Prof. Teemupekka Virtanen FM Christian Jurvanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Prof. Teemupekka Virtanen FM Christian Jurvanen"

Transkriptio

1 JARKKO ILOMÄKI SIKOJEN WWW-TILATESTAUSOHJELMISTON KÄYTTÖLIITTYMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa Valvoja: Ohjaaja: Prof. Teemupekka Virtanen FM Christian Jurvanen

2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä Päiväys Jarkko Ilomäki Sivumäärä 89 Työn nimi Sikojen www-tilatestausohjelmiston käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus Professuuri Koodi Tietoliikenneohjelmistot T-110 Työn valvoja Prof. Teemupekka Virtanen Työn ohjaaja FM Christian Jurvanen Viime vuosina tapahtunut tekniikan kehitys on tuonut Internet-verkon ja sen palvelut yhä useamman ihmisen ulottuville. Kehitys on kuitenkin ollut tekniikkavetoista ja varsinaisen käyttäjän tarpeet on usein jätetty toisarvoisiksi. Toisaalta käyttäjäkeskeisyys ja käyttäjien mukaanottaminen tuotteita suunniteltaessa ja toteutettaessa on lisääntynyt merkittävästi. Käyttäjäkeskeisellä suunnitteluprosessilla ja siihen kuuluvilla menetelmillä pystytään tuottamaan käyttäjän tarpeet täyttäviä tuotteita. Maataloussektori ja sen osa-alue sianjalostus ovat kohteita, joissa ohjelmistopalvelut ovat erittäin tarpeellisia, mutta käytettävyyttä ja käyttäjäkeskeisiä menetelmiä ei tiettävästi ole aikaisemmin korostettu ohjelmistojen teossa. Tässä diplomityössä yhdistetään nämä osaalueet suunnittelemalla ja toteuttamalla käyttäjäkeskeisten menetelmien avulla wwwpohjainen sikojen tilatestaukseen sopiva käyttöliittymä. Työssä käytetty iteratiivinen prosessi perustuu sovellusalueen ja käytettävyysaspektien yhdistämiseen. Perustana toimii kirjallisuuskatsaus sekä käytettävyyden että sianjalostuksen osalta. Muita käytettyjä menetelmiä ovat kirjallisuuskatsaus, käyttäjätutkimu heuristinen analyysi ja käytettävyystestit. Prosessissa on pyritty kattamaan kaikki käyttöliittymän elinkaaren vaiheet. Avainsanat Käyttöliittymä, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, sianjalostus, tilatestaus Kieli Suomi i

3 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science ABSTRACT OF MASTER'S THESIS Author Date Jarkko Ilomäki Number of pages 89 Title of thesis Design and implementation of user interface to pigs' on-farm testing software Professorship Professorship code Telecommunications software T-110 Supervisor Prof. Teemupekka Virtanen Instructor M.Sc. Christian Jurvanen During the last years, the development of technology has brought the Internet and its services to the reach of more and more people. The development has been technologydriven and the needs of actual user have often been disregarded. On the other hand, userfriendliness and the participation of users during product development has become very popular. With the aid of user-centered design process and its methodology, the usability issues can be solved. The agriculture sector and its subsection pig breeding are subjects, in which software application and Internet services are required, but in which usability techniques and usercentered methods haven't been commonly applied. The purpose of this master's thesis is to combine these two areas by designing and implementing www-interface for pigs' on-farm testing software. In this thesis, an iterative version of the user-centered design process is used. The basis of the work is based on literature from both usability and pig breeding areas. Other methods include user survey, task analysis, heuristic evaluation and usability tests. In addition to the actual design and implementation phases, the later parts of the user interface lifecycle are di Keywords User Interface, User-Centered Design, Pig Breeding, On-Farm Testing Language Finnish ii

4 Alkusanat Tämä diplomityö on ollut mahdollinen Pro Agria Suomen Maatalouden Laskentakeskuksen ja Pro Agria Suomen Kotieläinjalostusosuuskunnan tarjoaman mahdollisuuden vuoksi. Kiitän kaikkia näiden yritysten henkilöitä, jotka ovat uupumattomasti kannustaneet ja ohjanneet minua eteenpäin. Erityiskiitokset työn valvojalle, professori Teemupekka Virtaselle ja työn ohjaajalle Christian Jurvaselle lukuisista ohjeista ja kommenteista. Helsingissä Jarkko Ilomäki iii

5 Sisällysluettelo ALKUSANAT...III SISÄLLYSLUETTELO... IV KUVALUETTELO... VI LYHENTEET JA TERMIT JOHDANTO Tutkimusongelma Yritysesittelyt Maatalouden Laskentakeskus Oy Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta Diplomityön rakenne SIANJALOSTUS Sianjalostuksen perusteet Toiminta Suomessa Sianjalostuksen menetelmät Sikojen tilatestaus Nykypäivän haasteet Tietotekniikan merkitys KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Käytettävyyden määritelmiä Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ominaispiirteet Käyttäjäkeskeisen suunnittelun prosessimalleja Käyttäjätutkimus Tehtäväanalyysi Käytettävyyden arviointi WWW-sivu käyttöliittymänä VAATIMUSMÄÄRITTELY Toiminnalliset vaatimukset Käytettävyysvaatimukset Tekniset vaatimukset Turvallisuusvaatimukset KÄYTTÖLIITTYMÄN SUUNNITTELU Oletukset ja rajoitukset Toimintaympäristöön perehtyminen Käyttäjätutkimus Tehtäväanalyysi Aikaisemmat ratkaisut Vaihtoehtoiset toteutustavat Käyttöliittymäratkaisun suunnitteleminen Toiminnallinen rakenne Vuorovaikutus Ulkoasu Tukitoiminnot Turvallisuuskysymykset...54 iv

6 6 KÄYTTÖLIITTYMÄN TOTEUTTAMINEN Toteutusprosessi Toteutusympäristö Järjestelmäympäristö Kolmitasoarkkitehtuuri Ohjelmiston rakenne Tietokanta Ohjelmistokomponentit Käyttöliittymän rakenne Yhteiset osat Parametrisointi Näyttöjen rakenne Näyttöjen välinen kommunikointi Tehokkuuskysymykset Raskaat laskennat Tiedonsiirron tehokkuus Virhekäsittely Ohjelmiston seuranta Jatkokehitysmahdollisuudet TOTEUTUKSEN ANALYSOINTI Toiminnalliset vaatimukset Käytettävyysvaatimukset Tekniset vaatimukset Turvallisuusvaatimukset JOHTOPÄÄTÖKSET Vastaukset tutkimuskysymyksiin Työn arviointi Tulevaisuus ja uudet tutkimuskysymykset LÄHTEET...81 v

7 Kuvaluettelo Kuva 1. Periaatekuva jalostuksen merkityksestä kotieläinsektorilla [16]...7 Kuva 2. Suomalaisen siantuotannon rakenne [11]...9 Kuva 3. Keskustietokannan tiedonlähteet...14 Kuva 4. ISO käyttäjäkeskeisen suunnittelun prosessimalli [14]...19 Kuva 5. Ihmisen toiminnan yksinkertaistettu malli...25 Kuva 6. Kuva 7. Kuva 8. Kuva 9. Kuva 10. Tilatestauksessa käytettävät välineet...33 Sian tilatestausta silavan mittaus...34 Vanhan TUTKA:n toimintarakenne...37 Suunnitteluratkaisun toiminnallinen rakenne...42 Osa vanhan TUTKA:n pääsivua...51 Kuva 11. Uusi suunnitteluratkaisu pääsivusta...51 Kuva 12. Kuva 13. T-Indeksin laskenta -näyttö...53 Ohjeteksti T-Indeksin laskenta -näytölle...54 Kuva 14. MLOY:n tekninen ympäristö...59 Kuva 15. Kuva 16. Ohjelmistoarkkitehtuuri ja laitesijoittelu...60 Tietokantaoperaatiot bisneslogiikkakomponenteissa...62 Kuva 17. Tietokantaoperaatiot tallennetuissa proseduureissa...62 Kuva 18. Kuva 19. Kuva 20. Tilatestausohjelmiston ohjelmistokomponentit...64 Näyttöjen sisäinen rakenne aiemmin...67 Näyttöjen uudistettu sisäinen rakenne...68 vi

8 LYHENTEET JA TERMIT Lyhenteet ja termit ASP Active Server Pages on dynaamisten www-sivujen luontiin tarkoitettu ohjelmointikieli ja -ympäristö. BLUP Bested Linear Unbiased Prediction. Jalostuksen laskentamalli, missä eläinten jalostusarvot arvioidaan ympäristötekijät huomioonottaen ja tuloksena on eri ominaisuuksille määrätyt tunnusluvut. CSS Cascading Style Sheet. HTML-sivuilla käytetty elementtien ja tekstien tyylimäärittely. Ensikko Naaraspuolinen sika, joka ei vielä ole porsinut (ts. ei ole vielä saanut ensimmäisiä jälkeläisiään). Emakko Naaraspuolinen sika, joka on porsinut ainakin kerran (ts. saanut ainakin yhdet jälkeläiset). GUI Graphical User Interface. Graafinen käyttöliittymä. GPRS General Packet Radio Services. Nimitys pakettikytkentäiselle, langattomalle radioyhteydelle. HCI Human-Computer Interaction. Ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus. HTML Hypertext Markup Language. Joukko esityskoodeja sisältävä kieli, jolla on tarkoitus muodostaa www-sivuja. Karja Karja on sikojen muodostama yhtenäinen yksikkö, jonka omistaa tietty henkilö tai yhteisö. Yhdellä omistajalla voi olla useampia karjoja, jos esimerkiksi karjojen käyttötarkoitukset eroavat toisistaan. Karjaankytkentä Jokainen rekisteröity sika on kytkettynä johonkin karjaan. Karjaankytkentä kertoo, koska ja millä tavalla sika liittyi karjaan (esim. syntyi tai ostettiin) ja koska ja miten eläin poistettiin karjasta (esim. myytiin teuraaksi). Karjatunnus Karjatunnus on seitsemän numeroa pitkä tunniste, joka kuvaa tiettyä karjaa. 1

9 LYHENTEET JA TERMIT Karju Urospuolinen sika, jota ei ole kastroitu. Karjut kasvavat nopeammin kuin kastroidut veljensä (ks. leikko), mutta niiden lihassa on ns. karjunmaku, joka laskee lihan laatua ja arvoa. Korvanumero Sika tunnistetaan sikalassa sen korvanumeron perusteella. Korvanumerot ovat sikalakohtaisia numeroita, ja numerosarja aloitetaan joka vuosi alusta. Leikko Urospuolinen sika, joka on kastroitu. Leikot kasvavat hitaammin kuin karjut, mutta niiden lihaan ei tule ns. karjunmakua, joka laskee lihan laatua ja arvoa. MLOY Katso Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy. Päiväkasvu Päiväkasvu kertoo, montako grammaa sian paino on keskimäärin kasvanut. Päiväkasvu lasketaan tilatestauksen yhteydessä. Silava Eläimen rasvakerros. Sikala Sikala-termillä on kaksi merkitystä. Ensinnäkin sikala kuvaa varsinaista rakennusta, jossa siat ovat. Tämän lisäksi sikala on siankasvatusyksikön nimi, jolla on tietty toimintatapa. Sikalat voivat esimerkiksi keskittyä eläinten jalostukseen (jalostussikala) tai puhtaaseen lihantuotantoon (monistussikala). SKJO Katso Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta. SQL Structured Query Language. Kieli, jolla voidaan käsitellä tietokannan tietosisältöä. Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta (SKJO) Pro Agria Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta on Suomessa kotieläinten jalostuspalveluista vastaava yritys. Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy (MLOY) Pro Agria Maatalouden Laskentakeskus Oy on Suomen johtava maataloussektorin ohjelmistojen ja it-palvelujen tuottaja. Laskentakeskus tuottaa ohjelmistopalveluja useille maataloussektorin toimialueille. Syntymätunnus Syntymätunnus on keskustietokantaan tallennetun eläimen tunnus ja käytännössä se on harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta juokseva numero. Syntymätunnus on tarpeellinen, koska samat korvanumerot ovat käytössä eri karjoilla ja yksilön tietojen kohdistaminen oikealle eläimelle olisi tällöin liki mahdotonta. 2

10 LYHENTEET JA TERMIT Tallennettu proseduuri SQL-kielinen proseduuri, jossa on toteutettu jokin tietokantaan liittyvä toiminnallisuus. Proseduurit tallennetaan tietokannan osaksi ja niitä kutsutaan kuten tavallisia SQLlauseita. Tilatestaus Tilatestaus on yksi sikatarkkailun menetelmä, jolla mitataan eläinten välistä paremmuutta lihakkuus- ja kasvuominaisuuksissa. Tilatestausindeksi (T-indeksi) Tilatestauksessa hyväksytylle eläimelle märitelty tunnusluku, joka lasketaan tilatestauksessa mitattujen ominaisuuksien pohjalta. Transaktio Tietty ohjelmistotoiminta (yleensä tietokannassa), joka on yksilöllinen ja. Transaktion alaiset toiminnot suoritetaan kaikki kokonaisuudessaan tai sitten mitään osaa ei suoriteta. TUTKA TUTKA on sikojen tilatestausohjelmistolle annettu nimi. Nimen perustana on tilatestauksessa käytetty, silavamittaukseen tarkoitettu ultraäänilaite. UCD User Centred Design. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu. 3

11 JOHDANTO 1 Johdanto Sianjalostustoiminta on Suomen maataloussektorilla hyvin merkittävää liiketoimintaa. Pienikin kehitysaskel eläinten tuotanto-ominaisuuksissa ja arvoissa parantaa tuottavuutta merkittävästi. Tämä merkitsee sitä, että hyvät ominaisuudet omaavat sikojen sukulinjat pyritään säilyttämään ja heikkoja yksilöitä karsimaan. Yksi tärkeä sianjalostuksen osa-alue on sikojen tiloilla tapahtuva testaus, tilatestaus. Tilatestauksesta saatujen tulosten perusteella pystytään valtakunnallisesti vahvistamaan haluttuja tuotanto-ominaisuuksia ja siten tila pystyy suorittamaan hallittua karsintaa ja uusia hankintoja. Jalostus ja tilatestaus edellyttävät tietoa isosta eläinpopulaatiosta, jotta eläinten jalostaminen olisi mielekästä. Tiedot on siten kerättävä yhteiseen tietokantaan, jonka pohjalta on mahdollista määrittää eläinten ja tilojen tunnuslukuja. Tilatestausta varten on oltava tilatestausohjelmisto, jolla testattujen eläinten tiedot tallennetaan koko Suomen kattavaan keskusrekisteriin. Ohjelmiston tarkoituksena on suorittaa tietojen oikeellisuuden tarkistukset, tallentaa ja mahdollisesti päivittää rekisterissä jo olevia tietoja, suorittaa indeksilaskenta ja tuottaa testauskerran raportit. Tilatestausta suorittavat Pro Agria Suomen Kotieläinjalostusosuuskunnan (SKJO) jalostuskonsulentit. Helppokäyttöisen, miellyttävän ja tehokkaan ohjelmiston tarve on suuri. SKJO:n käyttämä nimitys ohjelmistosta on TUTKA, tilatestauksessa käytettävän ultraäänilaitteen mukaan. Viime vuosina erilaiset käyttäjäkeskeiset menetelmät ovat yleistyneet erityisesti ohjelmistojen ja laitteiden käyttöliittymän suunnittelussa. Näiden menetelmien tulokset ovat olleet hyvin useasti positiivisia: asiakastyytyväisyys on hyvä ja tuotteet toimivia. Usein käyttäjäkeskeisesti suunniteltu ja toteutettu ohjelmisto on myös vähentänyt ylläpitokustannuksia, koska käyttäjät saavat juuri sellaisen ohjelmiston, jota tarvitsevat. Toinen yleistynyt suuntaus on toteuttaa ohjelmisto Internet-verkkoon, jolloin ohjelmiston hallinta- ja päivityskustannukset laskevat huomattavasti perinteisiin työasemiin asennettavien ohjelmistoihin verrattuna. Internetin käyttäminen ohjelmistoalustana tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää haluamaansa wwwselainta ja yhteyksiä. Tämän diplomityön tarkoituksena on tarkastella sikojen tilatestausohjelmiston käyttöliittymän suunnittelutyötä ja tuottaa vaatimukset täyttävä www-pohjainen käyttöliittymä. Käyttöliittymän suunnittelussa ja toteutuksessa halutaan erityisesti huomioida varsinaiset käyttäjät. Diplomityön teettävälle maataloussektorilla toimivalle IT-yritykselle, Pro Agria Suomen Maatalouden Laskentakeskus OY:lle (MLOY) työn toissijaisena tarkoituksena on kerätä tietoa käyttäjäkeskeisen suunnittelun hyödyllisyydestä ja hyödyntämismahdollisuuksista tulevissa kehityshankkeissa. Diplomityön kirjoittajan tehtävänä on ollut suunnitella uusi käyttöliittymä yhdessä käyttäjien kanssa, toteuttaa se ja verifioida toteutetun järjestelmän toimivuus annettuja vaatimuksia vastaan. 4

12 JOHDANTO 1.1 Tutkimusongelma Diplomityön tärkein tavoite on suunnitella ja toteuttaa sikojen tilatestausohjelmiston www-käyttöliittymä. Työssä painotetaan käytettävyyttä ja käyttäjäkeskeistä toteuttamistapaa. Lisäksi diplomityössä etsitään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Sopiiko käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi maatalous- ja tietotekniikkasektoreiden asiantuntemuksen yhdistämiseen? Onko käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi hyvä tapa toteuttaa wwwohjelmiston suunnittelu? 1.2 Yritysesittelyt Työn taustaksi esitellään lyhyesti diplomityön teettäjä Pro Agria Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy, joka loi puitteet koko projektille ja tällä työlle. Lisäksi esitetään projektin asiakkaana toiminut Pro Agria Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta Maatalouden Laskentakeskus Oy Maatalouden Laskentakeskus Oy (MLOY) on maatalouteen, ja erityisesti karjatalouteen erikoistunut ATK-palveluyritys. Yritys toimii valtakunnallisesti ja tarjoaa palveluja pääasiassa neuvonnan ja viranomaisten tarpeisiin. Laskentakeskus tarjoaa asiakkailleen perinteisen ATK-palvelutalon toiminnot kattavasti. Toimintan laajentui huomattavasti vuoden 1995 alusta alkaen, jolloin Suomen Euroopan Unioniin liittymisen myötä perustettiin virallinen nautarekisteri. Nautojen merkintä- ja rekisteröintipalvelut hoidetaan maa- ja metsätalousministeriön tilaamana ostopalveluna Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta vastaa suuressa määrin lypsykarjan, lihakarjan ja sikojen jalostuksesta Suomessa. Jalostukseen sisältyy eläinten jalostuksellisen tason arviointi laskennallisin menetelmin ja jalostusneuvonta. Osuuskunnan toimintaan kuuluu myös jäsenten rekisteriasioiden hoitoa, omien lehtien tilaus- ja laskutusjärjestelmät sekä tarkkailutoimintaa, joka ei sisälly peruskarjantarkkailuun. 1.3 Diplomityön rakenne Diplomityö rakentuu seuraavalla tavalla: luvussa 2 esitellään diplomityön sovellusalueena oleva sianjalostus ja erityisesti tämän diplomityön kannalta tärkeä osaalue tilatestaus. Luvussa 3 tarkastellaan käytettävyyttä ja käyttäjäkeskeistä suunnitteluprosessia. Seuraavaksi luvussa 4 käydään lävitse käyttöliittymälle esitetyt vaatimukset. Varsinainen tilatestausohjelmiston käyttöliittymäsuunnittelu on luvussa 5 ja toteutus esitellään seuraavassa luvussa 6. Toteutetun suunnitelman ja ratkaisun toimivuutta tarkastellaan luvussa 7. Lopuksi luvussa 8 esitellään työn tuloksia ja vastauksia esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Lähdeluettelo on viimeisenä luvussa 9. 5

13 SIANJALOSTUS 2 Sianjalostus Tässä osiossa käsitellään diplomityössä rakennettavan käyttöliittymän varsinaista sovellusaluetta, sianjalostusta. Osio on ryhmitelty niin, että ensin käsitellään lyhyesti jalostustoiminnan perusteet, jonka jälkeen esitellään suomalaista sianjalostustoimintaa. Toiminnan monimuotoisuuden ymmärtämiseksi käydään seuraavaksi lävitse menetelmiä, joita sianjalostuksessa käytetään. Tarkemmin perehdytään sikojen tilatestaukseen, diplomityön kannalta tärkeään osa-alueeseen. Perusteiden ja menetelmien jälkeen käsitellään suomalaisen sianjalostuksen tämänhetkistä tilaa ja tulevaisuuden haasteita. Lopuksi esitetään tietotekniikan merkitys suomalaiselle sianjalostukselle. 2.1 Sianjalostuksen perusteet Sianjalostus on nimensä mukaisesti sikojen jalostustoimintaa ja kuuluu siten kotieläinjalostuksen piiriin. Tässä osiossa perehdytään jalostuksen peruskäsitteisiin ja sianjalostuksen toimintakenttään. Lisäksi tarkastellaan jalostuksesta saatavia etuja koko lihantuotantosektorille. Jalostus on toimintaa, jossa pyritään ohjaamaan haluttujen ominaisuuksien periytymistä jälkeläisille. Tämä tapahtuu määrittämällä eläimille tiettyjä tunnuslukuja, jalostusarvoja, erikoistuneilla laskentamalleilla, kuten Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) - menetelmällä ja valitsemalla hyvät jalostusarvot omaavat eläimet seuraavan sukupolven vanhemmiksi [16]. Suomessa jalostustoimintaa säätelee kotieläinjalostuslaki, joka määrää toiminnan reunaehdot [18]. Jalostuksen perustana toimii jalostusohjelma, joka on tietylle tarkastelutasolle, kuten eläin- tai sikalatasolle, määritelty kokonaisuus. Ohjelman tehtävänä on ensinnäkin esittää jalostustavoitteet, joihin pyritään, sekä mittarit ja strategia, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. Jalostusohjelmassa määritetään myös se, miten jalostustyön piiriin kuuluvat eläimet arvioidaan, ts. millä menetelmillä pyritään valitsemaan oikeat eläimet ja karsimaan sopimattomat eläimet populaatiosta. [16] Jalostusohjelma on kokonaisuus, jota optimoitaessa on huomioitava kaikki ohjelman osa-alueet. Ohjelman suunnitteluun vaikuttavat monet tekijät, jotka johtuvat mm. tuotannon biologisesta luonteesta, tuotteiden hintasuhteista ja tuotannon asemasta yhteiskunnasta. Oikeilla valinnoilla sikala voi päästä jatkuvasti parempiin suorituksiin, sillä jalostukselle on tunnusomaista saavutettujen ominaisuuksien säilyminen populaatiossa. [16] Tyypillisesti jalostusohjelmat ovat tähdänneet eläinten tuotantokyvyn mahdollisimman nopeaan nostamiseen. Viime vuosina jalostuksessa on tuotanto-ominaisuuksien lisäksi kuitenkin ryhdytty kiinnittämään huomiota jalostuksen eettisyyteen, sillä tuotannon jatkuva tehostaminen ei johda ainoastaan haluttujen ominaisuuksien paranemiseen. Tuotantotason nousu tuo mukana myös eläinten lisääntyvää stressiä ja siihen liittyvien sairauksien yleistymistä. Sikojen hyvinvoinnin turvaaminen onkin tärkeä osatekijä nykyaikaisesta jalostuksesta puhuttaessa. Eettisyyden huomioimiseen on myös toinen syy: kuluttujien jatkuvasti lisääntyvät vaatimukset eläinten elinolosuhteiden ja kasvatuksen parantamisesta. [16] 6

14 SIANJALOSTUS Jalostuksessa otetut kehitysaskeleet eivät hyödytä ainoastaan sikaloita. Kuva 1 esittää periaatetasolla sen, miten jalostuksella saatavan perinnöllisen muutoksen lisäarvo siirtyy jalostussikaloista lihatuotantosikaloihin ja sieltä teuraseläimiin. Teuraseläinten laadun paraneminen vuorostaan parantaa elintarvikkeita jalostavan teollisuuden kannattavuutta, mikä hillitsee kuluttajahintojen nousua. Näin jalostuksella aikaansaatu positiivinen perinnöllinen muutos siirtyy koko kotieläinsektorin askeleelta toiselle, lopulta aina kuluttajalle asti. Kuva 1. Periaatekuva jalostuksen merkityksestä kotieläinsektorilla [16] Sianjalostuksen tarkoituksena on parantaa haluttuja sikojen ominaisuuksia ja siten parantaa siantuotannon kannattavuutta ja kilpailukykyä. Jalostettavat ominaisuudet ja jalostustavoitteet ovat vaihdelleet vuosien kuluessa, mutta keskeisiä osa-alueita on kolme [16]: Porsastuotanto. Mitä enemmän porsaita saadaan emakkoa ja vuotta kohden, sitä kannattavampaa tuotanto on. Porsastuotantoon vaikuttavia tekijöitä ovat sekä karjun että emakon hedelmällisyys. Karjun hedelmällisyyttä jalostetaan karsimalla tuotannosta huonosti hedelmöittävät ja pieniä pahnueita tuottavat karjut. Vastaavasti emakoilla seurataan pahnueiden kokoa, porsimisten väliä ja porsaskuolleisuutta. Lihantuotanto- ja kasvuominaisuudet. Mitä nopeammin lihasiat kasvavat, sitä pienemmäksi yhden lihakilon tuotantokustannus muodostuu. Lisäksi mitä lihakkaampi eläin on, sitä vähemmän energiaa se sisältää ja sitä vähemmän rehua on kulunut energian tuottamiseen. Kasvu- ja lihakkuusominaisuudet käsitellään sianjalostuksessa yhtenä kokonaisuutena, koska ne liittyvät monella tapaa toisiinsa. Laskettavia ominaisuuksia ovat kasvunopeus, rehuhyötysuhde ja lihaprosentti. Kasvunopeus kuvaa, miten monta grammaa päivässä eläin on kasvanut; rehuhyötysuhde taas kertoo eläimen kyvystä hyödyntää saamaansa 7

15 SIANJALOSTUS ravintoa. Lihaprosentti osoittaa, mikä on eläimen lihakkuusaste ja samalla paljonko eläimessä on rasvaa Käyttöominaisuudet. Eläinten terveys, jalkojen ja yleisrakenteen kestävyys sekä nisien lukumäärä ja toimivuus vaikuttavat tuotantokustannukseen varsinaisten tuotosominaisuuksien ohella. Huonokuntoiset ja -rakenteiset eläimet kasvavat hitaammin ja ovat tuotanto-ominaisuuksiltaan heikompia. Yleisimpiä sikojen vikoja ovat jalka-, nisä-, ja tyräviat. Käyttöominaisuudet ovat ehdottomia, sillä huonorakenteisia sikoja ei voi ottaa jalostukseen, olivatpa ne muilta ominaisuuksiltaan miten hyviä tahansa. Sen sijaan esimerkiksi hyvä kasvunopeus ja hyvä rehuhyötysuhde voivat kompensoida huonompaa lihaprosenttia ja päinvastoin. [16] Pietola ja Sevón-Aimonen esittävät, että hyvällä eläinaineksella voidaan pienentää sianlihan tuotantokustannuksia, kasvattaa saatavia tuottoja ja lisäksi parantaa lihan laatua. On myös todennäköistä, että hallitulla jalostustoiminnalla on positiivinen vaikutus ympäristökuormitukseen. Kun tuotanto tehostuu, ympäristörasitus tuotettua lihakiloa kohden pienenee ja vähemmillä raaka-aineilla saadaan enemmän tuloksia. [25] Sianjalostus, kuten jalostustoiminta yleisestikin, on tarkkaan suunniteltua ja harkittua toimintaa, jossa hyvällä jalostusohjelmalla, oikeilla menetelmillä ja valinnoilla voidaan saavuttaa eläinaineksen pysyviä parannuksia. Onnistunut jalostus ei ole ainoastaan sikalan etu, sillä laadun paraneminen ja tehokkuuden lisääntyminen ovat eduksi niin tavalliselle kuluttajalle kuin tuotantoympäristöllekin. 2.2 Toiminta Suomessa Suomalaisella siankasvatuksella ja -jalostuksella on pitkät perinteet. Tässä osiossa käydään aluksi lyhyesti lävitse suomalaisen sianjalostuksen historia ja nykyinen tuotantorakenne. Seuraavaksi verrataan suomalaista jalostusmallia ulkomaiseen tapahtuvaan toimintaan ja lopuksi esitellään jalostuksella Suomessa saavutettuja hyötyjä. Suomessa sianjalostusta voidaan katsoa harjoitetun 1800-luvun alusta lähtien, joskin toiminta oli tällöin talonpoikaispiireissä tapahtuvaa harrastelua. Sianjalostustoiminnan järjestäytyminen tapahtui vuonna 1908, jolloin perustettiin Suomen Sianjalostusyhdistys johtamaan sianhoidon ja -jalostuksen edistämistyötä. Tällöin toiminta sisälsi pääasiallisesti sikojen kantakirjaamisen ja jalostus painotti mm. sikojen silavakerrosten paksuutta, koska silavaa tarvittiin raskaan fyysisen työn tekijöille luvulta lähtien fyysisen työn vähentyessä myös jalostustavoitteita muutettiin, jolloin lähdettiin tavoittelemaan silavakerroksen ohentamista ja lihakkuuden kasvattamista. Nykyiset jalostustavoitteet keskittyvät lihan laatuun ja terveysominaisuuksiin. Sianjalostusyhdistys yhdistyi vuonna 1969 nautojen karjanjalostusyhdistyksen kanssa Suomen Kotieläinjalostusosuuskunnaksi. [16] Vuonna 2001 suomalaisen sianlihan tuotanto ylitti 176 miljoonaa kiloa. Suurin osa lihasta tuli kotimarkkinoiden käyttöön, mutta osa siirtyi myös vientiin. Sianlihan kulutus Suomessa on korkea, sillä keskimäärin jokainen suomalainen syö 32 kiloa sianlihaa vuosittain. [11] 8

16 SIANJALOSTUS Suomen siantuotannon rakenne on esitetty karkealla tasolla alla olevassa kaaviossa (Kuva 2). Suomessa kasvatetaan käytännössä kahta pääsikarotua, yorkshire- ja maatiaisrotuja. Kumpaakin päärotua kasvattaa noin 65 jalostussikalaa ja molempien rotujen jalostuseläinmäärän koko on noin 2000 emakkoa. Tämän lisäksi Suomessa toimii yksi hampshire-rodun jalostussikala, jolla on kytkökset ruotsalaiseen jalostusohjelmaan. Jalostussikaloilla on keskinäistä kanssakäymistä sekä eläinvälityksen että keinosiemennysasemilta saatavan eläinaineksen johdosta. [11] Kuva 2. Suomalaisen siantuotannon rakenne [11] Jalostussikalat toimivat korvaavan eläinaineksen tuottajina noin 3500 liha- ja yhdistelmäsikalalle. Suomalaisessa järjestelmässä jalostussikalat toimivat siten sikapopulaation geneettisen kannan parantajina, joissa kehitetyt ominaisuudet sitten ajan kuluessa siirtyvät koko populaatioon. Lisäksi Suomessa toimii myös noin 20 erikoistunutta monistussikalaa, jotka tuottavat ensikkoja liha- ja yhdistelmäsikaloille. [11] Suomalainen sianjalostus poikkeaa huomattavasti muiden maiden jalostuskäytännöistä, koska Suomessa sianjalostusta voidaan ohjata kansallisella tasolla. Useissa maissa sianjalostus on pelkästään isojen monikansallisten yritysten käsissä, jotka pikemminkin panostavat määrään laadun kustannuksella. Tällaisissa tilanteissa jalostuslinjojen ja sikasukupolvien tiedot ovat hyvinkin puutteellisia. Kansallisessa jalostusohjelmassa on 9

17 SIANJALOSTUS etuna suuri eläinpopulaatio, jolloin valinta on tehokasta ja riski saman suvun siitoksista on pieni. Suuret eläinmäärät mahdollistavat myös heikosti periytyvien ominaisuuksien jalostamisen. [16] Viimeisen 70 vuoden aikana jalostustyön tulokset ovat Suomessa olleet merkittäviä. Esimerkiksi seuraavat tunnusluvut kuvaavat jalostuksella saavutettua kehitystä: sikojen päiväkasvu on lisääntynyt noin 30%, rehunkulutus on pienentynyt noin 30% ja sikojen selkäsilavan paksuus on puolittunut. Tämän lisäksi laadullisissa ominaisuuksia on kehitytty merkittävästi. Pienempi kulutus ja tehokkaampi kasvu yhdistettynä parantuneeseen laatuun ovat merkittävästi lisänneet sianlihatuotannon kannattavuutta. [25] 2.3 Sianjalostuksen menetelmät Suomalainen sianjalostus on kehittänyt avukseen useita toisiaan tukevia menetelmiä. Tässä osiossa käydään lävitse kantakirjaus, sikatarkkailu, kantakoe, feno-testi, keinosiemennys, DNA-testaus ja sikojen terveystarkkailu. Tämän diplomityön kannalta oleellinen jalostuksen työkalu, tilatestaus, esitellään erillisenä kokonaisuutena kappaleessa 2.4. Kantakirjaus on vanhin kotieläinjalostuksen käyttämä eläinten rekisteröintitapa. Nykyisin EU:n säädökset määrittelevät tarkasti nautojen ja sikojen kantakirjojen pitämisen. Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt Suomen Kotieläinjalostusosuuskunnan viralliseksi kantakirjan pitäjäksi. Kantakirjaan hyväksyttävän sian on polveuduttava hyvätasoisista vanhemmista ja oltava tilatestauksessa hyväksytty. Sioilla on neljä kantakirjaluokkaa: kantakirja- eli K-, palkinto- eli P-, hedelmällisyys- eli H- ja valio- eli V-luokat. [11][16] Sikatarkkailussa rekisteröidään sikalan eläinten tapahtumat. Tarkkailussa kerätään tietoa eläinten sukulaisuussuhteista, syntyneistä pahnueista, vieroitetuista sioista ja eläinten poistoista ja hankinnoista. Sikatarkkailua tarvitaan sekä tuotannon suunnitteluun että seurantaan. Varsinaisesta tarkkailutyöstä vastaavat SKJO:n ja maaseutukeskusten neuvojien lisäksi myös sikalanomistajat. Sikatarkkailu voidaan jakaa kahteen osaalueeseen [16]: Tuotostarkkailussa tarkoituksena on seurata porsastuotantoa. Tuotostarkkailussa rekisteröidään sikalan eläimien siemennykset, astutukset, porsimiset ja vieroitukset. Tuloksena saadaan vertailuarvoja sekä sikalan emakoiden ja karjujen keskinäisestä paremmuudesta että itse sikalan tehokkuudesta verrattuna muihin vastaaviin yksiköihin. Sikataloustarkkailussa seurataan tuotostarkkailun lisäksi sikalan taloutta. Taloudenpitoon kuuluvat tilinpäätösten tekeminen, tuottojen ja kulujen seuranta, raportointi ja kaikkien sikaloiden keskimääräisten tulosten vertailu. Sikataloustarkkailussa rekisteröidään myös tuotanto-olosuhdetietoja, sillä teurastamoiden kanssa tehdyt sopimukset ja kuluttajien vaatimukset eettisestä jalostuksesta edellyttävät näitä tietoja. Kantakoe on sikojen jälkeläis- ja sisararvostelumenetelmä. Menetelmä perustuu siihen, että sika on monisynnyttäjä. Tällöin on mahdollista testata osa pahnueen eläimistä vakioiduissa koeasemaolosuhteissa ja jättää osa tilalle kasvatettavaksi jalostukseen ja 10

18 SIANJALOSTUS porsastuotantoon. Kantakoeryhmä sisältää yleensä kolme porsasta samasta pahnueesta. Ryhmät lähetetään kokeeseen johonkin kuudesta eri puolilla Suomea toimivista kantakoeasemista. Kaikilla asemilla on käytössään sama rehu, ruokinta ja yhtäläiset eläinten hoitorutiinit. Eläimet tuodaan asemille noin 25 kg:n elopainossa, minkä jälkeen niitä ruokitaan ja mitataan säännöstellysti. Kun eläimen elopaino ylittää 103 kg, se teurastetaan, ja tässä yhteydessä määritetään eläimen teuras- ja lihanlaatu. Kantakokeessa olleiden eläinten tulosten pohjalta voidaan ennustaa muiden saman pahnueen eläinten kehitystä ja määrittää pahnueen vanhempien ominaisuuksia.[11] Feno-testi on nuorten keinosiemennyskarjuehdokkaiden testausmenetelmä. Testissä karjujen kehittymistä ja ominaisuuksia seurataan yksilöllisesti. Testiin pyrkiville karjuille suoritetaan ankara esivalinta niiden vanhempien tulosten perusteella, jotta keinosiemennyskarjujen taso olisi mahdollisimman korkea. [16] Keinosiemennys on menetelmä, jossa emakot tai ensikot tiineytetään karjuilta kerätyllä ja useimmiten laimennetulla siemenannoksella. Tarkoituksena on pyrkiä parantamaan sikaloiden eläinten sukulinjoja perinnöllisissä ominaisuuksissa. Keskitetyllä toiminnalla siemennyksessä käytettävien uroseläinten perinnöllinen taso voidaan varmistaa ja pitää korkeana. Keinosiemennys on myös taloudellista, sillä tarvittavien karjujen lukumäärä on pieni verrattuna luonnolliseen paritukseen. [16] DNA-testausta käytetään sikojen polveutumisen selvittämisessä ja perinnöllisiä vikoja etsittäessä. DNA-menetelmän etuna on se, että määritys voidaan suorittaa muustakin näytteestä kuin verestä, esimerkiksi karvanjuuresta. Lisäksi samasta näytteestä voidaan tarvittaessa tehdä monta eri testiä. Sioilla tunnetaan kaksi merkittävää geneettistä vikaa, joilla on suuri merkitys tuotanto-ominaisuuksiin. Stressialttius, joka aiheuttaa sian stressaantumisen esimerkiksi teurasautoon vietäessä, pilaa lihan maun. Aikaisemmin stressialttius todettiin halotaanikaasulla, mutta nykyään tieto alttiudesta voidaan tarkastaa eläimen perimästä. Toinen geneettinen vika on Yorkshire-rotuisilla karjuilla esiintyvä puolihäntäsiittiövika, joka oleellisesti laskee karjujen siittiöiden laatua ja huonontaa hedelmällisyyttä. [11] Sikojen terveystarkkailussa rekisteröidään eläimiä ja sikaloita kohdanneet sairaudet ja niiden hoidot. Tiedot voivat olla hyvinkin yksityiskohtaisia: ne voivat sisältää sikalan terveydentilan tarkastukset, eläinten sairaudet, rokotukset, hoidot, jatkohoidot sekä muut toimenpiteet. Terveystarkkailu on edellytys esimerkiksi kantakokeeseen osallistuvalle sikalalle, ja sen merkitys on korostunut EU:n alueella olleiden suu- ja sorkkatautiepidemioiden saaman huomion vuoksi. Lisäksi teurastamot edellyttävät omissa laatuohjelmissaan sikojen terveystarkkailua. [11][16] 2.4 Sikojen tilatestaus Sikojen tilatestaus (englanniksi on-farm testing) on kehitetty helpottamaan siitoseläinten valintaa kaikissa sikaloissa. Tilatestillä mitataan sikojen keskinäistä paremmuutta lihakkuus- ja kasvuominaisuuksien suhteen, mutta samalla myös eläinten käyttö- ja rakenneominaisuuksien suhteen. Ydinajatuksena on löytää ensikoiden ja nuorten karjujen joukosta hyväkasvuisimmat, vähäsilavaisimmat ja rakenteeltaan parhaat siat, jotka sitten jätetään uusiksi porsaantuottajiksi. [16] Tilatestauksen paras ajankohta on noin 100 kilon elopainossa, jolloin testattavat karjut ovat noin 160 päivän ja ensikot noin 175 päivän ikäisiä. Testattavalta sialta mitataan 11

19 SIANJALOSTUS paino joko punnitsemalla tai sitten tähän tarkoitukseen suunnitellulla mittanauhalla eläimen paksuuden perusteella. Samalla siasta mitataan tutkaksi kutsutulla ultraäänilaitteella silavan paksuus keskiselältä ja kummaltakin kyljeltä. Testausiän ja painon perusteella lasketaan kasvupisteet sekä iän ja silavamittojen keskiarvon perusteella silavapisteet. Yhdistämällä kasvu- ja silavapisteet saadaan tilatesti- eli T- indeksi, jonka keskiarvo on standardoitu 106 pisteeseen. Mikäli testattavan eläimen T- indeksiksi tulee alle 100, suositellaan eläintä karsittavaksi. T-indeksin laskennassa testattavana olevan sian tulosta verrataan rodun ja sukupuolen sisällä ensin tilalla muihin testattuihin eläimiin ja edelleen tilan tasoa verrataan koko maan testattuihin sikoihin 12 kuukauden jaksolla. [11][16] Tilatestin yhteydessä arvostellaan lisäksi sikojen rakenne. Oleellinen osa rakennearvostelua on nisien laadun ja määrän tarkastaminen. Mikäli nisiä on vähemmän kuin seitsemän kummallakin puolella, suositellaan sika karsittavaksi. Sisäänpäin kääntyneet nisät eli sisänisät aiheuttavat aina karsituksi tulemisen. Jaloista katsotaan erikseen etu- ja takajalat. Jalkapisteisiin vaikuttaa eläimen asentovirheiden lisäksi myös luonnollisesti sian liikkuvuus. Jalkojen lisäksi arvostellaan kinkkujen koko sekä sian yleisrakenne. Arvosteluasteikkona käytetään numeroita 1-5, joista arvo 1 tarkoittaa huonoa ja 5 erinomaista. [11] Tilatestausta suorittavat SKJO:n jalostusneuvojat, ja heidän toimialueensa kattavat koko maan. Jalostusneuvojat suorittavat tilatestauksen ja tallentavat tiedot reaaliaikaisesti Vantaalla sijaitsevaan keskustietokantaan. Tallennettavat tiedot tarkastetaan ennen tallentamista, sillä tilatestauksen tiedot muodostavat tärkeän rungon suomalaiselle sianjalostukselle. [11] Yksilöllinen, keskustietokannasta saatu tunnistenumero annetaan vain tilatestatuille sioille. Tähän tunnisteeseen liitetään tiedot sian syntymäajasta ja polveutumisesta. Tilatestauksesta tulostetaan myös raportti, jota voidaan käyttää hinnoitteluperusteena eläinkaupassa. Lisäksi tilatestatuille eläimille määritetään tietyt käyttökoodit, jotka kertovat, mihin tarkoitukseen eläin on testattu ja mahdolliseen hylkäykseen johtaneet syyt. Käyttökoodin perusteella eläin voidaan esimerkiksi siirtää suoraan kansalliseen sikojen eläinvälitykseen tai osoittaa suoraan teuraaksi. Vuosittain Suomessa testataan noin ensikkoa ja 5000 karjua [16]. Tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvä tilatestitulos merkitsee keskimäärin hyvää porsastuotosta. Ensikot, joilla on korkea T-indeksi kasvavat nopeammin, porsivat aikaisemmin ja saavat enemmän jälkeläisiä kuin huonompia T-indeksin arvoja saaneet [11]. Tilatestaus on väline, joka helpottaa tilaa tekemään oikeita eläinvalintoja. Tärkeä edellytys sikalan eläinten perinnöllisen laadun parantamiselle on se, että sikalassa kasvatetaan riittävä määrä ensikoita ja nuoria karjuja. Tällöin tilatestauksen avulla voidaan valita parhaimmat eläimet seuraavan sikasukupolven vanhemmiksi. T-indeksin sekä rakenne- että käyttöominaisuuksien mukaan sioille suositetaan joko jalostukseen jättämistä tai teurastamista. Karsimalla perimältään ja ominaisuuksiltaan heikkolaatuisimmat ja paksusilavaisimmat eläimet parannetaan sianlihatuotannon kannattavuutta ja tuottavuutta. 12

20 SIANJALOSTUS 2.5 Nykypäivän haasteet Sianjalostus on tällä hetkellä vakavien kysymysten äärellä. Kansainvälistyminen ja sen seuraukset, eli massatuotanto ja lisääntynyt kilpailu, tarjoavat haasteita suomalaiselle sianjalostustoiminnalle. Suurin yksittäinen muutosten aiheuttaja on Euroopan unioni. Suomen EU-jäsenyys on jo muuttanut suomalaiseen sianjalostuksen rakennetta. Kilpailussa muiden Euroopan maiden sianlihan tuotannon kanssa sikaloiden keskimääräinen koko on kasvanut kun taas vastaavasti sikaloiden määrä on laskenut. Tällä hetkellä keskiverrossa suomalaissa sikalassa on noin 60 emakkoa aikaisempiin piensikaloihin verrattuna, ja lukumäärä kasvaa jatkuvasti. [11] Euroopan unioni on eläinsuojelun nimissä asettanut aloittaville sikaloille alarajoja sikojen elinolosuhteille [1]. Suomessa direktiivin vaikutus on se, että sikalan perustamiskustannukset suhteessa eläinmäärään ovat nousseet tuntuvasti vuoden 2003 alussa. Lisäksi siankasvatuksella, kuten muillakin suomalaisilla maatalouden tuotantohaaroilla, on kansainvälisessä kilpailussa ongelmanaan pohjoiset luonnonolot. Tämä edellyttää talvikelpoisten rakenteiden ja rakennusratkaisujen ja talvilämmityksen käyttämistä, jotka vastaavasti lisäävät kustannuksia [2]. Tuotantokiintiöiden ja suoran tuen käyttö tuotannon rajoittajana on EU:n alueella yleinen menettely. Kuitenkin niiden käyttäminen haittaa tuotannon tehostamispyrkimyksiä ja pakottaa yrittäjän ensisijaisesti kustannusten vähentämiseen. Tällöin saatetaan lyhytjänteisesti säästää kustannus-hyötysuhteeltaan hyvistä investoinneista, joiden tuotto olisi saatavissa vasta tulevaisuudessa. Sikaloiden saamien EU-tukien voidaan siis kärjistetysti ajatella laskevan suomalaisen jalostuksen tasoa. [16] Maatalouden tulokehitys ja kilpailukyky pitkällä tähtäimellä ovat riippuvaisia EU:n maataloustukiuudistuksista ja EU:n laajenemisen vaikutuksista. Suomalaisen sianjalostuksen ehdottomina vahvuuksina voidaan pitää eläinten hyvää terveydellistä ja laadullista tasoa. Tasokkaalla sianlihalla on kysyntää, mutta kilpailu jatkuvasti kiristyvillä markkinoilla vaatii jatkuvasti suurempia panostuksia. 2.6 Tietotekniikan merkitys Sikojen jalostus ja valinta perustuvat siihen, että eri eläinten välillä on eroja jalostusominaisuuksissa. Jotta jalostus olisi mahdollista, tarvitaan muistiinpanoja, mittauksia, tarkkailua ja eläinten seurantaa. Lisäksi arvosteltavat eläimet ovat hajallaan tuhansilla tiloilla ympäri Suomea. Ilman kattavaa ja järjestelmällistä tiedonkeruuta ei eläinaineksen valinta ja sitä kautta tapahtuva parantaminen ole mahdollista. Jalostuksen pohjana olevassa tutkimustyössä tarvitaan lähes aina tietokoneita ja alakohtaisia erityisohjelmistoja, koska käsiteltävät tietomäärät ovat hyvin suuria ja käytetyt laskentamenetelmät ja mallit monimutkaisia.[16] Tietotekniikan kehitys on avannut uusia ovia sianjalostukselle. Tietojen säilyttämistä varten on olemassa keskusrekisteri, johon voidaan keskitetysti siirtää kaikkien sianjalostukselle tärkeiden osa-alueiden tiedot ja käyttää niitä jalostusohjelmia laadittaessa. Hahmotelma toiminnasta on esitetty alla olevassa kaaviossa (Kuva 3). 13

21 SIANJALOSTUS Kuva 3. Keskustietokannan tiedonlähteet Keskusrekisterissä eri lähteistä saadut tiedot yhdistetään aina halutun käyttötarkoituksen mukaisesti. Esimerkiksi DNA-testauksella saadut tiedot geneettisiä vikoja kantavista sioista voidaan käyttää hyödyksi sikatarkkailussa suorittamalla eläinten karsinta populaatiosta. Kehittyneet jalostusmallit hyödyntävät keskusrekisteriin tallennettua tietoa, mutta ne tarvitsevat myös paljon laskentatehoa. Yksinkertaisimpienkin indeksien laskenta ottaa yleensä huomioon vertailuarvot koko maan eläinkannasta pitkiltä ajanjaksoilta. Ilman tehokasta laskentakapasiteettia nykyinen jalostus ei yksinkertaisesti toimisi. Nykyiset mallit myös edellyttävät ajanmukaista tietoa, jolloin tietokantaa tulee päivittää jatkuvasti eikä esimerkiksi kerran päivässä tai vastaavalla kiinteällä ajanjaksolla. [16] Tietojen tullessa keskusrekisteriin eri lähteistä on tietojen validoinnilla keskeinen rooli. Esimerkiksi tässä diplomityössä käsiteltävän tilatestausohjelmiston tulee suorittaa tarkistuksia käyttäjän syöttämistä tiedoista ja verrata niitä biologisiin odotuksiin siitä, onko syötetty tieto yleensä mahdollinen. Ohjelmistot eivät kuitenkaan voi tarkistaa kaikkea, jolloin käyttäjän vastuulle jää ainakin osa syötettävän tiedon tarkistamisesta. Tässä tilanteessa käyttäjän apuna toimivan käyttöliittymän käytettävyys, ohjeistus ja oikean tiedon esittäminen ovat ratkaiseva työkalu. 14

22 KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU 3 Käyttöliittymän käyttäjäkeskeinen suunnittelu Tässä luvussa käydään lävitse käyttöliittymäsuunnittelun taustaa, periaatteita ja yleisiä menetelmiä. Aluksi tarkastellaan käytettävyyden määritelmiä. Seuraavaksi esitellään yleisiä käyttäjäkeskeisen suunnittelun ominaispiirteitä ja yleisiä prosessimalleja. Näiden jälkeen siirrytään käsittelemään sitä, miten ja mitä menetelmiä käyttöliittymän suunnittelemiseen on. Lopuksi käsitellään WWW-sivujen erityispiirteitä, joilla on vaikutuksia käyttöliittymien suunnitteluun, toteutukseen ja toimintaan. 3.1 Käytettävyyden määritelmiä Käytettävyys on termi, jolle löytyy hyvin monia tulkintoja ja määritelmiä. Tässä osiossa esitellään kaksi hyvin tunnettua ja vakiintunutta näkökulmaa käytettävyyteen, Jakob Nielsenin ja ISO:n standardi 13407:n määritelmät. Näiden lisäksi tarkastellaan lyhyesti käytettävyyttä psykologisesta näkökulmasta. Jakob Nielsen määrittelee käytettävyyden olevan monitahoinen termi, jota ei tule käsittää yksittäiseksi käyttöliittymän ominaisuudeksi. Käytettävyys on usean eri osaalueen summa ja nämä osa-alueet ovat seuraavat [23]: Opittavuus (Learnability): Järjestelmän tulee olla opittava siten, että käyttäjä pystyy helposti ja nopeasti saamaan haluamiaan tehtäviä suoritetuksi sen avulla. On olemassa puhtaasti tietyn suppean käyttäjäryhmän käyttöön tarkoitettuja järjestelmiä, joiden opetteluun ja opettamiseen voidaan käyttää enemmän aikaa ja resursseja. Nämä ovat kuitenkin poikkeustapauksia, ja yleisesti ottaen järjestelmien tulee olla helposti opittavissa. Tehokkuus (Efficiency): Järjestelmän tulee olla tehokas käyttää. Käyttäjä, joka on oppinut tuotteen käyttöliittymän toiminnot, pystyy tehokkaaseen ja tulokselliseen työskentelyyn. Muistettavuus (Memorability): Järjestelmän tulee olla helposti muistettavissa. Tällöin käyttäjä, joka ei ole hetkeen toiminut järjestelmän parissa, pystyy helposti käyttämään järjestelmää ilman perusteellista uudelleenopettelua. Virheettömyys (Errors): Järjestelmän virhetaajuuden tulee olla mahdollisimman alhainen, jolloin käyttäjä kohtaa virheitä hyvin harvoin. Järjestelmää suunniteltaessa ja toteutettaessa on pyrittävä siihen, että virheitä ei oikeastaan ole mahdollisuutta tehdä. Tällainen tilanne on kuitenkin usein mahdoton saavuttaa, jolloin käyttäjällä on oltava mahdollisuus korjata virhetilanteet. Katastrofaalisia virheitä ei saa tapahtua. Tyytyväisyys (Satisfaction): Järjestelmän käyttämisen tulee olla käyttäjää miellyttävää. Tavoitteena on, että käyttäjät ovat tyytyväisiä järjestelmän toimintaan ja he pitävät järjestelmän käyttämisestä. Joissakin järjestelmissä, kuten peleissä, tämä ominaisuus on selvästi muita korostuneempi, mutta käyttäjän tyytyväisyys on kaikilta järjestelmiltä haluttu ominaisuus. Nielsenin esittää huomautuksen siitä, että yhdessäkään järjestelmässä kaikki nämä ominaisuudet eivät kohtaa täysiveroisina, vaan tietty ominaisuus voi korostua jonkin 15

23 KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU toisen kustannuksella. Siten käytettävyys on riippuvainen käyttäjästä: esimerkiksi tuote, joka tarjoaa asiantuntevalle käyttäjälle tehokkaan työskentely-ympäristön, voi olla aloittelevalle käyttäjälle vaikea opittava. Toisaalta taas hyvin helposti opittava käyttöliittymä voi rajata asiantuntijakäyttäjän tehokkuutta. [23] Nielsenin kanssa samaa mieltä käytettävyyden määritelmästä on Ben Shneiderman. Hän esittää käytettävyyden koostuvan samoista viidestä osa-alueesta kuin Nielsenkin. Shneiderman korostaa myös ihmisten erilaisuuden huomioonottamista. Käytettävyys on järjestelmän sovittamista juuri kyseisen käyttäjän tarpeita, vaatimuksia, rajoituksia ja kokemuksia vastaavaksi. Ei ole olemassa yhtä ainoaa ihmistyyppiä, jota voitaisiin ajatella järjestelmän keskivertokäyttäjänä. [25] Toinen lähestymistapa käytettävyyteen nousee ISO:n standardista 9241, joka käsittelee näyttöpäätetyöskentelyn ergonomiaa. Osana toimivaa näyttöpäätetyöskentelyä standardissa määritellään käytettävyys ja sen merkitys työskentelylle. Käytettävyyden katsotaan koostuvan toiminnan tehokkuudesta, asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja käyttäjän tyytyväisyydestä. ISO 9241 tuo lisäksi esille käyttötilanteen merkityksen käytettävyyden osa-alueena ja painottaa, että järjestelmän tulee olla käytettävä kaikissa niissä tilanteissa, joissa järjestelmää yleensä pystyy käyttämään. [13] Kolmas tapa tarkastella käytettävyyttä on ajatella sitä ihmisen ja koneen välisenä vuorovaikutuksena (eng. Human-Computer Interaction, HCI) ja ihmisen toiminnan osana. Ihminen ei ole konemainen yksikkö vaan tunteva, persoonallinen, ajatteleva ja virheitä tekevä olento. Sinkkonen et al painottavat, että ihmistä ei tule asettaa konemaiseen rooliin vaan käytettävä järjestelmä tukee ihmisen työskentelyä juuri sellaisena kuin ihminen on. [27] Käytettävyydeltään hyväksi luokiteltavia järjestelmiä voidaan kehittää kurinalaisesti vasta silloin, kun käytettävyydelle on määritelty konkreettisia osa-alueita ja ominaisuuksia. Tällöin mittauksilla, tutkimuksilla, arvioinneilla ja jatkuvalla kehittämisellä voidaan tuottaa käytettävämpiä ja siten parempia tuotteita. [23] Esitettyjen määritelmien valossa on helppo havaita, että käytettävyys terminä on hyvin abstrakti. Käytettävyys herättää positiivisia tuntemuksia, mutta on hyvin hankala sanoa, mitkä asiat todella tekevät järjestelmästä käytettävän. Lisäksi on pidettävä mielessä se, että käyttöliittymä suunnitellaan ihmistä varten eikä ihmistä käyttöliittymää varten. Tässä diplomityössä käytettävyydellä tarkoitetaan pääasiallisesti Nielsenin määrittelemää jakoa viiteen eri osa-alueeseen. Valintaperusteena on Nielsenin tunnettavuus ja hänen esittämänsä mallin yksityiskohtaisempi jaottelu. Samalla painotetaan myös käyttäjän käyttötilanteen ja -ympäristön merkitystä, sillä tämän diplomityön yhteydessä suunniteltava sikojen tilatestausohjelman käyttöliittymä on työkalu hyvin omaperäisessä ympäristössä. 16

24 KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU 3.2 Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ominaispiirteet Käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla (eng. User-Centered Design, UCD) pyritään ensisijaisesti tuottamaan tuotteita, järjestelmiä ja laitteita, jotka perustuvat käyttäjän tarpeisiin ja toimintatapoihin. Ottamalla käyttäjät mukaan suunnitteluun pyritään tuottamaan miellyttävämpi, tehokkaampi ja käytettävämpi tuote. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ei ole aina ollut itsestäänselvyys. Toisen maailmansodan jälkeisessä ajassa järjestelmien käyttäjät olivat myös järjestelmien suunnittelijoita ja rakentajia [23]. Tällainen asiantuntijaympäristö suosi pikemminkin monimuotoista toiminnallisuutta helppokäyttöisyyden sijaan. Tekniikan kehitys muutti tämän toiminnan. Käyttäjät eivät enää tehneetkään järjestelmiä eikä heillä ollut myöskään koulutusta niiden käyttöön. Käyttäjät oli pakko ottaa huomioon jo järjestelmiä suunniteltaessa. Faulknerin mukaan ensimmäisenä käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet esitteli Lewisin ja Gouldin vuonna He totesivat, että suunnittelussa tulisi keskittyä käyttäjiin ja heidän tehtäviinsä jo suunnittelun alkuvaiheessa. Tehtyjä suunnitelmia tulisi myös iteroida ja testata käyttöliittymäprototyypin toimintaa oikeilla käyttäjillä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. [9] Lewisin ja Gouldin ajatukset ovat tarkentuneet ajan kuluessa. Jokelan mukaan ISO standardi vuodelta 1999 määrittelee nykyisen käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteiksi seuraavat asiat [15]: Käyttäjien ja tekniikan välisen toiminnan määrittely: mitkä tehtävät kuuluvat käyttäjien vastuulle ja mistä tehtävistä tekniikka on vastuussa. Käyttäjien aktiivinen huomioiminen ja käyttäjien esittämien vaatimusten selkeä ymmärtäminen: käyttöliittymän tulee vastata käyttäjien tarpeita, ei suunnittelijan mielikuvaa käyttäjien tarpeista. Iteratiivinen suunnittelu: suunnitelmien uudistaminen ja korjaaminen sekä käyttäjiltä saadun palautteen että omien testien perusteella. Poikkitieteellinen suunnittelu: suunnitteluun osallistuu eri alojen asiantuntijoita, jolloin saadaan yhdistettyä esimerkiksi humanististen ja teknisten tieteenalojen tietämys. Tavoitteena on huomioida käyttäjät koko suunnitteluprosessin ajan. Suunnittelun tulee olla käyttäjälähtöistä ja ideat tulevat suoraan käyttäjiltä. Myös parannusehdotukset ja kommentit tulee kerätä suoraan käyttäjiltä. Käyttäjien vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ja heidän tarpeitaan vastaavan tuotteen suunnitteleminen lisää toiminnan tehokkuutta ja miellyttävyyttä [23]. Täten käyttäjäkeskeisen suunnittelun voidaan katsoa johtavan keskimäärin parempaan käytettävyyteen kuin esimerkiksi perinteisillä suunnitteluprosesseilla. 17

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjän huomiointi suunnitteluprosessissa Iteroitu versio 1.1 muutettu klo12.10 - paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Perusidea: käyttäjät huomioidaan

Lisätiedot

Sianjalostus tänään. Timo Serenius, Figen Oy. Snellman Group

Sianjalostus tänään. Timo Serenius, Figen Oy. Snellman Group Sianjalostus tänään Timo Serenius, Figen Oy Timo Serenius 4.6.2015 Snellman Group Genetiikka on sianlihantuotannon ensimmäinen viestiosuus Jalostusta tehdään tulevaisuuteen suunta on oltava oikea Mitä

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen 23.1.2008 Johanna Viitanen johanna.viitanen@soberit.hut.fi Luennon aiheet Tuotekehityksen

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -tutkielma Timo Laapotti 9.6.2005 Esityksen sisältö Kirjoittajan

Lisätiedot

http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100 !!" # $ %!"! " # $ " $ %& '( ) * * * +$, * ' # % ## # & # ' # # ( # %)* &(+%,-!###" )-..-( -.-'..(/. "&%/ "0 / 1"0 / # # % 2 ) / * & 3. 0-. -. ( (-. 2 ) $ )-..-(

Lisätiedot

Sikatalouden tulosseminaari 2014

Sikatalouden tulosseminaari 2014 Sikatalouden tulosseminaari 2014 Tampere 4.11.2014 Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi Toimintaympäristö ja markkinat jatkuvassa muutoksessa Alkuvuodesta

Lisätiedot

OMINAISUUKSIEN MITTAAMINEN JALOSTUKSESSA

OMINAISUUKSIEN MITTAAMINEN JALOSTUKSESSA OMINAISUUKSIEN MITTAAMINEN JALOSTUKSESSA MMT Markku Saastamoinen MTT Hevostalous Ypäjä Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäivät Tampere 10.10.2010 hevosjalostus = menetelmät, joilla kehitetään hevoskantaa

Lisätiedot

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Diplomityöseminaari 1.3.2005 Kirsi Eulenberger-Karvetti Esityksen rakenne * Työn tausta * Työn tavoitteet * Katsaus käytettävyyteen

Lisätiedot

Jalostus on merkittävä tuotantopanos

Jalostus on merkittävä tuotantopanos Jalostus on merkittävä tuotantopanos Nuorsonnit poistuvat - genomisonnit tilalle Jalostusohjelma muuttuu Pirkko Taurén pirkko.tauren@faba.fi Jalostustyön vaiheet Seuranta (geneettinen edistyminen) ja muutokset

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05. 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05. 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05 Pvm Dnro 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa Kotieläinten jalostusaineksen polveutumistodistuksista

Lisätiedot

Studio ART Oy. Yritysesittely. Studio ART Oy. Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi

Studio ART Oy. Yritysesittely. Studio ART Oy. Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi Studio ART Oy Yritysesittely Studio ART Oy Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi Pekka Klemetti Managing Director pekka.klemetti@studioart.fi Studio ART Oy Toimiala ICT Avainsana Tuotekehitys,

Lisätiedot

MaitoManagement 2020. Risteytysopas

MaitoManagement 2020. Risteytysopas Risteytysopas Lypsyrotujen risteytys on lisääntynyt maailmalla. Suomessa perimältään heikkotasoisia lypsylehmiä siemennetään yleisesti liharotuisten sonnien siemenellä, mutta eri lypsyrotujen risteyttäminen

Lisätiedot

Televerkon verkkotietojärjestelm

Televerkon verkkotietojärjestelm Televerkon verkkotietojärjestelm rjestelmän määrittely ja käyttk yttöönotto Lauri Turunen Diplomityöseminaari 10.10.2006 Valvoja: Ohjaaja: Prof. Heikki HämmH mmäinen DI Timo Kokkola Esityksen sisältö Verkkotietojärjestelmä

Lisätiedot

Mittarit. Auditointi. Sikavalle haetaan 2013 alkupuolella kansallinen laatujärjestelmä status. Kansallinen laatujärjestelmä

Mittarit. Auditointi. Sikavalle haetaan 2013 alkupuolella kansallinen laatujärjestelmä status. Kansallinen laatujärjestelmä Alustus: Laatujärjestelmä pohjautuu sikaloiden terveydenhuollon seurantajärjestelmään SIKAVAAN, johon kuuluu yli 97 % suomalaisesta sianliha tuotannosta. Sitä ylläpitää Eläintautien torjuntayhdistys ETT

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Mitä geenitestin tulos kertoo?

Mitä geenitestin tulos kertoo? 3.8.2011 Mitä geenitestin tulos kertoo? InnoNauta Kehitys Tutkija Maiju Pesonen, MTT Ruukki Geenitestin tulos voi olla mahdollisuuksien työväline Eläimen geenitestin tulokset esitetään alla olevalla tuloskortilla.

Lisätiedot

Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta

Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi Keskeiset näkökulmat Markkinatilanteesta johtuen sikatilojen

Lisätiedot

Ruokinnan teemavuosi

Ruokinnan teemavuosi Ruokinnan teemavuosi Ruokinnan teemavuosi Lisää maitoeuroja Halutaan säilyttää hyvä maitomäärä ja sen tasaisuus Rehukustannukset kohoavat, mutta maidon hinta on hyvällä tasolla hyvä maitotuotos kannattaa

Lisätiedot

Hintariskien hallinta sika- ja siipikarjatuotannossa. Jarkko Niemi, Sami Myyrä ja Katriina Heinola, MTT taloustutkimus

Hintariskien hallinta sika- ja siipikarjatuotannossa. Jarkko Niemi, Sami Myyrä ja Katriina Heinola, MTT taloustutkimus Hintariskien hallinta sika- ja siipikarjatuotannossa Jarkko Niemi, Sami Myyrä ja Katriina Heinola, MTT taloustutkimus Johdanto Sika- ja siipikarjatalouteen yritysten taloudelliset tulokset vaihtelevat

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Strategian perusteet

Strategian perusteet Strategian perusteet Visio Suomessa tuotetaan kannattavasti kysyntää vastaava määrä puhdasta ja turvallista, kuluttajien arvostamaa sianlihaa eläinten hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta kestävillä tuotantotavoilla.

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS

TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY MS TOIMINNALLINEN MÄÄRITTELY 11.11.2015 MS YLEISTÄ 1/2 jäsennelty etenee yleiskuvauksesta yksityiskohtiin kieliasultaan selkeä kuvaa myös tulevan järjestelmän ympäristöä tarpeellisella tarkkuudella kuvaa

Lisätiedot

Käytettävyyssuunnittelu. Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks

Käytettävyyssuunnittelu. Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks Käytettävyyssuunnittelu Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks Mitä on käytettävyys helppo käyttää helppo oppia helppo muistaa virheetön miellyttävä käyttää Käyttäjän tehtävänä ei ole

Lisätiedot

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014 PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous syksy 2014 Maatalous Maailman viljantuotanto Syksyllä korjataan jälleen ennätyssuuri sato Määrää nostaa hyvä sato kaikkialla Varastot kasvavat hieman Hintojen lasku

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 52/07. Valtuutussäännökset Kotieläinjalostuslaki (794/1993) 4. Maa- ja metsätalousministeri

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 52/07. Valtuutussäännökset Kotieläinjalostuslaki (794/1993) 4. Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 52/07 Pvm Dnro 13.11.2007 2654/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2007 alkaen Valtuutussäännökset Kotieläinjalostuslaki (794/1993) 4 Vastaavat EY-säädökset

Lisätiedot

Käytettävyydestä bisnestä: Tutkimuksesta tuotekehityksen kilpailutekijäksi

Käytettävyydestä bisnestä: Tutkimuksesta tuotekehityksen kilpailutekijäksi http://www.cs.tut.fi/ihte Käytettävyydestä bisnestä: Tutkimuksesta tuotekehityksen kilpailutekijäksi Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila 7.11.2007 Työajasta tuhraantuu yli kolme tuntia viikossa Kotimaiset yritykset

Lisätiedot

Miten suunnitella hyvä käyttöliittymä?

Miten suunnitella hyvä käyttöliittymä? Miten suunnitella hyvä käyttöliittymä? 6.5.2010 Timo Jokela Timo Jokela FT (2001), dosentti (Oulun yliopisto 2009) historiaa 1990-luvun alussa VTT:llä käyttöliittymien mallinnusta 1995 Nokia Mobile Phones,

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Standardit osana käyttäjäkeskeistä suunnittelua

Standardit osana käyttäjäkeskeistä suunnittelua Standardit osana käyttäjäkeskeistä suunnittelua 20.4.2006 Mikä on standardi? sovittu tapa tehdä jokin asia saatetaan tarkoittaa asian määrittelevää normatiivista asiakirjaa varmistetaan esim. Euroopassa

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

Tuottajan tietopankki. Koulutuspäivät broilerinkasvattajille 30.11.2012

Tuottajan tietopankki. Koulutuspäivät broilerinkasvattajille 30.11.2012 Tuottajan tietopankki Koulutuspäivät broilerinkasvattajille 30.11.2012 Tuottajan tietopankki Tuotantodataa: Olosuhdetiedot Tuotantotiedot Teurastulokset Taloudelliset tunnusluvut Huomiot HH 11/12 2 Tuottajan

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 KÄYTETTÄVYYDEN TUTKIMISELLAKO TOIMIVAMMAT WWW-SIVUT? TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 Sisältö Mitä on tarkoitetaan sanalla käytettävyys

Lisätiedot

http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100

http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100 http://www.soberit.hut.fi/t-121/t-121.100 1 ! "# $ % &'(''')*!"# $ % & &$' &# % & +&, - %./ +-"0%'12)&* 2 #( & '*+%3 (*4 3 5*4 3 & % 6 3 / + 7 / ) - - 6 3 # 8 8 *+ 8 /, #'# 8 & 8 -. / 9 2:& 1 % '); % &'(''))

Lisätiedot

Eläinterveyden hallinta Hedelmällisyys. Marjo Posio ProAgria Oulu Syyskuu 2013

Eläinterveyden hallinta Hedelmällisyys. Marjo Posio ProAgria Oulu Syyskuu 2013 Eläinterveyden hallinta Hedelmällisyys Marjo Posio ProAgria Oulu Syyskuu 2013 Roolijaotus hedelmällisyysneuvonnassa - Seminologin ja hedelmällisyysseminologin rooli: - Käytännön hedelmällisyystyö fyysisessä

Lisätiedot

Sikojen ruokintasuositukset 2014

Sikojen ruokintasuositukset 2014 MTT Kotieläintuotannon tutkimus 10.6.2015 Sikojen ruokintasuositukset 2014 Sikojen energiaruokintasuositukset on annettu megajouleina (MJ) nettoenergiaa (NE) päivässä, MJ NE/d. NE-arvo on laskettu EvaPig

Lisätiedot

Sika- ja siipikarjatutkimus uudistuu. Kirsi Partanen

Sika- ja siipikarjatutkimus uudistuu. Kirsi Partanen Sika- ja siipikarjatutkimus uudistuu Kirsi Partanen Tarve uudistua Monitieteinen lähestymistapa Yhteistyö kotimaassa ja kansainvälisesti Toimintaympäristön muutos Budjettirahoituksen supistuminen Omista

Lisätiedot

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen Jouni Nevalainen Esityksen sisällysluettelo Työn tausta Ongelman asettelu Käsitteitä ja määritelmiä Käytetyt menetelmät Tulokset Johtopäätökset

Lisätiedot

Emakoiden uudistaminen ja ensikoiden kasvatus HUITTISISSA , AKI ALITUPA, PIG CONSULTING OY

Emakoiden uudistaminen ja ensikoiden kasvatus HUITTISISSA , AKI ALITUPA, PIG CONSULTING OY Emakoiden uudistaminen ja ensikoiden kasvatus HUITTISISSA 22.11.2017, AKI ALITUPA, PIG CONSULTING OY Ensikoiden kasvatus Eläinvirran hallinta Kun ensikkoporsas syntyy, mitä toimenpiteitä Ensikoiden valinta

Lisätiedot

PORSASTUOTANTOA TUNNUSLUVUIN JA KAAVIOIN. SIKATALOUDEN TULOSSEMINAARI Paula Bergman

PORSASTUOTANTOA TUNNUSLUVUIN JA KAAVIOIN. SIKATALOUDEN TULOSSEMINAARI Paula Bergman PORSASTUOTANTOA TUNNUSLUVUIN JA KAAVIOIN SIKATALOUDEN TULOSSEMINAARI Paula Bergman 15.03.2017 2 3 4 5 6 7 8 Sow numbe Tag-ID Animal namrace Dam ID Dam numbesire ID Sire numbe Date of Birt Entry date Litter

Lisätiedot

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS 2016 SIKA. Sanna Lempiäinen V-S ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM

ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS 2016 SIKA. Sanna Lempiäinen V-S ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM ELÄINTENHYVINVOINTIKORVAUS 2016 SIKA Sanna Lempiäinen V-S ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM Eläinten hyvinvointikorvaus EHK 1 vuosi 1.5.2015-31.12.2016 (poikkeus) Maksatusta vuodelle 2016 haetaan kevään tukihaun

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1

Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1 Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna 2016

Lisätiedot

Lihantuotanto SIANLIHA

Lihantuotanto SIANLIHA Hyvinvointi Tuotantoympäristö Rehut ja ruokinta Lihaketjun toimet Welfare Quality Kuljetukset Lihantuotanto SIANLIHA Mitä hyvinvointi on? Hyvinvointi on eläimen kokemus sen fyysisestä ja psyykkisestä olotilasta.

Lisätiedot

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä

Käyttäjien tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta hajautetussa ympäristössä www.niksula.cs.hut.fi/~jjkankaa// Demosovelluksen tekninen määrittely v. 0.6 Päivitetty 11.12.2000 klo 20:26 Mickey Shroff 2 (12) Dokumentin versiohistoria Versio Päivämäärä Tekijä / muutoksen tekijä Selite

Lisätiedot

Käytettävyys tuotekehityksessä mitä pitäisi osata?

Käytettävyys tuotekehityksessä mitä pitäisi osata? Käytettävyys tuotekehityksessä mitä pitäisi osata? ( mitä tehdä konkreettisesti ja kuinka paljon?) Timo Jokela, FT, dos. Joticon Oy (Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto) Käytettävyyseminaari Oulu 15.4.2011

Lisätiedot

Immunokastraatio ja sikojen käyttäytyminen

Immunokastraatio ja sikojen käyttäytyminen Immunokastraatio ja sikojen käyttäytyminen Liisa Voutila, Katri Virtanen, Jarkko Niemi, Anna Ollila, Claudio Oliviero, Anna Valros, Mari Heinonen, Olli Peltoniemi Tausta Normaaliteuraspainoisen kastroimattoman

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Mitä on käyttäjäkeskeinen muotoilu? Pieniä harjoituksia

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Mitä on käyttäjäkeskeinen muotoilu? Pieniä harjoituksia KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Katja Soini TaiK 21.3.2007 1. MÄÄRITTELE 2. TUNNISTA RATKAISU 5. ARVIOI 3. MÄÄRITTELE 4. LUO Aiheena keskiviikkona 21.3.2007 Luento

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl.

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien, sikojen

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

Hiehoprosessin tehostamisella säästöjä ja lisää maitoeuroja

Hiehoprosessin tehostamisella säästöjä ja lisää maitoeuroja Hiehoprosessin tehostamisella säästöjä ja lisää maitoeuroja Tulosseminaari 24.4.2013 Minna Norismaa Cow Signals adviser ProAgria huippuosaaja- Lypsylehmien ruokinta, hyvinvointi ja terveys ProAgria Pohjois-Karjala

Lisätiedot

ITK130 Ohjelmistojen luonne

ITK130 Ohjelmistojen luonne ITK130 Ohjelmistojen luonne Luennon sisältö Ohjelmistotekniikka ja vaatimukset Ohjelmistotuote Ei-toiminnallisten vaatimusten luokittelu Sisäiset ja ulkoiset vaatimukset Oikeellisuus Luotettavuus Kestävyys

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI

TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI TARKASTUSMENETTELYT JA NIIDEN APUVÄLINETUKI Vesa Tenhunen Tarkastusmenettelyt Keino etsiä puutteita ohjelmakoodeista, dokumenteista ym. ohjelmistoprosessissa syntyvästä materiaalista Voidaan käyttää kaikissa

Lisätiedot

LIHAKARJAN RAKENNEARVOSTELU

LIHAKARJAN RAKENNEARVOSTELU LIHAKARJAN RAKENNEARVOSTELU Suomessa lihakarjaa rakennearvostelevat Faban emolehmätarkkailuun erikoistuneet jalostusasiantuntijat. He arvostelevat kaikkia Suomessa olevia liharotuja. Rakennearvostelu perustuu

Lisätiedot

rakennearvostelussa Suomen Hippos ry/jalostuspalvelut

rakennearvostelussa Suomen Hippos ry/jalostuspalvelut Lineaarinen profilointi hevosten rakennearvostelussa Suvi Mäkeläinen Suomen Hippos ry/jalostuspalvelut Esityksen sisältö Johdanto Perinteinen rakennearvostelu Lineaarisen profiloinnin periaate Lineaarisen

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Aapo Puskala Käytettävyystutkija, CEO User Point Oy aapo.puskala@userpoint.fi www.userpoint.fi Aapo Puskala Käytettävyystutkija, CEO +358 40 722 0706 aapo.puskala@userpoint.fi

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaus käytettävyys

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaus käytettävyys Ohjelmiston testaus ja laatu Testaus käytettävyys Yleistä - 1 Käytettävyys on osa tuotteen laatuominaisuutta Käytettävyys on mittari, jolla mitataan tuotteen käytön tuottavuutta, tehokkuutta ja miellyttävyyttä.

Lisätiedot

Arkkitehtuurien tutkimus Outi Räihä. OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit. Darwin-projekti. Johdanto

Arkkitehtuurien tutkimus Outi Räihä. OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit. Darwin-projekti. Johdanto OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit 1 Arkkitehtuurien tutkimus Outi Räihä 2 Darwin-projekti Darwin-projekti: Akatemian rahoitus 2009-2011 Arkkitehtuurisuunnittelu etsintäongelmana Geneettiset algoritmit

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML

Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 582104 Ohjelmistojen mallintaminen, mallintaminen ja UML 1 Mallintaminen ja UML Ohjelmistojen mallintamisesta ja kuvaamisesta Oliomallinnus ja UML Käyttötapauskaaviot Luokkakaaviot Sekvenssikaaviot 2 Yleisesti

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Kolmirotulihasioille uudet ruokintasuositukset

Kolmirotulihasioille uudet ruokintasuositukset Kolmirotulihasioille uudet ruokintasuositukset Tutkija Mikko Tuori, MTT/sikatutkimus Karjujen kasvunopeus kantakokeissa vv. 1995-2005 Kasvunopeus, g/pf 1125 1050 975 900 825 750 675 600 1995 1996 1997

Lisätiedot

Sikojen suojelua koskeviin vaatimuksiin suunniteltujen muutosten taloudellinen merkitys alkutuotannossa

Sikojen suojelua koskeviin vaatimuksiin suunniteltujen muutosten taloudellinen merkitys alkutuotannossa Sikojen suojelua koskeviin vaatimuksiin suunniteltujen muutosten taloudellinen merkitys alkutuotannossa Jarkko Niemi ja Timo Karhula MTT taloustutkimus Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokous

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen, 21.1.2013 Johanna Kaipio, TkT, DI Tutkijatohtori ja opettaja Strategisen käytettävyyden

Lisätiedot

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu

Neuvoston yhteinen kanta (14843/1/2002 C5-0082/2003 2001/0291(COD)) Tarkistus 22 JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE. Perustelu 26. kesäkuuta 2003 A5-0200/22 TARKISTUS 22 esittäjä(t): PSE-ryhmän puolesta, María del Pilar Ayuso González PPE-DEryhmän puolesta, Hiltrud Breyer ja Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Laura

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun sulauttaminen osaksi tuotekehitysprosessia

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun sulauttaminen osaksi tuotekehitysprosessia http://www.cs.tut.fi/ihte http://www.cs.tut.fi/ihte/projects/kaste Käyttäjäkeskeisen suunnittelun sulauttaminen osaksi tuotekehitysprosessia Kati Kuusinen Esityksen sisältö Työn taustasta Työn tavoitteista

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointi - mistä oikein puhutaan?

Eläinten hyvinvointi - mistä oikein puhutaan? Eläinten hyvinvointi - mistä oikein puhutaan? Anna Valros Eläinten hyvinvointitieteen professori Eläinlääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Hyvinvointi on eläimen kokemus sen omasta psyykkisestä

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015. Hämeen ELY-keskus

Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015. Hämeen ELY-keskus Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 Hämeen ELY-keskus 1 MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI (naudat, siat, lampaat, vuohet) Yksi täydentävien ehtojen osa-alueista -> valvontaseuraamukset aiheuttavat

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen/Niina Pulkkinen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen

Lisätiedot

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU

Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Liite 2. KEHITYSKESKUSTELU Yleistä Kehityskeskustelut ovat yksi suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen väline. Näitä keskusteluja esimiehen ja alaisen välillä kutsutaan myös tavoite-, tulos-, arviointi-,

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN SEURANNASTA ARVIOINTIIN Mitä tunnuslukuja? Seurannan ja arvioinnin ero? Miten arvioidaan? Anu Räisänen 2014

TUNNUSLUKUJEN SEURANNASTA ARVIOINTIIN Mitä tunnuslukuja? Seurannan ja arvioinnin ero? Miten arvioidaan? Anu Räisänen 2014 TUNNUSLUKUJEN SEURANNASTA ARVIOINTIIN Mitä tunnuslukuja? Seurannan ja arvioinnin ero? Miten arvioidaan? Anu Räisänen 2014 LAATUYMPYRÄ JA Päämäärä ja suunnitelma MENETELMÄT Suunnittelu LAATUYMPYRÄ Prosessit,

Lisätiedot

$%& & % ' %& %#&& ' ( ) * ( + (, + (, + -

$%& & % ' %& %#&& ' ( ) * ( + (, + (, + - ! "#! " #$ "% &'( $%&&%'%&%#&&'( ) * ( + (,+ (, + - $. + $ /) * %&%& "" %& - )' $%&&%' %&%#&& 0 0 $%&%'% %%& * $%&&% 0 1) +,%&%'%% 0 $ -$%&%#&&.# 0 0 2 ' # 0 & #1 3 $ 4 3 $'/001 233,4# 5& "67 84#79:7 43

Lisätiedot

Suomenhevosten kasvuhäiriötutkimus Susanna Back

Suomenhevosten kasvuhäiriötutkimus Susanna Back Suomenhevosten kasvuhäiriötutkimus Susanna Back 1 Tutkimuksen tavoite Kartoittaa suomenhevospopulaatiossa osteokondroosin (OD) esiintyvyyttä ja periytyvyyttä (heritabiliteetti) Osa suomenhevosten jalostusohjesäännön

Lisätiedot

SoberIT Software Business and Engineering institute

SoberIT Software Business and Engineering institute T-121.700 Käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu Konseptien havainnollistaminen Mika P. Nieminen mika.nieminen@hut.fi 23.3.2005 Vaihe Amount of active components Briefing Project plan User research User

Lisätiedot

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Onnistumme yhdessä Aktiivista uudistumista ja uusia palveluja Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Lihatilan tuotantoratkaisut ja riskien hallinta

Lihatilan tuotantoratkaisut ja riskien hallinta Lihatilan tuotantoratkaisut ja riskien hallinta Jarkko Niemi MTT taloustutkimus Asiana pihvi-seminaari 11.10.2012 Tampere Esityksen sisältö Tilatason taloustutkimuksia MTT:ssä Esimerkkinä tuloksia sikahankkeista

Lisätiedot

Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet?

Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet? Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet? Timo Jokela, FT, dos. Joticon Oy (Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto) *asiakaskohtaisten

Lisätiedot

SUOMALAISEN RATSUPONIN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ

SUOMALAISEN RATSUPONIN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ Suomen Hippos ry Evira vahvistanut 11.08.2015 SUOMALAISEN RATSUPONIN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ 1. Suomalainen ratsuponi (SRP) Suomalainen ratsuponi on SRP kantakirjaan ensirekisteröity ratsuponi, joka polveutuu

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa (Alueellinen) yhteentoimivuus Länsi- ja pohj. alueen sote johtajat Pohtimolampi 13.11.2014 FM, HTT, Harri Ihalainen tietohallintojohtaja CV:stä - Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Sikojen Ruokintasuositukset 2014

Sikojen Ruokintasuositukset 2014 Sikojen Ruokintasuositukset 2014 Hilkka Siljander-Rasi Soile Kyntäjä MTT Kotieläintuotannon tutkimus Rehuarvoseminaari Helsinki 15.5.2014 20.5.2014 Sikojen ruokintasuositusten päivittäminen Vertailu uusimpiin

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 2.3.2015 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Hiilijalanjäljen laskenta oppimisprosessina ja osana ympäristövastuuta HK Ruokatalossa. Anne Terimo Kehitysjohtaja

Hiilijalanjäljen laskenta oppimisprosessina ja osana ympäristövastuuta HK Ruokatalossa. Anne Terimo Kehitysjohtaja Hiilijalanjäljen laskenta oppimisprosessina ja osana ympäristövastuuta HK Ruokatalossa Anne Terimo Kehitysjohtaja 7.11.2012 Vastuullisuus HK Ruokatalossa HK Ruokatalo tuntee vastuunsa suurena valtakunnallisena

Lisätiedot

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille 1 / 5 Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille Katariina Mäki Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry on kartoittanut berninpaimenkoirien kuolinsyitä ja -ikiä vuodesta 1995 alkaen. Aineistoa on kertynyt,

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Nykytilanteesta tulevaisuuteen: Maatilojen Kehitysnäkymät vuoteen 2022 Suomen Gallup

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Merkki turvallisemmasta sianlihan alkutuotannosta 3.11.15

Merkki turvallisemmasta sianlihan alkutuotannosta 3.11.15 Merkki turvallisemmasta sianlihan alkutuotannosta Taustaa Laatuvastuu-merkitty liha on tuotettu tiloilla, jotka kuuluvat eläinten terveydestä ja tuoteturvallisuudesta huolehtivaan sertifioituun, kansalliseen

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro Laiminlyönnit muissa kuin kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. Tarkastuspäivämäärä Asiakirjan numero ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama

Lisätiedot