TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 (päivitetty vastaamaan verotuloennustetta )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 (päivitetty vastaamaan verotuloennustetta )"

Transkriptio

1 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 (päivitetty vastaamaan verotuloennustetta ) Vuoden 2016 talousarvioiden laadinnassa on syytä noudattaa varovaisuutta, eikä talousarvion suunnittelun pohjana voi käyttää vuoden 2014 talousarviota. Talousarvion ja -suunnitelman lähtökohtana on vuoden 2014 tilinpäätös ja vuoden 2015 toteuma. Vaalan kunnan vuoden 2014 tilinpäätös oli euroa ylijäämäinen ja kunnan taseessa on ylijäämää n. 1,2 miljoonaa. Kunnan yleinen taloustilanne on siis parantunut kun tarkastellaan kunnan taseessa olevaa kattamatonta alijäämää. Kunnan taloutta rasittaa kuitenkin velan suuruus ja tulevaisuuden investoinnit sekä arviot tulevasta tulokehityksestä. Vuoden 2015 puolivuotiskatsauksen perusteella kuluvana vuonna on mahdollista pysyä budjetissa. On kuitenkin huomioitava, että budjetti 2015 on merkittävästi suurempi kuin vuoden 2014 tilinpäätöksen perusteella olisi voitu arvioida. Mikäli budjetissa pysytään on toimintamenojen kasvu 5,1%:a. Epävarmuustekijänä on, kuten muinakin vuosina, loppuvuodelle sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuskehitys, joka voi aiheuttaa nopeitakin muutoksia kuluvan vuoden tulokseen. Päästäksemme budjetin mukaiseen ylijäämään tulee kaikkien edelleen noudattaa talouskuria ja suunnittelemattomista hankinnoista pidättäytyä. Vuosi 2016 tulee olemaan tiukka, koska verotulot ja valtionosuudet eivät tule juurikaan kasvamaan ja kustannuksissa on nousupainetta. Henkilöstömenojen kasvu on keskimäärin 0,8%. Valtio pudottaa yhteisöveron jako-osuutta kunnille 5%-yksikköä vuonna Viime syksynä kunnanhallitus pyysi osastoilta ja Oulunkaarelta säästöesityksiä. Viime vuonna tehtyjä esityksiä on järkevää tuoda talousarvioesitykseen, jotta menojen kasvu ei karkaa käsistä ja rakenteellisia kustannuksia saadaan vähennettyä. Syyskuussa päivitetyn verotuloennusteen mukaan Vaalan verotulot ovat ensi vuonna euroa. Verotulokertymä olisi siis euroa vuoden 2014 suurempi ja laskua vuoteen ,9%. Taloussuunnitelmassa oli arvioitu verotuloiksi euroa. Ilman voimalaistosten kiinteistöveron ylärajan nostoa verotulojen lasku vuoteen 2015 olisi -3%. Kiinteistöveron ylärajan nosto merkitsee siis Vaalalle noin euron verotulon lisäystä tuleville vuosille. Huomioitavaa on se, että kuluvan vuoden verotulot ovat kehittymässä ennusteen mukaan paremmin kuin, mitä talousarviossa 2015 on arvioitu; erotus olisi noin Kuukausikohtaisen verotilityksen mukaan elokuun lopussa olisi kuitenkin kertynyt veroja saman verran kuin viime vuonna. Valtionosuuslaskelmassa on vuodelle 2015 arvioitu valtionosuuksia kertyvän euroa euron sijaan. Tämä on euroa enemmän kuin 2015 budjetissa. Uusimman ennusteen mukaan peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2016 on Kunnan kokonaisvaltionosuuden arvioimiseksi tulee ottaa huomioon myös opetus- ja kulttuuriministeriön osuus. Arvio leikkauksen suuruudesta on Arvion mukaan Vaalan kunnan valtionosuudet olisivat näin vuodelle euroa. Taloussuunnitelmassa arvio on ollut Koska vuoden 2015 talousarviota ei voi käyttää talousarvion laadinnan pohjana, niin nettoraamia ei aseteta. Jokaista vastuualuetta tullaan tarkastelemaan erikseen ottaen huomioon joko vähenevä tai kasvava palvelutarve. Jokaisen vastuualueen tulee laatia talousarvio erityisen tarkasti peilaten sitä vuoteen 2014 ja arvioon vuoden 2015 tuloksesta. Lisäksi pyydetään selvitys henkilöstömäärän kehityksestä viimeisen viiden vuoden aikana ja suunnitelma seuraavaksi 3 vuodeksi. Valtuustonseminaari koskien talouden suunnittelua ja elinkeinoja pidetään 24.9, jolloin hallintokunnilla ja Oulunkaarella on hyvä olla esittää alustava ehdotus omaksi budjetikseen

2 TULOJEN KEHITYS VEROTUS Taloussuunnitelmassa oli arvioitu vuoden 2016 verotuloiksi euroa. Syyskuussa päivitetyn verotuloennusteen mukaan Vaalan verotulot ovat ensi vuonna euroa. Verotulokertymä olisi siis euroa vuoden 2014 suurempi ja laskua vuoteen ,9%. Taloussuunnitelmassa oli arvioitu verotuloiksi euroa. Ilman voimalaistosten kiinteistöveron ylärajan nostoa verotulojen lasku vuoteen 2015 olisi -3%. Kiinteistöveron ylärajan nosto merkitsee siis Vaalalle noin euron verotulon lisäystä tuleville vuosille. Huomioitavaa on se, että kuluvan vuoden verotulot ovat kehittymässä ennusteen mukaan paremmin kuin, mitä talousarviossa 2015 on arvioitu; erotus olisi noin Veronsaajien palvelun mukaan elokuun loppuun mennessä veroja on kertynyt yhtä paljon kuin vuoden 2014 elokuun loppuun mennessä. Kunnallisveroja on tilitetty noin euroa vähemmän kuin viime vuonna ja yhteisöveroja puolestaan n ja kiinteistöveroja n enemmän. Kuluvan vuoden kertymään tulee seurata kuukausittain. Vaalan kunnan tuloveroprosentti on 21,5 vuonna Yhden tuloveroprosentin tuotto on veroennustekehikon mukaan n euroa. Tuloarvio riippuu paljolti talouden suhdanteista ja työssäkäyvien ja eläkettä saavien asukkaiden määrästä. Vaalan kunnan ns. todellinen veroprosentti on n. 14 vähennysten jälkeen. Vaalan kunnanvaltuusto tekee lokakuussa päätöksen siitä, korotetaanko veroja vuodelle Talousarvionlaadinnassa verotulojen osalta on lähdetty verotulosta, joka ei pidä sisällään verojen korotusta. VALTIONOSUUDET Valtionosuuslaskelmassa on vuodelle 2015 arvioitu valtionosuuksia kertyvän euroa euron sijaan. Tämä on euroa enemmän kuin 2015 budjetissa. Taloussuunnitelmassa oli arvioitu vuoden 2016 valtionosuuksiksi euroa Uusimman ennusteen mukaan peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2016 on Kunnan kokonaisvaltionosuuden arvioimiseksi tulee ottaa huomioon myös opetus- ja kulttuuriministeriön osuus. Arvio leikkauden suuruudesta on on Arvion mukaan Vaalan kunnan valtionosuudet olisivat näin vuodelle euroa. PALVELUMAKSUT JA MUUT TULOT Vuodelle 2016 tulee tarkastella kaikkien palvelumaksujen taso vastaamaan yleistä kasvua. Maksuja tulisi korottaa n. 1,3%, mikäli se on mahdollista. Tulot tulee laskea tulokohtaisesti vuoden 2014 toteutumasta. Tavoitteena on mahdollisimman oikea tulotaso. Tonttien myyntitulo budjetoidaan nollaksi ja tulot kirjataan hallinto-osaston alle. Metsänmyyntitulot arvioidaan metsänhoitosuunnitelman mukaan.

3 MENOT KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisusta. KT:n valtuuskunta sekä kunta-alan pääsopijajärjestöjen hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen. KT lähettää sopimusalakohtaiset yleiskirjeet syksyn aikana. Palkkaratkaisun kustannusvaikutus on koko kuntasektorilla 0,59 prosenttia, mutta vaihtelee sopimusaloittain oittain johtuen erilaisista palkkarakenteista ja palkkatasoista. Budjetin luonnosvaiheessa voi käyttää palkkoihin laskennallista 0,8 prosentin korotusta. Lopulliseen budjettiin palkat tulisi laskea mahdollisimman tarkkaan sopimusaloittain, jotta vastuualueen palkkamenot olisivat oikein. Sijaismäärärahojen tarvetta voi arvioida edellisten vuosien perusteella ja budjetoida sijaismäärärahoihin riittävästi. Vuosipalkkojen laskemisessa auttavat Sari Mannermaa, Lea Karppinen, Raija Mûller ja Pirkko Leinonen. Varhe-maksun ja eläkemaksun budjetoinnissa otetaan huomioon ennakkomaksut ja lopullinen maksu. Määrärahatarpeen arvioinnin perustana ovat kuluvan vuoden maksusuoritukset ja Kuntien eläkevakuutuksen arvio eläkemaksun kokonaistason kehityksestä talousarviovuonna. Vuodelta 2016 eläkemenoperusteisten ennakkojen osalta ei hallintokunnittaista tietoa ole käytettävissä, joten hallintokuntia kehotetaan käyttämään pohjana vuoden 2015 talousarviota. Varhe-maksujen osalta lasketaan kaikille yksiköille talousarviossa 1,26% palkkasummasta, mutta lopulliset maksupäätökset kirjataan ao. hallintokunnalle. Jos yksiköllä on odotettavissa varhaiseläkepäätöksiä, kannattaa asiaan varautua myös budjetissa. Sosiaalivakuutusmaksut (2016) % Tili kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 2, työttömyysvakuutusmaksu 0,80 % -> asti, ylimenevältä 3,15 2, % muut (tapaturmavakuutusmaksu) 0, taloudellinen tuki 0, Palkansaajien eläkemaksu 7,20 53 vuotta täyttäneillä Palkansaajien eläkemaksu alle 53-vuotiailla 5,70 palkkaperusteinen eläkevak.maksu (Kuel) 17, palkkaperusteinen eläkevak. maksu (Vael) 21, eläkemenoperusteinen eläkevak.maksu 0, varhaiseläkemaksu (omavastuumaksujen tilalle), arvio 1, (Em. %-osuuksiin voi vielä tulla muutoksia) Vuonna 1970 ja sen jälkeen syntyneiden opettajien eläkemaksut lasketaan pääsääntöisesti KuEL:n mukaisesti (ks. taulukko edellä). Muiden opettajien eläkevakuutusmaksu on 21,02 % palkkasummasta (talousarviotili 4111). Niiden määräaikaisten työntekijöiden työn jatkosta, joiden nykyinen sopimus ei jatku v.2016 on neuvoteltava aina esimiehen ja johtoryhmän kanssa. Esitykset määräaikaisten työntekijöiden työsuhteiden jatkon osalta on oltava kunnanhallituksen tiedossa lokakuun loppuun mennessä.

4 Vuonna 2016 jatketaan täyttölupamenettelyä kevennetysti. Sellaista vakinaista henkilöstöä, johon budjetissa (käyttötalousosa tai investoinnit) ei ole varauduttu, ei saa palkata ilman kunnanhallituksen lupaa. Budjetin mukaiset palkkaukset (vakituiset, määräaikaiset, sijaisuudet) hallintosäännön mukaan. Sijaismäärärahoihin tulee arvioida viime vuosien perusteella realistinen määrärahatarve. Sijaismäärärahojen ylitysoikeus tulee hakea ennen ylitystä. Sitovuustaso on osastotaso. Ellei ylitysoikeutta haeta ajoissa, tulee sijaismäärärahojen ylitys kattaa oman osaston sisältä. KOROT Pitkäaikaisten lainojen korkotaso on pysynyt hallinnassa ja korkomenoissa on pystytty säästämään budjetoituun nähden. Tänä vuonna säästö on noin Tulevalle vuodelle Vuodelle ja vuodelle MATKAKULUT JA HANKINNAT Kaikki talousarvioon sisältyvät hankinnat pitää perustella kirjallisesti ja harkinnanvaraiset hankinnat on syytä jättää tekemättä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää Leasing-hankintojen kustannusvaikutuksiin. Virka-, koulutus-, ja seminaarimatkoissa käytetään harkintaa niiden tarpeellisuudesta ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös etäyhteyksiä. Talousarvion valmistelun yhteydessä tiedossa olevat matkat ja koulutukset tulee käydä läpi esimiehen kanssa ja hakea niille hyväksyntä etukäteen. Esimiesten toivotaan keskustelevan jo syksyllä henkilökunnan kanssa koulutustarpeista, jotta tarve ja kustannukset voidaan arvioida budjettiin ja kirjata koulutussuunnitelmaan. OSTOPALVELUT Ostopalvelut tulee arvioida palveluittain eli yksilöidä ja laskea kohteittain. Pakollisista ostopalveluista tulee budjettiin merkitä mahdollisimman totuudenmukainen hinta (esim. tarkistaa hinta myyjältä, mikäli sopimus on voimassa vielä vuonna 2016). Sen sijaan valinnaisista osto- ja konsultointipalveluista tulee pidättäytyä. Kaikki talousarvioon varattavat ostopalvelumäärärahat tulee perustella kirjallisesti. POISTOT Poistoissa noudatetaan valtuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. Poistoajat ovat pääsääntöisesti lyhentyneet, käytössä olevat ajat löytyvät J:\talous\poistot. TILIKARTTA JA TALOUSARVION SYÖTTÄMINEN Mahdollisten uusien, tilikartasta puuttuvien tilien käyttöön otosta tulee ottaa yhteyttä Päivi Tienhaaraan, puh Arvonlisäveroa ei sisällytetä käyttötalous- ja investointiosan määrärahoihin lukuun ottamatta vähennysrajoitusten alaisia sekä vähennys-/palautusjärjestelmän ulkopuolisia toimintoja SITOVUUSTASO Talousarvion sitovuustaso on hallintokunnissa tulosalueen nettomenot. MUUTA Sisäiset menot ja tulot budjetoidaan erillisille tileille (/sis). Myyjien tulee ilmoittaa arvio

5 palvelujen määristä ostajille, erityisesti ruoka-, siivous- ja talonmiespalvelujen osalta, jotka ovat volyymiltaan suurimmat erät ja koskettavat useimpia yksiköitä. Sisäisiä eriä ovat lisäksi (pesulapalvelut), valokopiot, konekeskuksen palvelut, rakennusten kunnossapitopalvelut sekä tilityserävuokrat (=urheilutalon vuokra). Mikäli myyjä ei ole ilmoittanut hintaa vuodelle 2016, sisäisiä veloituksia arvioitaessa käytetään vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaisia lukuja, ellei ole tapahtunut toiminnallisia muutoksia ( sama summa myyjällä ja ostajalla). Lämpölaitoksen ja vesilaitoksen ostot ja myynnit käsitellään ulkoisina erinä. Tilit ovat 4485 Palvelujen osto lämpölaitokselta 4486 Palvelujen osto vesilaitokselta 4645 Lämmönosto lämpölaitokselta 4646 Vedenosto vesilaitokselta 3145 Myyntituotot lämpölaitokselta 3146 Myyntituotot vesilaitokselta INVESTOINNIT Investointiosaan arvioidaan hankkeen talousarviovuonna tarvittava määräraha ilman arvonlisäveroa. Lisäksi esitetään aiempina vuosina hankkeeseen käytetty määräraha ja suunnitelmavuosille arvioitu käyttötarve. Jos hanke viivästyy talousarvioon arvioidusta aikataulusta, tarvittava osa on otettava seuraavien vuosien talousarvioon. Perustelutietona esitetään investointihankkeen tai hankeryhmän kokonaiskustannusarvio. Investointiosaan ei tule esittää alle euron hankkeita. Investoinneilla tarkoitetaan sellaista käyttöomaisuutta (esineitä ja muita hyödykkeitä), jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa useampana kuin yhtenä tilikautena. Käyttöomaisuuden hankintamenoon luetaan nimellishankintahinnan lisäksi esim. rahti- ja asennusmenot, jotka ovat tarpeen käyttövalmiuden aikaansaamiseksi, mutta EI ohjelmiston käyttöönoton vaatimaa koulutusta. Atk-laitteet budjetoidaan menoksi ao. yksikköön, ei investointiosaan. Sama koskee muita vastaavia pienehköjä hankintoja, jotka nekin täytyy kirjallisesti perustella. Investointi tulee esitysvaiheessa jaotella seuraavasti: aineet, tarvikkeet, tavarat/palkkakulut/ostopalvelut. Eri vastuualueet voivat tehdä omat esityksensä investointiosaan kunnanjohtajalle ja tekniselle johtajalle mennessä. Investointien kokonaismäärässä noudatetaan edelleen erittäin tiukkaa linjaa. Aikataulu Talousarvion ja suunnitelman laatiminen on aikataulutettu seuraavasti: - osaston talousarvioesitys valmis kunnanhallitus (ta-kokous) kunnanvaltuusto Talousarviokirjan kokoamisessa noudatetaan viimevuotista tapaa, jossa kriittiset menestystekijät johdetaan kuntastrategiasta. Vaalan kunnan strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät Visio kuvaa sitä tulevaisuuden kuvaa, johon toiminnallamme pyrimme.

6 Vuonna 2016: Vaalan maisema ja viihtyisä ympäristö houkuttavat asumaan ja viettämään vapaa-aikaa. Vaalalaiset voivat hyvin ja kuntalaisten keskuudessa vallitsee voimakas me-henki. Alueemme tarjoaa erinomaiset edellytykset monipuoliselle yritystoiminnalle, alkutuotannolle ja työlle. Kunnan talous on kunnossa ja peruspalvelut järjestetty lähipalveluina Yhteiset tavoitteet Osaava ja motivoitunut henkilöstö Toimivat lähipalvelut Työtä ja toimeentuloa Missä on onnistuttava Näistä valitaan omat kriittiset menestystekijät. Vuodelle 2016 on valittava vähintään alleviivatut oleva. Työhyvinvointi Rekrytointi Laadukas johtaminen ja esimiestyö Työntekijöiden kuuleminen Sisäinen viestintä Henkilöstön osaamista tukeva kouluttautuminen Yhteistyö naapurikuntien kanssa Kuntayhtymän ja kunnan yhteistyö Yhteistyö yhdistysten kanssa Palveluyritysten toimintaedellytykset Valtionaluehallinnon palvelut Nykyisten yritysten ja maatilojen toimintaedellytykset Edellytyksien luominen yritystoiminnalle Yrittäjyyskasvatus Matkailualan yritystoiminnan kasvu Kunnan ja kuntayhtymän työpaikkojen säilyttämien väestömäärän suhteessa Valtionhallinnon työpaikkojen turvaaminen Onnistumista mitataan seuraavilla mittareilla Työhyvinvointikyselyn tulokset Pätevien hakijoiden määrä Sairaspoissaolojen määrä Henkilöstöpalaverien ja tiedotteiden määrä Koulutuspäivien määrä suhteessa työntekijöiden määrään Naapurikuntien kanssa tehdyn yhteistyön määrä Lähipalveluiden kattavuus ja laatu sosiaali- ja terveyspalveluissa (Oulunkaari) Yhdistysten ja kunnan välisen yhteistyön määrä Valtionaluehallinnon toimijoille tehtyjen yhteistyöaloitteiden määrä Yritysten lukumäärä Työpaikkojen määrä Keskimääräinen työttömyysaste Matkailuyritysten lukumäärä Matkailutulon määrä Yrittäjyyskasvatustoimien määrä Valtionaluehallinnon toimijoille tehtyjen yhteistyöaloitteiden määrä Edunvalvontatoimenpiteiden määrä

7 Yhteiset tavoitteet Missä on onnistuttava Onnistumista mitataan seuraavilla mittareilla Viihtyisä elinympäristö Talous tasapainossa Hyvinvoivat ja osallistuvat asukkaat Myönteinen tunnettuus Laadukas kaavoitus Siisti ympäristö kuntakeskuksessa ja kyläkeskuksissa Maisemanhoito Kunnan kiinteistöt kunnossa Toimivat ulkoilureitit ja liikuntapaikat korkealla käyttöasteella Turvallinen toimintaympäristö kaikille ikäluokille Oman toiminnan jatkuva kustannustehokkuus Matala työttömyys Terveyden edistäminen Yritysten toimintaedellytykset Verotasot ja maksut oikealla tasolla Tulomuuton aktivointi Edunvalvonta valtionosuuksissa Hyvinvointia edistävä toiminta kaikille ikäryhmille Yhteistyö kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistyö yhdistysten ja yritysten kanssa Työllistämistoimet Toimivat vaikuttamisen kanavat Laadukas julkinen ruokahuolto Kotiseudun arvostus nousee Markkinointi ja myönteisen julkisuuden hakeminen tekemisen kautta Oikea-aikainen ja laadukas viestintä Tonttien myyntitulo Käyttäjien antama palaute Tilojen käyttöaste Tilinpäätös Tasapainottamissuunnitelma Erikoissairaanhoidon menot Keskimääräinen työttömyysaste Tulomuuttajien määrä ja palvelusta annettu palaute Edunvalvontatoimenpiteiden määrä Erikoissairaanhoidon menot Kouluterveyskyselyn tulokset Hyvinvointi-indikaattorit Tapahtumien lukumäärä ja kävijämäärät sekä annettu palaute Pitkäaikaistyöttömien määrä Nuorisotyöttömien määrä Lähiruuan osuus julkisen ruokahuollon hankinnoista ja asiakkaiden antama palaute Kotiseutu sivistystoimessa Ajantasainen viestintäsuunnitelma Julkaistujen juttujen ja artikkeleiden määrä Annettujen tiedotteiden määrä Omistajapolitiikka on johdonmukaista ja tuloksekasta Johtamisjärjestelmä on läpinäkyvä ja sujuva Konsernijohtaminen on tehokasta ja tuloksellista Sisäinen valvonta toimii Riskit pystytään minimoimaan Tytäryhteisöjen tilinpäätöstiedot Ajantasaiset konserniohjeet, riskikartoitukset sekä omistajapolitiikan linjaukset

8 HALLINTOKUNTA Toiminnan kuvaus Perustehtävä / Toiminta-ajatus VUOSISUUNNITELMA 2016 Osasto / vastuualue / palveluyksikkö Kriittiset menestystekijät (Missä on onnistuttava) Vastuualueen ja lautakunnan tehtävänä on poimia kunnan strategista tähän sellaisia asioita, joita se kokee voivansa toiminnassaan edistää. Tavoitteet 2016 Arviointikriteerit / mittarit Toimenpiteet 2016 JAKELU Hallinto-osasto Oulunkaaren kuntayhtymä Tytti Määttä Sivistyslautakunta Liisa Leinonen Juho Leppänen Lea Karppinen kirjanpito palkat Arja Aaltonen Leena Pimperi-Koivisto Juha Torvinen H. Tapio Hanhela Maritta Haimakainen Riitta Korhonen Sinikka Rantalankila Veneheitto / Tapani Karhu Vaalan yhtenäiskoulu/ Jouni Meriläinen Sari Mannermaa Anita Keränen Anu Vuorinen Ympäristölautakunta Juha Airaksinen Matti Matero Jukka-Pekka Hynynen Liikelaitokset Salme Tiri-Karjalainen Ilkka Lyttinen Pertti Karjalainen Leena-Kaisa Pärkkä Hilkka Turunen Maija Kolehmainen Kalle Kurtti Pirkko Leinonen

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Aluetalouskatsaus kevät 2015 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maakuntaohjelmassa esitettyjen keskeisten tavoitteiden seuranta...

Lisätiedot

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje 9.2.2011 Kannen kuva: Comma Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101 Helsinki Puh. 09 7711 Faksi 09 771 2291 www.kunnat.net Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot