SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta altioneuoston asetus inestointituesta ja kehittämistuesta maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista N:o 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päiänä toukokuuta 2007 altioneuoston päätöksen mukaisesti joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä lisätään 22 päiänä joulukuuta 1993 annettuun jäteasetukseen (1390/1993) uusi 4 a seuraaasti: 4a Julkinen toiminta Seuraaia altion kuntien ja seurakuntien sekä julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallinto- ja palelutoimintoja pidetään jätelain 10 :n 1 momentissa tarkoitettuina julkisina toimintoina: a) tereydenhoito- ja sosiaalipalelut; b) hallinto ja maanpuolustus; c) koulutus; d) ympäristönhuolto; e) irkistys- kulttuuri- ja urheilutoiminta; f) muu astaaa julkinen toiminta. Tämä asetus tulee oimaan 1 päiänä kesäkuuta Helsingissä 10 päiänä toukokuuta 2007 Ympäristöministeri Paula Lehtomäki Ympäristöneuos Olli Pahkala

2 1776 N:o 566 altioneuoston asetus inestointituesta ja kehittämistuesta maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päiänä toukokuuta 2007 altioneuoston päätöksen mukaisesti joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä kumotaan inestointituesta ja kehittämistuesta maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin 21 päiänä joulukuuta 2000 annetun altioneuoston asetuksen (1201/2000) 6 ja 12 sekä muutetaan 89ja9a 10 :n1momentti 14 :n 2 ja 6 momentti 14 a 16 :n 1 momentti sekä ja 24 sellaisina kuin niistä oat 9a 14 :n6momentti ja 14 a asetuksessa 512/2003 seuraaasti: 8 Pienten ja keskisuurten yritysten tukitaso nestointitukea maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin oidaan myöntää pienille ja keskisuurille yrityksille siten että inestointituen ohjeellinen prosenttiosuus käyttöomaisuuden hankintamenosta on: Kansalliset tukialueet Keskisuuri yritys Pieni yritys TUKALUE Ohjeellinen prosenttiosuus TUKALUE Ohjeellinen prosenttiosuus TUKALUE Ohjeellinen prosenttiosuus 5 10 nestointituki oidaan myöntää 1 momentin mukaista prosenttiosuutta enintään 5 prosenttiyksikköä suurempana jos se inestoinnin luonteen ja merkittäyyden kannalta on perusteltua. Tukialueella inestointituki keskisuurelle yritykselle oidaan myöntää 1 momentin mukaista prosenttiosuutta enintään 25 prosenttiyksikköä suurempana jos se inestoinnin luonteen ja merkittäyyden kannalta on perusteltua. nestointituki oidaan myöntää 1 momentin mukaista tukitasoa pienempänä jos se inestoinnin suuruuden tai luonteen kannalta on perusteltua. 9 Suurten yritysten tukitaso nestointitukea maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin oidaan myöntää suurelle yritykselle tukialueella ja lukuun ottamatta Ylä-Pirkanmaan seutukuntaa ja Kuusankosken kaupunkia. nestointituen enimmäisprosenttiosuus käyttöomaisuuden hankintamenosta on: Kansalliset tukialueet TUKALUE Enimmäisprosenttiosuus 15 TUKALUE Enimmäisprosenttiosuus 10 Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 (32006R1998); EYL N:o L s. 5 Komission asetus (EY) N:o 70/2001 (32001R0070); EYL N:o L s. 33

3 N:o a Tukien kumulatiiinen enimmäismäärä Myönnettään inestointituen ja muun altiontueksi katsottaan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä on hankkeen käyttöomaisuuden hankintamenosta pienten keskisuurten ja suurten yritysten osalta tukialueittain seuraaa: Kansalliset tukialueet Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys TUKALUE Enimmäisprosenttiosuus TUKALUE Enimmäisprosenttiosuus TUKALUE Enimmäisprosenttiosuus nestointituen myöntäminen kiinteistöyhteisölle tai kunnalle Kunnalle tai kiinteistöyhteisölle oidaan tukialueella ja myöntää inestointitukea toimitilojen hankkimiseen yrityksen käyttöön siten että tukitaso määräytyy toimitiloihin sijoittuan yrityksen koon ja toimitilojen sijainnin perusteella siten kuin 8 9 ja 9 a :ssä säädetään. 14 Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämishankkeet Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämishankkeisiin oidaan myöntää kehittämistukea ain kun kyseessä on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soeltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn altiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/ artiklan j alakohdan mukainen kilpailua edeltää kehittämistoiminta. Tuotteiden tai tuotantomenetelmien kehittämishankkeisiin myönnettään kehittämistuen määrä oi tukialueella ja olla enintään 40 prosenttia ja tukialueella enintään 35 prosenttia tuen perusteena oleista menoista. 14a Kehittämistukien kumulatiiinen enimmäismäärä Myönnettään kehittämistuen ja muun altiontueksi katsottaan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä oi tuotteiden tai tuotantomenetelmien kehittämishankkeissa olla tukialueella ja 40 prosenttia sekä tukialueella 35 prosenttia. Muiden kehittämishankkeiden osalta tukien prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä oi olla enintään 50 prosenttia. 16 Kansainälistymisen edistämistä koskeat kehittämishankkeet Kansainälistymishankkeisiin tukea myönnettäessä kehittämistuen perusteena oiat olla ulkopuolisten paleluiden ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuat menot sekä menot jotka aiheutuat osallistumisesta ulkomailla pidettäään näyttelyyn. Tuki osallistumisesta ulkomailla pidettäään näyttelyyn aiheutuiin menoihin myönnetään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soeltamisesta ähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1998/2006 tarkoitettuna de minimis -tukena ellei kyseessä ole yrityksen ensimmäinen osallistuminen kyseiseen tapahtumaan.

4 1778 N:o Kehittämistukea koskeat yhteisön säädökset Kehittämistukea myönnettäessä noudatetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soeltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn altiontukeen annettua komission asetusta (EY) N:o 70/ aikeuksissa oleien yritysten tukeminen Tämän asetuksen mukaista tukea ei oida myöntää aikeuksissa oleien yritysten pelastamista ja rakenneuudistusten edistämistä koskeassa komission tiedonannossa (2004/C 244/02) tarkoitettujen yritysten hankkeisiin. 24 Käyttöomaisuuden hankintaa astaaasta uokrauksesta aiheutuien menojen hyäksyttäyys Yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 9 :ssä tarkoitetun käyttöomaisuuden hankintaa astaaasta uokraamisesta aiheutuina menoina oidaan hyäksyä enintään kyseisen hankinnan ostohintaa astaaat uokramenot joihin ei oida sisällyttää hallinto- rahoitus- akuutus- korjaus huolto- tai muita astaaia menoja. Tukialueella ja inestointituki uokramenoihin myönnetään de minimis -tukena. Tämä asetus tulee oimaan 22 päiänä toukokuuta Helsingissä 16 päiänä toukokuuta 2007 Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen Hallitussihteeri Mikko Ojala

5 1779 N:o 567 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista Annettu Helsingissä 9 päiänä toukokuuta 2007 Sosiaali- ja tereysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päiänä toukokuuta 2006 annetun työntekijän eläkelain (395/2006) 166 :n 2 momentin nojalla ja 29 päiänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 43 :n 2 momentin 3 kohdan ja 3 momentin nojalla sellaisena kuin niistä 2 momentin 3 kohta on laissa 1122/2006 ja 3 momentti laissa 85/1999: 1 Soeltamisala Laskuperusteita soelletaan eläkesäätiön työntekijän eläkelain (395/2006) mukaiseen eläketuraan. 2 Työntekijän eläkelain mukaisen eläkeastuun laskeminen Eläkesäätiölain (1774/1995) 43 :ssä tarkoitettu työntekijän eläkelain mukainen eläkeastuu lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti. Eläkeastuun laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarittaat kertoimet oat tämän asetuksen liitteessä 2. Tämä asetus tulee oimaan 30 päiänä toukokuuta 2007 ja sitä soelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön uodelta 2007 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa. Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja tereysministeriön 13 päiänä joulukuuta 2000 antama asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista (1103/2000). Helsingissä 9 päiänä toukokuuta 2007 Sosiaali- ja tereysministeri Liisa Hyssälä Matemaatikko Pirjo Moilanen

6 1780 N:o 567 LTTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MUKASTA TOMNTAA HARJOTTALLE ELÄKESÄÄTÖLLE

7 N:o SSÄLLYSLUETTELO LTE 1: LASKUPERUSTEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MUKASTA TOMNTAA HARJOTTALLE ELÄKESÄÄTÖLLE 1 AKUUTUSTEKNSET SUUREET 2 KÄÄN JA PALKKAAN LTTYÄT SUUREET 2.1 KÄLASKU 2.2 ELÄKKEEN PERUSTEENA OLEA PALKKA JA SEN AROMNEN 3 RAHASTOTU ANHUUSELÄKE 4 ELÄKEASTUU 4.1 ASTASTEN ELÄKKEDEN ELÄKEASTUU ASTASTEN ANHUUSELÄKKEDEN ELÄKEASTUU ASTASTEN TYÖKYYTTÖMYYSELÄKKEDEN ELÄKEASTUU 4.2 ALKANEDEN ELÄKKEDEN ELÄKEASTUU ALKANEDEN ANHUUSELÄKKEDEN ELÄKEASTUU ALKANEDEN TYÖKYYTTÖMYYSELÄKKEDEN ELÄKEASTUU ALKANEDEN TYÖTTÖMYYSELÄKKEDEN ELÄKEASTUU TASAUSASTUU 4.3 LSÄAKUUTUSASTUU LSÄAKUUTUSASTUU A SRROT LSÄAKUUTUSASTUUSEEN JA LSÄAKUUTUSASTUUN PURKAMNEN 4.4 OSAKETUOTTOSDONNANEN LSÄAKUUTUSASTUU 5 ASTUUNJAON PERUSTEENA OLEAT SUUREET 5.1 UOSMAKSUN TASAUSOSA 5.2 TASAUSASTUU 5.3 ELÄKEJÄRJESTELYYN LTTYÄT ELÄKESUUREET JA ELÄKELATOKSEN AHTUMNEN 5.4 TYÖSUHDEKOHTASTEN TETOJEN KORJAAMNEN 6 TYÖNTEKJÄN MAKSUOSUUTTA ASTAAA OSUUS ELÄKEASTUUSTA LTE 2: AKUUTUSTEKNSN PERUSTESN LTTYÄT KERTOMET

8 1782 N:o 567 LTE 1 1 AKUUTUSTEKNSET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön ahistamien TEL:n mukaisen akuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaiset. Tällöin käytetään seuraaia erikoisakioiden aroja: Perustekorko (b 1) = 0055 Kuoleuus - miesten anhuuseläke yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke 6 kun x < kun 1940 x 8 kun 1950 x ( b2) = 9 kun 1960 x 10 kun 1970 x 11 kun x 1980 < 1950 < 1960 < 1970 < naisten anhuuseläke yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke 13 kun x 14 kun 1940 < 1940 x 15 kun 1950 x ( b2) = 16 kun 1960 x 17 kun 1970 x 18 kun x 1980 missä < < < < x on työntekijän syntymäuosi Työkyyttömyys (b 3) = 1 (b 4) = 1 (b 5) = 1 (b 6) = 1

9 N:o (b 7) = 1 (b 8) = 1 Rahanaron muuttuuus (b 15) = 0025 Rahastokorko i 0 = ( b1) ( b15) Eläkeastuiden täydennyskerroin (b 16) = 00246

10 1784 N:o KÄÄN JA PALKKAAN LTTYÄT SUUREET 2.1 KÄLASKU Eläkeastuuta laskettaessa käytetään akuutusteknisissä suureissa ikänä x uoden ja syntymäuoden erotusta. Eläkeikä merkitään w :llä. 2.2 ELÄKKEEN PERUSTEENA OLEA PALKKA JA SEN AROMNEN uoden työansioon perustua palkka työansio uodelta. S on TyEL 70 ja 72 :n mukainen Arioitaessa TyEL 163 :n 1 momentin kohdassa 2 tarkoitetussa tapauksessa eläkeastuun määrää kuluneena tiliuonna otetaan huomioon kaikki ne työntekijät jotka eläkesäätiölle saapuneiden ilmoitusten mukaan oliat tai olisiat oineet olla TyEL:n alaisia. Jos on käytettäissä palkka joltakin uotta edeltäältä uodelta palkka lasketaan kaaalla S t (1) S = 11 Sk t k k missä k on iimeisin uotta edeltää uosi jolta palkka S k on ilmoitettu ajalle t k ja t on aika jolle palkka arioidaan. Aikaa päiinä laskettaessa käytetään 30 päiän kuukausia ja mikäli aika t i ( t i 360 ) ei ole tiedossa niin t i = 360. Edellä i on TyEL 96 :n mukainen palkkakerroin uonna i. Silloin

11 N:o kun k < 2004 soelletaan uoteen 2004 saakka TEL 9 :n mukaisen indeksin aroja. Ellei ole käytettäissä yhtään hyäksyttäää palkkailmoitusta palkka S lasketaan kaaalla (2) S S = S M N t 30 t miesten osalta ja silloin kun henkilön sukupuoli ei ole tiedossa naisten osalta missä M S :n ja N S :n arot oat annettuina liitteessä 2. Tilinpäätöksessä palkkasummana S oidaan käyttää ariopalkkasummaa. 3 RAHASTOTU ANHUUSELÄKE Seuraaassa esitettäää rahastoidun eläkkeen laskutapaa käytetään anhuuseläkkeen yhteydessä. Muissa etuuslajeissa ei aktiiiaikana muodostu rahastoitua eläkettä. Rahastoidun eläkkeen määrä uoden lopussa määritellään kaaalla (3) E R E = R 1 + E R R ( E + E )( 1+ i ) 1 R kun x < 55 kun x 55

12 1786 N:o 567 missä rahastoidun eläkkeen lisäys R E lasketaan kaaan (5) mukaan. Kertoimella i korotetaan rahastoidun eläkkeen määrää. Kerroin i määritellään kaaalla (4) i = i + i + i + i 1 missä i perustuu TyEL 171 :n 1 momentin mukaiseen täydennykseen TyEL 174 :n kohdan 3 mukaiseen erikseen siirrettäiin täydennyksiin 2 i 3 i TyEL 174 :n kohdan 3 perusteella 53 uotta täyttäneiden työntekijöiden korotetusta työeläkeakuutusmaksusta tehtäään täydennykseen ja 4 i TyEL 171 :n 1 2 momentin mukaiseen täydennykseen. Kertoimien i annettu liitteessä 2. 2 i 3 i ja 4 i arot on Rahastoidun eläkkeen lisäys R E uonna lasketaan kaaalla (5) E R 0005 S = 0 kun x < 55 kun x 55. Jos työntekijän anhuuseläke alkaa muusta kuin 65 uoden iästä alkaen rahastoitua eläkettä muutetaan kaaalla (6) E N R 65 R ( z) = E z N missä z on ikä kuukauden tarkkuudella työntekijän ensimmäiselle TyEL:n mukaiselle anhuuseläkkeelle siirtymistä edeltään kuukauden lopussa. Laskettaessa kaaan (7) mukaista astaisen anhuuseläkkeen eläkeastuuta tapauksessa

13 N:o jossa x 65 ikänä z käytetään hetkelle kuukauden tarkkuudella laskettua ikää. Jos rahastoidun anhuuseläkkeen laskemisen jälkeen joudutaan korjaamaan työntekijän työansioita korjattu rahastoitu anhuuseläke lasketaan kunkin uoden osalta ao. uoden perusteita soeltaen. 4 ELÄKEASTUU 4.1 ASTASTEN ELÄKKEDEN ELÄKEASTUU ASTASTEN ANHUUSELÄKKEDEN ELÄKEASTUU astaisten anhuuseläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaalla R N 65 R (7) = E + E a x+ 1/ 2. D x< 65 x+ 1/ 2 x 65 Eläkeastuuta laskettaessa otetaan huomioon myös apaakirjat sekä työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeen saajien astaiset anhuuseläkkeet. Tilinpäätöksessä oidaan määränä käyttää seuraaan kaaan ilmaiseman periaatteen mukaista likiaroa (8) 05 (1 + i0 ) 1 + (1 + i0 ) = (1 + i0 )(1 + i ) 1 A S S 1 N ( D 65 x 1 E R 1 ( alk) kun x 1 55 ) kun x 1 < 55

14 1788 N:o 567 missä A (alk) on niiden anhuuseläkkeiden eläkeastuu jotka oat olleet astaisten anhuuseläkkeiden eläkeastuissa uonna 1 ja siirtyneet alkaneiden anhuuseläkkeiden eläkeastuisiin uonna ASTASTEN TYÖKYYTTÖMYYSELÄKKEDEN ELÄKEASTUU astaisten työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaalla = x x (9) k i S + k i S missä 1 k 2 k ja i x oat kertoimia joiden arot on annettu liitteessä 2. Jälkimmäisessä summalausekkeessa kertoimelle i x käytetään uodelle 1 annettua aroa. Tilinpäätöksessä oidaan määränä käyttää seuraaan kaaan ilmaiseman periaatteen mukaista likiaroa 1 ΣS 2 (10) = k ix ΣixS 1+ k ΣixS 1 ΣS 1 jossa kertoimen ix aro on annettu liitteessä ALKANEDEN ELÄKKEDEN ELÄKEASTUU Alkaneiden eläkkeiden eläkeastuu muodostuu alkaneiden anhuus- työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden eläkeastuusta sekä tasausastuusta.

15 N:o ALKANEDEN ANHUUSELÄKKEDEN ELÄKEASTUU Alkaneiden anhuuseläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaalla A R (11) = E ax 1/ 2 + missä R E on määritelty kohdassa 3. Eläkeastuu lasketaan kaikille ennen myönnetyille ja maksettaille anhuuseläkkeille. Muiden eläkelaitosten maksamien mutta eläkesäätiön astuulla oleien anhuuseläkkeiden eläkeastuu oidaan arioida tilinpäätökseen siten että siirtymää astaisista anhuuseläkkeistä alkaneisiin anhuuseläkkeisiin ei oteta huomioon ALKANEDEN TYÖKYYTTÖMYYSELÄKKEDEN ELÄKEASTUU Alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaalla (12) = +. A 1 2 Eläkeastuut 1 ja 2 lasketaan kaaojen (13) ja (14) mukaisesti. 1 Eläkeastuu lasketaan kaikille ennen myönnetyille ja tai myöhemmin maksettaille työkyyttömyyseläkkeille.

16 1790 N:o R iili R N x+ 2 N (13) 1/ w = E a( u) + ( x+ 1/ 2 u): w + E D x+ 1/ 2 missä jälkimmäinen summalauseke koskee niitä eläkkeitä jotka on myönnetty yksilöllisinä arhaiseläkkeinä ja edellinen summalauseke muita eläkkeitä. R E on työkyyttömyyseläkkeen määrä uodessa ilman tasausosaa u on työkyyttömyyden alkamisuoden ja syntymäuoden erotus ja w on 63 uotta kuitenkin ennen sattuneiden eläketapahtumien osalta 65 uotta tai eläkeikä siinä työsuhteessa johon tulea aika on liitetty. Tilinpäätöksessä oidaan arioida loppuuonna myönnetyt eläkkeet. Eläkeastuu 2 lasketaan muita työkyyttömyyseläkkeitä arten kaaalla 2 (14) = k1 Σ ix S 1+ k 2 Σ ix S -2+ k 3 Σ ix S -3 missä esiintyien kertoimien k 1 k 2 k 3 ja i x arot on annettu liitteessä 2. Ensimmäisessä summalausekkeessa kertoimelle i x käytetään uodelle 1 annettua aroa toisessa summalausekkeessa uodelle 2 annettua aroa ja kolmannessa summalausekkeessa uodelle 3 annettua aroa ALKANEDEN TYÖTTÖMYYSELÄKKEDEN ELÄKEASTUU Alkaneiden työttömyyseläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaalla

17 N:o (15) UA 1 = U + 2 U Eläkeastuut 1 U ja 2 U lasketaan kaaojen (16) ja (17) mukaisesti. Eläkeastuu 1 U lasketaan kaikille ennen myönnetyille ja tai myöhemmin maksettaille työttömyyseläkkeille. 1 U UR N x+1/2 - N w (16) = E Dx+1/2 missä UR E on työttömyyseläkkeen määrä uodessa ilman tasausosaa ja w on 63 uotta kuitenkin ennen sattuneiden eläketapahtumien osalta 65 uotta tai eläkeikä siinä työsuhteessa johon tulea aika on liitetty. Tilinpäätöksessä oidaan arioida loppuuonna myönnetyt eläkkeet. Eläkeastuu 2 U lasketaan muita työttömyyseläkkeitä arten kaaalla 2 U U U U U (17) = Σu x S + k 1 Σu x S -1 + k 2 Σu x S -2 + k 3 Σu x k S -3 + k 4 Σu x k S uw uw - 4 missä esiintyien kertoimien U U U U k k2 k3 k4 1 ja u x arot on annettu liitteessä 2. Toisessa summalausekkeessa kertoimelle u x käytetään uoden 1 aroa ja kolmannessa summalausekkeessa uoden 2 aroa. Neljännessä summalausekkeessa kertoimille u x ja k uw käytetään uodelle 3 annettuja aroja ja iidennessä uodelle 4 annettuja aroja.

18 1792 N:o 567 Tilinpäätöksessä oidaan määränä 2 U käyttää seuraaan kaaan ilmaiseman periaatteen mukaista likiaroa (18) 2 U Σ S = u x Σu Σ S -1 U + k Σ u x k S S -1 + k U 1 U 3 uw -3 + k 4 Σ x Σu u x k x uw S -1 S - + k 4 U 2 Σ u x S -2 jossa kertoimen u x aro on annettu liitteessä TASAUSASTUU TyEL 178 ja 179 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua maksun tasausosista muodostunutta astuuta kutsutaan seuraaassa tasausastuuksi. Tasausastuu T hetkellä lasketaan kaaalla T T (19) = +. T Tasausastuun osa T lasketaan kaaalla (20) T = + + a T ( 1+ ( b1) )( 1 q ) 1 05 a T 1+ ( b1) 1 q P A R - ( i )- ( i ) [ S ] b s TR( y) ( ) ( ) ( q + q q ) missä

19 N:o R = U ( b16) ( 1+ i0 + ( b16) ) ( 1+ i0 ) + 05 ( 1+ i ) 0 05 U U A [ ( 1 ) + i0 1 ( i ) ( i )] (b 1) = määritelty kohdassa 1 (b 16) = määritelty kohdassa 1 i 0 = määritelty kohdassa 1 U = A A UA R R (i ) = kohdan 3 mukaista rahastoidun eläkkeen osaa i (E + E ) 1 astaaa astaisen anhuuseläkeastuun määrä hetkellä A R R (i ) = kohdan 3 mukaista rahastoidun eläkkeen osaa i (E + E ) 1 astaaa alkaneiden anhuuseläkkeiden eläkeastuun määrä hetkellä Sosiaali- ja tereysministeriö ahistaa uosittain astuunjakoperusteissa esiintyien kertoimien a q b q s q ja TR ( y) q arot ja niiden perusteella määräytyy eläkesäätiön osuus yhteisesti kustannettaista eläkkeistä. Suureesta T P ähennetään uodelta altion eläkerahastoon maksettu siirtymämaksu ja suureesta S 80 % uodelta altion eläkerahastoon maksettaan siirtymämaksun perusteena oleasta palkkasummasta. Siirtymämaksulla tarkoitetaan siirtymämaksusta muutettaessa altion irastoja laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi annetun lain mukaista maksua.

20 1794 N:o 567 Tasausastuun osa T lasketaan kaaalla T (21) = ( b1) a T T ( )( 1 q ) missä T on osaketuottosidonnaisen lisäakuutusastuun tasaaa osa ja se lasketaan kaaalla T (22) = ' missä = määritelty kohdassa 4.4 (23) ' = ( 1+ i0 + ( b16) + λ j) 1 + λ j U 1 ( 1+ i0 + ( b16) + λ j) ( 1+ i0 + ( b16) ) 05 ( 1+ i0 + ( b16) ) T λ ( j ( b1) ) ( 1+ ( 1 λ)( b1) + λ j) ( 1+ ( b1) ) 05 ( 1+ ( b1) ) PK P( A) λ ( j ( b1) )( ) ( 1+ ( 1 λ)( b1) + λ j) ( 1+ ( b1) ) 05 ( 1+ i ) T* PK ( 1 ( 1) ) ( 1 0 ( 16) ) U + + i + b b T 1 U 1 P( A) PK P( A) i + ( 0 )( 1 1 ) missä

21 N:o λ = min ; j = lain eläkelaitoksen akaaraisuusrajan laskemisesta ja astuuelan kattamisesta 6 :n 1 momentin mukaisen sijoitusryhmän alaryhmän 1 mukaisille sijoituksille laskettu eläkelaitosten keskimääräinen uosituotto prosentteina josta on ähennetty 1 prosenttiyksikkö = määritelty kohdassa 4.4 T = kaaan (19) mukainen tasausastuu ( )( ) T * T a T = + 1+ ( b1) 1 q 1 PK = TEL-L:n mukainen astainen eläkeastuu = P K P( A) = TEL-L:n mukainen alkanut eläkeastuu = A A PA + + T T ' T Jos < 0 määrä = on TyEL 183 :n 2 momentin mukaisten astuunjakoperusteiden osan mukainen saataa Eläketurakeskukselta ja tasausastuu hetkellä asetetaan nollaksi. Tilinpäätöksessä tasausastuuna käytetään arioitua suuretta T jota a laskettaessa kertoimet q b q s q ja TR( y) q arioidaan. Lisäksi määrinä T P ja U oidaan tilinpäätöksessä käyttää seuraaien kaaojen ilmaisemien periaatteiden mukaisia likiaroja

22 1796 N:o 567 s T u Σ S T (24) P = P-1 s u Σ S -1 1 s missä u on keskimääräisen TyEL:n perittään akuutusmaksun tasausosa uonna ja sen aro on annettu liitteessä 2 ja (25) U A 1 2 = U U 4.3 LSÄAKUUTUSASTUU LSÄAKUUTUSASTUU A Eläkesäätiölain 43 :n 2 momentin kohdan 3 mukainen lisäakuutusastuu tilinpäätöksessä lasketaan kaaalla A (26) { 1 } = + W + min 0; ( ) + '(TP) '(TUTK) + H H A A Y A missä W = eläkesäätiön sijoitustoiminnan yli- tai alijäämä joka on 1 1 määritelty kohdassa = määritelty kohdassa 4.4 = määritelty kohdassa 4.4 '(TP) 1 = tilinpäätöksen mukainen osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu joka on määritelty kohdassa 4.4 '(TUTK) 1 = akuutusteknisen tutkimuksen mukainen osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu

23 N:o Y H = lisäakuutusastuun kartuttamiseen kannatusmaksuista käytettää määrä joka on määritelty kohdassa A H = lisäakuutusastuun purkamisella kannatusmaksujen alentamiseen käytettää määrä joka on määritelty kohdassa SRROT LSÄAKUUTUSASTUUSEEN JA LSÄAKUUTUSASTUUN PURKAMNEN Suure W on eläkesäätiön tilinpäätöksen mukaiset sijoitustoiminnan tuotot (aronkorotukset mukaan lukien) ähennettynä sijoitustoiminnan kuluilla sekä eläkeastuun tuottoaatimuksella. Eläkeastuun tuottoaatimus lasketaan TyEL:n mukaisen akuutuksen osalta seuraaasti: (27) kaaa annetaan myöhemmin Eläkesäätiö oi tilinpäätöksessä kartuttaa lisäakuutusastuuta kannatusmaksuilla määrän (28) H = H + H Y Y1 Y 2 missä Y1 H = määrä joka eläkesäätiölain 48 c :n 5 momentin mukaisesti on siirrettää lisäakuutusastuuseen siten että siirron jälkeen z ' = 10

24 1798 N:o 567 z ' = A S A = eläkesäätiön toimintapääoma hetkellä ennen siirtoa Y 2 H tai A H S = eläkesäätiön akaaraisuusraja tilinpäätöshetkellä akaaraisuusraja lasketaan eläkesäätiölain 48 b :n sekä lain eläkelaitoksen akaaraisuusrajan laskemisesta ja astuuelan katteesta mukaisesti Y 2 H = määrä joka oidaan siirtää eläkesäätiölain 48 c :n 2 momentin mukaisesti lisäakuutusastuuseen. Siirron jälkeen z 4 0 z = A S A = eläkesäätiön toimintapääoma hetkellä siirtojen kaaan (29) mukaisen siirron A1 H jälkeen. Y H tai Eläkesäätiö oi tilinpäätöksessä purkaa lisäakuutusastuuta kannatusmaksujen alentamiseen enintään määrän A A1 A2 (29) H = H + H missä = määrä jonka purkamisen jälkeen z 1 5 A1 H A2 H = määrä joka oidaan purkaa määrän A1 H purkamisen jälkeen

25 N:o max ( z) β = A S 1 + p = min ; ( z) A + β max 0 jos z jos1 < z 15 p = lain eläkelaitoksen akaaraisuusrajan laskemisesta ja astuuelan kattamisesta 10 :n mukainen kerroin jolla lasketaan eläkelaitoksen akaaraisuusraja. Jos eläkesäätiön toimintapääoma tilinpäätöksessä ylittää eläkesäätiölain 48 c : n 2 momentin mukaisen toimintapääoman enimmäismäärän ja edelleen z ' > 4 eläkesäätiön tulee menetellä siten kuin eläkesäätiölain 48 c :n 6 momentissa säädetään. 4.4 OSAKETUOTTOSDONNANEN LSÄAKUUTUSASTUU Osaketuottosidonnaisen lisäakuutusastuun järjestelmätasolla tasattu aro lasketaan kaaalla (L ) (30) = k jossa k = liitteessä 2 annettu Eläketurakeskuksen TyEL 168 :n 2 momentin mukaisesti laskema kerroin ja (L ) = lain eläkelaitoksen akaaraisuusrajan laskemisesta ja astuuelan kattamisesta 10 :n 2 momentissa tarkoitettu astuuelka Lopullinen osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu lasketaan kaaalla

26 1800 N:o 567 { }. ( L ) ( L ) (31) = max 010 ;min{ 005 ; } Tilinpäätöksessä ja tutkimuksessa osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu lasketaan soeltaen kaaaa (23) ja ottaen huomioon kaaa (31). Soellettaessa kaaaa (23) lopullisten eläkeastuiden ja suureen j sijasta oidaan kuitenkin tarittaessa käyttää kyseisten astuiden ja suureen j tilinpäätösarioita. 5 ASTUUNJAON PERUSTEENA OLEAT SUUREET 5.1 UOSMAKSUN TASAUSOSA uosimaksun tasausosa kaaalla T P uodelta lasketaan kunkin työnantajan osalta (32) P T =y - p S min - N ( D E M ) - ( ix+ u x + p + ( l e )) S H p { max { p S ; 654} ; y S } 65 x R missä e on sosiaali- ja tereysministeriön Eläketurakeskuksen hakemuksesta ahistama kerroin ja kertoimien liitteessä 2. P y i x u x M p l ja H p arot on annettu 5.2 TASAUSASTUU Tasausastuu on määritelty kohdassa

27 N:o ELÄKEJÄRJESTELYYN LTTYÄT ELÄKESUUREET JA ELÄKELATOKSEN AHTUMNEN Kuhunkin eläkejärjestelyyn liittyään työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuuseen luetaan alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu siltä osin kuin se perustuu TyEL 175 :n mukaan huomioon otettaiin eläketapahtumauotta edeltäinä kahtena kalenteriuonna akuutetulle tämän eläkejärjestelyn osalta maksettuihin palkkoihin. Lisäksi siihen sisältyy ennen oimassa olleen TEL:n mukaan eläkejärjestelyyn liittyistä työkyyttömyyseläkkeistä aiheutua eläkeastuu. Kuhunkin eläkejärjestelyyn liittyiksi luetaan ne TEL 6 a :ää ja TEL 6 b :ää soeltaen sellaisena kuin pykälät oliat oimassa ennen myönnetyt työttömyyseläkkeet joiden osalta työsuhde on kuulunut tähän eläkejärjestelyyn. Mikäli kyseinen työsuhde on eri aikoina kuulunut eri eläkejärjestelyihin eläkkeen katsotaan liittyän näistä siihen johon työsuhde kuului eläketapahtumahetkellä tai iimeksi ennen sitä. Jos kuitenkin työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisena työnantajan aihtuessa määrätään se eläkejärjestely johon eläkkeen katsotaan liittyän samalla taalla kuin jos työsuhde olisi katkennut työnantajan aihtuessa. Tällöin ei sulautumisen eikä jakautumisen yhteydessä kuitenkaan katsota työnantajan aihtuan. Lisäksi eläkejärjestelyyn liittyäksi luetaan TyEL oimaanpanolain 29 :ssä tarkoitetut työttömyyseläkkeet. 5.4 TYÖSUHDEKOHTASTEN TETOJEN KORJAAMNEN Jos akuutusteknisen tutkimuksen suorittamisen jälkeen joudutaan korjaamaan ansioita lasketaan korjauksesta aiheutua uosimaksun tasausosan muutos kunkin uoden osalta asianomaisen uoden perusteita soeltaen. Korkoutus suori-

28 1802 N:o 567 tetaan perustekoron mukaan asianomaisen uoden puoliälistä korjausuoden puoliäliin. Näin lasketut korjauserät otetaan huomioon kohdassa 5.1 siten että uosimaksun tasausosan korjauserä lisätään kaaan (32) mukaiseen korjausuoden uosimaksun tasausosaan. 6 TYÖNTEKJÄN MAKSUOSUUTTA ASTAAA OSUUS ELÄKEASTUUSTA Työntekijän akuutusmaksua astaaa osuus eläkeastuusta hetkellä lasketaan kaaalla 05 (33) L (1 + i )(1 u ) L + (1 + i ) q ΣS = jossa kertoimet u ja q on annettu liitteessä 2. Eläkeastuusta työntekijän akuutusmaksua astaaaa osaa ei saa takaisinlainata.

29 N:o 567 AKUUTUSTEKNSN PERUSTESN LTTYÄT KERTOMET 1803 LTE 2 1. Eläkkeen perusteena olean palkan ariointi M S = 2860 (kaaa (2)) N S = 1980 (kaaa (2)) 2. Työkyyttömyyskertoimet i x x 100ix x 100ix Työttömyyskertoimet u x = 0 (kaaat (17) ja (18))

30 1804 N:o Tasauskertoimet P y 2007 = (kaaa (32)) 5. Rahastoitua anhuuseläkettä koskeat kertoimet 1 i 2007 = aro annetaan myöhemmin (kaaa (4)) 2 i 2007 = aro annetaan myöhemmin (kaaa (4)) 3 i 2007 = aro annetaan myöhemmin (kaaa (4)) 4 i 2007 = aro annetaan myöhemmin (kaaa (4)) 6. Alkaneen työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden astuun ja uosimaksun tasausosan laskemiseen liittyiä kertoimia k 1 = 044 (kaaa (14)) k 2 = 095 (kaaa (14)) k 3 = 0 (kaaa (14)) U k 1 = 0 (kaaat (17) ja (18)) U k 2 = 100 (kaaat (17) ja (18)) U k 3 = 090 (kaaat (17) ja (18)) U k 4 = 050 (kaaat (17) ja (18)) u x = 000 (kaaa (18)) s u 2006 = 0161 (kaaa (24))

31 N:o s u 2007 = 0161 (kaaa (24)) u 2007 = (kaaa (33)) q 2007 = (kaaa (33)) M p 2007 = (kaaa (32)) H p 2007 = (kaaa (32)) l 2007 = (kaaa (32)) 7. astaisten työkyyttömyyseläkkeiden astuun laskemiseen liittyiä kertoimia 1 k 2007 = 101 (kaaat (9) ja (10)) 2 k 2007 = 052 (kaaat (9) ja (10)) i x = 1000 (kaaa (10)) 8. Osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu k = aro annetaan myöhemmin (kaaa (30))

32 SDK/SÄHKÖNEN PANOS JULKASJA: OKEUSMNSTERÖ N:o arkkia EDTA PRMA OY HELSNK 2007 EDTA PUBLSHNG OY PÄÄTOMTTAJA JAR LNHALA SSN

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009.

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009. Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet Koooma 6.3.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. Voimaantulosäännöset TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa KK KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:4 KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Työeläkelainsäädäntö 2010 Täydennysosa. Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:4

KÄSIKIRJOJA. Työeläkelainsäädäntö 2010 Täydennysosa. Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:4 KK KÄSIKIRJOJA Työeläkelainsäädäntö 2010 Täydennysosa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:4 KÄSIKIRJOJA Työeläkelainsäädäntö 2010 Täydennysosa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2010:4 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Vakuutusosasto MÄÄRÄYS Valtuutussäännökset: 29.2.2000 Eläkesäätiölain muuttamisesta annetun Dnro 10/02/2000 lain (85/1999) 137 a Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS - TJÄREBORG Lomaluotto

TUOTEKUVAUS - TJÄREBORG Lomaluotto TUOTEKUVAUS - TJÄREBORG Lomaluotto Tietoja paleluntarjoajasta Nimi Kotipaia Espoo Osoite Nihtisillantie 3 G, 00020 NOR- DEA Puhelin (asiakaspalelu) +358 9 7728 6210 Telefax +358 9 1858 9140 Internet www.nordearahoitus.fi

Lisätiedot

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

07/2014. Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2013

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla:

Lisätiedot

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 (10) APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 Vakuutuskassan nimi on Apteekkien Eläkekassa (jäljempänä kassa), ruotsiksi Apotekens Pensionskassa,

Lisätiedot

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TELlisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1444/2014 Valtioneuvoston asetus. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1444/2014 Valtioneuvoston asetus. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1444/2014 Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 80/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 294. Laki. sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 294. Laki. sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2008 N:o 294 298 SISÄLLYS N:o Sivu 294 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta... 757 295 Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, säädetään: 1 of 58 27/05/2011 10:45 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1995» 29.12.1995/1774 29.12.1995/1774 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eläkesäätiölaki

Lisätiedot

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan...

MAKSUN ALENNUKSET... 9 Asiakashyvitys... 9 Suuruusalennus konsernin palkkasumman mukaan... 10 Maksutappioalennus työnantajan koon mukaan... SUURTYÖNANTAJAN TYEL-MAKSU 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYEL-VAKUUTUSMAKSU VUONNA 2015... 6 Keskimääräinen TyEL-maksu... 6 TyEL-perusmaksu... 6 Työntekijän eläkemaksu... 7 Työnantajan koko vaikuttaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Työeläkkeitä voidaan ansaita sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella eläkelakeja on kuusi:

Työeläkkeitä voidaan ansaita sekä julkisella että yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella eläkelakeja on kuusi: JOHDANTO JOHDANTO Suomen eläkejärjestelmä koostuu työeläke- ja kansaneläkejärjestelmistä. Työeläkejärjestelmästä saavat eläkettä ne, jotka ovat olleet työeläkelakien mukaisessa työ- tai virkasuhteessa

Lisätiedot

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN 1/19 TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN TEL-ELÄKETURVA Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen ja heidän edunsaajilleen työntekijäin eläkelain (jäljempänä TEL) mukainen vähimmäiseläketurva. Pakollista vähimmäiseläketurvaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1310. Laki

SISÄLLYS. N:o 1310. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1310 1313 SISÄLLYS N:o Sivu 1310 Laki Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot