1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA"

Transkriptio

1 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, joita ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen joka pitää sisällään koulupsykologi ja -kuraattoripalvelut. Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä. Oppilashuollossa tehtävänä on seurata jokaisen oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarvittaessa tukea oppilasta ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhteistyössä huoltajien kanssa. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien hyvinvointia sekä huolehditaan siitä, että oppilaan yksilölliset kasvuun ja kehitykseen sekä terveyteen liittyvät tarpeet otetaan huomioon koulun arjessa. Tarkoituksena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille, joiden toiminnassa on tärkeää myönteinen asenne, välittämisen ilmapiiri ja puheeksi ottamisvalmiudet. Oppilashuollolla tarkoitetaan siis oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista ja turvaamista. Koulun oppilashuoltotyötä koordinoi ja ohjaa moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen, nuoren ja huoltajan kunnioittaminen sekä osallisuuden tukeminen. Opettaja on keskeinen oppilaan tukija ja huolen havaitsija koulun arjessa. Opettaja tuo oppilashuoltotyöhön omat kokemuksensa oppilaan vahvuuksista ja haasteista koulutyön sujumisessa. Opettaja on ensisijaisessa asemassa varhaisen mukaantulon toteutumisessa ja yhteistyön kehittäjänä kodin ja koulun välillä. Opettajat voivat omassa työssään toimia toistensa työpareina ja jakaa kokemuksiaan oppilaan tukemisessa ja yhteistyössä kodin kanssa. Vertaistuen käyttö opettajien kesken tukee omaa ammatillista työtä haasteellisissa tilanteissa. Kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja. Käsiteltäessä yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä kirjataan asian vireillepanija, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallistuneet sekä se, mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu. Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä opetuksen järjestäjä. Oppilashuoltotyöstä ja sen menettelytavoista tulee antaa tietoa oppilaalle ja huoltajalle. Huoltajalle tulee antaa tietoa myös siitä, miten oppilasta koskevan oppilashuollollisen asian vireillepano ja valmistelu tapahtuu. Koulunjohtaja / rehtori vastaa oman koulunsa oppilashuoltotyön toteutumisesta ja oppilashuoltoryhmän toiminnasta.

2 2. OPPILSHUOLLO KEIOT J KESKEISET KÄSITTEET KEIOT ennaltaehkäisy, varhainen tukeminen ja puuttuminen oikea-aikainen ja oikeanvahvuinen tuki yhteistyö huoltajien kanssa toimiva moniammatillinen oppilashuoltotyö nivelvaiheyhteistyö oppimispolun eri vaiheissa toimiva yhteistyö eri hallinnonalojen välillä toimintasuunnitelma ja oppilashuollon toimintamallit hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin ja -ympäristön järjestäminen KESKEISET KÄSITTEET: Oppilashuolto = kokonaisvaltainen päivittäinen oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen ja turvaaminen, joka kuuluu jokaiselle koulussa toimivalle aikuiselle Oppilashuoltoryhmä = moniammatillinen työryhmä joka koordinoi ja kehittää oppilashuoltotyötä koulussa OPPILSHUOLTORYHMÄ TÄTÄ VIELÄ MUOKT Rehtori Psykologi Opettaja Terveydenhoitaj a Oppilas ja huoltaja Luokanvalvoja Kuraattori Erityisopettaja Oppilaanohjaaja

3 Jokaisella koululla toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka pääasiassa vastaa koulun oppilashuollon toimivuudesta ja kehityksestä. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilashuoltotyötä ja edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia. Tehtävänä on myös etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi, mm. käsitellä ja tehdä selvityksiä oppilaalle annettavan tehostetun tuen ja erityisen tuen päätösten yhteydessä. Oppilashuoltoryhmän kokouksista pidetään muistiota, joka on salassapidettävä, jos se sisältää yksittäisen oppilaan tietoja. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukukaudessa. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat koulunjohtaja / rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja sekä yläkoulun ryhmään lisäksi apulaisrehtori ja oppilaanohjaajat. Luokanopettajat / luokanvalvojat ovat mukana tapauskohtaisesti esim. oman luokan tilanteen käsittelyssä sekä tapauskohtaisesti voi mukana myös olla muita viranomaisia ja asiantuntijoita, esim. opettajia, koululääkäri ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Oppilashuoltoryhmän työssä tulee erottaa yleiset hyvinvointiin ja opetukseen liittyvät asiat sekä yksittäistä oppilasta koskevat asiat, joiden käsittelyssä on huomioitava salassapitoon liittyvät säädökset sekä tiedottaminen huoltajille. Yksittäisen oppilaan asioiden jatkokäsittelyyn osallistuu pääsääntöisesti vain osa oppilashuoltoryhmän jäsenistä. Jokainen koulu raportoi sivistyslautakunnalle lukuvuosittain oppilashuollollisten toimenpiteiden onnistuneisuudesta.

4 IVELVIHEYHTEISTYÖ Esiopetuksesta perusopetukseen Oppilasta tuetaan koulun nivelvaiheissa perusopetuksen sisällä ja sen päättövaiheessa moniammatillisella yhteistyöllä. Perusopetuslailla (642/2010) on säädetty oppilashuollosta, henkilötietojen salassapidosta ja käsittelystä sekä tietojensaantioikeudesta. Tähän lakiin nojaten perusopetuksen sisällä tiedonsiirto on oppilashuollossa esteetöntä opetuksen järjestämiseen liittyvien välttämättömien tietojen osalta. lakoulusta yläkouluun Pääasiassa oppilaanohjaaja, erityisopettaja ja koulukuraattori tekevät yhteistyötä luokanopettajien kanssa, kun oppilaita ohjataan opintopolulla eteenpäin. Oppilaanohjaaja pitää kuudennen luokan oppilaille oppitunnin yläkouluun siirtymisestä ja opiskelusta yläluokilla. Käsiteltäviä asioita voivat olla esim. aineenopettajajärjestelmä, opiskeltavat aineet, opiskeluun liittyvät vaatimukset, luokanvalvojan rooli, muu koulussa oleva tuki oppilaalle, tutustumisillan ajankohta ja koulun nettisivut. Oppilaanohjaaja keskustelee luokanopettajan kanssa ja kartoittaa tuen tarpeet. Erityisopettaja neuvottelee erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tuen tarpeesta ja antamisesta. Tulevat seitsemäsluokkalaiset tutustuvat yhdessä vanhempien kanssa yläkouluun kevään aikana järjestetyssä tilaisuudessa. Tilaisuudessa rehtori yhdessä oppilaanohjaajien, luokanvalvojien ja mahdollisesti koulun muun henkilökunnan kanssa kertoo seitsemännelle luokalle siirtymiseen liittyvistä asioista sekä opiskelusta yläkoulussa. Yläkoulusta toiselle asteelle Peruskoulun päättövaiheessa oppilasta ohjataan ja tuetaan jatko-opiskeluvalinnoissa sekä häntä ohjataan käyttämään opetus- ja työhallinnon sekä muita yhteiskunnan tarjoamia ohjaus, neuvonta ja tukipalveluita. Oppilaanohjaaja keskustelee jokaisen oppilaan kanssa henkilökohtaisesti. Myös terveydenhoitajalla on oppilaan jatko-opintoihin vaikuttavaa tietoa. Koska kaikkien opettajien tehtävä on ohjata oppilasta oppiaineensa opiskelussa, oppilaalle kertyy monesta suunnasta käsitys omasta suunnasta toisella asteella. Erityistä tukea tarvitsevia ohjataan käyttämään yhteisvalinnassa joustavaa hakua. Ilman jatko-opiskelupaikkaa jääneet oppilaat voivat ottaa yhteyttä oman koulunsa oppilaanohjaajaan yhteishaun tulosten julkistamispäivänä tai heti sen jälkeen. Jälkiohjauksessa tiedotetaan vielä tarjolla olevista koulutusmahdollisuuksista. Peruskoulun jälkeen oppilaanohjaaja, erityisopettaja sekä koulun oppilashuoltoryhmän muut jäsenet kartoittavat syksyisin toiselle asteelle siirtyneet tukea tarvitsevat nuoret. Tällöin voidaan keskustella yhdessä toisen asteen opiskelijahuoltoon kuuluvien kanssa oppilaan koulunkäyntiin liittyvästä tukemisesta. Yhteistyössä koulun erityisopetus- ja /tai muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa oppilaanohjaaja huolehtii tarvittaessa oppilaita koskevien tietojen siirrosta toisen asteen oppilaitoksiin.

5

6 OPPILSHUOLLO TOIMITMLLIT PERUSKOULUSS Ennalta ehkäisevä työ Varhainen tukeminen ja puuttuminen Siirtopalaverit nivelvaiheissa Havainto Opettajalla tai muulla koulun aikuisella herää huoli oppilaan hyvinvoinnista. Tilanteen arviointi/konsultointi Huolen havaitsija keskustelee oppilashuoltoryhmän jäsenten/jäsenen kanssa toimintatavoista. Tilanteen arviointi oppilashuoltoryhmässä OHR sopii jatkotoimet, vastuuhenkilöt ja tiedottamisen. euvottelu ja toimenpiteet OHR:n sopimat vastuuhenkilöt neuvottelevat oppilaan ja huoltajan kanssa. Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa Tarvittaessa oppilas ohjataan huoltajan kanssa saamaan apua muilta tahoilta. Tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus. Seuranta ja arviointi Säännöllinen seuranta ja arviointi tuen tarpeesta sovitusti MUOKT Y H T E Y D E P I T O O P P I L J H U O L T J I E K S S

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä,

Lisätiedot

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa KT Helena Kasurinen Opetushallitus Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa Johdanto Peruskoulun tulisi taata oppilailleen välittävä ja turvallinen oppimisympäristö. Perusopetuslaki

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa.

Mikäli oppilas on poissa koulusta sairauden tms. syyn vuoksi, niin pyydämme vanhempia aina ilmoittamaan asiasta esim. reissuvihossa. KOULUN TYÖAJAT JA LOMAPÄIVÄT 8.8 koulu alkoi 14.-18.10 viikko 42 on syysloma 6.12 Itsenäisyyspäivä (perjantai) on vapaapäivä 20.12 perjantai on syyslukukauden viimeinen työpäivä 2.1. kevätlukukausi alkaa

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot