Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011"

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 6 POHDINTA 7 LÄHDELUETTELO LIITE ARVIOITSIJOIDEN PERUSTELUT ERILLISENÄ TIEDOSTONA Palmunen 0

2 TAUSTA, TYÖN KOHDISTAMINEN JA TAVOITTEET TYÖN KOHDISTAMINEN Selvityksen arviointi kohdistuu vanhustenhuollossa toteutettujen kaupungin kehittämishankkeiden tuloksena toteutettujen vaikutuksiin sekä ostopalvelusopimuksilla ostettujen vanhustenhuollon palvelujen vaikuttavuuteen palvelujärjestelmän kokonaisuuteen. TAVOITTEET Selvityksen tavoitteena on arvioida mikä on toteutettujen vaikuttavuus kokonaisuuteen tuottaa tietoa kaupunginvaltuustolle muodostaa kokonaisvaltainen kuva palvelurakenteesta ja siitä ollaanko menossa oikeaan suuntaan arvioida toteutuvatko valtuuston asettamat tavoitteet Palmunen 0 TAUSTA, TYÖN KOHDISTAMINEN JA TAVOITTEET TYÖHÖN OSALLISTUNEET Arviointityön tilasi Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta. Ohjausryhmässä toimivat Erja Viitala, kaupunginreviisori, puheenjohtaja Ritva Rauhanen, reviisori Matti Heinivaho, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Aila DündarJärvinen, tarkastuslautakunnan jäsen Annikka Paavola, tutkimuskoordinaattori Arvioinnin suorittivat kotihoidon edustajina Erja Pennanen, kotihoidon päällikkö Anne LähdeSäteri, kotihoidon palvelupäällikkö Sirkku Savolainen, projektikoordinaattori laitoshoidon edustajina Ella Suojalehto, laitoshoidon johtaja Jarkko Lumio, sairaalahoidon päällikkö tilaajan edustajina Eeva Päivärinta, tilaajapäällikkö Juha Vasala, suunnittelupäällikkö AnneMari Salonen, sosiaalityöntekijä Jaana Lehtinen, asiakasohjaaja Laura SelinHannola, projektisuunnittelija Kati Parkko, liikenneinsinööri. Konsulttina toimivat Juha Palmunen, johtava konsultti, FCG Finnish Consulting Group Oy Sari Kujala, toimialajohtaja Palmunen 0

3 . ARVIOINNIN ASETELMA KEHITTÄMISEN VAIKUTTAVUUS 007 aikana päättyneet ja sen jälkeen alkaneet KEHITTÄMISHANKKEET HANKE k HANKE HANKE Tuloksena kehittämistoimenpiteitä TOIMENPIDE : tavoiteaikatauluvastuutusseuranta TOIMENPIDE : tavoiteaikatauluvastuutusseuranta TOIMENPIDE : tavoiteaikatauluvastuutusseuranta TOIMENPIDE n : tavoiteaikatauluvastuutusseuranta TOIMENPITEIDEN VAIKUTTAVUUS Merkitsevimmät (0/80) BSCkehikko aikasarja VALTUUSTON TAVOITTEET IKÄIHMISTEN STRATEGIAN TAVOITTEET Palmunen 0 5. MENETELMÄ VALTUUSTON TAVOITTEET 00. Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä Sitova tavoitetaso 00: Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä Vuosittain seurattava mittari: Uudet ennaltaehkäisevät toimenpiteet palveluissa. Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Sitova tavoitetaso 00: Terveyden edistämisen toimenpiteitä on toteutettu yhteisöllisyyden ja liikunnan edistämisessä sekä päihteiden väärinkäytön ehkäisyssä Vuosittain seurattava mittari: Terveyden edistämisen toimenpiteiden toteutustilanne. Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Sitova tavoitetaso 00 Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) Vuosittain seurattava mittari: Palveluketjujen toimivuutta parantavat toimenpiteet. Palveluverkko on tasapuolinen ja toimiva Vuosittain seurattava mittari: Palveluverkkosuunnitelman hyväksyttyjen toimenpiteiden toteutustilanne Sitova tavoitetaso 00 Koukkuniemen alueen kehittämisestä on tehty päätökset ja aikataulutettu suunnitelma perusopetus ja lukioverkon muutoksista lähivuosille on hyväksytty (TO). Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Vuosittain seurattava mittari: Palvelusetelien käyttöönoton laajentuminen Sitova tavoitetaso 00 Palvelusetelien käyttökokemusten perusteella on tehty suunnitelma käytön laajentamisesta. Ikäihmisistä 9 prosenttia asuu kotona, vähintään prosenttia tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 5 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa Sitova tavoitetaso 00 Kotona asuvien yli 75vuotiaiden osuus kaikista yli 75vuotiaista on vähintään 90 prosenttia Vuosittain seurattava mittari: Kotona asuvien yli 75vuotiaiden suhteellinen osuus kaikista yli 75vuotiaista Sitova tavoitetaso 00:Tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus kaikista yli 75vuotiaista on vähintään,5 prosenttia ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus on korkeintaan 7,5 prosenttia Vuosittain seurattava mittari: Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75vuotiaiden suhteelliset osuudet kaikista yli 75 vuotiaista Palmunen 0 6

4 . MENETELMÄ ARVIOINTIKYSELYN TOTEUTUS ETENEMINEN Laadittiin hankelista, jonne tunnistettiin 7 hanketta tai vastaavaa Arvioitavien hankkeiden valintakriteerit: Kohtaavatko valtuuston tavoitteet kehittämishankkeen tavoitteet Voidaanko kehittämishanke ja sen tulokset todentaa raportilla tai muulla dokumentoinnilla Näistä molemmat kriteerit täyttävistä hankkeista tilaaja, kotihoidontuottaja sekä laitoshoidontuottaja valitsevat kukin enintään 0 kärkihanketta Tuloksena yhteensä 8 arvioitavaa hanketta Konsultti määrittää arviointikriteerit yhdessä ohjausryhmän, tilaaja ja molempien tuottajien kanssa Arviointia voidaan tehdä myös ristiin eli tilaaja voi arvioida tuottajan hankkeita ja päinvastoin sekä kotihoitotuottaja voi arvioida laitostuottajan hankkeita tai päinvastoin. Näin silloin kun kullakin osapuolella on ollut esim. toimijana rooli ko. hankkeessa tai muu kiinnekohta hankkeeseen. Palmunen 0 7. MENETELMÄ ARVIOINTIKYSELYN TOTEUTUS ARVIOINTIKRITEERIT LOMAKE Miten hanke on vaikuttanut tähän mennessä, =ei lainkaan,, ruksaa arviosi ruutuun ja perustele sen jälkeen.vanhustenhuollon 5 perustelu palvelurakenteeseen. oman vastuualueen toimintaan perustelu. oman vastuualueen perustelu henkilöresursseihin. palvelun sujuvuuteen perustelu 5. asiakkaan kokemaan palvelun perustelu laatuun Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina.. 5. Palmunen 0 8

5 TULOKSET ON JÄSENNETTY SEURAAVASTI: HANKKEIDEN VALINNAN TULOKSET: HANKE JA VALTUUSTON TAVOITTEET HANKKEITTEN LUOKITTELU KOLMEEN LUOKKAAN VANHUSTENHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄTASON ARVIOINNIN TULOKSET HANKEKOHTAISET TIIVISTETYT ARVIOINNIN TULOKSET Palmunen 0 9 Palmunen 0 0

6 HANKE. Kotitorihanke Geripolikehittämissopimus Sitran Palvelusetelihanke 000. Kotiohanke! HANKKEEN ARVIOINTIKYSELYN TOTEUTUS HANKE JA VALTUUSTON TAVOITTEET Kuntalaisten palvelutarpeisiin vastaaminen oikeaaikaisesti, keskitetty palveluneuvonta, asiakkaan oman valinnan mahdollistaminen, paikallisen palveluverkoston tukeminen, oman kotihoidon tuotannon kehittäminen, laatujärjestelmien ja seurannan kehittäminen Kotona tapahtuvan hoidon ja osaamisen vahvistaminen kotihoidossa ja asumispalveluissa, henkilökunnan konsultointi ja koulutus, sairaalahoidon kehittäminen kotona asumisen tukemisen näkökulmasta, saattohoidon kehittäminen kotihoidossa ja vanhainkotihoidossa Palvelusetelin käyttöönotto ja käytön laajentaminen lähtökohtana asiakkaan valinnanvapauden mahdollistaminen Kotiuttamisen ja kuntouttamisen toimintamallien selvittäminen ja kehittäminen, siirtoviivemaksujen hallinta VALTUUSTON TAVOITTEET.;.;.; Hotkehanke Kotahanke (Kotona asumista tukevat palvelut, Ikäkaste I) Nekalan päiväkeskuspilotti Kulttuurikaari (Ikäkaste I) Henkselihanke 7/ Geriatripalvelujen järjestäminen tehostettuun palveluasumiseen ja hoitotyön kehittäminen Kotona asumista tukevan palveluverkon kehittäminen, asumisen ja asumisympäristöjen esteettömyyden lisääminen, henkilökunnan työssä jaksaminen ja työssä vahvistaminen. Päiväkeskustoiminnan liittäminen toiminnalliseksi osaksi kotihoitoa Elämyksellisyyden lisääminen sosiaali ja terveyspalveluissa, kulttuurin merkityksen korostaminen osana sosiaali ja terveyspalveluissa Henkilöliikenteen ja kuljetusten kehittäminen osana sosiaali ja terveyspalveluja, kuljetusten merkityksen esille tuominen Palmunen 0 HANKE ARVIOINTIKYSELYN TOTEUTUS HANKE JA VALTUUSTON TAVOITTEET 0. TSeniorit / RAI arviointijärjestelmä >. Kaupin sairaalan muutos kotihoidon tukisairaalaksi /00 >. Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen, rakenteisen kirjaamisen käyttöönotto..00 kevät 0. OSANA KÄRKIHANKETTA Koukkunimen vanhainkotialueen alueen kehittämishanke , 009 Hyvä johtaminen > 5. RAIarviointijärjestelmä Kotihoidon pienlaitteen käyttönotto HANKKEEN Teknologian ja erityisesti kuvallisten etäyhteyksien hyödyntäminen kotona asumisen tukemisessa. Selvitetään mahdollisuus osallistua Tampereen alueen yhteiseen RAI arviointimenetelmän käytön kehittämisprojektiin Sairaalan paikkamäärien vähentäminen ja resurssien siirto kotihoidon ja sairaalahoidon välissä olevan palvelumuodon kehittämiseen Hoitotyön kirjaamis ja työtapojen uudistaminen Liittyy työhyvinvointihankkeeseen. Lähiesimiehille, lähinnä vastuuosastonhoitajille suunnattu koulutus,jatkuu osana johtamisen kehittämistä Kansainvälinen RAIarviointijärjestelmä on otettu vaiheittain käyttöön kotihoidossa. Käyttöönottovaiheessa ollut pilottihankkeena, nykyisin normaalia päivittäistä toimintaa Mobiililaitteiden pilotointi kotihoidon käyntien kirjaamiseksi asiakkaan luona käynnistetään VALTUUSTON TAVOITTEET.;......;.;.;.. 7. Gerohankkeen seurauksena syntynyt hanke Ikääntyneiden päihdeja mielenterveystyömalli kehittämishankkeen esittely Kunta IT hanke, sisällä Kotihoidon tietovarasto hanke Henkilökunnan päihde ja mielenterveysosaamisen kehittäminen Yhtenä tavoitteena vertailuindikaattorien kehittäminen.. Palmunen 0

7 PÄÄTTYNEET HANKKEET 7 kpl HANKKEET KOLMESSA LUOKASSA ARVIOIJAT. Kotitorihanke Kotiohanke! Henkselihanke 7/ TSeniorit, / RAIarviointijärjestelmä Kotihoidon pienlaitteen käyttönotto hanke Gerohankkeen seurauksena syntynyt hanke Ikääntyneiden päihde ja mielenterveystyömalli kehittämishankkeen esittely Kotihoito + Tilaaja Kotihoito + Tilaaja Laitoshoito + Tilaaja Kotihoito + Laitoshoito + Tilaaja Kotihoito + Tilaaja Kotihoito + Tilaaja Kotihoito + Tilaaja 9 kpl. Geripolikehittämissopimus Sitran Palvelusetelihanke Hotkehanke Kotahanke (Kotona asumista tukevat palvelut, Ikäkaste I) Nekalan päiväkeskuspilotti Kulttuurikaari (Ikäkaste I) RAI arviointijärjestelmä >. Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen, rakenteisen kirjaamisen käyttöönotto..00 kevät 0. OSANA KÄRKIHANKETTA Koukkunimen vanhainkotialueen alueen kehittämishanke 00, 008, 009 Hyvä johtaminen > Kotihoito + Tilaaja Tilaaja Tilaaja Kotihoito + Tilaaja Kotihoito + Tilaaja Laitoshoito + Tilaaja Laitoshoito Laitoshoito Laitoshoito + Tilaaja EI TÄSSÄ VAIHEESSA RIITTÄVÄSTI ARVIOITAVISSA kpl. Kaupin sairaalan muutos kotihoidon tukisairaalaksi /00 > 8. Kunta IT hanke, sisällä Kotihoidon tietovarasto hanke Laitoshoito + Tilaaja Kotihoito + Tilaaja Palmunen 0 VANHUSTENHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄ TASON ARVIOINNIN TULOKSET Palmunen 0

8 TALOUS Kustannuskehitys (br) TP007TP009 ja TOT00 lähde: tilinpäätökset ja seurantaraportti..0 vuotuinen palkkakehitys n. +% ja inflaatiota + % KAT Kotona asumista tukevat palvelut HAY Hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut Palvelurakenteen kehitys (TOT) ja 0 (SUOS) YLI 75V PALVELUIDEN PIIRISSÄ lähde: IKLA..0ja kuusikkokunnat.fi 5,0 0,0 5,0 0,0 05,0 00,0 95, / 75 v täytt asukas 00,0 08,7,8,6 / 75 v täytt palv piirissä 00,0 08, 08,9 9, 5,0 %,5 % 0,0 % 7,5 % 5,0 %,5 % 0,0 % TOT 0 Kotih,5 %, %,6 %,9 %,5 % Omaish., %,6 %,8 %,7 % 5,0 % Tehostettu palv.asuminen,6 %, %, %,7 % 6,0 % Pitkäaikaishoito 8,6 % 8,0 % 8,5 % 5,7 %,0 % 50,0 5,0 00,0 75,0 50,0 5,0 00,0 75,0 50,0 Henkilöresurssien ja ostopalvelujen ( ) muutos (tilinpäätökset ja SAP) Kotihoito hlöstö.. 00,0 97,7 90,0 89,5 Pitkäaikaishoito hlöstö.. 00,0 00,9 9,7 98, M uu tuotanto kotihoito 00,0 06,,0,5 M uu tuotanto vanhainkotihoito 0,0 99,8 0, 69, M uu tuotanto asumispalvelut 0,0 0,7 5,0 50,8 Ikäihmisten määrän kehitys Tampereella 00 tiedot 7..0 Tilastokeskus 5,0 0,0 05,0 00,0 95, v täyttäneet 00,0 0,9 0, 05,7 85 v täyttäneet 00,0 05, 09,,8 Palmunen 0 5 TALOUS PALVELUJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI TUNNUSLUKUJEN PERUSTEELLA /75TÄYTTÄNYT ASUKAS: kustannukset ovat kasvaneet asukasta kohden,8% 0079 ja pysyneet 00 samana /75TÄYTTÄNYT ASIAKAS PALVELUJEN PIIRISSÄ: Kustannukset ovat kasvaneet palvelujen piirissä ollut kohden 8.9% 0079 ja , % KAT SUUNTA: kotihoidon osuus pysynyt miltei samana 0070, omaishoidon tuen osuuden hieman laskiessa % KAT JA SUOSITUS: kotihoito vielä.6% päässä suosituksesta.5% omaishoidon ollessa.% päässä suosituksesta 5% HAY SUUNTA: tehostetun palveluasumisen osuus kasvanut.% 0070 ja pitkäaikaishoidon osuus on laskenut.9% HAY JA SUOSITUS: tehostettu palveluasuminen on vielä.% päässä suosituksesta 6% pitkäaikaishoidon ollessa.7% päässä suosituksesta % HLÖSTÖ: koko henkilöstö on vähentynyt 0.5% 0070, kotihoidon kustannukset kasvaneet n > eli KOUKKUNIEMEN HLÖSTÖ: koko henkilöstö on vähentynyt 0.8% 0070 MUU TUOTANTO (OSTOPALVELUT): Kotihoidon osto on euroissa arvioituna kasvanut +.5% eli > eli VÄESTÖ: 75täyttäneiden määrä 0070 on kasvanut 5.7% 85täyttäneiden määrä on kasvanut.8%. KOTONA ASUVIEN OSUUS: SUUNTA: osuus on kasvanut.8% SUOSITUS: osuus on 9.6% 0.6% enemmän kuin suositus 9% Vanhainkotihoidon osto on euroissa arvioituna vähentynyt 0.9%, > eli Asumispalveluiden osto on euroissa arvioituna kasvanut 50.8% > eli Palmunen 0 6

9 JA JOHTOPÄÄTÖKSET EDELLISET SIVUT: PALVELU JÄRJESTELMÄ. PALVELUJÄRJESTELMÄN ARVIOINTIYHTEENVETO. Ikäihminen kotiutetaan yhä useammin suoraan kotiin, jolloin Koukkuniemen rooli on siinä pienentynyt (kotiuttamiseen päättyneiden hoitojaksojen lkm kasvanut + 7% ja Koukkuniemessä paikkoja vähennetty ). Vanhainkotihoidon ostot ovat vähentyneet ostopalvelutuottajien vanhainkotiyksikköjä muunnetaan asumispalveluyksiköiksi (edell.dia). Kotihoitoon on otettu käyttöön ohjaavat kriteerit, jolloin hyväkuntoisille on annettu vähemmän palveluja ja kotihoitoa saavat entistä enemmän sitä tarvitsevat ). Näin ollen kotona asuu nykyään enemmän tamperelaisia ikäihmisiä, jotka tulevat vähemmällä hoivalla toimeen (9.6% 75v täyttäneistä asuu kotona, edell.dia).. Kustannusten nousu palvelujen piirissä olevaa 75v täyttänyttä kohden selittyy osin sillä, että hoidetaan entistä huonokuntoisempia kuin aikaisemmin (nyt vähemmän palvelujen piirissä, mutta raskashoitoisempia) ). Osin kustannusten nousuun myös vaikuttaa kesken oleva palvelurakenteen muutos. 5. Resurssimuutokset omasta tuotannosta ostopalveluun ovat pystyneet vastamaan tamperelaisten ikääntymisen aiheuttamaan palvelutarpeeseen, laitoshoidon purku sekä kotitorin ja oman kotihoidon alueellinen työnjaon kehittäminen näkyy sekä tuottaa konkreettisia tuloksia. 6. Palvelurakennemuutos on edennyt näkyvämmin vuonna 00 kohti suosituksia. ) Seurantaraportti 00, IKILA..0 Palmunen 0 7 JA JOHTOPÄÄTÖKSET. HANKEARVIOINNIN TULOSTEN PERUSTEELLA PÄÄTTYNEET HANKKEET 7 kpl. Kotitorihanke Kotiohanke! Henkselihanke 7/000/00 0. TSeniorit, ODOTUKSET 0> / VAIKUTUKSET TÄHÄN MENNESSÄ. Positiiviset / vaikutukset jo näkyvissä. Positiiviset / vaikutukset jo näkyvissä 9. Positiiviset / vaikutusta resursseissa ja asiakasnäkökulmassa 0. Varovaiset odotukset / ei vielä vaikutuksia teknologiasta johtuen 5. RAIarviointijärjestelmä Positiiviset / vaikutukset jo näkyvissä 6. Kotihoidon pienlaitteen käyttönotto hanke 007/ Ei suuria odotuksia tällä pilottilaitteistolla / muuten olisi resurssivaikutuksia 7. Gerohankkeen seurauksena syntynyt hanke Ikääntyneiden päihde ja mielenterveystyömalli kehittämishankkeen esittely Positiiviset / vaikutuksia näkyvissä asiakkaiden näkökulmasta ja muuten pidemmällä aikavälillä SEURAAVAT SIVUT: PÄÄTTYNEET HANKKEET Palmunen 0 8

10 9 kpl. Geripolikehittämissopimus 000 HANKKEET KOLMESSA LUOKASSA ODOTUKSET 0> / VAIKUTUKSET TÄHÄN MENNESSÄ. Positiiviset / koettu jo vaikutuksia. Sitran Palvelusetelihanke 000. Positiiviset / vaikutuksia asiakkaan näkökulmasta 5. Hotkehanke Positiiviset / koettu jo vaikutuksia joka näkökulmasta 6. Kotahanke (Kotona asumista tukevat palvelut, Ikäkaste I) Positiiviset / koettu jo vaikutuksia joka näkökulmasta 7. Nekalan päiväkeskuspilotti Varovaiset odotukset / koettu jo vaikutuksia asiakkaan näkökulmasta 8. Kulttuurikaari (Ikäkaste I) RAI arviointijärjestelmä 00 >. Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen, rakenteisen kirjaamisen käyttöönotto 000. OSANA KÄRKIHANKETTA Koukkunimen vanhainkotialueen alueen kehittämishanke 00, 008, 009 Hyvä johtaminen 00 > 8. Positiiviset / koettu jo vaikutuksia resurssien ja asiakkaiden näkökulmasta. Positiiviset / koettu jo vaikutuksia resursseihin. Positiiviset / koettu jo vaikutuksia resurssien ja asiakkaiden näkökulmasta. Positiiviset / koettu jo vaikutuksia asiakkaiden näkökulmasta Palmunen 0 9 HANKEKOHTAISET TIIVISTETYT ARVIOINNIN TULOKSET Palmunen 0 0

11 PÄÄTTYNEET HANKKEET. HANKE Kotitorihanke, jonkin verran vähän Kuntalaisten palvelutarpeisiin vastaaminen oikeaaikaisesti, keskitetty palveluneuvonta, asiakkaan oman valinnan mahdollistaminen, paikallisen palveluverkoston tukeminen, oman kotihoidon tuotannon kehittäminen, laatujärjestelmien ja seurannan kehittäminen merkittävästi Miten hanke on vaikuttanut tähän mennessä, =ei lainkaan, Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina seuraavalla sivulla Arvioinnin perusteella vaikutusta jonkin verran, kotihoito ei näe suoraan vaikutusta kokonaisuuteen kuten tilaaja..5 merkittävästi jonkin verran jonkin verran jonkin verran merkittävästi jonkin verran vähän vähän 5 erit.merkitt. jonkin verran merkittävästi merkittävästi Arvioinnin perusteella vaikutusta toimintaan on merkittävästi Arvioinnin perusteella vaikutusta henkilöresursseihin on jonkin verran tilaajan näkökulma arvioinnissa lähtökohtaisesti erilainen Arvioinnin perusteella vaikutusta sujuvuuteen jonkin verran, kotihoidon ja tilaajan näkemykset eroavat Arvioinnin perusteella vaikutusta laatuun on jonkin verran, kotihoidon ja tilaajan näkemykset eroavat Palmunen 0 PÄÄTTYNEET HANKKEET. HANKE Kotitorihanke, Useita uusia toimintamalleja lähes samaan aikaan käyttöön (kotitori, kotihoidon asiakasohjaus) työ ja tehtäväjakojen haasteellisuus. Kotitorin vaikutuksia palveluohjaukseen vaikea arvioida. Toiminta käynnistyi ja vuonna 00 vielä monta käyttöönottoprojektia, jotka veivät aikaa ja hidastivat näin toiminnan ja sisältöjen kehittämistyötä Täysin uuden toimintamallin sovittaminen olemassa olevaan kokonaisuuteen vaatii aikaa ja lisää tiedottamisesta toimintamallista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista Tilaajalla ja tuottajalla yhtäläiset tavoitteet (=kotona asumisen edellytysten parantaminen) ja halu kehittää Kotitorin toimintaa edelleen Kotitoritoimintamalli on nostanut esille monia kotona asumisen näkökulmasta merkittäviä asioita, jotka todennäköisesti muuten olisivat jääneet huomaamatta (esim. tavoitteellinen palvelu ja hoitosuunnitelma) Toimintamalli on lisännyt yhteistyötä eri organisaatioiden ja toimijoiden välillä sekä tuonut esiin kehittämiskohtia Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina Palveluneuvonnan oikeaaikaisuus kasvaa ja asiakkaiden ohjautuvuus monipuolisesti eri palvelun tuottajien palveluihin lisääntyy Asiakkaat ja asiakkaiden läheiset osaavat enenevässä määrin ottaa yhteyttä suoraan Kotitoriin Asiakkaan oman valinnan mahdollisuuksien kasvaminen Oman kotihoidon välitön työaika lisääntyy merkittävästi (Kotitori tukena ja mahdollistanut seurannan) Asiakkaita, jotka olisivat oikeutettuja kaupungin järjestämiin palveluihin, ohjautuu enemmän omarahoitteisten palvelujen piiriin (osalle kotitalousvähennyksen kautta edullisempia kuin kaupungin kautta ja osa haluaa maksaa valinnanvapaudesta ja mahdollisesti paremmasta laadusta) Sopimusohjaustyökalujen kehittyminen Kotitorissa mahdollistaa vaikuttavuuden lisäämisen myös muualla kuin kotihoidon palveluissa. Palmunen 0

12 PÄÄTTYNEET HANKKEET. HANKE Kotiohanke! Kotiuttamisen ja kuntouttamisen toimintamallien selvittäminen ja kehittäminen, siirtoviivemaksujen hallinta Miten hanke on vaikuttanut tähän mennessä, =ei lainkaan, Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina seuraavalla sivulla Arvioinnin perusteella vaikutusta on jonkin verran..5.5 Arvioinnin perusteella vaikutusta toimintaan on vähän. Arvioinnin perusteella vaikutusta henkilöresursseihin on vähän. tilaajan näkökulma arvioinnissa lähtökohtaisesti erilainen Arvioinnin perusteella vaikutusta sujuvuuteen on merkittävästi. Arvioinnin perusteella vaikutusta laatuun on jonkin verran. Palmunen 0 PÄÄTTYNEET HANKKEET. HANKE Kotiohanke! Kotiutustiimitoiminta on siirtynyt tilaajaorganisaatioon v. 00 alusta. Hankkeen alkuvaiheessa toiminta oli uutta ja haki omaa paikkaansa, on voinut hidastaa vaikutuksia alussa. Laitospainotteisuuden pitkä perinne vanhustenhuollossa Osaoptimointi Koko palvelu ja hoitoketjun kehittäminen samojen tavoitteiden suuntaisesti Muutoshalukkuuden herääminen Ongelmakohtien näkyväksi tekeminen ja kehittämisehdotukset Työntekijät kokevat työnsä entistä arvokkaammaksi! Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina Alulle laitettu kuntoutusketjujen tehostaminen jatkuu ja mahdollistaa edelleen rakennemuutoksen jatkumiseen Ehkäistään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta ja mahdollistetaan kotona asuminen Kuntoutuksen kehitys tulee olemaan ratkaisevassa asemassa kotona asumista tukevien palvelujen vaikuttavuuden lisäämisessä Palmunen 0

13 PÄÄTTYNEET HANKKEET 9. HANKE Henkselihanke, 7/000/00.5 Henkilöliikenteen ja kuljetusten kehittäminen osana sosiaali ja terveyspalveluja, kuljetusten merkityksen esille tuominen. Miten hanke on vaikuttanut tähän mennessä, =ei lainkaan, Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina seuraavalla sivulla Arvioinnin perusteella vaikutusta on vähän..5 Arvioinnin perusteella vaikutusta toimintaan on jonkin verran Arvioinnin perusteella vaikutusta henkilöresursseihin on jonkin verran tilaajan näkökulma arvioinnissa lähtökohtaisesti erilainen Arvioinnin perusteella vaikutusta sujuvuuteen on merkittävästi Arvioinnin perusteella vaikutusta laatuun on jonkin verran Palmunen 0 5 PÄÄTTYNEET HANKKEET 9. HANKE Henkselihanke, 7/000/00 Henkilökuljetukset laaja osaalue, jonka suunnittelu ja kehittäminen vaatii erityisosaamisesta Henkilökuljetuksiin liittyy paljon toimijoita ja organisaatioita. Esim. päiväkeskuskuljetuksissa osapuolina asiakas, kuljettaja, kuljetusyrittäjä, päiväkeskuspalvelujen tuottaja, asiakasohjaaja ja kuljetusten järjestäjä Perinteisten toimintatapojen muuttaminen vaatii paljon työtä Henkilöstön voimakas osallistuminen kehittämiseen sekä asian kokeminen hyödylliseksi ja omaa työtä helpottavaksi Ydinprosessien rajat ylittävä yhteistyö Kustannustietoisuuden lisääntyminen Toimivat kuljetusjärjestelyt mahdollistavat hankittavien palvelujen tehokkaamman hyödyntämisen Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina Toiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen koko laitoshoitoon Päiväkeskustoiminnan osalta parantuneet käyttöasteet Kohdennettu joukkoliikenne vähentää tarvetta sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin Kohderyhmää eli huonommin liikkumaan pääseviä pystytään palvelemaan entistä paremmin kotona asumisen tukemisen kannalta keskeistä Palmunen 0 6

14 PÄÄTTYNEET HANKKEET 0. HANKE TSeniorit, Teknologian ja erityisesti kuvallisten etäyhteyksien hyödyntäminen kotona asumisen tukemisessa. Miten hanke on vaikuttanut tähän mennessä, =ei lainkaan, Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina seuraavalla sivulla Arvioinnin perusteella vaikutusta on vähän Arvioinnin perusteella vaikutusta toimintaan on vähän Arvioinnin perusteella vaikutusta henkilöresursseihin on vähän tilaajan näkökulma arvioinnissa lähtökohtaisesti erilainen Arvioinnin perusteella vaikutusta sujuvuuteen on vähän Arvioinnin perusteella vaikutusta laatuun on merkittävästi Palmunen 0 7 PÄÄTTYNEET HANKKEET 0. HANKE TSeniorit, Tekniikan toimimattomuus alkuvaiheessa (ääniongelmat) Hankkeen loppuessa koordinointivastuu epäselvä Pieni ja kohdennettu pilotti. Laitteiden kalleus pilotin päätyttyä. Tavoitteet kohdennettiin liian vaativiin kotihoidon asiakkaisiin. Kohderyhmä selkeästi muualla. Positiivinen asiakaspalvelu, verkostoituminen Kansainvälistyminen Yleinen teknologiamyönteisyys ja usko teknologian mahdollisuuksiin. Tyytyväiset asiakkaat pilotissa. Ennaltaehkäisyn korostuminen ikäihmisten palveluissa. Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina Jatkohankkeet (7) kehittävät jo aiemmin luotua konseptia Palvelua käytetään yhä enemmän hoitotyöhön (vertaistuki, omaiset, hoitohenkilökunta) Testattu teknologia hyödynnetään ensimmäisissä palveluissa Jos laitteiden hinta kohtuullistuu, mahdollisuuksia on. Etäyhteydet ja kuvien välittäminen ovat tulevaisuutta myös palvelutuotannossa. Palmunen 0 8

15 5. HANKE RAI arviointijärjestelmä, Kansainvälinen RAIarviointijärjestelmä on otettu vaiheittain käyttöön kotihoidossa. Käyttöönottovaiheessa ollut pilottihankkeena, nykyisin normaalia päivittäistä toimintaa PÄÄTTYNEET HANKKEET.5 5 Miten hanke on vaikuttanut tähän mennessä, =ei lainkaan, Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina seuraavalla sivulla Arvioinnin perusteella vaikutusta on jonkin verran.5.5 Arvioinnin perusteella vaikutusta toimintaan on jonkin verran Arvioinnin perusteella vaikutusta henkilöresursseihin on jonkin verran tilaajan näkökulma arvioinnissa lähtökohtaisesti erilainen Arvioinnin perusteella vaikutusta sujuvuuteen on vähän Arvioinnin perusteella vaikutusta laatuun ei ole lainkaan Palmunen 0 9 PÄÄTTYNEET HANKKEET 5. HANKE RAI arviointijärjestelmä, Arviointityökalun käyttöönottovaihe on ollut pitkä, koska kaikille olemassa oleville kotihoidon asiakkaille on tehty arviointi. Käyttöönotto kestänyt pitkään Työntekijöillä erilaiset valmiudet RAI:n tekemiseen Kaikkia RAI:n tarjoamia mahdollisuuksia ei ole toistaiseksi hyödynnetty Yhdenmukaistanut asiakkaiden palvelutarpeen arviointia Tuonut esille Tampereen palvelurakenteeseen liittyviä haasteita Asiakastasolla tukenut kotona asumista tukevan palvelu ja hoitosuunnitelman laatimista Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina Arviointityökalun avulla voidaan arvioida asiakkaan hoidon ja palvelun tarve paremmin sekä tunnistaa riskitekijöitä. Palvelutarpeen arviointi yhdenmukaistuu. Palvelutarpeen arvioinnin perusteiden yhdenmukaistuminen Palvelut pystytään kohdistamaan eniten tarvitseville Tuo esille nykyistä selvemmin hoitoisuuden ja kustannusten välisen yhteyden Palmunen 0 0

16 6. HANKE Kotihoidon pienlaitteen käyttönotto hanke, 007/009 PÄÄTTYNEET HANKKEET.5 Mobiililaitteiden pilotointi kotihoidon käyntien kirjaamiseksi asiakkaan luona käynnistetään Miten hanke on vaikuttanut tähän mennessä, =ei lainkaan, Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina seuraavalla sivulla Arvioinnin perusteella vaikutusta ei ole lainkaan Arvioinnin perusteella vaikutusta toimintaan ei ole lainkaan Arvioinnin perusteella vaikutusta henkilöresursseihin ei ole lainkaan tilaajan näkökulma arvioinnissa lähtökohtaisesti erilainen Arvioinnin perusteella vaikutusta sujuvuuteen on vähän Arvioinnin perusteella vaikutusta laatuun on vähän Palmunen 0 PÄÄTTYNEET HANKKEET 6. HANKE Kotihoidon pienlaitteen käyttönotto hanke, 007/009 Pienlaitteiden toimimattomuus tai hitaus vaikeuttanut käyttöönottoa. Toimintakäytännön muutos vaatii myös työntekijöiden toimintatapojen ja käytänteiden muutoksia. Laitteiden käyttö ja työntekijöiden osaaminen vaatii joiltakin osin kehittämistä Tietoliikenneyhteydet ja laitteet hankaloittavat käyttöä tietyillä alueilla Niiltä osin kun laitteet ovat olleet käytössä on voitu välttää kaksinkertainen kirjaaminen ja säästää aikaa. Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina Nykyisillä latteilla ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia vaikuttavuuteen. Vuonna 0 on tarkoitus tehdä erilaisten mobiiliratkaisujen arviointi ja kartoitus sekä pilotointi. Vaikuttavuusparannuksena saavutettaisiin ajantasainen asiakkaan tietojen seuranta ja tavoitteisiin perustuva kirjaaminen. Välittömän työajan osuus kasvaa Kirjausten laatu paranee Palmunen 0

17 7. HANKEGerohankkeen seurauksena syntynyt hanke , Ikääntyneiden päihde ja mielenterveystyömalli kehittämishankkeen esittely Henkilökunnan päihde ja mielenterveysosaamisen kehittäminen PÄÄTTYNEET HANKKEET.5 Miten hanke on vaikuttanut tähän mennessä, =ei lainkaan, Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina seuraavalla sivulla Arvioinnin perusteella vaikutusta on vähän.5 Arvioinnin perusteella vaikutusta toimintaan on vähän Arvioinnin perusteella vaikutusta henkilöresursseihin on vähän tilaajan näkökulma arvioinnissa lähtökohtaisesti erilainen Arvioinnin perusteella vaikutusta sujuvuuteen on jonkin verran Arvioinnin perusteella vaikutusta laatuun on merkittävästi Palmunen 0 7. HANKEGerohankkeen seurauksena syntynyt hanke , Ikääntyneiden päihde ja mielenterveystyömalli kehittämishankkeen esittely PÄÄTTYNEET HANKKEET Yleisesti hankkeen päättyessä oli taloudellinen lama eikä ollut mitään mahdollisuutta palkata työntekijöitä jalkautuvaan työhön Pilotti oli pieni, joten osaamisen laajentaminen on vaatinut ja vaatii paljon huomiota lähiesimiehiltä. Perinteinen vastustus ko erityisryhmän ottamiseen kotihoitoon. Työssä koettu kiire ja paine asiakkaiden vaatimustason noustessa. Vuoden 00 alusta kotihoidon organisaatiomuutoksen yhteydessä laitossosiaalityöntekijöiden työpariksi voitiin osoittaa kotihoidosta sosiaaliohjaajatasoinen työpari, jotka ovat jatkaneet osaltaan hankkeessa tehtyä päihde ja mielenterveystyötä. Avainosaajaverkoston luominen, vaikka toiminta ollut vaisua vuonna 00. Uuden työntekijän palkkaaminen 0 verkostoosaajaksi ja perushenkilökunnan tueksi päihde ja mielenterveysongelmista kärsivien asiakkaiden palvelujen ja hoidon toteuttamisessa. Työn monipuolistuminen on joillekin rikkaus. Uuden oppiminen on osa työssä jaksamista. Uusiutuva tieto ja osaaminen haastaa osaa työntekijöistä laajentamaan henkilökohtaista osaamistaan. Mitä vaikuttavuutta on odotettavissa jatkossa 0 ja tulevina vuosina Avainosaaja verkoston vahvistuminen, asiakkaiden kotiin jalkautuvien erityisosaajien määrän kasvaminen Kotihoidon asiakkaiden varhaisvaiheen päihteiden käytön tunnistaminen kasvaa. Henkilökunnan valmiudet asian puheeksiottamisessa vahvistuu ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa selkeytyy. Peruspalvelut laajaalaistuvat ja vastaavat kattavammin erilaistuviin asiakastarpeisiin. Palmunen 0

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti Kehittämistyön käytäntö loppuraportti Toimintakykyisenä ikääntyminen osahankkeessa toteutettavan kotiuttamisen internet -pohjaisen SAS -sovellusohjelman suunnitteluvaiheen ja käyttökokeilun tuki- ja arviointitehtävä.

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot