JÄTEMAKSUTAKSA ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN"

Transkriptio

1 JÄTEMAKSUTAKSA ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen kuljetus Kunnan järjestämä biojätteen kuljetus Kunnan järjestämä pakkausmateriaalien kuljetus Ekopisteverkon ylläpito ja kuljetusten järjestäminen Tempauskeräykset Kuntien vastuulla olevien jätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanotto-, hyödyntämis- ja loppusijoitustoimintojen suunnittelu, toteutus ja ylläpito Yhdyskuntajätehuollon suunnittelu ja viranomaisrekisterin ylläpito Jäteneuvonta, tiedotus ja valistus Jätehuollon hoitamisesta aiheutuvien maksujen laskuttaminen Jätemaksutaksan maksut sisältävät kaikki jätelainsäädännön edellyttämän jätehuollon toteutuksen kustannukset kuten jätteen keräilyn, kuljetuksen, tiedotuksen ja neuvonnan, hallinnon, jätteiden käsittelyn, kaatopaikan maisemoinnin ja jälkihoidon sekä jätehuollon kehittämisen ja tarvittavat investoinnit. 2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön tai jätteen haltija, jonka jätehuoltopalvelun Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy järjestää kunnan lukuun. 3 Tässä taksassa tarkoitetaan: Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kuljetusjärjestelmää, jossa jätelaitos kilpailuttaa jätteenkuljetukset keskitetysti urakka-alueittain. Hyötyjätteellä sitä osaa jätteestä, joka jätelainsäädännön tai kunnan jätehuoltomääräysten nojalla kerätään erikseen hyödyntämistä varten. Sekajätteellä yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle hyötyjakeiden ja muiden sekajätteeseen kuulumattomien materiaalien, esim. vaarallisten jätteiden lajittelun jälkeen. Yhdyskuntajätteellä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuuksiltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntynyttä jätettä; ei kuitenkaan vaarallista jätettä, kuivakäymäläjätettä, jätevettä, jätevesilietettä tai näihin rinnastettavaa jätettä. Kunnan toissijaisella vastuulla jätelain 33 :n mukaista kunnan velvollisuutta järjestää jätehuolto silloin, kun jätteen haltija tätä muun kohtuullisesti saatavilla olevan palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jätehuoltopalvelu voi kuulua kunnan toissijaiselle vastuulle ainakin, jos: muuta palvelua ei ole tarjolla tai muuta palvelua on tarjolla, mutta se on kaukana (kohtuuttoman korkea kuljetushinta) muuta palvelua on tarjolla, mutta kilpailua ei ole riittävästi (kohtuuttoman korkea hinta) 1

2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄ SEKAJÄTTEENKULJETUS 4 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun ns. kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen ja kunnat ovat määränneet jätemaksun suoritettavaksi Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:lle tämän taksan mukaisesti. 5 Jätteen haltijan (kiinteistön) on liityttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, jos kiinteistön jätteenkuljetuksen järjestäminen jätelain mukaan kuuluu kunnan ensisijaiselle tai toissijaiselle vastuulle. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liitytään ensisijaisesti kiinteistökohtaisella keräysastialla. Vaihtoehtoisesti kiinteistöt voivat liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen: 1. Liittymällä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n järjestämän alueellisen sekajätepisteen käyttäjäksi alueella, jolla jätelaitos tämän palvelun järjestää, seuraavissa tapauksissa: o Asuinkiinteistölle ei ole tietä. o Asuinkiinteistölle on huono tieyhteys. o Asuinkiinteistön jäteastiaa ei voida sijoittaa siten, että jäteautolla on esteetön pääsy 5 m etäisyydelle astiasta ja siirtomatka on kohtuuton. o Muu syy, jos sekajätepisteen käyttö soveltuu asuinkiinteistölle kiinteistökohtaista keräystä paremmin. 2. Sopimalla kiinteistöjen yhteisastian käytöstä (kimppa-astia) jätehuoltomääräysten 7 :n mukaisesti. 6 Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvan kiinteistön jätemaksu määrätään kiinteistön keräilyvälineiden tyypin ja tyhjennyskertojen sekä palvelusuoritteiden mukaan. Erikseen punnittavissa säiliöissä käsittelymaksuosuus määräytyy jätteen punnituksen perusteella. Jätemaksu peritään kaikista astioista, joissa on jätettä. Jos astia tai astiaryhmän kaikki astiat ovat tyhjät, peritään kyseisen astiatyypin hukkanoutoa vastaava maksu. Punnittavilta astioilta hukkanouto peritään 23 :n maksun suuruisena. Keräilyvälineiden muutoksen vaikutus jätemaksuun otetaan huomioon jätemaksua alentavana tai kohottavana siitä lähtien, kun kiinteistön haltija tai jätteenkuljettaja on ilmoittanut muutoksesta Itä- Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalveluun. Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on ilmoitettava Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:lle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen keskeytyksen alkamista ja keskeytyksen tulee kestää vähintään kaksi (2) viikkoa, jotta jätemaksu voidaan jättää laskuttamatta keskeytysajalta. Jätemaksua ei laskuteta, jos keräilyväline on Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n tai sen kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä johtuen jäänyt tyhjentämättä. Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa laiminlyönnistä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:lle viipymättä. Laiminlyönniksi ei katsota, jos keräilyväline on ollut liian painavaksi täytetty tai rikkinäinen tai jos kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie jäteastialle on kulkukelvoton tai saattaa aiheuttaa vauriota ajoneuvolle. Jos keräilyvälineen tyhjennys ei ole mahdollista kiinteistöstä johtuvista syistä, peritään hukkanoudosta maksu. Jätesäkkiin saa sijoittaa enintään 20 kg jätettä, käsin siirrettäviin keräysvälineisiin enintään 60 kg jätettä ja suurempaan puristamattomaan jätesäiliöön korkeintaan 100 kg jätettä astiakuutiometriä (m 3 :ä) kohti. Jätehuoltomääräysten vastainen keräysvälineen täyttö ja keräyspaikka aiheuttaa lisäkustannuksen, joka laskutetaan jätetaksan 23 :n mukaisesti. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n tai sen kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin takia tyhjentämättä jäänyt keräysväline tyhjennetään mahdollisimman pian kiinteistön haltijan ilmoitettua siitä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:lle. Taajamissa tyhjennys tehdään viimeistään viikon ja haja-asutusalueilla viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoituksesta. Laiminlyönnin takia kertynyt ja jäteastian viereen pakattu 2

3 yhdyskuntajäte kuljetetaan maksutta. Maksuttoman lisäjätteen enimmäismäärä määräytyy kertomalla kiinteistön astiatilavuus tyhjennyksen viivästymisajan ja tyhjennysvälin suhteella. Keräilyvälineiden pisimmästä sallitusta tyhjennysvälistä ja mahdollisuudesta hakea sekajätteen tyhjennysvälin pidennystä määrätään kunnan jätehuoltomääräyksissä. Mikäli kiinteistöllä on tyhjennyksiä vähemmän kuin 4 vuodessa, laskutetaan kiinteistöltä 23 :n mukainen kuljetusten reititysmaksu poikkeuksellisen harvan tyhjennysvälin aiheuttamasta lisätyöstä. Tyhjennysväliä voidaan tihentää asiakkaan tarpeiden mukaan, mikäli tihennetyt tyhjennykset sopivat ajoreiteille. Taajamissa keräysvälineiden tyhjennyksen voi saada vähintään kerran viikossa ja taajamien ulkopuolella vähintään kerran kahdessa viikossa. 7 Jätemaksu kultakin säännölliseltä tyhjennyskerralta määritellään tämän taksan ssä silloin, kun keräilyvälineiden tyyppi ja sijainti sekä jätteen laatu ovat kunnan jätehuoltomääräysten mukaiset. Muun kuin jätehuoltomääräysten mukaisen astian tyhjennyksestä laskutetaan 23 :n mukainen lisämaksu. Niistä keräilyvälineistä, joista jätteen paino punnitaan erikseen, laskutetaan käsittelymaksuosuus jätteen painon ja kyseisen jätelaadun käsittelymaksun mukaisena. Jos jätesäkkiä tai -astiaa joudutaan siirtämään kiinteistön alueella yli viisi (5) metriä siihen, mihin jäteauto esteettä pääsee, veloitetaan kultakin sen ylittävältä alkavalta 5 metriltä lisämaksua jätemaksutaulukon mukaan. Jäteauto ajetaan tarvittaessa kiinteistön alueelle astioiden luo, ellei sitä ole erikseen kielletty. Jäteautoa ei ajeta kiinteistön alueelle, mikäli kiinteistön omistaja sen kieltää tai kiinteistön piha- ym. rakenteiden vuoksi se ei ole mahdollista. Lisäjätteeksi tulkitaan jäte, joka on pakattu jätesäkkiin tai muuten merkitty selvästi jätteeksi sekä jätetty astian kylkeen tai jätekatokseen. Lisäjätemaksu määräytyy lisäjätteen tilavuuden perusteella. Maksu jokaiselta 200 litran lisäjätemäärältä on 75 prosenttia 19 :n mukaisesta 240 litran jäteastian tyhjennysmaksusta. Jos lisäjätteet on pakattu käyttäen muuta kuin jätesäkkiä tai -pussia on ne aina merkittävä lisäjätteeksi ja niiden on oltava helposti kuormattavia ja kuljetukseen soveltuvia. Yli 1 m 3 :n lisäjäte-eriä ei oteta kuormaan. Vaihtolavakalustolla suoritettavan tyhjennyksen yhteydessä ei kuljeteta lisäjätteitä. Enintään 1000 litran astioiden kohdalla tyhjennysmaksu sisältää yhden astiapesun vuodessa, jos kiinteistöllä suoritetaan vähintään neljä tyhjennystä vuodessa. Sekajätteen syväkeräyssäiliöt pestään kerran vuodessa. Sekajätteen syväkeräyssäiliön pesumaksu peritään 23 :n maksun suuruisena. Jos keräilyväline on erikseen tilattaessa käytävä tyhjentämässä niin, että jäteauto joutuu poikkeamaan olennaisesti tavanomaiselta reitiltään (poikkeama yhteen suuntaan yli 3 km), veloitetaan normaalimaksun lisäksi lisäkorvaus 23 :n mukaisesti kultakin 3 km ylittävältä alkavalta yhdensuuntaiselta 1000 m matkalta. Paluumatkalta ei veloiteta erillistä maksua. Lisäkorvaus koskee vain kiinteistöjä, joista kerätään jätteet pakkaaviin jäteautoihin. Tien on kestettävä kuljetuskaluston paino. Mikäli keräilyväline tai keräyspaikka on jätehuoltomääräysten vastainen (esim. pyörätön astia, ylipainava jäteastia, puutteellinen jäteauton kääntöpaikka tai lukittu, mutta jätehuoltoavaimelle sarjoittamaton jätetila) veloitetaan tyhjennyksestä 23 :n mukainen maksu. Keräilyvälineen, joka sisältää oleellisessa määrin muuta kuin siihen tarkoitettua jätettä, jätemaksua voidaan korottaa 100 %:lla. 3

4 8 Jätelain mukaan kaikkien kiinteistöjen, myös vapaa-ajan asuntojen, on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Niille alueille, joilla kiinteistöille ei pääse jäteautolla, jätelaitos on rakentanut sekajätepisteitä. Sekajätepisteiden jäteastiaa voi käyttää liittymällä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n sekajätepisteasiakkaaksi ja maksamalla sekajätepistemaksua. Näiltä kiinteistöiltä, joilta ei säännöllisesti noudeta yhdyskuntajätteitä ja joille on osoitettu vastaanottopaikka, johon kerralla saa viedä kohtuullisen määrän normaalissa asumisessa syntyvää jätettä, veloitetaan vuotuinen jätemaksu. Ympärivuotisella ja vapaa-ajan asunnolla on erisuuruinen vuotuinen jätemaksu. Kiinteistön sekajätepistemaksu sijoitetaan johonkin kolmesta maksuluokasta alueellisen palvelutason perusteella: 1. Normaali palvelutaso: Poikkeama sekajätepisteelle kiinteistöltä/venepaikalta taajamaan johtavalta tieltä on alle 5 km. 2. Kohtuullinen palvelutaso: Poikkeama sekajätepisteelle kiinteistöltä/venepaikalta taajamaan johtavalta tieltä on yli 5 km mutta enintään 10 km. Sekajätepistemaksu on kohtuullistettu. 3. Huono palvelutaso: Poikkeama sekajätepisteelle kiinteistöltä/venepaikalta taajamaan johtavalta tieltä on yli 10 km. Sekajätepistemaksua ei veloiteta. Sekajätepistemaksun maksuvelvollinen määräytyy sillä perusteella, kuka kiinteistön omistaa laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä. Mikäli vakituisena asuntona käytettävä kiinteistö siirtyy sekajätepisteen käytöstä kiinteistökohtaiseen keräykseen, hyvitetään maksettu sekajätepistepalvelun vuosimaksu kuitenkin siirtymäkuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien. Sekajätepisteiden ja alueellisten ekopisteiden väärinkäyttö voi aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Väärinkäyttöä on sekajäte- ja ekopisteiden käyttö silloin, kun kiinteistö, jonka jätteitä pisteelle tuodaan, ei ole liittynyt Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n sekajätepisteasiakkaaksi tai ei ole maksanut ekomaksua. Sekajäte- ja ekopisteiden väärinkäyttöä on myös ohjeiden vastaisen jätteen tuominen pisteelle. Sekajäte- ja ekopisteen väärinkäytöstä veloitetaan 19 :n mukainen väärinkäyttömaksu, jolla katetaan aiheutuneita kustannuksia. Maksu laskutetaan ensisijaisesti sekajäte- ja ekopistettä väärinkäyttäneeltä jätteen tuojalta ja toissijaisesti jätteen syntykiinteistön haltijalta. Jos kiinteistönhaltija ei ole liittynyt kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen jollakin 5 :ssä esitetyistä tavoista, katsotaan hänen liittyneen pienjäteaseman käyttäjäksi ja häneltä laskutetaan tämän jätetaksan 19 :n mukaista pienjäteasemamaksua. Tätä maksua vastaan kiinteistön haltija voi käyttää jätehuoltonsa hoitamiseen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n jäteasemia. Pienjäteasemamaksun lisäksi kiinteistön haltija maksaa jätteen tuomisesta pienjäteasemien hinnaston mukaisen vastaanottomaksun. III KUNNAN JÄRJESTÄMÄ BIOJÄTTEENKULJETUS 9 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun kunnan järjestämän biojätteen kuljetuksen ja kunnat ovat määränneet jätemaksun suoritettavaksi Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:lle tämän taksan mukaisesti. Biojätteen erilliskeräys koskee kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti asuinkiinteistöjä, joissa on vähintään 5 huoneistoa ja toimipaikkakiinteistöjä, joissa muodostuu biojätettä vähintään 20 kg/vko. Näistä kiinteistöistä kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen ovat velvollisia liittymään jätelain 10 :n mukaisesti kunnan järjestämisvastuun mukaista jätettä tuottavat kiinteistöt. Myös edellä esitettyä pienemmät kiinteistöt voivat liittyä biojätteen erilliskeräykseen, jos kiinteistöt sijaitsevat normaalien tyhjennysreittien varrella. Biojäteastian tyhjennysmaksu sisältää keräyksen, kuljetuksen, käsittelyn, astian sisäsäkin ja enintään 240 litran astian kohdalla pesun kaksi kertaa vuodessa. Biojätteen syväkeräyssäiliöt pestään kerran vuodessa. Biojätteen syväkeräyssäiliön pesumaksu määrätään tämän taksan 23 :ssä. Astiat tyhjennetään jätehuoltomääräysten mukaisesti. 4

5 Muut kuin asuinkiinteistöt voivat vaihtoehtoisesti liittyä biojätekeräyksen sijaan pakatun biojätteen keräykseen. Kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen liitytään kiinteistökohtaisella keräysastialla. Kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen voi liittyä myös sopimalla vierekkäisten kiinteistöjen tai lähinaapureiden kanssa yhteisastian käytöstä (kimppa-astia). Kunnan järjestämään biojätteen kuljetukseen sovelletaan 6 :ssä ja 7 :ssä esitettyjä sääntöjä lisäjätteeseen liittyviä kohtia lukuun ottamatta. IV KUNNAN JÄRJESTÄMÄ PAKKAUSTEN KULJETUS 10 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun kunnan järjestämän pakkausten kuljetuksen ja kunnat ovat määränneet jätemaksun suoritettavaksi Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:lle tämän taksan mukaisesti. Pakkausten tyhjennysmaksu sisältää keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn sekä enintään litran pinta-astioissa yhden pesun vuodessa. Pakkausten syväkeräyssäiliöt pestään vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin. Syväkeräyssäiliön pesumaksu laskutetaan 23 :n mukaisen maksun suuruisena. Kunnan järjestämään pakkausten kuljetukseen sovelletaan 6 :ssä ja 7 :ssä esitettyjä sääntöjä lisäjätteeseen liittyviä kohtia lukuun ottamatta. Lisäjätteet pakataan jätehuoltomääräysten ja lajitteluohjeitten mukaisesti. V MUUT KUNNAN JÄRJESTÄMÄT KERÄYSPALVELUT 11 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy hoitaa omistajiensa lukuun suurten jätekappaleiden noutopalvelua ja jäteastioiden vuokrausta. Kunnat ovat määränneet jätemaksut suoritettavaksi Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:lle tämän taksan mukaisesti. Suurten jätekappaleiden noutopalvelun kuljetusmaksu ja astiavuokrauksen maksut määrätään tämän taksan 23 :ssä Suurten jätekappaleiden noutopalveluhinta sisältää 1-3 jäte-esineen noudon säännöllisen noutoreitin yhteydessä. Seuraavista 1-3 jäte-esineestä veloitetaan kappalekohtainen lisäesinemaksu. Astiavuokrauspalvelu on vaihtoehto kiinteistön omistamalle astialle. Astianvuokraus on kiinteistölle vapaaehtoista. Jätelaitoksen jäteastian voi vuokrata kaikille kunnan järjestämän jätteenkeräykseen piiriin kuuluville jätejakeille. Astiavuokrahinnat ja -tyypit on ilmoitettu tämän taksan 23 :ssä. Vuokrahintaan sisältyy täysi kunnossapito ja vaihto uuteen astian rikkoutuessa normaalissa käytössä. Silloin, kun astiavuokra-aika on vähintään 12 kuukautta, astian toimitus vuokra-ajan alkaessa ja poishaku vuokra-ajan päätyttyä, sisältyvät vuokraan. Mikäli vuokra-aika on alle yksi (1) vuosi, veloitetaan astian poishausta taksan 23 mukainen poishakumaksu. Vuokra-ajan kestettyä 12 kuukautta se jatkuu toistaiseksi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. VI KÄSITTELYMAKSUOSUUDEN PERUSTEET 12 Käsittelymaksuosuutta laskettaessa käytetään jätteen keskimääräisenä painona seuraavia lukuarvoja: 1) sekajäte jätesäkissä ja syväkeräyssäiliössä 95 kg/m 3 2) sekajäte pintakeräysastiassa <600 l 85 kg/m 3 3) sekajäte pintakeräysastiassa 600 l 75 kg/m 3 4) asuinkiinteistöjen biojäte pintakeräys- ja syväkeräysastiassa 100 kg/m 3 5) muiden kiinteistöjen biojäte pintakeräys- ja syväkeräysastiassa 200 kg/m 3 6) kartonki pinta- ja syväkeräysastiassa 75 kg/m 3 5

6 Käsin siirrettäviin keräysvälineisiin saa jätehuoltomääräysten mukaan sijoittaa jätettä enintään 60 kg. VII EKOMAKSU 13 Ekomaksu veloitetaan kaikilta Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n toimialueen kiinteistöiltä ja se perustuu kiinteistön asuntojen lukumäärään. Ekomaksu laskutetaan siltä, joka kiinteistön omistaa laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä. Ekomaksulla katetaan kuntalaisille ilmaisia ja alikatteisia jätehuoltopalveluja. Tällaisia ovat kotitalouksien hyöty- ja ongelmajätteiden keräys ja käsittely sekä jäteneuvonta. VIII KUNNAN TOISSIJAINEN VASTUUN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ 14 Jätelain 33 :n mukaiseen kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluva jätehuoltopalvelu määräytyy tämän taksan 14 ja 25 mukaisesti. Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan palvelun hinnan on katettava vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusperusteisesti joko alentaa tai korottaa 25 %. 25 :ssä eriteltyjä maksuja voidaan joko alentaa tai korottaa 70 %. Suuremmalla vaihteluvälillä huomioidaan pääosin jäteasemilla hyödynnettävien jätteiden jätehuollon suuret kustannuserot. Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm: jäte-erän koko jätteen laatu jäte-erän soveltuvuus kunnan jäteyhtiön järjestelmään muut tapauskohtaiset tekijät Kun asiakkaan palvelutarve on jatkuvaa, yhtiö tekee jätteen haltijan kanssa kirjallisen sopimuksen enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. IX JÄTEMAKSULASKUTUS 15 Jätemaksun määrää ja panee maksuun kunnan määräämä viranomainen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n valmistelusta ja tarkoituksenmukaiseksi katsomina laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakasryhmille erilaiset. Jätemaksu suoritetaan Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:lle. Jos jäteastiaa tai astiaryhmää käyttää useampi kiinteistö (kimppa-astia), yhteiskäyttäjäkiinteistöjen on kirjallisesti ilmoitettava astia-, tyhjennys-, kiinteistö- ja laskutustiedot Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:lle. Kaikkien yhteisastian käyttäjien on allekirjoitettava ilmoitus. Jätemaksu on suoritettava jätelaskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa jätelaskussa ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy lähettää yhden muistutuslaskun. Muistutuslaskusta peritään perintälain 10 :n mukainen perintämaksu (Laki saatavien perinnästä /513 ja muutos 28/2005). Jätemaksulasku on ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoinen. Muistutuskirjeen jälkeen maksamaton lasku siirretään jätelautakunnalle pakkoperittäväksi osakassopimuksen mukaisesti. Jätemaksulaskusta mahdollisesti tehtävät muistutukset ja oikaisuvaatimukset on toimitettava Itä- Uudenmaan Jätehuolto Oy:n toimistoon 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy toimittaa muistutuksen tai oikaisuvaatimuksen Porvoon alueellisen jätelautakunnan ratkaistavaksi, ellei oikaisu ole yhtiön ratkaistavissa. 6

7 X MAHDOLLISET TAKSAMUUTOKSET 16 Tätä taksaa voidaan muuttaa jätelautakunnan päätöksellä lukuun ottamatta arvonlisäveroa, jäteveroa ja muuta vastaavaa maksua, joissa tapahtuvien muutosten vaikutus maksuihin huomioidaan voimaantulopäivästä lukien ilman kunnan erillistä päätöstä. Tässä taksassa arvonlisäverona on huomioitu 24%:ia ja jäteverona 55 euroa tonnilta. 17 Jätelautakunnan päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa erityisestä syystä kiinteistön jätemaksua kohtuullistaa, korottaa tai poistaa. Jos toimivaltaista jätelautakuntaa ei ole, jätehuoltoviranomaisen toimivaltaa voivat käyttävät toimivaltaiset kunnan viranomaiset kunnes yhteinen jätelautakunta aloittaa toimintansa. 7

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen SAAPUNUT 19, 03. 2014 Dn:o LIITE 7 LIITE nro 1 Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos ) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa Jätetaksa 1.1.2013 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Pyhtään jätetaksa 2015

Pyhtään jätetaksa 2015 LIITE 2 1 Pyhtään jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Pyhtään kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä taksassa.

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2014 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2014 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

Lapinjärven jätetaksa 2015

Lapinjärven jätetaksa 2015 LIITE 1 1 Lapinjärven jätetaksa 2015 1 Yleistä 1 Lapinjärven kunnassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Kiinteistökohtaisten jäteastioiden tyhjennysmaksuista ei määrätä tässä

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Hyväksytty 19.12.2013 77 Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2014 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2015 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen Pöytyä Raisio Rusko Turku

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksan perusteet

Turun seudun jätetaksan perusteet 1 Turun seudun jätetaksan perusteet luonnos 23.10.2013 Turun seudun jätetaksan perusteet Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Jätetaksan perusteet... 2 2.1 Yleistä... 2 3 Jätetaksa ja maksujen perusteet vuodesta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72

Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnassa 3.12.2014 72 Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset Määräyksien soveltamisalue: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Tarvasjoki, Turku Jätehuoltomääräykset

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas

Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas Y m p ä r i s t ö o p a s 118 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Ympäristöopas 118 Haja-asutusalueen jätehuollon

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Kymen jätelautakunnan toiminta-alueen Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija -osuus Jätehuoltomääräykset ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Hamina Iitti Kotka Kouvola Lapinjärvi Miehikkälä Mäntyharju

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot