KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 sivu KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysosasto Hallinto ja projektit 405 Työllisyyden hoito 410 Sosiaalipalvelut 440 Terveydenhuolto 450 Hoiva ja hoitotyönpalvelut 460 Vammaispalvelut SIVISTYSLAUTAKUNTA 29 Sivistysosasto 500 Hallinto ja projektit 505 Varhaiskasvatus 510 Perusopetus 520 Lukio 535 Kansalaisopisto 540 Musiikkiopisto 550 Vapaa-aika 595 Ruokapalvelu TEKNINEN LAUTAKUNTA 42 Tekninen osasto 700 Hallintopalvelut 710 Maankäyttö 730 Kiinteistöt 750 Kunnallistekniikka 770 Vesihuoltolaitos 780 Pelastustoimi 790 Yritystilat

2 2 HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE TOIMINTA-AJATUS Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toiseen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. Hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. 100 Vaalit Vaalit tulosalueen tehtävänä on vastata valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisestä Kemijärven kaupungissa. 150 Tilintarkastus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä. 200 Yleishallinto Yleishallinnon tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, konsernia ohjaavien sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuudesta, osastojen ja toimielinten tukemisesta johtamisessa, kehittämisessä, valmistelussa ja täytäntöönpanossa, kaupungin talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja yleishallinnon toiminnasta sekä kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta, päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. Yleishallintoon sisältyvät yleisjohdon, yhteisöpalvelujen, hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelujen ja muun yleishallinnon kustannukset.

3 3 230 Elinkeinojen edistäminen Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Tarvitsemme riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten liiketoiminnan kehittymistä. Alueelle tarvitaan uusia yrittäjiä jo toimivien yritysten jatkajiksi. Uusia yrittäjiä tarvitaan myös tuomaan uutta pääomaa sekä uudenlaista ja erilaista osaamista alueelle. Etabloutumisen tukeminen eri tavoin on elinkeinojen edistämisen osalta tärkeä tehtävä. Alueella meneillään olevat isot investointihankkeet mahdollistavat osaltaan alueen teollisen- ja palveluliiketoiminnan monipuolistumisen ja kasvamisen. Elinkeinojen edistämiseen sisältyy maaseutuhallinnon, elinkeinopalveluiden, hankkeiden omarahoituksen, tapahtuma-avustusten sekä Kemijärven Kehitys Oy:n ostopalvelusopimuksen kustannukset. Kemijärven Kehitys Oy:n strategiassa esiin tuodut kehittämissuunnitelmat otetaan huomioon vuoden 2015 aikana. 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT Hallinto-osasto 100 VAALIT (TUA) Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen toimittaminen Päätetty yleiset ennakkoäänestyspaikat, määrätty ennakkoäänestyspaikkoina toimivat sosiaalihuollon toimintayksiköt ja äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat, asetettu vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta sekä toimitettu vaali lakien ja 150 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 200 YLEISHALLINTO (TUA) 2000 Yleisjohto (TY) Toimivat ja laadukkaat palvelut asetusten mukaan. Arviointikertomuksessa esiin tulleiden huomautusten määrä Kaupunkistrategian toteuttaminen v lopulla hyväksytyn kaupunkistrategian 2020 toimenpideohjelman ja mittareiden laatiminen ja toimenpiteiden Strategian painopistealueiden toteuttaminen ja arviointi Organisaatio- ja palvelurakenneuudistus Organisaatio- ja palelurakenneuudistuksen johtaminen ja muutosviestintä 2010 Yhteisöpalvelut (TY) Kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen toiminnassa näkyväksi kaupungin Päätökset valitusta organisaatiovaihtoehdosta Maksuosuudet suhteessa kaupungin saamiin

4 4 Toimivat ja laadukkaat palvelut 2020 Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut (TY) Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö edunvalvonta ja palveluiden tuottaminen taloudellisesti Henkilöstömenojen vähentäminen ja tuottavuuden parantaminen strategiakaudelle valmisteltavalla henkilöstöohjelmalla Osaamiskartoitus sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen Henkilöstöraportoinnin kehittäminen johtamisen välineeksi Työsuojelun toimintaohjelman toteuttaminen palveluihin, neuvottelut maksuosuuksien tasosta Henkilöstökustannukset, sairauspoissaolot pv/hlö Osaamiskartoitus toteutettu Koulutusrahaan oikeuttavat koulutuspäivät (kpv) ja saatu koulutuskorvaus ( ) Uusi raportointijärjestelmä käytössä Ohjelman mukaiset toimenpiteet toteutettu Tasapainoinen kuntatalous Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti ja kustannusvastaavasti Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon prosessien uudistaminen 2030 Muu yleishallinto (TY) Viihtyisä elinympäristö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen organisaatio- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttaminen suunnitelman työstäminen v aikana osana organisaatiouudistusta Ystävyyskaupunkitoiminta nykyisten ystävyyskuntien kanssa Avustustoiminta kylille päätökset uudesta organisaatiosta v syksyllä, palvelurakenteen toimintojen uudistaminen prosessit toiminnassa v alussa Ystävyyskuntavierailujen määrä Avustuskäytännön kehittäminen Hyvinvointi- ja turvallisuusneuvottelu-kunnan toiminta 2040 Joukkoliikenne (TY) Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen tukeminen ja tarjouskilpailun toteuttaminen 2050 Tietohallinto /TY) Tietohallinnon toiminnan tehostaminen, prosessien päivittäminen vastaamaan Saavutettavuus tulevaa organisaatiota ja koulutukset Hyvinvointi- ja turvallisuus-suunnitteluyhtei styön vahvistaminen Matkustajat/ vuoro Matkat/ kk Tuet/vuoro Uusi tietohallinnon toimintamalli ja koulutussuunnitelma valmiina ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN (TUA) 2300 Elinkeinopalvelut /TY Aktiivinen elinkeinoelämä Asiakastyytyväisyyden lähtötilan mittaaminen jatkokehittämistä ja seurantaa varten Yrityspalveluiden kehittäminen, sopimukset naapurikuntien kanssa Toimintasuunnitelma ja sen toteuttaminen yhdessä Asiakastyytyväisyystutkimus ja lähtötila-analyysi tulevaa varten Sopimus aikaan alkuvuonna ( mennessä) Toteutuneet toimenpiteet

5 5 yhteistyökumppaneiden kanssa (omistajanvaihdokset erityisesti) Aktivoituminen kentälle Asiakaskäyntien ja yhteydenottojen määrä 2320 Kehittämishankkeet /TY Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille (ideat toimijoilta) Yrityslähtöisten hankkeiden toteuttaminen Yhteistyöhankkeissa selkeät toimenpiteet alueelle ja alueen yrityksiin. Elinkeinopalveluilla aktiivinen rooli Selvitetään Kemijärven Kehitys Oy:n strategian toteutumisen edellytykset Maaseutupalvelut / TY Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki vastaa yksikön toiminnasta. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Koulutus. Hanketoiminnan hyödyntäminen. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Kylien välinen yhteistyö. Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus. Toimintaryhmätyö. Hankkeiden volyymi ja vaikuttavuus Sitoutuneet yritykset Hankkeiden määrä. Tulokset ja tehdyt toimenpiteet Strategian toteutuminen ja tehdyt toimenpiteet Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Yleishallinto TPE 2014 TA 2015 henkilöstöpalvelut sairauspoissaolot sairauspoissaolot 17,1 pv/hlö pv/hlö talouspalvelut tietohallinnon toiminnan tehokkuus tietohallinnon kustannukset koulutusrahaan oikeuttavat koulutuspäivät (kpv) ja saatu koulutuskorvaus ( ) prosessien uudistaminen, henkilöstömäärän vähennys yhdellä Sovellusmäärän järkeistäminen, prosessien joustavuus 1.8% koko kaupungin budjetista

6 6

7 7 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Itä-Lapin palvelu- ja seutukuntakeskuksena toimiva Kemijärvi on vuonna 2014 päivitetyn kaupunkistrategian mukaisesti alueen elinvoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kaupunki. Tarjoamme laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille ja upeiden luontaisten (luonto, elinympäristö) puitteiden lisäksi kaupungissamme on hyvä viettää turvallista ja laadukasta elämää. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ovat mm. uuden saha- ja liimapalkkitehtaan Lappi Timberin tuotannon käynnistyminen ja muiden elinkeinollisten yrityshankkeiden toteutuminen. Kemijärvi toimii Itä-Lapin logistisena ja palvelullisena keskuksena entistä vahvemmin. Soklin kaivokseen liittyvät päätökset vaikuttavat myönteisesti Kemijärven elinkeinorakenteen ja yritystoimintojen kehittämiseen. Odotettavat työpaikkavaikutukset ja verotulojen kasvu vaikuttavat kaupungin talouteen myönteisesti. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan kaupunginvaltuuston linjaama organisaatio- ja palvelurakenneuudistus, mikä näkyy kaikkien toimintojen läpikäyntinä ja prosessien uudistamisena. Tavoitteena on saada aikaa kustannussäästöjä ja lisätä tuottavuutta. Henkilöstömäärän vähennys ja talouden tasapainottamistoimet etenevät valtuustosopimuksessa linjattujen tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstöhallinnon työtehtäviin vaikuttavat meneillään oleva rakennemuutos ja vuoden aikana voimaan astuvat lainsäädännön sekä virka- ja työehtosopimusten muutokset. Kaupunkistrategiaan määriteltyjen, henkilöstöä koskevien tavoitteiden arkeen saattamiseksi valmistelussa on henkilöstöohjelma, jolla pyritään ennakoivasti ja tarvelähtöisesti varmistamaan niiden toteutuminen ja seuranta strategiakaudella. Vuonna 2014 toteutuneiden lakimuutosten myötä käynnistettyä henkilöstö- ja koulutussuunnittelua jatketaan tavoitteena saada se palvelemaan niin tämänhetkisiä kuin rakennemuutoksenkin myötä ajankohtaistuvia osaamisen kehittämisen tarpeita. Yhdenvertaisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen voimaan astuminen asettaa vaatimuksen kaupungin tasa-arvo-ohjelman päivittämiselle. Toisiaan sekä palvelurakenneuudistusta tukevaa henkilöstöohjelmaa, lakisääteistä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa sekä tasa-arvo-ohjelmaa valmistellaan yhteistoiminnassa talousarviovuonna samalla, kun palvelurakenneuudistusta koskevaa lakisääteistä yhteistoimintamenettelyä jatketaan. Keskeistä on toimintaympäristön muutokset huomioiden toteuttaa valmistelu avoimesti ja saattaa toimenpiteet käytäntöön vastuullisesti, henkilöstön hyvinvoinnista huolehtien. Tietohallinnossa toteutetaan opetuspuolen tietoteknisen ympäristön uudelleen organisointi liittyen ammatillisen koulutuksen siirtymiseen. Kulunvalvonnan ja työaikaseurannan laajentaminen kaupungin kiinteistöissä jatkuu ja käytössä olevien ohjelmistojen, puhelinliittymien ja tietoteknisen ympäristön järkeistäminen etenee vastaamaan nykyistä tarvetta. Samalla pyritään alentamaan tietohallinnon sekä koko kaupungin kokonaiskulua. Rakennemuutos on kohdellut aluettamme todella kovalla kädellä. Rakennemuutos on aiheuttanut alueella toimiville ja/tai tänne etabloituville yrityksille täysin uusia haasteita. Toimintaympäristön, yritysten toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen nousevat keskeisiksi osiksi Kemijärven alueen yritysten kilpailukykyä. Rakenteellisten muutosten lisäksi, on viimeisten vuosien aikana yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien kuin markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen. Perinteisillä toimintamalleilla ja -tavoilla toimineet yritykset joutuvat uudelleen arvioimaan toimintaansa kasvaneiden asiakasodotusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä. Ohjelmakauden vaihtuminen tuo maaseutuyrittämiseen merkittäviä muutoksia. Maaseutuyritysten erikoistuminen ja yrityskoon kasvu jatkuu.

8 8 5. TOIMINNAN PAINOPISTELAUEET V Hallinto-osaston painopistealueena on Kemijärven kaupungin elinvoimaisuuden parantaminen ja kaupunkiorganisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen. Tähän liittyen hallinto-osasto vastaa elinkeino- ja maaseutupalveluista sekä koordinoi ja ohjaa kaupungin toimintojen ja henkilöstön tehtävien läpikäyntiä yhdessä muiden osastojen kanssa. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosesseja määritellään ja esitykset toiminnan rakenteiksi valmistellaan osana palvelurakenneuudistusta. Tukipalvelut organisoidaan toimimaan paremmin johtamisen tukena tavoitteena toiminnan tuloksellisuuden parantaminen. Tietohallinnon painopistealueet ovat tavoiteorganisaation mukaisen tietohallinnon uudelleen organisointi, sisäisten tukipalveluiden järjestäminen ennakoimaan tulevaa eläköitymistä, tietohallinnon prosessien tarkentaminen, tietoteknisen osaamisen parantaminen ja investointien järkevä suunnittelu koko organisaatiossa, sisäisen valvonnan tehostaminen sekä tietohallinnon kulujen järkeistäminen. Painopistealueena kehittämisessä on työllisyys- ja elinkeinostrategia mukaiset päätoimialat. Painopistealueina ovat matkailu, kauppa- ja palvelut sekä mekaaninen puunjalostus. Erityistä huomiota kiinnitetään myös Kemijärven kaupunkikeskustan kehittämiseen, Kylien elinvoimaisuuden kehittämiseen, luonnontuotteiden hyödyntämiseen sekä tuotannollisten toimialojen kehittämiseen.

9 9 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN 100 Vaalit 1000 Vaalit KS 2014 KS 2015/ Muutos Muutos TA+LTA 2014 TA 2015 % MENOT ,4 TULOT NETTOMENO ,8 150 Tilintarkastus 1500 Tilintarkastus MENOT ,9 NETTOMENO ,9 200 Yleishallinto 2000 Yleisjohto MENOT ,8 NETTOMENO , Yhteisöpalvelut MENOT ,3 NETTOMENO , Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut MENOT ,2 TULOT ,2 NETTOMENO , Muu yleishallinto MENOT ,9 TULOT NETTOMENO , Joukkoliikenne MENOT ,7 TULOT ,5 NETTOMENO Tietohallinta- ja viestintäpalvelut MENOT ,4 TULOT ,5

10 10 NETTOMENO ,9 230 Elinkeinojen edistäminen KS 2014 KS 2015 Muutos Muutos 2300 Elinkeinopalvelut TA+LTA TA 2015 MENOT TULOT ,3 NETTOMENO , Kehittämishankkeet MENOT ,2 TULOT ,6 NETTOMENO , Maaseutupalvelut MENOT ,8 TULOT NETTOMENO ,1 Osasto Yhteensä MENOT ,3 TULOT ,4 NETTOMENO ,2

11 11 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA TP 2013 TPE 2014 TA 2015 KS 2015 alakohdit. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

12 12 Avustukset: talousarvio v 2015 Avustukset Oppisopimusavustukset Metsätaloussuunnitelmat Kemijärven matkailuyhdistyksen markkinointiavustus Pyhä-Luosto matkailuyhdistyksen markkinointiavustus Yrittäjäpalkinnot Kemijärven Moottorikerho ry / Giant Kemijärven Moottorikerho ry / SnowCross/lumetus Kemijärven Moottorikerho ry / museo Kemijärven Moottorikerho ry / Papatuspäivät Kemijärven Urheilijat ry / Yukigassen RuskaSwing Kemijärven Kuvanveistoviikot ry Taivaantulet kevyen musiikin tapahtuma Lentopallotapahtuma, Team Lakkapää Kemppateatterin tapahtuma-avustus Naavan avustus (infonpalkkaus) Kemijäven Kehitys Oy:n tapahtumantuotanto (sis.osto) Joulun avaus, uuden vuoden juhla Haukiviikko Yöttömän Yön Soutu tapahtuma Kemijärvi viikko/kemijärvi päivät Metsäpäivät YHTEENSÄ

13 13 PROJEKTIT 2015 Oma osuus/v Nimi Hankeaika Hallinnoija Rahoittaja 2015 Päätös Itä-lapin kiviainesprojekti Itä-Lapin Kuntayhtymä Lapin liitto VARAUS 2015 KÄYNNISTETTÄVIIN HANKKEISIIN, Kuntayhtymä Itä-Lapin kuntayhtymä ELY Pohjoisimman Lapin Leader ry maaseudun kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuus Pohjoisimman Lapin Leader Ry EU, valtio, kunnat KH Hyvinvointialan naisyrittäjyys lappiin Lapin Yliopisto ELY Invest In Lapland II Rovaniemen Kehitys Oy lapin liitto / Ely EcoCool Elinkeino lapin liitto Salla-Kantalahti ratatyöryhmän tukeminen KJ / Itä-Lapin kuntayhtymä EMPI KH Itä-lapin Sähköisen toimintaympäristön kehittäminen (SLK2) Elinkeino-osasto ELY KH Teollisuuden toimintaedellytysten selvityshanke/pohjois-suomi Toteuttaja Metsäkeskus ELY Sopimus Lapin yliopiston, Metsähallituksen, Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan tutkimusyhteistyöstä Lapin yliospisto 3000 Varaus uusille hankkeille Yhteensä

14 14 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat, riittävät ja välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 400 Hallinto ja projektit Hallinto- ja talousyksikkö ja sosiaali- ja terveysosaston projektit. Tuottaa hallinto-, talous- ja henkilöstöhallinnon ym. tukipalveluja sekä hallinnoi projekteja sosiaali- ja terveysosastolla. 405 Työllisyyden hoito Kemijärven kaupunki ottaa vahvan roolin työllisyydenhoidossa. Tavoitteena on rakentaa alueelle moni alainen työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Kaupunki tarjoaa palkkatuettua työtä, koululaisille ja opiskelijoille kesätyömahdollisuuksia sekä opintoihin liittyviä työssä oppimispaikkoja. Kaupunki ostaa laadukkaita kuntouttavan työtoiminnan palveluja sekä yksilövalmennuspalvelua heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille. Näiden lisäksi kaupunki myöntää yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi-lisää, mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Työttömien terveystarkastus on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moni ammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuunhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. 410 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tulosalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, lastensuojelu, lastenvalvonnan tehtävät ja vammaispalvelut sekä talous- ja velkaneuvonta. Sosiaalipalveluiden toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten edellytyksiä omaan elämänhallintaan ja lisätä valmiuksia itsenäiseen suoriutumiseen. 440 Terveydenhuolto Perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä hoiva- ja hoitopalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveydenhuollon palvelut tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä.

15 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalveluissa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan ikääntyville asiakkaille parempaa ja inhimillistä palvelua sekä hoitoa. Tavoitteena on rakentaa asiakkaan ja omaisten kanssa yhteistyössä oikea-aikainen arkipärjäämisen hoito ja huolenpito. Kotona-asumista tuetaan mahdollisimman pitkään eri tukitoimenpitein ja toimintakyvyn ylläpitämiseen kannustamalla sekä kotikuntoutuksella. Kunta järjestää myös kevyempiä asumispalvelu-vaihtoehtoja. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. Vammaisuuden perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN HALLINTO JA PROJEKTIT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT Kustannustietoisuuden ja talous-vastuun lisääminen Osallistuminen palvelurakenne- ja tavoiteorganisaatiotyöhön Neuvonta ja ohjaus talousasioissa Raporttien säännöllinen seuranta Osaamiskartoitukset ja henkilöstösuunnitelmat Toimintakatteen riittävyys Uusi organisointimalli käytössä TYÖLLISYYDEN HOITO TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT Pitkäaikaistyöttömien terveyspalveluiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset ja moniammatillinen palvelutarvearvio. Työttömien terveystarkastukset ja palvelutarvearvio. Toteutuneet, lukumäärä Kuntouttavan työtoiminnan laadun kasvattaminen. Ostopalvelusopimuksen uudistaminen ja toiminnan kehittäminen Itä-Lapin työhönvalmennus-säätiön kanssa. Työtilojen uudistaminen. Asiakastyytyväisyys. Uudet toimitilat käytössä.

16 16 VAT-arviointi (Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmä) kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat VAT-järjestelmässä. Toteutuneet, lukumäärä Palkkatukityön laadun kehittäminen. Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön laadun parantaminen. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden etenemisen seuraaminen. Palkkatukityössä olevien asiakkaiden jatkopolun parantaminen Yritysyhteistyön lisääminen. Ohjeistus kesätyöntekijöille ja kaupungin osastoille. Asiakastyytyväisyyskysely. Eteenpäin siirtyneet asiakkaat (esim. koulutukseen, työhön).toteutuneet, lukumäärä. Arviointi- ja jatkokeskustelut. Toteutuneet, lukumäärä Yritysvierailut. Ohjeistus laadittu.. Asiakastyytyväisyys-kyselyn tulokset. SOSIAALIPALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 4100 Sosiaalipalvelut Sosiaalikuntoutuksen toimeenpanon suunnittelu Suunnittelun eteneminen Uusien asiakkaiden kokonaistilanteen kartoittaminen Tehdyt kartoitukset lkm 4110 Lasten ja nuorten huolto Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointineuvolan suunnittelu ja toimeenpano Ennaltaehkäisevän työn ja palveluiden kehittäminen Hyvinvointineuvola on aloittanut toimintansa Käyttöönotetut palvelut Avohuollon palveluiden monipuolistaminen Tuki- ja sijaisperheiden käytön lisääminen 4120 Toimeentuloturva Palvelun tuottaminen lakisääteisessä määräajassa Palveluohjauksen tehostaminen Käyttöönotetut palvelut Asiakasmäärät tuki- ja sijaisperheissä Sosiaalihuollon lainsäädäntö ja tilastot Tehdyt palveluohjaukset

17 Yksityistalouden neuvontapalvelut Dokumentoinnin päivittäminen Jonotusaikojen lyhentäminen Asiakkaan omatoimisuuden lisääminen Asianmukaiset ja ajantasaiset asiakastiedot Keskimääräinen jonotusaika Hakemusten käsittelyaika TERVEYDENHUOLTO TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT Turvataan potilaan hoitoon pääsy Huolehditaan siitä, että oikeita palveluja lain edellyttämässä ajassa on riittävästi tarjolla oikea-aikaisesti Työnjakoa avoterveydenhuollossa selkiytetään eri ammattiryhmien välillä ja resursseja kohdennetaan optimaalisesti Hoitoon pääsytietojen seuranta omana toimintana ja THL:n toimesta Laitoshoitopaikkojen vähentäminen 38 paikkaan suunnitelmakaudella Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen painopistealueena erityisesti: - liikunta-aktiivisuuden edistäminen - yksinäisyyden ehkäiseminen - järjestöyhteistyön hyödyntäminen Turvataan inhimillinen hoito elämän loppuvaiheelle 4400 Perusterveydenhuolto Terveyskeskuksen yöpäivystyksen siirtyminen Lapin keskussairaalaan alkaen Kotikuntoutuksen lisääminen ja kuntouttavan työotteen tehostaminen ikäihmisten palveluissa Uudet ryhmäkoti- ja pienkotiasumispaikat valmistuvat vuoden 2015 aikana Vuodeosasto 2 säilyy pitkäaikaisvuodeosastona ja sairaansijoja vähennetään luonnollisen poistuman kautta Vuodeosasto 1 muuttuu arviointi- ja kuntoutusosastoksi Varhaisen tuen ja puuttumisen menetelmät otetaan tehostetusti käyttöön sisäisen koulutuksen avulla Terveyden/hyvinvoinnin koordinaattorin nimeäminen. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa Saattohoidon kehittäminen sisäisellä koulutuksella Neuvottelut Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Erityislupa 24 h päivystyksen järjestämiseksi sosiaali- ja terveysministeriöstä siihen saakka, kun yöpäivystys siirtyy Rovaniemelle Resurssien suuntaamista kotikuntoutukseen Ergonomiakorttikoulutuksen jatkaminen Sairaansijat vähenevät vuoden 2015 aikana seuraavasti: Osasto 1 27 ss alkaen ss Osasto 2 20 ss Akuutti osasto 27 ss Koulutettujen määrä Koordinaattori on aloittanut työnsä Palvelun laadun mittaaminen Yöpäivystys on siirtynyt Lapin keskussairaalaan Suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet

18 18 Kantapalveluiden käyttöönotto Tekninen valmius Pegasos ohjelmiston osalta valmistuu Käyttöönotto 4425 Suun terveydenhuolto Ikääntyvien ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon tehostaminen 4430 Työterveyshuolto Toiminnan tehostaminen ja sairasvastaanoton vakiinnuttaminen 4440 Erikoissairaanhoito oma toiminta Oman leikkaus- ja operatiivisen toiminnan lakkauttaminen Leikkaussalien hyödyntämiseen etsitään uusia malleja Erikoislääkärien poliklinikkatoiminnan jatkaminen 4450 Erikoissairaanhoito ostopalvelut Oman toiminnan ja ostopalvelujen välisen työnjaon hyödyntäminen maksimaalisesti 4450 Mielenterveystyö Tehostetaan laitos- ja ryhmäkotihoidossa sekä kotipalvelun piirissä olevien neuvontaa ja ohjausta ns. Lahden mallin mukaisesti Lääkäriresurssien varmistaminen ja työnjaon kehittäminen Henkilöstön uudelleensijoitukset Resurssien ohjaaminen avohoidon ja ikäihmisten palveluihin Selvitetään yritysten kiinnostusta vuokrata toimitiloja Poliklinikkatoiminnan järjestäminen ystävälääkäreiden toimesta Ostopalvelujen käyttö vasta sen jälkeen, kun kaikki omat resurssit on hyödynnetty kokonaisuudessaan. Ostopalveluissa olevien kotiuttamisen edistäminen, jotta potilaat eivät jää turhaan ostopalvelujen piiriin välttämätöntä tarvetta pidempään Toiminta on systemaattista Jono- ja käyntitilastot Henkilöstömitoitukset Toimivat poliklinikat Lähetekäytännön seuranta Ostopalvelumenojen kehi-tys Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden arjesta selviytyminen kotioloissa Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden päivystysyhteistyön ja arvioinnin kehittäminen erikoissairaanhoidon ja avopalvelujen välillä Avokuntoutukseen panostaminen; päivätoiminta, kotikuntoutus ja neuropsykiatrinen valmennus SST menetelmän käyttöönotto (yhden käyntikerran työskentely-menetelmä) Erikoistuva psykiatri työskentelee välisen ajan lähes täysiaikaisesti Kemijärvellä. Työnantajana toimii Lapin keskussairaala. Kotona selviytyvien asiakasmäärät Menetelmä on otettu käyttöön

19 19 HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT Kotihoidon ja kotipalvelun yhteistyön kehittäminen ja palveluohjauksen aloittaminen Kotihoidon osaamisen vahvistaminen Kotihoidon aluejaon/tiimien perustaminen siten, että kotisairaanhoitajat ovat tiimien vetäjiä sairaanhoidollisen tiedon jakaminen mm. tiimin jäsenille Hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinta ja ajan tasalla pito tiiminvetäjän (sairaanhoitajan) johdolla Palveluohjaus aloitetaan Uusien sovellusten käyttöönotto; RAI-toimintakyvyn arviointimittari Mobiili-kotihoitojärjestelmä Tiimityön toteutuminen siten, että tiimit toimivat alueellisesti Palveluiden asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun parantaminen asiakaskyselyt jatkuvan palautteen avulla Palveluohjaaja on nimetty ja työaikaa on varattu (2 pv/viikko) Palvelutarpeen aktiivinen seuranta Asiakaskohtaisen hoidon laatu paranee Asiakkaan oikea-aikainen hoidonporrastus Laitospaikkojen vähentäminen ja uusien vaihtoehtoisten asumispalvelujen kehittäminen Pienkoti-Taika avataan helmikuun puolessa välissä Koivula-kodin laajennus valmistuu syyskuun alusta 2015 Kotiuttamistiimi aloittaa toimintansa vuoden 2015 alusta Omaishoidettavien jaksohoitopaikat avataan Tunturilan yhteyteen vuosien vaihteessa Laitoshoitopaikat vähenevät suositusten mukaisiksi (2-3 %/75-vuotiaat) vuoteen 2017 mennessä Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstön kustannustietoisuuden vahvistaminen Henkilöstön työhyvinvointi Hoitohenkilökunnan systemaattinen työnkierto aloitetaan eri yksiköiden välillä Käyttösuunnitelman aktiivinen seuranta työpaikkakokouksissa Työn organisointi ja vastuuttaminen yksiköissä Palkkaus työnvaativuuden mukaan Osaamiskartoitukset Toimintakatteessa pysyminen Työhyvinvointikyselyt Työtyytyväisyyden lisääntyminen Sairauspoissaolojen seuranta TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 460 Vammaispalvelut Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidon palvelujen korvaaminen ympärivuorokautisilla asumispalveluilla. Uusi kehitysvammaisten 12-paikkainen ryhmäkoti. Ryhmäkodin suunnittelu ja rakentaminen. Ryhmäkoti valmis käyttöönotettavaksi

20 20 Kotona asumisen tukeminen. Palveluketjujen kehittäminen. Palvelutarpeen kartoitukset ja palvelusuunnitelmat. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Henkilöstömitoitus on valtakunnallisten suositusten ja omavalvontaohjelman mukainen. Palvelusuunnitelma ja päätös palveluista kaikilla asiakkailla. Henkilöstön koulutusohjelma. Henkilöstösuunnitelma on mitoituksen mukainen.

21 Vaikeavammaisten palvelut Vaikeimmin vammaisten asukkaiden turva- ja hälytysjärjestelmän uudistaminen. Valitaan uusi asukkaiden hälytys- ja valvontajärjestelmä. Järjestelmä on käytössä Ylläpitävät vammaispalvelut Nuorten kehitysvammaisten arjesta selviytymisen tehostaminen. Käynnistetään nuorten kehitysvammaisten päivätoiminta, toimintaa on yhtenä päivänä viikossa. Asiakkaiden määrä nuorten päivätoiminnassa Vammaispalvelujen hallinto Erityishuollon palvelujen toteutuminen lakien, asetusten ja viranomaismääräysten mukaisesti. Yhteistyön lisääminen eri sidosryhmien välillä erityishuollossa ja vammaispalveluissa. Laaditaan erityishuoltopäätökset säännöllisen erityishuollon palvelun piirissä oleville asiakkaille. Kehitysvammahuollon palvelutyöryhmä ja vammaisneuvosto kokoontuvat säännöllisesti. Erityishuoltopäätösten määrä ja %-osuus säännöllisistä asiakkuuksista. Työryhmien kokousten määrä Vammaispalvelulain mukaiset palvelut Vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoimet säädösten mukaiset. Asiakaspäätökset palveluista ja tukitoimista säädösten edellyttämissä aikarajoissa. Päätökset 100 % aikarajojen puitteissa. Vammaispalveluasiakkaiden ja päätösten lukumäärä. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Hallinto ja projektit: TP 2013 TPE 2014 TA 2015 Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon henkilöstökustannukset euroa/asukas 30,64 31,51 30,64 Työllisyydenhoito: Toimintakate/asukas Työmarkkinatuen saajat (sakkolista) k.a. 99, , , Sosiaalityö: Sosiaalityön kustannukset euroa/asukas 300,46 316,34 260,51 Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset (sis ed.) 55,53 69,22 - Toimeentulotukimenot/asukas 58,35 60,67 55,80

22 22 Terveydenhuolto: Perusterveydenhuollon kustannukset /asukas 1 026, , ,64 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut /asukas 1 120, , ,40 Mielenterveystyö /asukas 186,00 207,37 192,88 Hoiva- ja hoitotyön palvelut: Hoiva- ja hoitotyön kustannukset /asukas - 986,18 895,54 Vammaispalvelut: Vaikeavammaisten palvelut, oma toiminta /suorite Vaikeavammaisten palvelut, ostopalvelu /suorite Ylläpitävät vammaispalvelut /suorite Vaikeavammaisten päiväpalvelujen päivät Vaikeavammaisten palveluasumisen päivät Vaikeavammaisten laitoshoidon päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen päiväpalvelujen päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen palveluasumisen päivät Asunnon muutostöiden lkm Henkilökohtainen apu, avustettavien lukumäärä Kuljetuspalvelun asiakasmäärä Vammaispalv lain muk palveluasumisen asiakasmäärä Vammaispalvelulain mukaiset kustannukset/asukas Vammaispalvelut /asukas

23 23 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 400 Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveysosastolla eläköityy noin 50 henkilöä vuosina Näistä hoitohenkilökuntaa 2/3 osaa. Henkilökunnan poistuma on sekä uhka että mahdollisuus. Hoito- ym. ammattiosaajien rekrytointi tulee olemaan suuri haaste. Hallinnon henkilökuntapoistuma on 75 % vuoden 2017 loppuun mennessä. Vakinaisiin toimiin on ollut vielä hyvin hakijoita, mutta sijaisista on pulaa. Sosiaali- ja terveyden huollon palveluista kevään 2014 aikana valmistuneen Nordic Healtcare Groupin laatiman selvitystyön ja valtuustoryhmien välisen sopimuksen perusteella on käynnistetty rakennemuutokset toteutettavaksi talousarvio 2015 vuonna sekä taloussuunnitelmavuosina. Valmistaudutaan tulevaan sote-uudistukseen. 410 Sosiaalityö Sosiaalipalveluiden toteuttamisessa paikalliset olot ovat henkilöstön ja taloudellisten voimavarojen lisäksi tärkeä toiminnan toteuttamista määrittävä tekijä. Paikkakunnalla on paljon pitkäaikaistyöttömiä. Pitkittynyt työttömyys johtaa usein siihen, että ongelmia kasautuu samoille ihmisille. Ihmisten elämäntilanteet vaativat sosiaalityöltä yksilöllisiä ratkaisuja jolloin paikallisten olojen tuntemus ja yhteistyötaidot korostuvat. Uusittu sosiaalihuoltolaki tulee voimaan Toiminta tulee sopeuttaa lain vaatimusten mukaiseksi. Sosiaalihuollon lainsäädännön ja asetusten toteutumista valvotaan entistä tehokkaammin ja säännöllisesti. Lakien mukaisia määräaikoja koskeva tiedonkeruu tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, tämä aiheuttaa lisäpaineita prosessien muodollisten vaatimusten toteutumiselle. 405 Työllisyyden hoito Työllisyydenhoidon tulosalue on keskitetty sote-osaston alaisuuteen ja työllisyyskoordinaattori on nimetty alkaen. Toimintaympäristö ja vastuualueet ovat selkiytyneet siten, että työllisyydenhoidon alaisuuteen kuuluvat kuntouttava työtoiminta, palkkatukityö, sosiaalinen työllistäminen, Kemijärvi-lisä, velvoitetyöllistettävät sekä koululaisten ja opiskelijoiden kesätyön järjestäminen. Uudistettu työllisyydenhoidon palvelujärjestelmä alkaa perusterveydenhuollon, sosiaali- ja terveysosaston ja yhteispalveluverkoston tuottamista lakisääteisistä terveystarkastus- ja kuntoutuspalveluista. Jatkumon varmistamiseksi tuotetaan yksilöityjä vaihtoehtoisia työhön kuntoutumisen menetelmiä, koulutusmahdollisuuksia, palkkatukityötä, työelämätaitojen vahvistamista ja tukea työnhakuun. Uutta toimintamallia tuotetaan kaupungin normaalissa toimintaympäristössä. Uuteen palvelumalliin liittyy läheisesti paikallisesti tehtävä työ- ja toimintakyvyn arviointi (VAT), joka toimii kuntoutusvalmennuksena kohti koulutusta, työelämää tai muuta pidempikestoista ratkaisua, esim. eläkeselvittelyä. Tätä toimintaa konsultoi kuntoutuslääkäri. VAT-järjestelmän pääkäyttäjä on Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö. Työttömyysturvalain 14 luvun 3 a pykälä muuttui voimaan tulleella lakimuutoksella siten, että työmarkkinatuen kuntaosan maksu alkaa päivää työttömyyden perusteella nykyisen 500 päivän sijaan. Lisäksi kaupunki maksaa työmarkkinatukea 70 % sen jälkeen kun työttömyyttä on jatkunut yli 1000 päivää. Kuntarahan osuus tulee jyrkästi nousemaan vuonna Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelulaki on tullut voimaan Sen mukaan TE-toimistojen, kuntien ja Kelan yhteinen työvoiman palvelukeskusten toimintamalli ulotetaan koko maahan ja lakisääteistetään. Monialainen yhteispalvelu perustuu toimintamallissa mukana olevien tahojen verkostoyhteistyöhön. Vuosi 2015 on siirtymäaikaa yhteistoimintaverkostojen muodostamiselle ja verkoston yhteisten toimipisteiden resursoinnille, joten täysimääräisesti verkostojen tulisi toimia alkaen.

24 Terveydenhuolto Potilaan mahdollisuus valita perusterveydenhuollon yksikkö vuodeksi kerrallaan aiheuttaa jonkin verran potilaiden siirtymisiä terveyskeskusten välillä. Kemijärvellä on myyty runsaasti ns. kakkosasuntoja, mikä voi lisätä terveyskeskuksen asiakasmäärää. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus tulee muuttamaan terveyspalvelujen palvelurakennetta lähivuosina. Erityisesti tarkastelun kohteena tulee olemaan ympärivuorokautinen lääkäripäivystys ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen. Yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy Kemijärvellä noin 32 % vuoteen 2017 mennessä verrattuna vuoteen Ikääntyvän väestön terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa, mikä näkyy myös erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän lisääntymisenä. Myös erityistason erikoissairaanhoidon tarve lisääntyy samasta syystä. 450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalvelut sisältävät eri-ikäisten ihmisten tarpeenmukaisen hoivan ja huolenpidon terveydenhoidosta saattohoitoon saakka. Hoiva- ja hoitopalvelut tukevat asiakkaan omaehtoista selviytymistä kuntoutuksen keinoin. Lait ja asetukset sekä laatusuositukset ohjaavat toimintaa ja sen toteuttamista valvoo aluehallintovirasto ja Valvira. Valtakunnallisten laatusuositusten toteuttaminen huomioiden paikalliset olosuhteet ohjaavat toiminnan sisältöä. Ikärakenteessa on edelleen nähtävissä yli 75-vuotiaiden kemijärveläisten suhteellisen ja absoluuttisen määrän lisäys aina vuoteen 2017, jonka jälkeen luku vakiintuu. Palveluohjauksen avulla ikäihmisten arkipärjäämistä tuetaan. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten määrä, noin 110 henkilöä, säilyy muuttumattomana vuoteen 2020 saakka. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4 %. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Nordic Healthcare Grupin väliraportin mukaan: Laitoshoitoa on paljon. Valtakunnallisena linjauksena on laitoshoidon purkaminen. Laitoshoitoa on korvattava muilla palveluilla. Ympärivuorokautista asumispalvelua ja henkilökohtaista apua on vähän. Osavuorokautista asumispalvelua on paljon. Kuljetuspalveluasiakkaita on vähemmän kuin maassa keskimäärin ja palvelu on kohdistettu alle 65-vuotiaisiin. 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 401. Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas lähelle Lapin ja verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, säästötavoite toimintakate -2,5 milj euroa vuoteen 2018 mennessä 405. Työllisyydenhoito - Kuntouttavan työtoiminnan laadun parantaminen. TE-toimiston, Kelan ja kaupungin yhteisen toimintamallin muodostaminen lain edellyttämällä tavalla.

25 Sosiaalipalvelut Tulosalueen jokaisessa yksikössä on painopisteenä asiakkuusprosessien eteneminen lakien mukaisesti ja määräajoissa pysyminen. Aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa tavoitteiden saavuttamisen yhtenä keinona on monialainen verkostotyöskentely. Lasten ja nuorten palveluissa keskiössä ovat avohuoltopalveluiden ja sijaisperhetoiminnan lisääminen Terveydenhuolto Laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi, 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä vuoteen 2018 mennessä Palvelukriteerien ja palvelumaksujen sekä palveluhinnastojen tarkistaminen 450. Hoiva- ja hoitotyön palvelut Kotiintarjottavien palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen Ikäihmisten palveluohjaus kevyempiin palvelumuotoihin ja asumispalveluihin laitoshoidon vähentämiseksi Toiminnan sisäisen sujuvuuden ja asiakas- ja toimintaprosessin tarkastelu sekä yksiköiden sisällä että niiden välillä. Lisäksi niistä johdettavat toimenpiteet Vammaispalvelut Laitoshoidon purkaminen ja laitoshoitoa korvaavien avohuollon asumis- ja päiväpalvelujen laajentaminen paikkakunnalla Ympärivuorokautisen asumispalvelun ja yksilöllisten palveluratkaisujen lisääminen Erityisosaajien, kuten kehitysvammalääkärin, psykiatrin ja toimintaterapeutin, yksilöllisten suositusten mukaisten hoitojen järjestäminen avopalveluissa Hälytys- ja kutsujärjestelmien modernisoiminen asumisyksiköissä ja päiväpalveluissa

26 26 6. MÄÄRÄRAHAT TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN 4000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto TA 2014 TA 2015 Muutos Muutos +MUUT % 9900 MENOT , TULOT NETTOMENO , Projektit 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,0 400 Hallinto ja projektit 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Työllisyyden hoito 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,2 405 Työllisyyden hoito 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Sosiaalipalvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Lasten ja nuorten huolto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Toimeentuloturva 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,6 Yksityistalouden 4140 neuvontapalvelut 9900 MENOT , TULOT NETTOMENO ,7 410 Sosiaalipalvelut

27 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Perusterveydenhuolto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Terveydenhuollon tukipalvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Suun terveydenhuolto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,4 Erikoissairaanhoito, oma 4440 toiminta 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,0 Erikoissairaanhoito, 4445 ostopalvelut 9900 MENOT , NETTOMENO , Mielenterveystyö 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Ympäristöterveydenhuolto 9900 MENOT , TULOT 9930 NETTOMENO ,9 440 Terveydenhuolto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,4 Ennaltaehkäis. ja kuntouttavat 4500 palvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Kotihoito 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Asumispalvelut 9900 MENOT , TULOT ,0

28 NETTOMENO , Hoiva- ja hoitotyön hallinto 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO ,6 450 Hoiva- ja hoitotyön palvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Vaikeavammaisten palvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Ylläpitävät vammaispalvelut 9900 MENOT , TULOT , NETTOMENO , Vammaispalvelun hallinto , Vammaispalv lain muk kust ,0 NETTOMENO ,9 Sote yhteensä ,8

29 29 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA 40 Tuloslaskelma sosiaali- ja terveysosasto Sosiaali- ja terveyslautakunta 3000 TOIMINTATUOTOT TP 2013 TA 2014 TA 2015 KS 2015 TPE Myyntituotot Liiketoiminnan 3010 myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Terveydenhuollon 3210 maksut Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset 3301 Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja 4003 palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorv. ja muut 4230 henk.men.korjaus Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot

30 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja 4500 tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja 4500 tavarat Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN 8800 YLI-/ALIJÄÄMÄ

HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 KINNULAN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 2 Sisällysluettelo KÄYTTÖTALOUSOSA... 3 1. HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN... 3 1.1 KUNNANVALTUUSTO... 3 1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 23.09.2015 klo 18:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 125 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2014

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 I YLEISPERUSTELUT... 2 1. Kaupungin alue... 2 2. Väestö ja työpaikat... 3 3. Elinkeinot... 4 4. Ympäristö...

Lisätiedot

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA Viitasaaren kaupunginvaltuusto 15.12.2014 104 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNI- TELMA 2 1. Johdanto 5 2. Viitasaaren kaupungin strategia

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009 Parkanon kaupunki 2009 Taloussuunnitelma 2010-2012 Parkanon kaupunki 2 2009 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS... 5 PARKANON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 9.12.2013/78 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 Päivitetty 31.8.2015/ Kaupunginvaltuusto 75 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot