6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD"

Transkriptio

1 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQ 6LSRRVWUDWHJLD 1

2 9,6,2 6LSRR± 6XRPHQKDOXWXLQDVXNDVWD 675$7(*,$ 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMDNHKLW\VMRWND WRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWLYHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD 7$92,77((7 ƒ ƒ ƒ WRLPLYDWSHUXVSDOYHOXW WXUYDOOLQHQYLLKW\LVl MDOXRQQRQOlKHLQHQHOLQ\PSlULVW HGHOO\W\NVHWPHQHVW\NVHOOLVHHQ\ULWWlPLVHHQ 2

3 6LSRRVWUDWHJLD 1 Ulkoisen toimintaympäristön muutospaineet sivu 3 2 Sipoo 2025 yhteinen tavoite 4 3 Strategiaperusta Päämäärä Toimintaa ohjaavat arvot Visio 8 4 Strategiset painopistealueet 9 5 Kriittiset menestystekijät painopistealueittain 10 6 Strategiset kumppanuudet ja yhteistyön hyödyt 11 7 Vahva ja tasapainoinen talous 12 8 Investoinnit kehittämiseen 13 9 Seuranta, arviointi ja päivittäminen 14 3

4 8ONRLVHQWRLPLQWD\PSlULVW QPXXWRVSDLQHHW z Globalisaation eteneminen - toimintaympäristön muutosten nopeus ja arvaamattomuus - kilpailu investoinneista ja osaajista kiristyy z Väestörakenteen nopea muutos - työvoiman eläköityminen - palvelutarpeiden selkeä kasvu z Palvelumarkkinoiden kasvu ja kehittyminen z Teknologian ja tietoyhteiskunnan kehittymisen vaikutukset z Helsingin seudun yhteistyö z Kunta- ja palvelurakenneuudistus z Kuntien välinen kilpailu 0XXWRVSDLQHLVLLQYDVWDWDDQ6LSRRVWUDWHJLDOOD 4

5 6LSRR± \KWHLQHQWDYRLWH 1RSHDVXXQQLWHOPDOOLQHQNDVYXXXGLVWXPLQHQMD NHKLW\VMRWNDWRWHXWHWDDQLQQRYDWLLYLVHVWL YHUNRVWRLWXPLVHQDYXOOD z Valintoja ja päätöksiä kaikilla tasoilla ohjaavat kriteerit uutta asukasta uutta työpaikkaa. z Uudistuminen on koko kunnan asia. Kuntaorganisaatio sitoutuu kehitystyöhön. z Osallistumme aktiivisesti metropolialueen kehittämiseen. 5

6 6WUDWHJLDSHUXVWD Strategiaperusta muodostuu Sipoon kunnan z päämäärästä z toimintaa ohjaavista arvoista z visiosta, tulevaisuuden tavoite- ja tahtotilasta. 6

7 3llPllUl Sipoon kunta tarjoaa asukkailleen sekä toimivat peruspalvelut että turvallisen, viihtyisän ja luonnonläheisen elinympäristön, jossa on edellytykset menestykselliseen yrittämiseen. 7

8 7RLPLQWDDRKMDDYDWDUYRW z 8XGLVWXYXXV - uudistumishalu ja -kyky - aloitteellisuus ja luovat ratkaisut z $YRLPXXV - avoin vuorovaikutus z 3DOYHOXKHQNLV\\V - asiakaslähtöinen palvelukulttuuri - vastuu toisistamme - jaamme osaamistamme z 7XUYDOOLVXXV - kestävä kehitys ja ekologisuus - turvallinen toimintaympäristö z 7XORNVHOOLVXXV - joustavuus ja nopeus z 6XXQQLWHOPDOOLVXXV 8

9 9LVLR 6LSRR 6XRPHQKDOXWXLQ 9

10 6WUDWHJLVHWSDLQRSLVWHDOXHHW 0DDQNl\WW DVXPLQHQMD OLLNHQQH Seudulliset strategiat ja yhteistyö (OLQNHLQR HOlPl 3DOYHOX WXRWDQWR 10

11 (OLQNHLQRHOlPl \ULW\VWl XXWWDW\ SDLNNDD 1RSHDUHDJRLQWLMD SllW NVHQWHNRN\N\ 7RLPLQWDHGHOO\W\NVHW PRQLSXROLVHOOH \ULWWlPLVHOOH 2VDDYDQW\ YRLPDQVDDQWL 3llNDXSXQNLVHXGXQ NDQVDLQYlOLVW\PLVHQ K\ G\QWlPLQHQ 0DDQNl\WW DVXPLQHQMDOLLNHQQH XXWWDDVXNDVWD 9HWRYRLPDLQHQLPDJR.ULLWWLVHWPHQHVW\VWHNLMlW 1RSHDUHDJRLQWLMD SllW NVHQWHNRN\N\!! 2QQLVWXQXWPDDNDDYRLWXV MD WRQWWLSROLWLLNND!! 2QQLVWXQXWUDKRLWXVMD NXPSSDQXXGHW!! 7RLPLYDWOLLNHQQH\KWH\GHW /XRQWHYDMDPRQLSXROLQHQ DVXPLVHQMDW\ SDLNDQ \KGLVWlPLQHQ 7XUYDOOLQHQYLLKW\LVl MD OXRQQRQOlKHLQHQ\PSlULVW 3DOYHOXWXRWDQWR.XVWDQQXVWHKRNNDDW DVLDNDVOlKW LVHWSDOYHOXW RVLWWDLQYHUNRWWXQHHVWL 1RSHDUHDJRLQWLMD SllW NVHQWHNRN\N\ -RKWDPLVNXOWWXXULQ XXGLVWDPLQHQMDWHKRNDV RUJDQLVDDWLR 3DOYHOXWXRWDQQRQMD SURVHVVLHQXXGLVWDPLQHQ DVLDNDVOlKW LVHVWL SDOYHOXVWUDWHJLD 7HNQRORJLDQK\ G\QWlPLQHQ 2VDDYDPRWLYRLWXQXWSDOYHOX MDXXGLVWXPLVKDOXLQHQ K\YLQYRLYDKHQNLO VW KHQNLO VW VWUDWHJLD!! 6WUDWHJLVHWNXPSSDQXXGHWMD\KWHLVW\ QK\ G\W 9DKYDMDWDVDSDLQRLQHQWDORXV± LQYHVWRLQQLWNHKLWWlPLVHHQ 11

12 Kriittiset menestystekijät zmaanhankinnan ja kaavoituksen kautta kunnan infrastruktuurin ja sen rahoituksen järjestäminen ztalous- ja rahapolitiikka zkunnan ja elinkeinoelämän tavoitteitten yhteensovittaminen 12

13 Toimeenpano zyleiskaavan pohjalta neljän suuralueen/ kahden vyöhykkeen muodostaminen projekteiksi alkaen Pohjois-Sipoosta zvarautuminen 600 miljoonan ¼ investointeihin sisältäen väestön 6,6 % keskimääräisen kasvun zrahoitus verovaroin ja yksityisesti 13

14 Kasvustrategiat ,32219b(67g1.$

15 2.3 NDVYX z perinteinen malli, jossa infrastruktuuri ja palvelurakenne kustannetaan verovaroilla z maapoliittinen ohjelma v tälle kasvupohjalle z ohjelman maanhankintakeinot: - vapaaehtoinen kauppa - maankäyttösopimukset - kehittämiskorvaus - lunastus NDVYX z kunnan saatava infra- ja palvelurakenteen kustannukset katetuiksi. Hankkeen toteuttaminen kunnalle kustannusneutraali z kaavoitetaan a) kunnan omistamaa maata b) yksityistä maata 15

16 NDVYX $ NXQQDQRPLVWDPDPDD (vapaaehtoiset kaupat tai lunastukset) z perinteinen rahoitus verovaroin (laina) infrastruktuurin ja palvelurakenteen toteuttamiseksi z riski kunnalla % \NVLW\LVHWPDDDOXHHW z toteutus ja rahoitus maankäyttösopimuksilla tai kehittämiskorvausmenettelyllä z riski maanomistajalla 16

17 +DQNHNRKWDLQHQWRWHXWWDPLQHQ z Sisäisen rahoituksen periaate z Kaavoitetaan kunnan ja yksityisten omistamaa maata yhdessä neljän projektin sisällä z Rahoitus D kunnan osalta verovaroin riskin säilyessä kunnalla Eyksityisten maanomistajien osalta maankäyttösopimuksiin perustuen riskin säilyessä maanomistajilla 17

18 8XGHWRVDDPLVYDDWLPXNVHW zmaanhankintapolitiikka zomistajapolitiikka zpalvelujen alihankintapolitiikka zsopimustenteon hallinta ztilaajaosaaminen zsijoitustoiminta zprojektin johtaminen 18

19 6WUDWHJLVHWNXPSSDQXXGHWMD\KWHLVW\ Q K\ G\W z tukevat Sipoon strategisten tavoitteiden toteutumista z auttavat Sipoota osaltaan pääkaupunkiseudun kehittämisessä. { Palveluyhteistyötä laajennetaan vahvan kasvun vuoksi. Jo nyt tehdään yhteistyötä kuntien kesken tehokkaiden kuntapalvelujen tuottamiseksi ja palvelurakenteiden kehittämiseksi. { Kriittisen tärkeätä on onnistua kumppanuuksissa ja yhteistyön hyödyissä (win-win) strategiassa asetetun kasvutavoitteen toteuttamiseksi kansalliset ja kansainväliset yritykset ja toimijat eri tarkoituksiin soveltuvat tehokkaat partnershipit maanomistajat. { Sipoon omistaja- ja ohjauspolitiikka varmistaa tavoitteiden saavuttamisen ja hyötyjen saamisen. 19

20 9DKYDMDWDVDSDLQRLQHQWDORXV z Menojen sopeuttaminen vuosikatteeseen tulojen ja verorahoituksen kehitys huomioiden z Palveluverkon tason ja laadun tarkistaminen, toiminnan tehostaminen z Maksuihin ja taksoihin kustannustason nousua vastaavat tarkistukset z Veroprosentin pitäminen palvelukustannusten edellyttämällä tasolla z Palvelumarkkinoiden hyödyntäminen ja yhteistyö palveluntuottajien kanssa z Vaihtoehtoiset rahoitusmuodot z Omaisuuden tehokas käyttö 20

21 ,QYHVWRLQQLWNHKLWWlPLVHHQ,QYHVWRLQQLWNDVYXXQMDXXGLVWXPLVHHQ z Vahvan kasvun strategiassa olennaista on investointien oikea kohdistaminen tuottavasti sekä onnistuneet rahoituselementit. z Uudistuva, osaava ja riittävä ammattihenkilöstö sekä tehokkaat ohjausja johtamisjärjestelmät luovat myös hyvää imagoa ja houkuttelevuutta.,qiudvwuxnwxxullqyhvwrlqwlhqudkrlwxv z Kunta ostaa/hankkii/myy itse z Maankäyttösopimukset ja -maksut z Kehittämismaksut z Rahastoinnit z PPP (Public private partnership) 0XLGHQLQYHVWRLQWLHQUDKRLWXV z Verotulot ja käyttömaksut z Lainarahoitus z Omistuspolitiikka 21

22 6HXUDQWDDUYLRLQWLMDSlLYLWWlPLQHQ z Strategian toteutumisesta raportoidaan valtuustolle kaksi kertaa vuodessa. z Kunnanhallitus arvioi strategiaa ja sen toimeenpanon vaikuttavuutta keväällä ja syksyllä. z Strategiaa ja toimenpiteiden priorisointia päivitetään vuosittain. 22

23 Kaksi kehittämisaluetta.dvyx 6LSRR Kunta-Sipoon kasvuvalmiuksien kehittäminen Projekti Mobiili-Sipoon rakentaminen ja toimeenpano 6RVLDDOL MD WHUYH\V 6WUXNWXXULD WXNHYDWHNQLQHQ MD\PSlULVW KHQNLO VW VWl EXGMHWLVWD 6LYLVW\V +DOOLQWR MD+5 7DORXV.(< 7HNQ NDDYRLWXV 7DORXV 3URMHNWLW KHQNLO VW VWl RVWHWWXDRVDDPLVWD RPDRKMDXVU\KPl MD SllW NVHQWHNR HULOOLQHQEXGMHWWL MDWNXYDSURMHNWL WXORNVLDK\ G\QQHWllQ.XQWD6LSRRVVD 23

24 Organisoituminen.XQWD6LSRR 0RELLOL6LSRR 2KMDXVU\KPl 3URMHNWL WRLPLVWR 6RV MD WHUY R,WlVDOPL6 GHUNXOOD 1LNNLOl7DOPD LYLVW\V +DOOLQWR 7HNQ \PS R R R 0DDQRPLVWDMDW $VXNNDDW (OLQNHLQRHOlPl 7DUYLWWDYDLQIUD 24

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin

esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin esipoo Projektiesitys 29.3.2007 Kunnanjohtaja Markku Luoma Hallintojohtaja Anne Iijalainen It-päällikkö Sam Allén Konsultti Harry Martin Sipoo Suomen halutuin kunta Sipoo 2025 strategia 1 Sipoo 2025 yhteinen

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Pirkkala elinkeinopolitiikan toimintaympäristönä... 4 2. Elinkeinopolitiikka kuntastrategian keskiössä...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 ja taloussuunnitelma 2015 ja 2016 Valtuusto 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2014-2016 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA... 1 YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 YHTEISTYÖLLÄ TURVATTUUN TULEVAISUUTEEN KAUHAVAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 SISÄLTÖ STRATEGIAN TARKOITUS JA NÄKÖKULMA 5 TAUSTALLA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS 7 KAUHAVA-KONSERNIN

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015

UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 Hämeenlinnan kaupunginhallituksen 2.2.2009 päätöksellä käynnistettiin kuntaliitoksen kautta maantieteellisesti laajentuneen ja organisaatioltaan uudistuneen Hämeenlinnan kaupunkitason

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 KH 30.11.2009 KV 12.12.2009 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot