Jätteen kuljetusjärjestelmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätteen kuljetusjärjestelmät"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/ /2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh Ylä-Savon jätelautakunta on laatinut tarkasteluraportin jät teen kul jetus jär jes tel mäs tä alueellaan. Lautakunta on pyytänyt ym pä ris tö lau takun nal ta lausunnon tarkasteluraportista. Lausunto tulee antaa mennessä. Jätteenkuljetusta koskeva raportti on laadittu päätöksenteon poh jaksi, kun päätetään kunnan vastuulla olevan seka- ja biojätteen kul jetus jär jes tel mäs tä. Lainsäädännössä vaihtoehtoina on kunnan jär jestä mä ja kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus. Nykyisin alueella on käy tös sä kiinteistön haltijan järjestämä jätteen kuljetus sekajätteille ja kunnan sekä kiinteistöhaltijan järjestämä kuljetus biojätteelle. Selvitys raportista esitetään esityslistalla siinä järjestyksessä, kuin asiat ovat raportissa. Jätelain säädökset Jätelain (646/2011) 36 :ssä säädetään kunnan järjestämästä jätteen kul je tuk ses ta ja 37 :ssä kiinteistön haltijan järjestämästä jätteen kul je tuk ses ta. Pykälän 37 mukaan kunta voi päättää, että kiinteis töit täi nen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa, jos: näin järjestetty jätteenkuljetus voidaan toteuttaa siten, että tarjol la on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä koh tuul li sin ja syrjimättömin ehdoin jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kun nassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myön tei sik si ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien ase maan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Jätteen kuljetusjärjestelmät Raportin mukaan jätelain mukaan kunnan järjestämä jätteenkeräys

2 on pääasiallinen järjestelmä, josta voidaan poiketa kiinteistön hal tijan järjestämään jätteenkeräykseen vain perustelluista syistä. Kunnan järjestämän jätteenkeräyksen jätelain mukaisten edellytysten toteu tu mis ta voi seurata, koska se on julkinen hankintayksikkö. Yrit täjät eivät voi sopia keskenään tyhjennyshinnoista, koska se on kil pailu lain vastaista. Kunnan järjestämässä jätteenkeräyksessä kuntien ym pä ris tö suo je lu vi ran omai sen valvontatyö on helpompi suorittaa, kos ka kunnan järjestämä jätteenkeräys toteutetaan joko kunnan tai kun nan jätehuoltoyhtiön toimesta. Viranomaisten ja jätehuoltoyhtiön yh teis työ on välitöntä, koska kuntien omistamat jätehuoltoyhtiöt ovat kun ta kon ser ni nen kautta omistajien ohjauksessa ja valvonnassa. Raportissa sanotaan, että kiinteistön haltijan järjestämässä jät teenkul je tuk ses sa kunnan vastuulle kuuluva jäte on toimitettava kä si teltä väk si tai hyödynnettäväksi johonkin lähimmistä tarkoitukseen sovel tu vis ta laitoksista, jonka kunta on osoittanut. Jätteen am mat timais ta kuljettamista suorittavan toimijan on oltava hyväksyttynä jä telain 96 :n mukaisesti jätehuoltorekisteriin. Rekisteriä ylläpitää elinkei no-, liikenne- ja ympäristökeskukset jätelain 142 :n mukaisesti. Kuljetusjärjestelmän arviointi Raportin mukaan kunta voi hyväksyä kiinteistön haltijan järjestämän jät teen kul je tuk sen vain, jos pystytään perustellusti osoittamaan, että alu eel la on tarjolla kuljetuspalveluja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syr ji mät tö min ehdoin (Jätelaki 35 ). Kiinteistön haltijan järjestämän jät teen kul je tuk sen jatkaminen edellyttää lisäksi jätelain 37 :n edel lytys ten täyttymistä. Arvioitavia seikkoja tällöin on muun muassa vaikutukset eri toi mi joiden jätehuoltokustannuksiin ja työmäärään. Päätöksenteossaan kun nan jätehuoltoviranomainen voi painottaa niitä jätelaissa sää detty jä tekijöitä, joita se pitää alueellisesti tärkeinä näkökohtina. Kiinteistön kilpailuttamassa jätteenkuljetusjärjestelmässä kiinteistö saa vapaasti valita palveluntarjoajan, mikäli markkinoilla on useampi kuin yksi yrittäjä. Jos alueella toimii vain yksi yrittäjä, on asukas pako tet tu ottamaan palvelu vastaan kyseessä olevalta yrittäjältä, huo limat ta siitä toteuttaako yritys jätehuoltoa alueella jä te huol to mää räysten mukaisesti vai vastaisesti. Mikäli jätehuoltoviranomainen haluaa, se voi siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, vaikka kiinteis tön haltijan järjestämän kuljetuksen edellytykset täyttyisivät. Nykytilanteen kartoitus Ylä-Savon alueella toimii pääsääntöisesti 7 kuljetusyrittäjää. Kaikilla toi mi joil la on kuljetuksia useassa kunnassa, etenkin kuntarajojen liepeil lä ja kuljetusreiteillä jätekeskukselle kilpailua kuljetuksista esiin-

3 tyy. Kokonaisuudessaan Ylä-Savon alueella on noin asuin ra kennus ta ja noin vapaa-ajan asuntoa. Ylä-Savon alueella kar toitet tiin jäteastioiden tyhjennysmääriä astioiden lukumäärän myötä. Ke räyk sen piirissä olevia asuinrakennuksia tällä arviointiperusteella on ja noin vapaa-ajanasunnoista. Kaikista kunnista tieto ja ei toimitettu, joten luku ei ole luotettava vaan lähinnä suuntaa-an ta va. Raportissa on taulukoita, joihin on koottu yhteenveto keräykseen liitty neis tä ja liittymättömistä rakennuksista. Taulukon 3 mukaan noin 65 % rivitaloista ja 74 % kerrostaloista ei ole liittynyt keräykseen Ylä-Sa von alueella. Raportissa esitetään, että taulukossa edustavan tuloksen liit ty mät tömien kiinteistöjen osalta saa omakotitalojen osalta. Kerros- ja ri vi talo jen kohdalla astiamäärät mitä todennäköisimmin ei ole ilmoitettu riit tä väl lä tarkkuudella. Myös valvontarekisterin puutteet tuodaan esil le. Kotitalouksien asema Kuntien viranomaisten mukaan jätehuoltopalveluja on saatavissa koko alueella, mutta tietoon on tullut myös puutteita jät teen ke räys ten tarjonnassa. Mikään kunta ei ole täydentänyt jät teen kul je tus jär jes telmää. Kuljetusliikkeet ovat kertoneet, että on paljon reu na-aluei ta, minne raskaalla kalustolla on vaikeaa liikennöidä. Raportin mukaan kiinteistön haltijan järjestämässä jät teen kul je tus järjes tel mäs sä kaikille jätehuoltolautakunnan toiminta-alueen kun ta laisil le ei pystytä varmistamaan yhdenvertaista ja tasapuolista palvelua ja hinnoittelua ja esimerkiksi kuljetusmatkan pituus, asuinkunta ja kul je tus yrit tä jän oma suhtautuminen asiakkaaseen vaikuttavat pal velus ta perittävään hintaan. Kotitalouksilla ei ole todellista mah dol lisuut ta hankkia tyhjennyshintaa tingittynä ja kilpailutettuna alueilla, mis sä toimijoita on vain yksi. Ylä-Savon alueella on paikoin suljetut mark ki nat eikä kuljetuksia ole mahdollista kilpailuttaa. Nykyisessä kuljetusjärjestelmässä maksuvelvolliselta puuttuu jä telain mukainen oikeus tehdä jätemaksusta muistutus viranomaiselle. Mak su vel vol li sen hakemuksesta tai viranomaisen aloitteesta ei maksua voida kohtuullistaa tai määrätä taksasta poikkeavaksi. Myöskään kiinteistönhaltija ei voi tehdä muistutusta viranomaiselle liittyen las kun virheeseen tai maksun viivästystilanteeseen. Raporttiin otetun valtakunnallisen hinnoittelutaulukon mukaan kunnan kil pai lut tamas sa järjestelmässä hintataso jää alhaisemmaksi kuin kiinteistön hal ti jan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

4 Raporttia varten tehdyn kyselyn tulosten perusteella alueen asukkaat ovat hyvin tyytyväisiä jätteenkuljetuksen toimivuuteen pää sääntöi ses ti. Suurin osa vastaanottajista kuului järjestetyn jätehuollon piiriin. Noin 75 % vastaajista oli sitä mieltä, että kuljetuspalveluja on tar jol la kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin eh doin. Ympäristö Jätteenkuljetusjärjestelmästä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa tervey del le tai ympäristölle (JL 37 ). Raportissa arvioidaan, etteivät edel ly tyk set täyty Ylä-Savon alueella. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus mahdollistaa sen, että sa mal la katuosuudella liikennöi parhaassa tapauksessa saman viikon aikana useita eri yrityksen jäteautoja. Toisaalta voidaan todeta et tä haja-asutusalueella kuljetukset ovat jakautuneet kuljettajan sijain nin mukaan ja tietyllä alueella toimii vain tietty yrittäjä eikä to dellis ta kilpailua synny. Eroja kuljetusjärjestelmien kesken on vaikea arvioida tässä vai heessa, kun ei ole varmaa tietoa mihin jätteet ohjautuvat nykyisessä järjes tel mäs sä. Kaikki kiinteistöllä syntyvät jätteet eivät päädy kunnan osoit ta maan paikkaan, koska kaikki kiinteistöt eivät ole järjestetyn jäte huol lon piirissä. Jätteitä poltetaan keskuskattiloissa ja avo nuo tioilla, jätteitä haudataan ja piilotetaan ja kompostoidaan metsiin. Liit tymät tö mät kiinteistöt kuljettavat roskiaan tieverkoston ros ka-as tioil le sekä ekopisteille, mihin sekajätepussit eivät kuulu. Yritysten asema Jätteenkuljetusyritysten oman arvion mukaan kunnan kilpailuttama jät teen kul je tus heikentää yritysten elinkelpoisuutta merkittävästi ja joh taa jopa osan yritystoiminnan lopettamiseen. Raportissa sa notaan, että objektiivista arviota kuljetusliikkeiden nykyisestä elin voimai suu des ta on vaikea antaa, sillä usealla kuljetusliikkeellä on muuta kuljetustoimintaa/yritystoimintaa jätteenkuljetuksen lisäksi. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätehuollossa uusien yritysten tulo mark ki noil le tai yritystoiminnan tehostaminen ja todellisen kilpailun ai kaan saa mi nen on vaikeaa, koska yksittäisten asiakkaiden saanti ei riitä kannattavaan liiketoimintaan. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja esimerkiksi jaksotettu alueittain to teu tet ta va kilpailutus hajottaa epätäydellistä kilpailua luoden mahdol li suuk sia uuden yritystoiminnan syntymiseen/yritystoiminnan kehit tä mi seen. Lisäksi kuntalaisille voidaan tarjota luotettavaa ja syr ji-

5 mä tön tä palvelua jätteiden keräyksen osalta. Yhteenveto Yhteenvetona arvioidaan, että kaikki jätelain 37 määrätyt edel lytyk set kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle eivät täyty Ylä-Sa von alueella. Laadukasta, lain edellytykset toteutettavaa jä tehuol lon keräyspalvelua on tarjolla useassa kunnassa, mutta va li tetta vas ti useassa kunnassa edellytykset eivät toteudu. Edellytys yhdys kun ta jät teen kuljetusten jatkamisena kiinteistönhaltijan jär jes tämä nä on, että kaikki jätelain 37 :ssä säädetyt ehdot täyttyvät. Nykyjärjestelmässä ei voida osoittaa, että Ylä-Savon alueella olisi jät teen kuljetuspalveluja tarjolla kattavasti ja luotettavasti sekä ko-tuul li sin ja syrjimättömin ehdoin. Kuljetusjärjestelmän ei voida osoit taa edistävän jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukevan alu eel lis ta kehittämistä tai aiheuttavan vaaraa tai haittaa ter vey del le. Ylä-Savon Jätehuolto Oy Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n näkökulmasta pidemmälle tähtäykselle teh tä vät investoinnit edellyttävät kunnan jätehuoltoviranomaisten, kul je tus liik kei den ja jätelaitosten välistä pitkäjänteistä yhteistyötä ja yh teis tä näkemystä jätehuollon kehittämisestä, jotta voidaan var mistaa raaka-ainevirrat tulevalle polttolaitokselle. So pi mus pe rus tei ses sa järjestelmässä tällaisen yhteisen näkemyksen saaminen ja siihen sitou tu mi nen voi olla vaikeaa. Vaikutukset viranomaisten toimintaan Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus tekee tietojen ke rää misen ja vertaamisen olemassa oleviin kiinteistötietoihin huomattavan työ lääk si. Kuljetusyrityksillä on kiireisiä aikoja ja yleensä ne sattuvat juu ri päällekkäin tietopyyntöjen kanssa. Liittymättömien kiinteistöjen osal ta liittymisen valvonnan kerrotaan olevan lähes aukotonta alueilla, joilla on käytössä kunnan järjestämä tai kilpailuttama kul je tus. Havaintoja ja näkemyksiä Lopuksi raportissa esitetään tekijän arvioita kuljetusjärjestelmistä. Te ki jä arvioi, että kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jä te virrat ovat paremmin hallittavissa ja ohjailtavissa. Keskitetysti kil pai lutet tu kuljetus säästää ajokilometrejä ja on sitä kautta edullisempi myös ympäristölle. Jätteenkuljetukseen liittymättömiltä kiinteistöiltä voi daan periä jätteenkuljetuksen osuus kiinteistökohtaisesti. Kaikki ny kyi sin toimivat kuljetusyritykset voisivat jatkaa kuljetuksia myös jatkos sa. Siirtymä kunnan järjestelmään ei heikentäisi näiden yri tys ten toimintaedellytyksiä. Useammalla yrityksellä on myös muuta lii ke toi-

6 min taa yhdyskuntajätteiden kuljettamisen lisäksi. Yritykset jotka pärjäisivät kunnan järjestämän jätteenkuljetusten kilpai lu tuk ses sa, voisivat keskittyä kehittämään toimintaansa mm. inves toi mal la riittävän pitkien urakka-aikojen kautta. Urakka-alueiden kool la voitaisiin ottaa huomioon erilaisten toimijoiden mahdollisuus osal lis tua kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kilpailutukseen. Huolimatta kuntien tahtotilasta ja jättämistä lausunnoista, jä te huol tolau ta kun nal la on oikeus valita myös kunnan kilpailuttama jät teen kulje tus jär jes tel mä. Kunnan jätehuoltoviranomaisen ei tarvitse nou dattaa kuntien tahtotilaa, mikäli jätelain nojalla annetut edellytykset jätteen kul je tus jär jes tel mäl le eivät toteudu. Kunta ei voi määrätä so pimus pe rus tei ses sa kuljetuksessa, mitkä jätteenkuljetusyritykset alueel la toimivat. Tästä johtuen lakia rikkovien toimijoiden toimintaan puut tu mi nen vaatii paljon työtä ja resursseja. Jätelain vaatimusten toteutuminen nykyisessä kul je tus jär jes tel mäs sä Nykyisen jätehuollon asiakasrekisterin perusteella ei voida tar kas tella eri urakoitsijoiden toiminta-alueita, voidaan kuitenkin arvioida et tä jätteenkuljetuspalveluita on suhteellisen hyvin tarjolla koko Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan alueella. Jätteenkuljetusyrittäjän va paa valinta ei ole mahdollista kaikilla alueilla, sillä palveluja tar joaa paikoittain vain yksi yrittäjä. Tästä seikasta johtuen palvelu ei ole luotettavaa Jätteenkuljetuksien ehdot vaihtelevat paljon alueella. Tiedossa on myös sopimusrikkomuksia, missä kuljetusyrittäjä on jättä nyt tyhjentämättä astian sovitulla aikavälillä ilman perusteita. Yrityk set, missä toiminta perustuu yhden avainhenkilön työpanokseen, ovat odottamattoman (sairaus, tapaturma, kuolema) tilanteen edes sä vaarassa lamaantua toimintakelvottomiksi. Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan toiminta-alueella on järjestetyn jätteen kul je tuk sen ulkopuolella arviolta vähintään kiinteistöä, jois sa muodostuu yhdyskuntajätettä. Yhdenvertaisuuden to teu tu misen kannalta olisi tärkeää saada kaikki kiinteistöt järjestetyn jä tehuol lon piiriin. Nykyisessä kiinteistön haltijan järjestämässä jät teenkul je tuk ses sa määräysten laiminlyönteihin puuttuminen vaatii val tavas ti työtä. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus ei ole mahdollinen ratkai su, jos järjestelmä heikentää jätehuollon yleistä toimivuutta alueel la tai lisää vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ver rat tuna kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen (JL 37 ). Kuljetusten puut tu mi nen useilta kiinteistöiltä tarkoittaa sitä, että jätteet voivat ohjau tua luvattomiin paikkoihin, niitä saatetaan polttaa ja haudata ja aiheut taa vaaraa tai haittaa terveydelle ja ympäristölle. Huomioitava

7 seik ka on myös kuljetuksien optimoinnin tuomat kuljetuksien ai heutta mien ympäristöpäästöjen vähentyminen. Valmistelijan päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon raportista. Ym pä ris tön suo je lu vi ran omais ta tai keräysjärjestelmää koskevat asiat lausunnossa käsittelevät Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän aluet ta ellei lausunnossa muutoin mainita. Raportin mukaan kunnan järjestämä jätteenkeräys on pääasiallinen jär jes tel mä, josta voidaan poiketa kiinteistön haltijan järjestämään jät teen ke räyk seen vain perustelluista syistä. Edellä mainittu seikka ei kuitenkaan käy ilmi jätelain pykälistä. Lainsäätäjän tavoitteet asias sa on löydettävissä ympäristövaliokunnan mietinnöstä 23/2010 vp, jossa sanotaan: Edellä esitetyn perusteella valiokunta ehdottaa 35 ja 37 :n muut tamis ta siten, että eri kuljetusjärjestelmiä koskevan vaatimustason yhtä läi syys ilmenee pykälistä selvemmin. Lain 35 :n 2 momenttiin ehdo tet ta val la muutoksella korostetaan sitä, että säännöksen vaa timuk set koskevat molempia kuljetusjärjestelmiä. Lisäksi kriteeristöön eh do te taan lisättäväksi kiinteistön haltijoiden oikeussuojan kannalta olen nai nen vaatimus palvelun kattavuudesta. Momentti jaetaan kahdek si erilliseksi momentiksi 37 :ään ehdotettavan viit taus sään nöksen vuoksi. Lain 37 :n 1 momentin 2 kohtaan sisältyviä perusteita valiokunta eh dot taa muutettaviksi siten, että kiinteistön haltijan järjestämän jätteen kul je tuk sen käyttöönoton edellytyksenä on, että jätteenkuljetus edis tää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alu eel lis ta kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ym pä ris töl le. Huomioon otettavien periaatteiden kirjoitustapa eh do tetaan siten käännettäväksi hallituksen esityksessä olevasta esi tys tavas ta, jossa lähtökohtana on edellytys, ettei päätös saa heikentää jäte huol lon yleistä toimivuutta eikä lisätä vaaraa tai haittaa ter vey del le tai ympäristölle verrattuna kunnan järjestämään jät teen kul je tuk seen. Valiokunta pitää tätä sääntelytapaa koskevaa muutosta siten mer kityk sel li se nä, että se korostaa järjestelmien lähtökohtaista sa man arvoi suut ta, edellytysten yhtäläisyyttä ja siten kil pai lu neut ra li teet tia. Koska jätelain 35 ja 37 :n pykälissä korostetaan kul je tus jär jes telmien samanarvoisuutta, edellytysten yhtäläisyyttä ja kil pai lu neut ra liteet tia, tulee tämä asia ottaa huomioon jätelautakunnan koko ra portin osalta ja tehdä siihen tarvittavat korjaukset. Raportissa kerrotaan, että ympäristöviranomaisen valvontatyö on hel pom pi tehdä kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa. Tämä ei

8 pi dä paikkaansa, valvontatyön voidaan katsoa olevan samanlaista mo lem mis sa järjestelmissä. Myöskään kunnan jäteyhtiö ei ole, eikä saa olla valvonnan osalta erityisasemassa muihin yrityksiin ver ra ten. Raportista saa sen käsityksen, että vain kiinteistön haltijan jär jes tämäs sä kuljetuksessa on kuljettajan oltava hyväksyttynä jätelain 96 jä te huol to re kis te riin. Raportissa olisi tullut verrata eri järjestelmien omi nai suuk sia kattavammin ja tasapuolisemmin niin kuin jätelaki edel lyt tää. Raportin sivulla 8 olevat taulukot 2 ja 3 ovat siinä määrin vir heel li siä, että niiden poistamista raportista tulee harkita. Taulukoissa mm. kerro taan, että Ylä-Savossa 74 % kerrostaloista ja 64 % rivitaloista ei ole liittynyt jätteen keräykseen. Asiaa on selvitetty ja tiedossa ei ole yhtään kerros- tai rivitaloa, joka ei olisi liittynyt keräykseen. Raportissa sanotaan, että täyttä varmuutta yhdyskuntien jätteiden lop pu si joi tus pai kas ta ei ole, sillä kuljettajat keräävät kyytiin samaa jä te jaet ta niin kotitalouksilta kuin yrityksiltäkin. Jätekeskuksen vaa al la punnitaan koko kuorma ja kotitalouksilta peräisin olevan jätteen osuutta voi vain arvioida. Ympäristönsuojeluviranomaisen tietoon ei ole milloinkaan tullut, että alueella toimivat jät teen kul je tus yrityk set olisivat toimittaneet edellä mainittuja jätteitä luvattomiin paikkoi hin. Jos asiasta ei ole varmaa tietoa, tulee raporttiin tehdä asianmu kai set korjaukset. Kotitalouksien asemasta kertovassa kappaleessa mainitaan, että kiinteis tön haltijan järjestämässä jätteenkuljetusjärjestelmässä kai kille jätehuoltolautakunnan toiminta-alueen kuntalaisille ei pystytä varmis ta maan yhdenvertaista ja tasapuolista palvelua ja hin noit te lua. Tätä ei ole mitenkään perusteltu raportissa, eikä myöskään mai nit tu tiedon lähdettä. Raporttia tulee täydentää tältä osin. Kyseisestä asias ta ei ole koskaan tullut valituksia ympäristöviranomaiselle. Alueen huonot tiet ja niistä johtuvat ongelmat kuljettajille ovat olleet tie dos sa. Asia on hoidettavissa jätehuoltomääräyksiä muuttamalla, jois sa määrätään tarvittaessa tuomaan jäteastiat hyvien teiden varsil le. Raportin mukaan nykyisessä kuljetusjärjestelmässä mak su vel vol lisel ta puuttuu jätelain mukainen oikeus tehdä jätemaksusta muis tu tus viranomaiselle. Tätä kohtaa tulee täydentää selvittämällä miten asiak kaat toimivat nykyisessä järjestelmässä, kun laskun osalta on on gel mia. Hinnoittelua eri järjestelmien kesken on verrattu pääosin val ta kunnal li sin tiedoin. Tämä vertailu ei kuvaa parhaalla tavalla Ylä-Savon ti lan net ta. Kuntien järjestämä kuljetus sijoittuu suurelta osin tiheästi

9 asu tun eteläisen Suomen alueelle ja vaikuttaa valtakunnallisiin ti lastoi hin siten, että kunnan järjestämä kuljetus on tilastossa hal vem paa. Vertailussa tulisi käyttää Ylä-Savoa vastaavien alueiden tie to ja. Ympäristö otsikon alla on verrattu kuljetusjärjestelmiä keskenään ja tul tu siihen päätelmään, että edellytykset eivät täyty Ylä-Savon alueel la. Perusteluina on käytetty mm. sitä, että todellista kilpailua ei syn ny haja-asutusalueilla ja sitä, että kiinteistöt eivät ole järjestetyn jät teen kul je tuk sen piirissä. Kumpikaan perustelu ei ole so vel let ta vissa kyseiseen kohtaan. Kilpailulla ja ympäristöhaitoilla (terveyshaitat ja haitta ympäristölle) ei liene yhteyttä tässä tapauksessa. Kiin teis töjen liittyminen tai liittymättömyys kuljetusjärjestelmään ei myöskään ole riippuvainen järjestelmästä vaan valvonnan tehokkuudesta. Asia tu lee hoitumaan, kun rekisteri saatetaan ajan tasalle. Yritysten asemaa koskevassa kappaleessa kerrotaan, että kiin teis tökoh tai ses sa kuljetuksessa uusien yritysten tulo markkinoille tai yritys toi min nan tehostaminen ja todellisen kilpailun aikaansaaminen on vaikeaa, koska yksittäisten asiakkaiden saanti ei riitä kan nat ta vaan liiketoimintaan. Raportissa ei kuitenkaan kerrota, että Iisalmen ja Lapinlahden alueelle on tullut uusi jätteenkuljetusliike vuonna 2006 ja Iisalmeen uusi hyötyjätteitä käsittelevä yritys Kap pa leen tekstiä on korjattava uusien yritysten osalta siten, että to del li nen tilanne käy ilmi. Yhteenvetokappale on lyhyt ja siinä todetaan, että jätelain 37 :n edel ly tyk set alueella eivät täyty. Asiassa voidaan perustellusti tulla myös toisenlaiseen loppupäätelmään. Nykyjärjestelmässä koko alue on kattavasti kuljetuksen piirissä. Ei ole tiedossa, että mikään kuntien osa-alue olisi jäänyt hoitamatta. Järjestelmän toi mi mat to muudes ta tai hinnoittelun epäoikeudenmukaisuudesta ei ole koskaan tullut valituksia ympäristöviranomaiselle. Nykyjärjestelmän ei voida myös kään osoittaa aiheuttavan terveyshaittaa tai ympäristöhaittoja. Alu eel le on muodostunut erittäin kattava hyötyjätteen keräys- ja käsit te ly ver kos to alueen yrittäjien tekemänä. Ylä-Savossa toimii kolme hyö ty jät tei den käsittelypaikkaa, joihin voidaan tuoda eri jätejakeita hyö dyn net tä väk si joko aineena tai energiana. Yhteenvetokappaleen jälkeen raportissa käsitellään vielä vai ku tuksia Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n asemaan, vaikutuksia viranomaisten toi min taan ja esitetään havaintoja ja näkemyksiä asiasta. Lisäksi esite tään arvioita jätelain toteutumisesta nykyisessä kul je tus jär jes telmäs sä. Nämä asiat tulisi siirtää ao. paikoille raportissa siten, että ne sijoittuvat ennen yhteenvetokappaletta. Ylä-Savon jätehuollon nykyinen rooli tulee kuvata tarkemmin sekä sel vit tää miten yhtiön toiminta muuttuisi, mikäli siirryttäisiin kunnan jär jes tä mään keräykseen.

10 Havaintoja ja näkemyksiä kappaleessa kerrotaan laajasti kunnan järjes tä män keräyksen hyödyistä sekä kuvaillaan vaikutuksia ny kyi sil le toimijoille uudessa keräysjärjestelmässä. Kiinteistönomistajan jär jestä mäs tä keräyksestä ei tässä kappaleessa ole vastaavaa sel vi tys tä. Kumpaakin järjestelmää tulisi verrata keskenään siten, että nii den mahdolliset hyvät ja huonot ominaisuudet esitetään asian mu kai sessa vertailutaulukossa tai vastaavassa. Kappaleesta, jossa on arvio jätelain toteutumisesta nykyisessä kul jetus jär jes tel mäs sä saa sen kuvan, että järjestettyyn jätehuoltoon liit tymät tö mät kiinteistöt ovat seurausta nykyisestä kul je tus jär jes tel mäs tä. Asia ei ole näin. Tilanne johtuu yksinomaan valvonnan puut tees ta. Aikaisemmin rekisterin ylläpidon hoitivat kuntien tekniset osas tot/viras tot, joilla ei ole ollut riittäviä voimavaroja jätehuollon re kis te rin ylläpitoon. Asia tulee kuntoon, kun jätelautakunta saa re kis te rin päivitettyä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tulee toi mi naan läheisessä yhteistyössä asian kuntoon saattamisessa. Ympäristöjohtajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy lausunnon valmistelijan ehdotuksen mukaisesti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta Tekninen lautakunta 166 13.12.2016 Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta 1707/14.06.00/2016 Tekla 13.12.2016 166 Valmistelija: rakennuspäällikkö Ari Matteinen,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 18 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Loimaan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 18 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 19 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Punkalaitumen kunnassa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 19 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella

Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella Kymen jätelautakunta 3 28.01.2016 Sako ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella 7629/14.06.00/2015 Kyjäte 3 Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA /JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA /JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN Ympäristölautakunta 89 30.08.2016 Ympäristölautakunta 149 15.12.2016 Kaupunginhallitus 352 21.12.2016 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen Ympäristölautakunta 68 29.09.2016 Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 131/11.03.04/2014 Ymplk 29.09.2016 68 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen,

Lisätiedot

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk

38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016. Sivltk Sivistyslautakunta 64 17.08.2016 Kunnanhallitus 147 29.08.2016 Sivistyslautakunta 17 15.02.2017 Kunnanhallitus 30 20.02.2017 Kunnanhallitus 38 06.03.2017 38 Rautjärven kunnan kuljetusselvitys 173/08.01/2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta 39 19.03.2015 Kaupunginhallitus 100 30.03.2015 Forssan kaupungin jätelautakunnan lausuntopyyntö kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kuljetusjärjestelmästä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Jorma Kajannon valituksesta 27.2.2015 koskien teknisen lautakunnan päätöstä 13.1.2015 16, Kerosärkän alueella sijaitsevien

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 16 16.06.2015 Jätelautakunta 48 29.09.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Ypäjän kunnassa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 16.06.2015 16 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri)

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) Tekninen lautakunta 166 26.08.2014 Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) 5583/14.06/2014 Tela 166 Baidel Oy /Harri Havila on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

Joensuun alueellinen jätelautakunta Joensuun alueellinen jätelautakunta

Joensuun alueellinen jätelautakunta Joensuun alueellinen jätelautakunta Joensuun alueellinen jätelautakunta 12 22.04.2015 Joensuun alueellinen jätelautakunta 19 04.06.2015 Pakkausjätteiden täydentävän keräyksen järjestäminen 5602/14.06.00/2015 JATELK 22.04.2015 12 Pakkausjätteen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Ympäristöpäällikkö on tehnyt 21.10.2011 179 seuraavan viranhaltijapäätöksen:

Ympäristöpäällikkö on tehnyt 21.10.2011 179 seuraavan viranhaltijapäätöksen: Ympäristölautakunta 147 21.12.2011 Lausunto Pirkko Käckin valituksesta Kuopion hallinto-oikeudelle ympäristöpäällikön päätöksestä 21.10.2011 179 koskien talousjätteen aluekeräyspisteen käyttömaksua vuodelta

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Jätelautakunta Jätelautakunta Vuoden 2017 jätetaksan valmisteluvaihe 219/ /2016

Jätelautakunta Jätelautakunta Vuoden 2017 jätetaksan valmisteluvaihe 219/ /2016 Jätelautakunta 45 21.06.2016 Jätelautakunta 55 30.08.2016 Vuoden 2017 jätetaksan valmisteluvaihe 219/02.05.00/2016 JÄTELK 21.06.2016 45 Kunnalla on vastuu yhdyskuntajätteistä, jotka ovat syntyneet va ki

Lisätiedot

Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p

Valmistelu: Työ- ja elinkeinosuunnittelija Sanna Mathlin, p Sosiaali- ja terveyslautakunta 73 30.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 81 28.10.2014 Kunnanhallitus 208 17.11.2014 Kunnanvaltuusto 68 10.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 22.06.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

LAUSUNTO SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNNAN LUONNOKSESTA YLEISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI

LAUSUNTO SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNNAN LUONNOKSESTA YLEISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI Saarijärven seudun jätelautakunta 52 17.11.2015 Kaupunginhallitus 213 14.12.2015 LAUSUNTO SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNNAN LUONNOKSESTA YLEISIKSI JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIKSI JÄTELTK 52 1 Jätehuoltomääräysten uudistamisen

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2016 2. Kymen jätelautakunta 28.01.2016. Osallistujat. Jäsenet Peltola Pulla puheenjohtaja

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2016 2. Kymen jätelautakunta 28.01.2016. Osallistujat. Jäsenet Peltola Pulla puheenjohtaja Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2016 2 Kymen jätelautakunta 28.01.2016 Osallistujat Jäsenet Peltola Pulla puheenjohtaja Jaakkola Allan Hongisto Mikko varapuheenjohtaja jäsen Kansikas Jari jäsen saapui klo

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kunnanhallitus 107 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 30 16.06.2015 Kunnanhallitus 166 31.08.2015

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 26 24.02.2016 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen

Lisätiedot