysten mukaiseen astiaan määräajassa. Muutosehdotus Hyväksytään Rosk n Roll Oy Ab:n esitys syväjätekeräysastioiden sekajätemaksuiksi Karkkilassa. Astuu voimaan

9 Säkkitelineen kuntakohtaisiin tyhjennyshintoihin (ALV 0 %) lisätään jo aiemmin käytössä olleen yhden euron lisäksi kahden euron suuruinen ohjaava korotus, jonka tarkoituksena on toimia taloudellisena kannustimena säkkitelineen vaihtamiseksi jätehuoltomääräysten mukaiseen jäteastiaan. Säkkitelineen haltijoille lähetetään infokirje astian hinnan muutoksesta. Korotus astuu voimaan Hyväksyttiin muutosehdotus. Jäsenkunnat Rosk n Roll Oy Ab Asia nro 7 7 MUUTOSHAKEMUS KIINTEISTÖN EKOMAKSUUN: VIHTI Vihdin Ojakkalassa sijaitsevan omakotitalon omistaja on valittanut omakotitalon yhteydessä olevan yksiön ekomaksusta saapuneella muistutuksella. Hakija katsoo, että ekomaksu on peritty virheellisesti. Yksiön osalta on laskutettu EKO A2 maksuluokan mukainen ekomaksu. Länsi-Uudenmaan jätetaksan mukaan EKO A2-maksuluokka koskee vakituisten asuinkiinteistöjen asuntoja. EKO A1 -maksuluokka koskee yhden asunnon asuinkiinteistöjä, joissa on yksi asukas. Toisin sanoen EKO A1 maksuluokka koskee ainoastaan yhden asunnon omakotitaloja, joissa on yksi asukas. Kaikkia muita kiinteistöjä ja niissä sijaitsevia asuntoja koskee jätetaksan mukaan EKO A2-maksuluokka, huolimatta asuntojen asukasmääristä. Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksa on tapauksen osalta yksiselitteinen. Koska kiinteistöllä on kaksi asuntoa, koskee asuntoja EKO A2-maksuluokan maksut. Paritalojen asukkailta on tullut samantyyppisissä tapauksissa jo useampi hakemus maksujen alentamiseksi. Jätetaksan seuraavan tarkistuksen yhteydessä voitaisiin harkita, voidaanko ottaa käyttöön pientalon käsite kattaen omakotitalon, paritalon ja kaksikerroksisen omakotitalon, jossa on kaksi asuntoa. Pientaloja olisi mahdollista kohdella taksassa yhtenä kokonaisuutena omakotitalon tavoin siten, että yksin pientalossa sijaitsevassa asunnossa asuvalta asukkaalta perittäisiin pienemmän maksuluokan ekomaksu ja mikäli kiinteistö olisi jätepisteiden asiakas, myös pienemmän maksuluokan jätepistemaksu. Jätetaksan perusteiden tarkistus on tulossa todennäköisesti vuoden 2011 aikana, eikä asiaa kannata käsitellä erikseen taksan laajemmasta tarkastelusta. Liite 7: Hakemus

10 Jätemaksu on peritty jätetaksan mukaan oikein perustein. Maksua ei ole syytä muuttaa. Muutosehdotus Jätemaksu on peritty jätetaksan mukaan oikein perustein. Maksua ei ole syytä muuttaa. Kiinteistössä on kaksi asuntoa ja taloutta. Muutosehdotus hyväksyttiin. Hakija Rosk n Roll Oy Ab 8 MUUTOSHAKEMUS KIINTEISTÖN EKOMAKSUUN: KARKKILA Asia nro 8 Karkkilalaisen kahden asunnon talon asukas on valittanut ekomaksustaan vuodelta Asukkaan mielestä maksu on peritty virheellisesti. Asukkaalta on peritty ekomaksu EKO A2. Jätetaksan mukaan maksu on peritty oikein perustein. Jätetaksan seuraavan tarkastuksen yhteydessä voidaan harkita, kannattaako yhden asukkaan pientalojen asuntojen maksuperusteita taksassa muuttaa. Liite 8: Hakemus Jätemaksu on peritty jätetaksan mukaan oikein perustein. Maksua ei ole syytä muuttaa. hyväksyttiin.

11 Hakija Rosk n Roll Oy Ab Asia nro 9 9 MUUTOSHAKEMUS EKOMAKSUUN: RAASEPORI Raaseporilaisen pientalon (käyttötarkoitus kahden asunnon talot, mutta asuntoluku yksi) haltija on hakenut muutosta saapuneella muistutuksella kiinteistön ekomaksuihin. Hakijan mukaan hän jakaa ja omistaa puoliksi talon tyttärensä kanssa. Tilat ovat osin jaetut ja osin yhteiset. Toisessa asunnon puolikkaassa asuu hakijan tytär perheineen. Hakija katsoo, että hänelle yksinasuvana kuuluisi pienempi ekomaksu EKO A1. Jätetaksan mukaan EKO A1 kuuluu yhden asunnon ja asukkaan kiinteistöille ts. omakotitaloille, joissa on yksi asukas. Tässä tapauksessa kiinteistön käyttötarkoitus on kahden asunnon talot, mutta asuntoluku on väestörekisterin mukaan yksi. Liite 9: Hakemus Hakijan ekomaksua ei muuteta. Perusteena se, että vaikka hakijan kiinteistö on vain osittain jaettu, asuu kiinteistöllä todellisuudessa kaksi taloutta, minkä vuoksi nykyisen jätetaksan mukaan tulee periä kaksi kertaa EKO A2 maksu. Keskustelu Väestörekisterin mukaan kiinteistössä on vain yksi asunto, vaikkakin kaksi taloutta. Muutosehdotus Hakijan ekomaksu muutetaan maksuluokkaan EKO A1. Pienempää ekomaksua sovelletaan vuoden 2010 maksuun sekä hakijan ekomaksuihin jatkossa. Muutosehdotus hyväksyttiin.

12 Hakija Rosk n Roll Oy Ab Asia nro MUUTOSHAKEMUS HANKOLAISEN SAARIKIINTEISTÖN JÄTEMAKSUIHIN Hankolaisen saarikiinteistön perikunnan edustajan poika on hakenut muutosta perikunnan mökin jätemaksuihin. Hakija toivoo jätemaksujen poistamista toistaiseksi kokonaan. Perusteluina on se, että saareen ei ole kulkuyhteyttä / kulkureittiä mantereelta. Mökkiä ei ole voitu siitä syystä käyttää. Aikaisemmin (ennen vuotta 1995) mökille on päässyt hakijan mummon mökin kautta. Mummon kuoleman jälkeen tämä ei enää ole ollut mahdollista, koska mummon mökki on myyty. Virallista kiintopistettä on haettu vuodesta 1995 lähtien Uudenmaan Maanmittaustoimiston kautta. Uusi hakuprosessi on hakijan mukaan tarkoitus aloittaa keväällä Jäteasiamies on tutkinut tilannetta karttatietojärjestelmän tietojen perusteella ja keskustellut asiasta puhelimessa Hangon kaupungin mittausteknikko Ralf Toivarin kanssa. Hänen näkemyksensä oli, että koska kiinteistöllä ei todistetusti ole tällä hetkellä ns. kiintopistettä eli venevalkamaa, jätemaksujen kohtuullistaminen tulee kyseeseen. Liite 10: Hakemus Kohtuullistetaan kiinteistön jätepistemaksuja siten, että hyvitetään vuoden 2010 jätepistemaksu. Vuosina jätepistemaksuja ei peritä, mikäli tilanne jatkuu samanlaisena, eikä kiintopistettä edelleenkään saada. Ekomaksuja ei muuteta, koska kiinteistö on käyttökelpoinen, eikä rakennusvalvonnan todistusta käyttökelvottomuudesta ole esitetty. Keskustelu Tosiasiassa ei voida tietää, käyttääkö hakija mökkiä, vaikka kiintopistettä ei olekaan. Hakija olisi velvoitettava ilmoittamaan viipymättä, kun kiintopiste saadaan tai tilanne muuten muuttuu.

13 Muutosehdotus Kohtuullistetaan kiinteistön jätepistemaksuja siten, että hyvitetään vuoden 2010 jätepistemaksu. Vuosina jätepistemaksuja ei peritä, mikäli tilanne jatkuu samanlaisena, eikä kiintopistettä edelleenkään saada. Ekomaksuja ei muuteta, koska kiinteistö on käyttökelpoinen, eikä rakennusvalvonnan todistusta käyttökelvottomuudesta ole esitetty. Hakija on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle, kun kiintopiste saadaan tai tilanne muuten muuttuu. Muutosehdotus hyväksyttiin. Hakija Rosk n Roll Oy AB Asia nro OIKAISUVAATIMUS PÄÄTÖKSEEN 41 / 2011 KOSKIEN YHTEISTÄ JÄTE- ASTIAA: RAASEPORI Raaseporin kaupungin keskustassa asuvat hakijat tekivät kimppailmoituksen jäteasiamiehelle. Hakemus oli lähetetty vastineeksi jäteasiamiehen kirjeelle, jossa toista hakijaa kehotettiin liittymään kunnalliseen jätteenkuljetukseen, koska jäterekisterissä ei ollut tietoja kiinteistön jätehuollosta. Jäteasiamies ei hyväksynyt kimppaa päätöksessä 41 / 2011, annettu , perusteena jätehuoltomääräysten 7 ja 11, joiden mukaan yhteistä keräysvälinettä voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta. Etäisyys kiinteistöjen välillä oli karttaohjelmasta katsottuna n. 1,8 km. Hakijoiden mukaan n. 1,5 km. Oikaisuvaatimuksessa, joka saapui jäteasiamiehelle , vedotaan terveeseen järkeen ja pyydetään tekemään tapauksessa poikkeus määräyksistä. Käytäntö yhteisestä jäteastiasta on ollut voimassa seitsemän vuoden ajan. Liitteet 11 a, b, c: Kimppailmoitus, päätös 41 /2011 ja oikaisuvaatimus Pidetään voimassa päätös 41 /2011. Hakija kiinteistöltä Rådmansvägen 14, on velvollinen liittämään kiinteistönsä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Perusteena

14 jätelain 11 sekä jätehuoltomääräysten 7 ja 11. Jätehuoltomääräysten säännökset koskevat kaikkia tasapuolisesti. Keskustelu Kaupungin keskustassa puolitoista kilometriä on pitkä matka. Samojen sääntöjen tulee koskea kaikkia. Hyväksyttiin ehdotus. Hakijat Rosk n Roll Oy AB 12 TIEDOKSI Asia nro 12 Jäteasiamiehen viranhaltijapäätökset. Liite 12. Sekajätteen kuljetukset Vihdin kunnassa on kilpailutettu. Tarjouskilpailu toteutettiin avoimena menettelynä ja se julkaistiin Hilmassa Kilpailutus koski Vihdin sekajätteen kuljetuksia ajalla Urakka-alueita oli kaksi. Urakkaalue 1:n urakan sai Lohjan Puhtaanapito Ky ja urakka-alue 2:n kilpailutuksen voitti Lassila & Tikanoja Oyj. Perusteluina oli tarjouspyynnön mukaisesti edullisin hinta. Liite 13. Biojätteen kuljetukset Rosk n Rollin toiminta-alueella on kilpailutettu. Tarjouskilpailu toteutettiin avoimena menettelynä ja se julkaistiin Hilmassa Kilpailutus koski biojätteen kuljetuksia ajalla Urakka-alueita oli kaksi. Molemmat urakat voitti Lassila & Tikanoja Oyj. Perusteluina oli tarjouspyynnön mukaisesti edullisin hinta. Liite 14. Korkein hallinto-oikeus on päättänyt hylätä Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen nro 09/0723/5 ja palauttaa jäteasiamiehen käsittelyyn Nummi-Pusulassa sijaitsevan kahden kiinteistön vuosien 2007 ja 2008 jätemaksuja koskevan maksu muistutuksen. Hakija oli valittanut Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle kahden omistamiensa, vuokrattujen kiinteistöjen jätemaksuista vuosilta 2007 ja Jäte-

15 asiamies oli hylännyt päätöksellä 307 /2009 maksumuistutuksen vuoden 2008 osalta ja jättänyt käsittelemättä muistutuksen vuoden 2007 osalta myöhästymisen takia. Hakija oli valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi hakijan valituksen, mistä hakija valitti Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus palautti asian uudelleen jäteasiamiehen käsittelyyn sekä vuoden 2007 että vuoden 2008 maksujen osalta perustuen siihen, että maksuunpano oli alun perin toteutunut väärin perustein. Maksut olisi pitänyt periä vuokralaisilta. Sen sijaan Korkein hallinto-oikeus totesi vastoin hakijan vaatimuksia, että vuokralaisilla oli velvollisuus olla liittyneenä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, eikä siitä voinut välttyä kuljettamalla jätteet toisen kunnan jätteenkuljetusjärjestelmään, kuten hakija kertoi tapahtuneen. Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt päätöksellä nro 11/0273/5 valituksen koskien Vihdissä sijaitsevan ns. kakkosasunnon jätemaksuista tehtyä jäteasiamiehen päätöstä 414. Hakija vaati vapautusta jätteenkuljetuksesta. Rosk n Roll Oy Ab on teettänyt asiakastyytyväisyyskyselyn, joka koskee vuotta Kysely toteutettiin marraskuussa 2010 puhelimitse. Vastaajia oli yhteensä 232, pääosin Vihdistä ja Karkkilasta (kyselyä ei toteuteta joka vuosi kaikissa kunnissa). Jätehuollon järjestelyt sai kokonaisuudessaan arvosanan 4 (asteikko 1-5). Sekajätteen tyhjennykset sai arvosanan 4,3. Jätepisteet saivat arvosanan 3,4 (ei Karkkilassa). Liite 15. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ja Rosk n Roll Oy Ab saivat Suomi Puhtaaksi päivässä kampanjan haasteen. Jätelautakunnalle haasteen toimitti Patrik Skult Inkoos ta. Kampanjan tarkoituksena oli kerätä yhden päivän aikana talkoohengessä ympäristöstä roskia. Jäteasiamies keskusteli asiasta Rosk n Roll Oy Ab:n kanssa. Rosk n Roll piti päivää innostavana ja toivoi, että mahdollisimman moni kunta olisi lähtenyt siihen mukaan. Yhtiö ei ottanut päivän aikana sekajätteitä vastaan ilmaiseksi, jätteen synnyn ehkäisyn hengessä. Yhtiö piti 6.5. henkilökunnan talkoopäivän, jolloin siivottiin jätekeskuksen alueen ympäristöä. Liite 16. Merkitään tiedoksi. Keskustelu Inkoon pienvenesataman jäteastioiden todettiin olevan jatkuvasti kesäisin täynnä. Pohdittiin, olisiko mahdollista tihentää tyhjennysväliä nykyisestä kesäaikaan. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia pidettiin hyvinä.

16 Merkittiin tiedoksi. Rosk n Roll Oy Ab Asia nro SEURAAVA KOKOUS Sovitaan loppuvuoden kokousaikataulut etukäteen seuraavasti: klo klo hyväksyttiin.

17 LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJAN LIITE MUUTOKSENHAKU Pykälät 1,2,3,4,12 ja 13 Päätöksestä, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Kuntalaki 91 Pykälät 5 ja 6 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisena Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle ja siihen on liitettävä ote päätöksestä, jota oikaisuvaatimus koskee. Pykälät 7,8,9,10 ja 11 Muutosta tähän päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusasiakirjat toimitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle, os. Ratapihantie 9, Helsinki valtion noudattamana virka-aikana viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä, tiedoksiantopäivästä lukien, siten ettei nähtävänä olopäivää taikka tiedoksiantopäivää lasketa valitusaikaan. Valitusasiakirjat voi jättää itse, lähetin välityksellä, valtuutetun asiamiehen taikka postin välityksellä. Valitukseen on liitettävä tämä päätös, asiakirjat joihin valittaja haluaa vedota sekä selvitys päivämäärästä, josta valitusaika lasketaan. Jätelaki 30, 66 Kuntalaki 89, 91, 92, 93

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori)

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Aika ja paikka: 5.2.2015 klo 17.00-18.25, Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Päätöksentekijät: Jäsenet Varajäsenet x Seija Kannelsuo pj. Raasepori Petri Kajander Raasepori x Eva Roos vpj. Vihti Ingrid

Lisätiedot

Aika ja paikka: 27.1.2016 klo 17.00-18.45, Munkkaanmäki 51, Lohja

Aika ja paikka: 27.1.2016 klo 17.00-18.45, Munkkaanmäki 51, Lohja Aika ja paikka: 27.1.2016 klo 17.00-18.45, Munkkaanmäki 51, Lohja Päätöksentekijät: Jäsenet Varajäsenet x Seija Kannelsuo, puheenjohtaja Raasepori Petri Kajander Raasepori x Eva Roos, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Luonnos 11.11.2011 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Tämä sopimus pohjautuu Hangon, Tammisaaren ja Karjaan kaupunkien sekä Pohjan, Inkoon, Siuntion, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Vihdin kuntien sopimukseen

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 20.8.2015 Kokoustiedot Aika Tiistai 8.9.2015 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU Teijo Myllylä Syväsuontie 10 46800 Myllykoski Kymen jätelautakunta Valtakatu 33 45700 Kuusankoski OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa.

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa. V Perusmaksu/ LTE 1 12 Perusmaksun/n perusteet Tässä taksan luvussa määrätään jätelain 78 :n tarkoittamasta jätehuollon perusmaksusta. Kotkassa maksusta käytetään nimikettä perusmaksu ja muissa kunnissa

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI

242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE VP4 RAKENNUSLAUTAKUNTA LJ 5.8.2014 242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI 1.10.2014 31.1.2015 PÄÄTÖSEHDOTUS päättää, että 1.10.2014 31.1.2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA

SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA Tällä sopimuksella sovitaan siitä, että Jätekukko Oy:n (jäljempänä jäteyhtiö) osakaskuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Savo-Pielisen jätelautakunta

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN TAI PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat 2 1. Johdanto Alueellisena jätehuoltoviranomaisena toimiva Tampereen kaupungin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

TEUVAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1/2015 Suupohjan jätelautakunta sivu 1 Kokousaika keskiviikko 18.2.2015 klo 18.30 19.50 Kokouspaikka Otto Syreenin talo, kokoushuone Tähti Saapuvilla olleet jäsenet Tapani Laitamäki,

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI Hallitus 3.10.2016, 90 Valmistelijat: vs. tekninen johtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/16 Nuorisovaltuusto Aika 09.03.2015 klo 17:15-18:50 Paikka Aurinkovuoren koulun neuvottelutila Käsitellyt asiat Asia Sivu 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 8.4

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 8.4 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 8.4.2014 / LAUKKANEN JARMO, LOPEN KUNNAN EROAMINEN JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA JA LOPEN KUNNAN JÄTEPALVELUIDEN UUDELLEENJÄRJESTÄMISEKSI Kunnanhallitus 27.10.2014 ( 221):

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 5/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:23. Kunnantalon kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 5/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:23. Kunnantalon kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 5/2014 53 Rakennuslautakunta Aika 06.11.2014 klo 17:00-17:23 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Rakennuslautakunnan lausunto Hämenlinnan Hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot