PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 18.5.2011"

Transkriptio

1 Aika ja paikka: klo Munkkaanmäki 51, Lohja Läsnä: Ronny Avellan pj., jäsen Merja Laaksonen, jäsen Eino Hellstén, jäsen Sakari Kaskenpalo, varajäsen Hannele Monthén, jäsen Poissa: Jarmo Kuosa vpj., jäsen Seppo Immonen, jäsen Raasepori Siuntio Karkkila Inkoo Nummi-Pusula Vihti Hanko Hanna Huttunen, esittelijä, valmistelija, sihteeri, pöytäkirjanpitäjä. P , sähköpostiosoite ASIAT: 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 3 4 UUSI JÄTELAKI JA LAUTAKUNTASOPIMUS 4 5 SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN HALLINTA LÄNSI-UUDENMAAN KUNNISSA 5 6 JÄTETAKSAN TARKISTUS 6 7 MUUTOSHAKEMUS KIINTEISTÖN EKOMAKSUUN: VIHTI 7 8 MUUTOSHAKEMUS KIINTEISTÖN EKOMAKSUUN: KARKKILA 8 9 MUUTOSHAKEMUS EKOMAKSUUN: RAASEPORI 9 10 MUUTOSHAKEMUS HANKOLAISEN SAARIKIINTEISTÖN JÄTEMAKSUIHIN OIKAISUVAATIMUS PÄÄTÖKSEEN 41 /2011 KOSKIEN YHTEISTÄ JÄTE- ASTIAA: RAASEPORI TIEDOKSI SEURAAVA KOKOUS 13

2 Asia nro 1 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Asia nro 2 Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Merja Laaksonen ja Eino Hellstén. hyväksyttiin. Asia nro 3 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään. hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: Rosk n Roll Oy Ab:n korjattu liite asiassa 6, sekä liitteet asiassa 12.

3 Asia nro 4 4 UUSI JÄTELAKI JA LAUTAKUNTASOPIMUS Eduskunta hyväksyi uuden jätelain, joka on tarkoitus vahvistaa kevään 2011 aikana, jolloin se astuisi voimaan keväällä Kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtävä on kirjoitettu uuteen jätelakiin selkeyttämään jätehuoltoviranomaisen roolia jätehuollon toteuttamisessa kunnallisen jätehuoltoyhtiön palvelutehtävän ja kunnan ympäristöviranomaisen valvontatehtävän rinnalla. Uuden jätelain 23 :n mukaan alueellisten jätehuoltoyhtiöiden osakaskuntien tulee perustaa kunnan jätehuoltoviranomainen. Länsi-Uudellamaalla tämä merkitsee käytännössä olemassa olevan jätelautakunnan laajenemista Lohjalle ja Karjalohjalle. Uusien jäsenten myötä yhteislautakuntaa koskeva sopimus ja johtosääntö tulee uudistaa. Jätelain uudistuksen myötä myös Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräykset uudistuvat. Uudistustyötä varten on syytä perustaa valmistelutyöryhmä. Liite 1: Uusi jätelaki, 23 Länsi-Uudenmaan jätelautakunta aloittaa neuvottelut Lohjan ja Karjalohjan kanssa uuden jätelain 23 mukaisesta lautakuntasopimuksen muuttamisesta ja johtosäännön uudistamisesta. Valmistelua varten perustetaan valmistelutyöryhmä, johon valitaan edustajat Länsi- Uudenmaan jätelautakunnasta, Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan isäntäkunta Raaseporista, Lohjalta, Karjalohjalta ja Rosk n Roll Oy Ab:sta. Isäntäkunta Raasepori, Lohja, Karjalohja ja Rosk n Roll Oy Ab nimeävät valmistelutyöryhmään jäsenensä, jotka ilmoittavat Länsi-Uudenmaa n jätelautakunnalle. Jäteasiamies aloittaa yhteistyössä Rosk n Roll Oy Ab:n kanssa jätehuoltomääräysten uudistuksen. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta kutsuu työryhmän koolle. Keskustelu Jätelautakunnan edustajista valmistelutyöryhmässä keskusteltiin.

4 hyväksyttiin. Jätelautakunnasta edustajaksi neuvotteluryhmään valittiin jäteasiamies, puheenjohtaja Ronny Avellan (Raasepori) ja hänen varalleen Seppo Immonen (Hanko). Jäteasiamies on yhteydessä Rosk n Roll Oy Ab:hen, Raaseporin ja Lohjan kaupunkeihin sekä Karjalohjan kuntaan näiden edustajien ja varaedustajien valitsemiseksi sekä neuvottelujen koolle kutsumiseksi. Jäsenkuntien kunnanhallitukset Lohjan kaupunginhallitus Karjalohjan kunnanhallitus Rosk n Roll Oy Ab Asia nro 5 5 SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN HALLINTA LÄNSI-UUDENMAAN KUNNISSA Jätelain (1072/1993) mukaan sako- ja umpikaivoliete on asumisessa syntyvää jätettä ja kuuluu kunnan vastuulle. Nykytilanteessa haja-asutusalueen sako- ja umpikaivolietteiden tilanne Länsi-Uudenmaan kunnissa ei ole tarkkaan tiedossa. Kiinteistöjen kaivoja ei ole kattavasti rekisteröity, jätehuoltomääräyksissä on määritelty ainoastaan kaivojen tyhjennysvälit, eikä tiedetä, noudatetaanko tyhjennysvälejä käytännössä tai minne lietteet todellisuudessa päätyvät. Lietteen kuljetus tapahtuu sopimusperusteisesti. Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäristö ry:n alueen kuntien ympäristöviranomaisten puolesta tekemän aloitteen pohjalta, Rosk n Roll Oy Ab on tehnyt projektisuunnitelman sako- ja umpikaivolietteen hallinnasta Länsi-Uudenmaan kunnissa. Projektisuunnitelmaa on käsitelty sako- ja umpikaivolietteen hallinnan ns. kuntatyöryhmässä Kuntatyöryhmä on hyväksynyt omalta osaltaan projektisuunnitelman, jossa esitetään, että Rosk n Roll Oy Ab:n toiminta-alueella luodaan sako- ja umpikaivolietteiden keräykselle ja käsittelylle yhtenäinen järjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on hyödyttää mahdollisimman montaa tahoa ml. ympäristöviranomaiset, jäteveden puhdistamot, asiakkaat sekä kuljetusliikkeet. Kuljetusyritysten kuuleminen asiassa on järjestetty Sako- ja umpikaivolietteiden hallittuun hoitamiseen tarkoitetussa järjestelmässä kiinteistöjen kaivo- ja tyhjennystiedot kerätään kattavasti asiakasrekisteriin, lietteille järjestetään jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaiset vastaanottopaikat, asiakkailta laskutetaan lietteiden käsittely ja tuotetaan tarvittavaa valvontatietoa kuntien ympäristöviranomaisille. Kuljetusjärjestelmän on suunnitelmassa esitetty jatkuvan toistaiseksi sopimusperusteisena. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön kunnissa vaiheittain.

5 Rosk n Roll Oy Ab on pyytänyt projektisuunnitelmasta lausuntoja kuntien ympäristölautakunnilta mennessä. Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jäsenkuntien ympäristölautakuntien lausunnoissa projektia pidettiin myönteisenä ja projektisuunnitelmaa hyvänä lähtökohtana hankkeen toteuttamiseksi. Lausunnoissa pidettiin tärkeänä, että Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jäsenkuntien sekä Lohjan ja Karjalohjan jätehuoltomääräykset olisivat yhteneväiset sako- ja umpikaivolietteiden osalta ja Rosk n Roll Oy Ab:n toimintaalueella otettaisiin käyttöön tasataksa, jolla minimoitaisiin kuljetusmatkoja. Rosk n Roll Oy Ab:n jätehuollon asiakasrekisteriä pidettiin hyvänä pohjana tietojen keräämiseen. Nähtiin, että rekisterin käyttö mahdollisimman monen toimijan tarpeisiin olisi hyvä. Lausunnoissa tuli esille myös, että projektin yhteydessä tai omana jatkoprojektinaan tulisi selvittää muita vaihtoehtoja kustannustehokkaaseen ravinteiden hyötykäyttöön jätevedenpuhdistamovaihtoehdon lisäksi joko paikallisesti tai keskitetysti. Lietteiden vastaanottopaikkojen ja Rosk n Roll Oy Ab:n sekä kuljetusurakoitsijoiden ja Rosk n Roll Oy Ab:n välisiä yhteistyösopimuksia pidettiin tärkeinä. Puhdistamoilla tapahtuvia tyhjennyskäytäntöjä esitettiin yhtenäistettäväksi ja kuljetusliikkeiden sitoutumista sovittujen tietojen toimittamiseen korostettiin. Projektisuunnitelmaan esitettiin huomioitavaksi sako- ja umpikaivolietteiden lisäksi muut liete- ja jätetyypit, jotka pitäisi tunnistaa jo projektin alkuvaiheessa ja joille pitäisi mahdollisesti osoittaa vastaanottopaikat. Tällaisia ovat mm. laitepuhdistamoiden kemialliset lietteet, eräiden laitepuhdistamoiden lietepussit, maasuodattamoiden tehostettuun fosforinpoistamiseen tarkoitetut massat, mahdolliset maapuhdistamoiden tukkeutuneet suodatusmateriaalit sekä kuivakäymälöistä syntyvät kompostimassat, eroteltu virtsa ja tuhka. Lausunnoissa esitettiin, että parhaaseen tulokseen logistisesti ja ympäristön kannalta sako- ja umpikaivolieteprojektissa päästäisiin siirtymällä keskitettyyn jätteenkuljetusjärjestelmään sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa. Myös Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan alueella toimiva yhdyskuntajätteen kuljetusjärjestelmä on keskitetty, miltä kannalta yhtenäinen järjestelmä olisi järkevä. Jätehuoltomääräysten ja jätetaksan uudistaminen tulevat joka tapauksessa Länsi- Uudenmaan jätelautakunnan tehtäväksi uuden jätelain voimaantulon myötä, joten on järkevää tehdä sako- ja umpikaivolietteen käsittelyä koskevat päätökset niiltä osin samassa yhteydessä laajemman uudistustyön kanssa. Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan alueella sekajätteen kuljetusjärjestelmä on keskitetty ja tällaisena hyväksi ja toimivaksi havaittu. Sako- ja umpikaivolietteen keskitetyssä kuljetusjärjestelmässä urakka-alueet olisivat kuntien omistaman yhtiön kilpailuttamat, logistisesti optimoidut ja tätä kautta myös puhdistamoille tulevia lietehuippuja voitaisiin tasata ja lietteitä ohjata sopiviin vastaanottopaikkoihin. Taksa olisi Länsi- Uudenmaan jätelautakunnan hyväksymä. Tyhjennystiedot saataisiin suoraan jätehuollon asiakasrekisteriin, asiakas saisi samalla laskulla lietteen tyhjennyksen ja

6 käsittelyn maksut. Viranomaisten valvontatyö helpottuisi keskitetyssä järjestelmässä ja kuntien ympäristöviranomaisten lausunnoista on tullut ilmi selvästi, että keskitettyyn järjestelmään siirtymistä kannatetaan sako- ja umpikaivolietteiden osalta ja siihen siirtyminen on joka tapauksessa sopimusperusteisen välivaiheen kautta tulossa. Uuden jätelain sisältämät siirtymäaikasäännökset ovat sellaiset, että jos päätös keskitetystä sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmästä tehdään uuden lain voimaan tultua, voi keskitetty kuljetusjärjestelmä tulla voimaan aikaisintaan vuonna Jos halutaan, että keskitettyyn kuljetusjärjestelmään siirryttäisiin Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan alueella jo ennen vuotta 2015, tulee päätös kuljetusjärjestelmästä tehdä vanhan jätelain voimassaoloaikana. Liite 2: Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäristö ry:n tekemä aloite Liite 3: Rosk n Roll Oy Ab:n projektisuunnitelma Liite 4. Kuljetusyritysten kuuleminen Liite 5: Rosk n Rollin lausuntopyyntö ja kuntien ympäristölautakuntien lausunnot Länsi-Uudenmaan jätelautakunta hyväksyy Rosk n Roll Oy Ab:n projektisuunnitelman sako- ja umpikaivolietteen hallinnasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jäsenkunnissa. Projektisuunnitelmaan on syytä lisätä sako- ja umpikaivolietteiden lisäksi myös muut haja-asutusalueella jätevedenkäsittelyssä syntyvät liete- ja jätetyypit sekä suunnitelma niiden vastaanottopaikkojen järjestämiseksi. Kuntien jätevedenpuhdistamoiden lisäksi projektisuunnitelmassa tulee huomioida mahdolliset muut kustannustehokkaat sako- ja umpikaivolietteen käsittelymenetelmät ravinteiden hyötykäyttöä ja vesistökuormituksen minimointia ajatellen. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta päättää jätelain 31 nojalla, että sako- ja umpikaivoliete sekä muu vastaava jäte Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jäsenkunnista tulee toimittaa kuntien jätevedenpuhdistamolle tai viemäriverkossa olevalle muulle vastaanottopisteelle, jonka omistavalla kunnalla on sopimus Rosk n Roll Oy Ab:n kanssa ko. jätteen käsittelystä. astuu voimaan samalla, kun projektisuunnitelman mukainen toiminta käynnistyy. Kuljetusta saavat hoitaa ELY -keskuksen jätetiedostoon rekisteröityneet kuljetusyritykset, joilla on toimintaan tarkoituksenmukainen ja jätelain 49 a mukainen laitteisto. Kuljetusyritykset ovat jätelain 52 nojalla velvollisia antamaan Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle tarpeelliset tiedot lietteen tyhjennyksistä kiinteistöillä sekä lietteen kuljetuksesta kuntien jätevedenpuhdistamolle tai viemäriverkossa olevalle muulle vastaanottopisteelle, jonka omistavalla kunnalla on sopimus Rosk n Roll Oy Ab:n kanssa ko. jätteen käsittelystä. Tiedon saanti varmistetaan kuljetusyritysten ja Länsi- Uudenmaan jätelautakunnan lukuun toimivan Rosk n Roll Oy Ab:n välisillä lietteen kuljetusta ja käsittelyyn toimittamista koskevilla sopimuksilla, jotka kuljetusyritykset velvoitetaan allekirjoittamaan. astuu voimaan samalla, kun projektisuunnitelman mukainen toiminta käynnistyy.

7 Keskustelu Kaivojen nykyisiä tyhjennysvälejä pidettiin hyvänä. Koettiin, että esimerkiksi kelirikon tai muun syyn takia mahdollisuus tilapäisesti perua kaivon tyhjennys on syytä säilyttää myös sako- ja umpikaivolietteen tyhjennyksissä. Kelirikkoa pidettiin ongelmallisena, mikä tulisi ottaa huomioon hanketta toteutettaessa, etenkin jatkossa, jos mennään keskitettyyn järjestelmään. Järeät loka-autot eivät pääse kulkemaan pikkuteitä pitkin. Tässä vaiheessa pidettiin hyvänä jatkaa toistaiseksi sopimusperusteisella järjestelmällä. Todettiin, että kuljetusyrittäjät eivät ehkä mielellään luovu omista asiakasrekistereistään. Koettiin, että pienten kuntien puhdistamoille ei saisi tuoda lietettä muiden kuntien alueelta, koska nykyisetkin lietemäärät ovat ruuhkahuippuina ongelmallisia vastaanottokapasiteetille. Muutamilla puhdistamoilla ylijuoksutus on ongelma jo nyt, eikä se saisi enää ainakaan lisääntyä. Todettiin, että jatkossa tähän voi auttaa keskitetyn järjestelmän logistinen suunnittelu, jos keskitettyyn mennään jossain vaiheessa. Tulevaisuudessa voidaan myös joutua pohtimaan jäteveden puhdistamoiden ohella muita mahdollisia käsittelytapoja sako- ja umpikaivolietteille kuten kuntien ympäristölautakuntien lausunnoissa oli esitetty. Kaksoislaskutusta pidettiin ongelmallisena ja projektisuunnitelmaan sisällytettyä mahdollisuutta käyttää Rosk n Rollin yhden laskun vaihtoehtoa pidettiin hyvänä asiakkaiden kannalta. Pohdittiin, että harmaa talous vähenee merkittävästi uudessa järjestelmässä. hyväksyttiin. Jäsenkunnat Rosk n Roll Oy Ab 6 JÄTETAKSAN TARKISTUS Asia nro 6 Karkkilan sekajätteen tyhjennykset on kilpailutettu uudelleen ja uusi urakka alkoi Uudessa urakassa on huomioitu myös mahdollisuus käyttää keräysvälineinä syväkeräysastioita. Rosk n Roll Oy Ab esittää syväkeräysastioiden sekajätemaksuja Karkkilaan liitteen 6. mukaisesti.

8 Säkkiteline on keräysvälineenä ollut kielletty jätehuoltomääräysten 17 :n nojalla jo vuodesta 2007 ja osassa kunnista vuodesta 2008 lähtien. Säkkitelineet eivät täytä koneellisen jäteastian tyhjennyksen ja jätteenkuljettajien työsuojelun vaatimuksia ja niistä olisi päästävä lopullisesti eroon jätelautakunnan jäsenkuntien alueella. Säkkitelineellisiä kiinteistöjä on Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan alueella yli 200. Jäteasiamies on lähettänyt säkkitelineiden omistajille useita kymmeniä kehotuskirjeitä säkkitelineiden vaihtamiseksi jätehuoltomääräysten mukaiseen astiaan. Moni kehotuskirje on tehonnutkin, mutta vielä on lukuisia kiinteistöjä, jotka sitkeästi pitävät säkkitelineistään kiinni huolimatta useista jätekuskin, jätehuoltoyhtiön että jäteasiamiehen kehotuskirjeistä ja yhteydenotoista. Kuntien ympäristöviranomaisten resurssit eivät riitä säkkitelineiden vahtimiseen, vaan ongelmaan on puututtava ensisijaisesti muilla tavoin. Liite 6. Rosk n Roll Oy Ab:n esitys Hyväksytään Rosk n Rollin esitys syväjätekeräysastioiden sekajätemaksuiksi Karkkilassa. Säkkitelineen kuntakohtaisiin tyhjennyshintoihin (ALV 0 %) lisätään yhden euron suuruinen ohjaava korotus, jonka tarkoituksena on toimia taloudellisena kannustimena säkkitelineen vaihtamiseksi jätehuoltomääräysten mukaiseen jäteastiaan. Säkkitelineen haltijoille lähetetään infokirje astian hinnan muutoksesta. Korotus astuu voimaan Keskustelu Säkkitelineisiin liittyvää ongelmaa pidettiin sellaisena, että siihen voidaan hyvin puuttua taksapolitiikalla. Ehdotettu korotus voisi olla suurempi. Asiakkaille lähetettävässä infokirjeessä voisi mainita työsuojelulliset ym. muut syyt, jotka ovat johtaneet korotukseen. Lisäksi voisi esimerkkinä kertoa säkkitelineen ja jätehuoltomääräysten mukaisen astian välisistä hintaeroista, jotta asiakkaille käy selvästi ilmi asianmukaiseen astiaan siirtymisestä koituva rahallinen säästö. Voitaisiin harkita astiavuokran tarjoamista alemmalla hinnalla, jos asiakas vaihtaa jätehuoltomääräysten mukaiseen astiaan määräajassa. Muutosehdotus Hyväksytään Rosk n Roll Oy Ab:n esitys syväjätekeräysastioiden sekajätemaksuiksi Karkkilassa. Astuu voimaan

9 Säkkitelineen kuntakohtaisiin tyhjennyshintoihin (ALV 0 %) lisätään jo aiemmin käytössä olleen yhden euron lisäksi kahden euron suuruinen ohjaava korotus, jonka tarkoituksena on toimia taloudellisena kannustimena säkkitelineen vaihtamiseksi jätehuoltomääräysten mukaiseen jäteastiaan. Säkkitelineen haltijoille lähetetään infokirje astian hinnan muutoksesta. Korotus astuu voimaan Hyväksyttiin muutosehdotus. Jäsenkunnat Rosk n Roll Oy Ab Asia nro 7 7 MUUTOSHAKEMUS KIINTEISTÖN EKOMAKSUUN: VIHTI Vihdin Ojakkalassa sijaitsevan omakotitalon omistaja on valittanut omakotitalon yhteydessä olevan yksiön ekomaksusta saapuneella muistutuksella. Hakija katsoo, että ekomaksu on peritty virheellisesti. Yksiön osalta on laskutettu EKO A2 maksuluokan mukainen ekomaksu. Länsi-Uudenmaan jätetaksan mukaan EKO A2-maksuluokka koskee vakituisten asuinkiinteistöjen asuntoja. EKO A1 -maksuluokka koskee yhden asunnon asuinkiinteistöjä, joissa on yksi asukas. Toisin sanoen EKO A1 maksuluokka koskee ainoastaan yhden asunnon omakotitaloja, joissa on yksi asukas. Kaikkia muita kiinteistöjä ja niissä sijaitsevia asuntoja koskee jätetaksan mukaan EKO A2-maksuluokka, huolimatta asuntojen asukasmääristä. Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksa on tapauksen osalta yksiselitteinen. Koska kiinteistöllä on kaksi asuntoa, koskee asuntoja EKO A2-maksuluokan maksut. Paritalojen asukkailta on tullut samantyyppisissä tapauksissa jo useampi hakemus maksujen alentamiseksi. Jätetaksan seuraavan tarkistuksen yhteydessä voitaisiin harkita, voidaanko ottaa käyttöön pientalon käsite kattaen omakotitalon, paritalon ja kaksikerroksisen omakotitalon, jossa on kaksi asuntoa. Pientaloja olisi mahdollista kohdella taksassa yhtenä kokonaisuutena omakotitalon tavoin siten, että yksin pientalossa sijaitsevassa asunnossa asuvalta asukkaalta perittäisiin pienemmän maksuluokan ekomaksu ja mikäli kiinteistö olisi jätepisteiden asiakas, myös pienemmän maksuluokan jätepistemaksu. Jätetaksan perusteiden tarkistus on tulossa todennäköisesti vuoden 2011 aikana, eikä asiaa kannata käsitellä erikseen taksan laajemmasta tarkastelusta. Liite 7: Hakemus

10 Jätemaksu on peritty jätetaksan mukaan oikein perustein. Maksua ei ole syytä muuttaa. Muutosehdotus Jätemaksu on peritty jätetaksan mukaan oikein perustein. Maksua ei ole syytä muuttaa. Kiinteistössä on kaksi asuntoa ja taloutta. Muutosehdotus hyväksyttiin. Hakija Rosk n Roll Oy Ab 8 MUUTOSHAKEMUS KIINTEISTÖN EKOMAKSUUN: KARKKILA Asia nro 8 Karkkilalaisen kahden asunnon talon asukas on valittanut ekomaksustaan vuodelta Asukkaan mielestä maksu on peritty virheellisesti. Asukkaalta on peritty ekomaksu EKO A2. Jätetaksan mukaan maksu on peritty oikein perustein. Jätetaksan seuraavan tarkastuksen yhteydessä voidaan harkita, kannattaako yhden asukkaan pientalojen asuntojen maksuperusteita taksassa muuttaa. Liite 8: Hakemus Jätemaksu on peritty jätetaksan mukaan oikein perustein. Maksua ei ole syytä muuttaa. hyväksyttiin.

11 Hakija Rosk n Roll Oy Ab Asia nro 9 9 MUUTOSHAKEMUS EKOMAKSUUN: RAASEPORI Raaseporilaisen pientalon (käyttötarkoitus kahden asunnon talot, mutta asuntoluku yksi) haltija on hakenut muutosta saapuneella muistutuksella kiinteistön ekomaksuihin. Hakijan mukaan hän jakaa ja omistaa puoliksi talon tyttärensä kanssa. Tilat ovat osin jaetut ja osin yhteiset. Toisessa asunnon puolikkaassa asuu hakijan tytär perheineen. Hakija katsoo, että hänelle yksinasuvana kuuluisi pienempi ekomaksu EKO A1. Jätetaksan mukaan EKO A1 kuuluu yhden asunnon ja asukkaan kiinteistöille ts. omakotitaloille, joissa on yksi asukas. Tässä tapauksessa kiinteistön käyttötarkoitus on kahden asunnon talot, mutta asuntoluku on väestörekisterin mukaan yksi. Liite 9: Hakemus Hakijan ekomaksua ei muuteta. Perusteena se, että vaikka hakijan kiinteistö on vain osittain jaettu, asuu kiinteistöllä todellisuudessa kaksi taloutta, minkä vuoksi nykyisen jätetaksan mukaan tulee periä kaksi kertaa EKO A2 maksu. Keskustelu Väestörekisterin mukaan kiinteistössä on vain yksi asunto, vaikkakin kaksi taloutta. Muutosehdotus Hakijan ekomaksu muutetaan maksuluokkaan EKO A1. Pienempää ekomaksua sovelletaan vuoden 2010 maksuun sekä hakijan ekomaksuihin jatkossa. Muutosehdotus hyväksyttiin.

12 Hakija Rosk n Roll Oy Ab Asia nro MUUTOSHAKEMUS HANKOLAISEN SAARIKIINTEISTÖN JÄTEMAKSUIHIN Hankolaisen saarikiinteistön perikunnan edustajan poika on hakenut muutosta perikunnan mökin jätemaksuihin. Hakija toivoo jätemaksujen poistamista toistaiseksi kokonaan. Perusteluina on se, että saareen ei ole kulkuyhteyttä / kulkureittiä mantereelta. Mökkiä ei ole voitu siitä syystä käyttää. Aikaisemmin (ennen vuotta 1995) mökille on päässyt hakijan mummon mökin kautta. Mummon kuoleman jälkeen tämä ei enää ole ollut mahdollista, koska mummon mökki on myyty. Virallista kiintopistettä on haettu vuodesta 1995 lähtien Uudenmaan Maanmittaustoimiston kautta. Uusi hakuprosessi on hakijan mukaan tarkoitus aloittaa keväällä Jäteasiamies on tutkinut tilannetta karttatietojärjestelmän tietojen perusteella ja keskustellut asiasta puhelimessa Hangon kaupungin mittausteknikko Ralf Toivarin kanssa. Hänen näkemyksensä oli, että koska kiinteistöllä ei todistetusti ole tällä hetkellä ns. kiintopistettä eli venevalkamaa, jätemaksujen kohtuullistaminen tulee kyseeseen. Liite 10: Hakemus Kohtuullistetaan kiinteistön jätepistemaksuja siten, että hyvitetään vuoden 2010 jätepistemaksu. Vuosina jätepistemaksuja ei peritä, mikäli tilanne jatkuu samanlaisena, eikä kiintopistettä edelleenkään saada. Ekomaksuja ei muuteta, koska kiinteistö on käyttökelpoinen, eikä rakennusvalvonnan todistusta käyttökelvottomuudesta ole esitetty. Keskustelu Tosiasiassa ei voida tietää, käyttääkö hakija mökkiä, vaikka kiintopistettä ei olekaan. Hakija olisi velvoitettava ilmoittamaan viipymättä, kun kiintopiste saadaan tai tilanne muuten muuttuu.

13 Muutosehdotus Kohtuullistetaan kiinteistön jätepistemaksuja siten, että hyvitetään vuoden 2010 jätepistemaksu. Vuosina jätepistemaksuja ei peritä, mikäli tilanne jatkuu samanlaisena, eikä kiintopistettä edelleenkään saada. Ekomaksuja ei muuteta, koska kiinteistö on käyttökelpoinen, eikä rakennusvalvonnan todistusta käyttökelvottomuudesta ole esitetty. Hakija on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle, kun kiintopiste saadaan tai tilanne muuten muuttuu. Muutosehdotus hyväksyttiin. Hakija Rosk n Roll Oy AB Asia nro OIKAISUVAATIMUS PÄÄTÖKSEEN 41 / 2011 KOSKIEN YHTEISTÄ JÄTE- ASTIAA: RAASEPORI Raaseporin kaupungin keskustassa asuvat hakijat tekivät kimppailmoituksen jäteasiamiehelle. Hakemus oli lähetetty vastineeksi jäteasiamiehen kirjeelle, jossa toista hakijaa kehotettiin liittymään kunnalliseen jätteenkuljetukseen, koska jäterekisterissä ei ollut tietoja kiinteistön jätehuollosta. Jäteasiamies ei hyväksynyt kimppaa päätöksessä 41 / 2011, annettu , perusteena jätehuoltomääräysten 7 ja 11, joiden mukaan yhteistä keräysvälinettä voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta. Etäisyys kiinteistöjen välillä oli karttaohjelmasta katsottuna n. 1,8 km. Hakijoiden mukaan n. 1,5 km. Oikaisuvaatimuksessa, joka saapui jäteasiamiehelle , vedotaan terveeseen järkeen ja pyydetään tekemään tapauksessa poikkeus määräyksistä. Käytäntö yhteisestä jäteastiasta on ollut voimassa seitsemän vuoden ajan. Liitteet 11 a, b, c: Kimppailmoitus, päätös 41 /2011 ja oikaisuvaatimus Pidetään voimassa päätös 41 /2011. Hakija kiinteistöltä Rådmansvägen 14, on velvollinen liittämään kiinteistönsä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Perusteena

14 jätelain 11 sekä jätehuoltomääräysten 7 ja 11. Jätehuoltomääräysten säännökset koskevat kaikkia tasapuolisesti. Keskustelu Kaupungin keskustassa puolitoista kilometriä on pitkä matka. Samojen sääntöjen tulee koskea kaikkia. Hyväksyttiin ehdotus. Hakijat Rosk n Roll Oy AB 12 TIEDOKSI Asia nro 12 Jäteasiamiehen viranhaltijapäätökset. Liite 12. Sekajätteen kuljetukset Vihdin kunnassa on kilpailutettu. Tarjouskilpailu toteutettiin avoimena menettelynä ja se julkaistiin Hilmassa Kilpailutus koski Vihdin sekajätteen kuljetuksia ajalla Urakka-alueita oli kaksi. Urakkaalue 1:n urakan sai Lohjan Puhtaanapito Ky ja urakka-alue 2:n kilpailutuksen voitti Lassila & Tikanoja Oyj. Perusteluina oli tarjouspyynnön mukaisesti edullisin hinta. Liite 13. Biojätteen kuljetukset Rosk n Rollin toiminta-alueella on kilpailutettu. Tarjouskilpailu toteutettiin avoimena menettelynä ja se julkaistiin Hilmassa Kilpailutus koski biojätteen kuljetuksia ajalla Urakka-alueita oli kaksi. Molemmat urakat voitti Lassila & Tikanoja Oyj. Perusteluina oli tarjouspyynnön mukaisesti edullisin hinta. Liite 14. Korkein hallinto-oikeus on päättänyt hylätä Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen nro 09/0723/5 ja palauttaa jäteasiamiehen käsittelyyn Nummi-Pusulassa sijaitsevan kahden kiinteistön vuosien 2007 ja 2008 jätemaksuja koskevan maksu muistutuksen. Hakija oli valittanut Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle kahden omistamiensa, vuokrattujen kiinteistöjen jätemaksuista vuosilta 2007 ja Jäte-

15 asiamies oli hylännyt päätöksellä 307 /2009 maksumuistutuksen vuoden 2008 osalta ja jättänyt käsittelemättä muistutuksen vuoden 2007 osalta myöhästymisen takia. Hakija oli valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi hakijan valituksen, mistä hakija valitti Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus palautti asian uudelleen jäteasiamiehen käsittelyyn sekä vuoden 2007 että vuoden 2008 maksujen osalta perustuen siihen, että maksuunpano oli alun perin toteutunut väärin perustein. Maksut olisi pitänyt periä vuokralaisilta. Sen sijaan Korkein hallinto-oikeus totesi vastoin hakijan vaatimuksia, että vuokralaisilla oli velvollisuus olla liittyneenä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, eikä siitä voinut välttyä kuljettamalla jätteet toisen kunnan jätteenkuljetusjärjestelmään, kuten hakija kertoi tapahtuneen. Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt päätöksellä nro 11/0273/5 valituksen koskien Vihdissä sijaitsevan ns. kakkosasunnon jätemaksuista tehtyä jäteasiamiehen päätöstä 414. Hakija vaati vapautusta jätteenkuljetuksesta. Rosk n Roll Oy Ab on teettänyt asiakastyytyväisyyskyselyn, joka koskee vuotta Kysely toteutettiin marraskuussa 2010 puhelimitse. Vastaajia oli yhteensä 232, pääosin Vihdistä ja Karkkilasta (kyselyä ei toteuteta joka vuosi kaikissa kunnissa). Jätehuollon järjestelyt sai kokonaisuudessaan arvosanan 4 (asteikko 1-5). Sekajätteen tyhjennykset sai arvosanan 4,3. Jätepisteet saivat arvosanan 3,4 (ei Karkkilassa). Liite 15. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta ja Rosk n Roll Oy Ab saivat Suomi Puhtaaksi päivässä kampanjan haasteen. Jätelautakunnalle haasteen toimitti Patrik Skult Inkoos ta. Kampanjan tarkoituksena oli kerätä yhden päivän aikana talkoohengessä ympäristöstä roskia. Jäteasiamies keskusteli asiasta Rosk n Roll Oy Ab:n kanssa. Rosk n Roll piti päivää innostavana ja toivoi, että mahdollisimman moni kunta olisi lähtenyt siihen mukaan. Yhtiö ei ottanut päivän aikana sekajätteitä vastaan ilmaiseksi, jätteen synnyn ehkäisyn hengessä. Yhtiö piti 6.5. henkilökunnan talkoopäivän, jolloin siivottiin jätekeskuksen alueen ympäristöä. Liite 16. Merkitään tiedoksi. Keskustelu Inkoon pienvenesataman jäteastioiden todettiin olevan jatkuvasti kesäisin täynnä. Pohdittiin, olisiko mahdollista tihentää tyhjennysväliä nykyisestä kesäaikaan. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia pidettiin hyvinä.

16 Merkittiin tiedoksi. Rosk n Roll Oy Ab Asia nro SEURAAVA KOKOUS Sovitaan loppuvuoden kokousaikataulut etukäteen seuraavasti: klo klo hyväksyttiin.

17 LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJAN LIITE MUUTOKSENHAKU Pykälät 1,2,3,4,12 ja 13 Päätöksestä, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Kuntalaki 91 Pykälät 5 ja 6 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisena Länsi-Uudenmaan jätelautakunnalle ja siihen on liitettävä ote päätöksestä, jota oikaisuvaatimus koskee. Pykälät 7,8,9,10 ja 11 Muutosta tähän päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusasiakirjat toimitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle, os. Ratapihantie 9, Helsinki valtion noudattamana virka-aikana viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä, tiedoksiantopäivästä lukien, siten ettei nähtävänä olopäivää taikka tiedoksiantopäivää lasketa valitusaikaan. Valitusasiakirjat voi jättää itse, lähetin välityksellä, valtuutetun asiamiehen taikka postin välityksellä. Valitukseen on liitettävä tämä päätös, asiakirjat joihin valittaja haluaa vedota sekä selvitys päivämäärästä, josta valitusaika lasketaan. Jätelaki 30, 66 Kuntalaki 89, 91, 92, 93

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 23.11.2010

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 23.11.2010 Aika ja paikka: 23.11.2010 klo 17.31-18.20 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Läsnä: Ronny Avellan pj., jäsen Merja Laaksonen, jäsen Eino Hellstén, jäsen Sakari Kaskenpalo, varajäsen Raasepori Siuntio Karkkila

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 21.9.2011

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 21.9.2011 Aika ja paikka: 21.9.2011 klo 17.00 17.45 Munkkaanmäki 51, Lohja Läsnä Ronny Avellan pj. Patrik Öhman Raasepori Jarmo Kuosa vpj. Monica Paavilainen Vihti Seppo Immonen Kari Nöjd Hanko x Merja Laaksonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä Aika ja paikka: 18.2.2010 klo 17.30 Munkkaanmäki 51, Lohja (neuvotteluhuone 2. krs.) Läsnä: Ronny Avellan pj., jäsen Seppo Immonen, jäsen Merja Laaksonen, jäsen Eino Hellstén, jäsen Raasepori Hanko Siuntio

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä Aika ja paikka: 27.11.2012 klo 17.00 19.00 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Päätöksentekijät Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kunta Ronny Avellan pj Jarmo Kuosa vpj. Seppo Immonen Jarna Kaskenpalo Matti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 1.2.2012 Aika ja paikka: 1.2.2012 klo 17.00 18.30 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Paikalla x Ronny Avellan pj. Patrik Öhman Raasepori Jarmo Kuosa vpj. x Monica Paavilainen klo 17.20 18.30 Vihti Seppo Immonen

Lisätiedot

Aika ja paikka: klo , Munkkaanmäki 51, Lohja

Aika ja paikka: klo , Munkkaanmäki 51, Lohja Aika ja paikka: 18.2.2016 klo 17.00-17.35, Munkkaanmäki 51, Lohja Päätöksentekijät: Jäsenet Varajäsenet x Seija Kannelsuo, puheenjohtaja Raasepori Petri Kajander Raasepori x Eva Roos, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 28.4.2010

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 28.4.2010 Aika ja paikka: 28.4.2010 klo 17.30-18.30 Munkkaanmäki 51, Lohja (auditorio 1. krs.) Läsnä: Jarmo Kuosa vpj., jäsen Seppo Immonen, jäsen Merja Laaksonen, jäsen Eino Hellstén, jäsen Sakari Kaskenpalo, varajäsen

Lisätiedot

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori)

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Aika ja paikka: 5.2.2015 klo 17.00-18.25, Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Päätöksentekijät: Jäsenet Varajäsenet x Seija Kannelsuo pj. Raasepori Petri Kajander Raasepori x Eva Roos vpj. Vihti Ingrid

Lisätiedot

Aika ja paikka: 6.2.2014 klo 17.30-17:55, Munkkaanmäki 51, Lohja

Aika ja paikka: 6.2.2014 klo 17.30-17:55, Munkkaanmäki 51, Lohja Aika ja paikka: 6.2.2014 klo 17.30-17:55, Munkkaanmäki 51, Lohja Päätöksentekijät Jäsenet Varajäsenet x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Petri Kajander Raasepori x Eva Roos vpj. Vihti Ingrid Träskman

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 17.8.2010

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 17.8.2010 Aika ja paikka: 17.8.2010 klo 12.15-13.13, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Forssa Läsnä: Ronny Avellan pj., jäsen Seppo Immonen, jäsen Merja Laaksonen, jäsen Eino Hellstén, jäsen Sakari Kaskenpalo, varajäsen

Lisätiedot

Aika ja paikka: 6.11.2014 klo 16.50-17.40, Munkkaanmäki 51, Lohja

Aika ja paikka: 6.11.2014 klo 16.50-17.40, Munkkaanmäki 51, Lohja Aika ja paikka: 6.11.2014 klo 16.50-17.40, Munkkaanmäki 51, Lohja Päätöksentekijät Varsinaiset jäsenet Varajäsenet x Seija Kannelsuo pj. Raasepori Petri Kajander Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Ingrid

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Aika ja paikka: 27.1.2016 klo 17.00-18.45, Munkkaanmäki 51, Lohja

Aika ja paikka: 27.1.2016 klo 17.00-18.45, Munkkaanmäki 51, Lohja Aika ja paikka: 27.1.2016 klo 17.00-18.45, Munkkaanmäki 51, Lohja Päätöksentekijät: Jäsenet Varajäsenet x Seija Kannelsuo, puheenjohtaja Raasepori Petri Kajander Raasepori x Eva Roos, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Luonnos 11.11.2011 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA Tämä sopimus pohjautuu Hangon, Tammisaaren ja Karjaan kaupunkien sekä Pohjan, Inkoon, Siuntion, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Vihdin kuntien sopimukseen

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteenkuljetuksen erot Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (sopimusperusteinen)

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 25 Asianro 7572/02.05.00.00/2016 Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2017 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA LÄHTÖKOHTA Sammatin kunta liittyi Lohjan kaupunkiin 1.1.2009. Sammatin kaupunginosassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Sopimuksen osapuoliksi voi liittyä myös muita kuntia, jotka ovat ensin hyväksyneet tämän sopimuksen sekä liittyneet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkaiksi.

Sopimuksen osapuoliksi voi liittyä myös muita kuntia, jotka ovat ensin hyväksyneet tämän sopimuksen sekä liittyneet Rosk n Roll Oy Ab:n osakkaiksi. SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA LUONNOS 19.5.2015 1. Sopimuksen tarkoitus Allekirjoittaneet kunnat sopivat tällä sopimuksella siitä, että Raaseporin kaupungin lautakunta, jota nimitetään Uudenmaan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 13.11.2013 klo 18.00 19.25

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona 13.11.2013 klo 18.00 19.25 KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Sivu 27 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 13.11.2013 klo 18.00 19.25

Lisätiedot

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Kokouskutsu 3/2015 1 (1) 6 Asianro 6855/02.05.00.00/2015 Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Lakitausta

Lakeuden Etappi Oy. Lakitausta Lakeuden Etappi Oy Hajajätevesiyhteistyöryhmä 15.10.2008 Karjaa Asumisessa syntyneiden lietteiden hoitaminen malli Etappi 15.10.2008 Janne Väänänen Lakitausta Asetus talousvesien käsittelystä tullut voimaan

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Pöytäkirja 2/2017 1 Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Aika 26.9.2017 klo 17:00-18:30 Paikka Munkkaanmäki 51, Lohja ASIAT Sivu 8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 9 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) KOKOUSAIKA Perjantai 19.11.2010 kello 13.00 13.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 20.8.2015 Kokoustiedot Aika Tiistai 8.9.2015 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori)

Aika ja paikka: klo , Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Aika ja paikka: 14.11.2013 klo 17.00 18.10, Ystadinkatu 3, Tammisaari (Raasepori) Päätöksentekijät Jäsenet Varajäsenet x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Petri Kajander Raasepori x Eva Roos vpj.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 04.11.2015 79 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 8 / 2015 Kokousaika Keskiviikko 04.11.2015 klo 15:00 16:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone. 1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.80

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kokousaika 25.09.2013 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen; jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen; jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Sivu 1 / 5 Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet Jätemaksun kohtuullistaminen tai perimättä jättäminen; jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen Kunnan jätehuoltoviranomainen (Joensuun alueellinen

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 9.8.2011, kello 17.30 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.12.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 13.12.2017 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hannele Tiitto. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Hannele Tiitto

Valmistelija / lisätiedot: Hannele Tiitto. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Hannele Tiitto Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 6 Sako- ja umpikaivolietteen jätetaksan päivitys TRE:6885/02.04.03/2016 Valmistelija / lisätiedot: Hannele Tiitto Valmistelijan yhteystiedot vs. jätehuoltoinsinööri

Lisätiedot

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri 25.8.2017 Jätehuoltoviranomaisen toiminta Jätehuollon viranomaisyksikkö: o Vs. jätehuoltoinsinööri: Hannele Tiitto,

Lisätiedot

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_ Martinkallion koulun johtokunnan kokous tiistaina 26.9.2017 klo 17.30. koulun henkilökunnan taukohuoneessa Pöytäkirja 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31. Uuden johtokunnan jäsenet

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

TOIMIALUEEN LIETTEENKÄSITTELYSUUNNITELMA

TOIMIALUEEN LIETTEENKÄSITTELYSUUNNITELMA TOIMIALUEEN LIETTEENKÄSITTELYSUUNNITELMA Työryhmän jäsenet: Håkan Sundqvist, Pohjanmaan jätelautakunta, puheenjohtaja Aulis Junkala, Pohjanmaan jätelautakunta, varapuheenjohtaja Johan Hassel, Pohjanmaan

Lisätiedot

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa:

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa: Jätehuoltolautakunta 6 26.02.2015 Lausunto jätehuoltomääräyksiä koskevasta valituksesta 1479/14.06.00.02/2014 Jätehuoltolautakunta 26.02.2015 6 Valmistelija: Jätehuoltoasiamies, Satu Ojala, satu.ojala@salo.fi,

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus-

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus- 1 LUONNOS MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 x 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta

Lisätiedot

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat 1.1.2014 alkaen

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat 1.1.2014 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 20 Asianro 7649/14.06.00/2013 Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat ratkaisulinjat 1.1.2014 alkaen Yleistä viranhaltijapäätöksistä Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011

Kuntien rooli uudessa jätelaissa. Leena Eränkö Syyskuu 2011 Kuntien rooli uudessa jätelaissa Leena Eränkö Syyskuu 2011 Uusi jätelaki tulee voimaan 2012 Tulee voimaan 1.5.2012 Siirtymäkausia joissain asioissa Mm. pakkausjätteen aluekeräys 2014 Kuljetusjärjestelmäpäätökset

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA

LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA LÄNSI-UUDENMAAN JÄTELAUTAKUNTA 1.1 SEKAJÄTEMAKSUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄSSÄ JÄTTEENKULJETUKSESSA VOIMASSA 1.1.2013 alkaen, ellei muuta mainita. Saukkola ja Pusulan Lohjan Sammatin Siuntio ja Inkoo kaupunginosa

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 14.2.2013

PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 14.2.2013 Aika ja paikka: 14.2.2013 klo 15.00 16:35 Munkkaanmäki 51, Lohja PÖYTÄKIRJA Päätöksentekijät Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kunta Ronny Avellan pj Jarmo Kuosa vpj. Seppo Immonen Jarna Kaskenpalo Matti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Miehikkälän jätetaksa 2013

Miehikkälän jätetaksa 2013 LIITE 3 Tela 11.9.2013 102 Miehikkälän jätetaksa 2013 1 Yleistä 1 Miehikkälän kunta hoitaa jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon järjestämisen Miehikkälän alueella. Jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5922/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5922/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (1) 250 Asianro 5922/00.01.01/2016 Ylimääräinen asia / Savo-Pielisen jätelautakunnan johtosäännön muuttaminen historia (asianumerolta 2388/2016) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa.

Maksuluokkaan III kuuluvat asunnot taloyhtiössä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai joissa on vähintään 10 asuntoa. V Perusmaksu/ LTE 1 12 Perusmaksun/n perusteet Tässä taksan luvussa määrätään jätelain 78 :n tarkoittamasta jätehuollon perusmaksusta. Kotkassa maksusta käytetään nimikettä perusmaksu ja muissa kunnissa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot