Maahanmuuttajien opetuksen itsearviointilomake Yleissivistävä koulutus Kunta/koulutuksen järjestäjä täyttää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajien opetuksen itsearviointilomake Yleissivistävä koulutus Kunta/koulutuksen järjestäjä täyttää"

Transkriptio

1 Liite Maahanmuuttajien opetuksen itsearviointilomake Yleissivistävä koulutus Kunta/koulutuksen järjestäjä täyttää Maahanmuuttajataustaisten lasten opetuksen itsearvioinnin indikaattorit on suunniteltu kolmelle tasolle: Opetuksen järjestäjän taso kuvaa kuntaa ja kuntatason toimintaa; miten ja millaisin resurssein opetusta järjestetään? Koulu- ja toimintayksikkötasolla kuvataan, millaisia toimenpiteet ovat koulutasolla ja mistä ne koostuvat? Yksilötason mittarit tarkastelevat toimenpiteiden kohdentumista yksilöön. Mallissa käytetään indikaattoreita, joiden avulla kunnat voivat vertailla kehittämistoimenpiteitään. Sen avulla voidaan myös edistää ja ohjata maahanmuuttajien opetuksen käytännön toimenpiteitä. KUVAUSTASO Opetuksen järjestäjän taso (kuntataso) INDIKAATTORIT lyhyt kuvaus maahanmuuttajien opetuksen nykytilasta tarpeiden määrittely (kuntakohtaiset tarpeet, painopisteet nykytilasta tulevaisuuteen) tavoitteiden ja tarvittavien resurssien määrittely (kuntatasoiset monikulttuurisuustaitojen kehittämissuunnitelmat resursseineen, monikulttuurisuus) vastuut ja aikataulutus kehittämissuunnitelmien hyväksymisen vastuutaho (opetuslautakunta tms.) yhteistyö hallinnonalojen välillä (kuntatason kehittämis-ryhmät, joissa otetaan mukaan myös kolmas sektori, kulttuuri ym.) yhteistyö kieli- ja kulttuuriryhmien edustajien kanssa, kuuleminen ja toiminnan suuntaus; järjestöt, yhteisöt, mahdolliset vanhempienyhdistykset tai -yhteenliittymät seurannan ja vaikuttavuuden arviointi 40

2 Koulu- tai toimintayksikkötaso Yksilötaso koulukohtainen kehittämissuunnitelma vastuutahot ja -henkilöt aikataulutus toimenpiteet koulutasolla nivelvaiheyhteistyö maahanmuuttajataustaisten (=mmt) oppilaiden osalta moniammatilliset ryhmät ja niiden toiminta (oppilashuolto, kuraattorit, koulupsykologit, opinto-ohjaajat) kieli- ja kulttuuriryhmien edustajien / oman äidinkielen opettajien / vanhempien kanssa tehtävä suunnittelutyö ja yhteistyö oppilaat mukana suunnittelussa: oppilaskunta, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kuuleminen maahanmuuttajataustaiset vanhemmat johtokunnassa, vanhempienyhdistyksessä tms. paikallinen yhteistyö muiden hallinnonalojen, kolmannen sektorin jne. kanssa (urheiluseurat, järjestöt, kulttuurilaitokset, seurakunnat ym.) kouluympäristö ja opintososiaaliset palvelut (kouluruokailu, tulkit) oppilaskohtaiset suunnitelmat palvelut (kouluterveydenhuolto, koulupsykologipalvelut koulukuraattoripalvelut, ohjauspalvelut) kodin ja koulun välinen yhteistyö Mittarit tuottavat kolmenlaista tietoa: Ensinnäkin ne tuottavat määrätyyppistä, ns. tosiasialuonteista tietoa. Tällöin tieto on samanlaista riippumatta siitä, kuka tiedon kirjaa tunnuslukujen ollessa lukumääriä. Toiseksi tietoa voidaan kerätä poissulkevalla tekniikalla: vastaus on tällöin kyllä tai ei. Esimerkiksi monikulttuurisuustaitojen kehittämissuunnitelma joko on tai ei ole kunnassa. Kolmas mittarityyppi tuottaa sopimuksenvaraista tietoa toiminnan keskeisistä suuntautumista koskevista tiedoista. 41

3 A. Maahanmuuttajien opetuksen kehittäminen kuntatasolla MITATTAVA KOHDE Kehittämisen tarpeet ja määrittely Järjestämisen ja tuottamisen resurssit 1. Vieraskielisten (äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi, saame) maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä ja osuus (%) kunnan perusopetuksen oppilaista kouluittain: a. -koulujen määrä, joissa 0 5 % mmtaustaisia oppilaita b. -koulujen määrä, joissa 6 10 % c. -koulujen määrä, joissa % d. -koulujen määrä, joissa % e. -koulujen määrä, joissa % f. -koulujen määrä, joissa % g. -koulujen määrä, joissa ei ollenkaan mmtaustaisia oppilaita h. h) -yläkouluiässä maahan tulleiden määrät i. -kieliryhmät ja oppilasmäärät 2. Henkilöstöresurssit määritellyissä ammattiryhmissä tai tehtävätyypeissä henkilötyövuosien lukumäärä a. johtamisen, suunnittelun ja seurannan resurssit htv/ mmt- oppilas b. suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen resurssit htv/ mmt-oppilas c. oman äidinkielen opetuksen resurssit htv/ mmt-oppilaan kieliryhmä d. perusopetukseen valmistavan opetuksen resurssit htv/mmt-oppilas e. erityisopetuksen resurssit maahanmuuttajien opetuksessa f. eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien kouluavustajien määrä g. tukiopetuksen resurssit maahanmuuttajien opetuksessa 3. Kunnassa maahanmuuttajien opetuksen koordinaattori / suunnittelija Päätoiminen Sivutoiminen htv 4. Kunnassa muut maahanmuuttajaopetuksen koordinaattorit/ suunnittelijat/ resurssihenkilöt Htv 5. Perusopetukseen valmistavan opetuksen maksimiryhmäkoko määritelty kunnassa Koko: 42

4 MITATTAVA KOHDE Järjestämisen ja tuottamisen resurssit 6. Maahanmuuttajataustaiset katsomusaineiden opetuksessa (ev.lut., ET, ortodoksi, islam jne) kunnassa Määrä Sisältö 7. Perusopetusiän ylittäneiden maahanmuuttajien perusopetuksen loppuunsaattamisen järjestelyt Omassa koulussa Aikuislukiossa Muualla, miten 8. Hakeeko kunta erillistä vieraskielisten opetukseen tarkoitettua valtionavustusta OPH:sta? Kuntakohtaisen perusopetuksen opetussuunnitelman osiot 9. Kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmassa on osiot a. kieli- ja kulttuuriryhmien/ maahanmuuttajien opetus b. suomi/ruotsi toisena kielenä c. oman äidinkielen opetus d. maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja vanhempien perehdyttäminen suomalaiseen kouluun, jatkokoulutusmahdollisuuksiin ja vaatimuksiin e. maahanmuuttajaoppilaiden arviointi f. aihekokonaisuus kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys / kulttuurinen monimuotoisuus 10. Kunnassa a. perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma b. oman äidinkielen opetuksen suunnitelma c. yhdenvertaisuussuunnitelma d. muu maahanmuuttajaopetukseen liittyvä suunnitelma: mikä? 43

5 MITATTAVA KOHDE Kuntakohtaiset maahanmuuttajien opetuksen kehittämisryhmät 11. Kehittämisryhmien olemassaolo maahanmuuttajaopetuksen ja monikulttuurisuuskysymysten kehittämiseen liittyen a. omassa kunnassa/seutukunnassa b. yli kuntarajojen toimiva 12. Kehittämisryhmän kokoonpano a. opetushenkilöstö b. kunnan opetustoimi c. muut kunnan hallinnonalat d. kunnan maahanmuuttokoordinaattori/ maahanmuuttajataustaisten opetuksen koordinaattori e. terveydenhuollon henkilöstö f. sosiaalihuollon henkilöstö g. nuorisotoimen henkilöstö h. vastaanottokeskukset i. oppilaiden huoltajat j. eri kieli- ja kulttuuriryhmien järjestöt ja yhteisöt (esim. oman äidinkielen, muun uskonnon opettajat, kulttuuriyhteisöt, uskonnolliset yhteisöt jne.) k. työelämän edustajat l. kolmas sektori, taide- ja kulttuurilaitokset, vapaa-ajan järjestöt kuten urheilujärjestöt yms. m. oppilaiden edustajat 13. Kehittämisryhmän kokoontumisaktiivisuus: tapaamiskertojen lukumäärä/ lukuvuosi Kehittämisen vaikuttavuus 14. Ilman päättötodistusta jäävät mmt-oppilaat a. ilman jatko-opiskelupaikkaa jäävät: osuus (%) vuosiluokasta b. perusopetuksen keskeyttäneet: osuus ( %) vuosiluokasta 44

6 B. Maahanmuuttajien opetuksen kehittäminen kouluyhteisö- tai yksikkötasolla MITATTAVA KOHDE Koulu-/yksikkökohtaiset suunnitelmat Koulu-/yksikkötason toimenpiteet kehittämisessä 15. Koulukohtaisen maahanmuuttajien opetusen kehittämisen vuosi-/ muun suunnitelman olemassaolo 16. Maahanmuuttajaopetukseen tai monikulttuurisuuteen liittyvä täydennyskoulutus kunnassa htp / lukuvuonna 20xx 20xx? 17. Käytetty aika ammattiryhmittäin a. Rehtori/koulun tai yksikön johtaja htv/ b. Koululääkäri htv/ c. Terveydenhoitaja htv/ d. Koulukuraattori htv/ e. Koulupsykologi htv/ f. Opettajat htv/ g. Koulunkäyntiavustajat htv/ h. Opinto-ohjaajat htv i. Muu henkilöstö htv/ 18. Keinot kehittää henkilöstön osaamista maahanmuutto- ja monikulttuurisuusasioissa a. Koulutukset b. VESO-päivät c. Monikulttuurisuustaitojen kehittämisryhmän työ d. Monikieliset koulua ja koulunkäyntiä koskevat materiaalit e. Internet-sivut f. Moniammatilliset kohtaamiset g. Kuntayhteistyö h. Tietoiskut i. Koulukohtaiset ohjeet j. Muu 19. Valmistavan opetuksen tarjoaminen koulussa 20. Suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen tarjoaminen koulussa: Montako viikkotuntia / oppilas 21. Oman äidinkielen tarjoaminen koulussa / kieliryhmä 45

7 MITATTAVA KOHDE Koulu-/yksikkötason toimenpiteet kehittämisessä 22. Omakielinen opetus 23. Oppilashuoltohenkilöstön koulutus maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohtaamiseen liittyen 24. Oman äidinkielen opettajien / maahanmuuttajataustaisten koulunkäyntiavustajien koulutus 25. Koulun monikulttuurisuustaitojen edistämistä suunnittelevan ryhmän kokoonpano a. Rehtori/koulun tai yksikön johtaja b. Terveydenhoitaja c. Oman äidinkielen opettajat d. Suomi/ruotsi toisena kielenä -opettajat e. Koulupsykologi f. Koulukuraattori g. Erityisopettaja h. Opinto-ohjaaja i. Luokanvalvoja(t)/opettaja(t) j. Koululääkäri k. Maahanmuuttajataustaiset vanhemmat l. Maahanmuuttajataustaiset oppilaat Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen henkilöstö 26. Monikulttuurisuustaidot (sosiaaliset, kielelliset, muut taidot) osana rekrytointikriteereitä uutta henkilöstöä haastateltaessa 27. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen henkilöstön aseman kehittämisen keinot kouluyhteisöissä: a. Monikieliset palaverit b. Henkilökunnan kieli- ja kulttuuri-illat c. Perehdyttämiskansiot d. Monikieliset koulua ja koulunkäyntiä koskevat materiaalit e. Muu 28. Henkilöstön perehdyttäminen maahanmuuttajien opetuksen kehittämisen kunta-/koulukohtaisiin suunnitelmiin Perehdytystapahtumien määrä/lukuvuosi (minimi kerta/lukuvuosi/ työntekijä) 46

8 Nivelvaiheyhteistyö 29. Kunnassa tehtävä yhteistyö eri nivelvaiheiden toimijoiden kanssa a. päivähoidon kanssa b. toisen asteen oppilaitosten kanssa c. vastaanottokeskuksen kanssa d. muiden toimijoiden kanssa: minkä? 30. Vaihtokeskustelut Vaihtokeskusteluiden määrä/vastaanottavien yksikköjen määrä 31. Tietojen toimittaminen oppilaan siirtymiseen liittyvät tiedot ja niiden toimittaminen/ opetusastetta vaihtavien määrä kotoutumissuunnitelmien tai vastaavien tekeminen 32. Maahanmuuttajien opetukseen liittyvät kodin ja koulun yhteistyötilaisuudet koulussa 33. Koulussa on oppilaita jatko-opintoihin ohjaava järjestelmä ja malli C. Yksilötason kehittäminen MITATTAVA KOHDE Kodin ja koulun yhteistyö Kouluympäristö Lukuvuosittaisten vanhempainvarttien määrä/oppilaiden määrä Kieli- ja kulttuurivähemmistöön kuuluvan perheen kohtaaminen omalla äidinkielellä/tulkkipalvelu Monikulttuurisuutta tukeva kouluympäristö: eri kieli- tai kulttuuriryhmän esiin pääseminen kouluvuoden aikana 47

1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja opetusjärjestelyt

1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja opetusjärjestelyt 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja opetusjärjestelyt Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Tampere 1.Johdanto... 2 2. Arvopohja: yhdenvertaisuus, tasa-arvo, kulttuurinen monimuotoisuus... 4 3. Opetuksen järjestäminen ja muut järjestelyt koulun

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA IISALMI

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA IISALMI MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA IISALMI 2007 2008 SISÄLLYS 1. Arvopohja... 3 2. Opetuksen järjestäminen koulussa / kunnassa... 3 3. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen oppilaan ja vanhempien

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Rehtori Pekka Männistön hyväksymä 30.8.2004, 187

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA. Rehtori Pekka Männistön hyväksymä 30.8.2004, 187 RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Rehtori Pekka Männistön hyväksymä 30.8.2004, 187 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMA...5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 6 1.3 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016. Regina Ruohonen 31.3.2013. Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio

SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016. Regina Ruohonen 31.3.2013. Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio RAISION KAUPUNKI SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 Regina Ruohonen 31.3.2013 Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio Sauvo Paimio Mynämäki Lieto Nousiainen Sisällysluettelo 1. Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

SUOMI JA RUOTSI TOISENA KIELENÄ -OPETUKSEN SEKÄ PERUSOPETUKSEN LOPPUVAIHEESSA SUOMEEN MUUTTANEIDEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN

SUOMI JA RUOTSI TOISENA KIELENÄ -OPETUKSEN SEKÄ PERUSOPETUKSEN LOPPUVAIHEESSA SUOMEEN MUUTTANEIDEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Raportit ja selvitykset 2013:13 Ulla Taipale-Lehto, Timo Bergman GRAAFISEN TEOLLISUUDEN OSAAMISTARVERAPORTTI Helena Korpela, Lucas Pardo, Pirjo Immonen-Oikkonen ja Leena Nissilä SUOMI JA RUOTSI TOISENA

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN OHJAUS MONIKULTTUURINEN OHJAUS 2011 SISÄLTÖ 3... Johdanto 4... Eri kieli- ja kulttuuritaustainen oppilas koulussa 7... Monikulttuurinen ohjaus ja opintojen tukeminen 11... Oppilaan- ja opinto-ohjaus lapsen ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN RAHOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNGIN RAHOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNGIN RAHOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007, 107, 109, 110

Lisätiedot

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa Kristiina Ikonen ja Liisa Jääskeläinen Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna 2006 Opetushallitus Kirjoittajat ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 978

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN

OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVA OPETUS HELI LISKI MAARIT PIHLAVA PIA VALONEN MARJAANA YLÖNEN Turun kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Mustalla painetut tekstit ovat Perusopetukseen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma KAUHAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 OPETUKSEN PERUSTEET...3 2 VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSJÄRJESTELYT...4

Lisätiedot

Sisältö. 5 Muut toimijat... 35

Sisältö. 5 Muut toimijat... 35 Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi Päivitys 2013 2017 Sisältö 1 Kotouttamisohjelman lähtökohdat... 4 1.1 Porvoolaiset maahanmuuttajat... 4 1.2 Uusi laki kotoutumisen edistämisestä voimaan

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma

Keravan kaupungin kotouttamisohjelma versio 3.10.2013 Keravan kaupungin kotouttamisohjelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Maahanmuuttajat Keravalla 3 Kotouttamistyön käsitteitä 4 Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PYYNIKIN KOULU

TAMPEREEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PYYNIKIN KOULU TAMPEREEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PYYNIKIN KOULU Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Rehtorin hyväksymä 26.9.2007, 299 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriön julkaisuja 2009:48 Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (11) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen. Sofia Joentakanen, 9 vuotta

Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen. Sofia Joentakanen, 9 vuotta Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen Sofia Joentakanen, 9 vuotta Opetussuunnitelman käyttäjälle Opetussuunnitelma on laadittu ja päivitetty vuosiluokille

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004 HÄMEENLINNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 JOHDANTO...4 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA...5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...

OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 Kärkölän peruskoulun opetussuunnitelma 2005 Sisältö OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ... 2 PERUSOPETUKSEN RAKENNE... 2 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot