SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päiänä joulukuuta N:o 3 4 SISÄLLYS N:o Siu 3 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 53 :n mukaista astuunjakoa arten erohallituksen päätös uodelta 008 toimitettaassa erotuksessa noudatettaista luontoisetujen laskentaperusteista N:o 3 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 53 :n mukaista astuunjakoa arten Annettu Helsingissä päiänä joulukuuta Sosiaali- ja tereysministerin päätöksen mukaisesti säädetään päiänä joulukuuta 006 annetun merimieseläkelain (90/006) 53 :n 3 momentin, 59 :n 4 momentin ja 0 :n nojalla: Merimieseläkekassan laskuperusteet Liitteessä säädetään laskuperusteet seuraaille: ) merimieseläkelain (90/006) 53 :n momentissa tarkoitettu työntekijän eläkelain (395/006) mukaista eläkettä astaaan eläkkeen määrä; ) merimieseläkelain 59 :n 4 momentissa tarkoitetut yhteisesti kustannettaien kulujen jakamista arten tarittaat suureet; 3) merimieseläkelain 0 :ssä tarkoitettu akuutustekninen astuuelka; 4) merimieseläkelain 08 :n momentissa tarkoitettu akuutusriskien heilahteluihin arattaa laskennallinen astuuelan osa. Laskennassa käytetään liitteen mukaisia kertoimia. oimaantulo Tämä asetus tulee oimaan 3 päiänä joulukuuta. Asetusta soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa ja uodelta toimitettaassa astuunjaossa. Helsingissä päiänä joulukuuta Sosiaali- ja tereysministeri Liisa Hyssälä Matemaatikko Harri Isokorpi

2 4696 N:o 3 Liite MERIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISET AKUUTUSTEKNISEN ASTUUELAN LASKUERUSTEET JA ERUSTEET 53 :n MUKAISTA ASTUUNJAKOA ARTEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa ja uodelta toimitettaassa astuunjaossa. Merimieseläkelain (90/006) (MEL) mukaisen eläkkeen työntekijän eläkelain (395/006) (TyEL) mukaista eläkettä astaaa määrä MEL:n 53 :ssä tarkoitettu MEL:n mukaisen eläkkeen TyEL:n mukaista eläkettä astaaa määrä, jota seuraaassa kutsutaan MEL-eläkkeen astuunjako-osaksi, lasketaan kohtien. ja. mukaisesti.. Eläkeikä Laskennallinen anhuuseläkeikä on 65 uotta... MEL 8 :n momentin mukaisesti anhuuseläkkeelle siirtyän työntekijän eläkeikä Jos työntekijä siirtyy MEL 8 :n momentin mukaisesti anhuuseläkkeelle, hänen eläkeikänsä alennetaan siirtymishetkestä alkaen 63 uoden iästä eläkkeellesiirtymisikään. Jos työntekijä siirtyy arhennetulle anhuuseläkkeelle MEL 8 :n momentin mukaisen alennetun eläkeiän perusteella, hänen eläkeikänsä alennetaan siirtymishetkestä alkaen 63 uoden iästä edellä mainittuun alennettuun eläkeikään... MEL :n mukaisesti anhuuseläkkeelle siirtyän työntekijän eläkeikä Jos työntekijä siirtyy MEL :n mukaisesti anhuuseläkkeelle hänen eläkeikänsä alennetaan siirtymishetkestä alkaen 63 uoden iästä eläkkeellesiirtymisikään.

3 N:o MEL-eläkkeen astuunjako-osan laskeminen Seuraaassa tarkoitetaan kansallisen lain mukaisesti lasketulla eläkkeellä eläkettä, joka on laskettu Suomen työeläkelakien mukaisesti ottaen huomioon ain Suomen työeläkelakien mukaiset akuutuskaudet kuitenkin siten, että lisäksi otetaan huomioon annetun asetuksen (ETY) N:o 408/7, jäljempänä sosiaalitura-asetus, sosiaaliturajärjestelmien soeltamisesta yhteisön alueella liikkuiin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä ja sen liitteessä mainittujen sosiaaliturasopimusten säännökset tulean ajan oikeuteen liittyän iiden uoden asumisajan laskemisesta, tulean ajan päällekkäisyyden estämisestä ja eläkkeen yhteensoittamisesta. MEL-eläkkeen astuunjako-osa lasketaan kuten astaaista työsuhteista kansallisen lain mukaisesti laskettu, TyEL:n mukaan määräytyä eläke lasketaan lisättynä määrällä, jolla sosiaalitura-asetuksen ja sen liitteessä mainittujen sosiaaliturasopimusten säännösten soeltaminen kasattaa maksettaaa MEL:n mukaista eläkettä kansallisen lain mukaisesti laskettuun MEL:n mukaiseen eläkkeeseen errattuna. TyEL:n mukaisesta eläkkeen määräytymisestä poiketaan kuitenkin astuunjako-osaa laskettaessa seuraaasti: - MEL 8 :n mukaista kuntoutusrahaa laskettaessa astuunjako-osan määrä astaa MEL:n säännöin lasketun kuntoutusrahan määrää. - MEL 30 :n mukaista kuntoutuskorotusta laskettaessa astuunjakoosan määrään lisätään MEL:n säännöin lasketun kuntoutustuen tai työkyyttömyyseläkkeen määrään laskettaa korotus kokonaisuudessaan. - astuunjako-osaa laskettaessa ei soelleta työntekijän eläkelain oimaanpanolain (396/006) 5 :n momenttia. - astuunjako-osaa laskettaessa ei soelleta TyEL 4 :n 3 momentin kohtaa. - astuujako-osaa laskettaessa ei soelleta TyEL 7 :ää. - astuunjako-osaa laskettaessa soelletaan työntekijän eläkelain oimaanpanolain 7 :n sijasta merimieseläkelain oimaanpanolain (9/006) :ää. - MEL :n mukaisten ensisijaisten etuuksien ähentämisen aikutus MEL-eläkkeen astuunjako-osaan lasketaan siten, että ensisijaiset etuudet ähennetään MEL-eläkkeen sijasta MEL-eläkkeen astuunjako-osasta.

4 4698 N:o 3 - MEL :n mukaisen lesken eläkkeen ähentämisen aikutus MEL-eläkkeen astuunjako-osaan lasketaan siten, että lesken eläke ähennetään MEL-eläkkeen sijasta MEL-eläkkeen astuunjako-osasta. - MEL-eläkkeen astuunjako-osa on kuitenkin enintään yhtä suuri kuin maksettaa MEL-eläke. MEL 8 :n 3 momentin mukaisen arhennetun anhuuseläkkeen astuunjako-osa otetaan astuunjaossa huomioon aikaisintaan 6 uoden iästä, jos työntekijän eläkkeelle siirtymiseen mennessä ansaittu MEL 8 :n momentissa säädetty alennettu eläkeikä on 6 uotta tai tätä korkeampi. Muussa tapauksessa astuunjako-osa otetaan astuunjaossa huomioon eläkkeelle siirtymiseen mennessä ansaitusta MEL 8 :n momentissa säädetystä alennetusta eläkeiästä alkaen ja tällöin eläkettä käsitellään anhuuseläkkeenä. Jos kuitenkin työntekijä on syntynyt ennen..950, MEL 8 :n 3 momentin mukaisen arhennetun anhuuseläkkeen astuunjako-osa otetaan astuunjaossa huomioon aikaisintaan 60 uoden iästä, jos työntekijän eläkkeelle siirtymiseen mennessä ansaittu MEL 8 :n momentissa säädetty alennettu eläkeikä on 60 uotta tai korkeampi. Muussa tapauksessa astuunjako-osa otetaan astuunjaossa huomioon eläkkeelle siirtymiseen mennessä ansaitusta MEL 8 :n momentissa säädetystä alennetusta eläkeiästä alkaen ja tällöin eläkettä käsitellään anhuuseläkkeenä. Ajalta ennen..005 eläkkeeseen oikeuttaa aika ja eläkkeen perusteena olea palkka määräytyy MEL-eläkkeen astuunjako-osaa laskettaessa siten kuin merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a :n ja 3 momentin mukaista astuunjakoa arten annetussa sosiaali- ja tereysministeriön asetuksessa (76/000) säädetään. MEL-eläkkeen määräytyessä soeltaen ennen..005 oimassa oleia merimieseläkelain säännöksiä MEL-eläkkeen astuunjako-osa määräytyy siten kuin Merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a :n ja 3 momentin mukaista astuunjakoa arten annetussa sosiaali- ja tereysministeriön asetuksessa säädetään. Ikään, ansioihin ja työsuhdeaikaan liittyät suureet akuutusteknisissä suureissa ikänä x käytetään uoden ja syntymäuoden erotusta. Suure S määritellään S = S + S,

5 N:o missä S on työntekijän MEL 78 :ssä tarkoitettu eläkkeeseen oikeuttaa työansio uodelta ja S =. y p p Suure on määritelty kohdassa 4 ja kertoimen y aro on annettu liitteessä. Seuraaassa määriteltäät suureet A ' ', t, t ja S lasketaan työsuhdekohtaisesti. Näitä suureita käytetään, kun lasketaan suureita ennen uotta 005, jolloin käytössä oli kuukausitekniikka: A = työntekijän merimieseläkelain (7/956) 3 :n momentissa tarkoitettu uoden työansio sellaisena, kuin sitä soellettiin , t = työntekijän suuretta A astaaa työsuhdeaika päiinä uonna laskettuna merimieseläkeasetuksen (654/99) t 3 :n momentin mukaan, = työntekijän eläkkeeseen oikeuttaa palelusaika kuukausina uonna laskettuna merimieseläkelain (7/956) :n -4 momentin ja :n momentin sekä merimieseläkeasetuksen (654/99) 3 :n mukaisesti, sellaisena kuin niitä soellettiin , ottamatta kuitenkaan huomioon eläkeiän w täyttämisen jälkeen paleltua aikaa sellaisena kuin se oli määritelty oimassa olleessa merimieseläkelain A ' S = 30 ' t (7/956) mukaisessa astuunjakoperusteessa. Suureeseen t luetaan kuitenkin mukaan myös aika, jonka työntekijän yksilöllinen arhaiseläke on ollut lepäämässä ja 3 Rahastoitu anhuuseläke Seuraaassa esitettäää rahastoidun eläkkeen laskutapaa käytetään astaisen anhuuseläkkeen yhteydessä. Muissa etuuslajeissa ei aktiiiaikana

6 4700 N:o 3 muodostu rahastoitua eläkettä. Rahastoidun anhuuseläkkeen määrä uoden lopussa määritellään kaaalla R E () E R E = R + E R R ( E + E )( + i ), R, kun x < 55 kun x 55 missä rahastoidun eläkkeen lisäys R E uonna on E R 0,005 S, = 0, kun x < 55, kun x 55. Kerroin i määritellään kaaalla i = i + i + i + i, 3 4 missä i perustuu TyEL 7 :n momentin mukaiseen täydennykseen, i TyEL 74 :n kohdan 3 mukaiseen erikseen siirrettäiin täydennyksiin, 3 i TyEL 74 :n kohdan 3 perusteella 53 uotta täyttäneiden työntekijöiden korotetusta työeläkeakuutusmaksusta tehtäään täydennykseen ja 4 i TyEL 7 :n momentin mukaiseen täydennykseen. Kertoimien 3 4 i, i, i ja i arot on annettu liitteessä. Jos työntekijän anhuuseläke alkaa muusta kuin laskennallisesta eläkeiästä 65 uotta, rahastoitua eläkettä E R (65) muunnetaan kaaalla R N E ( z) = N 65 R z E (65), missä z on täytetty ikä kuukauden tarkkuudella eläkkeelle siirtymistä edeltään kuukauden lopussa. Laskettaessa kaaan (3) mukaista astaisen anhuuseläkkeen akuutusmaksuastuuta tapauksessa, jossa eläkkeelle siirtyminen lykkääntyy yli hetken 3.., ikänä z käytetään kyseiselle hetkelle kuukauden tarkkuudella laskettua ikää.

7 N:o uosimaksu ja uosimaksun tasausosa uoden uosimaksu lasketaan kaaalla missä = +, p = y S. Suure lasketaan niiden työntekijöiden osalta, joiden eläkeikää on kohdan.. mukaisesti alennettu. Tällöin = 0,839 K kk Ej, () K = alennettaien kuukausien lukumäärä 63 uoden iästä ja kk E = myönnettään eläkkeen astuunjako-osa. j uoden uosimaksun tasausosa T lasketaan kaaalla T T T T 3 = + +, missä I M L H ( ) + T =, I M L H N = 65 E R, D x x m l S h S = i S, = S, =, =. Suure kaaan () mukainen suure T määrätään niiden työntekijöiden osalta, joille on määrätty T y l h : p = p. y

8 470 N:o 3 Kertoimien p y, i x, m, l ja h arot on määritelty liitteessä. T 3 Suure on Eläke-Kansan erityisestä selityspesästä realisoituneista eristä, Garantialta palautuneista ylitteistä ja Garantian osakkeiden myynnistä aiheutua selityserä: T 3 = b* b b* b ( + b() ) ( q q ) + ( + b() )( q q ) b* b ( + b() )( q q ) S,, kun = kun > missä b () = määritelty liitteessä ; = kohdan 5..4 mukainen uoden i kerroin; b q i b* q = b i kuten q i, mutta laskennassa ei ole huomioitu uoden i aikana Eläke-Kansan erityisestä selityspesästä realisoituneita eriä, Garantialta palautuneita ylitteitä eikä Garantian osakkeiden myynnistä aiheutuia eriä. Eläketurakeskus laskee uosittain kertoimen aron. Jos perustekorko b () muuttuu kesken uoden, korkoutus lasketaan jatkuana korkona käyttäen kulloinkin oimassaoleaa korkoa. 5 akuutustekninen astuuelka akuutustekninen astuuelka muodostuu akuutusmaksuastuusta ja korausastuusta. 5. akuutusmaksuastuu akuutusmaksuastuu muodostuu astaisten anhuuseläkkeiden akuutusmaksuastuusta, astaisten työkyyttömyyseläkkeiden akuutusmaksuastuusta ja osaketuottosidonnaisesta lisäakuutusastuusta. 5.. astaisten anhuuseläkkeiden akuutusmaksuastuu astaisten anhuuseläkkeiden akuutusmaksuastuu hetkellä 3.. lasketaan kaaalla

9 N:o R N 65 R (3) = E + E a x+ /. D x< 65 x+ / x 65 astuuta laskettaessa otetaan huomioon kaikki MEL:n piiriin kuuluat tai kuuluneet henkilöt, jotka oat elossa..+ mutta joita ei ole otettu huomioon laskettaessa kaaan (4) mukaista astuuta. 5.. astaisten työkyyttömyyseläkkeiden akuutusmaksuastuu I astaisten työkyyttömyyseläkkeiden akuutusmaksuastuu hetkellä 3.. lasketaan kaaalla I ( ) S + a ( ) S = a, missä kertoimien a () ja a ( ) arot on annettu liitteessä. Kaaassa käytetään uoden 006 osalta termin S tilalla astaaaa uodelle 006 määriteltyä suuretta S Osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu Q Lopullinen osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu hetkellä 3.. lasketaan kaaalla Q 0,0 T IU Q = max ( + );,, missä osaketuottosidonnaisen lisäakuutusastuun järjestelmätasolla tasattu aro lasketaan kaaalla Q missä T a T IU Q' { 0,05; k} ( + ( + b())( q ) + ) Q = min +, k = liitteessä annettu Eläketurakeskuksen TyEL 68 :n momentin mukaisesti laskema aro, T = kohdan 5..4 mukainen tasausastuu, IU = I A IA UA , = määritelty kohdassa 5.., A

10 4704 N:o 3 IA UA = määritelty kohdassa 5.. ja = määritelty kohdassa Korausastuu Korausastuu muodostuu alkaneiden anhuuseläkkeiden korausastuusta, alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden korausastuusta, alkaneiden työttömyyseläkkeiden korausastuusta ja tasausastuusta. 5.. Alkaneiden anhuuseläkkeiden korausastuu A Alkaneiden anhuseläkkeiden korausastuu hetkellä 3.. lasketaan kaaalla A R (4) = E a x+ /. astuu lasketaan kaikille uoden loppuun mennessä myönnetyille ja..+ maksussa oleille anhuuseläkkeille. 5.. Alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden korausastuu IA Alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden korausastuu hetkellä 3.. lasketaan kaaalla IA IA IA IA = +. Osa lasketaan kaikille uoden loppuun mennessä myönnetyille työkyyttömyyseläkkeille, jotka jatkuat seuraaan uoden alkaessa tai alkaat myöhemmin. Osa lasketaan myös niille työkyyttömyyseläkkeille, jotka on myönnetty yksilöllisinä arhaiseläkkeinä ja jotka oat lepäämässä uoden + alkaessa: IA IR ii i IR N x+ / N w = E a ( u) + ( x+ / u): w + E, D x+ /

11 N:o missä jälkimmäinen summalauseke koskee niitä eläkkeitä, jotka on myönnetty yksilöllisinä arhaiseläkkeinä, ja edellinen summalauseke muita eläkkeitä, sekä IR E = uotuisen työkyyttömyyseläkkeen se osa, jonka kustannuksista MEL 56 :n mukaan Merimieseläkekassa on astuussa, u = työkyyttömyyden alkamisuoden ja syntymäuoden erotus ja w = 63 uotta. Kuitenkin ennen..006 sattuneiden eläketapahtumien osalta 65 uotta. Osa IA lasketaan muita työkyyttömyyseläkkeitä arten kaaalla IA = b, ( ) S + b ( ) S + b ( ) S missä kertoimet b (), b ( ) ja b ( ) on annettu liitteessä. Kaaassa käytetään uosien 005 ja 006 osalta termin S tilalla astaaalle uodelle määriteltyä suuretta S Alkaneiden työttömyyseläkkeiden korausastuu UA Alkaneiden työttömyyseläkkeiden korausastuu hetkellä 3.. lasketaan kaaalla UA UA UA UA = +. Osa lasketaan kaikille uoden loppuun mennessä myönnetyille työttömyyseläkkeille, jotka jatkuat seuraaan uoden alkaessa tai alkaat myöhemmin: UA UR N x+ / N w = E, D x+ / missä UR E = uotuisen työttömyyseläkkeen se osa, jonka kustannuksista MEL 56 :n mukaan Merimieseläkekassa on astuussa ja

12 4706 N:o 3 w = 63 uotta. Kuitenkin ennen..006 sattuneiden eläketapahtumien osalta 65 uotta. Osa UA lasketaan muita työttömyyseläkkeitä arten kaaalla UA = c ( ) + c S ( 3) + c k iw ( ) S 3 + c S + c ( 4) ( ) k iw S 4 S missä c (), c ( ), c ( ), c ( 3) ja c ( 4) on annettu liitteessä. Neljännessä summalausekkeessa kertoimille k iw käytetään uodelle - 3 ja iidennessä uodelle -4 annettuja aroja. Kaaassa käytetään uosien osalta termin t S tai S. S tilalla astaaalle uodelle määriteltyä suuretta 5..4 Tasausastuu MEL 58 ja 59 :n yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettu, T uosimaksun tasausosista muodostunut tasausastuu hetkellä 3.. lasketaan kaaalla Osa T T T = + T lasketaan kaaalla. T = a ( + b())( q ) T 0,5 a T b s TR( y) + ( + b ()) [( q ) ( q + q q ) S ] A ( + R i ) ( i ), missä R = IU b( 6)

13 N:o (5) ( + i b(6)) ( + i 0,5 0 ) ( + i 0,5 0 ) 0,5 IU IU [ ( + i ) ( i ) ( i )], A 0 b () = määritelty liitteessä, b (6) = määritelty liitteessä, ( i ) = A ( i ) = kohdan 3 mukaista rahastoidun eläkkeen osaa R R i ( E + E ) astaaa astaisen anhuuseläkkeen määrä hetkellä 3.. ja kohdan 3 mukaista rahastoidun eläkkeen osaa R R i ( E + E ) astaaa alkaneen anhuuseläkkeen määrä hetkellä 3... Sosiaali- ja tereysministeriö ahistaa kertoimet q, q, q ja a b s TR( y) q kutakin uotta arten ja niiden perusteella määräytyy Merimieseläkekassan osuus yhteisesti kustannettaista eläkkeistä. Jos perustekorko b () muuttuu kesken uoden, kaaassa (5) korkoutus lasketaan jatkuana korkona käyttäen kulloinkin oimassaoleaa korkokantaa. Osa T lasketaan kaaalla T T a = ( + b()) ( q ) +. T T Termi on osaketuottosidonnaisen lisäakuutusastuun tasaaa osa ja se lasketaan kaaalla missä = T Q' Q,

14 4708 N:o 3 Q' = Q IU T ( + i0 + b(6) + λ j) + λ j + λ( j b()) ( + i + IU 0 + b(6) + λ ( + i 0 j) 0,5 ( + i + b(6)) 0 0,5 + b(6)) [ ( i ) ( i ) ( + i ) ] ( + b() + ( j b()) λ) + ( + b()) A 0,5 0,5 ( + b()) 0 0,5 0,5 [ IU T* ( + b()) T ], λ = min{ 006 ; 0,}, 50 j = T = lain eläkelaitoksen akaaraisuusrajan laskemisesta ja astuuelan kattamisesta (4/006) 6 :n momentin mukaisen sijoitusryhmän I alaryhmän mukaisille sijoituksille laskettu eläkelaitosten keskimääräinen uosituotto prosentteina, josta on ähennetty prosenttiyksikkö, kohdan 5..4 mukainen tasausastuu ja T* = a T ( + b()) ( q ) 0,5 a T b s TR(y) + ( + b ()) [( q ) - (q + q - q ) S ]. T T ' T Jos < 0, määrä = on TyEL 83 :n momentin mukaisten astuunjakoperusteiden osan I kohdan... mukainen saataa Eläketurakeskukselta, ja tällöin Merimieseläkekassan tasausastuu hetkellä T T T 3.. on nolla. Mikäli tällöin > 0, asetetaan :n aroksi -, T T muussa tapauksessa sekä että = 0.

15 N:o Tasoitusastuu Tasoitusastuulla tarkoitetaan MEL 08 :ssä tarkoitettua akuutusriskien heilahteluihin arattaaa laskennallista eläkekassan akaaraisuutta laskettaessa käytettään astuuelan osaa. Tasoitusastuuna käytetään yhtä prosenttia kohdan mukaisista työansioista S. 7 Tietojen korjaaminen Jos uosimaksua tai uosimaksun tasausosaa joudutaan takautuasti korjaamaan, lasketaan korjauksesta aiheutua uosimaksu ja uosimaksun tasausosan muutos kunkin uode osalta kyseisen uoden perusteita soeltaen. Korkoutus suoritetaan perustekoron mukaan kyseisen uoden puoliälistä korjausuoden puoliäliin. Korjaukset otetaan huomioon korjausuotta edeltäiltä kymmeneltä kalenteriuodelta. Näin lasketut korjauserät otetaan huomioon kohdassa 4 siten, että uosimaksun korjauserä lisätään korjausuoden uosimaksuun ja uosimaksun tasausosan korjauserä korjausuoden uosimaksun tasausosaan. 8 akuutustekniset suureet Näissä perusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön työeläkeakuutusyhtiöille ahistamien TEL:n mukaisen akuutuksen yleisten laskuperusteiden ja niihin ahistamien muutosten mukaiset. Tällöin käytettäät erikoisakioiden arot oat liitteessä. 9 Eläkeiän pyöristäminen astuuelkaa laskettaessa kaaoissa esiintyät eläkeiästä riippuat akuutustekniset suureet ja kertoimet määrätään kokonaisiin uosiin pyöristetyn eläkeiän w perusteella. Tällöin eläkeikä w pyöristetään alaspäin, jos täydet uodet ylittäiä kuukausia on -6. ja ylöspäin, jos täydet uodet ylittäiä kuukausia on 7-.

16 470 N:o 3 Liite ERUSTEKERTOIMET Näissä perusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan sosiaali- ja tereysministeriön ahistamien TyEL:n mukaisen akuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaisesti käyttäen seuraaia erikoisakioiden aroja: erustekorko b () = 0, b () = 0,06.7. Kuoleuus: anhuuseläke, yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke miehet, b () = - 6, - 7, - 8, - 9, -0, -, kun - x kun 940 kun 950 kun 960 kun 970 kun - x < x - x - x - x 980 < 950 < 960 < 970 < 980 naiset, b () = -3, -4, -5, -6, -7, -8, kun - x kun 940 kun 950 kun 960 kun 970 kun - x < x - x - x - x 980 < 950 < 960 < 970 < 980 Edellä -x on työntekijän syntymäuosi 3 Työkyyttömyys b (3) = b (4) = b (5) =

17 N:o 3 47 b (6) = b (7) = b (8) = 4 Rahanaron muuttuuus b (5) = 0, b (5) = 0, Rahastokorko i = b () - b (5) 0 6 Eläkeastuun täydennyskerroin b (6) = 0, b (6) = 0, astainen työkyyttömyyseläkeastuu a ( ) = 0,063 a ( ) = 0,063 8 Alkanut työkyyttömyyseläkeastuu b ( ) = 0,00986 b ( ) = 0,05 b ( ) = 0 9 Alkanut työttömyyseläkeastuu c ( ) = 0 c ( ) = 0 c ( ) = 0,0034 c ( 3) = 0,0080 c ( 4) = 0,005 0 Rahastoitu anhuuseläke i = 0,054 i = 0,070 3 i = 0, i = 0 Osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu k = (aro annetaan myöhemmin)

18 47 N:o 3 uosimaksun tasausosa p y = 0,04 m = 0,000 l = 0,00094 h = 0, x 00 i x x 00 ix 8 0,09 4,47 9 0,3 4,55 0 0, 43,64 0,33 44,8 0,47 45,99 3 0,58 46,7 4 0,63 47,36 5 0,7 48,60 6 0,75 49,90 7 0, , 8 0,83 5 3,54 9 0,85 5 3, , ,3 3 0, ,35 3 0, ,5 33 0,9 56 4,7 34 0, ,69 35,0 58 4,70 36, ,5 37,5 60,73 38,3 6,4 39,33 6 0,39 40,4 63-0,00

19 473 N:o 4 erohallituksen päätös uodelta 008 toimitettaassa erotuksessa noudatettaista luontoisetujen laskentaperusteista Annettu Helsingissä 7 päiänä marraskuuta erohallitus on 30 päiänä joulukuuta 99 annetun tuloerolain (535/99) 64 :n ja 76 :n sellaisena kuin se on laissa 549/995, nojalla määrännyt: Kotimaassa ja ulkomailla työnantajalta saadut luontoisedut on arioitaa seuraaien perusteiden mukaan: Asuntoetu ja sähkön käyttöoikeus Asuntoedun ja siihen sisältyän lämmityksen raha-arot oat keskuslämmitysasunnoissa seuraaat: a) ääkaupunkiseutu, (Helsinki, Espoo, Kauniainen, antaa) edun aro Asunto almistunut: ennen uotta 96 uosina uonna 984 tai myöhemmin Edun aro euro/kk 3,00 + 8,0 neliömetriltä,00 + 6,60 neliömetriltä 3,00 + 7,0 neliömetriltä b) Muu Suomi, edun aro Asunto almistunut: ennen uotta 984 uosina uonna 99 tai myöhemmin Laissa araauokra-asuntojen ja araauokratalojen käytöstä, luoutuksesta ja omaksilunastamisesta (90/93) tarkoitettujen asuntojen luontoisetuaro on momentista poiketen enintään asunnosta perittään uokran määrä. Tuloerolain (549/95) 76 :n 5 kohdassa tarkoitetun ulkomailla saadun asuntoedun aro on asunnon käypä uokra, kuitenkin enintään 50 prosenttia momentin mukaisesta pääkaupunkiseudulla sijaitsean uonna 984 tai myöhemmin almistuneen asunnon luontoisetuarosta. Edun aro euro/kk 86,00 + 4,90 neliömetriltä 88,00 + 5,70 neliömetriltä 90,00 + 6,70 neliömetriltä Jos matkatoimiston tai matkanjärjestäjän paleluksessa olea palkansaaja, joka on työsopimuksen mukaan siirtoelollinen, joutuu ulkomaantyöskentelyn aikana työnantajan määräyksestä aihtamaan työskentelypaikkakuntaa ja asuntoa kalenteriuoden aikana, asuntoedun aro lasketaan 5 m :n mukaan. 3 Asunnon almistumisuotena pidetään rakennuksen almistumisuotta. Jos rakennus on kokonaisuudessaan peruskorjattu, almistumisuotena pidetään rakennuksen korjausuotta.

20 474 N:o 4 4 Jos palkansaaja astaa itse lämmityskustannuksista keskuslämmitysasunnossa, :ssä tarkoitettua edun aroa ähennetään, neliömetriltä kuukaudessa. 5 Asuntoedun ja siihen sisältyän lämmityksen raha-aro uunilämmitysasunnossa on 3,39 neliömetriltä kuukaudessa. Jos palkansaaja astaa itse lämmityskustannuksista, edun aro on,3 neliömetriltä kuukaudessa. 6 Asuntoetuun liittyän rajoittamattoman sähkönkäyttöoikeuden aro on 0,53 neliömetriltä kuukaudessa. Edun aro ei sisällä asunnon lämmitystä sähköllä. Sähkölämmitteinen asunto rinnastetaan asuntoedun aroa määrättäessä keskuslämmitysasuntoon. 7 Asuntoedun raha-aro yhteishuoneessa lämpöineen ja aloineen on keskuslämmityshuoneessa 97,00 kuukaudessa. Uunilämmityshuoneessa edun raha-aro on 35,00 kuukaudessa. 8 Asuntoedun raha-aroa laskettaessa luetaan asunnon pinta-alaan arsinaiset asuinhuoneet ja palkansaajan tai hänen perheensä asumiseen liittyät rakennustilat kuten sauna, uima-allas ja askartelutilat. Autotallia ei lueta asunnon pinta-alaan. Ennen uotta 96 almistuneessa asunnossa luetaan asunnon pinta-alaan asuntoedun raha-aroa laskettaessa 50 neliömetriä ylittäältä osalta puolet momentissa tarkoitetuista tiloista. 9 Jos asuntojen uokratason on todettu kunnassa olean edellä :n momentissa tarkoitettuja asuntoedun aroja alhaisemman, oidaan näitä aroja yleisesti kunnassa alentaa, kuitenkin enintään 0 prosentilla. astaaasti oidaan edellä :n momentissa tarkoitettuja asuntoedun aroja tai niiden tämän pykälän momentin mukaisesti muutettuja aroja alentaa asunnon kunnassa olean sijaintipaikan perusteella, kuitenkin enintään 0 prosentilla. Autotallietu 0 Lämmitetyn autotallin tai hallipaikan rahaaro on pääkaupunkiseudulla 60,00 ja muun Suomen alueella 39,00 kuukaudessa. Kylmän autotallin tai hallipaikan raha-aro on pääkaupunkiseudulla 39,00 ja muun Suomen alueella 3,00 kuukaudessa. Raintoetu Raintoedun aro on 5,0 ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden älittömien kustannusten ja näiden kustannusten aronlisäeron määrä on ähintään 5,0 ja enintään 8,70. Jos tämä määrä alittaa 5,0 tai ylittää 8,70, edun arona pidetään älittömien kustannusten ja näiden kustannusten aronlisäeron määrää. älittömiä kustannuksia oat aterian almistuksessa käytetyt raaka-aineet sekä aterian almistus- ja tarjoilupalkat sosiaalikustannuksineen. Jos työnantaja on sopinut ruokailupaikan kanssa työpaikkaruokailun järjestämisestä (sopimusruokailu), älittöminä kustannuksina pidetään työnantajan ateriasta ruokailupaikalle suorittamaa määrää. älittöminä kustannuksina ei pidetä aterian kuljettamisesta ruokailupaikalle aiheutuneita kustannuksia. alkansaajan työnantajalle ateriasta suorittamaa korausta ei oteta huomioon älittömien kustannusten määrää laskettaessa, aan se ähennetään raintoedun raha-arosta. 3 Sairaalan, koulun, päiäkodin tai muun astaaan laitoksen henkilökuntaan kuuluan laitosruokailun yhteydessä saaman raintoedun raha-arona pidetään 3,90 ateriaa kohden. Koulun, päiäkodin tai astaaan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoi-

21 N:o dettaien ruokailun alonnan yhteydessä saaman raintoedun aro on 3, ateriaa kohden. Hotelli- ja raintola-alan henkilökunnan ja lentohenkilöstön lennon aikana saaman raintoedun raha-arona pidetään 4,4 ateriaa kohden 4 Enintään 8,70 euron nimellisaroisen, muun kuin sopimusruokailuun liittyän ruokailulipukkeen muodossa tai muuta astaaaa maksutapaa käyttäen järjestetyn edun aro on 75 % ruokailulipukkeen nimellisarosta, kuitenkin ähintään 5,0. Nimellisaroltaan yli 8,70 euron ruokailulipuke arostetaan nimellisaroonsa. Ruokailulipukkeen arostaminen momentin mukaisesti 75 prosenttiin nimellisarostaan edellyttää, että sitä oidaan käyttää ainoastaan ateriointiin eikä sitä astaan saa rahaa, elintarikkeita tai muita hyödykkeitä. Muussa tapauksessa lipuke arostetaan nimellisaroonsa. alkansaajalle oidaan antaa edellä mainitulla taalla arostettuna ain yksi lipuke sellaista tosiasiallista kotimaan työssäolopäiää kohden, jona työpaikkaruokailua astaaaa ateriaa ei ole työnantajan toimesta muulla taoin järjestetty. Täysihoitoetu 5 Asunnon, rainnon, alon ja lämmön sisältään edun aro on 395,00 kuukaudessa yhdessä huoneessa sekä 380,00 kuukaudessa yhteishuoneessa. 6 Merimiespaleluksessa olean henkilön merimiehenä saaman luontoisedun raha-aro on 0,40 päiää kohden tai enintään 34,00 kuukaudessa. Autoetu 7 Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, eroelollisen saama etu katsotaan autoeduksi. Autoedun aro ahistetaan auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottouoden perusteella eri ikäryhmissä seuraaasti: a) Ikäryhmä A (uosina käyttöönotetut autot) apaa autoetu: Edun aro kuukaudessa on,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 70 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä. Auton käyttöetu: Edun aro kuukaudessa on,4 % auton uushankintahinnasta lisättynä 05 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä. b) Ikäryhmä B (uosina käyttöönotetut autot) apaa autoetu: Edun aro kuukaudessa on, % auton uushankintahinnasta lisättynä 85 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä. Auton käyttöetu: Edun aro kuukaudessa on, % auton uushankintahinnasta lisättynä 0 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä. c) Ikäryhmä C, (ennen uotta 003 käyttöönotetut autot) apaa autoetu: Edun aro kuukaudessa on % auton uushankintahinnasta lisättynä 300 eurolla tai 0 sentillä kilometriltä. Auton käyttöetu: Edun aro kuukaudessa on % auton uushankintahinnasta lisättynä 35 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä.

22 476 N:o 4 Ulkomailla saatu autoetu (ennen uotta 008 käyttöönotetut autot) apaa autoetu auton käyttöetu Kuukausikohtainen aro euro/kk 79,00 459,00 Ajopäiäkirjan tai muun eroelollisen tai eroiranomaisen esittämän luotettaan selityksen perusteella määräytyä aro perusaro euro/kk 64,00 64,00 + kilometrikohtainen aro euro/km 0,3 0,4 Kilometrikohtaisen aron käyttäminen edellyttää ajopäiäkirjaa tai muuta luotettaaa selitystä autolla ajetuista kilometrimääristä. erotusta toimitettaessa autoedun aroa oidaan korottaa, jos on ilmeistä, että autolla uoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ylittää kilometriä. Jos palkansaajan luontoisetuauto hänen työnsä uoksi aihtuu kuukauden aikana useita kertoja, perusaro lasketaan sen auton mukaan, joka hänellä on ollut käytössään suurimman osan kuukaudesta. 8 erusarolla tarkoitetaan auton uushankintahinnasta laskettua prosenttiosuutta. Uushankintahinnalla tarkoitetaan automallin maahantuojan tai sen puuttuessa tukkukaupan ilmoittamaa auton käyttöönottokuukauden alussa oimassa ollutta automallin yleistä suositushintaa ähennettynä eurolla. Tästä hinnasta lasketaan 7 :ssä mainittu prosentti. Saatu aro pyöristetään lähinnä alempaan 0 euroon. Ulkomailla saadun autoedun aro määräytyy auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottouoden perusteella 7 :n mukaisesti. uoden jälkeen käyttöönotettujen autojen perusaro lasketaan edellä momentissa tarkoitetulla taalla kuitenkin niin, että auton uushankintahinta on auton hankintamaan hinta mahdollisine eroineen ähennettynä eurolla. 9 Jos luontoisetuautolla ajettujen työajojen määrä on kalenteriuoden aikana yli kilometriä, tai palkansaaja joutuu aihtamaan luontoisetuautoa 7 :n 3 momentissa tarkoitetulla taalla, edun perusaro on 80 prosenttia edellä 7 ja 8 :ssä tarkoitetusta perusarosta. 0 Autoon hankitut lisäarusteet autopuhelinta ja taanomaisia talipyöriä lukuun ottamatta otetaan huomioon autoedun aroa määrättäessä. Autopuhelimen arona käytetään matkapuhelinedun aroa. Lisäarusteiden aro lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden aro ylittää 850. Jos työnantajan lisäarusteista saama alennus ylittää taanomaisen käteistms. alennuksen, lisäarusteiden arona käytetään niiden yleistä suositushintaa. apaa autoetu on kysymyksessä, kun työnantaja suorittaa autosta johtuat kustannukset. Auton käyttöetu on kysymyksessä, kun palkansaaja suorittaa itse ainakin auton polttoainekulut. alkansaajan auton kustannuksista työnantajalle suorittama koraus ähennetään apaan autoedun tai auton käyttöedun raha-arosta. Autoetua ahistettaessa luetaan yksityisajoihin myös auton käyttäminen asunnon ja työpaikan älisiin matkoihin. 3 Autoedun raha-aroa on korotettaa 405 eurolla kuukaudessa tai 7 sentillä kilometriä kohden, jos auton kuljettamisesta huolehtii työnantajan palkkaama kuljettaja. 4 Edellä 7 :ssä tarkoitetusta ajopäiäkirjasta on käytää ilmi autolla erouonna päiittäin ajettu kilometrimäärä. Autolla ajetuista työajoista on ajopäiäkirjaan merkittää päiittäin seuraaat tiedot:

23 N:o ajon alkamis- ja päättymisajankohta, ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarittaessa ajoreitti, matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä, matkan pituus, ajon tarkoitus ja auton käyttäjä. uhelinetu 5 Työnantajan palkansaajan kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuan puhelinedun raha-aro on 0 euroa kuukaudessa. Edun aro kattaa puheluista aiheutuneet kustannukset Ṫyönantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontoisetuaro on 0 euroa kuukaudessa. Edun aro kattaa puheluista, tekstiiesteistä ja multimediaiesteistä aiheutuneet kustannukset. Käyän aron soeltaminen 6 Sellaisen edun raha-arona, jonka käypä hinta ilmeisesti on tämän päätöksen mukaista raha-aroa alhaisempi tai jota edellä ei ole mainittu, on pidettää sen käypää aroa. oimaantulo 7 Tämä päätös tulee oimaan päiänä tammikuuta 008 ja sitä soelletaan toimitettaessa ennakonpidätystä uonna 008 ja uodelta 008 toimitettaassa erotuksessa. Helsingissä 7 päiänä marraskuuta ääjohtaja Jukka Tammi Ylitarkastaja Tomi eltomäki

24 SDK/SÄHKÖINEN AINOS JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o 3 4, 3 arkkia EDITA RIMA OY, HELSINKI EDITA UBLISHING OY, ÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 487/05 Liite / MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden 05 akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 0 89/0 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 4696 N:o 3 Liite MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 506 N:o 076 Liite MERIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEK- NISEN ASUUELAN LASKUERUSEE JA ERUSEE 53 :n MU- KAISA ASUUNJAKOA AREN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 00 Julkaistu Helsingissä 30 päiänä joulukuuta 00 N:o 303 305 SISÄLLYS N:o Siu 303 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3334 N:o 1188 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2006 toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta N:o 859 86 SISÄLLYS N:o Siu 859 Lakikuntienaltionosuuslainmuuttamisesta... 649 860 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon suunnittelusta ja altionosuudesta

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3632 N:o 662 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa merimieseläkelain

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

TIEDOTE Luontoisedut 2017 RAVINTOETU

TIEDOTE Luontoisedut 2017 RAVINTOETU Luontoisedut 2017 RAVINTOETU Ravintoedun arvo on 6,40 ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään

Lisätiedot

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Liite Vakuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat:

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat: Lähde: www.yrittajat.fi Luontoisedut 2015 Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat: Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa

Lisätiedot

1422/2016. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

1422/2016. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet 2 Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille 2 Liite akuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

94/2012 LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

94/2012 LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 94/ LIIEE MUUOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPEUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN 94/ 3 LIIE VAKUUUSEKNISE SUUEE Näissä perusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan yel:n mukaisen

Lisätiedot

Verohallituksen päätös vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Verohallituksen päätös vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Verohallituksen päätös vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Päätös Dnro 1741/32/2006, 24.11.2006 5076 Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 43/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 2.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

748/2019. Liitteet 1 2. Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

748/2019. Liitteet 1 2. Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Liitteet 2 Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten 2 Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

Lisätiedot

Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Vanhempi versio Antopäivä: 26.11.2012 Diaarinumero: 116/200/2012 Voimassaolo: 1.1.2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päiänä joulukuuta 203 07/203 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

N:o 1249 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

N:o 1249 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 4848 N:o 1249 LEE 1 2 LAKUPEUEE ELÄKEKAOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKAA KUANNUEN JAKOA VAEN N:o 1249 4849 ÄLLYLUEELO LE 1: LAKUPEUEE 1 VAKUUUEKNE UUEE 2 KÄÄN JA PALKKAAN LYVÄ UUEE 2.1 KÄLAKU 2.2 ELÄKKEEN PEUEENA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päiänä joulukuuta 2003 N:o 1077 1079 SISÄLLYS N:o Siu 1077 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3a

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2001

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2001 1 3273/32/2001 VEROHALLITUKSEN PÄÄTÖS vuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2001 Verohallitus on 30 päivänä

Lisätiedot

Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2016 (dnro: 165/200/2015).

Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2016 (dnro: 165/200/2015). Luontoisedut 2016 Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2016 (dnro: 165/200/2015). 1 Kotimaassa ja ulkomailla työnantajalta saadut luontoisedut on arvioitava seuraavien perusteiden mukaan:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 158. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 158. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 3 päiänä maaliskuuta 2006 N:o 158 SSÄLLYS N:o Siu 158 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 2..209. iimeisin perustemuutos on annettu 4.2.208. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 498 N:o 158 LE 1 PERSEMOKSE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN 12 :N MKASA ASNJAKOA AREN N:o 158 499 1 AKSEKNSE SREE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 980. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 980. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 2009 Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta 2009 N:o 980 98 SISÄLLYS N:o Siu 980 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014. 1028/2014 Verohallinnon päätös

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014. 1028/2014 Verohallinnon päätös SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 1028/2014 Verohallinnon päätös vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Annettu

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN LIIEE LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOILLE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 4..009. Viimeisin perustemuutos on annettu 9..008. Perusteen erikoisakioiden merkinnät b n tarkoittaat yel:n mukaisten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta 2008 N:o 1050 1051 SISÄLLYS N:o Siu 1050 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1015/2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 äiänä helmikuuta N:o 5 53 SSÄLLYS N:o Siu 5 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan laskuerusteista

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 44/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 75 N:o 1 LE 1 LAKPEREMOKE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MKAA OMNAA HARJOALLE ELÄKEÄÄÖLLE N:o 1 753 1. AKEKNE REE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön 16.10.1990

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päiänä joulukuuta 202 862/202 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN () LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 9.9.04. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.9.04. () SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 KÄÄN JA PALKKAAN

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LKUPERUEE YÖNEKJÄN ELÄKELN MUK OMN HRJOLLE ELÄKEÄÄÖLLE Kokooma 0..0. iimeisin perustemuutos on annettu 6..009. ÄLLYLUEELO LE : LKUPERUEE YÖNEKJÄN ELÄKELN MUK OMN HRJOLLE ELÄKEÄÄÖLLE KUUUEKNE UUREE

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN (2) LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 25.9.202. Viimeisin perustemuutos on annettu 7.9.202. 2 (2) SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 2 KÄÄN

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (33) LKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKI OIMIN HRJOIILLE ELÄKEÄÄIÖILLE Kokooma 20..202. iimeisin perustemuutos on annettu 2.2.20. 2 (33) IÄLLYLUEELO LKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKI OIMIN HRJOIILLE ELÄKEÄÄIÖILLE

Lisätiedot

N:o 980 LIITE 1 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 980 LIITE 1 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 4970 LIIE MUUOS LSKUPERUSEISIIN ÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKIS OIMIN HRJOIILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 497 LIIE 4.2.4 SUSSUU J ÄDENNSKERROIN S KORKOUOO yel 78 ja 79 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 221. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 221. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus OMEN ÄÄDÖKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päiänä huhtikuuta N:o 221 ÄLLY N:o iu 221 osiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM Julkaistu Helsingissä 28 äiänä maaliskuuta 20 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuerusteista annetun

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 3335 LIIEE 2 MUUOS LSKUPERUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKIS OIMIN HRJOIILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 3336 LIIE 4.2.4 SUSSUU J ÄYDENNYSKERROIN S KORKOUOO yel 78 ja 79 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 95. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 95. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 14 päiänä helmikuuta 2003 N:o 95 97 SISÄLLYS N:o Siu 95 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. tulliasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. tulliasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001 SOME SÄÄÖSKOKOELMA 200 ulkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta 200 :o 404 407 SISÄLLYS :o Siu 404 altioneuoston asetus tulliasetuksen muuttamisesta... 3845 405 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työeläkekassan

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET VUONNA 2014

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET VUONNA 2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MTA LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND LAF Kristel Nybondas JÄSENKIRJE Y/10/2013 30.12.2013 1(8) LUONTOISETUJEN VEROTUSARVOT VUONNA 2014 Verohallinto on antanut päätöksen vuoden

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (32) LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA OIMINAA HARJOIAILLE ELÄKESÄÄIÖILLE Kokooma 4.6.203. iimeisin perustemuutos on annettu 7.2.202. 2 (32) SISÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA

Lisätiedot

Luontoisedut vuonna 2019

Luontoisedut vuonna 2019 Luontoisedut vuonna 2019 Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2019 (linkki). 1 Kotimaassa ja ulkomailla työnantajalta saadut luontoisedut on arvioitava seuraavien perusteiden mukaan: Asuntoetu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN LE PERSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN :N MKASA ASNJAKOA AREN Kokooma 8.3.006. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..006. SSÄLLYSLEELO LE : PERSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN :N M- KASA ASNJAKOA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM Julkaistu Helsingissä 13 päiänä kesäkuuta 2012 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

8, kun 1940 v x , kun 1970 v x , kun1980 v x , kun v x 1990, 9, kun 1950 v x , kun 1960 v x

8, kun 1940 v x , kun 1970 v x , kun1980 v x , kun v x 1990, 9, kun 1950 v x , kun 1960 v x 261/2011 3 LIITE 1 1 VKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan TyEL:n mukaisen eläkeakuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaisesti käyttäen seuraaia erikoisakioiden

Lisätiedot

2 862/2012 Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

2 862/2012 Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 2 862/202 Liitteet 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 862/202 3 Liite VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (9) LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma 9.9.03. iimeisin perustemuutos on annettu 3.9.03. (9) SSÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1249 1250 SSÄLLYS N:o Siu 1249 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN ELÄKEKAAN LAKUPERUTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAITA ELÄKETURAA ARTEN Kokooma 5..208. iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 29..208. Eläkekassat oiat erikseen hakea sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 564 N:o 30 LTTEET 1 MTOS ELÄKEKASSOJEN LASKPERSTESN TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKASTA KSTANNSTEN JAKOA VARTEN Perusteen erikoisakioiden merkinnät ( n ) tarkoittaat TyEL:n mukaisten yleisten laskuerusteiden merkintöjä

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 28.8.2007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 5.3.2007. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET 1 (20) ETERAN TyEL:N MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 25.11.2011. iimeisin perustemuutos on ahistettu 9.12.2010. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

TIEDOTE 5.1.2015. Luontoisedut 2015 RAVINTOETU

TIEDOTE 5.1.2015. Luontoisedut 2015 RAVINTOETU TIEDOTE 5.1.2015 Luontoisedut 2015 RAVINTOETU Ravintoedun arvo on 6,20 ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN ELÄKEKAAN LAKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAIA ELÄKEURAA AREN Kokooma 5.2.207. iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 6.2.207. Eläkekassat oiat erikseen hakea sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:N MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 25.2.2009 Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa

Lisätiedot

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN N:o 38 355 LIITTEET MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN 356 N:o 38 LIITE VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet :o 405 3847 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 168. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus. elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä

SISÄLLYS. N:o 168. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus. elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 6 päiänä maaliskuuta 2002 N:o 168 172 SISÄLLYS N:o Siu 168 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarikelisäaineiden puhtausaatimuksista ja eräistä

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Voimaan 1.1.2007 SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUS- TEET 1. PEUSTEIEN SOVELTAMINEN... 1 2.

Lisätiedot

LIITE Vakuutustekniset suureet

LIITE Vakuutustekniset suureet 3858 :o 406 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2000 N:o 1105 1107 SISÄLLYS N:o Siu 1105 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 25 päiänä maaliskuuta 2003 N:o 237 240 SISÄLLYS N:o Siu 237 Valtioneuoston asetus akuutusoikeudesta... 517 238 Valtioneuoston asetus tuomareiden nimittämisestä

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu YITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PEUSTEET Kokooma 4..008. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 0..007. SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PEUSTEET. PEUSTEIDEN SOVELTAMINEN....

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISET AKUUTUSTEKNISEN ASTUUELAN LASKUEUSTEET JA EUSTEET 53 :n MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Kokooma 8..08 mesmmät kokoomaan ssällytetyt perustemuutokset: Ltteet ja on ahstettu..08

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. kaivoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

SISÄLLYS. N:o Laki. kaivoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2000 N:o 1102 1104 SISÄLLYS N:o Siu 1102 Laki kaioslain muuttamisesta... 2881 1103 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 8/06 Lte MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan uoden 06 akuutusteknsen astuuelan laskennassa ja uodelta 06 tomtettaassa

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET 1 (20) TRAN TyL:N MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Kokooma 20.4.2012. iimeisin perustemuutos on ahistettu 12.12.2011. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat teraa, ellei toisin ole määritelty. Perusteessa

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta N:o 1408 1413 SISÄLLYS N:o Siu 1408 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta 3877 1409

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 15 Virkojen julistaminen haettavaksi

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Kiertokirje nro 15 Virkojen julistaminen haettavaksi POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1989 Nro 15 Kiertokirje nro 15 Virkojen julistaminen haettavaksi Posti- ja telelaitos julistaa haettavaksi seuraavat virat: PTL-Posti Ahvenanmaan postipiirissä

Lisätiedot

Vanhuuseläkevastuun korotuskertoimet vuodelle 2017

Vanhuuseläkevastuun korotuskertoimet vuodelle 2017 Muistio () anhuuseläkeastuun korotuskertoimet uodelle anhuuseläkeastuun korotuskertoimet on laskettu käyttäen Eläketurakeskuksen laskentakaaamuistiossa.. määriteltyjä kaaoja. Kertoimissa on otettu huomioon

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet Muutos lasuperusteisiin työnteijän eläelain muaista toimintaa harjoittaille eläesäätiöille Liite Vauutusteniset suureet Näissä lasuperusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan TyEL:n muaisen

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

855/2017. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

855/2017. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Lasuperustemuutoset eläeassoille työnteijän eläelain muaista ustannusten jaoa arten Liite Vauutusteniset suureet Näissä lasuperusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan TyEL:n muaisen

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 7 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä toukokuuta 7 N:o 59 5 SISÄLLYS N:o Siu 59 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain :n mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot