TARJOUSPYYNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ 15.12.2014"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUISTA ja SIIVOUSPALVELUISTA Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne ruokapalvelujen sekä siivouspalvelujen hoitamisesta ajalla Erikseen yhteisesti sovittaessa sopimusta voidaan jatkaa kahdella optiovuodella, jonka käytöstä on päätettävä viimeistään kuusi kuukautta ennen varsinaisen sopimusajan päättymistä. Tarjoukset tulee tehdä suomenkielellä ja tarjouspyynnön ohjeiden mukaisesti. Vaihtoehtoisia tarjouksia tai yksittäisiä kohteita koskevia tarjouksia ei huomioida. Sopimusaikana voi tulla muutoksia siivottaviin neliömääriin, siivoustaajuuksiin tai/ja ateriamääriin kunnan palvelutarjonnan ja toimipaikkojen muutosten vuoksi. Muutoksista neuvotellaan palvelutuottajan kanssa, ja merkittävät volyymimuutokset voidaan huomioida perustellusti palveluiden hinnoittelussa seuraava budjettikautta koskien, ei kuitenkaan kesken vuoden tai taannehtivasti. Palvelukuvauksissa on selvitetty kunkin tukipalvelun laatuvaatimukset, jotka ohjaavat palveluntuottajaa tarjouspyynnössä kuvatun laatutason tuottamisessa ja ylläpitämisessä. Palveluntuottajan edellytetään sitoutuvan esitettyihin laatuvaatimuksiin. 1. Hankinnan kohteet 1.1 Ruokapalvelu Tarjouskilpailu koskee kahden tuotantokeittiön, 12 palvelukeittiön ja kahden jakelupisteen ruokapalvelua. Ateriamäärät toimipaikoittain ovat kirjattuna tarjouksenantolomakkeella liitteessä yksi (liite 1). Palvelukuvaus on tarjouspyynnön liitteenä kaksi (liite 2).

2 Tarjouspyynnön kohteena olevat toimipaikat: Tuotantokeittiöt 2 kpl - Nissnikun koulu - Kartanonrannan oppimiskeskus (koulu ja päiväkoti) Palvelukeittiöt 12 kpl Tuottaja lähettää lounasruuan lisäkkeineen, välipalat ja aamupalat ja hoitaa ruuan tarjoilun ja muut keittiötoiminnot. - Nissnikun koulu (AA) - Masalan koulu (AA) - Bobäck skola (AA) - Hommas dh, förskola - Oitbacka skola (AA) - Karuby skola (AA) - Friggesby skola (AA) - Nissnikun päiväkoti - Köpaksen päiväkoti ja sivupiste (samassa kiinteistössä) - Kartanonrannan päiväkoti - Masalan päiväkoti - Hommas daghem Kohteista, joiden nimet ovat alleviivattu, pyydetään myös siivoustarjousta. Jakelupisteet (2 kpl) Pieniin päiväkotien jakelupisteisiin ateriat kuljetetaan osastoittain pakattuna, aamupala ja välipala komponentteina. Lounaan kuumaruoka lähetetään kuumana, kylmä kylmänä, molemmat tarjoiluvalmiina. - Liinaharjan päiväkoti - Liinaharjan päiväkodin sivupiste, Junailijan yksikkö Ruokapalvelun tuottaja toimittaa jakelupisteisiin myös siellä tarvittavat astianpesuun ja keittiöhygieniaan liittyvät aineet ja välineet tarpeen mukaan ja tarvittaessa kertakäyttöastioita. Ruokailupalveluita käyttävät edellä mainittujen koulujen /päiväkotien lapset, oppilaat, opettajat, henkilökunta ja vieraat. Ateriat sisältävät seuraavan palvelukokonaisuuden: - asiakassegmentin mukaisen ateria- ja ruokasuunnittelun - perusruoan, lakto-ovo-vegetaarisen kasvisruoan ja erityisruokavalioiden ruuanvalmistuksen - palvelun ja astianpesun poislukein jakelupisteet - laadunhallinnan ja seurannan yhteistyössä tilaavan asiakkaan kanssa - tilaukseen perustuvan laskutuksen Erityisruokavalioiden hinnan tulee olla sama kuin perusruoan ja kasvisruokavalion hinta.

3 1.2 Siivouspalvelu Tarjouskilpailu koskee Kirkkonummen kunnan tilahallinnon ylläpito- ja perussiivousta. Siivouskohteet toimipaikoittain ja palvelukuvaus ovat kirjattuina tarjouspyynnön liitteessä kolme (liite 3). 2. Sopimuksen kesto Sopimus on määräaikainen ja voimassa ajanjaksolla Erikseen yhteisesti sovittaessa sopimusta voidaan jatkaa kahdella optiovuodella ajalle , jonka käytöstä on sovittava kuusi kuukautta ennen varsinaisen sopimusajan päättymistä. 3. Hankinnan jakaminen Ruokapalvelu tarjotaan kokonaisuutena. Siivouspalvelu tarjotaan kahtena eri kokonaisuutena. Tarjousryhmä A Ruokapalvelu kokonaisuudessaan Ruokapalvelua tarjoavan yrityksen on tarjottava minimissään seuraavien kohteiden siivouspalvelu: Bobäck skola (AA) Hommas dh, förskola Oitbacka skola (AA) Karuby skola (AA) Friggesby skola (AA) Tarjousryhmä B, muu siivous erikseen Masalan portti (kotipalvelu ja fysioterapia) Masalan terveysasema Nissnikun kuntoutuskeskus Junailijan eskari Nissnikun pvk Köpaksen pvk 1 ja 2 Hommas pvk Liinaharjan pvk Masalan pvk Piennarkujan asukaspuistotoiminta Ljusdalan teatteri Köpaksen kylätalo kansalaisopisto Masalan kirjasto ja posti Masalan nuorisotilat

4 4. Tarjouksen laatiminen Tarjottujen palvelujen tulee olla tarjouspyynnön ja sen liitteiden sisällön mukaisia ja tarjoukseen on liitettävä pyydettävät selvitykset/kuvaukset. Tarjouksesta kokonaisuudessaan vastaavan henkilön yhteystiedot ja tämän varahenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite tulee mainita tarjouksessa, tarjouspyynnön liitteen viisi (liite 5) mukaisesti. Tarjouksen kohteeksi merkitään tieto siitä, tarjoaako yritys Tarjousryhmän A vai B palveluja vai molempien tarjousryhmien palvelut. Tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Liikesalaisuudet pyydetään ilmoittamaan perusteluineen erillisellä liitteellä, huomioiden, että hinta ei ole liikesalaisuus. Julkisuuslain nojalla tarjouksia pyytävälle viranomaiselle kuuluu päätöksen tekeminen tarjouksen julkisuudesta ja liikesalaisuudesta. Tarjoukseen pyydetään liittämään seuraavat liitteet numeroituina esitetysti: 1. Tilaajavastuu-raportti tai kaupparekisteriote, verotodistus ja todistus eläkemaksujen maksamisesta Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia luettuna tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. Todistuksena taloudellisesta asemastaan tarjoajan tulee toimittaa Suomen Asiakastiedon antama Rating Alfa-todistus tai vastaava. Edellytämme tarjoajan yrityksen Ratingin olevan todistuksen perusteella vähintään tyydyttävä A. Liitteeseen yksi on lisättävä selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta. Palveluntuottajalla tulee olla palvelun alkaessa vähintään omaisuus-, vastuu-, keskeytys- ja oikeusturvavakuutus. 2. Yhteystiedot (tämän tarjouspyynnön liite 5 täytettynä) 3. Listaus yhteystietoineen kolmesta viidestä referenssikohteista, jotka vastaavat nyt kyseessä olevaa hankintaa. Uusi yrittäjä liittää toiminta- ja rahoitussuunnitelman sekä yrittäjien cv:t. 4. Ruokalista aamu- ja välipaloineen ja retkieväslistaus 5. Selvitys tuottajan laadunhallinnasta kilpailutettavissa kohteissa 6. Selvitys palveluorganisaatiosta ja henkilöstömääristä kohteittain. Organisaatio esitetään selkeänä kuvana toimialoittain, joista selviää kohteen henkilöstömäärät ja esimiehet. Sijaisjärjestelmä kuvataan. 7. Selvitys kohteiden haltuunotosta kilpailutettavissa kohteissa. Haltuunottosuunnitelmassa esitetään henkilöstön perehdytys kohteisiin huomioiden eri toimialojen ja kohteiden erityispiirteet ja vaatimukset. Haltuunottosuunnitelmasta selviää, millä tavalla henkilöstö koulutetaan ja opastetaan työkohteisiin, työssä käytettäviin työmenetelmien ja työohjeiden hallintaan. 8. Selvitys alihankintakäytännöistä 9. Tarjouslomake (tämän tarjouspyynnön liite 1 täytettynä)

5 5. Hankintamuoto Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. 6. Hankintamenettely Tarjoukset arvioidaan kolmivaiheisesti: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi (tarjouksen liitteet 1-3) 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi (mm. tarjouksen liitteet 4-8) 3. Hintavertailu (tarjouksen liite 9) Hankintayksikkö tarkistaa, että kaikki pyydetyt todistukset ja selvitykset on jätetty ja esitetyt vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Mikäli pyydettyjä selvityksiä tai todistuksia ei ole toimitettu tai esitetyt vähimmäisvaatimukset eivät täyty, hankintayksikkö voi hylätä tarjouksen. Hankintayksikkö voi myös pyytää täsmennyksiä tarjoukseen tai sen liitteisiin. Tilaaja hylkää kaikki ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia, sisältävät omia ehtoja tai pyydettyjä asiakirjoja tai selvityksiä puuttuu. Myöhästyneet tarjoukset palautetaan avaamattomina. Siivouspalvelujen osalta tilaajalle on mitoituksen ja/tai kokemuksen myötä muotoutunut kuva työmäärästä, jota tässä tarjouspyynnössä kuvatun tason ylläpitäminen vaatii. Mikäli tarjoajan ilmoittama työmäärä poikkeaa oleellisesti tilaajan määrittämistä työmäärästä, eikä täten ole todennäköistä, että tässä tarjouspyynnössä asetettu laatutaso saavutetaan, tilaaja voi tarjouksen kelpoisuutta arvioidessa sulkea pois tarjouksen tarjouspyyntöä vastaamattomana. Hinnoittelun pohjana käytetään tarjouspyynnön liitteenä olevia palvelukuvauksia, jotka ovat samalla palveluilta vaadittavat vähimmäiskriteerit. Kelpoisuusehdot täyttävä, tarjouspyynnön mukainen halvin tarjous voittaa ko. alueen kilpailutuksen. 7. Alihankkijoiden käyttö Mahdolliset alihankkijat on esitettävä tarjouksessa. Alihankkijoita koskevat samat tässä tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset kuin tuottajaa. Tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan ja alihankkijoiden työn tulee olla tässä tarjouspyynnössä kuvatun laatutason mukaista. Siivouspalvelujen osalta alihankinta sallitaan ainoastaan perussiivousten ja ikkunanpesujen osalta. Sijaisten käytöstä alihankintayrityksen kautta sovitaan erikseen.

6 8. Hinnat ja hintojen tarkistaminen Hinnat pyydetään erikseen 1. ja 2. sopimusvuodelle. Hinnat esitetään yksikköhintoina ilman arvonlisäveroa. Mahdolliset hinnantarkistukset optiovuosille perustuvat joko volyymimuutoksiin tai todistettavaan kustannusten nousuun. Tuottajan täytyy yksilöidä kustannustekijät ja niiden hinnanvaikutus, joihin vedotaan hinnanmuutosta esitettäessä. Kustannustason yleiseen nousuun vetoamista ei voida pitää hyväksyttävänä syynä hintojen korotukselle. Mikäli arvonlisäverossa tai muissa viranomaismaksuissa tai ohjeistuksissa tapahtuu muutoksia, on palvelutuottajalla oikeus niiden kustannusvaikutusta vastaaviin hintojen tarkistuksiin. 9. Laskutus, maksuehto ja viivästyskorko Laskutus tapahtuu aina jälkikäteen, seuraavan kuukauden 2 päivänä. Lasku voidaan maksaa, kun toimitus on vastaanotettu ja hyväksytty. Laskuissa on mainittava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisäverollinen hinta, jos palvelu arvonlisäverollista. Tuottaja laskuttaa ruokapalvelusta tilattujen aterioiden mukaan. Laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa toimipaikkakohtaisesti. Laskussa on ilmoitettava eriteltyinä lapsi-, oppilas- ja henkilökunta-ateriat. Laskuun liitetään asiakkaan allekirjoittamat tilaukset. Tuottaja laskuttaa tilaustarjoilumyynnin kustannukset tilauksen tehneeltä taholta hinnastoon tai erikseen tehtyyn tarjoukseen perustuen ja tositteiden mukaisesti. Laskuun on lisättävä tilaajan tyk-tunnus. Mahdolliset siivouksen lisätyöt, jotka veloitetaan erikseen, ilmoitetaan laskussa erikseen. Perussiivouksen osalta lasku voidaan lähettää ja maksaa vasta, kun palvelu on vastaanotettu ja hyväksytty. Kohteiden ollessa kesällä suljettuna ei palvelumaksua suoriteta. Hinnat pyydetään tarjouksenantolomakkeella 12 kuukaudelle, mutta tarjoajan on varauduttava siihen, että osa kohteista on esim. koulujen toiminta-aikoina suljettuna. Koulujen kesäajan mahdollisesta ylläpitosiivouksesta sovitaan erikseen. Maksuehto on 21 päivää netto laskun päiväyksestä laskettuna. Viivästyskorko on kulloisenkin voimassa olevan korkolain mukainen.

7 10. Tilat ja korvaukset tilojen käytöstä Kunnan omistamat keittiötilat ovat palvelutuottajan käytössä ja vastuulla eikä kunta peri tilavuokraa koulun ja päiväkodin asiakkaille tuotetusta ruokapalvelusta. Tilat ja kalusto annetaan palvelutuottajan käyttöön siinä kunnossa kun ne ovat luovutushetkellä eikä niihin kunnan toimesta tehdä korjauksia ja muutoksia sopimusaikana. Tuottaja voidaan oikeuttaa suorittamaan tarvitsemiaan muutoksia tai korjauksia tiloihin sopimalla siitä ensin tilahallinnon kanssa. 11. Kohde-esittelyt Tarjoajien edellytetään tutustuvan kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä. Siivouspalvelukohteiden näyttöajat 11.2 ja 12.2., näytöt alkavat kello 9. Tarjoajilla on mahdollisuus tutustua ruokapalvelutiloihin joko tai klo 9.00 alkaen. Kohde-esittelyyn ilmoittaudutaan viimeistään sähköpostitse osoitteeseen ruokapalvelun osalta ja siivouksen osalta Kierrosten tarkempi reittisuunnitelma lähetetään tämän jälkeen ilmoittautuneille tiedoksi. Kohdekierroksilla esiin tulleisiin kysymyksiin vastataan kirjallisesti. 12. Lisäkysymykset Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat lisäkysymykset pyydetään toimittamaan klo 14 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: Vastaukset julkaistaan kunnan internet -sivuilla viimeistään Suullisesti kysymyksiin ei vastata. 13. Sopimus Keskeisimmät sopimusehdot ovat tarjouspyynnön liitteenä neljä (liite 4). 14. Tarjouksen jättäminen Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Sitova tarjous on toimitettava klo mennessä osoitteeseen: Kirkkonummen kunta / kirjaamo Ervastintie 2 PL Kirkkonummi ja sähköpostiosoitteeseen:

8 Kuoreen/sähköpostiin merkitään tunnus "Tarjous ruokahuolto - ja siivouspalveluista". 15. Liitteet 1. Hinnoittelulomake 2. Ruokapalvelun palvelukuvaus 3. Siivouspalvelun palvelukuvaus 4. Alustava sopimusluonnos 5. Yhteystiedot-lomake Allekirjoitus Kirkkonummella Jari Tirkkonen Yhdyskuntatekniikan johtaja, Toimialajohtaja

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi

~;ma!if ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi ~;ma!i"f ~, ~ Loimaan kaupunki Kauppalankatu 3 I Puh. 02 76 110 www.loimaa.fi 1..111, H.:1 PL 9, 32201 LOIMAA 32200 Loimaa Fax. 02 764 1141 efunimi.sukunimi@loimaa.fi /yviillä tulevaisuudesta TARJOUSPYVNTÖ

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1 (11) KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen tuottamisesta. 1. Hankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella.

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella. 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA JA IKAALISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 10.7.2014 ELINTARVIKKEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 01.01.2015-31.12.2017 JA OPTIO AJALLE 01.01.2018-31.12.2018 ja 01.01.2019 31.12.2019 Ikaalisten kaupunki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ 1.10.2014 1626/02.08/2014 TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn vanhustenhuollon turvapuhelinlaitteistosta alla mainittujen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta.

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (2) Vapaa-aikalautakunta 13.05.2014 34 Jäänhoitokoneen hankinta Asianro 304/02.08.00/2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti 10.4.2014: Hankinnasta lähetettiin ilmoitus 20.2.2014

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119

KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 KORJAUS- JA HUOLTOPAVELUT TKS119 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia erialisista korjaus- ja huoltopalveluista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan, Lempäälän,

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (=KUNTAYHTYMÄ) pyytää tarjouksia ammattiopiston käyttöön tulevista kahdesta uudesta tai käytetystä minibussista/henkilöautosta

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot