KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014"

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI

2 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 400 Hallinto ja projektit Hallinto- ja talousyksikkö ja sosiaali- ja terveysosaston projektit. Tuottaa hallinto-, talousja henkilöstöhallinnon ym. tukipalveluja sekä hallinnoi projekteja sosiaali- ja terveysosastolla. 405 Työllisyyden hoito Työelämäosallisuusstrategian mukaisesti Kemijärven kaupunki ottaa vahvan roolin työllisyydenhoidossa. Kaupunki tarjoaa palkkatuettua työtä, oppisopimuskoulutusta, koululaisille ja opiskelijoille kesätyömahdollisuuksia sekä opintoihin liittyviä työssäoppimis-paikkoja. Kaupunki ostaa laadukkaita kuntouttavan työtoiminnan palveluja sekä yksilövalmennuspalvelua heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille. Kokemus on osoittanut, että kuntoutumisprosessin aikana sekä asiakkaalla että palvelujärjestelmällä tulee olla asiakkaan tilanteen tunteva ja hänen kanssaan konkreettisesti yhdessä kulkeva vankan ammattitaidon omaava yksilövalmentaja. Näiden lisäksi kaupunki myöntää yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi-lisää, mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Työllisyydenhoitoa ohjaa työelämäosallisuusohjelma vuosille Ohjelman tavoitteena on rakentaa alueelle monialainen työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Palveluprosessin alussa tehdään TE-toimen ja sosiaalitoimen vastuulla oleva aktivointisuunnitelma pitkäaikaistyöttömille ja nuorille työttömille. Aktivointisuunnitelmasta tulee asiakas lähetteellä työttömien terveystarkastukseen, joka on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moniammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoitukseen osallistuu asiakkaan tarpeen mukaan psykologi, yksilövalmentaja, kuntoutus- lääkäri, sairaanhoitaja ja muita ammattihenkilöitä. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö, ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuunhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. 410 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tulosalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, lastensuojelu, lastenvalvonnan tehtävät ja vammaispalvelut sekä talous- ja velkaneuvonta. Sosiaalipalveluiden toiminta-ajatuksena on kuntalaisten hyvinvoinnin 2

3 edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten edellytyksiä omaan elämänhallintaan ja lisätä valmiuksia itsenäiseen suoriutumiseen. 440 Terveydenhuolto Terveydenhuollon palveluiden tuottaminen Sairaala Lapponia mallilla on kemijärveläinen tapa turvata terveydenhuollon peruspalvelut kuntalaisille. Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut potilaiden hoidossa. Sairaala Lapponia mallilla pyritään hillitsemään terveydenhuollon menojen kasvua ja tarjoamaan laaja-alaisesti palveluja oman kaupungin alueella. 450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalvelut on uusi tulosalue, joka on muodostettu aiemmasta vanhustenhuollon tulosalueesta ja terveydenhuollon yhteisten hoitopalvelujen palvelulinjasta. Hoiva- ja hoitotyönpalveluissa tarjotaan asiakkaille koko elinkaaren ajan parempaa ja inhimillisempää palvelua ja hoitoa mahdollistaen myös kotona asuminen mahdollisimman pitkään eri tavoin toteutetuin tukitoimenpitein ja kuntalaisten toimintakyvyn ylläpitämiseen kannustamalla. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten erityispalvelujen tuottaminen kehitysvammaisille asiakkaille. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. 3

4 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN 400 HALLINTO- JA PROJEKTIT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kustannustietoisuuden lisääminen Henkilöstösuunnitelma Työhyvinvoinnin edelleen kehittäminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Talous- ja Toteutuneet Esimiesten 1,5 vuotta henkilöstöhallinnon koulutuspäivät kestävä JET-koulutus koulutukset esimiehille (johtamisen erikoisammattitutkinto) jatkuu vuoden 2015 Selvitetään henkilöstön todellinen rekrytointitarve ja hyödynnetään eläköityminen Säännölliset kehityskeskustelut Henkilöstökustannukse t euroa vuoteen 2017 mennessä Käytyjen kehityskeskusteluiden määrä loppupuolelle Henkilöstö- ja eläköitymissuunnitelma on valmisteltu vuoden 2015 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan Toimistosihteereiden kanssa on käyty kehityskeskustelut (13 kpl) 405 TYÖLLISYYDEN HOITO TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen. Moniammatillinen palvelutarvearvio ja VAT- järjestelmän (Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmä) käyttöönotto kaikille kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Työttömien terveys-tarkastukset ja palvelutarvearvio. Toteutuneet lukumäärä_. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat VAT-järjestelmässä. Toteutuneet lukumäärä_. Työttömien terveystarkastuksia ja palvelutarvearviota tehtiin 108 Asiakkaita on noin 70 VAT-arviointi-järjestelmä ssä Palkkatukityön laadun ja asiakasseurannan parantaminen. Yhteistyön tiivistäminen työhallinnon kanssa. Nivelvaiheiden tiedonsiirron parantaminen. Selkeät toimintaohjeet. Palkkatukiasiakkaiden työtoiminnan arvioiminen ja ohjaus. Toteutuneet,lukumäärä Toimintaohjeet on laadittu Palkkatuella palkattu 41 työntekijää Ohjaus- ja 4

5 Asiakkaiden ohjaaminen palkkatukityössä. _. arviointikeskustelut on otettu käyttöön Työttömille räätälöidyt Työpajojen yksilölliset opintopalvelut opinnollistaminen. Opinnollistettujen työpajojen opiskelijat. Toteutuneet lukumäärä_. Opinnollistettuja 9 opiskelijaa työpajoilla Haettu ESR-hankerahaa opinnollistamiseen Neuropsykiatristen asiakkaiden valmennus Neuropsykiatristen valmentajien kouluttaminen Koulutetut valmentajat, lukumäärä_. Koulutettu 15 neuropsykiatrista valmentajaa, jotka kaikki ovat kaupungin työntekijöitä Välityömarkkinoiden kehittäminen Asiakkaiden jatkosijoittuminen tuetuille työmarkkinoille Työtarjotin, yritysten ja yhdistysten lukumäärä, toteutuneet_. Työtarjotin on laadittu. 15 palkkatukityöntekijää on työllistynyt yhdistyksille ja säätiölle. Kaksi palkkatukityöntekijää on edelleen sijoitettu kyläyhdistyksille Kunnan osarahoittaman työmarkkinatukilistan haltuunotto Listan tarkka seuranta ja toimenpiteet, esim. eläkeselvittelyt Listalta poistuneet, lukumäärä_. Listalta on poistunut 67 henkilöä 401 SOSIAALIPALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Sosiaalipalvelut Kuntouttava työtoiminta monialainen verkostotyö Laaditut aktivointisuunnitel-ma t Aktivointisuunnitelmat on laadittu kaikille asiakkaille monialaisen verkoston kanssa. Aikuissosiaalityössä kokonaisvaltainen palvelutarvearvio Vammaispalveluissa yhteistyön tehostaminen lähityöntekijöiden kanssa 4110 Lasten ja nuorten Sijaisperheiden kouluttaminen Palvelutarvearvioiden lukumäärä Toteutunut yhteistyö Koulutuksen toteutuminen Palvelutarpeen arviointi on tehty 102 aikuissosiaalityön asiakkaalle Monialainen yhteistyö on toteutunut mm. palvelutarpeen arvioinneissa Kolme sijaisperhettä on koulutettu 5

6 Perhetyö aloitetaan Lapset puheeksi menetelmällä Asiakassuunnitelmat On toteutunut. Menetelmän avulla kartoitetaan asioita, mitkä toimii hyvin perheessä ja asiat, mihin perhe tarvitsee tukea Ryhmätoiminta perhetyön työmuodoksi Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen Ryhmätoiminnan toteutuminen Hyvinvointineuvolan suunnittelu ja toimeenpano Neuvola on aloittanut toimintansa Yksi ryhmä on aloittanut; vanhempien voimavarojen ja arjen tukeminen Työryhmä on valmistellut toimenpide-ehdotuksia lapsiperheiden palveluiden edistämiseen 4120 Toimeentulo-turva Uusien asiakkaiden henkilökohtainen asiointi Asiakasrekisteri On toteutunut suunnitellusti Työnjaon tarkistaminen etuuskäsittelijä/sos. työntekijä Vastuutyöntekijät nimetty On toteutunut suunnitellusti, työn alla 4140 Yksityistalouden neuvontapalvelut Asiakasprosessien seuranta Toiminnan raportointi On toteutunut suunnitellusti Ehkäisevän talous- ja velkaneuvonnan lisääminen Asiakkaiden lukumäärä On toteutunut suunnitellusti, 14 asiakasta 440 Terveydenhuolto TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN urvataan potilaan hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa Huolehditaan siitä, että oikeita palveluja on riittävästi tarjolla oikea-aikaisesti Hoitoon pääsytietojen seuranta omana toimintana ja THL:n toimesta Hoitoon pääsy on toteutunut lain edel-lyttämässä ajassa erityisjärjestelyillä Laitospaikkojen 6

7 Laitoshoitopaikkojen vähentäminen 38 paikkaan suunnitelmakaudella Turvataan inhimillinen hoito elämän loppuvaiheelle Sairaalan vuodeostojen luonnetta muutetaan vastaamaan uudistetun hoidonporrastuksen vaatimuksia Saattohoidon kehittäminen sisäisellä koulutuksella ja tilajärjestelyillä Suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet Palvelun laadun mittaaminen vähentäminen toteutui vuonna 2014 ainoastaan osasto 2:n osalta. Laitospaikkojen väheneminen edistyy, kun uudet ryhmäkoti-paikat otetaan käyttöön syksyllä 2015 Kehittämistyöryhmä on aloittanut toimintansa ja antaa henkilökunnalle saattohoito koulutusta. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 4400 Perusterveyden-huol to Kantapalveluiden käyttöönotto Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kehittäminen 4425 Suun terveydenhuolto Ikääntyvien ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon Varhaisen tuen ja puuttumisen menetelmät otetaan tehostetusti käyttöön sisäisen koulutuksen avulla Terveydenhyvinvoinnin koordinaattorin nimeäminen kuntakohtaisesti tai yhteistyössä Itä-Lapin seutukunnassa Teknisen pohjan luominen, sovellutusten käyttöönotto ja henkilöstön koulutus Suunnitelman kehittäminen ja toteuttaminen sekä toimitilojen remontointi Kutsutaan 70-vuotiaat kattavasti terveystarkastukseen Koulutettujen määrä Koordinaattori on aloittanut työnsä Käyttöönotto Toimintamalli on otettu käyttöön Seulonnan toteutuminen ikäryhmästä Lapset puheeksi -toimintamalli n koulutus on saatu päätökseen 10 työntekijän osalta. Koulutus jatkuu uusien työntekijäryhmien osalta. Koordinaattoria ei ole nimetty Käyttöönotto on siirtynyt loppuvuodelle 2015 ohjelmistoteknisten ongelmien vuoksi Toimitilaremontti on toteutunut ja työnjakoa muutettu Laitos- ja ryhmäkodeissa on suun terveydenhuollon 7

8 tehostaminen 4430 Työterveyshuolto Toiminnan tehostaminen ja sairasvastaanoton vakiinnuttaminen 4440 Erikoissairaanhoito oma toiminta Operatiivisten palvelujen myynnin tehostaminen ja terveysneuvon-taan. Tehostetaan laitos ja ryhmäkotihoidossa olevien kotihoitoa lisäämällä neuvontaa ja ohjausta Lääkäriresurssien lisääminen ja työnjaon kehittäminen Markkinoinnin lisääminen naapurikuntiin prosentteina Hoitoyksiköt hoidettu kattavasti Jono- ja käyntitilastot Ulkokuntamyynti neuvontaa ja ohjausta tehostettu. 70-vuotiaiden systemaattinen terveystarkastus ei ole toteutunut, mutta osa ikäryhmästä on tarkastettu Työterveyslääkärin työpanosta lisättiin, mutta loppuvuodesta se väheni jonkin verran vakituisen työterveyslääkärin virkavapauden vuoksi Toteutunut suunniteltua paremmin 4450Erikoissairaan-h oito ostopalvelut Oman toiminnan ja ostopalvelujen välisen työnjaon hyödyntäminen maksimaalisesti Ostopalvelujen käyttö vasta sen jälkeen, kun kaikki omat resurssit on hyödynnetty kokonaisuudessaan Lähetekäytännön seuranta Toteutunut pääosin suunnitellusti Mielenterveystyö Mielenterveys- ja päihdeasukkaiden arjesta selviytyminen kotona avokuntoutuksen Ostopalveluissa olevien kotiuttamisen edistäminen, jotta potilaat eivät jää turhaan ostopalvelujen piiriin välttämätöntä tarvetta pidempään Panostaminen päivätoimintaan ja kotikuntoutukseen Ostopalvelu-menojen kehitys Kotona selviytyvien asiakasmäärät Päihdekuntoutujien uudet asunnot on otettu käyttöön. Päivätoimintaa ja kotikuntoutusta on 8

9 keinoin kehitetty Yksilöllinen tuki nuorille ja nuorille aikuisille Neuropsykiatrista koulutusta työntekijöille Asiakkuuksien lukumäärä Työntekijöiden koulutus toteutettu ja osaamista jalkautettu. Huumehoidon kehittäminen Huumehoidon mallin suunnittelu työryhmässä Toimintamalli luotu valmiiksi ja sen jalkauttaminen on aloitettu Korvaushoitomallia on suunniteltu ja muuta huumehoitoa on kehitetty 450 HOIVA- JA HOITOTYÖN PALVELUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Laitospaikkojen vähentämisen valmistelu -Tehdään suunnitelma lähitulevaisuudessa valmistuvien tehostetun palveluasumisen paikkojen ja muiden tarjolla olevien asumispalvelumuotojen käytöstä - selvitetään Puistolan hoivayksikön muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi - selvitetään vuodeosastojen uudelleen profiloinnin/ luonteen tarkoituksenmukaisuus ja mahdollinen aikataulu - Seminaarinkatu 11:n pienkotiasumisen /toiminnan valmistelu + vaikutus laitoshoitopaikkoihin Suunnitelma asumis- ja hoitopaikkojen tarkoituksenmukai sesta käytöstä ja asukkaitten sijoittumisesta valmistunut (SASSI-työryhmä) Suunnitelma on laadittu. Puistolan hoiva on muutettu Ryhmäkoti Keloksi 12/2014. Pienkoti Taikan käyttöönotto tulossa 3/2015. RAI-toimintakykymittarin käyttöönotto 1/2016. RAI:n koulutus aloitetaan vuoden 2015 alusta. Uusien vaihtoehtoisten, kevyempien asumispalvelu-muot ojen kehittäminen - Ikäihmisten perhehoitotoiminnan valmistelu perhehoidon edellytykset ja halukkuus selvitetty, - mahdollisesti perhehoidon toimintaohje luotu Ei ole toteutunut. Selvitystyötä jatketaan vuonna

10 Palvelusetelin käyttöönotto koti-, kotihoidon tuki- ja asumispalveluissa Palvelusetelin käyttöönoton valmistelutoimet ikäihmisten palveluissa Palveluseteli-järjes telmä on luotu, hyväksytty ja otettu käyttöön vuoden 2014 aikana Palveluntuottajia selvitetään. Niitä on liian vähän palveluseteliä varten. Henkilöstön monipuolisen osaamisen varmistaminen 4500 Ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat palvelut - työkierto - saattohoitokoulutus - talon sisäinen koulutus toteutuneiden koulutusten ja osanottajien määrä RAI-koulutusten suunnittelu aloitettu 10/2014. Saattohoitokoulutuksen kehittäminen 10/2014. Kuntouttavien palvelujen tarjoaminen kotona asumisen tueksi Kuntouksen ja kotihoidon yhteistoiminnan selvittäminen ja organisointi, omaishoitajien tukeminen toimintamalli on luotu ja käyttöönotettu Fysioterapiapalvelujen jalkauttaminen kotihoitoon sekä ryhmäkotipalveluihin on aloitettu 12/2014. Tavoite, että kuntouttavien palvelujen hyöty saadaan mahdollisimman laajalle asiakaspohjalle, mm ikäihmisten palveluihin Avokuntoutus-toimi nnan (ent. Arvo-yksikkö) kehittäminen 4510 Kotihoito Kuntoutusyksikön toiminnan arviointi ja kohdentaminen myös uusille asiakasryhmille (mm. akuuttiosasto ja kotihoito) Uudistettu toimintamalli käytössä on vuoden 2014 aikana Toiminnan kehittäminen lähtenyt käyntiin 10/2014 Työnjaon, toimintaprosessien, työtapojen ja sijaisten käytön selkiytyminen - uusien toimintamallien kehittäminen: toimintaprosessien läpikäynti ja työn organisointi tiimityönä (sh/th + lh) - kotihoitotiimien yhdistäminen samaan paikkaan ja synergian hyödyntäminen työn organisoinnissa - Tiimit muodostuneet ja vetovastuut selvillä - Lyhyiden sijaisuuksien väheneminen Toimintaa on lähdetty suunnittelemaan tiimityön ja omahoitajuuden osalta 10/2014 ja toteutus ei vielä ole edennyt suunnitelmien mukaan. Aloitus 1/

11 Kotihoidon palvelukriteerien ja hinnaston uudistaminen 4520 Asumispalvelut Kotihoidon palvelukriteeristön luominen ja hinnaston tarkistaminen Kotihoidon uudistettu palvelukriteeristö ja hinnasto on valmis ja vahvistettu Palvelukriteerien luominen on aloitettu, mutta ensin tulee saada RAI-mittari käyttöön ennen kuin pystytään kriteerit ajantasais-tamaan. Palveluhinnasto on tarkistettu vuoden 2014 alussa Asukkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen kuntouttavan työotteen avulla - ergonomiakortti koulutukset - kuntoutusyksikön palvelujen turvaaminen - asianmukaiset tilat ja välineet - hoitopäivien seuranta; keskeytykset sairaalahoito -RAVA-indeksit hoitopäivien ja keskeytysten seuranta on toteutunut Henkilöstön ATK-taitojen kehittäminen 4530 Hoitopalvelut - rakenteisen kirjaamisen käyttöönotto -atk-koulutukset; sähköposti, web, intra - paperiton hoitotyönkertomus käytössä Toteutuksessa on haasteita, mutta työtä jatketaan Henkilöstön työergonomian paraneminen - ergonomisten työtapojen omaksuminen / ergonomiakorttikoulutuk sen jatkuminen - kuntouttavaan työotteeseen kouluttautuminen ergonomiakoulu-te ttujen määrä - tuki- ja liikuntaelin sairauspoissa-oloj en määrän kehitys Toteutunut ja osa alueista on toteutumassa hyvin. Hoitotyön sähköisen kirjaamisen käyttöönotto (KanTa-arkistoon valmius) - rakenteisen kirjaamisen koulutus, käyttöönotto ja toimintamallien koulutus - sähköinen kirjaaminen käytössä ennen KanTa-arkistoon liittymistä Tämän toteutumisessa on haasteita ja voidaan sanoa, että tässä vaiheessa ei ole toteutunut (Kanta.fi) Hoiva- ja hoitotyön hallinto Sijaisten käytön vähentäminen -varahenkilöjärjestelmän laajentaminen, sijaismäärärahojen väheneminen Varahenkilöstön toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, 11

12 työkierron mahdollistaminen ja henkilöstön kouluttaminen (lyhyisiin sijaisuuksiin) mutta tuloksien arviointi on vielä ennenaikaista. Työnkierto ei ole toteutunut. 460 Vammaispalvelut TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kehitysvammaisten avohuoltopainotteisten palvelujen turvaaminen asiakaskunnalle suunnitelmakaudella TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Laaditaan Työryhmä saa Toteutunut suunnitelman suunnitelma valmiiksi ohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja kehitysvammapalvelui mennessä terveyslautakunta sta vuoteen 2020 hyväksynyt ohjelman saakka (asiakaskunta, palvelutarpeet, lainsäädäntö, toimitilat, henkilöstö, palvelurakenne, kustannukset). Ohjelma sisältää toimintavaihtoehdot palvelujen järjestämisen tavoista ja niihin vuotuiset toimenpiteet. Ohjelma tehdään kehitysvammahuollon palvelutyöryhmän johdolla Valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen käynnistäminen paikkakunnalla Tehdään selvitys, millä edellytyksillä koulutus voidaan järjestää (OPMn rahoitus, muu rahoitus, toimintamalli). Selvitys tehdään yhteistyössä Itä-Lapin ammattioppilaitoksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa Selvitys on valmis mennessä Ei ole toetutunut. Ammattiopiston painopiste oli suunnitella yhdistyminen Lapin ammattiopiston kanssa Asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnin uudistaminen Otetaan käyttöön toimintakyvyn mittari TOIMI asiakkaan päivätoiminnan, asumisen ja TOIMI-mittarilla arvioitujen asiakkaiden määrä Arviointeja TOIMI-mittarilla tehty 52. Arviointi on tehty kaikille säännöllisessä asumispalvelussa 12

13 vapaa-ajan palvelujen kokonaisuuden arviointia varten oleville asikkaille Vaikeavammaisten palvelut Vaikeimmin vammaisten asukkaiden turva- ja hälytysjärjestelmän uudistaminen, koska nykyinen järjestelmä on vanhentumassa 4610 Ylläpitävät vammaispalvelut Nuorten kehitysvammaisten arjesta selviytymisen tehostaminen 4620 Vammaispalvelujen hallinto Erityishuollon palvelujen toteutuminen lakien, asetusten ja viranomaismääräysten mukaisesti Yhteistyön lisääminen eri sidosryhmien välillä erityishuollon palveluissa Valitaan uusi asukkaiden hälytys- ja valvontajärjestelmä Käynnistetään nuorten kehitysvammaisten päivätoiminta, toimintaa on 2-3 päivänä viikossa Laaditaan erityishuoltopäätökset säännöllisen erityishuollon palvelun piirissä oleville asiakkaille Kehitysvammahuollon palvelutyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja vähintään 4 kertaa vuodessa Järjestelmä on käytössä 2015 Asiakkaiden määrä nuorten päivätoiminnassa Erityishuoltopäätöste n määrä ja %-osuus säännöllisistä asiakkuuksista Työryhmän kokousten määrä Uuden järjestelmän suunnitteluprosessi on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Toiminta käynnistyy helmikuussa 2015, Asiakkaita 4-6. Erityishuoltopäätöksiä voimassa 78, 100 % säännöllisistä asiakkuuksista. Työryhmä kokoontunut 7 kertaa. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN TP 2013 TA 2014 Tot

14 Hallinto ja projektit: Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon henkilöstökustannukset euroa/asukas Työllisyydenhoito: Toimintakate/asukas Työmarkkinatuen saajat (sakkolista) k.a asiakasta/kk asiakasta/kk Sosiaalityö: Sosiaalityön kustannukset euroa/asukas Toimeentulotukimenot/asukas Terveydenhuolto: Perusterveydenhuollon kustannukset /asukas Erikoissairaanhoidon ostopalvelut /asukas Mielenterveystyö /asukas Hoiva- ja hoitotyön palvelut: Hoiva- ja hoitotyön kustannukset /asukas 852 Vammaispalvelut: Vaikeavammaisten palvelut, oma toiminta /suorite Vaikeavammaisten palvelut, ostopalvelu /suorite Ylläpitävät vammaispalvelut /suorite Vaikeavammaisten päiväpalvelujen päivät Vaikeavammaisten palveluasumisen päivät

15 Vaikeavammaisten laitoshoidon päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen päiväpalvelujen päivät Ylläpitävien vammaispalvelujen palveluasumisen päivät Vammaispalvelut /asukas TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 400 Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveysosastolla eläköityi 15 työntekijää vuonna Henkilöstöstä eläköityy edelleen noin 40 työntekijää vuosina Henkilökunnan poistuma on sekä uhka että mahdollisuus. Hoito- ym. ammattiosaajien rekrytointi tulee olemaan suuri haaste. Hallinnon henkilökuntapoistuma on 75 % vuoden 2017 loppuun mennessä. Vakinaisiin toimiin on ollut vielä hyvin hakijoita, mutta sijaisista on ollut pulaa. Kevään 2014 aikana valmistuneen Nordic Healtcare Groupin laatiman selvitystyön pohjalta käynnistettiin rakennemuutoksia terveydenhuollon palveluissa. Kaupungin palvelurakenneuudistuksen valmistelutyöhön on osallistuttu aktiivisesti ja tulevaan sote-uudistukseen on valmistauduttu. Siivous- ja laitoshuollon sekä materiaali- ja vaatehuollon osalta rakennemuutos toteutettiin siten, että toiminta siirtyy teknisen toimen alaisuuteen yhden esimiehen alaisuuteen vuoden 2015 alusta. Vuoden 2014 keväällä rekrytoitiin hoitotyöhön vakinainen varahenkilöstö, kaksi sairaanhoitajaa ja neljä lähihoitajaa. Heidän työnsä pääsi alkamaan varsinaisesti vasta syyskuun alusta, kesälomien jälkeen. 410 Sosiaalityö Työttömyys, köyhyys, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä lasten ja nuorten pahoinvointi on viime vuosien aikana lisääntynyt eikä tähän suuntaan ole tulossa muutoksia. Pitkittynyt työttömyys johtaa usein siihen, että ongelmia kasautuu samoille ihmisille. Eriarvoistumisen lisääntyessä syntyy uhka huono-osaisuuden jatkumisesta sukupolvelta toiselle. Sosiaalityön toimintaympäristön tuntemisen lisäksi huomiota on kiinnitettä palvelujen tuottamiseen; millaisilla uusilla palvelujen tuottamisen tavoilla tai rakenteilla päästään tavoitteisiin ja kuinka ylläpidetään laadukkaita ja kattavia sosiaalipalveluja. 15

16 Tulosalueelta jää kaksi sosiaalityöntekijää eläkkeelle vuonna Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvat vapautuviin sosiaalityöntekijöiden virkoihin. Toiseen virkaan saatiin rekrytoitua pätevä sosiaalityöntekijä. Toinen virka saadaan täyttää alkaen. Sosiaalityön toimintaa velvoittavat lait ja asetukset ja toimintaa valvovat AVI, Valvira ja THL. Sosiaalityöltä odotetaan toiminnallista ja taloudellista vaikuttavuutta. Toiminnan velvoitteisiin ja odotuksiin voidaan vastata oikein mitoitetun, riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön työllä. 405 Työllisyyden hoito Työllisyydenhoidon tulosalue on keskitetty sote-osaston alaisuuteen ja työllisyyskoordinaattori on nimetty alkaen. Työllisyydenhoidon alaisuuteen kuuluvat kuntouttava työtoiminta, palkkatukityö, sosiaalinen työllistäminen, Kemijärvi-lisä, velvoitetyöllistettävät, koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöt sekä yksilövalmennuksen järjestäminen heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville nuorille. Uudistettu työllisyydenhoidon palvelujärjestelmä alkaa perusterveydenhuollon, sosiaali- ja terveysosaston ja yhteispalveluverkoston tuottamista lakisääteisistä terveystarkastus- ja kuntoutuspalveluista. Jatkumon varmistamiseksi tuotetaan yksilöityjä vaihtoehtoisia työhön kuntoutumisen menetelmiä, koulutusmahdollisuuksia, palkkatukityötä, työelämätaitojen vahvistamista ja tukea työnhakuun. Uutta toimintamallia tuotetaan kaupungin normaalissa toimintaympäristössä. Uuteen palvelumalliin liittyy läheisesti paikallisesti tehtävä työ- ja toimintakyvyn arviointi (VAT), joka toimii kuntoutusvalmennuksena kohti koulutusta, työelämää tai muuta pidempikestoista ratkaisua. VAT:n avulla tuotetaan tietoa moniammatilliselle työryhmälle. Tuloksena saadaan esille ne vahvuudet, joita asiakkaalla on ja joiden varaan kuntoutusta voidaan rakentaa ja näin voidaan muodostaa realistiset tavoitteet kuntoutukselle. Arvioinnin tulos on WHO:n ICF- kansainvälisen tautiluokituksen rakenteen mukainen ja se tuotetaan sekä taulukkona että grafiikkana. Kemijärven kaupungille hankittu VAT-järjestelmä tuottaa KELAN hyväksymää työ- ja toimintakyvyn arviointitulosta myös työttömien eläkeselvittelyihin. Tätä toimintaa konsultoi kuntoutuslääkäri. VAT-järjestelmän pääkäyttäjä on Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö. Työllisyydenhoidon tulosalueen asiakaskunnasta huomattava osa kärsii neuropsykiatrisista ongelmista. He tarvitsevat neuropsykiatrista asiantuntemusta ja koulutettuja valmentajia. Uusia valmentajia on koulutettu 15 henkilöä, jotka työskentelevät kaupungin eri yksiköissä. Työllisyydenhoidon tulosalueella on tapahtumassa rajuja toimintaympäristön muutoksia: 16

17 1. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu näkyy työmarkkinatuen kuntarahan kasvuna. Vuonna 2013 listalla oli keskimäärin 86 työtöntä ja vuonna 2014 työttömien keskiarvo on ollut Velvoitetyöllistettävien määrä kasvaa. Vuonna 2013 kaupunki velvoitetyöllisti koko vuonna 4 henkilöä. Vuonna 2014 velvoitetyöllistettäviä oli 9. Velvoitetyöllistettävät palkataan tukityöllistämisen määrärahoista. 3. Vuoden 2015 alusta lähtien työmarkkinatuen kuntaosan maksu alkaa päivää työttömyyden perusteella nykyisen 500 päivän sijaan. Lisäksi kaupunki joutuu maksamaan työmarkkinatukea 70 % sen jälkeen kun työttömyyttä on jatkunut yli 1000 päivää. 4. Uutta lakimuutosta valmistellaan TE- toimistojen, Kelan ja kuntien yhteisen työvoiman palvelukeskusten (=TYP) toimintamallin ulottamiseksi koko maahan. tarkoituksena yhteistyön kehittäminen ja työnjaon selkeyttäminen työllisyydenhoitoon liittyvissä asioissa. Uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana Terveydenhuolto Potilaan mahdollisuus valita perusterveydenhuollon yksikkö vuodeksi kerrallaan aiheuttaa jonkin verran potilaiden siirtymisiä terveyskeskusten välillä. Kemijärvellä on myyty runsaasti ns. kakkosasuntoja, mikä voi lisätä terveyskeskuksen asiakasmäärää. Sairaala Lapponian erikoissairaanhoidon osuus itse tuotetussa terveydenhuollon kokonaisuudessa on pieni, mutta antaa siitä huolimatta mahdollisuuksia kehittää palveluja potilaan valinnan vapauden laajentuessa erikoissairaanhoidon palvelujen osalta koskemaan koko maata. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus tulee muuttamaan terveyspalvelujen palvelurakennetta lähivuosina. Erityisesti tarkastelun kohteena tulee olemaan ympärivuorokautinen lääkäripäivystys ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen. Yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy Kemijärvellä noin 32 % vuoteen 2017 mennessä verrattuna vuoteen Ikääntyvän väestön terveydenhuollon palvelujentarve kasvaa, mikä näkyy myös erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän lisääntymisenä. Myös erityistason erikoissairaanhoidon tarve lisääntyy samasta syystä. Kahdeksan asiakasta on valinnut Kemijärven palvelut ja yksi asiakas on muuttanut palvelupaikan toiseen kuntaan 450 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut Hoiva- ja hoitotyönpalvelut käsittää koko elinkaaren aikaisia palveluja terveydenhoidosta sairaanhoitoon ja aina saattohoitoon. Lait ja asetukset sekä laatusuositukset ohjaavat toimintaa ja sen toteuttamista valvoo aluehallintovirasto /AVI) ja Valvira. Valtakunnallisten 17

18 laatusuositusten toteuttaminen huomioiden paikalliset olosuhteet ohjaavat toiminnan sisältöä. Ikärakenteessa on edelleen nähtävissä yli 75-vuotiaiden kemijärveläisten suhteellisen ja absoluuttisen määrän lisäys aina vuoteen 2017, jonka jälkeen luku vakiintuu. Uutta ikäihmisten palvelujen organisointimallia on jalkautettu käytäntöön. Kemijärven palvelukeskuksen ryhmäkotipaikat eivät ole valmistuneet suunnitellussa aikataulussa, joten sairaalan osastoilla ryhmäkotipaikkaa odottaneet asiakkaat on jouduttu hoitamaan kalliilla laitospaikoilla. Vuodeosastojen kuormitukset ovat olleet korkeat. Kotihoidon asiakkaiden määrä ja hoitoisuus on lisääntynyt huomattavasti. Kotihoitoon tulee jatkossa resurssoida, koska asiakasmäärät ovat vain nousussa huomioiden Kemijärven ikääntyneiden suuri määrä sekä laitoshoidon purkamisen tavoitteet. Laitoshoidon purkamisen vauhdittamiseksi on Kemijärvellä aloitettu suunnittelu vuonna 10/2014 kotiutustiimin perustamisesta (kotisairaala tyyppinen toiminta). Suunnitelmat lähtivät hyvin käyntiin liittyen leikkaussalitoiminnan lopettamiseen. Yt neuvottelut on käyty ja ne sujuivat rakentavassa hengessä. Henkilökuntamitoitukset hoitotyössä pitää olla AVI:n määräysten mukaiset. Henkilöstön ikärakenne on painottunut v määrä on suhteellisen korkea, joka aiheuttaa raskaassa hoitotyössä myös enemmän tuki- ja liikuntaelinten sairauksia sekä työssä kuormittumista. Työn kierto ei meillä kuitenkaan ole onnistunut toivotulla tavalla. Tilapäistä työvoimaa, ja mm. sairausloman sijaisia jouduttiin palkkaamaan arvioitua enemmän. Palkkauksesta johtuvat erilliskorvaukset ylittivät varatun määrärahan. 460 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten määrä, noin 110 henkilöä, säilyy muuttumattomana vuoteen 2020 saakka. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4 %. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Nordic Healthcare Grupin väliraportin mukaan: Laitoshoitoa on paljon. Valtakunnallisena linjauksena on laitoshoidon purkaminen. Laitoshoitoa on korvattava muilla palveluilla. Ympärivuorokautista asumispalvelua ja henkilökohtaista apua on vähän. Osavuorokautista asumispalvelua on paljon. Kuljetuspalveluasiakkaita on vähemmän kuin maassa keskimäärin ja palvelu on kohdistettu alle 65-vuotiaisiin. 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 18

19 401. Hallinto ja projektit Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas lähelle Lapin ja verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, säästötavoite toimintakate -1,7-2,0 milj euroa vuoteen 2017 mennessä Rakennemuutokset sosiaali- ja terveystoimen palveluissa on aloitettu vuoden 2014 lopulla Tehdään selvitys sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotannon nykytilasta ja uudistamisesta nykyiselle asukaspohjalle Selvitystyö valmistui keväällä 2014 Palvelukriteerien ja palvelumaksujen sekä palveluhinnastojen tarkistaminen Palvelu- ja asiakasmaksuja on tarkistettu asetuksen mukaiseksi 405. Työllisyydenhoito Kehitetään ja viedään käytäntöön peruspalveluiden yhteyteen heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Sisällöllisesti ja laadullisesti kehitetään sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluiden oikeaaikaista kohdentumista, luodaan vaihtoehtoisia tapoja osaamisen vahvistamiseen ja järjestetään yksilöllisesti räätälöityjä polkuja kuntoutukseen, koulutukseen ja työelämään tai vaihtoehtoisesti eläkeselvittelyreitti Sosiaalipalvelut Tulosalueen jokaisessa yksikössä on painopisteenä asiakkuusprosessien eteneminen lakien mukaisesti ja määräajoissa pysyminen. Aikuissosiaalityössä, vammaispalveluissa ja lastensuojelussa tavoitteiden saavuttamisen yhtenä keinona on monialainen verkostotyöskentely. Lasten ja nuorten palveluissa keskiössä ovat avohuoltopalveluiden ja sijaisperhetoiminnan lisääminen Terveydenhuolto Tavoitteena on sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas lähelle Lapin ja verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, säästötavoite toimintakate -1,7-2,0 milj euroa vuoteen 2017 mennessä. Selvitys sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotannon nykytilasta ja uudistamisesta nykyiselle asukaspohjalle toteutettiin kevään 2014 aikana. Selvitystyön pohjalta ehdotetut rakennemuutokset on aloitettu vuoden 2014 lopulla. 19

20 Tavoitteena on myös laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi, 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä vuoteen 2017 mennessä. Laitoshoidon purkutyöryhmä on aloittanut työnsä. Pienkoti Taika (19) aloittaa toimintansa vuoden 2015 alusta. Uudet tehostetun palveluasumisen paikat valmistuvat syyskuun 2015 alusta. Palvelukriteerien ja palvelumaksujen sekä palveluhinnastoja tarkistetaan vuosittain Hoiva- ja hoitotyön palvelut Ikäihmisten palvelujen tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu (sisältäen mm. asumispalvelut) RAI-arviointivälineen avulla Tavoitteellisen toiminnan suunnittelu yhdessä eri yksiköiden kanssa siten, että laitoshoidon tavoitteet toteutuisivat. Asiakaspolkujen tarkastelu sekä yksiköiden sisällä että niiden välillä lisäksi niistä johdettavat toimenpiteet. Kotiutustiimin tehokas toteuttaminen laitoshoidon purun tavoitteisiin nähden Henkilöstön rekrytointi ja olemassa olevan henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen 460. Vammaispalvelut Laitoshoidon purkaminen ja laitoshoitoa korvaavien avohuollon asumis- ja päiväpalvelujen laajentaminen paikkakunnalla Ympärivuorokautisen asumispalvelun ja yksilöllisten palveluratkaisujen lisääminen Erityisosaajien, kuten kehitysvammalääkärin, psykiatrin ja toimintaterapeutin, yksilöllisten suositusten mukaisten hoitojen järjestäminen avopalveluissa Hälytys- ja kutsujärjestelmien modernisoiminen asumisyksiköissä ja päiväpalveluissa 6. MÄÄRÄRAHAT TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN 400 Sosiaali- ja terveystoimen TP TA+LTA TP Poikk Tot % TP 2014 /asuka s 20

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2014

Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TOIMINTAKERTOMUS 214 Kemijärven kaupunki SISÄLLYSLUETTELO LAUTAKUNTA... 2 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO, HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HALLINTO JA PROJEKTIT... 7 TYÖLLISYYDEN HOITO...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös Yhtymähallitus 25.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.x.2014 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET... 3 YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ VAIKUTUS

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI

1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 28.5.2015 I KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 28.5.2015 Ohjelma 8.30 Seminaarin avaus, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Pertti Pitkänen 8.40 Johdanto ja tulevaisuuden näkymät Yhteenveto,

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT 1 Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT Avohoitopalvelut Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 ja Taloussuunnitelma 2016-2017 Yhtymäkokous 5.11.2014 Vaalijalan kuntayhtymä Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto etunimi.sukunimi@vaalijala.fi Y-tunnus: 0207327-0 Puhelin 015 783 111,

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2014

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 I YLEISPERUSTELUT... 2 1. Kaupungin alue... 2 2. Väestö ja työpaikat... 3 3. Elinkeinot... 4 4. Ympäristö...

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot