Monikulttuurisuustaitojen. kouluyhteisössä. Alustava yhteenveto. Net Effect Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monikulttuurisuustaitojen. kouluyhteisössä. Alustava yhteenveto. Net Effect Oy 24.11.2008"

Transkriptio

1 Monikulttuurisuustaitojen nykytila kouluyhteisössä Alustava yhteenveto Net Effect Oy

2 Tausta Monikulttuurisuustaitojen nykytilaa kartoitetaan suunnitelmien asiakirja-analyysin, kuntakohtaisten dialogi-istuntojen ja kuntien itsearviointilomakkeiden avulla. Dialogi-istuntoja on toteutettu kappaletta (Jyväskylä ) Dialogi-istuntoihin on osallistunut 1-5 henkilöä: opettajia, rehtoreita, koordinaattoreita, päivähoidon johtajia ja muuta henkilöstöä sekä sivistys- / opetustoimen viranomaisedustajia. Vastaanotto on ollut erittäin hyvää, arviointiin on suhtauduttu myönteisesti. Ohjelma on koettu erittäin tarpeellisena kuntien parissa. Erityisesti pienten ja keskisuurten kuntien tarpeisiin ohjelma on vastannut hyvin 2

3 Johtajuus 1/2 Tärkeää on johdon vankkumaton tuki, ilman sitä on vaikea toimia. Suuressa osassa kuntia monikulttuurisuustaitojen kehittäminen on yhä opettajavetoista selkeää johtajuutta asialla ei ole. Kunnan päättäjjllä on useimmiten hyvää tahtoa, muttei määrätietoisuutta ja tarpeellista tietämystä kehittää monikulttuurisuustaitoja. Joissakin kunnissa koulujen opettajia, rehtoreita ja koordinaattoreita on kutsuttu valtuustojen ja lautakuntien kokouksiin kertomaan monikulttuurisuustaitotilanteesta (tai kokouksiin on itse päästy sinnikkäällä yrittämisellä). Rehtorit ovat arjen kohtaamisissa läsnä ja opettajien tukena (osallistuminen oppilaan tulokeskusteluun, ongelmien ratkominen, rasismitilanteet, vanhempainillat, juhlat) Myönteinen suhtautuminen ja asenteet tukevat tällä hetkellä ohjelman toteuttamista, haasteena kuitenkin ohjelman ja sitä myötä rahoituksen päättyminen: kuka ottaa vastuun kehittämistyöstä? PÄÄTÖKSENTEKIJÖIDEN HERÄTTELY TÄRKEÄÄ MONIKULTTUURISUUS- TAITOJEN KEHITTÄMISEKSI, VIREILLÄ PITÄMISEKSI JA TURVAAMISEKSI 3

4 Johtajuus 2/2 Vastuut: Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen on vastuutettu useimmissa kunnissa maahanmuuttajaopetuksen koordinaattorille (tai vastaavalle koordinaattorille) joko koulutasolla tai kunnan tasolla. Nimetyn koordinaattorin rooli on tärkeä: selkeä vastuu ja toimivalta kutsua koolle ja osallistua rehtorikokouksiin, tehdä salamatyötä eli tarttua ajankohtaisiin ja akuutteihin asioihin kouluyhteisöissä ja hallinnollisella tasolla. Osa koordinaattoreista oli erityisen hyvin verkostoituneita, osa taas veti kivirekeä yksin toiminta haavoittuvaista (esim. henkilöstövaihdokset, sairastumiset jne.) Johto ei tue millään lailla. Kaupungin monikulttuurisuustoimijat ovat verkostoituneet keskenään, vastuu verkoston toimimisesta on kokonaan itselläni ja muilla toimijoilla, ei ole ketään kenen kanssa neuvotella. 4

5 Toimintaperiaatteet ja strategia 1/2 Tällä hetkellä ohjelma vastaa erittäin hyvin monikulttuurisuustaitojen kehittämishaasteisiin kaikissa kunnissa erityisen hyvin ohjelma vastaa pienten ja keskisuurten kuntien tarpeisiin. Myös kunnissa, joissa maahanmuuttajaoppilaat ovat jo pitkään olleet arkipäivää, on kehittämistyö koettu tarpeelliseksi. Kunnassa on suhteessa paljon maahanmuuttajia, alkoivat tulla n. 10 v. sitten. Silloin ei ollut olemassa keinoja, jokainen päätti omalla tavallaan. Nyt ohjelman myötä syntyi koulutukset, varat, ohjausryhmä ja työryhmä, tästä ihmiset ovat alkaneet yhdessä työtä tekemään. Nyt kaikki koulut ovat mukana, nekin joissa ei ole maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Lähes tärkeimpänä pidettiin suurimmassa osassa kuntia monikulttuurisuustaitojen kehittämiseen liittyvien verkostojen luomista. Tärkeänä on pidetty myös S2-opetuksen ja valmistavan opetuksen kehittämistä, maahanmuuttajataustaisen oppilaan arviointikäytänteiden kehittämistä sekä materiaalien tuottamista ja hankintaa. 5

6 Toimintaperiaatteet ja strategia 2/2 Kehittämisohjelman tunnettavuus ja viestiminen Kuntien johdon osalta tietämys kehittämisohjelmasta ja sen tavoitteista kohtalaisen heikkoa. Koulujen tasolla ohjelmasta tietävät pääasiassa maahanmuuttajaopetuksen opettajat ja rehtori (S2-opetus, valmistava opetus, oman äidinkielen opetus). Ohjelman ja sen tavoitteiden tuominen muun opettajakunnan tietoisuuteen koetaan haasteelliseksi. Myös muu koulujen henkilökunta (ruokala, vahtimestarit, terveydenhoitajat, kuraattori, koulupsykologi) tietää suppeasti ohjelmasta ja sen tavoitteista. Huom! Oppilashuolto on hyvin mukana. Joissakin kouluyhteisöissä ohjelmasta, edistymisestä sen toteuttamisessa sekä tavoitteista viestitään säännöllisesti opettajankokouksissa. Ohjelmasta viestitään suurimmaksi osaksi rehtorikokouksissa, S2-opettajien kokouksissa sekä valmistavien opettajien kokouksissa. Monikulttuurisuustaitojen kehittämisestä viestiminen koko kouluyhteisön tietoon koettiin olennaiseksi tekijäksi ohjelman onnistumisen näkökulmasta. 6

7 Henkilöstö 1/2 Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen ja osaaminen Henkilöstön osaamisen näkökulmasta monikulttuurisuuskysymykset on usein kirjattu kunnan strategiaan. Tällä hetkellä monessa kunnassa on perustettu uusia virkoja tai otettu avustajia ohjelman herättämänä (esimerkiksi retuperällä ollut S2- opetuksen tilanne on parantunut). Monikulttuurisuustaitoihin liittyvää osaamista ei lähes missään kunnista oltu kartoitettu tai tunnistettu systemaattisesti (hajanaisia kyselyitä koulutustarpeista tehty) HUOM! Eikö tämä olisi tie osoittaa monikulttuurisuustaitojen kehittämisen tarpeellisuus? Henkilöstöllä on hyvät mahdollisuudet osallistua koulutukseen kuitenkin usein vain aktiiviset osallistuvat. Miten saadaan vähemmän aktiiviset ja todella koulutusta tarvitsevat koulutukseen? VINKKI: Osoittaminen & velvoittaminen: muutamissa kunnissa tiettyihin koulutuksiin velvoitettiin tai esimerkiksi luotiin positiivista painetta koulujen rehtoreihin kysymällä ja pyytämällä uusia osallistujia koulutuksiin. 7

8 Henkilöstö 2/2 Osaamista kehitetään myös erilaisten vertaistuki- ja oppimisverkostojen avulla (esim. työryhmä, koulujen sisäiset maahanmuuttajaopetuksen työryhmät, kiertävät / konsultoivat opettajat, resurssirenkaat) Haasteeksi koettiin oman äidinkielen opettajien asema: Usein vain muutamia tunteja koululla ja usein vielä virka-ajan päätyttyä Pätevien opettajien rekrytointi hankalaa etenkin pienissä kunnissa ja pienten kieliryhmien osalta Palkitseminen Monikulttuurisuustaitojen kehittämisestä vain vähän palkitsemismekanismeja. Monikulttuurisuuskysymyksiä on vaikeaa haastateltavien mielestä nostaa erityisasemaan (vaikka monen mielestä pitäisikin). Muutamissa kunnissa käytössä olevia palkitsemiskeinoja: TVA-lisät Palkkiot iltaistunnoista, kokouksista Sijaisjärjestelyt Monikulttuurisuuspalkinto 8

9 Kumppanuudet ja resurssit 1/2 Nykyiset kumppanit: Suuressa osassa kuntia luotu hyvinkin laajoja verkostoja HYVÄ SAAVUTUS Ohjelman ohjausryhmät aktiivisia ja moniammatillisia (eri koulujen rehtoreita, maahanmuuttajaopetuksesta vastaavia opettajia, oppilashuollon edustajia, hallinnon virkamiehet, joissakin myös alla listattuja toimijoita). Ohjausryhmän lisäksi mukana monikulttuurisuustaitojen kehittämisessä mm. nuorisotoimi, kulttuuritoimi, vastaanottokeskukset, maahanmuuttajatoimistot, järjestöt (MLL, Setlementti, maahanmuuttajayhdistykset, vanhempainyhdistykset), urheiluseurat, kirjastot, ammattikorkeakoulut, seurakunnat, toiset kunnat joissakin jopa yritykset. Ohjausryhmä on monessa kaupungissa ja kunnassa muodostunut todelliseksi monikulttuurisuustaitojen kehittämisryhmäksi ja päätöselimeksi Onko virallista valtuutusta ja toimivaltaa linjata, vastuuttaa ja päättää asioista? Resurssit Resurssit koetaan ohjelman ansiosta riittäväksi Entä jatkossa? Toisissa kouluissa tilat maahanmuuttajaopetukselle ovat kiertävät tai sijoitettuna koulun sivurakennukseen. Toisissa kouluissa tiedostetusti maahanmuuttajaopetuksen luokka on sijoitettu keskelle koulua Monikulttuurisuustaitojen kehittämiseen liittyvää materiaalia on monessa koulussa kerätty kohtalaisen hyvin (kirjallista, atk-pohjaista, videoneuvottelut, neuvottelupuhelut). Haasteena materiaalin kokoaminen yhteen paikkaan, materiaalin olemassa olosta tiedottaminen ja siitä vastuuttaminen (esimerkiksi verkkopohjainen ratkaisu). 9

10 Prosessit ja toimintatavat 1/2 Systemaattisia koko kunnan yhteisiä monikulttuurisuustaitojen kehittämiseen liittyviä toimintatapoja hyvin vähän toiminta ja sen kehittäminen on koulukohtaista. Toimintatapojen ja käytänteiden tunnistaminen, nimeäminen, yhtenäistäminen ja levittäminen ovat VASTA ALKAMASSA TÄRKEÄÄ JATKAA TYÖTÄ! Kävimme oman koulun toisen opettajan kanssa läpi suunnitelman: meillä oli huomattavan erilaiset näkemykset koulun käytänteistä: KESKUSTELU ON ollut HYVÄ, se on ollut voimaannuttavaa ja herkullista. Päästään yhteen yhteiseen näkemykseen. Tällä hetkellä toimintatapoja kehitetään lähinnä ohjelman ohjausryhmässä (tai koulukohtaisesti maahanmuuttajaopetuksen työryhmissä), mutta mikä on näiden valta ja asema linjata käytänteitä ja toimintatapoja kaikkien koulujen tasolla? Joissakin kouluissa oman äidinkielen opettajia kutsuttiin aktiivisesti osallistumaan opettajankokouksiin kokoukset pyritty tekemään osallistujaystävällisiksi myös vieraskielisille. VINKKI: opettajakokousten järjestäminen epämuodollisemmin oman äidinkielen opettajien kanssa kahvitellen ja tutustuen 10

11 Prosessit ja toimintatavat 2/2 Joissakin kouluissa nivelvaihe hoidettu systemaattisesti: oppilaan mukana kulkevat aina kansiot esiopetuksesta perusopetukseen. Toisissa taas tieto menee suullisesti - jos menee. Oppilasta koskeva tiedonkulku koulun sisällä on vaihtelevaa: joissakin kouluissa opettajien vartit päivittäin, epävirallinen ja sujuva kommunikaatio toimii eri opettajien välillä Joissakin tieto kulkee vasta, kun on ongelmia. Haasteena koko opettajakunnan asenteiden saaminen myönteisiksi ja sitoutuneiksi. 11

12 Yhteenveto Vahvuudet tällä hetkellä Toiminnalle selkeä tarve ja se koetaan tärkeäksi Hyvin toimivat laajat verkostot Virkoja perustettu Monikulttuuriruustaitojen kehittämiseen ollaan heräämässä ja herättelemässä Innostuneet ja osaavat toimijat Kuntarajat ylittävä yhteistyö Haasteet Toimintatapojen tunnistaminen mikäli toiminta ei ole tiedostettua, ei sitä myöskään voida kehittää Kehittämissuunnitelman viestiminen ja levittäminen laajemmin kouluyhteisössä ja kunnan johdolle Henkilöstön osaamistarpeiden tunnistaminen erittäin tärkeää luo perustaa kehittämistoimenpiteille Materiaalien kerääminen yhteen paikkaan ja siitä tiedottaminen Muilta kunnilta voi oppia ja hyödyntää kehitettyjä käytäntöjä jokaisen ei tarvitse keksiä pyörää aina uudestaan!! Henkilösidonnaisuus joissakin kunnissa 12

VAKKA-SUOMEN OPISKELUHUOLTOHENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN

VAKKA-SUOMEN OPISKELUHUOLTOHENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN VAKKA-SUOMEN OPISKELUHUOLTOHENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN TYKES-HANKKEEN (1.8.2007 31.12.2008) LOPPURAPORTTI / PROJEKTINUMERO T70079 1. Johdanto Vakka-Suomen hyvinvointipoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Tampere 1.Johdanto... 2 2. Arvopohja: yhdenvertaisuus, tasa-arvo, kulttuurinen monimuotoisuus... 4 3. Opetuksen järjestäminen ja muut järjestelyt koulun

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

9[Þ:,ibüiriüï.îfiì E E [J lta

9[Þ:,ibüiriüï.îfiì E E [J lta Elinkeino', lìikcnrrc ja 9[Þ:,ibüiriüï.îfiì E E [J lta ympäristökesklrs LP IuroDp o 5o!iiihnilrårtD P alay a toimij oiden tapaaminen KE S KI- P oh JANMAAN AMMATTIOPI STO LIA, Hyvinvointiala, Terveystie

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio

Salon kaupungin lukiot. Laatukäsikirja. Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Salon kaupungin lukiot Laatukäsikirja Common Assessment Framework (CAF) Halikon lukio Perniön lukio Salon lukio Salon aikuislukio Sisältö 1 JOHTAJUUS 1 JOHTAMISEN YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1 1.1 Organisaation

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA Evankelisten kansanopistojen laatu- ja kehittämishanke 2010-2011 Loppuraportti 25.4.2012 Sirkka Hokkanen verkostovastaava 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot