Jätteen kuljetusjärjestelmät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätteen kuljetusjärjestelmät"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/ /2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh Ylä-Savon jätelautakunta on laatinut tarkasteluraportin jät teen kul jetus jär jes tel mäs tä alueellaan. Lautakunta on pyytänyt ym pä ris tö lau takun nal ta lausunnon tarkasteluraportista. Lausunto tulee antaa mennessä. Jätteenkuljetusta koskeva raportti on laadittu päätöksenteon poh jaksi, kun päätetään kunnan vastuulla olevan seka- ja biojätteen kul jetus jär jes tel mäs tä. Lainsäädännössä vaihtoehtoina on kunnan jär jestä mä ja kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus. Nykyisin alueella on käy tös sä kiinteistön haltijan järjestämä jätteen kuljetus sekajätteille ja kunnan sekä kiinteistöhaltijan järjestämä kuljetus biojätteelle. Selvitys raportista esitetään esityslistalla siinä järjestyksessä, kuin asiat ovat raportissa. Jätelain säädökset Jätelain (646/2011) 36 :ssä säädetään kunnan järjestämästä jätteen kul je tuk ses ta ja 37 :ssä kiinteistön haltijan järjestämästä jätteen kul je tuk ses ta. Pykälän 37 mukaan kunta voi päättää, että kiinteis töit täi nen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa, jos: näin järjestetty jätteenkuljetus voidaan toteuttaa siten, että tarjol la on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä koh tuul li sin ja syrjimättömin ehdoin jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kun nassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myön tei sik si ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien ase maan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Jätteen kuljetusjärjestelmät Raportin mukaan jätelain mukaan kunnan järjestämä jätteenkeräys

2 on pääasiallinen järjestelmä, josta voidaan poiketa kiinteistön hal tijan järjestämään jätteenkeräykseen vain perustelluista syistä. Kunnan järjestämän jätteenkeräyksen jätelain mukaisten edellytysten toteu tu mis ta voi seurata, koska se on julkinen hankintayksikkö. Yrit täjät eivät voi sopia keskenään tyhjennyshinnoista, koska se on kil pailu lain vastaista. Kunnan järjestämässä jätteenkeräyksessä kuntien ym pä ris tö suo je lu vi ran omai sen valvontatyö on helpompi suorittaa, kos ka kunnan järjestämä jätteenkeräys toteutetaan joko kunnan tai kun nan jätehuoltoyhtiön toimesta. Viranomaisten ja jätehuoltoyhtiön yh teis työ on välitöntä, koska kuntien omistamat jätehuoltoyhtiöt ovat kun ta kon ser ni nen kautta omistajien ohjauksessa ja valvonnassa. Raportissa sanotaan, että kiinteistön haltijan järjestämässä jät teenkul je tuk ses sa kunnan vastuulle kuuluva jäte on toimitettava kä si teltä väk si tai hyödynnettäväksi johonkin lähimmistä tarkoitukseen sovel tu vis ta laitoksista, jonka kunta on osoittanut. Jätteen am mat timais ta kuljettamista suorittavan toimijan on oltava hyväksyttynä jä telain 96 :n mukaisesti jätehuoltorekisteriin. Rekisteriä ylläpitää elinkei no-, liikenne- ja ympäristökeskukset jätelain 142 :n mukaisesti. Kuljetusjärjestelmän arviointi Raportin mukaan kunta voi hyväksyä kiinteistön haltijan järjestämän jät teen kul je tuk sen vain, jos pystytään perustellusti osoittamaan, että alu eel la on tarjolla kuljetuspalveluja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syr ji mät tö min ehdoin (Jätelaki 35 ). Kiinteistön haltijan järjestämän jät teen kul je tuk sen jatkaminen edellyttää lisäksi jätelain 37 :n edel lytys ten täyttymistä. Arvioitavia seikkoja tällöin on muun muassa vaikutukset eri toi mi joiden jätehuoltokustannuksiin ja työmäärään. Päätöksenteossaan kun nan jätehuoltoviranomainen voi painottaa niitä jätelaissa sää detty jä tekijöitä, joita se pitää alueellisesti tärkeinä näkökohtina. Kiinteistön kilpailuttamassa jätteenkuljetusjärjestelmässä kiinteistö saa vapaasti valita palveluntarjoajan, mikäli markkinoilla on useampi kuin yksi yrittäjä. Jos alueella toimii vain yksi yrittäjä, on asukas pako tet tu ottamaan palvelu vastaan kyseessä olevalta yrittäjältä, huo limat ta siitä toteuttaako yritys jätehuoltoa alueella jä te huol to mää räysten mukaisesti vai vastaisesti. Mikäli jätehuoltoviranomainen haluaa, se voi siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, vaikka kiinteis tön haltijan järjestämän kuljetuksen edellytykset täyttyisivät. Nykytilanteen kartoitus Ylä-Savon alueella toimii pääsääntöisesti 7 kuljetusyrittäjää. Kaikilla toi mi joil la on kuljetuksia useassa kunnassa, etenkin kuntarajojen liepeil lä ja kuljetusreiteillä jätekeskukselle kilpailua kuljetuksista esiin-

3 tyy. Kokonaisuudessaan Ylä-Savon alueella on noin asuin ra kennus ta ja noin vapaa-ajan asuntoa. Ylä-Savon alueella kar toitet tiin jäteastioiden tyhjennysmääriä astioiden lukumäärän myötä. Ke räyk sen piirissä olevia asuinrakennuksia tällä arviointiperusteella on ja noin vapaa-ajanasunnoista. Kaikista kunnista tieto ja ei toimitettu, joten luku ei ole luotettava vaan lähinnä suuntaa-an ta va. Raportissa on taulukoita, joihin on koottu yhteenveto keräykseen liitty neis tä ja liittymättömistä rakennuksista. Taulukon 3 mukaan noin 65 % rivitaloista ja 74 % kerrostaloista ei ole liittynyt keräykseen Ylä-Sa von alueella. Raportissa esitetään, että taulukossa edustavan tuloksen liit ty mät tömien kiinteistöjen osalta saa omakotitalojen osalta. Kerros- ja ri vi talo jen kohdalla astiamäärät mitä todennäköisimmin ei ole ilmoitettu riit tä väl lä tarkkuudella. Myös valvontarekisterin puutteet tuodaan esil le. Kotitalouksien asema Kuntien viranomaisten mukaan jätehuoltopalveluja on saatavissa koko alueella, mutta tietoon on tullut myös puutteita jät teen ke räys ten tarjonnassa. Mikään kunta ei ole täydentänyt jät teen kul je tus jär jes telmää. Kuljetusliikkeet ovat kertoneet, että on paljon reu na-aluei ta, minne raskaalla kalustolla on vaikeaa liikennöidä. Raportin mukaan kiinteistön haltijan järjestämässä jät teen kul je tus järjes tel mäs sä kaikille jätehuoltolautakunnan toiminta-alueen kun ta laisil le ei pystytä varmistamaan yhdenvertaista ja tasapuolista palvelua ja hinnoittelua ja esimerkiksi kuljetusmatkan pituus, asuinkunta ja kul je tus yrit tä jän oma suhtautuminen asiakkaaseen vaikuttavat pal velus ta perittävään hintaan. Kotitalouksilla ei ole todellista mah dol lisuut ta hankkia tyhjennyshintaa tingittynä ja kilpailutettuna alueilla, mis sä toimijoita on vain yksi. Ylä-Savon alueella on paikoin suljetut mark ki nat eikä kuljetuksia ole mahdollista kilpailuttaa. Nykyisessä kuljetusjärjestelmässä maksuvelvolliselta puuttuu jä telain mukainen oikeus tehdä jätemaksusta muistutus viranomaiselle. Mak su vel vol li sen hakemuksesta tai viranomaisen aloitteesta ei maksua voida kohtuullistaa tai määrätä taksasta poikkeavaksi. Myöskään kiinteistönhaltija ei voi tehdä muistutusta viranomaiselle liittyen las kun virheeseen tai maksun viivästystilanteeseen. Raporttiin otetun valtakunnallisen hinnoittelutaulukon mukaan kunnan kil pai lut tamas sa järjestelmässä hintataso jää alhaisemmaksi kuin kiinteistön hal ti jan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

4 Raporttia varten tehdyn kyselyn tulosten perusteella alueen asukkaat ovat hyvin tyytyväisiä jätteenkuljetuksen toimivuuteen pää sääntöi ses ti. Suurin osa vastaanottajista kuului järjestetyn jätehuollon piiriin. Noin 75 % vastaajista oli sitä mieltä, että kuljetuspalveluja on tar jol la kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin eh doin. Ympäristö Jätteenkuljetusjärjestelmästä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa tervey del le tai ympäristölle (JL 37 ). Raportissa arvioidaan, etteivät edel ly tyk set täyty Ylä-Savon alueella. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus mahdollistaa sen, että sa mal la katuosuudella liikennöi parhaassa tapauksessa saman viikon aikana useita eri yrityksen jäteautoja. Toisaalta voidaan todeta et tä haja-asutusalueella kuljetukset ovat jakautuneet kuljettajan sijain nin mukaan ja tietyllä alueella toimii vain tietty yrittäjä eikä to dellis ta kilpailua synny. Eroja kuljetusjärjestelmien kesken on vaikea arvioida tässä vai heessa, kun ei ole varmaa tietoa mihin jätteet ohjautuvat nykyisessä järjes tel mäs sä. Kaikki kiinteistöllä syntyvät jätteet eivät päädy kunnan osoit ta maan paikkaan, koska kaikki kiinteistöt eivät ole järjestetyn jäte huol lon piirissä. Jätteitä poltetaan keskuskattiloissa ja avo nuo tioilla, jätteitä haudataan ja piilotetaan ja kompostoidaan metsiin. Liit tymät tö mät kiinteistöt kuljettavat roskiaan tieverkoston ros ka-as tioil le sekä ekopisteille, mihin sekajätepussit eivät kuulu. Yritysten asema Jätteenkuljetusyritysten oman arvion mukaan kunnan kilpailuttama jät teen kul je tus heikentää yritysten elinkelpoisuutta merkittävästi ja joh taa jopa osan yritystoiminnan lopettamiseen. Raportissa sa notaan, että objektiivista arviota kuljetusliikkeiden nykyisestä elin voimai suu des ta on vaikea antaa, sillä usealla kuljetusliikkeellä on muuta kuljetustoimintaa/yritystoimintaa jätteenkuljetuksen lisäksi. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätehuollossa uusien yritysten tulo mark ki noil le tai yritystoiminnan tehostaminen ja todellisen kilpailun ai kaan saa mi nen on vaikeaa, koska yksittäisten asiakkaiden saanti ei riitä kannattavaan liiketoimintaan. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja esimerkiksi jaksotettu alueittain to teu tet ta va kilpailutus hajottaa epätäydellistä kilpailua luoden mahdol li suuk sia uuden yritystoiminnan syntymiseen/yritystoiminnan kehit tä mi seen. Lisäksi kuntalaisille voidaan tarjota luotettavaa ja syr ji-

5 mä tön tä palvelua jätteiden keräyksen osalta. Yhteenveto Yhteenvetona arvioidaan, että kaikki jätelain 37 määrätyt edel lytyk set kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle eivät täyty Ylä-Sa von alueella. Laadukasta, lain edellytykset toteutettavaa jä tehuol lon keräyspalvelua on tarjolla useassa kunnassa, mutta va li tetta vas ti useassa kunnassa edellytykset eivät toteudu. Edellytys yhdys kun ta jät teen kuljetusten jatkamisena kiinteistönhaltijan jär jes tämä nä on, että kaikki jätelain 37 :ssä säädetyt ehdot täyttyvät. Nykyjärjestelmässä ei voida osoittaa, että Ylä-Savon alueella olisi jät teen kuljetuspalveluja tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä ko-tuul li sin ja syrjimättömin ehdoin. Kuljetusjärjestelmän ei voida osoit taa edistävän jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukevan alu eel lis ta kehittämistä tai aiheuttavan vaaraa tai haittaa ter vey del le. Ylä-Savon Jätehuolto Oy Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n näkökulmasta pidemmälle tähtäykselle teh tä vät investoinnit edellyttävät kunnan jätehuoltoviranomaisten, kul je tus liik kei den ja jätelaitosten välistä pitkäjänteistä yhteistyötä ja yh teis tä näkemystä jätehuollon kehittämisestä, jotta voidaan var mistaa raaka-ainevirrat tulevalle polttolaitokselle. So pi mus pe rus tei ses sa järjestelmässä tällaisen yhteisen näkemyksen saaminen ja siihen sitou tu mi nen voi olla vaikeaa. Vaikutukset viranomaisten toimintaan Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus tekee tietojen ke rää misen ja vertaamisen olemassa oleviin kiinteistötietoihin huomattavan työ lääk si. Kuljetusyrityksillä on kiireisiä aikoja ja yleensä ne sattuvat juu ri päällekkäin tietopyyntöjen kanssa. Liittymättömien kiinteistöjen osal ta liittymisen valvonnan kerrotaan olevan lähes aukotonta alueilla, joilla on käytössä kunnan järjestämä tai kilpailuttama kul je tus. Havaintoja ja näkemyksiä Lopuksi raportissa esitetään tekijän arvioita kuljetusjärjestelmistä. Te ki jä arvioi, että kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jä te virrat ovat paremmin hallittavissa ja ohjailtavissa. Keskitetysti kil pai lutet tu kuljetus säästää ajokilometrejä ja on sitä kautta edullisempi myös ympäristölle. Jätteenkuljetukseen liittymättömiltä kiinteistöiltä voi daan periä jätteenkuljetuksen osuus kiinteistökohtaisesti. Kaikki ny kyi sin toimivat kuljetusyritykset voisivat jatkaa kuljetuksia myös jatkos sa. Siirtymä kunnan järjestelmään ei heikentäisi näiden yri tys ten toimintaedellytyksiä. Useammalla yrityksellä on myös muuta lii ke toi-

6 min taa yhdyskuntajätteiden kuljettamisen lisäksi. Yritykset jotka pärjäisivät kunnan järjestämän jätteenkuljetusten kilpai lu tuk ses sa, voisivat keskittyä kehittämään toimintaansa mm. inves toi mal la riittävän pitkien urakka-aikojen kautta. Urakka-alueiden kool la voitaisiin ottaa huomioon erilaisten toimijoiden mahdollisuus osal lis tua kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kilpailutukseen. Huolimatta kuntien tahtotilasta ja jättämistä lausunnoista, jä te huol tolau ta kun nal la on oikeus valita myös kunnan kilpailuttama jät teen kulje tus jär jes tel mä. Kunnan jätehuoltoviranomaisen ei tarvitse nou dattaa kuntien tahtotilaa, mikäli jätelain nojalla annetut edellytykset jätteen kul je tus jär jes tel mäl le eivät toteudu. Kunta ei voi määrätä so pimus pe rus tei ses sa kuljetuksessa, mitkä jätteenkuljetusyritykset alueel la toimivat. Tästä johtuen lakia rikkovien toimijoiden toimintaan puut tu mi nen vaatii paljon työtä ja resursseja. Jätelain vaatimusten toteutuminen nykyisessä kul je tus jär jes tel mäs sä Nykyisen jätehuollon asiakasrekisterin perusteella ei voida tar kas tella eri urakoitsijoiden toiminta-alueita, voidaan kuitenkin arvioida et tä jätteenkuljetuspalveluita on suhteellisen hyvin tarjolla koko Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan alueella. Jätteenkuljetusyrittäjän va paa valinta ei ole mahdollista kaikilla alueilla, sillä palveluja tar joaa paikoittain vain yksi yrittäjä. Tästä seikasta johtuen palvelu ei ole luotettavaa Jätteenkuljetuksien ehdot vaihtelevat paljon alueella. Tiedossa on myös sopimusrikkomuksia, missä kuljetusyrittäjä on jättä nyt tyhjentämättä astian sovitulla aikavälillä ilman perusteita. Yrityk set, missä toiminta perustuu yhden avainhenkilön työpanokseen, ovat odottamattoman (sairaus, tapaturma, kuolema) tilanteen edes sä vaarassa lamaantua toimintakelvottomiksi. Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan toiminta-alueella on järjestetyn jätteen kul je tuk sen ulkopuolella arviolta vähintään kiinteistöä, jois sa muodostuu yhdyskuntajätettä. Yhdenvertaisuuden to teu tu misen kannalta olisi tärkeää saada kaikki kiinteistöt järjestetyn jä tehuol lon piiriin. Nykyisessä kiinteistön haltijan järjestämässä jät teenkul je tuk ses sa määräysten laiminlyönteihin puuttuminen vaatii val tavas ti työtä. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus ei ole mahdollinen ratkai su, jos järjestelmä heikentää jätehuollon yleistä toimivuutta alueel la tai lisää vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ver rat tuna kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen (JL 37 ). Kuljetusten puut tu mi nen useilta kiinteistöiltä tarkoittaa sitä, että jätteet voivat ohjau tua luvattomiin paikkoihin, niitä saatetaan polttaa ja haudata ja aiheut taa vaaraa tai haittaa terveydelle ja ympäristölle. Huomioitava

7 seik ka on myös kuljetuksien optimoinnin tuomat kuljetuksien ai heutta mien ympäristöpäästöjen vähentyminen. Valmistelijan päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon raportista. Ym pä ris tön suo je lu vi ran omais ta tai keräysjärjestelmää koskevat asiat lausunnossa käsittelevät Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän aluet ta ellei lausunnossa muutoin mainita. Raportin mukaan kunnan järjestämä jätteenkeräys on pääasiallinen jär jes tel mä, josta voidaan poiketa kiinteistön haltijan järjestämään jät teen ke räyk seen vain perustelluista syistä. Edellä mainittu seikka ei kuitenkaan käy ilmi jätelain pykälistä. Lainsäätäjän tavoitteet asias sa on löydettävissä ympäristövaliokunnan mietinnöstä 23/2010 vp, jossa sanotaan: Edellä esitetyn perusteella valiokunta ehdottaa 35 ja 37 :n muut tamis ta siten, että eri kuljetusjärjestelmiä koskevan vaatimustason yhtä läi syys ilmenee pykälistä selvemmin. Lain 35 :n 2 momenttiin ehdo tet ta val la muutoksella korostetaan sitä, että säännöksen vaa timuk set koskevat molempia kuljetusjärjestelmiä. Lisäksi kriteeristöön eh do te taan lisättäväksi kiinteistön haltijoiden oikeussuojan kannalta olen nai nen vaatimus palvelun kattavuudesta. Momentti jaetaan kahdek si erilliseksi momentiksi 37 :ään ehdotettavan viit taus sään nöksen vuoksi. Lain 37 :n 1 momentin 2 kohtaan sisältyviä perusteita valiokunta eh dot taa muutettaviksi siten, että kiinteistön haltijan järjestämän jätteen kul je tuk sen käyttöönoton edellytyksenä on, että jätteenkuljetus edis tää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alu eel lis ta kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ym pä ris töl le. Huomioon otettavien periaatteiden kirjoitustapa eh do tetaan siten käännettäväksi hallituksen esityksessä olevasta esi tys tavas ta, jossa lähtökohtana on edellytys, ettei päätös saa heikentää jäte huol lon yleistä toimivuutta eikä lisätä vaaraa tai haittaa ter vey del le tai ympäristölle verrattuna kunnan järjestämään jät teen kul je tuk seen. Valiokunta pitää tätä sääntelytapaa koskevaa muutosta siten mer kityk sel li se nä, että se korostaa järjestelmien lähtökohtaista sa man arvoi suut ta, edellytysten yhtäläisyyttä ja siten kil pai lu neut ra li teet tia. Koska jätelain 35 ja 37 :n pykälissä korostetaan kul je tus jär jes telmien samanarvoisuutta, edellytysten yhtäläisyyttä ja kil pai lu neut ra liteet tia, tulee tämä asia ottaa huomioon jätelautakunnan koko ra portin osalta ja tehdä siihen tarvittavat korjaukset. Raportissa kerrotaan, että ympäristöviranomaisen valvontatyö on hel pom pi tehdä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Tämä ei

8 pi dä paikkaansa, valvontatyön voidaan katsoa olevan samanlaista mo lem mis sa järjestelmissä. Myöskään kunnan jäteyhtiö ei ole, eikä saa olla valvonnan osalta erityisasemassa muihin yrityksiin ver ra ten. Raportista saa sen käsityksen, että vain kiinteistön haltijan jär jes tämäs sä kuljetuksessa on kuljettajan oltava hyväksyttynä jätelain 96 jä te huol to re kis te riin. Raportissa olisi tullut verrata eri järjestelmien omi nai suuk sia kattavammin ja tasapuolisemmin niin kuin jätelaki edel lyt tää. Raportin sivulla 8 olevat taulukot 2 ja 3 ovat siinä määrin vir heel li siä, että niiden poistamista raportista tulee harkita. Taulukoissa mm. kerro taan, että Ylä-Savossa 74 % kerrostaloista ja 64 % rivitaloista ei ole liittynyt jätteen keräykseen. Asiaa on selvitetty ja tiedossa ei ole yhtään kerros- tai rivitaloa, joka ei olisi liittynyt keräykseen. Raportissa sanotaan, että täyttä varmuutta yhdyskuntien jätteiden lop pu si joi tus pai kas ta ei ole, sillä kuljettajat keräävät kyytiin samaa jä te jaet ta niin kotitalouksilta kuin yrityksiltäkin. Jätekeskuksen vaa al la punnitaan koko kuorma ja kotitalouksilta peräisin olevan jätteen osuutta voi vain arvioida. Ympäristönsuojeluviranomaisen tietoon ei ole milloinkaan tullut, että alueella toimivat jät teen kul je tus yrityk set olisivat toimittaneet edellä mainittuja jätteitä luvattomiin paikkoi hin. Jos asiasta ei ole varmaa tietoa, tulee raporttiin tehdä asianmu kai set korjaukset. Kotitalouksien asemasta kertovassa kappaleessa mainitaan, että kiinteis tön haltijan järjestämässä jätteenkuljetusjärjestelmässä kai kille jätehuoltolautakunnan toiminta-alueen kuntalaisille ei pystytä varmis ta maan yhdenvertaista ja tasapuolista palvelua ja hin noit te lua. Tätä ei ole mitenkään perusteltu raportissa, eikä myöskään mai nit tu tiedon lähdettä. Raporttia tulee täydentää tältä osin. Kyseisestä asias ta ei ole koskaan tullut valituksia ympäristöviranomaiselle. Alueen huonot tiet ja niistä johtuvat ongelmat kuljettajille ovat olleet tie dos sa. Asia on hoidettavissa jätehuoltomääräyksiä muuttamalla, jois sa määrätään tarvittaessa tuomaan jäteastiat hyvien teiden varsil le. Raportin mukaan nykyisessä kuljetusjärjestelmässä mak su vel vol lisel ta puuttuu jätelain mukainen oikeus tehdä jätemaksusta muis tu tus viranomaiselle. Tätä kohtaa tulee täydentää selvittämällä miten asiak kaat toimivat nykyisessä järjestelmässä, kun laskun osalta on on gel mia. Hinnoittelua eri järjestelmien kesken on verrattu pääosin val ta kunnal li sin tiedoin. Tämä vertailu ei kuvaa parhaalla tavalla Ylä-Savon ti lan net ta. Kuntien järjestämä kuljetus sijoittuu suurelta osin tiheästi

9 asu tun eteläisen Suomen alueelle ja vaikuttaa valtakunnallisiin ti lastoi hin siten, että kunnan järjestämä kuljetus on tilastossa hal vem paa. Vertailussa tulisi käyttää Ylä-Savoa vastaavien alueiden tie to ja. Ympäristö otsikon alla on verrattu kuljetusjärjestelmiä keskenään ja tul tu siihen päätelmään, että edellytykset eivät täyty Ylä-Savon alueel la. Perusteluina on käytetty mm. sitä, että todellista kilpailua ei syn ny haja-asutusalueilla ja sitä, että kiinteistöt eivät ole järjestetyn jät teen kul je tuk sen piirissä. Kumpikaan perustelu ei ole so vel let ta vissa kyseiseen kohtaan. Kilpailulla ja ympäristöhaitoilla (terveyshaitat ja haitta ympäristölle) ei liene yhteyttä tässä tapauksessa. Kiin teis töjen liittyminen tai liittymättömyys kuljetusjärjestelmään ei myöskään ole riippuvainen järjestelmästä vaan valvonnan tehokkuudesta. Asia tu lee hoitumaan, kun rekisteri saatetaan ajan tasalle. Yritysten asemaa koskevassa kappaleessa kerrotaan, että kiin teis tökoh tai ses sa kuljetuksessa uusien yritysten tulo markkinoille tai yritys toi min nan tehostaminen ja todellisen kilpailun aikaansaaminen on vaikeaa, koska yksittäisten asiakkaiden saanti ei riitä kan nat ta vaan liiketoimintaan. Raportissa ei kuitenkaan kerrota, että Iisalmen ja Lapinlahden alueelle on tullut uusi jätteenkuljetusliike vuonna 2006 ja Iisalmeen uusi hyötyjätteitä käsittelevä yritys Kap pa leen tekstiä on korjattava uusien yritysten osalta siten, että to del li nen tilanne käy ilmi. Yhteenvetokappale on lyhyt ja siinä todetaan, että jätelain 37 :n edel ly tyk set alueella eivät täyty. Asiassa voidaan perustellusti tulla myös toisenlaiseen loppupäätelmään. Nykyjärjestelmässä koko alue on kattavasti kuljetuksen piirissä. Ei ole tiedossa, että mikään kuntien osa-alue olisi jäänyt hoitamatta. Järjestelmän toi mi mat to muudes ta tai hinnoittelun epäoikeudenmukaisuudesta ei ole koskaan tullut valituksia ympäristöviranomaiselle. Nykyjärjestelmän ei voida myös kään osoittaa aiheuttavan terveyshaittaa tai ympäristöhaittoja. Alu eel le on muodostunut erittäin kattava hyötyjätteen keräys- ja käsit te ly ver kos to alueen yrittäjien tekemänä. Ylä-Savossa toimii kolme hyö ty jät tei den käsittelypaikkaa, joihin voidaan tuoda eri jätejakeita hyö dyn net tä väk si joko aineena tai energiana. Yhteenvetokappaleen jälkeen raportissa käsitellään vielä vai ku tuksia Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n asemaan, vaikutuksia viranomaisten toi min taan ja esitetään havaintoja ja näkemyksiä asiasta. Lisäksi esite tään arvioita jätelain toteutumisesta nykyisessä kul je tus jär jes telmäs sä. Nämä asiat tulisi siirtää ao. paikoille raportissa siten, että ne sijoittuvat ennen yhteenvetokappaletta. Ylä-Savon jätehuollon nykyinen rooli tulee kuvata tarkemmin sekä sel vit tää miten yhtiön toiminta muuttuisi, mikäli siirryttäisiin kunnan jär jes tä mään keräykseen.

10 Havaintoja ja näkemyksiä kappaleessa kerrotaan laajasti kunnan järjes tä män keräyksen hyödyistä sekä kuvaillaan vaikutuksia ny kyi sil le toimijoille uudessa keräysjärjestelmässä. Kiinteistönomistajan jär jestä mäs tä keräyksestä ei tässä kappaleessa ole vastaavaa sel vi tys tä. Kumpaakin järjestelmää tulisi verrata keskenään siten, että nii den mahdolliset hyvät ja huonot ominaisuudet esitetään asian mu kai sessa vertailutaulukossa tai vastaavassa. Kappaleesta, jossa on arvio jätelain toteutumisesta nykyisessä kul jetus jär jes tel mäs sä saa sen kuvan, että järjestettyyn jätehuoltoon liit tymät tö mät kiinteistöt ovat seurausta nykyisestä kul je tus jär jes tel mäs tä. Asia ei ole näin. Tilanne johtuu yksinomaan valvonnan puut tees ta. Aikaisemmin rekisterin ylläpidon hoitivat kuntien tekniset osas tot/viras tot, joilla ei ole ollut riittäviä voimavaroja jätehuollon re kis te rin ylläpitoon. Asia tulee kuntoon, kun jätelautakunta saa re kis te rin päivitettyä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tulee toi mi naan läheisessä yhteistyössä asian kuntoon saattamisessa. Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy lausunnon valmistelijan ehdotuksen mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK

Ympäristölautakunta Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1: /54.544/2016 YMPLTK Ympäristölautakunta 26 21.02.2017 Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätehuoltoon / Tontti 2 1:164 228/54.544/2016 YMPLTK 10.05.2016 74 Asia Alueellinen jätehuoltoviranomainen kehotti 23.2.2016 kiin

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta Tekninen lautakunta 166 13.12.2016 Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta 1707/14.06.00/2016 Tekla 13.12.2016 166 Valmistelija: rakennuspäällikkö Ari Matteinen,

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella

Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella Kymen jätelautakunta 3 28.01.2016 Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella 7629/14.06.00/2015 Kyjäte 3 Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 18 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Loimaan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 18 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 19 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Punkalaitumen kunnassa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 19 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta Kaavoitus- ja 18 02.03.2017 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 89 20.03.2017 Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta 687/11.01.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 02.03.2017 18 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 22 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Urjalan kunnassa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 22 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

Sakokaivoliete 10,29 / m3 ( nyt kunnassa 8,5 / m3 ) Umpikaivoliete 6,40 / m3 ( nyt kunnassa 4,5 / m3 )

Sakokaivoliete 10,29 / m3 ( nyt kunnassa 8,5 / m3 ) Umpikaivoliete 6,40 / m3 ( nyt kunnassa 4,5 / m3 ) Tekninen lautakunta 107 08.11.2016 Kunnanhallitus 273 10.11.2016 Lausuntopyyntö sako- ja umpikaivolietteiden taksaesityksestä 1.1.2017 alkaen 7/14.06/2013 TEKLA 08.11.2016 107 Alueellinen jätehuoltojaosto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella

Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella Kymen jätelautakunta 27 23.05.2013 Kymen jätelautakunta 5 20.02.2014 Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella Kyjäte 27 Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm.

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Päijät-Hämeen jätelautakunnalle

Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Päijät-Hämeen jätelautakunnalle Ympäristö- ja rakennuslautakunta 7 25.01.2017 Lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä Päijät-Hämeen jätelautakunnalle 143/14.06.00/2017 Ymprakla 25.01.2017 7 Ympäristö- ja rakennuslautakunta on käsitellyt

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA /JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA /JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN Ympäristölautakunta 89 30.08.2016 Ympäristölautakunta 149 15.12.2016 Kaupunginhallitus 352 21.12.2016 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA

Lisätiedot

Jokilaaksojen jätelautakunta 16 19.05.2014 Jokilaaksojen jätelautakunta 21 17.06.2014

Jokilaaksojen jätelautakunta 16 19.05.2014 Jokilaaksojen jätelautakunta 21 17.06.2014 Jokilaaksojen jätelautakunta 16 19.05.2014 Jokilaaksojen jätelautakunta 21 17.06.2014 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusta koskevan rekisterin, kuljetusjärjestelmän tarkastelun sekä viranomaiselle syntyvien

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun

Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 19.08.2015 Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun 88/14.06/2013

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Pöytäkirja 2/2017 1 Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Aika 26.9.2017 klo 17:00-18:30 Paikka Munkkaanmäki 51, Lohja ASIAT Sivu 8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 9 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Joensuun alueellinen jätelautakunta Lasi- ja metallipakkausjätteiden kuljetus 937/ /2017

Joensuun alueellinen jätelautakunta Lasi- ja metallipakkausjätteiden kuljetus 937/ /2017 Joensuun alueellinen jätelautakunta 19 18.05.2017 Lasi- ja metallipakkausjätteiden kuljetus 937/14.06.00/2017 JATELK 18.05.2017 19 Joensuun alueellisen jätelautakunnan toimialueella on voimassa jätelain

Lisätiedot

SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kirkonkylän keskustaan tilapäisen puutarhajätteen keräyspisteen järjestämiseksi / Pihtipudas

SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kirkonkylän keskustaan tilapäisen puutarhajätteen keräyspisteen järjestämiseksi / Pihtipudas Tekninen lautakunta 22 22.02.2017 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kirkonkylän keskustaan tilapäisen puutarhajätteen keräyspisteen järjestämiseksi / Pihtipudas 661/003/2016 Tekninen lautakunta 22.02.2017

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta 39 19.03.2015 Kaupunginhallitus 100 30.03.2015 Forssan kaupungin jätelautakunnan lausuntopyyntö kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kuljetusjärjestelmästä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n

Lisätiedot

Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Lapinjärven kunnan alueella

Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Lapinjärven kunnan alueella Kymen jätelautakunta 7 28.01.2016 Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Lapinjärven kunnan alueella 7629/14.06.00/2015 Kyjäte 7 Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA

KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA 919/49.499/2013 JATELK 15 Alueellisen jätelautakunnan alueella yhdyskuntajätteen kuljetus on jär jestet ty tällä hetkellä kiinteistön haltijan

Lisätiedot

15 08.02.2017 19 01.03.2017 23 12.04.2017 30 19.04.2017 38 17.05.2017 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailuttaminen TARK 08.02.2017 15 Hankintapäällikkö Leena Räsänen esittelee asiaa tar

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Jätelautakunnalle jätteenkuljetusjärjestelmästä

Lausunnon antaminen Jätelautakunnalle jätteenkuljetusjärjestelmästä Ympäristölautakunta 3 10.01.2017 Lausunnon antaminen Jätelautakunnalle jätteenkuljetusjärjestelmästä 1139/11.03.02/2016 YMPLTK 3 10.1.2017 Päijät-Hämeen jätelautakunta päätti kokouksessaan 27.10.2016 17

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 16 16.06.2015 Jätelautakunta 48 29.09.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Ypäjän kunnassa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 16.06.2015 16 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteenkuljetuksen erot Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (sopimusperusteinen)

Lisätiedot

Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Iitin kunnan alueella

Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Iitin kunnan alueella Kymen jätelautakunta 4 28.01.2016 Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Iitin kunnan alueella 7629/14.06.00/2015 Kyjäte 4 Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen Ympäristölautakunta 68 29.09.2016 Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 131/11.03.04/2014 Ymplk 29.09.2016 68 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen,

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Valtuustoaloite Lapeco-kuntayhtymästä eroamisen peruuttamiseksi 191/11.03.

Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Valtuustoaloite Lapeco-kuntayhtymästä eroamisen peruuttamiseksi 191/11.03. Kunnanhallitus 311 18.09.2017 Tekninen lautakunta 107 01.11.2017 Valtuustoaloite Lapeco-kuntayhtymästä eroamisen peruuttamiseksi 191/11.03.02/2010 Khall 18.09.2017 311 Khall 18.09.2017 311 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Alustava tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista.

Alustava tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista. TARKASTUSLAUTAKUNTA 15 08.02.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 19 01.03.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 23 12.04.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 30 19.04.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 38 17.05.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 67 29.05.2017

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot