PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 18.5.2011"

Transkriptio

1 Aika ja paikka: klo Munkkaanmäki 51, Lohja Läsnä: Ronny Avellan pj., jäsen Merja Laaksonen, jäsen Eino Hellstén, jäsen Sakari Kaskenpalo, varajäsen Hannele Monthén, jäsen Poissa: Jarmo Kuosa vpj., jäsen Seppo Immonen, jäsen Raasepori Siuntio Karkkila Inkoo Nummi-Pusula Vihti Hanko Hanna Huttunen, esittelijä, valmistelija, sihteeri, pöytäkirjanpitäjä. P , sähköpostiosoite ASIAT: 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 3 4 UUSI JÄTELAKI JA LAUTAKUNTASOPIMUS 4 5 SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN HALLINTA LÄNSI-UUDENMAAN KUNNISSA 5 6 JÄTETAKSAN TARKISTUS 6 7 MUUTOSHAKEMUS KIINTEISTÖN EKOMAKSUUN: VIHTI 7 8 MUUTOSHAKEMUS KIINTEISTÖN EKOMAKSUUN: KARKKILA 8 9 MUUTOSHAKEMUS EKOMAKSUUN: RAASEPORI 9 10 MUUTOSHAKEMUS HANKOLAISEN SAARIKIINTEISTÖN JÄTEMAKSUIHIN OIKAISUVAATIMUS PÄÄTÖKSEEN 41 /2011 KOSKIEN YHTEISTÄ JÄTE- ASTIAA: RAASEPORI TIEDOKSI SEURAAVA KOKOUS 13

2 Asia nro 1 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Asia nro 2 Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Merja Laaksonen ja Eino Hellstén. hyväksyttiin. Asia nro 3 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään. hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: Rosk n Roll Oy Ab:n korjattu liite asiassa 6, sekä liitteet asiassa 12.

3 Asia nro 4 4 UUSI JÄTELAKI JA LAUTAKUNTASOPIMUS Eduskunta hyväksyi uuden jätelain, joka on tarkoitus vahvistaa kevään 2011 aikana, jolloin se astuisi voimaan keväällä Kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtävä on kirjoitettu uuteen jätelakiin selkeyttämään jätehuoltoviranomaisen roolia jätehuollon toteuttamisessa kunnallisen jätehuoltoyhtiön palvelutehtävän ja kunnan ympäristöviranomaisen valvontatehtävän rinnalla. Uuden jätelain 23 :n mukaan alueellisten jätehuoltoyhtiöiden osakaskuntien tulee perustaa kunnan jätehuoltoviranomainen. Länsi-Uudellamaalla tämä merkitsee käytännössä olemassa olevan jätelautakunnan laajenemista Lohjalle ja Karjalohjalle. Uusien jäsenten myötä yhteislautakuntaa koskeva sopimus ja johtosääntö tulee uudistaa. Jätelain uudistuksen myötä myös Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräykset uudistuvat. Uudistustyötä varten on syytä perustaa valmistelutyöryhmä. Liite 1: Uusi jätelaki, 23 Länsi-Uudenmaan jätelautakunta aloittaa neuvottelut Lohjan ja Karjalohjan kanssa uuden jätelain 23 mukaisesta lautakuntasopimuksen muuttamisesta ja johtosäännön uudistamisesta. Valmistelua varten perustetaan valmistelutyöryhmä, johon valitaan edustajat Länsi- Uudenmaan jätelautakunnasta, Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan isäntäkunta Raaseporista, Lohjalta, Karjalohjalta ja Rosk n Roll Oy Ab:sta. Isäntäkunta Raasepori, Lohja, Karjalohja ja Rosk n Roll Oy Ab nimeävät valmistelutyöryhmään jäsenensä, jotka ilmoittavat Länsi-Uudenmaa n jätelautakunnalle. Jäteasiamies aloittaa yhteistyössä Rosk n Roll Oy Ab:n kanssa jätehuoltomääräysten uudistuksen. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta kutsuu työryhmän koolle. Keskustelu Jätelautakunnan edustajista valmistelutyöryhmässä keskusteltiin.

4 hyväksyttiin. Jätelautakunnasta edustajaksi neuvotteluryhmään valittiin jäteasiamies, puheenjohtaja Ronny Avellan (Raasepori) ja hänen varalleen Seppo Immonen (Hanko). Jäteasiamies on yhteydessä Rosk n Roll Oy Ab:hen, Raaseporin ja Lohjan kaupunkeihin sekä Karjalohjan kuntaan näiden edustajien ja varaedustajien valitsemiseksi sekä neuvottelujen koolle kutsumiseksi. Jäsenkuntien kunnanhallitukset Lohjan kaupunginhallitus Karjalohjan kunnanhallitus Rosk n Roll Oy Ab Asia nro 5 5 SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN HALLINTA LÄNSI-UUDENMAAN KUNNISSA Jätelain (1072/1993) mukaan sako- ja umpikaivoliete on asumisessa syntyvää jätettä ja kuuluu kunnan vastuulle. Nykytilanteessa haja-asutusalueen sako- ja umpikaivolietteiden tilanne Länsi-Uudenmaan kunnissa ei ole tarkkaan tiedossa. Kiinteistöjen kaivoja ei ole kattavasti rekisteröity, jätehuoltomääräyksissä on määritelty ainoastaan kaivojen tyhjennysvälit, eikä tiedetä, noudatetaanko tyhjennysvälejä käytännössä tai minne lietteet todellisuudessa päätyvät. Lietteen kuljetus tapahtuu sopimusperusteisesti. Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäristö ry:n alueen kuntien ympäristöviranomaisten puolesta tekemän aloitteen pohjalta, Rosk n Roll Oy Ab on tehnyt projektisuunnitelman sako- ja umpikaivolietteen hallinnasta Länsi-Uudenmaan kunnissa. Projektisuunnitelmaa on käsitelty sako- ja umpikaivolietteen hallinnan ns. kuntatyöryhmässä Kuntatyöryhmä on hyväksynyt omalta osaltaan projektisuunnitelman, jossa esitetään, että Rosk n Roll Oy Ab:n toiminta-alueella luodaan sako- ja umpikaivolietteiden keräykselle ja käsittelylle yhtenäinen järjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on hyödyttää mahdollisimman montaa tahoa ml. ympäristöviranomaiset, jäteveden puhdistamot, asiakkaat sekä kuljetusliikkeet. Kuljetusyritysten kuuleminen asiassa on järjestetty Sako- ja umpikaivolietteiden hallittuun hoitamiseen tarkoitetussa järjestelmässä kiinteistöjen kaivo- ja tyhjennystiedot kerätään kattavasti asiakasrekisteriin, lietteille järjestetään jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaiset vastaanottopaikat, asiakkailta laskutetaan lietteiden käsittely ja tuotetaan tarvittavaa valvontatietoa kuntien ympäristöviranomaisille. Kuljetusjärjestelmän on suunnitelmassa esitetty jatkuvan toistaiseksi sopimusperusteisena. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön kunnissa vaiheittain.

5 Rosk n Roll Oy Ab on pyytänyt projektisuunnitelmasta lausuntoja kuntien ympäristölautakunnilta mennessä. Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jäsenkuntien ympäristölautakuntien lausunnoissa projektia pidettiin myönteisenä ja projektisuunnitelmaa hyvänä lähtökohtana hankkeen toteuttamiseksi. Lausunnoissa pidettiin tärkeänä, että Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jäsenkuntien sekä Lohjan ja Karjalohjan jätehuoltomääräykset olisivat yhteneväiset sako- ja umpikaivolietteiden osalta ja Rosk n Roll Oy Ab:n toimintaalueella otettaisiin käyttöön tasataksa, jolla minimoitaisiin kuljetusmatkoja. Rosk n Roll Oy Ab:n jätehuollon asiakasrekisteriä pidettiin hyvänä pohjana tietojen keräämiseen. Nähtiin, että rekisterin käyttö mahdollisimman monen toimijan tarpeisiin olisi hyvä. Lausunnoissa tuli esille myös, että projektin yhteydessä tai omana jatkoprojektinaan tulisi selvittää muita vaihtoehtoja kustannustehokkaaseen ravinteiden hyötykäyttöön jätevedenpuhdistamovaihtoehdon lisäksi joko paikallisesti tai keskitetysti. Lietteiden vastaanottopaikkojen ja Rosk n Roll Oy Ab:n sekä kuljetusurakoitsijoiden ja Rosk n Roll Oy Ab:n välisiä yhteistyösopimuksia pidettiin tärkeinä. Puhdistamoilla tapahtuvia tyhjennyskäytäntöjä esitettiin yhtenäistettäväksi ja kuljetusliikkeiden sitoutumista sovittujen tietojen toimittamiseen korostettiin. Projektisuunnitelmaan esitettiin huomioitavaksi sako- ja umpikaivolietteiden lisäksi muut liete- ja jätetyypit, jotka pitäisi tunnistaa jo projektin alkuvaiheessa ja joille pitäisi mahdollisesti osoittaa vastaanottopaikat. Tällaisia ovat mm. laitepuhdistamoiden kemialliset lietteet, eräiden laitepuhdistamoiden lietepussit, maasuodattamoiden tehostettuun fosforinpoistamiseen tarkoitetut massat, mahdolliset maapuhdistamoiden tukkeutuneet suodatusmateriaalit sekä kuivakäymälöistä syntyvät kompostimassat, eroteltu virtsa ja tuhka. Lausunnoissa esitettiin, että parhaaseen tulokseen logistisesti ja ympäristön kannalta sako- ja umpikaivolieteprojektissa päästäisiin siirtymällä keskitettyyn jätteenkuljetusjärjestelmään sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa. Myös Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan alueella toimiva yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmä on keskitetty, miltä kannalta yhtenäinen järjestelmä olisi järkevä. Jätehuoltomääräysten ja jätetaksan uudistaminen tulevat joka tapauksessa Länsi- Uudenmaan jätelautakunnan tehtäväksi uuden jätelain voimaantulon myötä, joten on järkevää tehdä sako- ja umpikaivolietteen käsittelyä koskevat päätökset niiltä osin samassa yhteydessä laajemman uudistustyön kanssa. Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan alueella sekajätteen kuljetusjärjestelmä on keskitetty ja tällaisena hyväksi ja toimivaksi havaittu. Sako- ja umpikaivolietteen keskitetyssä kuljetusjärjestelmässä urakka-alueet olisivat kuntien omistaman yhtiön kilpailuttamat, logistisesti optimoidut ja tätä kautta myös puhdistamoille tulevia lietehuippuja voitaisiin tasata ja lietteitä ohjata sopiviin vastaanottopaikkoihin. Taksa olisi Länsi- Uudenmaan jätelautakunnan hyväksymä. Tyhjennystiedot saataisiin suoraan jätehuollon asiakasrekisteriin, asiakas saisi samalla laskulla lietteen tyhjennyksen ja

6 käsittelyn maksut. Viranomaisten valvontatyö helpottuisi keskitetyssä järjestelmässä ja kuntien ympäristöviranomaisten lausunnoista on tullut ilmi selvästi, että keskitettyyn järjestelmään siirtymistä kannatetaan sako- ja umpikaivolietteiden osalta ja siihen siirtyminen on joka tapauksessa sopimusperusteisen välivaiheen kautta tulossa. Uuden jätelain sisältämät siirtymäaikasäännökset ovat sellaiset, että jos päätös keskitetystä sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä tehdään uuden lain voimaan tultua, voi keskitetty kuljetusjärjestelmä tulla voimaan aikaisintaan vuonna Jos halutaan, että keskitettyyn kuljetusjärjestelmään siirryttäisiin Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan alueella jo ennen vuotta 2015, tulee päätös kuljetusjärjestelmästä tehdä vanhan jätelain voimassaoloaikana. Liite 2: Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäristö ry:n tekemä aloite Liite 3: Rosk n Roll Oy Ab:n projektisuunnitelma Liite 4. Kuljetusyritysten kuuleminen Liite 5: Rosk n Rollin lausuntopyyntö ja kuntien ympäristölautakuntien lausunnot Länsi-Uudenmaan jätelautakunta hyväksyy Rosk n Roll Oy Ab:n projektisuunnitelman sako- ja umpikaivolietteen hallinnasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jäsenkunnissa. Projektisuunnitelmaan on syytä lisätä sako- ja umpikaivolietteiden lisäksi myös muut haja-asutusalueella jätevedenkäsittelyssä syntyvät liete- ja jätetyypit sekä suunnitelma niiden vastaanottopaikkojen järjestämiseksi. Kuntien jätevedenpuhdistamoiden lisäksi projektisuunnitelmassa tulee huomioida mahdolliset muut kustannustehokkaat sako- ja umpikaivolietteen käsittelymenetelmät ravinteiden hyötykäyttöä ja vesistökuormituksen minimointia ajatellen. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta päättää jätelain 31 nojalla, että sako- ja umpikaivoliete sekä muu vastaava jäte Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jäsenkunnista tulee toimittaa kuntien jätevedenpuhdistamolle tai viemäriverkossa olevalle muulle vastaanottopisteelle, jonka omistavalla kunnalla on sopimus Rosk n Roll Oy Ab:n kanssa ko. jätteen käsittelystä. astuu voimaan samalla, kun projektisuunnitelman mukainen toiminta käynnistyy. Kuljetusta saavat hoitaa ELY -keskuksen jätetiedostoon rekisteröityneet kuljetusyritykset, joilla on toimintaan tarkoituksenmukainen ja jätelain 49 a mukainen laitteisto. Kuljetusyritykset ovat jätelain 52 nojalla velvollisia antamaan Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle tarpeelliset tiedot lietteen tyhjennyksistä kiinteistöillä sekä lietteen kuljetuksesta kuntien jätevedenpuhdistamolle tai viemäriverkossa olevalle muulle vastaanottopisteelle, jonka omistavalla kunnalla on sopimus Rosk n Roll Oy Ab:n kanssa ko. jätteen käsittelystä. Tiedon saanti varmistetaan kuljetusyritysten ja Länsi- Uudenmaan jätelautakunnan lukuun toimivan Rosk n Roll Oy Ab:n välisillä lietteen kuljetusta ja käsittelyyn toimittamista koskevilla sopimuksilla, jotka kuljetusyritykset velvoitetaan allekirjoittamaan. astuu voimaan samalla, kun projektisuunnitelman mukainen toiminta käynnistyy.

7 Keskustelu Kaivojen nykyisiä tyhjennysvälejä pidettiin hyvänä. Koettiin, että esimerkiksi kelirikon tai muun syyn takia mahdollisuus tilapäisesti perua kaivon tyhjennys on syytä säilyttää myös sako- ja umpikaivolietteen tyhjennyksissä. Kelirikkoa pidettiin ongelmallisena, mikä tulisi ottaa huomioon hanketta toteutettaessa, etenkin jatkossa, jos mennään keskitettyyn järjestelmään. Järeät loka-autot eivät pääse kulkemaan pikkuteitä pitkin. Tässä vaiheessa pidettiin hyvänä jatkaa toistaiseksi sopimusperusteisella järjestelmällä. Todettiin, että kuljetusyrittäjät eivät ehkä mielellään luovu omista asiakasrekistereistään. Koettiin, että pienten kuntien puhdistamoille ei saisi tuoda lietettä muiden kuntien alueelta, koska nykyisetkin lietemäärät ovat ruuhkahuippuina ongelmallisia vastaanottokapasiteetille. Muutamilla puhdistamoilla ylijuoksutus on ongelma jo nyt, eikä se saisi enää ainakaan lisääntyä. Todettiin, että jatkossa tähän voi auttaa keskitetyn järjestelmän logistinen suunnittelu, jos keskitettyyn mennään jossain vaiheessa. Tulevaisuudessa voidaan myös joutua pohtimaan jäteveden puhdistamoiden ohella muita mahdollisia käsittelytapoja sako- ja umpikaivolietteille kuten kuntien ympäristölautakuntien lausunnoissa oli esitetty. Kaksoislaskutusta pidettiin ongelmallisena ja projektisuunnitelmaan sisällytettyä mahdollisuutta käyttää Rosk n Rollin yhden laskun vaihtoehtoa pidettiin hyvänä asiakkaiden kannalta. Pohdittiin, että harmaa talous vähenee merkittävästi uudessa järjestelmässä. hyväksyttiin. Jäsenkunnat Rosk n Roll Oy Ab 6 JÄTETAKSAN TARKISTUS Asia nro 6 Karkkilan sekajätteen tyhjennykset on kilpailutettu uudelleen ja uusi urakka alkoi Uudessa urakassa on huomioitu myös mahdollisuus käyttää keräysvälineinä syväkeräysastioita. Rosk n Roll Oy Ab esittää syväkeräysastioiden sekajätemaksuja Karkkilaan liitteen 6. mukaisesti.

8 Säkkiteline on keräysvälineenä ollut kielletty jätehuoltomääräysten 17 :n nojalla jo vuodesta 2007 ja osassa kunnista vuodesta 2008 lähtien. Säkkitelineet eivät täytä koneellisen jäteastian tyhjennyksen ja jätteenkuljettajien työsuojelun vaatimuksia ja niistä olisi päästävä lopullisesti eroon jätelautakunnan jäsenkuntien alueella. Säkkitelineellisiä kiinteistöjä on Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan alueella yli 200. Jäteasiamies on lähettänyt säkkitelineiden omistajille useita kymmeniä kehotuskirjeitä säkkitelineiden vaihtamiseksi jätehuoltomääräysten mukaiseen astiaan. Moni kehotuskirje on tehonnutkin, mutta vielä on lukuisia kiinteistöjä, jotka sitkeästi pitävät säkkitelineistään kiinni huolimatta useista jätekuskin, jätehuoltoyhtiön että jäteasiamiehen kehotuskirjeistä ja yhteydenotoista. Kuntien ympäristöviranomaisten resurssit eivät riitä säkkitelineiden vahtimiseen, vaan ongelmaan on puututtava ensisijaisesti muilla tavoin. Liite 6. Rosk n Roll Oy Ab:n esitys Hyväksytään Rosk n Rollin esitys syväjätekeräysastioiden sekajätemaksuiksi Karkkilassa. Säkkitelineen kuntakohtaisiin tyhjennyshintoihin (ALV 0 %) lisätään yhden euron suuruinen ohjaava korotus, jonka tarkoituksena on toimia taloudellisena kannustimena säkkitelineen vaihtamiseksi jätehuoltomääräysten mukaiseen jäteastiaan. Säkkitelineen haltijoille lähetetään infokirje astian hinnan muutoksesta. Korotus astuu voimaan Keskustelu Säkkitelineisiin liittyvää ongelmaa pidettiin sellaisena, että siihen voidaan hyvin puuttua taksapolitiikalla. Ehdotettu korotus voisi olla suurempi. Asiakkaille lähetettävässä infokirjeessä voisi mainita työsuojelulliset ym. muut syyt, jotka ovat johtaneet korotukseen. Lisäksi voisi esimerkkinä kertoa säkkitelineen ja jätehuoltomääräysten mukaisen astian välisistä hintaeroista, jotta asiakkaille käy selvästi ilmi asianmukaiseen astiaan siirtymisestä koituva rahallinen säästö. Voitaisiin harkita astiavuokran tarjoamista alemmalla hinnalla, jos asiakas vaihtaa jätehuoltomääräysten mukaiseen astiaan määräajassa. Muutosehdotus Hyväksytään Rosk n Roll Oy Ab:n esitys syväjätekeräysastioiden sekajätemaksuiksi Karkkilassa. Astuu voimaan

9 Säkkitelineen kuntakohtaisiin tyhjennyshintoihin (ALV 0 %) lisätään jo aiemmin käytössä olleen yhden euron lisäksi kahden euron suuruinen ohjaava korotus, jonka tarkoituksena on toimia taloudellisena kannustimena säkkitelineen vaihtamiseksi jätehuoltomääräysten mukaiseen jäteastiaan. Säkkitelineen haltijoille lähetetään infokirje astian hinnan muutoksesta. Korotus astuu voimaan Hyväksyttiin muutosehdotus. Jäsenkunnat Rosk n Roll Oy Ab Asia nro 7 7 MUUTOSHAKEMUS KIINTEISTÖN EKOMAKSUUN: VIHTI Vihdin Ojakkalassa sijaitsevan omakotitalon omistaja on valittanut omakotitalon yhteydessä olevan yksiön ekomaksusta saapuneella muistutuksella. Hakija katsoo, että ekomaksu on peritty virheellisesti. Yksiön osalta on laskutettu EKO A2 maksuluokan mukainen ekomaksu. Länsi-Uudenmaan jätetaksan mukaan EKO A2-maksuluokka koskee vakituisten asuinkiinteistöjen asuntoja. EKO A1 -maksuluokka koskee yhden asunnon asuinkiinteistöjä, joissa on yksi asukas. Toisin sanoen EKO A1 maksuluokka koskee ainoastaan yhden asunnon omakotitaloja, joissa on yksi asukas. Kaikkia muita kiinteistöjä ja niissä sijaitsevia asuntoja koskee jätetaksan mukaan EKO A2-maksuluokka, huolimatta asuntojen asukasmääristä. Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksa on tapauksen osalta yksiselitteinen. Koska kiinteistöllä on kaksi asuntoa, koskee asuntoja EKO A2-maksuluokan maksut. Paritalojen asukkailta on tullut samantyyppisissä tapauksissa jo useampi hakemus maksujen alentamiseksi. Jätetaksan seuraavan tarkistuksen yhteydessä voitaisiin harkita, voidaanko ottaa käyttöön pientalon käsite kattaen omakotitalon, paritalon ja kaksikerroksisen omakotitalon, jossa on kaksi asuntoa. Pientaloja olisi mahdollista kohdella taksassa yhtenä kokonaisuutena omakotitalon tavoin siten, että yksin pientalossa sijaitsevassa asunnossa asuvalta asukkaalta perittäisiin pienemmän maksuluokan ekomaksu ja mikäli kiinteistö olisi jätepisteiden asiakas, myös pienemmän maksuluokan jätepistemaksu. Jätetaksan perusteiden tarkistus on tulossa todennäköisesti vuoden 2011 aikana, eikä asiaa kannata käsitellä erikseen taksan laajemmasta tarkastelusta. Liite 7: Hakemus

10 Jätemaksu on peritty jätetaksan mukaan oikein perustein. Maksua ei ole syytä muuttaa. Muutosehdotus Jätemaksu on peritty jätetaksan mukaan oikein perustein. Maksua ei ole syytä muuttaa. Kiinteistössä on kaksi asuntoa ja taloutta. Muutosehdotus hyväksyttiin. Hakija Rosk n Roll Oy Ab 8 MUUTOSHAKEMUS KIINTEISTÖN EKOMAKSUUN: KARKKILA Asia nro 8 Karkkilalaisen kahden asunnon talon asukas on valittanut ekomaksustaan vuodelta Asukkaan mielestä maksu on peritty virheellisesti. Asukkaalta on peritty ekomaksu EKO A2. Jätetaksan mukaan maksu on peritty oikein perustein. Jätetaksan seuraavan tarkastuksen yhteydessä voidaan harkita, kannattaako yhden asukkaan pientalojen asuntojen maksuperusteita taksassa muuttaa. Liite 8: Hakemus Jätemaksu on peritty jätetaksan mukaan oikein perustein. Maksua ei ole syytä muuttaa. hyväksyttiin.

11 Hakija Rosk n Roll Oy Ab Asia nro 9 9 MUUTOSHAKEMUS EKOMAKSUUN: RAASEPORI Raaseporilaisen pientalon (käyttötarkoitus kahden asunnon talot, mutta asuntoluku yksi) haltija on hakenut muutosta saapuneella muistutuksella kiinteistön ekomaksuihin. Hakijan mukaan hän jakaa ja omistaa puoliksi talon tyttärensä kanssa. Tilat ovat osin jaetut ja osin yhteiset. Toisessa asunnon puolikkaassa asuu hakijan tytär perheineen. Hakija katsoo, että hänelle yksinasuvana kuuluisi pienempi ekomaksu EKO A1. Jätetaksan mukaan EKO A1 kuuluu yhden asunnon ja asukkaan kiinteistöille ts. omakotitaloille, joissa on yksi asukas. Tässä tapauksessa kiinteistön käyttötarkoitus on kahden asunnon talot, mutta asuntoluku on väestörekisterin mukaan yksi. Liite 9: Hakemus Hakijan ekomaksua ei muuteta. Perusteena se, että vaikka hakijan kiinteistö on vain osittain jaettu, asuu kiinteistöllä todellisuudessa kaksi taloutta, minkä vuoksi nykyisen jätetaksan mukaan tulee periä kaksi kertaa EKO A2 maksu. Keskustelu Väestörekisterin mukaan kiinteistössä on vain yksi asunto, vaikkakin kaksi taloutta. Muutosehdotus Hakijan ekomaksu muutetaan maksuluokkaan EKO A1. Pienempää ekomaksua sovelletaan vuoden 2010 maksuun sekä hakijan ekomaksuihin jatkossa. Muutosehdotus hyväksyttiin.

12 Hakija Rosk n Roll Oy Ab Asia nro MUUTOSHAKEMUS HANKOLAISEN SAARIKIINTEISTÖN JÄTEMAKSUIHIN Hankolaisen saarikiinteistön perikunnan edustajan poika on hakenut muutosta perikunnan mökin jätemaksuihin. Hakija toivoo jätemaksujen poistamista toistaiseksi kokonaan. Perusteluina on se, että saareen ei ole kulkuyhteyttä / kulkureittiä mantereelta. Mökkiä ei ole voitu siitä syystä käyttää. Aikaisemmin (ennen vuotta 1995) mökille on päässyt hakijan mummon mökin kautta. Mummon kuoleman jälkeen tämä ei enää ole ollut mahdollista, koska mummon mökki on myyty. Virallista kiintopistettä on haettu vuodesta 1995 lähtien Uudenmaan Maanmittaustoimiston kautta. Uusi hakuprosessi on hakijan mukaan tarkoitus aloittaa keväällä Jäteasiamies on tutkinut tilannetta karttatietojärjestelmän tietojen perusteella ja keskustellut asiasta puhelimessa Hangon kaupungin mittausteknikko Ralf Toivarin kanssa. Hänen näkemyksensä oli, että koska kiinteistöllä ei todistetusti ole tällä hetkellä ns. kiintopistettä eli venevalkamaa, jätemaksujen kohtuullistaminen tulee kyseeseen. Liite 10: Hakemus Kohtuullistetaan kiinteistön jätepistemaksuja siten, että hyvitetään vuoden 2010 jätepistemaksu. Vuosina jätepistemaksuja ei peritä, mikäli tilanne jatkuu samanlaisena, eikä kiintopistettä edelleenkään saada. Ekomaksuja ei muuteta, koska kiinteistö on käyttökelpoinen, eikä rakennusvalvonnan todistusta käyttökelvottomuudesta ole esitetty. Keskustelu Tosiasiassa ei voida tietää, käyttääkö hakija mökkiä, vaikka kiintopistettä ei olekaan. Hakija olisi velvoitettava ilmoittamaan viipymättä, kun kiintopiste saadaan tai tilanne muuten muuttuu.

13 Muutosehdotus Kohtuullistetaan kiinteistön jätepistemaksuja siten, että hyvitetään vuoden 2010 jätepistemaksu. Vuosina jätepistemaksuja ei peritä, mikäli tilanne jatkuu samanlaisena, eikä kiintopistettä edelleenkään saada. Ekomaksuja ei muuteta, koska kiinteistö on käyttökelpoinen, eikä rakennusvalvonnan todistusta käyttökelvottomuudesta ole esitetty. Hakija on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle, kun kiintopiste saadaan tai tilanne muuten muuttuu. Muutosehdotus hyväksyttiin. Hakija Rosk n Roll Oy AB Asia nro OIKAISUVAATIMUS PÄÄTÖKSEEN 41 / 2011 KOSKIEN YHTEISTÄ JÄTE- ASTIAA: RAASEPORI Raaseporin kaupungin keskustassa asuvat hakijat tekivät kimppailmoituksen jäteasiamiehelle. Hakemus oli lähetetty vastineeksi jäteasiamiehen kirjeelle, jossa toista hakijaa kehotettiin liittymään kunnalliseen jätteenkuljetukseen, koska jäterekisterissä ei ollut tietoja kiinteistön jätehuollosta. Jäteasiamies ei hyväksynyt kimppaa päätöksessä 41 / 2011, annettu , perusteena jätehuoltomääräysten 7 ja 11, joiden mukaan yhteistä keräysvälinettä voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta. Etäisyys kiinteistöjen välillä oli karttaohjelmasta katsottuna n. 1,8 km. Hakijoiden mukaan n. 1,5 km. Oikaisuvaatimuksessa, joka saapui jäteasiamiehelle , vedotaan terveeseen järkeen ja pyydetään tekemään tapauksessa poikkeus määräyksistä. Käytäntö yhteisestä jäteastiasta on ollut voimassa seitsemän vuoden ajan. Liitteet 11 a, b, c: Kimppailmoitus, päätös 41 /2011 ja oikaisuvaatimus Pidetään voimassa päätös 41 /2011. Hakija kiinteistöltä Rådmansvägen 14, on velvollinen liittämään kiinteistönsä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Perusteena

14 jätelain 11 sekä jätehuoltomääräysten 7 ja 11. Jätehuoltomääräysten säännökset koskevat kaikkia tasapuolisesti. Keskustelu Kaupungin keskustassa puolitoista kilometriä on pitkä matka. Samojen sääntöjen tulee koskea kaikkia. Hyväksyttiin ehdotus. Hakijat Rosk n Roll Oy AB 12 TIEDOKSI Asia nro 12 Jäteasiamiehen viranhaltijapäätökset. Liite 12. Sekajätteen kuljetukset Vihdin kunnassa on kilpailutettu. Tarjouskilpailu toteutettiin avoimena menettelynä ja se julkaistiin Hilmassa Kilpailutus koski Vihdin sekajätteen kuljetuksia ajalla Urakka-alueita oli kaksi. Urakkaalue 1:n urakan sai Lohjan Puhtaanapito Ky ja urakka-alue 2:n kilpailutuksen voitti Lassila & Tikanoja Oyj. Perusteluina oli tarjouspyynnön mukaisesti edullisin hinta. Liite 13. Biojätteen kuljetukset Rosk n Rollin toiminta-alueella on kilpailutettu. Tarjouskilpailu toteutettiin avoimena menettelynä ja se julkaistiin Hilmassa Kilpailutus koski biojätteen kuljetuksia ajalla Urakka-alueita oli kaksi. Molemmat urakat voitti Lassila & Tikanoja Oyj. Perusteluina oli tarjouspyynnön mukaisesti edullisin hinta. Liite 14. Korkein hallinto-oikeus on päättänyt hylätä Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen nro 09/0723/5 ja palauttaa jäteasiamiehen käsittelyyn Nummi-Pusulassa sijaitsevan kahden kiinteistön vuosien 2007 ja 2008 jätemaksuja koskevan maksu muistutuksen. Hakija oli valittanut Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle kahden omistamiensa, vuokrattujen kiinteistöjen jätemaksuista vuosilta 2007 ja Jäte-

15 asiamies oli hylännyt päätöksellä 307 /2009 maksumuistutuksen vuoden 2008 osalta ja jättänyt käsittelemättä muistutuksen vuoden 2007 osalta myöhästymisen takia. Hakija oli valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi hakijan valituksen, mistä hakija valitti Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus palautti asian uudelleen jäteasiamiehen käsittelyyn sekä vuoden 2007 että vuoden 2008 maksujen osalta perustuen siihen, että maksuunpano oli alun perin toteutunut väärin perustein. Maksut olisi pitänyt periä vuokralaisilta. Sen sijaan Korkein hallinto-oikeus totesi vastoin hakijan vaatimuksia, että vuokralaisilla oli velvollisuus olla liittyneenä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, eikä siitä voinut välttyä kuljettamalla jätteet toisen kunnan jätteenkuljetusjärjestelmään, kuten hakija kertoi tapahtuneen. Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt päätöksellä nro 11/0273/5 valituksen koskien Vihdissä sijaitsevan ns. kakkosasunnon jätemaksuista tehtyä jäteasiamiehen päätöstä 414. Hakija vaati vapautusta jätteenkuljetuksesta. Rosk n Roll Oy Ab on teettänyt asiakastyytyväisyyskyselyn, joka koskee vuotta Kysely toteutettiin marraskuussa 2010 puhelimitse. Vastaajia oli yhteensä 232, pääosin Vihdistä ja Karkkilasta (kyselyä ei toteuteta joka vuosi kaikissa kunnissa). Jätehuollon järjestelyt sai kokonaisuudessaan arvosanan 4 (asteikko 1-5). Sekajätteen tyhjennykset sai arvosanan 4,3. Jätepisteet saivat arvosanan 3,4 (ei Karkkilassa). Liite 15. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ja Rosk n Roll Oy Ab saivat Suomi Puhtaaksi päivässä kampanjan haasteen. Jätelautakunnalle haasteen toimitti Patrik Skult Inkoos ta. Kampanjan tarkoituksena oli kerätä yhden päivän aikana talkoohengessä ympäristöstä roskia. Jäteasiamies keskusteli asiasta Rosk n Roll Oy Ab:n kanssa. Rosk n Roll piti päivää innostavana ja toivoi, että mahdollisimman moni kunta olisi lähtenyt siihen mukaan. Yhtiö ei ottanut päivän aikana sekajätteitä vastaan ilmaiseksi, jätteen synnyn ehkäisyn hengessä. Yhtiö piti 6.5. henkilökunnan talkoopäivän, jolloin siivottiin jätekeskuksen alueen ympäristöä. Liite 16. Merkitään tiedoksi. Keskustelu Inkoon pienvenesataman jäteastioiden todettiin olevan jatkuvasti kesäisin täynnä. Pohdittiin, olisiko mahdollista tihentää tyhjennysväliä nykyisestä kesäaikaan. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia pidettiin hyvinä.

16 Merkittiin tiedoksi. Rosk n Roll Oy Ab Asia nro SEURAAVA KOKOUS Sovitaan loppuvuoden kokousaikataulut etukäteen seuraavasti: klo klo hyväksyttiin.

17 LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJAN LIITE MUUTOKSENHAKU Pykälät 1,2,3,4,12 ja 13 Päätöksestä, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Kuntalaki 91 Pykälät 5 ja 6 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisena Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle ja siihen on liitettävä ote päätöksestä, jota oikaisuvaatimus koskee. Pykälät 7,8,9,10 ja 11 Muutosta tähän päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusasiakirjat toimitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle, os. Ratapihantie 9, Helsinki valtion noudattamana virka-aikana viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä, tiedoksiantopäivästä lukien, siten ettei nähtävänä olopäivää taikka tiedoksiantopäivää lasketa valitusaikaan. Valitusasiakirjat voi jättää itse, lähetin välityksellä, valtuutetun asiamiehen taikka postin välityksellä. Valitukseen on liitettävä tämä päätös, asiakirjat joihin valittaja haluaa vedota sekä selvitys päivämäärästä, josta valitusaika lasketaan. Jätelaki 30, 66 Kuntalaki 89, 91, 92, 93

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012 Aika ja paikka: 1.2.2012 klo 17.00 18.30 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Paikalla x Ronny Avellan pj. Patrik Öhman Raasepori Jarmo Kuosa vpj. x Monica Paavilainen klo 17.20 18.30 Vihti Seppo Immonen

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej 24.4.2013 Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on 26.9.2012 20 päättänyt aloittaa selvitystyön sako-

Lisätiedot

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO

LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO Lausunto 1 (11) Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Munkkaanmäki 51 08500 Lohja LAUSUNTO LOHJAN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ YHTEENVETO 1 HISTORIALLINEN KATSAUS Yhtiömme käsityksen mukaan jätelain mukaiset

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksen nykytilanneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6433-P22045 Selvitys 1 (24) Kojo

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu

Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Lausuntopyyntö Sivu 1/2 10.7.2015 Dnro 88/14.06/2013 Kunta Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka Lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

KOLMENKIERTO RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA

KOLMENKIERTO RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X190755 10.3.2014 KOLMENKIERTO SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTELAUTAKUNNAN TOIMIALUEELLA Sivu 2 (16) Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Jätehuoltolautakunta 4.4.2013. Li itteet

Jätehuoltolautakunta 4.4.2013. Li itteet Jätehuoltolautakunta 4.4.2013 Li itteet Jätehuoltolautakunta 4.4.2013 Lute 13 Ohje jätehuoitoasamieheiie Ohje jätehuoltoasiamiehelle Jätehuoltoasiamies noudattaa viranhaltijapäätöksissään tämän ohjeen

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu

esityslista Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Nro Asia Sivu 2/2013 1 (38) Aika 23.05.2013 klo 14:00 Paikka Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Asialista Nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 klo 16:30-21:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 121 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella

1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten täyttymisestä alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella 1 LIITE 2 ALUEELLISEN JÄTEHUOLTOJAOSTON ARVIO JÄTELAIN 37.1 :N EDELLYTYSTEN TÄYTTYMISESTÄ KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSSÄ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSSÄ 1. Arvio jätelain 37 :n edellytysten

Lisätiedot

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki.

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki. Jätelk 30.9.2014 55 Forssan kaupungin jätelautakunta PL 62,33101 Forssa rukssan KAUPU NKI Tekninen ja ympäristötoimi Asiatunnus a6v//ra3.d'/g Akaan kaupunki Kaupunginhallitus PL 34, 37800 Akaa Akaan kaupungin

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Y m p ä r i s t ö o p a s 118 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Ympäristöopas 118 Haja-asutusalueen jätehuollon

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 13.1.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 13.1.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KUNNANHALLITUS 7.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KUNNANHALLITUS 7.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO 89 YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET... 159 90 YKSITYISTEIDEN PERUSPARANTAMISAVUSTUSTEN MYÖNTÄMIS-PERUSTEET 161 91 KOPSAMONTIEN

Lisätiedot

Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen; jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen; jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Sivu 1 / 5 Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen; jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Kunnan jätehuoltoviranomainen (Joensuun alueellinen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 3/2013 8.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 3/2013 8.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO KV 39 KV 40 KV 41 KV 42 KV 43 KV 44 KV 45 KV 46 KV 47 KV 48 KV 49 KV 50 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2013 talousarvion investointiosan muuttaminen sivistyslautakunnan osalta

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 101 TOMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 101 TOMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 Kokousaika 9.12.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V u o s i k e r t o m u s 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Rosk n Roll Oy Ab on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Yhtiö järjestää Länsi-Uudenmaan jätehuollon

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

Jätehuollon yhteistyöstrategia

Jätehuollon yhteistyöstrategia Jätehuollon yhteistyöstrategia Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo, Vesanto Ehdotus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot