Operaatio Kattilankansi Tekniikka- ja ympäristöosastolla / Operation Grytlock på Teknik- och miljöavdelningen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "48 13.05.2014. Operaatio Kattilankansi Tekniikka- ja ympäristöosastolla / Operation Grytlock på Teknik- och miljöavdelningen"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristövaliokunta/byggnads - och miljöutskottet Operaatio Kattilankansi Tekniikka- ja ympäristöosastolla / Operation Grytlock på Teknik- och miljöavdelningen RAKYMP 48 Rakennus- ja ympäristövaliokunta/byggnads- och miljöutskottet Valmistelija/Beredare: Tekninen johtaja / Teknisk chef Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta(at)sipoo.fi Alla on yleiskuvaus Sipoon kunnan Operaatio Kattilankannesta sekä Tekniikka- ja ympäristöosaston (TEKY) Operaatio Kattilankannen säästötavoitteiden toteutustavasta ja taustasta. Tekniikka- ja ympäristöosaston toimintasuunnitelma vuosille sekä vuoden 2014 talousarvion strategiset tavoitteet luovat pohjan Operaatio Kattilankannen toteuttamiseksi osastolla. Nämä tavoitteet muodostavat ensimmäiset askeleet säästöjen aikaansaamiseksi, ja Operaatio Kattilankansi on niiden luonnollinen jatke. Sipoon kunnan Operaatio Kattilankansi Sipoon kunnan Operaatio Kattilankansi on toiminnan kehittämis- ja talouden sopeuttamisohjelma, jonka kokonaistavoitteena on saada aikaan vähintään 10 milj. euron edestä kustannusrakenteen parantumista. Ohjelmassa käydään systemaattisesti läpi kaikki toiminnot ja prosessit sekä kartoitetaan vaihtoehdot, joilla talous saadaan paremmin tasapainoon. Operaatio Kattilankannan tavoitteena on uusien, tehokkaampien toimintatapojen etsiminen, jotta voitaisiin välttyä lomautuksilta ja irtisanomisilta. Toimenpiteet jakautuvat ajallisesti kahteen jaksoon. Osa niistä toteutetaan kuluvan valtuustokauden aikana. Lisäksi niistä rakenteellisista toimenpiteistä, jotka toteutuvat viimeistään vuoteen 2020 mennessä, tehdään sitovat päätökset kuluvan valtuustokauden aikana. Tavoitteena on, että yhteisen poliittisesti hyväksyttävän talouden sopeuttamisohjelman päälinjat valmistuvat talousarviokehyksen hallituskäsittelyyn mennessä. Lopullisen sopeuttamisohjelman on tarkoitus valmistua siten, että kunnanhallitus voi hyväksyä sen syksyn 2014 aikana. Operaatio Kattilankannen valmistelua ohjaamaan on nimetty poliittinen ohjausryhmä, ja valmistelu tehdään tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa on

2 käynnistetty yhteistoimintamenettely, jonka lopputuloksena syntyy yhteinen henkilöstöohjelma. Operaatio Kattilankannessa käydään lomautuksia ja irtisanomisia lukuun ottamatta läpi kaikki muut mahdolliset vaihtoehdot ja toimenpiteet. TEKYn toimintasuunnitelma Tekniikka- ja ympäristöosasto on vuoden 2013 alussa laatinut toimintasuunnitelman vuosille Toimintasuunnitelman toiminnan painopisteet on määritelty seuraaville neljälle painopistealueelle seuraavasti: 1. Ensin arki kuntoon 2. Investoinnit kokonaishallintaan 3. Kunnan yhteiset toimintatavat ja tavoitteet 4. Asiakaspalvelua, joka vastaa ennen kuin kysytään Arjen kuntoon laitto on käynnistetty luomalla uusi entistä suunnitelmallisempi ja ennakoivampi toimintatapa erityisesti kiinteistöjen ja infran ylläpidon osalta. Työ on toteutettu vuoden 2013 aikana käyttäen yhteisöllisen oppimisen menetelmää. Uuden toimintatavan käyttöönotto on paraikaa käynnissä. Investointien kokonaishallinta käsittää sekä kymmenen vuoden investointiohjelman laatimisen että investointihankkeiden entistä tehokkaamman käytön, suunnittelun ja toteuttamisen. Investointiohjelman prosessi ja ensimmäinen versio luotiin vuonna 2013, ja tänä vuonna ko. prosessia hyödyntäen laaditaan investointiohjelmaa vuosille Nikkilän sydän on esimerkki investointihankkeen kustannustietoisesta suunnitteluprosessista ja sen tuloksista. Vuonna 2013 tehty kehittämistoiminta on merkittävästi auttanut ja mahdollistanut Operaatio Kattilankannen säästökohteiden ja tavoitteiden määrittämisessä. TEKYn talousarvion tavoitteet vuodelle 2014 Vuoden 2014 tavoitteiden lähtökohtana Tekniikka- ja ympäristöosastolla oli toiminnan suunnitelmallisuuden ja ennustettavuuden parantaminen ja kustannusten seurannan ja hallinnan kehittäminen. Lähtökohtana oli kuntien yleinen taloustilanne, joka jo tällöin oli selkeästi nähtävissä. Säästötavoitteet toteutetaan luopumatta kunnan strategisista tavoitteista. Tämä tarkoittaa, että osasto omalta osaltaan varmistaa kunnan kasvustrategian toteutumisen ja samalla huolehtii kunnan kokonaisinvestoinneista, infrasta, julkisesta ympäristöstä ja kiinteistökannasta.

3 TEKYn tavoitteet vuodelle 2014 auttavat omalta osaltaan Operaatio Kattilankannen onnistumista. TEKYn vuoden 2014 keskeisiä strategisia tavoitteita ovat: Osaston johtamista ja toimintatapaa kehitetään kohti suunnitelmallista ja ennakoivaa toimintaa siten, että toiminta on entistä tehokkaampaa ja asiakaslähtöisyyttä palvelevaa. tavoitteena on palvelutason nostaminen ja yksikkökustannusten reaalinen pienentäminen. Osaston sisäisen laskennan kustannusseuranta uusitaan toimintopohjaiseksi siten, että kustannusseuranta palvelee entistä paremmin osaston ja yksiköiden johtamista sekä toimintojen syy-seuraussuhteita päätöksenteon tueksi. tavoitteena on entistä suunnitelmallisempi, kustannustehokkaampi ja asiakaslähtöisempi toiminta. 10 vuoden investointiohjelman täydennetään priorisoiduksi ja perustelluksi investointiohjelmaksi ja Sipoon kunnan toimintatavaksi. Investointiohjelma on keskeinen työkalu kunnan strategian toteuttamisen ohjaamiseen ja investointibudjetin sopeuttamiseen kuntatalouteen kasvukunnassa. TEKYn säästötavoitteiden muodostaminen Operaatio Kattilankanteen Säästökohteiden etsintä on aloitettu yhtä aikaa i) työn suorittamisen tasolta kartoittamalla konkreettisia säästökohteita ja ii) kokonaisuuksista vertailemalla ja määrittämällä näiden kustannustehokkuutta ja säästöpotentiaalia. Molempien menetelmien tuloksena ja synteesinä on laadittu Operaatio Kattilankannen tämän hetken alustavat säästöehdotukset. Säästökohteiden määrittämisen tarkoituksena on löytää konkreettisia säästökohteita. Säästökohteiden etsintä on aloitettu yksiköissä heti projektin alussa, ja sitä on jatkettu osastokokouksessa muodostetuin työryhmin. Tuloksena on saatu lista erilaisista käytännön toimenpiteistä säästöjen toteuttamiseksi.

4 Säästöpotentiaalin määrittämiseksi luotiin menetelmä säästökohteiden määrittämiseksi ja säästötavoitteen arvioimiseksi. Tämän perusteella laadittiin ehdotettavat säästöjen sateenvarjohankkeet ja arvioitiin säästöpotentiaalin ja löydettyjen säästökohteiden avulla tavoitteellinen säästö vuosille 2015, 2016 ja TEKYn luoma menetelmä säästöjen määrittämiseksi Menetelmän periaatteena on, että säästökohteet tuotetaan suurehkoina kokonaisuuksina (sateenvarjohankkeet) yksiköittäin. Koska henkilöstövähennyksiä ei tehdä, säästöt tulee pääasiassa kohdistaa henkilöstömenojen sijaan tiliryhmiin palvelut sekä aineet ja tarvikkeet. Tämä toteuttamisessa on käytettävissä muun muassa seuraavia menettelytapoja: Palveluihin kohdistuvat säästöt voidaan aikaansaada mm. korvaamalla osa ostopalveluista omalla työllä ja olemassa olevalla henkilöstöllä sekä suorittamalla palveluhankinta hyvin. Aineiden ja tarvikkeiden menot kuluvat oman työn tuotokseen ja muihin raaka-aineisiin. Niistä voidaan karsia määrittämällä välttämättömät työt, kilpailuttamalla sekä käyttämällä materiaali tehokkaasti. Henkilöstökuluissa on mahdollista saavuttaa säästöjä, mikäli kaikkia vapautuvia paikkoja ei tarvitse täyttää. Tämä kuitenkin edellyttää, että työtä voidaan ainakin osittain karsia tai tehostaa esimerkiksi jättämällä ei-välttämätön työ tekemättä, saavuttamalla synergiaetuja toimintojen yhdistämisellä tai ostamalla sellaisia palveluita, jotka voidaan saada halvemmalla ostopalveluina. Omaisuuden ja investointien hallinnassa tulee varmistaa oikea investointikohteiden valinta ja tehokas kohteiden toteuttaminen. Tämä edellyttää mm. kohteiden tarkoituksen määrittämistä ja priorisointia (tehdään investointiohjelmaa laadittaessa) hankkeiden tehokkuuden arviointia ja sen mukaista suunnittelua hankkeiden oikeaa kilpailuttamista ja hankintaa sekä hyvää valvontaa Tulojen hallinta: Osaston/keskuksen ulkoisia tuloja voidaan lisätä esimerkiksi korottamalla maksuja siten, että ne vastaavat syntyviä kustannuksia.

5 Operaatio Kattilankannen käsittely Tekniikka- ja ympäristöosastolla Alla on kooste Tekniikka- ja ympäristöosastolla pidetyistä Operaatio Kattilankantta käsittelevistä tilaisuuksista. Tämän lisäksi kunnan johtoryhmä on käsitellyt Kattilankantta viikoittain. Ensimmäinen tilaisuus oli projektin kick off -tilaisuus Kunnan johtoryhmän seminaari: Operaatio Kattilankannen kick off -seminaari TEKYn johtoryhmä: Käytiin läpi Operaatio Kattilankannen perusteet ja kunnan johtoryhmän seminaarin anti TEKYn säästöpuitteista. Sovittiin yksiköiden tehtävistä ja Operaatio Kattilankannen käsittelystä yksiköiden yksikkökokouksissa Käsittely yksikkökokouksissa. Käsittelyä on jatkettu yksiköissä koko ohjelman ajan TEKYn johtoryhmä: Käytiin läpi kunnan johtoryhmän lisätäsmennykset ja yksiköiden ehdotukset. Sovittiin uudesta täsmentävästä tehtävästä TEKY: Menettelytapakuvauksen luominen ja hyväksyttäminen koko kunnan käyttöön Operaatio Kattilankannen säästöjen aikaansaamiseksi TEKYn johtoryhmän kattilankansiseminaari: Käytiin läpi yksiköiden ehdotukset ja luotiin täsmennetyt periaatteet yksiköiden säästöehdotusten luomiselle TEKYn johtoryhmä: Käytiin läpi yksiköiden ehdotukset ja sovittiin, että yksiköt täydentävät ehdotuksensa 4.4. mennessä ja tekninen johtaja muodostaa koosteen ehdotuksista 7.4 mennessä 9.4. TEKYn johtoryhmä: Käytiin läpi TEKY-osaston ehdotukset ja sovittiin, että rakennusvalvonta täydentää ehdotuksia omalta osaltaan koskien kiinteistöveroa ja rakennusvalvonnan taksaa 10.4 TEKYn osastokokous: käytiin läpi Operaatio Kattilankannen sisältö ja tehtiin ryhmätyöt säästöehdotusten laatimiseksi Työryhmät: Yksikkökohtaiset työryhmät jatkoivat osastokokouksessa aloitettua ryhmätyöskentelyä täydentämällä omia säästöehdotuksiaan.

6 16.4. TEKYn johtoryhmä: Koostettiin osastokokouksen anti ja sovittiin, että yksiköt käyvät läpi niitä koskevat ehdotukset ja täydentävät säästökohteitaan mahdollisuuksien mukaan TEKYn johtoryhmä: Koottiin Operaatio Kattilankannesta väliraportti tähän saakka aikaansaadusta tuloksesta. Osaston säästötavoitteet Kunnanhallituksen on tarkoitus päättää sopeuttamisohjelmasta syksyllä Tekniikka- ja ympäristöosaston säästötavoitteet valmistellaan tätä aikataulua silmällä pitäen. Teknisen johtajan ehdotus Rakennus- ja ympäristövaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi ja käy asiasta evästyskeskustelun. Tekniska direktörens förslag Byggnads- och miljöutskottet antecknar föredragningen för kännedom och håller en rådgivande diskussion om saken. Päätös Rakennus- ja ympäristövaliokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Beslut Byggnads- och miljöutskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Sisällys 1. TALOUSTILANNE... 1 2. TALOUSARVION TAMMI-HUHTIKUU 2015 TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE 2015... 2 2.1 Tuloslaskelma... 2 2.2 Verotulot ja valtionosuudet

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016

TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 TALOUSARVIO VUODEKSI 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Ulkoisen

Lisätiedot

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI 2 2013 LIIKENNEVIRASTON toimintalinjoja Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI Hankinnan toimintalinjat Tavoitetilaraportti Liikenneviraston toimintalinjoja 2/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2012

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2012 Valtuusto 5 07.10.2013 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2012/Lausunto 23/02.02/2013 KH 264 Kunnanhallitus10.9.2013 Valmistelija: Kunnan johtoryhmä Valtuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Selvitys henkilöstöresursseista

Kouvolan kaupunki. Selvitys henkilöstöresursseista Kouvolan kaupunki Selvitys henkilöstöresursseista SISÄLLYS 1 Taustaa... 1 1.1 Kaupunginhallituksen toimeksianto... 1 1.2 Talouden sopeuttamistarpeet... 1 1.3 Toteutettu organisaatiouudistus... 2 1.4 Prosessiorganisaatioon

Lisätiedot

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma

Nikkilän Sydän Hankesuunnitelma Nikkilän Sydän Iso Kylätie 12, 04130 SIPOO Nikkilän Sydän Tiivistelmä 1 (4) TIIVISTELMÄ Nykyiset Sipoonjoen koulun ja Kungsvägens skolan tilat ovat huonokuntoisia; niissä on esiintynyt sisäilmaongelmia,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus 1 1.2 Toimitilan suunnittelun periaatteet 2 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1.3 Liittyminen taloussuunnitt eluun

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Tietohallintostrategia vuosille 2012-2015

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Tietohallintostrategia vuosille 2012-2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Tietohallintostrategia vuosille 2012-2015 8.10.2012 Versio: 0.2 Laatinut: Hannu Pikkarainen Tarkastus: Johtoryhmä 9.10.2012 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

Nikkilän sydän. Projektisuunnitelma 04.03.2013. Ilari Myllyvirta. 4.3.2013 / Projektiryhmä 1

Nikkilän sydän. Projektisuunnitelma 04.03.2013. Ilari Myllyvirta. 4.3.2013 / Projektiryhmä 1 Nikkilän sydän Projektisuunnitelma 04.03.2013 Ilari Myllyvirta 1 Sisällysluettelo sivu 1. Projektin määrittely 3 2. Projektin tavoitteet 5 3. Valtionavustuksen hakeminen 8 4. Projektin sisältö ja vaiheet

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40. Espoon kaupunki Pöytäkirja 11.06.2014 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40 Paikka Virastopiha 2 B Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

TUORE TAMPERE LUOVASTI UUTEEN

TUORE TAMPERE LUOVASTI UUTEEN Kari Hakari TUORE TAMPERE LUOVASTI UUTEEN Tampereen kaupungin toimintamallin uudistus 2002 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 1 / 20 07 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Paino:

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 12.5.2015 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kaupunginhallitus, 9.12.2013, 390 Kaupunginvaltuusto, 20.12.2013 110 Sisällysluettelo Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 0 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 1.1.2014 ALKAEN FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Yhtymävaltuusto 4.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.5.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.5.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.5.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 114 Teuvan Vuokratalot Oy:n yhtiökokous... 2 115 Koulukeskuksen peruskorjaus; valmistuskeittiön laitteiden, kojeiden ja korikuljetinastianpesukoneen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot