SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2000 N:o SISÄLLYS N:o Siu 1105 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 :n mukaista astuunjakoa arten laskettaista suureista Sosiaali- ja tereysministeriön asetus akuutusyritysryhmän mukautetusta akaaraisuuslaskelmasta Sosiaali- ja tereysministeriön asetus eräiden liikenneahingonkorausten sitomisesta palkkatasoon annetussa laissa tarkoitetuista korotuksista aiheutuien kulujen jakamisesta akuutusyhtiöiden ja Liikenneakuutuskeskuksen kesken N:o 1105 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 :n mukaista astuunjakoa arten laskettaista suureista Annettu Helsingissä 13 päiänä joulukuuta 2000 Sosiaali- ja tereysministerin päätöksen mukaisesti säädetään 8 päiänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 :n 1 momentin 4 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on laissa 639/1966: 1 Soeltamisala Laskuperusteita soelletaan työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaisesti rekisteröityyn, ähimmäisetuja astaaaan eläketuraan, jossa kuitenkin eläkeikä oi olla alempi kuin 65 uotta tai perhe-eläkkeen saamisen ehdot lain ähimmäisaatimuksista tämän asetuksen liitteen 2 mukaisesti poikkeaat. Näitä laskuperusteita soelletaan myös työntekijäin eläkelain 1 b :ssä tarkoitettuihin henkilöihin ja henkilöihin, joille on apaaehtoisesti työntekijäin eläkelain 1 c :n mukaisesti järjestetty eläketura. Näitä laskuperusteita soelletaan myös henkilöihin, joiden osalta lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien työntekijäin eläkelain (134/1962) 10 b :n tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluien työntekijäin eläkelain (662/1985) 8 a :n mukaan on jäänyt oimaan työntekijäin eläkelain mukainen eläkejärjestely. Nämä perusteet eiät koske sellaisia työntekijäin eläkelain alaisia työsuhteita, joiden osalta työntekijäin eläkelain 15 b :n mukaan on oimassa lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien työntekijäin eläkelain tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluien työntekijäin eläkelain mukaan järjestetty eläketura. 2 Vastuunjakoa arten laskettaat suureet Eläkekassan työntekijäin eläkelain 12 :n mukaista astuunjakoa arten tarittaat suureet lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen perusteiden mukaisesti. Suureiden laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarittaat kertoimet oat tämän asetuksen liitteessä

2 2922 N:o Voimaantulo Tämä asetus tulee oimaan 22 päiänä joulukuuta 2000 ja sitä soelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan uodelta 2000 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa. Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja tereysministeriön 4 päiänä heinäkuuta 1997 eläkekassoille antamat perusteet työntekijäin eläkelain 12 :n mukaista tasausta arten (Dnro 36/021/97) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Helsingissä 13 päiänä joulukuuta 2000 Sosiaali- ja tereysministeri Maija Perho Matemaatikko Pirjo Moilanen

3 N:o Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

4 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN LIITTYVÄT SUUREET 3.1 IKÄLASKU 3.2 TYÖSUHDEAIKAAN LIITTYVÄT SUUREET 3.3 VUOSIMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA 4 RAHASTOITU VANHUUSELÄKE 5 VASTAISTEN VANHUUSELÄKKEIDEN VASTUUVELKA 6 ALKANEIDEN ELÄKKEIDEN VASTUUVELKA 6.1 ALKANEIDEN VANHUUSELÄKKEIDEN VASTUUVELKA 6.2 ALKANEIDEN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEIDEN VASTUUVELKA 6.3 ALKANEIDEN TYÖTTÖMYYSELÄKKEIDEN VASTUUVELKA 7 VUOSIMAKSU 8 VUOSIMAKSUN TASAUSOSA 9 TASAUSOSISTA MUODOSTUNUT RAHASTO 10 ELÄKEIÄN ALENTAMINEN 11 ELÄKEJÄRJESTELYYN LIITTYVÄT ELÄKESUUREET JA ELÄKELAITOKSEN VAIHTUMINEN 12 TYÖS UHDEKOHTAISTEN TIETOJEN KORJAAMINEN 13 TYÖNTEKIJÄIN MAKSUOSUUTTA VASTAAVA OSUUS VASTUUVELASTA

5 N:o VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä perusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskuperusteiden ja niihin ahistettujen muutosten mukaiset. Tällöin käytetään seuraaia erikoisakioiden aroja: Laskuperustekorko (b1) = 0, (b1) = 0, (b1) = 0,0575 Kuoleuus -miesten anhuuseläke, yksilöllisenä arhais - eläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke 5, 6, (b2) = 7, 8, kun kun kun kun x x < 1950 x x 1970 < < naisten anhuuseläke, yksilöllisenä arhais - eläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke 13, 14, (b2) = 15, 16, kun kun kun kun x x < 1950 x x 1970, < < missä -x on työntekijän syntymäuosi.

6 2926 N:o 1105 Työkyyttömyys (b3) = 1 (b4) = 1 (b5) = 1 (b6) = 1 (b7) = 1 (b8) = 1 Rahanaron muuttuuus (b15) = 0, (b15) = 0, (b15) = 0,0275 Rahastokorko i 0 = (b1) - (b15) 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU Seuraaassa tarkoitetaan pientyönantajalla työnantajaa, jonka työntekijäin eläkelain (395/1961) (TEL) alaisten, myös muissa eläkelaitoksissa akuutettujen, työntekijöiden lukumäärän on katsottaa pysyästi alittaan 50, ja suurtyönantajalla työnantajaa, jolla tämä lukumäärä on ähintään 50. Työntekijöiden lukumäärää laskettaessa ei tällöin oteta huomioon TEL 1 b :ssä tarkoitettuja henkilöitä eikä TEL 1 c :n mukaisesti apaaehtoisesti akuutettuja henkilöitä. Jos akuutuksenottajalla on yksinomaan TEL 1 b :ssä tarkoitettuja henkilöitä, soelletaan akuutukseen henkilöiden lukumäärästä riippumatta pientyönantajatekniikkaa. Pientyönantajan on katsottaa muuttuneen suurtyönantajaksi asta, kun kahden peräkkäisen kalenteriuoden päättymishetkellä TEL:n alaisuuteen kuuluu ähintään 50 työntekijää, ja astaaasti suurtyönantajan on katsottaa muuttuneen pientyönantajaksi asta, kun mainitulla taalla todettu työntekijälu ku on alle 50. Muutos toimeenpannaan jälkimmäistä kalenteriuotta seuraaan kalenteriuoden päättyessä. Työnantajan osalta, jonka työntekijäin lukumäärässä on tapahtunut pysyä olennainen muutos, noudatetaan edellä sanotusta poiketen uuden työntekijäluun mukaista akuutustekniikkaa muutosta seuraaan kalen-

7 N:o teriuoden alusta lähtien. Jos työnantajan pyynnön perusteella todetaan, että työntekijöiden lukumäärä poikkeaa pysyästi keskimääräisestä työntekijöiden lukumäärästä, käytetään työntekijöiden lukumääränä muutosuonna keskimääräistä työntekijöiden lukumäärää. Jos työnantaja siirtää työntekijöidensä eläketuran toisesta eläkelaitoksesta eläkekassaan, soelletaan edelä mainittuja rajoja ikään kuin akuutus olisi ollut koko ajan samassa eläkelaitoksessa. 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN LIITTYVÄT SUUREET 3.1 IKÄLASKU Vakuutusteknisissä suureissa käytetään ikänä x uoden ja syntymäuoden erotusta. Eläkeikä merkitään w:llä. 3.2 TYÖSUHDEAIKAAN LIITTYVÄT SUUREET Vuoden työansioon perustuaa palkkaa laskettaessa käytettää suure raaasti: ' t määritellään seu- ' t = uoteen sisältyä työsuhdeaika päiinä laskettuna työntekijäin eläkeasetuksen (183/1962) (TEA) 6 1 momentin mukaan. Mainittuun aikaan lisätään TEL-työsuhteeseen liittyä uoteen -1 kohdistua odotusaika, jos työntekijä on tullut TEL:n alaiseksi uonna. Ajaksi ei kuitenkaan lueta - aikaa, jonka työsuhde on jatkunut ennen sen uoden loppua, jona työntekijä on täyttänyt 13 uotta - aikaa, jonka työntekijä on ollut aseelollisuuttaan suorittamassa akinaisessa paleluksessa tai siihen rinnastettaassa muussa paleluksessa.

8 2928 N:o 1105 Vuosimaksua ja rahastoidun eläkkeen lisäystä laskettaessa käytettäät suureet t ja T uodelta määritellään seuraaasti: t = kuten t ', mutta mainittuun aikaan ei kuitenkaan lueta - odotusaikaa työsuhteen kestäessä ennen työantajan aihtumista - aikaa, jonka työntekijä on ollut työsuhteessa ollessaan oikeutettu sellaiseen laissa säädettyyn tai julkisen eläkesäännön mukaiseen työ- tai irkasuhteeseen taikka yrittäjätoimintaan perustuaan eläkkeeseen, jonka suuruutta määrättäessä on otettu huomioon eläkeiän saauttamiseen jäljellä olea aika tai sitä astaaa ansio lukuunottamatta aikaa, jonka yksilöllinen arhaiseläke on ollut lepäämässä - 65-uoden iän täyttämisen jälkeistä aikaa. Jos eläkejärjestelyyn liittyy alennettu eläkeikä ja työsuhde on jatkunut yli eläkeiän, suure t lasketaan erikseen eläkeikää edeltäneen ja eläkeiän jälkeisen ajan osalta. T = kuten t, mutta aikaisintaan iän 23 täyttämispäiästä lähtien. 3.3 VUOSIMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA Vuoden työansioon perustua palkka S lasketaan kaaalla t (1) S = A, ' t jossa A on TEL 7 e :ssä tarkoitettu työansio uodelta. Ansioon lisätään uoden -1 an- sio, jos astaaa aika on lisätty suureeseen t '. 4 RAHASTOITU VANHUUSELÄKE Seuraaassa esitettäää rahastoidun eläkkeen laskutapaa käytetään anhuuseläkkeen yhteydessä. Muissa etuuslajeissa ei aktiiiaikana muodostu rahastoitua eläkettä.

9 N:o Rahastoidun eläkkeen määrä uoden lopussa määritellään kaaalla R R R (2) E E + E )(1+ i ), = ( 1 missä rahastoidun eläkkeen lisäys uonna lasketaan kaaan (3) mukaan. Kertoimella R E i korotetaan rahastoidun eläkkeen määrää ja sen aro on annettu liitteessä 2. Rahastoidun eläkkeen lisäys uonna lasketaan kaaalla R E (3) E R T 0,005 S, = t 0, kun x < 55 kun x 55. Jos eläkeikä muuttuu työsuhteen kestäessä, rahastoitua eläkettä muutetaan eläkeiän muutosta edeltäään aikaan perustualta osalta kaaan R N w R (4) E ( w ) = E ( w) N w mukaan, jossa w on eläkeikä ennen muutosta ja w on muutettu uusi eläkeikä. Lisäksi otetaan kaaan (3) mukaista rahastoidun eläkkeen lisäystä laskettaessa huomioon kohdan 10 mukais ta kertamaksua astaaa rahastoidun eläkkeen lisäys: RK N 65 δ T (5) E = 0,005 S, kun x < 55. N w t Kaaassa esiintyä suure δ T on määritelty kohdassa /155 Jos työntekijä siirtyy arhennetulle anhuuseläkkeelle tai anhuuseläkkeelle siirtyminen lykkääntyy eläkeiän yli, rahastoitua eläkettä muutetaan kaaan

10 2930 N:o 1105 R N w R (6) E ( z) = E ( w) N z mukaan, jossa w on eläkeikä ja z on täytetty ikä kuukauden tarkkuudella eläkkeelle siirtymistä edeltään kuukauden lopussa. Laskettaessa kaaan (7) mukaista astaisen anhuuseläkkeen astuuelkaa tapauksessa, jossa eläkkeelle siirtyminen lykkääntyy yli hetken , ikänä z käytetään kyseessä olealle hetkelle kuukauden tarkkuudella laskettua ikää. Alkaneen anhuuseläkkeen rahastoitu osa VR E uonna on anhuuseläkkeen määrä uo- dessa ilman tasausosaa. Määrään sisältyy alkaneisiin anhuuseläkkeisiin tehtää VR' eläkkeen rahastoitujen osien korotus. Tällöin E = E ( 1 i ), jossa VR + eläkkeen määrä uodessa ilman tasausosaa ennen korotusta. VR' E on anhuus- 5 VASTAISTEN VANHUUSELÄKKEIDEN VASTUUVELKA Vastaisten anhuuseläkkeiden astuuelka hetkellä lasketaan kaaalla V R N w R (7) V = E + E (z) ax+ 1/2. x<w Dx+1/2 x w Vastuuelkaa laskettaessa otetaan huomioon myös apaakirjat sekä työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeen saajien astaiset anhuuseläkkeet. 6 ALKANEIDEN ELÄKKEIDEN VASTUUVELKA 6.1 ALKANEIDEN VANHUUSELÄKKEIDEN VASTUUVELKA Alkaneiden anhuuseläkkeiden astuuelka hetkellä lasketaan kaaalla VA VR (8) V = E a x+1/ 2,

11 N:o missä VR E V on määritelty luussa 4. Vastuuelka lasketaan kaikille ennen myönnetyille ja maksettaille anhuuseläkkeille. 6.2 ALKANEIDEN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEIDEN VASTUUVELKA Alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden astuuelka hetkellä lasketaan kaaalla IA 1 I 2 I (9) V = V + V. Vastuuelan osat 1 V I ja 2 V I lasketaan kaaojen (10) ja (11) mukaisesti. 1 Vastuuelan osa V I lasketaan ennen myönnetyille ja tai myöhemmin maksettaille työkyyttömyyseläkkeille tai lepäämässä oleille yksilöllisille arhaiseläkkeille. 1 I IR iili IR Nx+ 2 N (10) 1/ w V V = EV a( u) + ( x+ 1/ 2 u): w + EV, D x+ 1/ 2 jossa jälkimmäinen summalauseke koskee niitä eläkkeitä, jotka on myönnetty yksilöllisinä arhaiseläkkeinä, ja edellinen summalauseke muita eläkkeitä. IR E V on työkyyttömyyseläk- keen määrä uodessa ilman tasausosaa ja u on työkyyttömyyden alkamis uoden ja syntymäuoden erotus. Vastuuelan osa kaaalla 2 I V lasketaan muita työkyyttömyyseläkkeitä arten työntekijäin osalta 2 I I I (11) V k i k S + k i k S, = 1 x iw 2 x iw 1

12 2932 N:o 1105 jossa esiintyien kertoimien k, k,i I I 1 2 x ja iw k arot on annettu liit teessä 2. Jälkimmäisessä summalausekkeessa kertoimille i x ja k iw käytetään uodelle -1 annettuja aroja. 6.3 ALKANEIDEN TYÖTTÖMYYS ELÄKKEIDEN VASTUUVELKA Alkaneiden työttömyyseläkkeiden astuuelka hetkellä lasketaan kaaalla UA 1 U 2 U (12) V = V + V. Vastuuelan osat 1 V U ja 2 V U lasketaan kaaojen (13) ja (14) mu kaisesti. 1 Vastuuelan osa V U lasketaan kaikille ennen myönnetyille ja tai myö- hemmin maksettaille työttömyyseläkkeille. - 1 U UR N x+1/2 Nw (13) V = E, Dx+1/2 jossa UR E V on työttömyyseläkkeen määrä uodessa ilman tasausosaa. Vastuuelan osa alla 2 U V lasketaan muita työttömyyseläkkeitä arten työntekijäin osalta kaa- 2 U (14) U, 1 U 1 2 U V = u k S + k u k S + k u k S x uw x uw x uw 2 + k u k t S 3 x uw 3 3 jossa esiintyien kertoimien U k 1, summalausekkeessa kertoimille U k 2, u x ja U k 3, u x ja nessa uodelle -2 ja neljännessä uodelle -3 annettuja aroja. k uw arot on annettu liitteessä 2. Toisessa k uw käytetään uodelle -1 annettuja aroja, kolman-

13 N:o VUOSIMAKSU Eläkekassan uosimaksu P uodelta lasketaan kaaalla (15) P y k S. = Kerroin y on yrittäjien eläkelain (468/1969) 9 :ssä tarkoitetun maksuprosentin sadasosa. Kerroin k on perhe-eläkkeen saamisen ehdoista ja eläkeiästä liitteen 2 mukaan riippua kerroin. Jos eläkeikä on alempi kuin 65 uotta ja työntekijä jatkaa työsuhdettaan eläkeiän täyttämisen jälkeen, lasketaan uosimaksu eläkeiän jälkeisen ajan osalta käyttäen eläkeikänä 65 uotta ja maksua lasketaan enintään ikään 65 saakka. Vuosimaksun perusteena oleana palkkana käytetään kaaan (1) mukaan laskettua palkkaa S. 8 VUOSIMAKSUN TASAUSOSA Eläkekassan uosimaksun tasausosa T P uodelta on kunkin pientyönantajan osalta (16) P T P w R = ( N y k S - E ) - ( ix kiw + u x kuw + Dx H I P - min [ max ( p ks ; 54 ) ; y k S ] I 1962 p M k + e y k) S ja kunkin suurtyönantajan osalta P T = s [ ux + y P ( k -1) - i x ( k iw -1) - u x ( k uw -1) - ( k -1) ( p H + p M + e y ) ] S (17) R N w N 65 ( E ), D x missä esiintyien kertoimien P y, k, i x, k iw, u x, k uw, p, p ja M H s u x arot on annettu liit- teessä 2. Suure e on sosiaali- ja tereysminis teriön Eläketurakeskukselle ahistama ker-

14 2934 N:o 1105 roin, joka määrittää Eläketurakeskuksen kustannusten koraamiseksi suoritettaaa osuutta ja I i on TEL 9 :n mukaisen palkkain deksin aro uonna i. Jos eläkeikä on alempi kuin 65 uotta ja työntekijä jatkaa työsuhdettaan eläkeiän täyttämisen jälkeen, menetellään uosimaksun tasausosaa laskettaessa eläkeiän jälkeisen ajan osalta astaaasti kuin uosimaksua laskettaessa. 9 TASAUSOSISTA MUODOSTUNUT RAHASTO Tasausosista muodostunut rahasto T V hetkellä lasketaan kaaalla (18) V T = (1+(b1))(1 - q a )V T -1 +(1+(b1) ) + R - ΣV V 0,5 a T b [(1 - q ) Σ P - q P ] ( i ) - ΣV VA (i ), missä T P =kaaoissa (16) tai (17) määritelty uosimaksun tasausosa, P = kaaassa (15) määritelty uosimaksu, R = (( b1) i ) V - (1 + i ) V 0 0 VIU 1 VIU 1 0,5 (1 + ( b1)) (1 + i0 ) + 0,5 (1 + i ) ΣV V 0 ( i ) ΣV VA ( i )], 0,5 [ V VIU (19) V = V + V + V + V VIU V VA IA UA V R R V ( i ) = kohdan 4 mukaista rahastoidun eläkkeen osaa i (E 1 + E ) astaaa astaisten anhuuseläkkeiden astuuelan määrä hetkellä

15 N:o VA VR' V ( i ) = kohdan 4 mukaista rahastoidun eläkkeen osaa ie huuseläkkeiden astuuelan määrä hetkellä astaaa alkaneiden an- Tasausosista muodostunut rahasto hetkellä lasketaan kuitenkin kaaalla: V T ,5 0,5 a T 0,5 a T b = 1,05 1,0525 (1 - q ) V + 1,0525 [(1 - q ) P q1999 P1999 ]. Sosiaali- ja tereysministeriö ahistaa uosittain sosiaali- ja tereysministeriön ahista- missa astuunjakoperusteissa esiintyien kertoimien a q ja b q arot. Suureista T S P ja P ähennetään uodelta altion eläkerahastoon maksettu siirtymä- maksu. Siirtymämaksulla tarkoitetaan siirtymämaksusta muutettaessa altion irastoja, lai- toksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi annetun lain mukaista maksua. T JosV < 0, määrä V T' T = V on sosiaali- ja tereysminis teriön ahistamien astuunjakoperusteiden osan I mukainen saataa Eläketurakeskukselta ja tasausosista muodostunut rahasto hetkellä on nolla. 10 ELÄKEIÄN ALENTAMINEN Eläkeikää alennettaessa työsuhteen kestäessä lasketaan muutosuonna työsuhdekohtainen kertamaksu K δt (20) P = K ( w x) S, t missä

16 2936 N:o 1105 K( w 0,106 0,001( w x), w x 8 x) = 0,132 0,052, 18 w x 0,214 0,082, 8 kun w kun 8 w kun w x 26 x < 26 x < 8 (21) ' δ T [ k T k T δt ], ' + = w w w w i jossa k w on kerroin, jonka arot on annettu liitteessä 2. Kaaassa (21) oleat summat on laskettu työsuhteen alusta, kuitenkin aikaisintaan alkaen, kyseessä olean eläkeiän muutospäiään saakka (muutospäiää lukuunottamatta), ' T w on eläkeiän w oimassaoloaikana kertynyt anhuuseläkkeeseen oikeuttaa aika päi- inä, ja w tarkoittaa muutettua uutta eläkeikää. δ tarkoittaa ennen kyseessä oleaa muutoshetkeä tehtyjen eläkeikämuutosten johdosta muodostuneiden, kaaan (21) mukaises - ti laskettujen lukujen δ Ti summaa (i < ). T i Vastaaasti lasketaan muutosuonna työsuhdekohtaista kertamaksua astaaa tasausosa TK δ T VK H δ T (22) P = K( w - x) S - P - ( e y+ p ) S, t t missä esiintyän kertoimen H p aro on annettu liitteessä 2 ja P VK N 0,005 = D 0, 65 x δ T t S, kun x < 55 kun x 55 (23) ' ' δ T = [ T - T - δ T i ]. k w w k w w +

17 N:o Kaaassa (23) oleat summat on laskettu kuten kaaassa (21), kuitenkin myös ennen palellun ajan osalta. δ T i lasketaan astaaasti kuin δ T i. Niin sanottujen arhaiseläkejärjestelyjen (TEL 11 :n mukaisten rekisteröimiskelpoisten lisäetujen kartan kohdan IX d) osalta kertamaksu ja sitä astaaa tasausosa lasketaan käyt- täen palkkana S suuretta S = t S / 30, missä ' ' S on arhaiseläkkeen perusteena olea eläke palkka eläkeiän täyttämis uoden indeksitasossa. Mikäli tällöin työsuhteeseen on tehty TEL 2 :n mukainen automaattinen katkaisu ja arhaiseläke määrätään erillisten työsuhde- jaksojen eläkepalkko jen perusteella, lasketaan kertamaksu erikseen työsuhdejaksolle ennen automaattista katkaisua ja työsuhdejaksolle sen jälkeen käyttäen kyseisen aikajakson eläke- palkka- ja aikasuureita. Kaaalla (20) laskettujen työsuhdekohtaisten kertamaksujen summa lisätään muutosuonna kaaan (15) mu kaiseen uosimaksuun. Vastaaasti kaaalla (22) laskettujen työsuhdekohtaisten tasausosien summa lisätään muutosuonna kaaojen (16) ja (17) mu kaiseen uosimaksun tasausosaan. Poikkeussäännös Mikäli työsuhdeaikaa ennen ei oteta huomioon apaaehtoisten lisäeläkejärjestelyjen tasa-aroistamisesta annetun lain (1038/1997) mukaan eläkejärjestelyjä tasa-aroisiksi muunnettaessa, niin sitä ei oteta huomioon myöskään kaaoissa (21) ja (23). 11 ELÄKEJÄRJESTELYYN LIITTYVÄT ELÄKESUUREET JA ELÄKELAITOKSEN VAIHTUMINEN Kuhunkin eläkejärjestelyyn liittyiksi luetaan ne TEL 6 a :ää soeltaen myönnetyt työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeet, joiden osalta se työsuhde, joka TEL 12 1 mo mentin 2 kohdan mukaan määrää eläkkeestä astaaan eläkelaitoksen, on kuulunut tähän eläkejärjestelyyn. Mikäli kyseessä olea työsuhde on eri aikoina kuulunut eri eläkejärjestelyihin, eläkkeen katsotaan liittyän näistä siihen, johon työsuhde kuului eläketapahtumahetkellä tai /155

18 2938 N:o 1105 iimeksi ennen sitä. Jos kuitenkin työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisena työnantajan aihtuessa, määrätään se eläkejärjestely, johon eläkkeen katsotaan liit tyän, samalla taalla kuin jos työsuhde olisi katkennut työnantajan aihtuessa. Tällöin ei sulautumisen eikä jakautumisen yhteydessä kuitenkaan katsota työnantajan aihtuan. Kuntoutusrahan suhteen menetellään astaaasti kuin työkyyttömyyseläkkeen suhteen. Kun työntekijä siirtyy kesken kalenterikuukauden toisen eläkelaitoksen piiriin muun syyn kuin työnantajan konkurssin takia työsuhteen jatkuessa yhtäjaksoisesti sanotun kalenterikuukauden ajan, anhuuseläkeoikeudesta astaa kalenterikuukauden loppuun se eläkelaitos, jonka piiriin työntekijä on kuulunut kyseisen kalenterikuukauden alussa. Suureita T ja t laskettaessa ajan kyseiseltä kalenterikuukaudelta ottaa huomioon se eläkelaitos, jonka piiriin työntekijä on kuulunut kyseisen kalenterikuukauden alussa. 12 TYÖSUHDEKOHTAISTEN TIETOJEN KORJAAMINEN Jos akuutusteknisen tutkimuksen suorittamisen jälkeen joudutaan korjaamaan työsuhdekohtaisia tietoja työntekijöistä tai lisäämään tai poistamaan jokin työsuhde, lasketaan korjauksesta aiheutua uosimaksun ja uosimaksun tasausosan muutos kunkin uoden osalta asianomaisen uoden tasausperusteita soeltaen. Korkoutus suoritetaan laskuperustekoron mukaan asianomaisen uoden puoliälistä korjausuoden puoliäliin. Korjauksia laskettaessa ei oteta huomioon sellaisia TEL:n alaisiin työsuhteisiin liittyiä työansioita, joiden osalta TEL 15 b :n mukaan on oimassa lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien työntekijäin eläkelain (134/1962) (LEL) tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluien työntekijäin eläkelain (662/1985) (TaEL) mukaan järjestetty eläketura. Sellaiset ansiot otetaan korjausta laskettaessa huomioon, joiden osalta LEL 10 b :n tai TaEL 8 a :n mu kaan on jäänyt oimaan TEL:n mukainen eläkejärjestely. Näin lasketut korjauserät otetaan huomioon kohdissa 7 ja 8 siten, että uosimaksun korjauserä lisätään kaaan (15) mu kaiseen korjausuoden uosimaksuun ja uosimaksun tasausosan korjauserä lisätään kaaojen (16) ja (17) mukaiseen korjausuoden uosimaksun tasausosaan.

19 N:o TYÖNTEKIJÄIN MAKSUOSUUTTA VASTAAVA OSUUS VASTUUVELASTA Työntekijäin maksuosuutta astaaa osuus astuuelasta hetkellä lasketaan kaaalla 0, 5 (24) L ( 1 + i )( 1 u )L + ( + i ) q SS, = jossa kertoimet u ja q on annettu liitteessä 2. Vastuuelasta työntekijäin maksuosuutta astaaaa osaa ei saa takaisinlainata.

20 2940 N:o 1105 Liite 2 VAKUUTUSTEKNISIIN PERUSTEISIIN LIITTYVÄT KERTOIMET VUONNA Alennettuun eläkeikään liittyiä kertoimia Kerroin k määritellään kaaalla 1 ' k = (21,5 + k w k p ), 21,5 missä ' k w riippuu eläkeiästä ja k p perhe-eläkkeen saamisen ehdoista. Kertoimien k, k, k ja iw uw w ' k w lukuarot oat seuraaat: eläkeikä w k iw k uw k w k w 53 0,23 0,00 1,693 7, ,26 0,00 1,636 6, ,29 0,00 1,581 5, ,32 0,00 1,527 4, ,35 0,00 1,474 3, ,39 0,00 1,421 3, ,44 0,00 1,369 2, ,51 0,00 1,316 1, ,58 0,16 1,238 1, ,67 0,34 1,168 1, ,77 0,54 1,106 0, ,88 0,77 1,050 0, ,00 1,00 1,000 0,00 Laskettaessa kerrointa k w kuukauden tarkkuudella käytetään suoraiiaista äliaro-laskumenettelyä. Kertoimien arot pyöristetään kolmen desimaalin tarkkuuteen.

21 N:o Perhe-eläkkeen saamisen ehdot Merkintä Perhe-eläkkeen saamisen ehdot 100 k p Pe 0 TEL:n ähimmäisehdot 0 Pe 1 Eläkkeen saamisen ehtojen laajentaminen lesken osalta TEL 11 :n mukaisen rekisteröimiskelpoisten lisäetujen kartan mukaisesti - edunjättäjänä mies - edunjättäjänä nainen 0,05 0,02 Pe 2 Lapseneläkkeen pääteiän muuttaminen 21 uodeksi - edunjättäjänä mies - edunjättäjänä nainen 0,06 0,03 Pe 3 Lapseneläkkeen pääteiän muuttaminen 24 uodeksi - edunjättäjänä mies - edunjättäjänä nainen 0,11 0,05 Pe 4 Sekä leskeneläkkeen saamisen ehtojen laajentaminen että lapseneläkkeen pääteiän muuttaminen 21 uodeksi - edunjättäjänä mies - edunjättäjänä nainen 0,11 0,05 Pe 5 Sekä leskeneläkkeen saamisen ehtojen laajentaminen että lapseneläkkeen pääteiän muuttaminen 24 uodeksi - edunjättäjänä mies - edunjättäjänä nainen 0,16 0,07

22 2942 N:o Kertoimet i x x 100 i x x 100 ix -18 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70

23 N:o Kertoimet u x x 100 u x x 100 u x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

24 2944 N:o Kertoimet s u x s 100u x x Miehet Naiset ,92 14, ,91 14, ,88 14, ,85 14, ,92 14, ,98 14, ,99 14, ,00 14, ,05 14, ,10 14, ,15 14, ,21 14, ,26 14, ,39 14, ,43 14, ,46 14, ,49 14, ,51 14, ,54 14, ,55 14, ,57 14, ,56 14, ,54 14, ,60 14, ,54 14, ,42 14, ,30 14, ,27 14, ,58 14, ,96 14, ,34 15, ,66 15, ,97 15, ,45 16, ,66 16, ,71 16, ,28 9, ,27 7, ,37 6, ,87 5, ,47 4, ,27 6, ,97 9, ,07 12, ,57 15, ,47 19, ,77 23, ,47 25,47

25 N:o Rahastoitua anhuuseläkettä koskea kerroin i = 0,0296 kun Alkaneen työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden astuun ja uosimaksun tasausosan laskemiseen liittyiä kertoimia k I 1 = 0,75 (kaaa (11)) k I 2 = 0,15 (kaaa (11)) k U 1 = 1,00 (kaaa (14)) k U 2 = 0,70 (kaaa (14)) k U 3 = 0,50 (kaaa (14)) M p2000 0,0050,pientyönantajien osalta(kaaa(16)) = 0,0007,suurtyönantajien osalta(kaaa(17)) H p 2000 = 0,00680 (kaaat (16), (17) ja (22)) P y 2000 = 0,215 (kaaat (16) ja (17)) u 2000 = 0,0405 (kaaa (24)) q 2000 = 0,0146 (kaaa (24)) /155

26 2946 N:o 1106 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus akuutusyritysryhmän mukautetusta akaaraisuuslaskelmasta Annettu Helsingissä 15 päiänä joulukuuta 2000 Sosiaali- ja tereysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 28 päiänä joulukuuta 1979 annetun akuutusyhtiölain (1062/1979) 14 b luun 5 ja 6 :n nojalla sekä 31 päiänä joulukuuta 1987 annetun akuutusyhdistyslain (1250/1987) 12 a luun 5 ja 6 :n nojalla, sellaisina kuin ne oat, akuutusyhtiölain 14 b luun 5 ja 6 laissa 949/2000 ja akuutusyhdistyslain 12 a luun 5 ja 6 laissa 952/2000: 1 Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) suhteellisella osuudella suoraan tai älillisesti omistettua osuutta sidosyrityksen osake- tai takuupääomasta; älilliseen omistukseen perustua suhteellinen osuus on peräkkäisten suoraan omistettujen suhteellisten osuuksien tulo; 2) toimintapääomalla ja toimintapääoman ähimmäismäärällä: a) akuutusyhtiön toimintapääomaan luettaista eristä annetun asetuksen (462/1995) mukaista toimintapääomaa ja akuutusyhtiölain (1062/1979) 11 luun mukaista toimintapääoman ähimmäismäärää, kun kyseessä on kotimainen henki- tai ahinkoakuutusyhtiö; b) akuutusyhtiön toimintapääomaan luettaista eristä annetun asetuksen mukaista toimintapääomaa ja työeläkeakuutusyhtiölain (354/1997) 7 luun mukaista toimintapääoman ähimmäismäärää, kun kyseessä on työeläkeakuutusyhtiö; c) akuutusyhdistyksen toimintapääomaan luettaista eristä annetun asetuksen (314/1999) mukaista toimintapääomaa ja akuutusyhdistyslain (1250/1987) 10 a luun mukaista toimintapääoman ähimmäismäärää, kun kyseessä on akuutusyhdistys; d) akuutusyrityksen kotialtion säännösten mukaista toimintapääomaa ja toimintapääoman ähimmäismäärää, kun kyseessä on ulkomainen akuutusyritys, jonka kotialtio kuuluu Euroopan talousalueeseen; e) akuutusyhtiön toimintapääomaan luettaista eristä annetun asetuksen mukaista toimintapääomaa ja akuutusyhtiölain 11 luun mukaista toimintapääoman ähimmäismäärää, kun kyseessä on kolmannen maan akuutusyritys; kuitenkin jos yrityksen kotialtio edellyttää akuutusyritykseltä toimilupaa ja asettaa sen toiminnalle suomalaisia toimintapääomaaatimuksia astaaat aatimukset, yrityksen toimintapääoma ja toimintapääoman ähimmäismäärä oidaan laskea yrityksen kotialtion säännösten mukaisesti; f) akuutusyhtiön toimintapääomaan luettaista eristä annetun asetuksen mukaista toimintapääomaa ja akuutusyhtiölain 11 luun mukaista toimintapääoman ähimmäismäärää, kun kyseessä on ulkomainen jälleenakuutusyritys, jonka kotialtio kuuluu Euroopan talousalueeseen; g) akuutusyhtiön toimintapääomaan luettaista eristä annetun asetuksen mukaista

27 N:o toimintapääomaa ja akuutusyhtiölain 11 luun mukaista toimintapääoman ähimmäismäärää, kun kyseessä on ulkomainen jälleenakuutusyritys, jonka kotialtio ei kuulu Euroopan talousalueeseen; kuitenkin jos yrityksen kotialtio asettaa jälleenakuutusyrityksen toiminnalle suomalaisia toimintapääomaaatimuksia astaaat aatimukset, toimintapääoma ja toimintapääoman ähimmäismäärä oidaan laskea yrityksen kotialtion säännösten mukaisesti; jos tällaisia säännöksiä soelletaan akuutusyrityksiin, mutta ei jälleenakuutusyrityksiin, jälleenakuutusyrityksen toimintapääoma ja toimintapääoman ähimmäismäärä oidaan laskea kuin kyseessä olisi mainitun kotialtion akuutusyritys; h) akuutusyhtiön toimintapääomaan luettaista eristä annetun asetuksen mukaista toimintapääomaa ja nollan suuruista toimintapääoman ähimmäismäärää, kun kyseessä on akuutusomistusyhteisö. 2 Vakuutusyhtiölain 14 b luun 5 :ssä tarkoitettu akuutusyhtiön ja akuutusyhdistyslain 12 a luun 5 :ssä tarkoitettu akuutusyhdistyksen mukautettu akaaraisuuslaskelma sekä akuutusyhtiölain 14 b luun 6 :ssä ja akuutusyhdistyslain 12 a luun 6 :ssä tarkoitettu emoyrityksen mukautettu akaaraisuuslaskelma sisältäät mukautetun toimintapääoman, mukautetun toimintapääoman ähimmäismäärän ja niiden erotuksena saataan mukautetun akaaraisuuden. 3 Vakuutusyhtiön, akuutusyhdistyksen, akuutusomistusyhteisön, ulkomaisen jälleenakuutusyrityksen tai kolmannen maan akuutusyrityksen (omistaja) mukautettuun toimintapääomaan luetaan: 1) omistajan toimintapääoma, josta on ähennetty siihen sisältyät: a) sidosyrityksenä olean akuutusyrityksen, ulkomaisen jälleenakuutusyrityksen, akuutusomistusyhteisön tai kolmannen maan akuutusyrityksen (akuutussidosyritys) osakkeiden ja osuuksien aro; älillisesti omistettujen sidosyrityksen osakkeiden tai osuuksien aro on kyseisten osakkeiden tai osuuksien aro sidosyrityksen älittömän osakasyrityksen toimintapääomassa kerrottuna omistajan suhteellisella osuudella älittömästä osakasyrityksestä; b) sidosyrityksen myöntämästä pääomalainasta osuus, joka astaa omistajan suhteellista osuutta sidosyrityksestä; c) maksamatta olea osakepääoma tai takuupääoma; d) muun sidosyrityksen kuin akuutussidosyrityksen osakkeiden tai osuuksien aroon sisältyien omistajan osakkeiden ja osuuksien aro kerrottuna omistajan suhteellisella osuudella sidosyrityksestä; e) omistajan sijoitukset osakasyritykseen; enintään ähennetään kuitenkin määrä, joka astaa osakasyrityksen sijoitusta omistajan toimintapääomaan luettaiin eriin; f) omistajan sijoitukset osakasyrityksen toiseen sidosyritykseen, jos iimeksi mainittu on sijoittanut omistajan toimintapääomaan luettaiin eriin; enintään ähennetään kuitenkin määrä, joka astaa toisen sidosyrityksen sijoitusta omistajaan; 2) omistajan omistusosuuden mukainen suhteellinen osuus akuutussidosyrityksen toimintapääomasta, josta on ähennetty siihen sisältyät: a) pääomalainat; muun kuin omistajan tai omistajan toisen sidosyrityksen myöntämästä pääomalainasta ähennetään kuitenkin ainoastaan se osa, jota ei tarita kattamaan akuutussidosyrityksen toimintapääoman ähimmäismäärää; b) akuutussidosyrityksen omistamien omistajan osakkeiden ja osuuksien aro; c) maksamatta olea osakepääoma tai takuupääoma; d) sijoitukset omistajan muuhun sidosyritykseen kuin akuutussidosyritykseen, jos ensiksi mainittu on sijoittanut akuutussidosyrityksen toimintapääomaan luettaiin eriin; enintään ähennetään kuitenkin määrä, joka astaa muun sidosyrityksen sijoitusta akuutussidosyritykseen; 3) omistajan osuus 2 kohdassa tarkoitetun sidosyrityksen toimintapääomasta ähennetystä maksamattomasta osingosta tai takuupääoman korosta sekä akuutussidosyrityksen osuus omistajan toimintapääomasta ähennetystä maksamattomasta osingosta tai takuupääoman korosta. Jos sidosyritys on henkiakuutusyhtiö, 1

28 2948 N:o 1106 momentin 2 kohdassa sen toimintapääoman ähimmäismäärän ylittäästä toimintapääomasta ei oteta huomioon tuleaa ylijäämää, aktioituja akuutusten hankintamenoja tai sellaista muuta toimintapääomaa, jota akuutusyhtiölain 13 luun 3 :n säännösten johdosta ei oida käyttää omistajan mukautetun toimintapääoman ähimmäismäärän täyttämiseen. Jos sidosyritys on keskinäinen akuutusyhtiö tai akuutusyhdistys taikka työeläkeakuutusyhtiö, oidaan 2 kohdassa sen toimintapääomasta, josta on ähennetty a d alakohdissa tarkoitetut erät, ottaa huomioon enintään sen toimintapääoman ähimmäismäärää astaaa määrä lisättynä takuu- tai osakepääomalla. Jos Vakuutusalontairasto katsoo, että 2 momentissa mainittujen erien lisäksi jotakin muuta sidosyrityksen toimintapääomaan luettaaa erää ei tosiasiassa oida käyttää omistajan mukautetun toimintapääoman ähimmäismäärän täyttämiseen, kyseinen erä oidaan sisällyttää mukautettuun toimintapääomaan ain siltä osin kuin sitä taritaan kattamaan sidosyrityksen omaa toimintapääoman ähimmäismäärää. Jos omistajan mukautettuun toimintapääomaan 1 momentin 2 kohdan mukaisesti luettaaa akuutussidosyrityksen toimintapääomaa on 2 tai 3 momentin mukaisesti rajoitettu, ähennetään 1 momentin 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa ainoastaan se määrä, jolla omistajalle myönnetyn pääomalainan määrä tai omistajan osakkeiden ja osuuksien aro ylittää akuutussidosyrityksen toimintapääoman ja siitä mukautettuun toimintapääomaan luettaan määrän erotuksen. 4 Omistajan mukautettu toimintapääoman ähimmäismäärä on seuraaien erien summa: 1) omistajan toimintapääoman ähimmäismäärä; 2) omistajan omistusosuuden mukainen suhteellinen osuus akuutussidosyrityksen toimintapääoman ähimmäismäärästä. 5 Omistajan älillisesti keskinäisen akuutusyhtiön tai akuutusyhdistyksen taikka työeläkeakuutusyhtiön kautta omistamaa osuutta akuutussidosyrityksestä ei oteta huomioon 3 :n 1 momentin 1 kohdan a alakohdassa, 2 kohdassa eikä 4 :n 2 kohdassa. Jos 3 :n 1 momentin 2 kohdassa ja 4 :n 2 kohdassa tarkoitettu akuutussidosyritys on tytäryritys, jonka toimintapääoma on pienempi kuin toimintapääoman ähimmäismäärä, suhteellisen osuuden sijasta edellä mainituissa kohdissa soelletaan 100 prosentin omistusosuutta. Vakuutusalontairasto oi kuitenkin sallia, että tytäryrityksen toimintapääoma ja toimintapääoman ähimmäismäärä otetaan tällaisessakin tapauksessa huomioon suhteellisen osuuden mukaisesti, jos se katsoo emoyhtiön astuun rajatuksi ain kyseiseen suhteelliseen osuuteen. 6 Jos akuutusyrityksen, akuutusomistusyhteisön, ulkomaisen jälleenakuutusyrityksen tai kolmannen maan akuutusyrityksen mukautetun akaaraisuuden laskemiseen tarittaia sidosyritystä koskeia tietoja ei jostakin syystä ole käytettäissä, mukautetusta toimintapääomasta on ähennettää kyseisen sidosyrityksen osakkeet tai osuudet sen mukaisesti kuin ne on arostettu omistajan toimintapääomassa. 7 Vakuutusyrityksen, akuutusomistusyhteisön, ulkomaisen jälleenakuutusyrityksen tai kolmannen maan akuutusyrityksen hakemuksesta ja Vakuutusalontairaston suostumuksella mukautettu akaaraisuus oidaan määrätä konsernitilinpäätöksen perusteella. Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa mukautettu toimintapääoma on konsernitilinpäätöksen perusteella määrätty akuutusyhtiön toimintapääomaan luettaista eristä annetun asetuksen mukainen toimintapääoma. Mukautettuun toimintapääomaan luettaien erien osalta on otettaa huomioon 3 :n säännökset. Konsernitilinpäätöksen perusteella määrättään mukautetun akaaraisuuden mukautettu toimintapääoman ähimmäismäärä on: 1) 4 :n mukainen mukautetun toimintapääoman ähimmäismäärä, jolloin 4 :n 2 kohdan suhteelliset osuudet oat konsernitilinpäätöksen laatimisessa käytettyjä osuuksia; tai

29 N:o ) konsernitilinpäätöksen tietojen perusteella laskettu toimintapääoman ähimmäismäärä, joka henki- ja ahinkoakuutuksen osalta määräytyy akuutusyhtiölain ja lakisääteisen eläkeakuutuksen osalta työeläkeakuutusyhtiölain toimintapääoman ähimmäismäärää koskeien säännösten mukaisesti. Jos mukautettu akaaraisuus määrätään konsernitilinpäätöksen perusteella, on huolehdittaa siitä, että noudatetaan tämän asetuksen mukaisia periaatteita. 8 Tämä asetus tulee oimaan 1 päiänä tammikuuta Helsingissä 15 päiänä joulukuuta 2000 Sosiaali- ja tereysministeri Maija Perho Ylimatemaatikko Hely Salomaa

30 2950 N:o 1107 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus eräiden liikenneahingonkorausten sitomisesta palkkatasoon annetussa laissa tarkoitetuista korotuksista aiheutuien kulujen jakamisesta akuutusyhtiöiden ja Liikenneakuutuskeskuksen kesken Annettu Helsingissä 15 päiänä joulukuuta 2000 Sosiaali- ja tereysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräiden liikenneahingonkorausten sitomisesta palkkatasoon 17 päiänä joulukuuta 1971 annetun lain (875/1971) 3 :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 362/1993: 1 Eräiden liikenneahingonkorausten sitomisesta palkkatasoon annetussa laissa (875/1971) tarkoitetuista korotuksista akuutusyhtiöille ja Liikenneakuutuskeskukselle kalenteriuosittain aiheutuat kulut jaetaan liikenneakuutuslain (279/1959) mukaista akuutusta harjoittaien akuutusyhtiöiden kesken niiden Suomessa saamien liikenneakuutuksen akuutusmaksutulojen mukaisessa suhteessa. Vakuutusyhtiön on maksettaa Liikenneakuutuskeskukselle 1 momentissa tarkoitettu osuutensa kuluista ähennettynä yhtiön samana uonna maksamien astaaien korotusten määrällä. 2 Kunkin akuutusyhtiön on maksettaa Liikenneakuutuskeskukselle ennakkoa 1 :n 2 momentissa tarkoitetusta maksuosuudestaan. Ennakko määrätään yhtiön kohdentumisuonna maksettaiksi arioitujen korotusten määrän, kaikkien kohdentumisuodelle arioitujen korotusten määrän ja kaikkien akuutusyhtiöiden edellisen uoden tilinpäätöksen mukaisten liikenneakuutuksen akuutusmaksutulojen perusteella. Liikenneakuutuskeskus tekee iimeistään korotusten kohdentumisuoden toukokuun 30 päiänä arion korotusten määrästä ja määrää akuutusyhtiöiden ennakkona maksettaien erien suuruuden. 3 Liikenneakuutuskeskus ahistaa kunkin akuutusyhtiön lopullisen osuuden mukaisen tasauksen sen jälkeen, kun liikenneakuutuksen akuutusmaksutulo ja maksetut indeksikorotukset on tilinpäätöksen yhteydessä ilmoitettu. Tasaus ahistetaan kuitenkin iimeistään korotusten kohdentumisuotta seuraaan toukokuun 30 päiänä. 4 Vakuutusyhtiön on kunakin uonna maksettaa kyseisen uoden korotuksia astaaa ennakko ja edellisen uoden korotuksia astaaa tasauserä iimeistään 30 päiänä kesäkuuta. Liikenneakuutuskeskus tilittää ennakkoa ja tasausta astaaat erät akuutusyhtiöille iimeistään 1 momentissa mainittua eräpäiää seuraaan kuukauden 5 päiänä. 5 Tämä asetus tulee oimaan 1 päiänä tammikuuta 2001.

31 N:o Tällä asetuksella kumotaan 30 päiänä joulukuuta 1993 annettu sosiaali- ja tereysministeriön päätös dnro 279/411/1993. Tätä asetusta soelletaan ensimmäisen kerran uonna 2001 maksettaien liikenneahingonkorausten korotusten rahoittamiseksi ja tasaamiseksi. Helsingissä 15 päiänä joulukuuta 2000 Sosiaali- ja tereysministeri Maija Perho Ylimatemaatikko Hely Salomaa

32 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o , 4 arkkia OY EDITA AB, HELSINKI 2000 PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 158. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 158. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 3 päiänä maaliskuuta 2006 N:o 158 SSÄLLYS N:o Siu 158 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan

Lisätiedot

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 498 N:o 158 LE 1 PERSEMOKSE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN 12 :N MKASA ASNJAKOA AREN N:o 158 499 1 AKSEKNSE SREE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 75 N:o 1 LE 1 LAKPEREMOKE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MKAA OMNAA HARJOALLE ELÄKEÄÄÖLLE N:o 1 753 1. AKEKNE REE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön 16.10.1990

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päiänä joulukuuta 2003 N:o 1077 1079 SISÄLLYS N:o Siu 1077 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3a

Lisätiedot

PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN LE PERSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN :N MKASA ASNJAKOA AREN Kokooma 8.3.006. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..006. SSÄLLYSLEELO LE : PERSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN :N M- KASA ASNJAKOA

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 2.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Liite Vakuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

748/2019. Liitteet 1 2. Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

748/2019. Liitteet 1 2. Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Liitteet 2 Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten 2 Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 221. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 221. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus OMEN ÄÄDÖKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päiänä huhtikuuta N:o 221 ÄLLY N:o iu 221 osiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 43/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

N:o 1249 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

N:o 1249 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 4848 N:o 1249 LEE 1 2 LAKUPEUEE ELÄKEKAOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKAA KUANNUEN JAKOA VAEN N:o 1249 4849 ÄLLYLUEELO LE 1: LAKUPEUEE 1 VAKUUUEKNE UUEE 2 KÄÄN JA PALKKAAN LYVÄ UUEE 2.1 KÄLAKU 2.2 ELÄKKEEN PEUEENA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päiänä joulukuuta 203 07/203 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

94/2012 LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

94/2012 LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 94/ LIIEE MUUOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPEUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN 94/ 3 LIIE VAKUUUSEKNISE SUUEE Näissä perusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan yel:n mukaisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 168. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus. elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä

SISÄLLYS. N:o 168. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus. elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 6 päiänä maaliskuuta 2002 N:o 168 172 SISÄLLYS N:o Siu 168 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarikelisäaineiden puhtausaatimuksista ja eräistä

Lisätiedot

1422/2016. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

1422/2016. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet 2 Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille 2 Liite akuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN LIIEE LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOILLE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 4..009. Viimeisin perustemuutos on annettu 9..008. Perusteen erikoisakioiden merkinnät b n tarkoittaat yel:n mukaisten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. tulliasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. tulliasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001 SOME SÄÄÖSKOKOELMA 200 ulkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta 200 :o 404 407 SISÄLLYS :o Siu 404 altioneuoston asetus tulliasetuksen muuttamisesta... 3845 405 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työeläkekassan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 95. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 95. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 14 päiänä helmikuuta 2003 N:o 95 97 SISÄLLYS N:o Siu 95 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3334 N:o 1188 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2006 toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3632 N:o 662 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa merimieseläkelain

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 2..209. iimeisin perustemuutos on annettu 4.2.208. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 äiänä helmikuuta N:o 5 53 SSÄLLYS N:o Siu 5 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan laskuerusteista

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 44/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päiänä joulukuuta 202 862/202 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta 2008 N:o 1050 1051 SISÄLLYS N:o Siu 1050 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN (2) LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 25.9.202. Viimeisin perustemuutos on annettu 7.9.202. 2 (2) SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 2 KÄÄN

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN () LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 9.9.04. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.9.04. () SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 KÄÄN JA PALKKAAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. kaivoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

SISÄLLYS. N:o Laki. kaivoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2000 N:o 1102 1104 SISÄLLYS N:o Siu 1102 Laki kaioslain muuttamisesta... 2881 1103 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 980. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 980. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 2009 Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta 2009 N:o 980 98 SISÄLLYS N:o Siu 980 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 487/05 Liite / MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden 05 akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LKUPERUEE YÖNEKJÄN ELÄKELN MUK OMN HRJOLLE ELÄKEÄÄÖLLE Kokooma 0..0. iimeisin perustemuutos on annettu 6..009. ÄLLYLUEELO LE : LKUPERUEE YÖNEKJÄN ELÄKELN MUK OMN HRJOLLE ELÄKEÄÄÖLLE KUUUEKNE UUREE

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 25 päiänä maaliskuuta 2003 N:o 237 240 SISÄLLYS N:o Siu 237 Valtioneuoston asetus akuutusoikeudesta... 517 238 Valtioneuoston asetus tuomareiden nimittämisestä

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (33) LKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKI OIMIN HRJOIILLE ELÄKEÄÄIÖILLE Kokooma 20..202. iimeisin perustemuutos on annettu 2.2.20. 2 (33) IÄLLYLUEELO LKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKI OIMIN HRJOIILLE ELÄKEÄÄIÖILLE

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM Julkaistu Helsingissä 28 äiänä maaliskuuta 20 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuerusteista annetun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 0 89/0 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (32) LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA OIMINAA HARJOIAILLE ELÄKESÄÄIÖILLE Kokooma 4.6.203. iimeisin perustemuutos on annettu 7.2.202. 2 (32) SISÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA

Lisätiedot

MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 564 N:o 30 LTTEET 1 MTOS ELÄKEKASSOJEN LASKPERSTESN TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKASTA KSTANNSTEN JAKOA VARTEN Perusteen erikoisakioiden merkinnät ( n ) tarkoittaat TyEL:n mukaisten yleisten laskuerusteiden merkintöjä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM Julkaistu Helsingissä 13 päiänä kesäkuuta 2012 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 4696 N:o 3 Liite MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

2 862/2012 Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

2 862/2012 Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 2 862/202 Liitteet 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 862/202 3 Liite VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 00 Julkaistu Helsingissä 30 päiänä joulukuuta 00 N:o 303 305 SISÄLLYS N:o Siu 303 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1249 1250 SSÄLLYS N:o Siu 1249 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 506 N:o 076 Liite MERIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEK- NISEN ASUUELAN LASKUERUSEE JA ERUSEE 53 :n MU- KAISA ASUUNJAKOA AREN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 3335 LIIEE 2 MUUOS LSKUPERUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKIS OIMIN HRJOIILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 3336 LIIE 4.2.4 SUSSUU J ÄYDENNYSKERROIN S KORKOUOO yel 78 ja 79 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua

Lisätiedot

N:o 980 LIITE 1 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 980 LIITE 1 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 4970 LIIE MUUOS LSKUPERUSEISIIN ÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKIS OIMIN HRJOIILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 497 LIIE 4.2.4 SUSSUU J ÄDENNSKERROIN S KORKOUOO yel 78 ja 79 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua

Lisätiedot

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 254. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 254. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus OMEN ÄÄDÖKOKOELMA 2001 Julaistu Helsingissä 23 päiänä maalisuuta 2001 N:o 254 256 IÄLLY N:o iu 254 osiaali- ja tereysministeriön asetus työnteijäin eläelain muaista toimintaa harjoittaan eläesäätiön eläeastuun

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (9) LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma 9.9.03. iimeisin perustemuutos on annettu 3.9.03. (9) SSÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN ELÄKEKAAN LAKUPERUTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAITA ELÄKETURAA ARTEN Kokooma 5..208. iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 29..208. Eläkekassat oiat erikseen hakea sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet :o 405 3847 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN N:o 38 355 LIITTEET MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN 356 N:o 38 LIITE VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

8, kun 1940 v x , kun 1970 v x , kun1980 v x , kun v x 1990, 9, kun 1950 v x , kun 1960 v x

8, kun 1940 v x , kun 1970 v x , kun1980 v x , kun v x 1990, 9, kun 1950 v x , kun 1960 v x 261/2011 3 LIITE 1 1 VKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan TyEL:n mukaisen eläkeakuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaisesti käyttäen seuraaia erikoisakioiden

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN ELÄKEKAAN LAKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAIA ELÄKEURAA AREN Kokooma 5.2.207. iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 6.2.207. Eläkekassat oiat erikseen hakea sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET 1 (20) ETERAN TyEL:N MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 25.11.2011. iimeisin perustemuutos on ahistettu 9.12.2010. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

LIITE Vakuutustekniset suureet

LIITE Vakuutustekniset suureet 3858 :o 406 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 28.8.2007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 5.3.2007. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta N:o 859 86 SISÄLLYS N:o Siu 859 Lakikuntienaltionosuuslainmuuttamisesta... 649 860 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon suunnittelusta ja altionosuudesta

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:N MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 25.2.2009 Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Voimaan 1.1.2007 SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUS- TEET 1. PEUSTEIEN SOVELTAMINEN... 1 2.

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu YITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PEUSTEET Kokooma 4..008. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 0..007. SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PEUSTEET. PEUSTEIDEN SOVELTAMINEN....

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006 Viimeisin perustemuutos ahistettu 6.4.2005. ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta N:o 1408 1413 SISÄLLYS N:o Siu 1408 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta 3877 1409

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 7 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä toukokuuta 7 N:o 59 5 SISÄLLYS N:o Siu 59 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain :n mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET 1 (20) TRAN TyL:N MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Kokooma 20.4.2012. iimeisin perustemuutos on ahistettu 12.12.2011. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat teraa, ellei toisin ole määritelty. Perusteessa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päiänä joulukuuta N:o 3 4 SISÄLLYS N:o Siu 3 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet Muutos lasuperusteisiin työnteijän eläelain muaista toimintaa harjoittaille eläesäätiöille Liite Vauutusteniset suureet Näissä lasuperusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan TyEL:n muaisen

Lisätiedot

855/2017. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

855/2017. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Lasuperustemuutoset eläeassoille työnteijän eläelain muaista ustannusten jaoa arten Liite Vauutusteniset suureet Näissä lasuperusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan TyEL:n muaisen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006.

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006. MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2006. 1 (3) MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN (MYEL) VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 PERUSTEDEN

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

2 1016/2013. Liitteet 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

2 1016/2013. Liitteet 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 06/03 Liitteet MUUOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPEUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN 06/03 3 Liite VAKUUUSEKNISE SUUEE Näissä perusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan yel:n

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 04 N:o 53 LTTEET MTOS LASKPERSTESN TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKASTA TOMNTAA HARJOTTAVLLE ELÄKESÄÄTÖLLE N:o 53 05 VAKTSTEKNSET SREET LTE Näissä laskersteissa esiintyät aktstekniset sreet lasketaan TyEL:n mkaisen

Lisätiedot

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu TYEL 28 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 3.2.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007.

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007. TYEL 27 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.28. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 2.2.27. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1015/2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

Vanhuuseläkevastuun korotuskertoimet vuodelle 2017

Vanhuuseläkevastuun korotuskertoimet vuodelle 2017 Muistio () anhuuseläkeastuun korotuskertoimet uodelle anhuuseläkeastuun korotuskertoimet on laskettu käyttäen Eläketurakeskuksen laskentakaaamuistiossa.. määriteltyjä kaaoja. Kertoimissa on otettu huomioon

Lisätiedot

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v 2.6.2016 Liite 1 1(9) PERUSEE ALION AROISA SUORIEAASA ELÄEEN ORAAMISESA ALLE OLMIUOIAAN LAPSEN OIDON AI OPISELUN AJALA 1 Soeltamisala Näiden perusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007.

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007. MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2007. 1 (3) MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET 1 PERUTEDEN OVELTAMNEN Näitä perusteita soelletaan

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013.

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013. Kustannustenjakoperusteet 204 Vahistettu 25..203. 8..203 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAAMSESTA ALLE KOLMEVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA STM on aistanut 16.12.2010 iimeisimmät muutokset erusteisiin altion aroista suoritettaasta eläkkeen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 222. Laki

SISÄLLYS. N:o 222. Laki SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päiänä huhtikuuta N:o 222 230 SISÄLLYS N:o Siu 222 Laki astauoroisen tunnustamisen periaatteen soeltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeiin päätöksiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot