3. SUUNNITTELUPERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. SUUNNITTELUPERUSTEET"

Transkriptio

1 3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 MATERIAALIT Rakenneterästen myötörajan f y ja vetomurtolujuuden f u arvot valitaan seuraavasti: a) käytetään suoraan tuotestandardin arvoja f y = R eh ja f u = R m b) tai käytetään taulukon 3.1. mukaista yksinkertaistusta. Sitkeysvaatimukset - vetomurtolujuuden f u ja myötörajan f y minimiarvojen suhde f /f 1,10 u y - mittapituutta 5,65 A 0 (missä A 0 on poikkileikkauksen alkuperäinen pinta-ala) vastaava murtovenymä vähintään 15% - ε u 15ε y, missä ε y on myötövenymä ( ε y = f y /E) Taulukon 3.1 mukaisten terästen katsotaan täyttävän kyseiset vaatimukset. Materiaalilla tulee olla riittävä murtumissitkeys vedettyjen osien hauraan murtumisen välttämiseksi alhaisimmassa käyttölämpötilassa, jonka odotetaan esiintyvän rakenteen tarkoitetun käyttöiän aikana. Materiaalivakioiden mitoitusarvot: - kimmokerrroin 2 E = N/mm - liukukerroin E 2 G = 81000N/mm 2(1 + ν ) - Poissonin luku ν = 0,3 (kimmoisella alueella) - lineaarinen lämpölaajeneminen 6 α = / C kun T 100 C Kiinnittimiä ja hitsausaineita koskevat vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN

2 3.2 RAJATILAMITOITUS Rajatilamitoituksen tavoitteena on, että rakenne ei hyväksyttävällä todennäköisyydellä joudu rajatilaan suunnitellun käyttöikänsä aikana. Rakenteet suunnitellaan siten, että murto- ja käyttörajatilat otetaan erikseen huomioon. Murtorajatiloina voivat teräsrakenteissa tulla kysymykseen mm. seuraavat: - aineen murtuminen rakenteen kestävyyden kannalta kriittisessä paikassa - rakenteen tai sen osan stabiiliuden menetys - rakenteen muuttuminen mekanismiksi - liian suuret siirtymät - rakenteen siirtyminen tai kaatuminen - vaihtoplastisoituminen - murtoon johtava värähtely Käyttörajatiloina ovat yleensä mm - siirtymärajatila, (joista yleisin on taipumarajatila) - värähtelyrajatila - kiihtyvyysrajatila - kitkaliitoksen liukuminen - pysyvät muodonmuutokset Taipumien käyttörajatilat staattisella kuormituksella, kun taipumista on haittaa, ovat taulukon 7. (FI) mukaiset, ellei rakenteen tyypistä, käyttötarkoituksesta tai toiminnan luonteesta johtuen muiden arvojen voida katsoa soveltuvan paremmin

3 3.3 LASKENTAKUORMAT Kuormitusten yhdistelyssä noudatetaan standardia SFS-EN 1990 ja sen kansallista liitettä. Rakenteisiin kohdistuvat kuormat otaksutaan standardien SFS-EN 1991 sekä niihin liittyvien kansallisten liitteiden mukaisiksi. Normaalisti vallitsevien ja tilapäisten mitoitustilanteiden kuormayhdistelmät murtorajatilassa saadaan epäedullisempana kaavoista

4 γ G " + " γ P" + " γ Ψ Q " + " γ Ψ Q G, j k, j P Q,1 0,1 k,1 Q,1 0, i k, i j 1 i 1 ξ γ G " + " γ P" + " γ Q " + " γ Ψ Q j G, j k, j P Q,1 k,1 Q,1 0, i k, i j 1 i 1 missä " + " tarkoittaa yhdistämistä jonkin toisen kanssa tarkoittaa suureiden yhdistettyä vaikutusta ξ on epäedullisten pysyvien kuormien G pienennyskerroin

5

6

7 3.4 LASKENTAMENETELMÄT Yleistä Rakenneosien mitoituksen päävaiheet ovat voimasuureiden (rasitusten) laskeminen ja kestävyyden määrittäminen. Rakenneosan voimasuureet staattisesti määrätyssä rakenteessa saadaan selville jäykän kappaleen statiikan avulla. Staattisesti määräämättömässä rakenteessa voimasuureita ei voida määrittää pelkästään tasapainoehtojen avulla, vaan lisäksi tarvitaan kuormitukseen liittyviä muodonmuutosehtoja. Rakenteen voimasuureet voidaan määrittää joko kimmoteorian tai plastisuusteorian perusteella. Kun kimmoteoriaa voidaan käyttää jokaisessa rakenteessa ehdoista riippumatta, plastisuusteoriaa voidaan käyttää vain silloin kun rakenteen poikkileikkaukset ja teräsmateriaali toteuttavat tietyt jäyhyysvaatimukset. Sen mukaan, tarvitseeko siirtymät ottaa huomioon vai ei rakenteen voimasuureiden laskemiseen, on olemassa erilaisia tarkastelutapoja. Ensimmäisen asteen teoriaa käytettäessä laskelmat tehdään olettamalla rakenteen geometrian säilyvän muuttumattomana ja tällöin muodonmuutokset oletetaan niin pieniksi, ettei niillä katsota olevan vaikutusta voimasuureiden jakautumiseen. Toisen asteen teoriaa käytettäessä otetaan huomioon muodonmuutoksien ja siirtymien vaikutus ja siksi rakenteen siirtymätilaa täytyy ennustaa etukäteen. Ensimmäisen asteen teoriaa voidaan käyttää voimasuureiden laskemiseen silloin, kun rakenteet ovat riittävästi tuettuja tai kun menetelmässä on otettu välillisesti huomioon toisen asteen vaikutukset. Toisen asteen teoriaa voidaan käyttää kaikissa tapauksissa ilman rajoituksia, koska se jäljittelee rakenteen todellista käyttäytymistä Voimasuureiden laskeminen rakenneosassa kulloinkin tarkasteltavana olevalle rakenneosalle riippuu mm. seuraavista seikoista - rungon jäykistämistapa - ko. rakenneosan sijainti rakennusrungossa - ko. rakenneosan poikkileikkausluokka - alkukäyryys ja jännitykset - liitokset

8 Rakenteen toimintatapa otetaan laskelmissa huomioon valitsemalla materiaalin käyttäytymiselle ja rakenteen geometrialle sopivat mallit. Materiaalin voidaan otaksua noudattavan toista seuraavista malleista: a) lineaarinen materiaalimalli ts. jännitykset ovat suoraan verrannollisia venymään b) epälineaarinen materiaalimalli Rakenteen geometrinen malli voi perustua a) alkuperäisen siirtymättömän ja kuormittamattoman rakenteen geometriaan (ns. 1. kertaluvun teoria) b) rakenteen muodonmuutosten jälkeiseen siirtyneeseen tilaan (ns. 2. kertaluvun teoria) Plastisuusteoria 3.5 POIKKILEIKKAUSLUOKITUS Johdanto Teräksisten rakenneosien kestävyyden määrittäminen lähtee liikkeelle poikkileikkauksen käyttäytymisen tarkastelusta. Sen jälkeen tarkastellaan koko rakenneosan käyttäytymistä. Poikkileikkausluokituksen tarkoituksena on tunnistaa missä määrin poikkileikkauksen paikallinen lommahdus rajoittaa poikkileikkausten kestävyyttä ja kiertymiskykyä. Poikkileikkaus sijoitetaan yhteen neljästä sen käyttäytymisestä riippuvasta luokasta. Luokitus tehdään materiaalin myötölujuuden, yksittäisen puristetun osan leveys/paksuus suhteen, sekä kyseisen poikkileikkauksen osan kuormituksen perusteella.

9 3.5.2 Luokitus Eurokoodi 3:n poikkileikkausluokitus on seuraava: Poikkileikkausluokat 1 ovat niitä, joissa plastisuusteorian mukaisen tarkastelun vaatima, riittävän kiertymiskyvyn omaava nivel voi syntyä ilman, että poikkileikkauksen kestävyyttä tarvitsee pienentää (plastiset poikkileikkaukset) Poikkileikkausluokat 2 ovat niitä, joissa voi kehittyä plastisuusteorian mukainen sauvan taivutuskestävyys, mutta joilla paikallinen lommahdus rajoittaa kiertymiskykyä (kompaktit poikkileikaukset) Poikkileikkausluokat 3 ovat niitä, joissa sauvan äärimmäisessä puristetussa reunassa jännitys voi saavuttaa myötörajan, mutta paikallinen lommahdus estää plastisuusteorian mukaisen momenttikestävyyden kehittymisen (puolikompaktit poikkileikkaukset) Poikkileikkausluokat 4 ovat niitä, joissa paikallinen lommahdus esiintyy ennen kuin myötöraja saavutetaan poikkileikkauksen jossakin pisteessä (hoikat poikkileikkaukset) Kuva 1. Kiertymä-momentti-riippuvuus eri poikkileikkausluokissa. - Poikkileikkauksen eri puristetut osat voivat yleensä kuulua eri poikkileikkausluokkaan - Poikkileikkaus luokitellaan korkeimpaan luokkaan (vähiten suotuisa) sen puristettujen osien perusteella - rajoitukset ja lisäykset kts. kohdat 5.5.2(7)-(12)

10 Valittavat mallit vaikuttavat sekä voimasuureiden että kestävyyden laskentaan. Rakennetarkasteluun ja poikkileikkauksien mitoitukseen murtorajatilassa voidaan käyttää useita mahdollisia vaihtoehtoja sekä plastisuusteoriaan että kimmoteoriaan liittyen. Näitä on lueteltu taulukossa Malli 1 liittyy rakenteiden plastiseen mitoittamiseen. Poikkileikkauksissa oletetaan voivan kehittyä täydellinen plastisoituminen, ts. jännityskuviot ovat suorakaiteita ja plastisia niveliä voi muodostua. Poikkileikkauksilla on riittävä kiertymiskyky plastisen mekanismin muodostumiseksi. Rakenteissa, joissa poikkileikkaukset voivat saavuttaa plastisen kestävyyden, mutta niillä ei ole riittävää kiertymiskykyä plastisen mekanismin aikaansaamiseksi, murtorajatila määräytyy ensimmäisen nivelen muodostumisen perusteella. Siten mallissa 2 voimasuureet poikkileikkauksissa lasketaan kimmoteorian perusteella ja niitä verrataan plastisuusteorian mukaisiin kestävyyksiin. Staattisesti määrätyissä rakenteissa ensimmäisen plastisen nivelen muodostuminen joka tapauksessa muodostaa plastisen mekanismin ja sekä 1 että 2-menetelmä antavat saman

11 tuloksen. Staattisesti määräämättömissä rakenteissa malliin 2 ei voida hyväksyä momenttien uudelleenjakautumista, vaikka se on luonnollinen asia mallissa 1. Kun poikkileikkaukset eivät voi saavuttaa plastista kestävyyttä, sekä voimasuurelaskenta että kestävyyslaskenta täytyy suorittaa kimmoteorian perusteella. Mallissa 3 murtorajatila saavutetaan, kun suurin reunajännitys tulee myötörajan suuruiseksi. Myötörajaa ei voida aina saavuttaa poikkileikkauksen reunalla lommahduksen vuoksi ja sellaisissa tapauksissa kestävyys määritetään vain tehollisen poikkileikkauksen perusteella (malli 4). Selvästikään ei voida muodostaa mallia, jossa plastinen voimasuurelaskenta yhdistettäisiin kimmoteorian mukaiseen poikkileikkaustarkasteluun. Tämä johtuu jo siitä, että momenttien uudelleen jakautumista ei voi tapahtua, ennen kuin on muodostunut joitakin plastisia poikkileikkauksia. Poikkileikkausluokkien 1, 2 ja 3 puristettujen osien raja-arvot esitetään taulukossa 5.2. Osa, joka ylittä poikkileikkausluokan 3 raja-arvot, kuuluu poikkileikkausluokkaan 4.

12 Kuva 1. Poikkileikkauksen mitat ja akselit.

13

14

15

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

Osa 5. Pilarit. Betoniteollisuus 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien. Suunnittelu eurokoodin EN 1992 mukaisesti.

Osa 5. Pilarit. Betoniteollisuus 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien. Suunnittelu eurokoodin EN 1992 mukaisesti. 1(17) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelu

Betonirakenteiden suunnittelu Eero Saarinen, iplomi-insinööri Rakennusinsinööritoimisto Eero Saarinen Oy Tässä artikkelissa annetaan ohjeita betonirakenteien suunnittelusta henkilöille, jotka vain tilapäisesti suorittavat rakennesuunnittelua.

Lisätiedot

MIKKO PELTOMAA BETONI-TERÄS -LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN

MIKKO PELTOMAA BETONI-TERÄS -LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN MIKKO PELTOMAA BETONI-TERÄS -LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: prof. Ralf Lindberg TkT Vesa Järvinen TkL Olli Saarinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Niittiliitokset toimivat periaatteessa kuin ruuviliitokset kiinnitysluokissa A ja D.

Niittiliitokset toimivat periaatteessa kuin ruuviliitokset kiinnitysluokissa A ja D. 3. LIITOKSET 3.1 Yleistä Teräsrakenteiden liittämiseen toisiinsa voidaan käyttää seuraavia menetelmiä: - ruuvi-, niitti- ja niveltappiliitokset - hitsausliitokset - liimaliitokset Näistä tulevat yleensä

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje

Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL 205-1-2009 liite B Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty

Lisätiedot

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1 NORMIKORTTI N:o 18 Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. SOVELTAMISALA 3. MURTORAJATILA 4. KÄYTTÖRAJATILA 5. SUUNNITTELUN YLEISOHJEET JA RAKENTEELLISET OHJEET 6.

Lisätiedot

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1 NORMIKORTTI N:o 18 Palkkeiin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. SOVELTAMISALA 3. MURTORAJATILA 4. KÄYTTÖRAJATILA 5. SUUNNITTELUN YLEISOHJEET JA RAKENTEELLISET OHJEET 6.

Lisätiedot

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 17 Espoo, 22.11.2001 KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN Kuormituskertaluku Päällysteen väsymiskriteeri

Lisätiedot

Osa 8: Taipuma. Betoniteollisuus 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Taipuman rajoittaminen. Johdanto

Osa 8: Taipuma. Betoniteollisuus 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Taipuman rajoittaminen. Johdanto 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06034-09 Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Copyright 2012-2013 Insinööritoimisto Pauli Närhi Kesantokuja 6 75530 Nurmes 1 YLEISTÄ Ohjelma on laadittu käytännön rakenteiden suunnittelussa esiintyviä

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus IVAR-ohjelmiston käyttöopas Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kansi: Tiehallinto ISBN 951-803-066-9 TIEH 2100020-03 ISBN 951-803-067-7 TIEH 2100020-v-03 Multiprint Oy Vaasa 2003 Julkaisua

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

liikenneviraston OhjEiTA

liikenneviraston OhjEiTA 25 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 25/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Arvo Heikkinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Sisältö Johdanto...4 1 Mitä polyuretaani (PUR/PIR) on?...5 Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Ominaisuudet valmistus Polyuretaani

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Muutama huomio momenttimenetelmän käytöstä kehärakenteiden analysoinnissa

Muutama huomio momenttimenetelmän käytöstä kehärakenteiden analysoinnissa Rakenteiden Mekaniikka Vol. 42, Nro 2, 2009, s. 75 82 Muutama huomio momenttimenetelmän käytöstä kehärakenteiden analysoinnissa Reijo Kouhia Tiivistelmä. Momenttimenetelmä on käyttökelpoinen ratkaisutapa

Lisätiedot

8. Yhdistetyt rasitukset

8. Yhdistetyt rasitukset TAVOITTEET Analysoidaan ohutseinäisten painesäiliöiden jännitystilaa Tehdään yhteenveto edellisissä luennoissa olleille rasitustyypeille eli aksiaalikuormalle, väännölle, taivutukselle ja leikkausvoimalle.

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet

Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet Lammi-lämpökivien, EMH350 & LL400 suunnitteluohjeet 2 1 YLEISTÄ 3 2 LAMMI-LÄMPÖKIVIEN OMINAISUUDET 3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ 4 4 LASKENTAPERUSTEET 4 5 KUORMAT 4 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET 5 7 SEINÄN

Lisätiedot

Ovakon terästen hitsaus

Ovakon terästen hitsaus Ovakon terästen hitsaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. HITSAUSLIITOKSEN VYÖHYKKEET...4 3. MUUTOSVYÖHYKE...5 3.1 Jäähtymisnopeus...5 3.2 Aineenpaksuus ja liitosmuoto...6 3.3 Hitsausenergia ja lämmöntuonti...6

Lisätiedot

seuraavista aiheista:

seuraavista aiheista: 29.09.2010/ KUL-24.3000 KULJETUSVÄLINETEKNIIKAN PERUSTEET SYKSY 2010 LAIVA, SUURIN IHMISEN VALMISTAMA LIIKKUVA RAKENNE Johdanto Luennon tavoite on antaa yleiskuva laivan rakennesuunnittelusta. Luennon

Lisätiedot