Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011"

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 6 POHDINTA 7 LÄHDELUETTELO LIITE ARVIOITSIJOIDEN PERUSTELUT ERILLISENÄ TIEDOSTONA Palmunen 0

2 TAUSTA, TYÖN KOHDISTAMINEN JA TAVOITTEET TYÖN KOHDISTAMINEN Selvityksen arviointi kohdistuu vanhustenhuollossa toteutettujen kaupungin kehittämishankkeiden tuloksena toteutettujen vaikutuksiin sekä ostopalvelusopimuksilla ostettujen vanhustenhuollon palvelujen vaikuttavuuteen palvelujärjestelmän kokonaisuuteen. TAVOITTEET Selvityksen tavoitteena on arvioida mikä on toteutettujen vaikuttavuus kokonaisuuteen tuottaa tietoa kaupunginvaltuustolle muodostaa kokonaisvaltainen kuva palvelurakenteesta ja siitä ollaanko menossa oikeaan suuntaan arvioida toteutuvatko valtuuston asettamat tavoitteet Palmunen 0 TAUSTA, TYÖN KOHDISTAMINEN JA TAVOITTEET TYÖHÖN OSALLISTUNEET Arviointityön tilasi Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta. Ohjausryhmässä toimivat Erja Viitala, kaupunginreviisori, puheenjohtaja Ritva Rauhanen, reviisori Matti Heinivaho, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Aila DündarJärvinen, tarkastuslautakunnan jäsen Annikka Paavola, tutkimuskoordinaattori Arvioinnin suorittivat kotihoidon edustajina Erja Pennanen, kotihoidon päällikkö Anne LähdeSäteri, kotihoidon palvelupäällikkö Sirkku Savolainen, projektikoordinaattori laitoshoidon edustajina Ella Suojalehto, laitoshoidon johtaja Jarkko Lumio, sairaalahoidon päällikkö tilaajan edustajina Eeva Päivärinta, tilaajapäällikkö Juha Vasala, suunnittelupäällikkö AnneMari Salonen, sosiaalityöntekijä Jaana Lehtinen, asiakasohjaaja Laura SelinHannola, projektisuunnittelija Kati Parkko, liikenneinsinööri. Konsulttina toimivat Juha Palmunen, johtava konsultti, FCG Finnish Consulting Group Oy Sari Kujala, toimialajohtaja Palmunen 0

3 . ARVIOINNIN ASETELMA KEHITTÄMISEN VAIKUTTAVUUS 007 aikana päättyneet ja sen jälkeen alkaneet KEHITTÄMISHANKKEET HANKE k HANKE HANKE Tuloksena kehittämistoimenpiteitä TOIMENPIDE : tavoiteaikatauluvastuutusseuranta TOIMENPIDE : tavoiteaikatauluvastuutusseuranta TOIMENPIDE : tavoiteaikatauluvastuutusseuranta TOIMENPIDE n : tavoiteaikatauluvastuutusseuranta TOIMENPITEIDEN VAIKUTTAVUUS Merkitsevimmät (0/80) BSCkehikko aikasarja VALTUUSTON TAVOITTEET IKÄIHMISTEN STRATEGIAN TAVOITTEET Palmunen 0 5. MENETELMÄ VALTUUSTON TAVOITTEET 00. Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä Sitova tavoitetaso 00: Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä Vuosittain seurattava mittari: Uudet ennaltaehkäisevät toimenpiteet palveluissa. Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Sitova tavoitetaso 00: Terveyden edistämisen toimenpiteitä on toteutettu yhteisöllisyyden ja liikunnan edistämisessä sekä päihteiden väärinkäytön ehkäisyssä Vuosittain seurattava mittari: Terveyden edistämisen toimenpiteiden toteutustilanne. Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Sitova tavoitetaso 00 Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) Vuosittain seurattava mittari: Palveluketjujen toimivuutta parantavat toimenpiteet. Palveluverkko on tasapuolinen ja toimiva Vuosittain seurattava mittari: Palveluverkkosuunnitelman hyväksyttyjen toimenpiteiden toteutustilanne Sitova tavoitetaso 00 Koukkuniemen alueen kehittämisestä on tehty päätökset ja aikataulutettu suunnitelma perusopetus ja lukioverkon muutoksista lähivuosille on hyväksytty (TO). Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Vuosittain seurattava mittari: Palvelusetelien käyttöönoton laajentuminen Sitova tavoitetaso 00 Palvelusetelien käyttökokemusten perusteella on tehty suunnitelma käytön laajentamisesta. Ikäihmisistä 9 prosenttia asuu kotona, vähintään prosenttia tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 5 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa Sitova tavoitetaso 00 Kotona asuvien yli 75vuotiaiden osuus kaikista yli 75vuotiaista on vähintään 90 prosenttia Vuosittain seurattava mittari: Kotona asuvien yli 75vuotiaiden suhteellinen osuus kaikista yli 75vuotiaista Sitova tavoitetaso 00:Tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus kaikista yli 75vuotiaista on vähintään,5 prosenttia ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus on korkeintaan 7,5 prosenttia Vuosittain seurattava mittari: Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75vuotiaiden suhteelliset osuudet kaikista yli 75 vuotiaista Palmunen 0 6

4 . MENETELMÄ ARVIOINTIKYSELYN TOTEUTUS ETENEMINEN Laadittiin hankelista, jonne tunnistettiin 7 hanketta tai vastaavaa Arvioitavien hankkeiden valintakriteerit: Kohtaavatko valtuuston tavoitteet kehittämishankkeen tavoitteet Voidaanko kehittämishanke ja sen tulokset todentaa raportilla tai muulla dokumentoinnilla Näistä molemmat kriteerit täyttävistä hankkeista tilaaja, kotihoidontuottaja sekä laitoshoidontuottaja valitsevat kukin enintään 0 kärkihanketta Tuloksena yhteensä 8 arvioitavaa hanketta Konsultti määrittää arviointikriteerit yhdessä ohjausryhmän, tilaaja ja molempien tuottajien kanssa Arviointia voidaan tehdä myös ristiin eli tilaaja voi arvioida tuottajan hankkeita ja päinvastoin sekä kotihoitotuottaja voi arvioida laitostuottajan hankkeita tai päinvastoin. Näin silloin kun kullakin osapuolella on ollut esim. toimijana rooli ko. hankkeessa tai muu kiinnekohta hankkeeseen. Palmunen 0 7. MENETELMÄ ARVIOINTIKYSELYN TOTEUTUS ARVIOINTIKRITEERIT LOMAKE Miten hanke on vaikuttanut tähän mennessä, =ei lainkaan,, ruksaa arviosi ruutuun ja perustele sen jälkeen.vanhustenhuollon 5 perustelu palvelurakenteeseen. oman vastuualueen toimintaan perustelu. oman vastuualueen perustelu henkilöresursseihin. palvelun sujuvuuteen perustelu 5. asiakkaan kokemaan palvelun perustelu laatuun Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina.. 5. Palmunen 0 8

5 TULOKSET ON JÄSENNETTY SEURAAVASTI: HANKKEIDEN VALINNAN TULOKSET: HANKE JA VALTUUSTON TAVOITTEET HANKKEITTEN LUOKITTELU KOLMEEN LUOKKAAN VANHUSTENHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄTASON ARVIOINNIN TULOKSET HANKEKOHTAISET TIIVISTETYT ARVIOINNIN TULOKSET Palmunen 0 9 Palmunen 0 0

6 HANKE. Kotitorihanke Geripolikehittämissopimus Sitran Palvelusetelihanke 000. Kotiohanke! HANKKEEN ARVIOINTIKYSELYN TOTEUTUS HANKE JA VALTUUSTON TAVOITTEET Kuntalaisten palvelutarpeisiin vastaaminen oikeaaikaisesti, keskitetty palveluneuvonta, asiakkaan oman valinnan mahdollistaminen, paikallisen palveluverkoston tukeminen, oman kotihoidon tuotannon kehittäminen, laatujärjestelmien ja seurannan kehittäminen Kotona tapahtuvan hoidon ja osaamisen vahvistaminen kotihoidossa ja asumispalveluissa, henkilökunnan konsultointi ja koulutus, sairaalahoidon kehittäminen kotona asumisen tukemisen näkökulmasta, saattohoidon kehittäminen kotihoidossa ja vanhainkotihoidossa Palvelusetelin käyttöönotto ja käytön laajentaminen lähtökohtana asiakkaan valinnanvapauden mahdollistaminen Kotiuttamisen ja kuntouttamisen toimintamallien selvittäminen ja kehittäminen, siirtoviivemaksujen hallinta VALTUUSTON TAVOITTEET.;.;.; Hotkehanke Kotahanke (Kotona asumista tukevat palvelut, Ikäkaste I) Nekalan päiväkeskuspilotti Kulttuurikaari (Ikäkaste I) Henkselihanke 7/ Geriatripalvelujen järjestäminen tehostettuun palveluasumiseen ja hoitotyön kehittäminen Kotona asumista tukevan palveluverkon kehittäminen, asumisen ja asumisympäristöjen esteettömyyden lisääminen, henkilökunnan työssä jaksaminen ja työssä vahvistaminen. Päiväkeskustoiminnan liittäminen toiminnalliseksi osaksi kotihoitoa Elämyksellisyyden lisääminen sosiaali ja terveyspalveluissa, kulttuurin merkityksen korostaminen osana sosiaali ja terveyspalveluissa Henkilöliikenteen ja kuljetusten kehittäminen osana sosiaali ja terveyspalveluja, kuljetusten merkityksen esille tuominen Palmunen 0 HANKE ARVIOINTIKYSELYN TOTEUTUS HANKE JA VALTUUSTON TAVOITTEET 0. TSeniorit / RAI arviointijärjestelmä >. Kaupin sairaalan muutos kotihoidon tukisairaalaksi /00 >. Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen, rakenteisen kirjaamisen käyttöönotto..00 kevät 0. OSANA KÄRKIHANKETTA Koukkunimen vanhainkotialueen alueen kehittämishanke , 009 Hyvä johtaminen > 5. RAIarviointijärjestelmä Kotihoidon pienlaitteen käyttönotto HANKKEEN Teknologian ja erityisesti kuvallisten etäyhteyksien hyödyntäminen kotona asumisen tukemisessa. Selvitetään mahdollisuus osallistua Tampereen alueen yhteiseen RAI arviointimenetelmän käytön kehittämisprojektiin Sairaalan paikkamäärien vähentäminen ja resurssien siirto kotihoidon ja sairaalahoidon välissä olevan palvelumuodon kehittämiseen Hoitotyön kirjaamis ja työtapojen uudistaminen Liittyy työhyvinvointihankkeeseen. Lähiesimiehille, lähinnä vastuuosastonhoitajille suunnattu koulutus,jatkuu osana johtamisen kehittämistä Kansainvälinen RAIarviointijärjestelmä on otettu vaiheittain käyttöön kotihoidossa. Käyttöönottovaiheessa ollut pilottihankkeena, nykyisin normaalia päivittäistä toimintaa Mobiililaitteiden pilotointi kotihoidon käyntien kirjaamiseksi asiakkaan luona käynnistetään VALTUUSTON TAVOITTEET.;......;.;.;.. 7. Gerohankkeen seurauksena syntynyt hanke Ikääntyneiden päihdeja mielenterveystyömalli kehittämishankkeen esittely Kunta IT hanke, sisällä Kotihoidon tietovarasto hanke Henkilökunnan päihde ja mielenterveysosaamisen kehittäminen Yhtenä tavoitteena vertailuindikaattorien kehittäminen.. Palmunen 0

7 PÄÄTTYNEET HANKKEET 7 kpl HANKKEET KOLMESSA LUOKASSA ARVIOIJAT. Kotitorihanke Kotiohanke! Henkselihanke 7/ TSeniorit, / RAIarviointijärjestelmä Kotihoidon pienlaitteen käyttönotto hanke Gerohankkeen seurauksena syntynyt hanke Ikääntyneiden päihde ja mielenterveystyömalli kehittämishankkeen esittely Kotihoito + Tilaaja Kotihoito + Tilaaja Laitoshoito + Tilaaja Kotihoito + Laitoshoito + Tilaaja Kotihoito + Tilaaja Kotihoito + Tilaaja Kotihoito + Tilaaja 9 kpl. Geripolikehittämissopimus Sitran Palvelusetelihanke Hotkehanke Kotahanke (Kotona asumista tukevat palvelut, Ikäkaste I) Nekalan päiväkeskuspilotti Kulttuurikaari (Ikäkaste I) RAI arviointijärjestelmä >. Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen, rakenteisen kirjaamisen käyttöönotto..00 kevät 0. OSANA KÄRKIHANKETTA Koukkunimen vanhainkotialueen alueen kehittämishanke 00, 008, 009 Hyvä johtaminen > Kotihoito + Tilaaja Tilaaja Tilaaja Kotihoito + Tilaaja Kotihoito + Tilaaja Laitoshoito + Tilaaja Laitoshoito Laitoshoito Laitoshoito + Tilaaja EI TÄSSÄ VAIHEESSA RIITTÄVÄSTI ARVIOITAVISSA kpl. Kaupin sairaalan muutos kotihoidon tukisairaalaksi /00 > 8. Kunta IT hanke, sisällä Kotihoidon tietovarasto hanke Laitoshoito + Tilaaja Kotihoito + Tilaaja Palmunen 0 VANHUSTENHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄ TASON ARVIOINNIN TULOKSET Palmunen 0

8 TALOUS Kustannuskehitys (br) TP007TP009 ja TOT00 lähde: tilinpäätökset ja seurantaraportti..0 vuotuinen palkkakehitys n. +% ja inflaatiota + % KAT Kotona asumista tukevat palvelut HAY Hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut Palvelurakenteen kehitys (TOT) ja 0 (SUOS) YLI 75V PALVELUIDEN PIIRISSÄ lähde: IKLA..0ja kuusikkokunnat.fi 5,0 0,0 5,0 0,0 05,0 00,0 95, / 75 v täytt asukas 00,0 08,7,8,6 / 75 v täytt palv piirissä 00,0 08, 08,9 9, 5,0 %,5 % 0,0 % 7,5 % 5,0 %,5 % 0,0 % TOT 0 Kotih,5 %, %,6 %,9 %,5 % Omaish., %,6 %,8 %,7 % 5,0 % Tehostettu palv.asuminen,6 %, %, %,7 % 6,0 % Pitkäaikaishoito 8,6 % 8,0 % 8,5 % 5,7 %,0 % 50,0 5,0 00,0 75,0 50,0 5,0 00,0 75,0 50,0 Henkilöresurssien ja ostopalvelujen ( ) muutos (tilinpäätökset ja SAP) Kotihoito hlöstö.. 00,0 97,7 90,0 89,5 Pitkäaikaishoito hlöstö.. 00,0 00,9 9,7 98, M uu tuotanto kotihoito 00,0 06,,0,5 M uu tuotanto vanhainkotihoito 0,0 99,8 0, 69, M uu tuotanto asumispalvelut 0,0 0,7 5,0 50,8 Ikäihmisten määrän kehitys Tampereella 00 tiedot 7..0 Tilastokeskus 5,0 0,0 05,0 00,0 95, v täyttäneet 00,0 0,9 0, 05,7 85 v täyttäneet 00,0 05, 09,,8 Palmunen 0 5 TALOUS PALVELUJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI TUNNUSLUKUJEN PERUSTEELLA /75TÄYTTÄNYT ASUKAS: kustannukset ovat kasvaneet asukasta kohden,8% 0079 ja pysyneet 00 samana /75TÄYTTÄNYT ASIAKAS PALVELUJEN PIIRISSÄ: Kustannukset ovat kasvaneet palvelujen piirissä ollut kohden 8.9% 0079 ja , % KAT SUUNTA: kotihoidon osuus pysynyt miltei samana 0070, omaishoidon tuen osuuden hieman laskiessa % KAT JA SUOSITUS: kotihoito vielä.6% päässä suosituksesta.5% omaishoidon ollessa.% päässä suosituksesta 5% HAY SUUNTA: tehostetun palveluasumisen osuus kasvanut.% 0070 ja pitkäaikaishoidon osuus on laskenut.9% HAY JA SUOSITUS: tehostettu palveluasuminen on vielä.% päässä suosituksesta 6% pitkäaikaishoidon ollessa.7% päässä suosituksesta % HLÖSTÖ: koko henkilöstö on vähentynyt 0.5% 0070, kotihoidon kustannukset kasvaneet n > eli KOUKKUNIEMEN HLÖSTÖ: koko henkilöstö on vähentynyt 0.8% 0070 MUU TUOTANTO (OSTOPALVELUT): Kotihoidon osto on euroissa arvioituna kasvanut +.5% eli > eli VÄESTÖ: 75täyttäneiden määrä 0070 on kasvanut 5.7% 85täyttäneiden määrä on kasvanut.8%. KOTONA ASUVIEN OSUUS: SUUNTA: osuus on kasvanut.8% SUOSITUS: osuus on 9.6% 0.6% enemmän kuin suositus 9% Vanhainkotihoidon osto on euroissa arvioituna vähentynyt 0.9%, > eli Asumispalveluiden osto on euroissa arvioituna kasvanut 50.8% > eli Palmunen 0 6

9 JA JOHTOPÄÄTÖKSET EDELLISET SIVUT: PALVELU JÄRJESTELMÄ. PALVELUJÄRJESTELMÄN ARVIOINTIYHTEENVETO. Ikäihminen kotiutetaan yhä useammin suoraan kotiin, jolloin Koukkuniemen rooli on siinä pienentynyt (kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen lkm kasvanut + 7% ja Koukkuniemessä paikkoja vähennetty ). Vanhainkotihoidon ostot ovat vähentyneet ostopalvelutuottajien vanhainkotiyksikköjä muunnetaan asumispalveluyksiköiksi (edell.dia). Kotihoitoon on otettu käyttöön ohjaavat kriteerit, jolloin hyväkuntoisille on annettu vähemmän palveluja ja kotihoitoa saavat entistä enemmän sitä tarvitsevat ). Näin ollen kotona asuu nykyään enemmän tamperelaisia ikäihmisiä, jotka tulevat vähemmällä hoivalla toimeen (9.6% 75v täyttäneistä asuu kotona, edell.dia).. Kustannusten nousu palvelujen piirissä olevaa 75v täyttänyttä kohden selittyy osin sillä, että hoidetaan entistä huonokuntoisempia kuin aikaisemmin (nyt vähemmän palvelujen piirissä, mutta raskashoitoisempia) ). Osin kustannusten nousuun myös vaikuttaa kesken oleva palvelurakenteen muutos. 5. Resurssimuutokset omasta tuotannosta ostopalveluun ovat pystyneet vastamaan tamperelaisten ikääntymisen aiheuttamaan palvelutarpeeseen, laitoshoidon purku sekä kotitorin ja oman kotihoidon alueellinen työnjaon kehittäminen näkyy sekä tuottaa konkreettisia tuloksia. 6. Palvelurakennemuutos on edennyt näkyvämmin vuonna 00 kohti suosituksia. ) Seurantaraportti 00, IKILA..0 Palmunen 0 7 JA JOHTOPÄÄTÖKSET. HANKEARVIOINNIN TULOSTEN PERUSTEELLA PÄÄTTYNEET HANKKEET 7 kpl. Kotitorihanke Kotiohanke! Henkselihanke 7/000/00 0. TSeniorit, ODOTUKSET 0> / VAIKUTUKSET TÄHÄN MENNESSÄ. Positiiviset / vaikutukset jo näkyvissä. Positiiviset / vaikutukset jo näkyvissä 9. Positiiviset / vaikutusta resursseissa ja asiakasnäkökulmassa 0. Varovaiset odotukset / ei vielä vaikutuksia teknologiasta johtuen 5. RAIarviointijärjestelmä Positiiviset / vaikutukset jo näkyvissä 6. Kotihoidon pienlaitteen käyttönotto hanke 007/ Ei suuria odotuksia tällä pilottilaitteistolla / muuten olisi resurssivaikutuksia 7. Gerohankkeen seurauksena syntynyt hanke Ikääntyneiden päihde ja mielenterveystyömalli kehittämishankkeen esittely Positiiviset / vaikutuksia näkyvissä asiakkaiden näkökulmasta ja muuten pidemmällä aikavälillä SEURAAVAT SIVUT: PÄÄTTYNEET HANKKEET Palmunen 0 8

10 9 kpl. Geripolikehittämissopimus 000 HANKKEET KOLMESSA LUOKASSA ODOTUKSET 0> / VAIKUTUKSET TÄHÄN MENNESSÄ. Positiiviset / koettu jo vaikutuksia. Sitran Palvelusetelihanke 000. Positiiviset / vaikutuksia asiakkaan näkökulmasta 5. Hotkehanke Positiiviset / koettu jo vaikutuksia joka näkökulmasta 6. Kotahanke (Kotona asumista tukevat palvelut, Ikäkaste I) Positiiviset / koettu jo vaikutuksia joka näkökulmasta 7. Nekalan päiväkeskuspilotti Varovaiset odotukset / koettu jo vaikutuksia asiakkaan näkökulmasta 8. Kulttuurikaari (Ikäkaste I) RAI arviointijärjestelmä 00 >. Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen, rakenteisen kirjaamisen käyttöönotto 000. OSANA KÄRKIHANKETTA Koukkunimen vanhainkotialueen alueen kehittämishanke 00, 008, 009 Hyvä johtaminen 00 > 8. Positiiviset / koettu jo vaikutuksia resurssien ja asiakkaiden näkökulmasta. Positiiviset / koettu jo vaikutuksia resursseihin. Positiiviset / koettu jo vaikutuksia resurssien ja asiakkaiden näkökulmasta. Positiiviset / koettu jo vaikutuksia asiakkaiden näkökulmasta Palmunen 0 9 HANKEKOHTAISET TIIVISTETYT ARVIOINNIN TULOKSET Palmunen 0 0

11 PÄÄTTYNEET HANKKEET. HANKE Kotitorihanke, jonkin verran vähän Kuntalaisten palvelutarpeisiin vastaaminen oikeaaikaisesti, keskitetty palveluneuvonta, asiakkaan oman valinnan mahdollistaminen, paikallisen palveluverkoston tukeminen, oman kotihoidon tuotannon kehittäminen, laatujärjestelmien ja seurannan kehittäminen merkittävästi Miten hanke on vaikuttanut tähän mennessä, =ei lainkaan, Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina seuraavalla sivulla Arvioinnin perusteella vaikutusta jonkin verran, kotihoito ei näe suoraan vaikutusta kokonaisuuteen kuten tilaaja..5 merkittävästi jonkin verran jonkin verran jonkin verran merkittävästi jonkin verran vähän vähän 5 erit.merkitt. jonkin verran merkittävästi merkittävästi Arvioinnin perusteella vaikutusta toimintaan on merkittävästi Arvioinnin perusteella vaikutusta henkilöresursseihin on jonkin verran tilaajan näkökulma arvioinnissa lähtökohtaisesti erilainen Arvioinnin perusteella vaikutusta sujuvuuteen jonkin verran, kotihoidon ja tilaajan näkemykset eroavat Arvioinnin perusteella vaikutusta laatuun on jonkin verran, kotihoidon ja tilaajan näkemykset eroavat Palmunen 0 PÄÄTTYNEET HANKKEET. HANKE Kotitorihanke, Useita uusia toimintamalleja lähes samaan aikaan käyttöön (kotitori, kotihoidon asiakasohjaus) työ ja tehtäväjakojen haasteellisuus. Kotitorin vaikutuksia palveluohjaukseen vaikea arvioida. Toiminta käynnistyi ja vuonna 00 vielä monta käyttöönottoprojektia, jotka veivät aikaa ja hidastivat näin toiminnan ja sisältöjen kehittämistyötä Täysin uuden toimintamallin sovittaminen olemassa olevaan kokonaisuuteen vaatii aikaa ja lisää tiedottamisesta toimintamallista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista Tilaajalla ja tuottajalla yhtäläiset tavoitteet (=kotona asumisen edellytysten parantaminen) ja halu kehittää Kotitorin toimintaa edelleen Kotitoritoimintamalli on nostanut esille monia kotona asumisen näkökulmasta merkittäviä asioita, jotka todennäköisesti muuten olisivat jääneet huomaamatta (esim. tavoitteellinen palvelu ja hoitosuunnitelma) Toimintamalli on lisännyt yhteistyötä eri organisaatioiden ja toimijoiden välillä sekä tuonut esiin kehittämiskohtia Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina Palveluneuvonnan oikeaaikaisuus kasvaa ja asiakkaiden ohjautuvuus monipuolisesti eri palvelun tuottajien palveluihin lisääntyy Asiakkaat ja asiakkaiden läheiset osaavat enenevässä määrin ottaa yhteyttä suoraan Kotitoriin Asiakkaan oman valinnan mahdollisuuksien kasvaminen Oman kotihoidon välitön työaika lisääntyy merkittävästi (Kotitori tukena ja mahdollistanut seurannan) Asiakkaita, jotka olisivat oikeutettuja kaupungin järjestämiin palveluihin, ohjautuu enemmän omarahoitteisten palvelujen piiriin (osalle kotitalousvähennyksen kautta edullisempia kuin kaupungin kautta ja osa haluaa maksaa valinnanvapaudesta ja mahdollisesti paremmasta laadusta) Sopimusohjaustyökalujen kehittyminen Kotitorissa mahdollistaa vaikuttavuuden lisäämisen myös muualla kuin kotihoidon palveluissa. Palmunen 0

12 PÄÄTTYNEET HANKKEET. HANKE Kotiohanke! Kotiuttamisen ja kuntouttamisen toimintamallien selvittäminen ja kehittäminen, siirtoviivemaksujen hallinta Miten hanke on vaikuttanut tähän mennessä, =ei lainkaan, Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina seuraavalla sivulla Arvioinnin perusteella vaikutusta on jonkin verran..5.5 Arvioinnin perusteella vaikutusta toimintaan on vähän. Arvioinnin perusteella vaikutusta henkilöresursseihin on vähän. tilaajan näkökulma arvioinnissa lähtökohtaisesti erilainen Arvioinnin perusteella vaikutusta sujuvuuteen on merkittävästi. Arvioinnin perusteella vaikutusta laatuun on jonkin verran. Palmunen 0 PÄÄTTYNEET HANKKEET. HANKE Kotiohanke! Kotiutustiimitoiminta on siirtynyt tilaajaorganisaatioon v. 00 alusta. Hankkeen alkuvaiheessa toiminta oli uutta ja haki omaa paikkaansa, on voinut hidastaa vaikutuksia alussa. Laitospainotteisuuden pitkä perinne vanhustenhuollossa Osaoptimointi Koko palvelu ja hoitoketjun kehittäminen samojen tavoitteiden suuntaisesti Muutoshalukkuuden herääminen Ongelmakohtien näkyväksi tekeminen ja kehittämisehdotukset Työntekijät kokevat työnsä entistä arvokkaammaksi! Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina Alulle laitettu kuntoutusketjujen tehostaminen jatkuu ja mahdollistaa edelleen rakennemuutoksen jatkumiseen Ehkäistään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta ja mahdollistetaan kotona asuminen Kuntoutuksen kehitys tulee olemaan ratkaisevassa asemassa kotona asumista tukevien palvelujen vaikuttavuuden lisäämisessä Palmunen 0

13 PÄÄTTYNEET HANKKEET 9. HANKE Henkselihanke, 7/000/00.5 Henkilöliikenteen ja kuljetusten kehittäminen osana sosiaali ja terveyspalveluja, kuljetusten merkityksen esille tuominen. Miten hanke on vaikuttanut tähän mennessä, =ei lainkaan, Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina seuraavalla sivulla Arvioinnin perusteella vaikutusta on vähän..5 Arvioinnin perusteella vaikutusta toimintaan on jonkin verran Arvioinnin perusteella vaikutusta henkilöresursseihin on jonkin verran tilaajan näkökulma arvioinnissa lähtökohtaisesti erilainen Arvioinnin perusteella vaikutusta sujuvuuteen on merkittävästi Arvioinnin perusteella vaikutusta laatuun on jonkin verran Palmunen 0 5 PÄÄTTYNEET HANKKEET 9. HANKE Henkselihanke, 7/000/00 Henkilökuljetukset laaja osaalue, jonka suunnittelu ja kehittäminen vaatii erityisosaamisesta Henkilökuljetuksiin liittyy paljon toimijoita ja organisaatioita. Esim. päiväkeskuskuljetuksissa osapuolina asiakas, kuljettaja, kuljetusyrittäjä, päiväkeskuspalvelujen tuottaja, asiakasohjaaja ja kuljetusten järjestäjä Perinteisten toimintatapojen muuttaminen vaatii paljon työtä Henkilöstön voimakas osallistuminen kehittämiseen sekä asian kokeminen hyödylliseksi ja omaa työtä helpottavaksi Ydinprosessien rajat ylittävä yhteistyö Kustannustietoisuuden lisääntyminen Toimivat kuljetusjärjestelyt mahdollistavat hankittavien palvelujen tehokkaamman hyödyntämisen Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina Toiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen koko laitoshoitoon Päiväkeskustoiminnan osalta parantuneet käyttöasteet Kohdennettu joukkoliikenne vähentää tarvetta sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin Kohderyhmää eli huonommin liikkumaan pääseviä pystytään palvelemaan entistä paremmin kotona asumisen tukemisen kannalta keskeistä Palmunen 0 6

14 PÄÄTTYNEET HANKKEET 0. HANKE TSeniorit, Teknologian ja erityisesti kuvallisten etäyhteyksien hyödyntäminen kotona asumisen tukemisessa. Miten hanke on vaikuttanut tähän mennessä, =ei lainkaan, Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina seuraavalla sivulla Arvioinnin perusteella vaikutusta on vähän Arvioinnin perusteella vaikutusta toimintaan on vähän Arvioinnin perusteella vaikutusta henkilöresursseihin on vähän tilaajan näkökulma arvioinnissa lähtökohtaisesti erilainen Arvioinnin perusteella vaikutusta sujuvuuteen on vähän Arvioinnin perusteella vaikutusta laatuun on merkittävästi Palmunen 0 7 PÄÄTTYNEET HANKKEET 0. HANKE TSeniorit, Tekniikan toimimattomuus alkuvaiheessa (ääniongelmat) Hankkeen loppuessa koordinointivastuu epäselvä Pieni ja kohdennettu pilotti. Laitteiden kalleus pilotin päätyttyä. Tavoitteet kohdennettiin liian vaativiin kotihoidon asiakkaisiin. Kohderyhmä selkeästi muualla. Positiivinen asiakaspalvelu, verkostoituminen Kansainvälistyminen Yleinen teknologiamyönteisyys ja usko teknologian mahdollisuuksiin. Tyytyväiset asiakkaat pilotissa. Ennaltaehkäisyn korostuminen ikäihmisten palveluissa. Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina Jatkohankkeet (7) kehittävät jo aiemmin luotua konseptia Palvelua käytetään yhä enemmän hoitotyöhön (vertaistuki, omaiset, hoitohenkilökunta) Testattu teknologia hyödynnetään ensimmäisissä palveluissa Jos laitteiden hinta kohtuullistuu, mahdollisuuksia on. Etäyhteydet ja kuvien välittäminen ovat tulevaisuutta myös palvelutuotannossa. Palmunen 0 8

15 5. HANKE RAI arviointijärjestelmä, Kansainvälinen RAIarviointijärjestelmä on otettu vaiheittain käyttöön kotihoidossa. Käyttöönottovaiheessa ollut pilottihankkeena, nykyisin normaalia päivittäistä toimintaa PÄÄTTYNEET HANKKEET.5 5 Miten hanke on vaikuttanut tähän mennessä, =ei lainkaan, Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina seuraavalla sivulla Arvioinnin perusteella vaikutusta on jonkin verran.5.5 Arvioinnin perusteella vaikutusta toimintaan on jonkin verran Arvioinnin perusteella vaikutusta henkilöresursseihin on jonkin verran tilaajan näkökulma arvioinnissa lähtökohtaisesti erilainen Arvioinnin perusteella vaikutusta sujuvuuteen on vähän Arvioinnin perusteella vaikutusta laatuun ei ole lainkaan Palmunen 0 9 PÄÄTTYNEET HANKKEET 5. HANKE RAI arviointijärjestelmä, Arviointityökalun käyttöönottovaihe on ollut pitkä, koska kaikille olemassa oleville kotihoidon asiakkaille on tehty arviointi. Käyttöönotto kestänyt pitkään Työntekijöillä erilaiset valmiudet RAI:n tekemiseen Kaikkia RAI:n tarjoamia mahdollisuuksia ei ole toistaiseksi hyödynnetty Yhdenmukaistanut asiakkaiden palvelutarpeen arviointia Tuonut esille Tampereen palvelurakenteeseen liittyviä haasteita Asiakastasolla tukenut kotona asumista tukevan palvelu ja hoitosuunnitelman laatimista Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina Arviointityökalun avulla voidaan arvioida asiakkaan hoidon ja palvelun tarve paremmin sekä tunnistaa riskitekijöitä. Palvelutarpeen arviointi yhdenmukaistuu. Palvelutarpeen arvioinnin perusteiden yhdenmukaistuminen Palvelut pystytään kohdistamaan eniten tarvitseville Tuo esille nykyistä selvemmin hoitoisuuden ja kustannusten välisen yhteyden Palmunen 0 0

16 6. HANKE Kotihoidon pienlaitteen käyttönotto hanke, 007/009 PÄÄTTYNEET HANKKEET.5 Mobiililaitteiden pilotointi kotihoidon käyntien kirjaamiseksi asiakkaan luona käynnistetään Miten hanke on vaikuttanut tähän mennessä, =ei lainkaan, Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina seuraavalla sivulla Arvioinnin perusteella vaikutusta ei ole lainkaan Arvioinnin perusteella vaikutusta toimintaan ei ole lainkaan Arvioinnin perusteella vaikutusta henkilöresursseihin ei ole lainkaan tilaajan näkökulma arvioinnissa lähtökohtaisesti erilainen Arvioinnin perusteella vaikutusta sujuvuuteen on vähän Arvioinnin perusteella vaikutusta laatuun on vähän Palmunen 0 PÄÄTTYNEET HANKKEET 6. HANKE Kotihoidon pienlaitteen käyttönotto hanke, 007/009 Pienlaitteiden toimimattomuus tai hitaus vaikeuttanut käyttöönottoa. Toimintakäytännön muutos vaatii myös työntekijöiden toimintatapojen ja käytänteiden muutoksia. Laitteiden käyttö ja työntekijöiden osaaminen vaatii joiltakin osin kehittämistä Tietoliikenneyhteydet ja laitteet hankaloittavat käyttöä tietyillä alueilla Niiltä osin kun laitteet ovat olleet käytössä on voitu välttää kaksinkertainen kirjaaminen ja säästää aikaa. Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina Nykyisillä latteilla ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia vaikuttavuuteen. Vuonna 0 on tarkoitus tehdä erilaisten mobiiliratkaisujen arviointi ja kartoitus sekä pilotointi. Vaikuttavuusparannuksena saavutettaisiin ajantasainen asiakkaan tietojen seuranta ja tavoitteisiin perustuva kirjaaminen. Välittömän työajan osuus kasvaa Kirjausten laatu paranee Palmunen 0

17 7. HANKEGerohankkeen seurauksena syntynyt hanke , Ikääntyneiden päihde ja mielenterveystyömalli kehittämishankkeen esittely Henkilökunnan päihde ja mielenterveysosaamisen kehittäminen PÄÄTTYNEET HANKKEET.5 Miten hanke on vaikuttanut tähän mennessä, =ei lainkaan, Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina seuraavalla sivulla Arvioinnin perusteella vaikutusta on vähän.5 Arvioinnin perusteella vaikutusta toimintaan on vähän Arvioinnin perusteella vaikutusta henkilöresursseihin on vähän tilaajan näkökulma arvioinnissa lähtökohtaisesti erilainen Arvioinnin perusteella vaikutusta sujuvuuteen on jonkin verran Arvioinnin perusteella vaikutusta laatuun on merkittävästi Palmunen 0 7. HANKEGerohankkeen seurauksena syntynyt hanke , Ikääntyneiden päihde ja mielenterveystyömalli kehittämishankkeen esittely PÄÄTTYNEET HANKKEET Yleisesti hankkeen päättyessä oli taloudellinen lama eikä ollut mitään mahdollisuutta palkata työntekijöitä jalkautuvaan työhön Pilotti oli pieni, joten osaamisen laajentaminen on vaatinut ja vaatii paljon huomiota lähiesimiehiltä. Perinteinen vastustus ko erityisryhmän ottamiseen kotihoitoon. Työssä koettu kiire ja paine asiakkaiden vaatimustason noustessa. Vuoden 00 alusta kotihoidon organisaatiomuutoksen yhteydessä laitossosiaalityöntekijöiden työpariksi voitiin osoittaa kotihoidosta sosiaaliohjaajatasoinen työpari, jotka ovat jatkaneet osaltaan hankkeessa tehtyä päihde ja mielenterveystyötä. Avainosaajaverkoston luominen, vaikka toiminta ollut vaisua vuonna 00. Uuden työntekijän palkkaaminen 0 verkostoosaajaksi ja perushenkilökunnan tueksi päihde ja mielenterveysongelmista kärsivien asiakkaiden palvelujen ja hoidon toteuttamisessa. Työn monipuolistuminen on joillekin rikkaus. Uuden oppiminen on osa työssä jaksamista. Uusiutuva tieto ja osaaminen haastaa osaa työntekijöistä laajentamaan henkilökohtaista osaamistaan. Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina Avainosaaja verkoston vahvistuminen, asiakkaiden kotiin jalkautuvien erityisosaajien määrän kasvaminen Kotihoidon asiakkaiden varhaisvaiheen päihteiden käytön tunnistaminen kasvaa. Henkilökunnan valmiudet asian puheeksiottamisessa vahvistuu ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa selkeytyy. Peruspalvelut laajaalaistuvat ja vastaavat kattavammin erilaistuviin asiakastarpeisiin. Palmunen 0

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011

Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen ja hankinnat Tampereella Kuntatalo 14.9.2011 Mari Patronen projektijohtaja Tampereen kaupunki/ tilaajaryhmä/ ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I Kaupungin

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito. Päätösseminaari 9.9.2009

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito. Päätösseminaari 9.9.2009 Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hanke (1.5.2007-30.10.2009) Tampereen kaupunki kotihoito Päätösseminaari 9.9.2009 Ennuste: Vuonna 2015 Tampereella asuu yli 65 -vuotiaita 40 930 (vuonna 2007

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Tampereen PEKKA-hanke

Tampereen PEKKA-hanke Tampereen PEKKA-hanke Yksi Väli-Suomen IKÄKASTE-ÄLDRE KASTE-hankkeista Toimii ajalla 1.11.2011-31.10.2013 Projektipäällikkönä Laura Selin-Hannola Projektisuunnittelijana Wilhelmina Karikko Tavoitteet:

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus. 5.11.2014 Avainalueen vetäjä Tuomo Melin, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Hyvinvoinnin palvelutuotannon tulevaisuus Palvelutorin tavoitteet aktiivinen ikäihminen Tavoitteet Ikäihmisten aktivointi ottamalla vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista

Lisätiedot

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA

VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA 29.8.2013 VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN VISIOT LAHDESSA VALVANNE SYMPOSIUM - HYVÄN VANHUUDEN PUOLESTA 26.8.2013 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden sosiaali- ja terveystoimiala

Lisätiedot

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Lähijohtaja toiminnan kehittäjänä ja hoidon laadun turvaajana IKÄIHMISEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄN TOIMINNAN JOHTAMINEN koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Kirjan

Lisätiedot

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Palvelujen laatu tarkoittaa kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014

Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Palvelutarpeen arviointi - työpaja 2.4.2014 Arja Kumpu, Ikääntyneiden palvelujen johtaja 3.4.2014 Kirjoita tähän nimi dian perustyyli -tilassa 2 Risto- hankkeen ja Kotona kokonainen elämä hankkeiden tavoitteet

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Palvelutarpeen arviointi/ yhteyskeskus tavoitteena

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA:

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavia asumispalveluja koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmen maakunnan alueella 2007 2008, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pohjanmaa-hankeen yhteistyönä

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa. Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki

Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa. Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki 21.10.2014 Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö Hämeenlinnassa Hämeenlinnassa on asukkaita 67 806, joista

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla

Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla Innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä tuloksia hankkimalla Tekesin Sote & Huippuostajat -kiertue Tampere 16.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki

Lisätiedot

IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu

Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa. Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Ikäihmisten toimintakykyä tukevan työotteen kehittäminen Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidossa Paula Hakala Yliopettaja Vaasan ammattikorkeakoulu Taustaa ja koulutuksen tarkoitus Vaasan eläkeikäisen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Vanhusten palvelut Helsinki

Vanhusten palvelut Helsinki Vanhusten palvelut Helsinki Arja Peiponen, VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki Sosiaali ja terveysvirasto Helsinki Väestömäärä n. 600 000 Yli 65 v n. 100 000 Yli 75 v. 42 000 Sosiaali

Lisätiedot

Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi

Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi KEHITTÄVÄ VUOROPUHELU STRATEGIA TULOSKORTIT / TA -kirja NELIKENTTÄ PP pohja (työyhteisötaso) KEHITTYMISSUUNNITELMA KEHITYSKESKUSTELU OSAAMISKARTTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten toteutuminen Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Esa Nordling PsT,kehittämisp mispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sosiaali-

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli. 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli. 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous YAH:n asiakkuus Asiakas on oikeutettu ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palveluihin silloin, kun asiakas

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS Tiedotustilaisuus Sairaalasta kotiin - kotihoito on ikäihmisten palvelujen perusta Laitostavasta rakenteesta siirrytään kotona pärjäämistä ja itsehoitoisuutta tukevaan

Lisätiedot

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA OMAINEN PALVELUPROSESSISSA ESIMERKKEJÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSTA 1 KOTIHOITO TAMPEREELLA Alueet: Yksityiset: Mediverkko 2 lähipalvelualuetta Palvelutähti 1 lähipalvelualuetta Pihlajalinna 3 aluetta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen nykytila

Ikäihmisten palvelujen nykytila Ikäihmisten palvelujen nykytila Leena Forma Tutkijatohtori 28.9.2015 Vanhojen ihmisten palvelujen tutkimus Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikkö: Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy

Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy Kotitori: Palveluintegraattori kotihoidon kehittämisen työkaluna Vesa Komssi, toimitusjohtaja, NHG Consulting Oy 1 2 Mikä on Tampereen Kotitori? Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen. Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija

Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen. Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija Toimintakykyä edistävä hoitotyö ja sen johtaminen Pia Vähäkangas, TtT Projektipäällikkö Asiantuntija Aiheeseen liittyviä käsitteitä Toimintakyky, toimijuus, kuntoutuminen, toimintavajeet, toimintaedellytykset

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänhallinnan ja

Ikäihmisten elämänhallinnan ja Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen (IKÄEHYT) 1.3.2011 31.8.2013 Hyvinvoinnin Lappi http://some.lappia.fi/blogs/ikaehyt/ Esitys päivitetty 30.1.2012 Hankkeen tausta Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto

Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto Kainuu Monipuolinen arki kotona Muistisairaan palvelujen kehittäminen Kainuussa Leskinen Merja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SenioriKaste/Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus projektipäällikkö

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Työelämän kehittämisohjelma Tykes projektikoordinaattori Irmeli Leino, Turun amk osastonhoitaja/suunnittelija Pekka Makkonen, VSSHP, psykiatrian tulosalue

Lisätiedot

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon

Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Palvelukonseptin suunnittelulla uudenlaiseen palveluverkkoon Kuntamarkkinat 11.9.2013 CASE 1: Ohjaavatko väestön muuttuvat palvelutarpeet myös uusien palveluverkkojen ja -tapojen muodostumista? Erityisasiantuntija

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Risto hankkeen tutustumiskäynti Tampereelle 11.6.2014 Paula Kortesniemi

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Risto hankkeen tutustumiskäynti Tampereelle 11.6.2014 Paula Kortesniemi Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Risto hankkeen tutustumiskäynti Tampereelle 11.6.2014 Paula Kortesniemi Kotona asumista tukevat hankkeet Vapaaehtoistyö Lähitori Asiakas ja palveluohjaus Henkilökohtainen

Lisätiedot

Ylä-Savon toiminta-alue

Ylä-Savon toiminta-alue HYVINVOINTIA JA LAATUA vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Ylä-Savon toiminta-alue Hannele Niemelä Hanketyöntekijä 25.3.2014 1 TAUSTA Hankkeeseen osallistuu: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmi Kiuruvesi

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot