KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI

2 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 400 Hallinto ja projektit Hallinto- ja talousyksikkö ja sosiaali- ja terveysosaston projektit. Tuottaa hallinto-, talousja henkilöstöhallinnon ym. tukipalveluja sekä hallinnoi projekteja sosiaali- ja terveysosastolla. 405 Työllisyyden hoito Työelämäosallisuusstrategian mukaisesti Kemijärven kaupunki ottaa vahvan roolin työllisyydenhoidossa. Kaupunki tarjoaa palkkatuettua työtä, oppisopimuskoulutusta, koululaisille ja opiskelijoille kesätyömahdollisuuksia sekä opintoihin liittyviä työssäoppimis-paikkoja. Kaupunki ostaa laadukkaita kuntouttavan työtoiminnan palveluja sekä yksilövalmennuspalvelua heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille. Kokemus on osoittanut, että kuntoutumisprosessin aikana sekä asiakkaalla että palvelujärjestelmällä tulee olla asiakkaan tilanteen tunteva ja hänen kanssaan konkreettisesti yhdessä kulkeva vankan ammattitaidon omaava yksilövalmentaja. Näiden lisäksi kaupunki myöntää yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi-lisää, mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Työllisyydenhoitoa ohjaa työelämäosallisuusohjelma vuosille Ohjelman tavoitteena on rakentaa alueelle monialainen työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Palveluprosessin alussa tehdään TE-toimen ja sosiaalitoimen vastuulla oleva aktivointisuunnitelma pitkäaikaistyöttömille ja nuorille työttömille. Aktivointisuunnitelmasta tulee asiakas lähetteellä työttömien terveystarkastukseen, joka on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moniammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoitukseen osallistuu asiakkaan tarpeen mukaan psykologi, yksilövalmentaja, kuntoutus- lääkäri, sairaanhoitaja ja muita ammattihenkilöitä. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö, ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuunhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. 410 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tulosalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, lastensuojelu, lastenvalvonnan tehtävät ja vammaispalvelut sekä talous- ja velkaneuvonta. Sosiaalipalveluiden toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin 2

3 edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten edellytyksiä omaan elämänhallintaan ja lisätä valmiuksia itsenäiseen suoriutumiseen. 440 Terveydenhuolto Terveydenhuollon palveluiden tuottaminen Sairaala Lapponia mallilla on kemijärveläinen tapa turvata terveydenhuollon peruspalvelut kuntalaisille. Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut potilaiden hoidossa. Sairaala Lapponia mallilla pyritään hillitsemään terveydenhuollon menojen kasvua ja tarjoamaan laaja-alaisesti palveluja oman kaupungin alueella. 450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalvelut on uusi tulosalue, joka on muodostettu aiemmasta vanhustenhuollon tulosalueesta ja terveydenhuollon yhteisten hoitopalvelujen palvelulinjasta. Hoiva- ja hoitotyönpalveluissa tarjotaan asiakkaille koko elinkaaren ajan parempaa ja inhimillisempää palvelua ja hoitoa mahdollistaen myös kotona asuminen mahdollisimman pitkään eri tavoin toteutetuin tukitoimenpitein ja kuntalaisten toimintakyvyn ylläpitämiseen kannustamalla. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten erityispalvelujen tuottaminen kehitysvammaisille asiakkaille. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. 3

4 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN 400 HALLINTO- JA PROJEKTIT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kustannustietoisuuden lisääminen Henkilöstösuunnitelma Työhyvinvoinnin edelleen kehittäminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Talous- ja Toteutuneet Esimiesten 1,5 vuotta henkilöstöhallinnon koulutuspäivät kestävä JET-koulutus koulutukset esimiehille (johtamisen erikoisammattitutkinto) jatkuu vuoden 2015 Selvitetään henkilöstön todellinen rekrytointitarve ja hyödynnetään eläköityminen Säännölliset kehityskeskustelut Henkilöstökustannukse t euroa vuoteen 2017 mennessä Käytyjen kehityskeskusteluiden määrä loppupuolelle Henkilöstö- ja eläköitymissuunnitelma on valmisteltu vuoden 2015 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan Toimistosihteereiden kanssa on käyty kehityskeskustelut (13 kpl) 405 TYÖLLISYYDEN HOITO TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen. Moniammatillinen palvelutarvearvio ja VAT- järjestelmän (Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmä) käyttöönotto kaikille kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Työttömien terveys-tarkastukset ja palvelutarvearvio. Toteutuneet lukumäärä_. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat VAT-järjestelmässä. Toteutuneet lukumäärä_. Työttömien terveystarkastuksia ja palvelutarvearviota tehtiin 108 Asiakkaita on noin 70 VAT-arviointi-järjestelmä ssä Palkkatukityön laadun ja asiakasseurannan parantaminen. Yhteistyön tiivistäminen työhallinnon kanssa. Nivelvaiheiden tiedonsiirron parantaminen. Selkeät toimintaohjeet. Palkkatukiasiakkaiden työtoiminnan arvioiminen ja ohjaus. Toteutuneet,lukumäärä Toimintaohjeet on laadittu Palkkatuella palkattu 41 työntekijää Ohjaus- ja 4

5 Asiakkaiden ohjaaminen palkkatukityössä. _. arviointikeskustelut on otettu käyttöön Työttömille räätälöidyt Työpajojen yksilölliset opintopalvelut opinnollistaminen. Opinnollistettujen työpajojen opiskelijat. Toteutuneet lukumäärä_. Opinnollistettuja 9 opiskelijaa työpajoilla Haettu ESR-hankerahaa opinnollistamiseen Neuropsykiatristen asiakkaiden valmennus Neuropsykiatristen valmentajien kouluttaminen Koulutetut valmentajat, lukumäärä_. Koulutettu 15 neuropsykiatrista valmentajaa, jotka kaikki ovat kaupungin työntekijöitä Välityömarkkinoiden kehittäminen Asiakkaiden jatkosijoittuminen tuetuille työmarkkinoille Työtarjotin, yritysten ja yhdistysten lukumäärä, toteutuneet_. Työtarjotin on laadittu. 15 palkkatukityöntekijää on työllistynyt yhdistyksille ja säätiölle. Kaksi palkkatukityöntekijää on edelleen sijoitettu kyläyhdistyksille Kunnan osarahoittaman työmarkkinatukilistan haltuunotto Listan tarkka seuranta ja toimenpiteet, esim. eläkeselvittelyt Listalta poistuneet, lukumäärä_. Listalta on poistunut 67 henkilöä 401 SOSIAALIPALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Sosiaalipalvelut Kuntouttava työtoiminta monialainen verkostotyö Laaditut aktivointisuunnitel-ma t Aktivointisuunnitelmat on laadittu kaikille asiakkaille monialaisen verkoston kanssa. Aikuissosiaalityössä kokonaisvaltainen palvelutarvearvio Vammaispalveluissa yhteistyön tehostaminen lähityöntekijöiden kanssa 4110 Lasten ja nuorten Sijaisperheiden kouluttaminen Palvelutarvearvioiden lukumäärä Toteutunut yhteistyö Koulutuksen toteutuminen Palvelutarpeen arviointi on tehty 102 aikuissosiaalityön asiakkaalle Monialainen yhteistyö on toteutunut mm. palvelutarpeen arvioinneissa Kolme sijaisperhettä on koulutettu 5

6 Perhetyö aloitetaan Lapset puheeksi menetelmällä Asiakassuunnitelmat On toteutunut. Menetelmän avulla kartoitetaan asioita, mitkä toimii hyvin perheessä ja asiat, mihin perhe tarvitsee tukea Ryhmätoiminta perhetyön työmuodoksi Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen Ryhmätoiminnan toteutuminen Hyvinvointineuvolan suunnittelu ja toimeenpano Neuvola on aloittanut toimintansa Yksi ryhmä on aloittanut; vanhempien voimavarojen ja arjen tukeminen Työryhmä on valmistellut toimenpide-ehdotuksia lapsiperheiden palveluiden edistämiseen 4120 Toimeentulo-turva Uusien asiakkaiden henkilökohtainen asiointi Asiakasrekisteri On toteutunut suunnitellusti Työnjaon tarkistaminen etuuskäsittelijä/sos. työntekijä Vastuutyöntekijät nimetty On toteutunut suunnitellusti, työn alla 4140 Yksityistalouden neuvontapalvelut Asiakasprosessien seuranta Toiminnan raportointi On toteutunut suunnitellusti Ehkäisevän talous- ja velkaneuvonnan lisääminen Asiakkaiden lukumäärä On toteutunut suunnitellusti, 14 asiakasta 440 Terveydenhuolto TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN urvataan potilaan hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa Huolehditaan siitä, että oikeita palveluja on riittävästi tarjolla oikea-aikaisesti Hoitoon pääsytietojen seuranta omana toimintana ja THL:n toimesta Hoitoon pääsy on toteutunut lain edel-lyttämässä ajassa erityisjärjestelyillä Laitospaikkojen 6

7 Laitoshoitopaikkojen vähentäminen 38 paikkaan suunnitelmakaudella Turvataan inhimillinen hoito elämän loppuvaiheelle Sairaalan vuodeostojen luonnetta muutetaan vastaamaan uudistetun hoidonporrastuksen vaatimuksia Saattohoidon kehittäminen sisäisellä koulutuksella ja tilajärjestelyillä Suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet Palvelun laadun mittaaminen vähentäminen toteutui vuonna 2014 ainoastaan osasto 2:n osalta. Laitospaikkojen väheneminen edistyy, kun uudet ryhmäkoti-paikat otetaan käyttöön syksyllä 2015 Kehittämistyöryhmä on aloittanut toimintansa ja antaa henkilökunnalle saattohoito koulutusta. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4400 Perusterveyden-huol to Kantapalveluiden käyttöönotto Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kehittäminen 4425 Suun terveydenhuolto Ikääntyvien ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon Varhaisen tuen ja puuttumisen menetelmät otetaan tehostetusti käyttöön sisäisen koulutuksen avulla Terveydenhyvinvoinnin koordinaattorin nimeäminen kuntakohtaisesti tai yhteistyössä Itä-Lapin seutukunnassa Teknisen pohjan luominen, sovellutusten käyttöönotto ja henkilöstön koulutus Suunnitelman kehittäminen ja toteuttaminen sekä toimitilojen remontointi Kutsutaan 70-vuotiaat kattavasti terveystarkastukseen Koulutettujen määrä Koordinaattori on aloittanut työnsä Käyttöönotto Toimintamalli on otettu käyttöön Seulonnan toteutuminen ikäryhmästä Lapset puheeksi -toimintamalli n koulutus on saatu päätökseen 10 työntekijän osalta. Koulutus jatkuu uusien työntekijäryhmien osalta. Koordinaattoria ei ole nimetty Käyttöönotto on siirtynyt loppuvuodelle 2015 ohjelmistoteknisten ongelmien vuoksi Toimitilaremontti on toteutunut ja työnjakoa muutettu Laitos- ja ryhmäkodeissa on suun terveydenhuollon 7

8 tehostaminen 4430 Työterveyshuolto Toiminnan tehostaminen ja sairasvastaanoton vakiinnuttaminen 4440 Erikoissairaanhoito oma toiminta Operatiivisten palvelujen myynnin tehostaminen ja terveysneuvon-taan. Tehostetaan laitos ja ryhmäkotihoidossa olevien kotihoitoa lisäämällä neuvontaa ja ohjausta Lääkäriresurssien lisääminen ja työnjaon kehittäminen Markkinoinnin lisääminen naapurikuntiin prosentteina Hoitoyksiköt hoidettu kattavasti Jono- ja käyntitilastot Ulkokuntamyynti neuvontaa ja ohjausta tehostettu. 70-vuotiaiden systemaattinen terveystarkastus ei ole toteutunut, mutta osa ikäryhmästä on tarkastettu Työterveyslääkärin työpanosta lisättiin, mutta loppuvuodesta se väheni jonkin verran vakituisen työterveyslääkärin virkavapauden vuoksi Toteutunut suunniteltua paremmin 4450Erikoissairaan-h oito ostopalvelut Oman toiminnan ja ostopalvelujen välisen työnjaon hyödyntäminen maksimaalisesti Ostopalvelujen käyttö vasta sen jälkeen, kun kaikki omat resurssit on hyödynnetty kokonaisuudessaan Lähetekäytännön seuranta Toteutunut pääosin suunnitellusti Mielenterveystyö Mielenterveys- ja päihdeasukkaiden arjesta selviytyminen kotona avokuntoutuksen Ostopalveluissa olevien kotiuttamisen edistäminen, jotta potilaat eivät jää turhaan ostopalvelujen piiriin välttämätöntä tarvetta pidempään Panostaminen päivätoimintaan ja kotikuntoutukseen Ostopalvelu-menojen kehitys Kotona selviytyvien asiakasmäärät Päihdekuntoutujien uudet asunnot on otettu käyttöön. Päivätoimintaa ja kotikuntoutusta on 8

9 keinoin kehitetty Yksilöllinen tuki nuorille ja nuorille aikuisille Neuropsykiatrista koulutusta työntekijöille Asiakkuuksien lukumäärä Työntekijöiden koulutus toteutettu ja osaamista jalkautettu. Huumehoidon kehittäminen Huumehoidon mallin suunnittelu työryhmässä Toimintamalli luotu valmiiksi ja sen jalkauttaminen on aloitettu Korvaushoitomallia on suunniteltu ja muuta huumehoitoa on kehitetty 450 HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Laitospaikkojen vähentämisen valmistelu -Tehdään suunnitelma lähitulevaisuudessa valmistuvien tehostetun palveluasumisen paikkojen ja muiden tarjolla olevien asumispalvelumuotojen käytöstä - selvitetään Puistolan hoivayksikön muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi - selvitetään vuodeosastojen uudelleen profiloinnin/ luonteen tarkoituksenmukaisuus ja mahdollinen aikataulu - Seminaarinkatu 11:n pienkotiasumisen /toiminnan valmistelu + vaikutus laitoshoitopaikkoihin Suunnitelma asumis- ja hoitopaikkojen tarkoituksenmukai sesta käytöstä ja asukkaitten sijoittumisesta valmistunut (SASSI-työryhmä) Suunnitelma on laadittu. Puistolan hoiva on muutettu Ryhmäkoti Keloksi 12/2014. Pienkoti Taikan käyttöönotto tulossa 3/2015. RAI-toimintakykymittarin käyttöönotto 1/2016. RAI:n koulutus aloitetaan vuoden 2015 alusta. Uusien vaihtoehtoisten, kevyempien asumispalvelu-muot ojen kehittäminen - Ikäihmisten perhehoitotoiminnan valmistelu perhehoidon edellytykset ja halukkuus selvitetty, - mahdollisesti perhehoidon toimintaohje luotu Ei ole toteutunut. Selvitystyötä jatketaan vuonna

10 Palvelusetelin käyttöönotto koti-, kotihoidon tuki- ja asumispalveluissa Palvelusetelin käyttöönoton valmistelutoimet ikäihmisten palveluissa Palveluseteli-järjes telmä on luotu, hyväksytty ja otettu käyttöön vuoden 2014 aikana Palveluntuottajia selvitetään. Niitä on liian vähän palveluseteliä varten. Henkilöstön monipuolisen osaamisen varmistaminen 4500 Ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut - työkierto - saattohoitokoulutus - talon sisäinen koulutus toteutuneiden koulutusten ja osanottajien määrä RAI-koulutusten suunnittelu aloitettu 10/2014. Saattohoitokoulutuksen kehittäminen 10/2014. Kuntouttavien palvelujen tarjoaminen kotona asumisen tueksi Kuntouksen ja kotihoidon yhteistoiminnan selvittäminen ja organisointi, omaishoitajien tukeminen toimintamalli on luotu ja käyttöönotettu Fysioterapiapalvelujen jalkauttaminen kotihoitoon sekä ryhmäkotipalveluihin on aloitettu 12/2014. Tavoite, että kuntouttavien palvelujen hyöty saadaan mahdollisimman laajalle asiakaspohjalle, mm ikäihmisten palveluihin Avokuntoutus-toimi nnan (ent. Arvo-yksikkö) kehittäminen 4510 Kotihoito Kuntoutusyksikön toiminnan arviointi ja kohdentaminen myös uusille asiakasryhmille (mm. akuuttiosasto ja kotihoito) Uudistettu toimintamalli käytössä on vuoden 2014 aikana Toiminnan kehittäminen lähtenyt käyntiin 10/2014 Työnjaon, toimintaprosessien, työtapojen ja sijaisten käytön selkiytyminen - uusien toimintamallien kehittäminen: toimintaprosessien läpikäynti ja työn organisointi tiimityönä (sh/th + lh) - kotihoitotiimien yhdistäminen samaan paikkaan ja synergian hyödyntäminen työn organisoinnissa - Tiimit muodostuneet ja vetovastuut selvillä - Lyhyiden sijaisuuksien väheneminen Toimintaa on lähdetty suunnittelemaan tiimityön ja omahoitajuuden osalta 10/2014 ja toteutus ei vielä ole edennyt suunnitelmien mukaan. Aloitus 1/

11 Kotihoidon palvelukriteerien ja hinnaston uudistaminen 4520 Asumispalvelut Kotihoidon palvelukriteeristön luominen ja hinnaston tarkistaminen Kotihoidon uudistettu palvelukriteeristö ja hinnasto on valmis ja vahvistettu Palvelukriteerien luominen on aloitettu, mutta ensin tulee saada RAI-mittari käyttöön ennen kuin pystytään kriteerit ajantasais-tamaan. Palveluhinnasto on tarkistettu vuoden 2014 alussa Asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen kuntouttavan työotteen avulla - ergonomiakortti koulutukset - kuntoutusyksikön palvelujen turvaaminen - asianmukaiset tilat ja välineet - hoitopäivien seuranta; keskeytykset sairaalahoito -RAVA-indeksit hoitopäivien ja keskeytysten seuranta on toteutunut Henkilöstön ATK-taitojen kehittäminen 4530 Hoitopalvelut - rakenteisen kirjaamisen käyttöönotto -atk-koulutukset; sähköposti, web, intra - paperiton hoitotyönkertomus käytössä Toteutuksessa on haasteita, mutta työtä jatketaan Henkilöstön työergonomian paraneminen - ergonomisten työtapojen omaksuminen / ergonomiakorttikoulutuk sen jatkuminen - kuntouttavaan työotteeseen kouluttautuminen ergonomiakoulu-te ttujen määrä - tuki- ja liikuntaelin sairauspoissa-oloj en määrän kehitys Toteutunut ja osa alueista on toteutumassa hyvin. Hoitotyön sähköisen kirjaamisen käyttöönotto (KanTa-arkistoon valmius) - rakenteisen kirjaamisen koulutus, käyttöönotto ja toimintamallien koulutus - sähköinen kirjaaminen käytössä ennen KanTa-arkistoon liittymistä Tämän toteutumisessa on haasteita ja voidaan sanoa, että tässä vaiheessa ei ole toteutunut (Kanta.fi) Hoiva- ja hoitotyön hallinto Sijaisten käytön vähentäminen -varahenkilöjärjestelmän laajentaminen, sijaismäärärahojen väheneminen Varahenkilöstön toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, 11

12 työkierron mahdollistaminen ja henkilöstön kouluttaminen (lyhyisiin sijaisuuksiin) mutta tuloksien arviointi on vielä ennenaikaista. Työnkierto ei ole toteutunut. 460 Vammaispalvelut TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kehitysvammaisten avohuoltopainotteisten palvelujen turvaaminen asiakaskunnalle suunnitelmakaudella TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Laaditaan Työryhmä saa Toteutunut suunnitelman suunnitelma valmiiksi ohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja kehitysvammapalvelui mennessä terveyslautakunta sta vuoteen 2020 hyväksynyt ohjelman saakka (asiakaskunta, palvelutarpeet, lainsäädäntö, toimitilat, henkilöstö, palvelurakenne, kustannukset). Ohjelma sisältää toimintavaihtoehdot palvelujen järjestämisen tavoista ja niihin vuotuiset toimenpiteet. Ohjelma tehdään kehitysvammahuollon palvelutyöryhmän johdolla Valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen käynnistäminen paikkakunnalla Tehdään selvitys, millä edellytyksillä koulutus voidaan järjestää (OPMn rahoitus, muu rahoitus, toimintamalli). Selvitys tehdään yhteistyössä Itä-Lapin ammattioppilaitoksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa Selvitys on valmis mennessä Ei ole toetutunut. Ammattiopiston painopiste oli suunnitella yhdistyminen Lapin ammattiopiston kanssa Asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnin uudistaminen Otetaan käyttöön toimintakyvyn mittari TOIMI asiakkaan päivätoiminnan, asumisen ja TOIMI-mittarilla arvioitujen asiakkaiden määrä Arviointeja TOIMI-mittarilla tehty 52. Arviointi on tehty kaikille säännöllisessä asumispalvelussa 12

13 vapaa-ajan palvelujen kokonaisuuden arviointia varten oleville asikkaille Vaikeavammaisten palvelut Vaikeimmin vammaisten asukkaiden turva- ja hälytysjärjestelmän uudistaminen, koska nykyinen järjestelmä on vanhentumassa 4610 Ylläpitävät vammaispalvelut Nuorten kehitysvammaisten arjesta selviytymisen tehostaminen 4620 Vammaispalvelujen hallinto Erityishuollon palvelujen toteutuminen lakien, asetusten ja viranomaismääräysten mukaisesti Yhteistyön lisääminen eri sidosryhmien välillä erityishuollon palveluissa Valitaan uusi asukkaiden hälytys- ja valvontajärjestelmä Käynnistetään nuorten kehitysvammaisten päivätoiminta, toimintaa on 2-3 päivänä viikossa Laaditaan erityishuoltopäätökset säännöllisen erityishuollon palvelun piirissä oleville asiakkaille Kehitysvammahuollon palvelutyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja vähintään 4 kertaa vuodessa Järjestelmä on käytössä 2015 Asiakkaiden määrä nuorten päivätoiminnassa Erityishuoltopäätöste n määrä ja %-osuus säännöllisistä asiakkuuksista Työryhmän kokousten määrä Uuden järjestelmän suunnitteluprosessi on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Toiminta käynnistyy helmikuussa 2015, Asiakkaita 4-6. Erityishuoltopäätöksiä voimassa 78, 100 % säännöllisistä asiakkuuksista. Työryhmä kokoontunut 7 kertaa. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN TP 2013 TA 2014 Tot

14 Hallinto ja projektit: Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon henkilöstökustannukset euroa/asukas Työllisyydenhoito: Toimintakate/asukas Työmarkkinatuen saajat (sakkolista) k.a asiakasta/kk asiakasta/kk Sosiaalityö: Sosiaalityön kustannukset euroa/asukas Toimeentulotukimenot/asukas Terveydenhuolto: Perusterveydenhuollon kustannukset /asukas Erikoissairaanhoidon ostopalvelut /asukas Mielenterveystyö /asukas Hoiva- ja hoitotyön palvelut: Hoiva- ja hoitotyön kustannukset /asukas 852 Vammaispalvelut: Vaikeavammaisten palvelut, oma toiminta /suorite Vaikeavammaisten palvelut, ostopalvelu /suorite Ylläpitävät vammaispalvelut /suorite Vaikeavammaisten päiväpalvelujen päivät Vaikeavammaisten palveluasumisen päivät

15 Vaikeavammaisten laitoshoidon päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen päiväpalvelujen päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen palveluasumisen päivät Vammaispalvelut /asukas TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 400 Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveysosastolla eläköityi 15 työntekijää vuonna Henkilöstöstä eläköityy edelleen noin 40 työntekijää vuosina Henkilökunnan poistuma on sekä uhka että mahdollisuus. Hoito- ym. ammattiosaajien rekrytointi tulee olemaan suuri haaste. Hallinnon henkilökuntapoistuma on 75 % vuoden 2017 loppuun mennessä. Vakinaisiin toimiin on ollut vielä hyvin hakijoita, mutta sijaisista on ollut pulaa. Kevään 2014 aikana valmistuneen Nordic Healtcare Groupin laatiman selvitystyön pohjalta käynnistettiin rakennemuutoksia terveydenhuollon palveluissa. Kaupungin palvelurakenneuudistuksen valmistelutyöhön on osallistuttu aktiivisesti ja tulevaan sote-uudistukseen on valmistauduttu. Siivous- ja laitoshuollon sekä materiaali- ja vaatehuollon osalta rakennemuutos toteutettiin siten, että toiminta siirtyy teknisen toimen alaisuuteen yhden esimiehen alaisuuteen vuoden 2015 alusta. Vuoden 2014 keväällä rekrytoitiin hoitotyöhön vakinainen varahenkilöstö, kaksi sairaanhoitajaa ja neljä lähihoitajaa. Heidän työnsä pääsi alkamaan varsinaisesti vasta syyskuun alusta, kesälomien jälkeen. 410 Sosiaalityö Työttömyys, köyhyys, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä lasten ja nuorten pahoinvointi on viime vuosien aikana lisääntynyt eikä tähän suuntaan ole tulossa muutoksia. Pitkittynyt työttömyys johtaa usein siihen, että ongelmia kasautuu samoille ihmisille. Eriarvoistumisen lisääntyessä syntyy uhka huono-osaisuuden jatkumisesta sukupolvelta toiselle. Sosiaalityön toimintaympäristön tuntemisen lisäksi huomiota on kiinnitettä palvelujen tuottamiseen; millaisilla uusilla palvelujen tuottamisen tavoilla tai rakenteilla päästään tavoitteisiin ja kuinka ylläpidetään laadukkaita ja kattavia sosiaalipalveluja. 15

16 Tulosalueelta jää kaksi sosiaalityöntekijää eläkkeelle vuonna Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvat vapautuviin sosiaalityöntekijöiden virkoihin. Toiseen virkaan saatiin rekrytoitua pätevä sosiaalityöntekijä. Toinen virka saadaan täyttää alkaen. Sosiaalityön toimintaa velvoittavat lait ja asetukset ja toimintaa valvovat AVI, Valvira ja THL. Sosiaalityöltä odotetaan toiminnallista ja taloudellista vaikuttavuutta. Toiminnan velvoitteisiin ja odotuksiin voidaan vastata oikein mitoitetun, riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön työllä. 405 Työllisyyden hoito Työllisyydenhoidon tulosalue on keskitetty sote-osaston alaisuuteen ja työllisyyskoordinaattori on nimetty alkaen. Työllisyydenhoidon alaisuuteen kuuluvat kuntouttava työtoiminta, palkkatukityö, sosiaalinen työllistäminen, Kemijärvi-lisä, velvoitetyöllistettävät, koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöt sekä yksilövalmennuksen järjestäminen heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville nuorille. Uudistettu työllisyydenhoidon palvelujärjestelmä alkaa perusterveydenhuollon, sosiaali- ja terveysosaston ja yhteispalveluverkoston tuottamista lakisääteisistä terveystarkastus- ja kuntoutuspalveluista. Jatkumon varmistamiseksi tuotetaan yksilöityjä vaihtoehtoisia työhön kuntoutumisen menetelmiä, koulutusmahdollisuuksia, palkkatukityötä, työelämätaitojen vahvistamista ja tukea työnhakuun. Uutta toimintamallia tuotetaan kaupungin normaalissa toimintaympäristössä. Uuteen palvelumalliin liittyy läheisesti paikallisesti tehtävä työ- ja toimintakyvyn arviointi (VAT), joka toimii kuntoutusvalmennuksena kohti koulutusta, työelämää tai muuta pidempikestoista ratkaisua. VAT:n avulla tuotetaan tietoa moniammatilliselle työryhmälle. Tuloksena saadaan esille ne vahvuudet, joita asiakkaalla on ja joiden varaan kuntoutusta voidaan rakentaa ja näin voidaan muodostaa realistiset tavoitteet kuntoutukselle. Arvioinnin tulos on WHO:n ICF- kansainvälisen tautiluokituksen rakenteen mukainen ja se tuotetaan sekä taulukkona että grafiikkana. Kemijärven kaupungille hankittu VAT-järjestelmä tuottaa KELAN hyväksymää työ- ja toimintakyvyn arviointitulosta myös työttömien eläkeselvittelyihin. Tätä toimintaa konsultoi kuntoutuslääkäri. VAT-järjestelmän pääkäyttäjä on Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö. Työllisyydenhoidon tulosalueen asiakaskunnasta huomattava osa kärsii neuropsykiatrisista ongelmista. He tarvitsevat neuropsykiatrista asiantuntemusta ja koulutettuja valmentajia. Uusia valmentajia on koulutettu 15 henkilöä, jotka työskentelevät kaupungin eri yksiköissä. Työllisyydenhoidon tulosalueella on tapahtumassa rajuja toimintaympäristön muutoksia: 16

17 1. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu näkyy työmarkkinatuen kuntarahan kasvuna. Vuonna 2013 listalla oli keskimäärin 86 työtöntä ja vuonna 2014 työttömien keskiarvo on ollut Velvoitetyöllistettävien määrä kasvaa. Vuonna 2013 kaupunki velvoitetyöllisti koko vuonna 4 henkilöä. Vuonna 2014 velvoitetyöllistettäviä oli 9. Velvoitetyöllistettävät palkataan tukityöllistämisen määrärahoista. 3. Vuoden 2015 alusta lähtien työmarkkinatuen kuntaosan maksu alkaa päivää työttömyyden perusteella nykyisen 500 päivän sijaan. Lisäksi kaupunki joutuu maksamaan työmarkkinatukea 70 % sen jälkeen kun työttömyyttä on jatkunut yli 1000 päivää. 4. Uutta lakimuutosta valmistellaan TE- toimistojen, Kelan ja kuntien yhteisen työvoiman palvelukeskusten (=TYP) toimintamallin ulottamiseksi koko maahan. tarkoituksena yhteistyön kehittäminen ja työnjaon selkeyttäminen työllisyydenhoitoon liittyvissä asioissa. Uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana Terveydenhuolto Potilaan mahdollisuus valita perusterveydenhuollon yksikkö vuodeksi kerrallaan aiheuttaa jonkin verran potilaiden siirtymisiä terveyskeskusten välillä. Kemijärvellä on myyty runsaasti ns. kakkosasuntoja, mikä voi lisätä terveyskeskuksen asiakasmäärää. Sairaala Lapponian erikoissairaanhoidon osuus itse tuotetussa terveydenhuollon kokonaisuudessa on pieni, mutta antaa siitä huolimatta mahdollisuuksia kehittää palveluja potilaan valinnan vapauden laajentuessa erikoissairaanhoidon palvelujen osalta koskemaan koko maata. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus tulee muuttamaan terveyspalvelujen palvelurakennetta lähivuosina. Erityisesti tarkastelun kohteena tulee olemaan ympärivuorokautinen lääkäripäivystys ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen. Yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy Kemijärvellä noin 32 % vuoteen 2017 mennessä verrattuna vuoteen Ikääntyvän väestön terveydenhuollon palvelujentarve kasvaa, mikä näkyy myös erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän lisääntymisenä. Myös erityistason erikoissairaanhoidon tarve lisääntyy samasta syystä. Kahdeksan asiakasta on valinnut Kemijärven palvelut ja yksi asiakas on muuttanut palvelupaikan toiseen kuntaan 450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalvelut käsittää koko elinkaaren aikaisia palveluja terveydenhoidosta sairaanhoitoon ja aina saattohoitoon. Lait ja asetukset sekä laatusuositukset ohjaavat toimintaa ja sen toteuttamista valvoo aluehallintovirasto /AVI) ja Valvira. Valtakunnallisten 17

18 laatusuositusten toteuttaminen huomioiden paikalliset olosuhteet ohjaavat toiminnan sisältöä. Ikärakenteessa on edelleen nähtävissä yli 75-vuotiaiden kemijärveläisten suhteellisen ja absoluuttisen määrän lisäys aina vuoteen 2017, jonka jälkeen luku vakiintuu. Uutta ikäihmisten palvelujen organisointimallia on jalkautettu käytäntöön. Kemijärven palvelukeskuksen ryhmäkotipaikat eivät ole valmistuneet suunnitellussa aikataulussa, joten sairaalan osastoilla ryhmäkotipaikkaa odottaneet asiakkaat on jouduttu hoitamaan kalliilla laitospaikoilla. Vuodeosastojen kuormitukset ovat olleet korkeat. Kotihoidon asiakkaiden määrä ja hoitoisuus on lisääntynyt huomattavasti. Kotihoitoon tulee jatkossa resurssoida, koska asiakasmäärät ovat vain nousussa huomioiden Kemijärven ikääntyneiden suuri määrä sekä laitoshoidon purkamisen tavoitteet. Laitoshoidon purkamisen vauhdittamiseksi on Kemijärvellä aloitettu suunnittelu vuonna 10/2014 kotiutustiimin perustamisesta (kotisairaala tyyppinen toiminta). Suunnitelmat lähtivät hyvin käyntiin liittyen leikkaussalitoiminnan lopettamiseen. Yt neuvottelut on käyty ja ne sujuivat rakentavassa hengessä. Henkilökuntamitoitukset hoitotyössä pitää olla AVI:n määräysten mukaiset. Henkilöstön ikärakenne on painottunut v määrä on suhteellisen korkea, joka aiheuttaa raskaassa hoitotyössä myös enemmän tuki- ja liikuntaelinten sairauksia sekä työssä kuormittumista. Työn kierto ei meillä kuitenkaan ole onnistunut toivotulla tavalla. Tilapäistä työvoimaa, ja mm. sairausloman sijaisia jouduttiin palkkaamaan arvioitua enemmän. Palkkauksesta johtuvat erilliskorvaukset ylittivät varatun määrärahan. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten määrä, noin 110 henkilöä, säilyy muuttumattomana vuoteen 2020 saakka. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4 %. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Nordic Healthcare Grupin väliraportin mukaan: Laitoshoitoa on paljon. Valtakunnallisena linjauksena on laitoshoidon purkaminen. Laitoshoitoa on korvattava muilla palveluilla. Ympärivuorokautista asumispalvelua ja henkilökohtaista apua on vähän. Osavuorokautista asumispalvelua on paljon. Kuljetuspalveluasiakkaita on vähemmän kuin maassa keskimäärin ja palvelu on kohdistettu alle 65-vuotiaisiin. 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 18

19 401. Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas lähelle Lapin ja verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, säästötavoite toimintakate -1,7-2,0 milj euroa vuoteen 2017 mennessä Rakennemuutokset sosiaali- ja terveystoimen palveluissa on aloitettu vuoden 2014 lopulla Tehdään selvitys sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotannon nykytilasta ja uudistamisesta nykyiselle asukaspohjalle Selvitystyö valmistui keväällä 2014 Palvelukriteerien ja palvelumaksujen sekä palveluhinnastojen tarkistaminen Palvelu- ja asiakasmaksuja on tarkistettu asetuksen mukaiseksi 405. Työllisyydenhoito Kehitetään ja viedään käytäntöön peruspalveluiden yhteyteen heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Sisällöllisesti ja laadullisesti kehitetään sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluiden oikeaaikaista kohdentumista, luodaan vaihtoehtoisia tapoja osaamisen vahvistamiseen ja järjestetään yksilöllisesti räätälöityjä polkuja kuntoutukseen, koulutukseen ja työelämään tai vaihtoehtoisesti eläkeselvittelyreitti Sosiaalipalvelut Tulosalueen jokaisessa yksikössä on painopisteenä asiakkuusprosessien eteneminen lakien mukaisesti ja määräajoissa pysyminen. Aikuissosiaalityössä, vammaispalveluissa ja lastensuojelussa tavoitteiden saavuttamisen yhtenä keinona on monialainen verkostotyöskentely. Lasten ja nuorten palveluissa keskiössä ovat avohuoltopalveluiden ja sijaisperhetoiminnan lisääminen Terveydenhuolto Tavoitteena on sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas lähelle Lapin ja verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, säästötavoite toimintakate -1,7-2,0 milj euroa vuoteen 2017 mennessä. Selvitys sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotannon nykytilasta ja uudistamisesta nykyiselle asukaspohjalle toteutettiin kevään 2014 aikana. Selvitystyön pohjalta ehdotetut rakennemuutokset on aloitettu vuoden 2014 lopulla. 19

20 Tavoitteena on myös laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi, 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä vuoteen 2017 mennessä. Laitoshoidon purkutyöryhmä on aloittanut työnsä. Pienkoti Taika (19) aloittaa toimintansa vuoden 2015 alusta. Uudet tehostetun palveluasumisen paikat valmistuvat syyskuun 2015 alusta. Palvelukriteerien ja palvelumaksujen sekä palveluhinnastoja tarkistetaan vuosittain Hoiva- ja hoitotyön palvelut Ikäihmisten palvelujen tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu (sisältäen mm. asumispalvelut) RAI-arviointivälineen avulla Tavoitteellisen toiminnan suunnittelu yhdessä eri yksiköiden kanssa siten, että laitoshoidon tavoitteet toteutuisivat. Asiakaspolkujen tarkastelu sekä yksiköiden sisällä että niiden välillä lisäksi niistä johdettavat toimenpiteet. Kotiutustiimin tehokas toteuttaminen laitoshoidon purun tavoitteisiin nähden Henkilöstön rekrytointi ja olemassa olevan henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen 460. Vammaispalvelut Laitoshoidon purkaminen ja laitoshoitoa korvaavien avohuollon asumis- ja päiväpalvelujen laajentaminen paikkakunnalla Ympärivuorokautisen asumispalvelun ja yksilöllisten palveluratkaisujen lisääminen Erityisosaajien, kuten kehitysvammalääkärin, psykiatrin ja toimintaterapeutin, yksilöllisten suositusten mukaisten hoitojen järjestäminen avopalveluissa Hälytys- ja kutsujärjestelmien modernisoiminen asumisyksiköissä ja päiväpalveluissa 6. MÄÄRÄRAHAT TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN 400 Sosiaali- ja terveystoimen TP TA+LTA TP Poikk Tot % TP 2014 /asuka s 20

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 1. Toiminta-ajatus 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 sivu KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 2 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali-

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Palveluja vai seiniä? Hyvinvointipalvelujen asukasillat 2014

Palveluja vai seiniä? Hyvinvointipalvelujen asukasillat 2014 Palveluja vai seiniä? Hyvinvointipalvelujen asukasillat 2014 1 Mikä Kouvolassa on muuttunut? Perusturva Sivistys HYVINVOINTIPALVELUT 2013- Tilaaja-tuottaja mallista luovuttiin Kolme ikäryhmittäin jaoteltua

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa

Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Erityishuoltopiirien palvelu- ja rakennemuutos -elämää murroksissa Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ja toimipisteiden sijainti Kuusaan kuntoutuskeskus ja palvelukodit Hoitokodit Erityishuollon

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola

Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014

HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 HE laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 8.10.2014 Lainsäädännön tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Kuntien ja valtion työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus Vastuualuejohtaja Sirkka Karhulan esitys organisaatiotoimikunnassa 25.10.2010 Jyväskylän vanhuspoliittinen strategia 2009-2030 WWW.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot