10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi"

Transkriptio

1 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Koulutuksen järjestäjä osallistuu lisäksi toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Paikallinen arviointi on jatkuvan kehittämisen kohteena ja opetussuunnitelman toteuttamisesta tiedotetaan päivähoito ja koulutuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon säännöllisesti. Kehittämis ja arviointityö perustuu Pietarsaaren kaupunginvaltuuston hyväksymiin Pietarsaaren koulutustoimen suunta vuosille , perusopetuksen ja lukiokoulutuksen strategiset tavoitteet ja siihen liittyvään Arviointi Pietarsaaren perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Arvioinnin tulee olla jatkuvaa ja koskea kaikkea koulun toimintaa. Osa arviointitiedosta dokumentoidaan ja välitetään edelleen arviointitietoa tarvitseville ja siitä kiinnostuneille, esimerkiksi kodeille ja koulun ylläpitäjälle. Osa arvioinnista on suullista palautekeskustelua, joka johtaa tarvittaessa heti parannuksiin. Arviointia varten laaditaan lomake ja nimetään arvioinnin toteuttamisesta vastaava henkilö tai ryhmä. Arviointiprosessi on sidottu opetustoimen taloudelliseen suunnitteluun, jolloin koulutuksen ylläpitäjällä on mahdollisuus suunnata voimavaroja arvioinnin esille tuomiin, kehittämistä ja parantamista vaativiin kohteisiin. Koulut ottavat kuntakohtaisen arvioinnin huomioon siltä osin, kun ohjeita annetaan lukuvuoden aikana Koulukohtainen arviointi Jokaiseen kouluun laaditaan oma koulukohtainen arviointisuunnitelma, jossa vuosittain määritellään muun muassa arviointikohteet, arvioinnin ajankohta, miten arviointi tapahtuu ja mitä siitä seuraa. Arviointisuunnitelma voi olla osa koulun vuosisuunnitelmaa. Arvioinnin avulla selvitetään vastaako kasvatus ja opetustyö sille asetettuja tavoitteita. Suunnitelmallisen arvioinnin avulla pyritään lisäämään koulun henkilökunnan, oppilaiden, vanhempien ja sidosryhmien tietoisuutta yhteisistä tavoitteista ja päämääristä. Se, mihin ihmis, tiedon ja oppimiskäsitykseen perustamme kasvatus ja opetustyömme, määrittää koulun käytänteitä. Opettaja ja rehtori arvioivat paitsi omaa työtänsä myös yhteistyötä muun henkilöstön, huoltajien ja koulutyötä tukevien yhteistyökumppaneiden kanssa.

2 On tärkeää arvioida oppimisympäristön toimivuutta sekä psyykkisistä että fyysisestä näkökulmasta. Opiskelun tukitoimia sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyjä arvioidaan säännöllisesti. On tarpeen miettiä, kohdennetaanko käytössä olevat koulun resurssit tarkoituksenmukaisesti. Arviointisuunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnista tehdään aina johtopäätökset, joiden avulla laaditaan joko yksilöä tai yhteisöä koskevat kehittämissuunnitelmat Opetussuunnitelman arviointi Opetussuunnitelma on jatkuvan arvioinnin kohteena. Kaiken kasvatus ja opetustyön perustan muodostavat arvot ja toiminta ajatus, joiden pohjalta käydään arviointikeskustelua säännöllisesti vuorovaikutuksessa kotien kanssa. Opetussuunnitelmatyö ja siihen liittyvä arviointi on jatkuva prosessi kasvatus ja opetustyön kehittämiseksi. Kehittämistyötä voidaan kuvata syklinä, jossa arviointia seuraavat aina uudet kehittämishaasteet. Koulujen opetussuunnitelman arvioinnin helpottamiseksi tämän opetussuunnitelman liitteenä on lomake, jonka avulla koulut voivat tehdä analyysin opetussuunnitelmansa toimivuudesta ja sisällöstä kehittämisen pohjaksi. Arviointiin kuuluvat ainakin seuraavat näkökulmat: Koulutuksen järjestäjän arviointi, kuten järjestelmän ja opetuksen toimivuus, opetuksen tuottamat tulokset ja taloudellisuus suhteessa tuloksiin Arvojen ja visioiden toteutuminen, kuten miten linjaperiaatteet toteutuvat, miten sovitut arvot näkyvät käytännössä ja miten yhteistyö on toteutunut Opetussuunnitelman arviointi, sen käyttökelpoisuus ja toteutuminen opetuksessa, sekä sen toimivuus arviointi ja kehittämisprosessin tukena Opetuksen arviointi, kuten lapsilähtöisyys, eheyttäminen, oppimisympäristöt, opettajien täydennyskoulutus ja työn kehittäminen Työyhteisön toimivuuden arviointi, kuten johtaminen, työn organisointi ja yhteistyön toimivuus Opettajan työskentely, kuten herkkyys oppilaan yksilöllisille tarpeille, havainnointi, vuorovaikutus ryhmässä, toiminnan suunnittelu sekä yhteistyö kotien ja työtovereiden kanssa

3 Liitteet Näkymä koulupuistoon 1. Perusopetuslaki Perusopetusasetus Perusopetusasetus, tunnit ja tuntimäärät 4. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet Määräys , OPH 7. Lisäopetuksen perusteet 8. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 9. Liite määräykseen 42/011/2003 esiopetuksen opetusuunnitelman perusteisiin: muutokset, OPH 10. Käsitteistöä ja selityksiä 11. Arvokeskustelun tulokset Pietarsaaren suomenkielisissä kouluissa 12. Arvokeskustelun virikemateriaalia 13. Oppiva organisaatio 14. Yhteistyökykyisyyteen ja yhteisvastuuseen kasvaminen toiminnallisena prosessina 15. Opetushallituksen suositus maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi 16. Lomake ensimmäisen. luokan alkaessa vanhempainiltaa varten 17. Opettajan havainnointilomake 1.( 1. luokka) 18. Opettajan havainnointilomake 2. ( 1. luokka) 19. Oppilaan itsearviointilomake koulutyöstä 1. (1. luokka) 20. Oppilaan itsearviointilomake koulutyöstä 2. ( 1. luokka) 21. Oppilaan itsearviointilomake koulutyöstä 1. (2. luokka) 22. Oppilaan itsearviointilomake koulutyöstä 2. (2. luokka) 23. Kysely 1. luokkalaisille 24. Kysely 1. luokkalaisten huoltajille 25. Kysely 1. ja 2. luokkalaisten huoltajille 26. Esiopetuksen opetussuunnitelman saatesanoja lapselle 27. Koulujen kriisisuunnitelma 28. Kouluyhteisö ja kriisitilanteet: taustatietoa, lähteitä ja linkkejä 29. Mielenterveysongelmat koulussa, toimintaohjeet 30. Toimintasuunnitelma: Ennaltaehkäisystä hoitoon 31. Toimintasuunnitelma: Kokeilusta käyttöön 32. Tupakointi oppilaitoksissa 33. Oppilashuollon yhteystiedot 34. Huumeryhmän jäsenet 35. Tarkennus mielenterveyslaista 36. Muistio oppilas ja opiskelijahuoltoa, kodin ja koulun/oppilaitoksen yhteistyötä sekä turvallisuutta koskevista lakimuutoksist, OPH 37. Ilmoitus väkivaltatapauksissa, toimintaohjeet Excel muodossa 38. Ilmoitus väkivaltatapauksissa, toimintaohjeet Word muodossa 39. Hojks suunnitelma 40. Hojks malli 41. Lisätietoa kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisemisestä, linkkejä 42. Kielitaidon tasojen kuvausasteikko 43. Tiedote käsityön opetuksen muutoksista, OPH 44. Usko, toivo, rakkaus: historia ja taustaa 45. Lähteet 46. Lomake opetussuunnitelman arviointiin 47. Todistusmallit

4 Tästä se alkaa

5