SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta N:o SISÄLLYS N:o Siu 1408 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta Laki sosiaali- ja tereydenhuollon suunnittelusta ja altionosuudesta annetun lain muuttamisesta Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 ja 15 :n äliaikaisesta muuttamisesta altioneuoston asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3a :n 2 ja 3 momentin mukaista astuunjakoa arten annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen muuttamisesta N:o 1408 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päiänä joulukuuta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja tereydenhuollon asiakasmaksuista 3 päiänä elokuuta 1992 annetun lain (734/1992) 5 :n 1 kohta ja 6 a :n 1 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne oat 5 :n 1 kohta laissa 976/1998 ja 6 a :n 1 ja 4 momentti laissa 1222/2000, seuraaasti: 5 Maksuttomat tereyspalelut ereydenhuollon paleluista oat maksuttomia: 1) kansantereyslain (66/1972) 14 :n 1 momentin 1 6 ja 9 kohdassa sekä 14 a :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut palelut ja hoitoon kuuluat aineet lukuun ottamatta 18 uotta täyttäneiden aosairaanhoidon lääkäripalelujen käyttöä, kotisairaanhoitoa, laitoshoitona annettua kuntoutusta, yksilökohtaista fysioterapiaa, sairaankuljetusta, ylläpitoa, lääkärin ja hammaslääkärin antamia todistuksia ja lausuntoja, jotka eiät liity potilaan hoitoon, sekä 18 uotta täyttäneelle annettua hampaiden tutkimusta ja hoitoa sekä yksityislääkärin lähetteellä tereyskeskuksessa tehtäiä laboratorio- ja kuantamistutkimuksia; 6a Maksukatto Kohtuuttoman korkeaksi nousean maksurasituksen estämiseksi on asiakasmaksuista palelujen käyttäjälle kalenteriuoden aikana aiheutuilla kustannuksilla 590 euron enimmäismäärä (maksukatto). Maksukaton ylitty- HE 187/ StM 47/ E 211/

2 3878 N:o 1408 misen jälkeen oat maksukattoon sisältyät palelut maksuttomia asianomaisen kalenteriuoden loppuun. Laitoshoidosta oidaan kuitenkin periä maksu palelun käyttäjän ylläpidosta maksukaton ylittymisen jälkeenkin. Ylläpitomaksun suuruus säädetään altioneuoston asetuksella. Jos palelun käyttäjä on kalenteriuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyistä paleluista maksuja enemmän kuin 590 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Mikäli aatimusta liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta ei ole tehty 590 euron rajan ylittymistä seuraaan kalenteriuoden aikana, menettää palelun käyttäjä oikeutensa palautukseen. Jos maksun sisältyminen maksukattoon seliää iranomaisen tai akuutusyhtiön päätöksen taikka muutoksenhaun uoksi asta maksukaton seurantauoden jälkeen, tulee aatimus liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta tehdä uoden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tai muutoksenhaun johdosta annettu päätös on tullut lainoimaiseksi. ämä laki tulee oimaan 1 päiänä tammikuuta Ennen lain oimaantuloa oidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 21 päiänä joulukuuta asaallan Presidentti ARJA HALONEN Peruspaleluministeri Osmo Soininaara

3 3879 N:o 1409 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon suunnittelusta ja altionosuudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päiänä joulukuuta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja tereydenhuollon suunnittelusta ja altionosuudesta 3 päiänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 18 :n 1 ja 2 momentti, 26, 29 :n 3 momentti sekä 45 a ja 45 b, sellaisina kuin ne oat, 18 :n 1 ja 2 momentti sekä 29 :n 3 momentti laissa 1150/1996, 26 laissa 1114/1998, 45 a laissa 1414/1997 ja 45 b laissa 1145/2000, seuraaasti: 18 Kustannustenjaon säilyttäminen Kunnallisen sosiaali- ja tereydenhuollon kustannukset jakautuat kuntien ja altion kesken siten, että kuntien osuus tämän lain mukaan määräytyistä kustannuksista on 74,7 prosenttia ja altion osuus 25,3 prosenttia. Jos uotuinen kustannustason muutos on kuntien altionosuuslain 3 :n 2 kohdan perusteella päätetty joinakin uosina ottaa huomioon ähemmästä kuin täydestä määrästä, otetaan tämä huomioon altion ja kuntien älisessä kustannustenjaossa siten, että altion osuus pienenee asianomaisten uosien alennettua kustannustason tarkistusta astaaasti. Kustannustenjaossa otetaan huomioon erityislakien mukaisten toimintojen järjestämisestä aiheutuat käyttökustannukset ja käyttökustannusten altionosuus. Käyttökustannuksiin ei sisälly perustamishankkeiden kustannuksia, aronlisäeron osuutta, laskennallisia korkoja ja poistoa, lainanhoitokustannuksia eikä muita astaaia eriä. 26 Perustamishankkeiden altionosuus Perustamishankkeisiin suoritetaan altionosuutta enintään lääninhallituksen ahistamiin kustannuksiin. Kustannuksiin ei sisälly aronlisäeron osuutta. Jos suuren hankkeen toteutuneet kustannukset alittaat oimaarapäätöksessä hyäksytyt ja lääninhallituksen ahistamat kustannukset tai pienten hankkeiden yhteenlasketut kustannukset alittaat lääninhallituksen ahistaman kustannusten enimmäismäärän, suoritetaan altionosuus toteutuneisiin kustannuksiin. altionosuutta ei kuitenkaan suoriteta oimaarapäätöksessä hyäksytyn määrän alittaiin perustamishankkeisiin, ellei kysymyksessä ole 21 :n 2 momentissa tarkoitettu perustamishanke. 29 altionosuusselitys ja -päätös Jos lopullinen altionosuus soellettaien HE 152/ StM 43/ E 192/

4 3880 N:o 1409 laskentaperusteiden mukaan poikkeaa ähemmän kuin 200 euroa 28 :n mukaisesti maksetun altionosuuden määrästä, ei erotusta makseta eikä peritä takaisin. 45a Kunnan omarahoitusosuuden korottaminen Edellä 17 :ssä säädettyä kunnan omarahoitusosuutta asukasta kohden korotetaan seuraaasti: 1) asumistuen ja muiden ensisijaisten etuuksien yhteensoittamisen johdosta omarahoitusosuutta korotetaan 7,74 eurolla uonna 1998 ja 17,16 eurolla uodesta 1999; sekä 2) asumistuessa hyäksyttäien enimmäisasumismenojen sekä työmarkkinatuen lapsikorotuksen tason korottamiseen liittyän toimeentulotukimenojen ähenemisen johdosta omarahoitusosuutta korotetaan 0,65 eurolla uodesta Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetussa laissa (1230/) tarkoitettujen osaamiskeskusten toimintaan myönnetyn altionaustuksen kokonaismäärä ähentää astaaalla summalla tämän lain 10 :n mukaan määräytyää käyttökustannusten altionosuutta. ähennys toteutetaan korottamalla kunnan omarahoitusosuutta uodesta Omarahoitusosuuden korotus otetaan edellä säädetyn suuruisena huomioon myöhemmässä altion ja kuntien älisen kustannustenjaon tarkistuksessa. 45b altion ja kuntien älisen kustannustenjaon tarkistus uonna 2000 Sen estämättä, mitä 18 :n 3 momentissa säädetään, uoden 2000 kustannustenjaon tarkistus toteutetaan siten, että uosien ja 2002 altionosuuksiin sisällytetään kumpaankin puolet kustannustenjaon tarkistuksen määrästä. ämä laki tulee oimaan 1 päiänä tammikuuta Helsingissä 21 päiänä joulukuuta asaallan Presidentti ARJA HALONEN Peruspaleluministeri Osmo Soininaara

5 3881 N:o 1410 Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 ja 15 :n äliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päiänä joulukuuta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan äliaikaisesti toimeentulotuesta 30 päiänä joulukuuta 1997 annetun lain (1412/1997) 11 :n 2 momentin 3 kohta sekä lisätään 15 :ään äliaikaisesti uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi seuraaasti: 11 Huomioon otettaat tulot uloina ei kuitenkaan oteta huomioon: 3) ähintään 20:tä prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 100 euroa kuukaudessa; 15 oimeentulotuen määräytymisaika Sellainen ansiotulo, joka ei ole ollut tiedossa toimeentulotuesta päätettäessä, oidaan ottaa jälkikäteen tulona huomioon, jos toimeentulotukea haetaan päätöstä seuraaien kahden ensimmäisen kalenterikuukauden aikana, jollei sitä oida pitää kohtuuttomana. ukea myönnettäessä on tuen hakijalle ilmoitettaa mahdollisuudesta ottaa kyseessä olea tulo huomioon taannehtiasti. ämä laki tulee oimaan 1 päiänä huhtikuuta 2002 ja on oimassa 31 päiään maaliskuuta Ennen tämän lain oimaantuloa oidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 21 päiänä joulukuuta asaallan Presidentti ARJA HALONEN HE 155/ StM 41/ E 189/ Peruspaleluministeri Osmo Soininaara

6 3882 N:o 1411 altioneuoston asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta Annettu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta altioneuoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja tereysministeriön esittelystä, säädetään sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta 13 päiänä joulukuuta annetun lain (1230/) 1 :n 1 momentin, 5 :n 3 momentin ja 6 :n 4 momentin nojalla: 1 Osaamiskeskusten toimialueet Sosiaalialan osaamiskeskukset ja niiden toimialueet oat seuraaat: 1) Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, joka käsittää Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maakuntien alueen; 2) arsinais-suomen sosiaalialan osaamiskeskus, joka käsittää arsinais-suomen maakunnan alueen; 3) Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, joka käsittää Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakuntien alueen; 4) Häme-Satakunnan sosiaalialan osaamiskeskus, joka käsittää Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan maakuntien alueen; 5) Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, joka käsittää Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueen; 6) Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, joka käsittää Keski-Suomen maakunnan alueen; 7) Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, joka käsittää Etelä-Saon, Pohjois-Saon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakuntien alueen sekä 8) Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, joka käsittää Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien alueen. Edellä 1 momentissa mainittujen osaamiskeskusten ohella toimii ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Det finlandssenska kompetenscentret inom det sociala området, jonka toimialue käsittää koko maan. 2 Osaamiskeskustoiminnan neuottelukunnan tehtäät ja kokoonpano Osaamiskeskustoiminnan neuottelukunta hoitaa sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain (1230/) 5 :ssä säädettyjen tehtäien lisäksi ne tehtäät, jotka määrätään erikseen altioneuoston tekemässä neuottelukunnan asettamispäätöksessä. Neuottelukuntaan kuuluu kunkin 1 :ssä mainitun osaamiskeskuksen edustajan lisäksi sosiaali- ja tereysministeriön, opetusministeriön, sosiaali- ja tereysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen, Suomen Kuntaliiton ja sosiaalialan altakunnallisten järjestöjen edustaja. Lisäksi neuottelukunnassa oat edustettuna sosiaalialan oppilaitokset ja lääninhallitukset. Neuottelukunta asetetaan neljäksi kalenteriuodeksi kerrallaan. Neuottelukunnan jä-

7 N:o senet ja arajäsenet nimetään 2 momentissa mainittujen tahojen esitysten pohjalta. Asettamispäätöksessä määrätään samalla yksi jäsenistä puheenjohtajaksi ja yksi arapuheenjohtajaksi. 3 altionaustuksen määräytymisperusteet Suomenkielisten osaamiskeskusten altionaustus jaetaan kunkin osaamiskeskuksen toimialueen asukasluun ja pinta-alan perusteella. Näiden määräytymisperusteiden mukaan maksetaan se osuus altionaustuksen kokonaismäärästä, josta on ensin ähennetty 2 momentissa tarkoitetun ruotsinkielisen sosiaalialan osaamiskeskuksen altionaustuksen sekä 4 :ssä tarkoitetun erityisen altionaustuksen määrä. Määräytymisperusteiden keskinäinen painoaro määräytyy siten, että altionaustuksesta maksetaan asukasluun perusteella 80 prosenttia ja pinta-alan perusteella 20 prosenttia. Ruotsinkieliselle sosiaalialan osaamiskeskukselle maksetaan altionaustuksen kokonaismäärästä osuus, joka astaa ruotsinkielisen äestön osuutta koko maan äestöstä. 4 Erityisen altionaustuksen perusteet Erityisenä altionaustuksena maksetaan: 1) 0,75 prosenttia altionaustuksen kokonaismäärästä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskukselle pohjoismaisten yhteistyöerkostojen luomiseksi kaikkien osaamiskeskusten käyttöön sekä 2) 1,5 prosenttia altionaustuksen kokonaismäärästä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselle saamenkielisen äestön palelutarpeiden huomioon ottamiseksi tarpeellisiin tehtäiin. Sosiaali- ja tereysministeriö ja 1 momentissa säädetyt osaamiskeskukset sopiat keskenään tarkemmin altionaustuksen käytöstä. 5 altionaustuksen maksaminen Sosiaali- ja tereysministeriö maksaa kunkin osaamiskeskuksen altionaustuksen osaamiskeskusta edustaalle oikeushenkilölle kuukausittain yhtä suurina erinä iimeistään kunkin kuukauden 11 päiänä. 6 oimaantulo ämä asetus tulee oimaan 1 päiänä tammikuuta Ennen asetuksen oimaantuloa oidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin. Helsingissä 20 päiänä joulukuuta Peruspaleluministeri Osmo Soininaara Hallitusneuos Jouko Narikka

8 3884 N:o 1412 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta Sosiaali- ja tereysministerin päätöksen mukaisesti muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista 13 päiänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen (1103/2000) liitteen 1 1 kohta ja liitteen 2 6 ja 7 kohta, sellaisina kuin niistä oat liitteen 2 6 ja 7 kohta asetuksessa 254/, sekä lisätään liitteeseen 1 uusi 10 kohta seuraaasti: oimaantulo ämä asetus tulee oimaan 31 päiänä joulukuuta ja sitä soelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön uodelta tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa. Helsingissä 20 päiänä joulukuuta Sosiaali- ja tereysministeri Maija Perho Matemaatikko Pirjo Moilanen

9 N:o LIIE 1 LASKUPERUSEMUUOKSE YÖNEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISA OIMINAA HARJOIAILLE ELÄKESÄÄIÖILLE /193

10 3886 N:o AKUUUSEKNISE SUUREE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskuperusteiden ja niihin ahistettujen muutosten mukaiset. ällöin käytetään seuraaia erikoisakioiden aroja: Laskuperustekorko (b1) = 0, (b1) = 0,0525 Kuoleuus - miesten anhuuseläke, yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke 6, kun x , kun 1940 x 1950 (b2) 8, kun 1950 x , kun 1960 x , kun x naisten anhuuseläke, yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke 13, 14, (b2) 15, 16, 17, kun x kun 1940 kun 1950 kun 1960 kun x 1940 x x x missä -x on työntekijän syntymäuosi

11 N:o yökyyttömyys (b3) = 1 (b4) = 1 (b5) = 1 (b6) = 1 (b7) = 1 (b8) = 1 Rahanaron muuttuuus (b15) = 0, (b15) = 0,0225 Rahastokorko i 0 = (b1) - (b15) 10 POIKKEUSSÄÄNNÖKSE Poikkeussäännös kohtaan 3 Rahastoitu anhuuseläke: Jos eläkeikä muuttuu ennen tai jos työntekijä siirtyy arhennetulle tai lykätylle anhuuseläkkeelle ennen , kaaoja (6) - (8) soelletaan niin, että akuutustekniset suureet oat kuoleuusperusteiden osalta oimassa oleien perusteiden mukaiset. Kohtien tilinpäätössuureissa soelletaan yhdenmukaisesti joko tai oimassa oleia kuoleuusperusteita.

12 3888 N:o 1412 Poikkeussäännös kohtaan 4.1 astaisten eläkkeiden eläkeastuu: ilinpäätöksessä suure tai suure oidaan laskea niin, että akuutustekniset suureet oat kuoleuusperusteiden osalta oimassa oleien perusteiden mukaiset. Poikkeussäännös kohtaan Alkaneiden anhuuseläkkeiden eläkeastuu: A ilinpäätöksessä suure oidaan laskea niin, että akuutustekniset suureet oat kuoleuusperusteiden osalta oimassa oleien perusteiden mukaiset. Poikkeussäännös kohtaan Alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu: ilinpäätöksessä suure 1 I oidaan laskea niin, että akuutustekniset suureet oat kuoleuusperusteiden osalta oimassa oleien perusteiden mukaiset. Poikkeussäännös kohtaan Alkaneiden työttömyyseläkkeiden eläkeastuu: ilinpäätöksessä suure 1 U oidaan laskea niin, että akuutustekniset suureet oat kuoleuusperusteiden osalta oimassa oleien perusteiden mukaiset. Poikkeussäännös kohtaan asausastuu: asausastuu hetkellä lasketaan poikkeuksellisesti kaaalla:

13 N:o = (1 + (b1))(1 - q a ) (1 + (b1) ) 0,5 [(1 - q a ) P - q b P ] ( ) - A A + R )( ) - 1 I 1 I (i A (i )( ) 1 U 1 U, jossa (i ), (i )( ), R ( ), )( A, A, I 1 ) ja U ) astaaat suureita ), (i ), 1 ( ( A R,,, 1 I ja 1 U (i A, kuitenkin niin, että akuutustekniset suureet oat kuoleuusperusteiden osalta oimassa oleien perusteiden mukaiset. ilinpäätöksessä tasausastuu oimassa olean perusteen mukaisesti. oidaan laskea Poikkeussäännös kohtaan 5.3 uosimaksun tasausosa: Suure P lasketaan niin, että akuutustekniset suureet oat kuoleuusperusteiden osalta oimassa oleien perusteiden mukaiset. Poikkeussäännös kohtaan 5.4 asausosista muodostunut rahasto: asausosista muodostunut rahasto hetkellä lasketaan poikkeuksellisesti kaaalla:

14 3890 N:o 1412 = (1 + (b1))(1 - q a ) (1 + (b1) ) 0,5 [(1 - q a ) P - q b P ] + R ( ) - (i )( ) - A (i )( ) A A 1 I 1 I 1 U 1 U jossa (i ), (i )( ), R ( ), )( A, A, I 1 ) ja U ) astaaat suureita ), (i ), 1 ( ( A R,,, 1 I ja 1 U (i A, kuitenkin niin, että akuutustekniset suureet oat kuoleuusperusteiden osalta oimassa oleien perusteiden mukaiset., Poikkeussäännös kohtaan 5.5 Eläkeiän alentaminen: yösuhdekohtaista kertamaksua astaaan tasausosan kaaaan (41) sisältyä K suure P lasketaan niin, että akuutustekniset suureet oat kuoleuusperusteiden osalta oimassa oleien perusteiden mukaiset. Poikkeussäännös kohtaan 7 apaakirjan muuntaminen: Jos työsuhde päättyy ennen , kaaaa (43) soelletaan niin, että akuutustekniset suureet oat kuoleuusperusteiden osalta oimassa oleien perusteiden mukaiset.

15 N:o LIIE 2 6. Rahastoitua anhuuseläkettä koskea kerroin i = 0,0327 kun = 7. Alkaneen työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden astuun ja uosimaksun tasausosan laskemiseen liittyiä kertoimia I k 1 = 0,75 (kaaat (14) ja (15)) I k 2 = 0,15 (kaaat (14) ja (15)) U k 1 = 1,00 (kaaat (18) ja (19)) U k 2 = 0,70 (kaaat (18) ja (19)) U k 3 = 0,50 (kaaat (18) ja (19)) U k 4 = 0,30 (kaaat (18) ja (19)) i x = 0,90 (kaaa (15)) u x = 1,00 (kaaa (19)) M p = 0,0006 (kaaa (38)) H p = 0,00707 (kaaat (38) ja (41)) P y = 0,217 (kaaa (38)) s u 2000 = 0,146 (kaaa (21)) s u = 0,150 (kaaa (21)) u = 0,0400 (kaaa (44)) q = 0,0122 (kaaa (44))

16 3892 N:o 1413 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a :n 2 ja 3 momentin mukaista astuunjakoa arten annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päiänä joulukuuta Sosiaali- ja tereysministerin päätöksen mukaisesti muutetaan merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a :n 2 ja 3 momentin mukaista astuunjakoa arten 21 päiänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja tereysministeriön asetuksen (1176/2000) liitteen 1 kohta 3, 4.2, 6, 7 ja 10 sekä liite 2 seuraaasti: oimaantulo ämä asetus tulee oimaan 31 päiänä joulukuuta ja sitä soelletaan ensimmäisen kerran uodelta toimitettaassa astuunjaossa. Helsingissä 21 päiänä joulukuuta Sosiaali- ja tereysministeri Maija Perho Ylitarkastaja arja Härkönen

17 N:o Liite 1 1 PERUSEE MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENIN MUKAISA ASUUNJAKOA AREN 3 Rahastoitu anhuuseläke Jos eläkeikä muuttuu ennen tai jos työntekijä siirtyy arhennetulle tai lykätylle anhuuseläkkeelle ennen , kaaoja (3) - (5) soelletaan niin, että akuutustekniset suureet oat kuoleuusperusteiden osalta oimassa oleien perusteiden mukaiset. 4.2 Alkaneiden anhuus-, työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden eläkeastuu Osa 2 U lasketaan muita työttömyyseläkkeitä arten työntekijäin osalta. (13) 2 U = c k c ( 3) k t S + c ( 1) k uw t uw 3 S -3 c ( 4) k t uw 1 S -1 t uw 4 + c ( 2) k S -4, t uw 2 S -2 missä c, c ( 1), c ( 2), c ( 3), c ( 4) ja uw k oat liitteessä 2 esitettyjä kertoimia. oisessa summalausekkeessa kertoimille k uw käytetään uodelle - 1 annettuja aroja, kolmannessa summalausekkeessa uodelle -2 annettuja aroja, neljännessä summalausekkeessa uodelle -3 annettuja aroja ja iimeisessä summalausekkeessa uodelle -4 annettuja aroja. 6 uosimaksun tasausosa uosimaksun tasausosa P lasketaan kaaalla (18 ) 1 2 (18 ) P P P P mk, /193

18 3894 N:o 1413 Liite 1 2 missä mk on uoden 2000 astuuajauksen selittelystä aiheutua korjaustekijä asausosista muodostunut rahasto asausosista muodostunut rahasto poikkeuksellisesti kaaalla: hetkellä lasketaan = (1 + (b1))(1 - q a ) (1 + (b1) ) 0,5 [(1 - q a ) P - q b P ] + R ( ) - (i )( ) - A (i )( ) A A 1 I 1 I 1 U 1 U jossa (i ), (i )( ), R ( ), )( A, A, 1 I, ( ) ja U A ) astaaat suureita ), (i ),,,, 1 ja ( 1 U (i A R, kuitenkin niin, että akuutustekniset suureet oat kuoleuusperusteiden osalta oimassa oleien perusteiden mukaiset. 1 I apaakirjan muuntaminen: Jos työsuhde päättyy ennen , kaaaa (23) soelletaan niin, että akuutustekniset suureet oat kuoleuusperusteiden osalta oimassa oleien perusteiden mukaiset.

19 N:o Liite 2 1 PERUSEKEROIME 1. akuutusteknisten suureiden erikoisakiot Laskuperustekorko (b1) = 0, (b1) = 0,0525 Kuoleuus - miesten anhuuseläke, yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke 6, kun x , kun 1940 x 1950 (b2) 8, kun 1950 x , kun 1960 x , kun x naisten anhuuseläke, yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke 13, kun x 14, kun 1940 (b2) 15, kun , kun , kun x 1940 x x x missä -x on työntekijän syntymäuosi

20 3896 N:o 1413 Liite 2 2 yökyyttömyys (b3) = 1 (b4) = 1 (b5) = 1 (b6) = 1 (b7) = 1 (b8) = 1 Rahanaron muuttuuus (b15) = 0, (b15) = 0,0225 Rahastokorko i 0 = 0,03

21 N:o Liite akuutusteknisiin suureisiin liittyät kertoimet Kerroin k määritellään kaaasta 1 ' k (21,7 k w ) 21,7 Kertoimien k, k, k ja iw uw w ' k w lukuarot oat seuraaat: Eläkeikä w k iw k uw k w k w 55 1, , , , , ,51 0,00 1,316 1, ,58 0,16 1,238 1, ,67 0,34 1,168 1, ,77 0,54 1,106 0, ,88 0,77 1,050 0, ,00 1,00 1,000 0,00 Laskettaessa kertoimen k w aroa kuukauden tarkkuudella käytetään suoraiiaista äliarolaskumenettelyä ja kertoimien aro pyöristetään kolmen desimaalin tarkkuuteen.

22 3898 N:o 1413 Liite 2 4 Kertoimien b, b ( 1), c, c ( 1),c ( 2), c ( 3), c ( 4), P, P, P, P, y I U M H p ja i arot b = 0,0135 b ( 1) = 0,0030 c = 0,0120 c ( 1) = 0,0120 c ( 2) = 0,0056 c ( 3) = 0,0035 c ( 4) = 0,0018 I P = 0,018 U P = 0,012 M P = 0,0006 H P = 0,00707 p y = 0,217 i = 0,0327 kun =

23 N:o Liite 2 5 s 100u x s 100u x x Miehet Naiset X Miehet Naiset ,65 14, ,95 9, ,64 14, ,75 8, ,61 14, ,95 4, ,58 14, ,15 6, ,80 14, ,55 8, ,86 14, ,65 12, ,02 14, ,65 15, ,03 14, ,65 19, ,08 14, ,65 23, ,13 14, ,65 25, ,18 14, ,24 14, ,28 14, ,33 14, ,46 14, ,49 14, ,52 14, ,54 14, ,56 14, ,57 14, ,60 14, ,59 14, ,59 14, ,56 14, ,67 14, ,74 14, ,75 14, ,83 14, ,26 15, ,69 15, ,16 15, ,53 16, ,75 16, ,91 16, ,23 16, ,49 17, ,31 10, ,15 12,15

24 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o , 3 arkkia EDIA OYJ, HELSINKI PÄÄOIMIAJA JARI LINHALA ISSN

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 498 N:o 158 LE 1 PERSEMOKSE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN 12 :N MKASA ASNJAKOA AREN N:o 158 499 1 AKSEKNSE SREE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 75 N:o 1 LE 1 LAKPEREMOKE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MKAA OMNAA HARJOALLE ELÄKEÄÄÖLLE N:o 1 753 1. AKEKNE REE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön 16.10.1990

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päiänä joulukuuta 202 862/202 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta 2008 N:o 1050 1051 SISÄLLYS N:o Siu 1050 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3334 N:o 1188 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2006 toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 25 päiänä maaliskuuta 2003 N:o 237 240 SISÄLLYS N:o Siu 237 Valtioneuoston asetus akuutusoikeudesta... 517 238 Valtioneuoston asetus tuomareiden nimittämisestä

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3632 N:o 662 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa merimieseläkelain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 äiänä helmikuuta N:o 5 53 SSÄLLYS N:o Siu 5 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan laskuerusteista

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Liite Vakuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 2.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (32) LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA OIMINAA HARJOIAILLE ELÄKESÄÄIÖILLE Kokooma 4.6.203. iimeisin perustemuutos on annettu 7.2.202. 2 (32) SISÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta N:o 859 86 SISÄLLYS N:o Siu 859 Lakikuntienaltionosuuslainmuuttamisesta... 649 860 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon suunnittelusta ja altionosuudesta

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 44/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 43/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 0 89/0 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 4696 N:o 3 Liite MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 506 N:o 076 Liite MERIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEK- NISEN ASUUELAN LASKUERUSEE JA ERUSEE 53 :n MU- KAISA ASUUNJAKOA AREN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 00 Julkaistu Helsingissä 30 päiänä joulukuuta 00 N:o 303 305 SISÄLLYS N:o Siu 303 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (9) LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma 9.9.03. iimeisin perustemuutos on annettu 3.9.03. (9) SSÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE

Lisätiedot

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN N:o 38 355 LIITTEET MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN 356 N:o 38 LIITE VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

LIITE Vakuutustekniset suureet

LIITE Vakuutustekniset suureet 3858 :o 406 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 28.8.2007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 5.3.2007. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet :o 405 3847 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN () LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 9.9.04. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.9.04. () SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 KÄÄN JA PALKKAAN

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006 Viimeisin perustemuutos ahistettu 6.4.2005. ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 7 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä toukokuuta 7 N:o 59 5 SISÄLLYS N:o Siu 59 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain :n mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Voimaan 1.1.2007 SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUS- TEET 1. PEUSTEIEN SOVELTAMINEN... 1 2.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päiänä joulukuuta N:o 3 4 SISÄLLYS N:o Siu 3 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 222. Laki

SISÄLLYS. N:o 222. Laki SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päiänä huhtikuuta N:o 222 230 SISÄLLYS N:o Siu 222 Laki astauoroisen tunnustamisen periaatteen soeltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeiin päätöksiin

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 144/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v 2.6.2016 Liite 1 1(9) PERUSEE ALION AROISA SUORIEAASA ELÄEEN ORAAMISESA ALLE OLMIUOIAAN LAPSEN OIDON AI OPISELUN AJALA 1 Soeltamisala Näiden perusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAAMSESTA ALLE KOLMEVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA STM on aistanut 16.12.2010 iimeisimmät muutokset erusteisiin altion aroista suoritettaasta eläkkeen

Lisätiedot

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet Muutos lasuperusteisiin työnteijän eläelain muaista toimintaa harjoittaille eläesäätiöille Liite Vauutusteniset suureet Näissä lasuperusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan TyEL:n muaisen

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015).

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015). Kustannustenjakoperusteet 2015 (Kokonaisperuste ahistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös ahistettu 31.8.2015). KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PRUSTIDN SOVLTAMINN... 8 Soeltamisala...

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

neljännes maksetaan jo vuonna 2002.

neljännes maksetaan jo vuonna 2002. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta

Lisätiedot

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3 SOPIMUS Sopimus iimeisen laitoksen periaatteesta johtuan eläkeselittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkeakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurakeskuksen kesken 2

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013.

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013. Kustannustenjakoperusteet 204 Vahistettu 25..203. 8..203 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 516. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 56 520 SISÄLLYS N:o Sivu 56 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011.

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011. Kustannustenjakoperusteet 202 Vahistettu 23.2.20. 2..20 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkeakuutuksen erityisperusteet 206 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 218. Valtioneuvoston asetus. huumausainetestien tekemisestä. Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 218. Valtioneuvoston asetus. huumausainetestien tekemisestä. Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005 SUOMN SÄÄDÖSKOKOLM 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päiänä huhtikuuta 2005 N:o 218 220 SISÄLLYS N:o Siu 218 Valtioneuoston asetus huumausainetestien tekemisestä... 735 219 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA 17.8.2011 1(4) PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAESTA ALLE KOLMVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA 1 Soeltamisala 2 Korko 3 Valtion uosittainen koraus äiden erusteiden mukaisesti määrätään

Lisätiedot

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu TYEL 28 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 3.2.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006.

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006. MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2006. 1 (3) MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN (MYEL) VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 PERUSTEDEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1039. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 1039. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 10 päiänä joulukuuta 2002 N:o 1039 1049 SISÄLLYS N:o Siu 1039 Tasaallan presidentin asetus Venäjän kanssa tuloeroja koskean kaksinkertaisen erotuksen älttämiseksi

Lisätiedot

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007.

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007. TYEL 27 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.28. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 2.2.27. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007.

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2007. MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2007. 1 (3) MAATALOUYRTTÄJÄN ELÄKELAN MUKAEN VAKUUTUKEN PERUTEET 1 PERUTEDEN OVELTAMNEN Näitä perusteita soelletaan

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 26.9.2013 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2013: TyEL-MEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2013... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA .9.20 1(4) PERUSTEET VALTON VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMSESTA ALLE KOLMVUOTAAN LAPSEN ODON TA OPSKELUN AJALTA 1 Soeltamisala Näiden erusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

(4) PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMIVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA 6.2.2015 1(4) PERUSTEET VALTON VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMSESTA ALLE KOLMVUOTAAN LAPSEN ODON TA OPSKELUN AJALTA 1 Soeltamisala Näiden erusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 (5) MAATALOSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MKAISEN VAKTKSEN PERSTEET 1 PERSTEIDEN SOVELTAMINEN Näitä perusteita soelletaan 1.1. lähtien maatalousrittäjän eläkelain (1280/2006, MYEL) mukaisiin akuutuksiin. 2 VAKTSMAKS

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2002 N:o 755 761 SISÄLLYS N:o Sivu 755 kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta... 3727 756 perhe-eläkeasetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki. tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 748. Laki. tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2003 N:o 748 755 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a :n muuttamisesta... 2911 749 Tasavallan presidentin asetus

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 8/06 Lte MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan uoden 06 akuutusteknsen astuuelan laskennassa ja uodelta 06 tomtettaassa

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN Kokonaisperuste, vahvistettu

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN Kokonaisperuste, vahvistettu ELÄKEKAAN LAKPEREE YÖNEKJÄN ELÄKELAN KAA ELÄKERVAA VAREN Kokonasperuste ahstettu 29.6.2007. ELÄKEKAAN LAKPEREE YÖNEKJÄN ELÄKELAN KAA ELÄKERVAA VAREN ÄLLYLEELO PEREDEN OVELAALE... 2 VAKEKNE REE... 3 VAVELKA...

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 15.1.2014. Voimassa 1.1.2014 alkaen.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 15.1.2014. Voimassa 1.1.2014 alkaen. YRIÄJIN LÄKLAIN MUKAISN LISÄLÄKVAKUUUKSN PRUS Kokonaisperuste ahistettu 15.1.. Voimassa 1.1. alkaen. SISÄLÖ Voimaantulo... 1 Poikkeussäännös kohtaan 3.1... 1 1. PRUSIDN SOVLAMINN... 2 2. VAKUUUJN UUKSIN

Lisätiedot

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää-

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää- HE 155/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien lain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1015/2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 232. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 232. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2003 N:o 232 236 SISÄLLYS N:o Sivu 232 Tasavallan presidentin asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000 N:o 298 308 SISÄLLYS N:o Sivu 298 Laki rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta... 795 299 Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

1992 vp - HE 291 ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ

1992 vp - HE 291 ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 992 vp - HE 29 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 :n ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 843. Valtioneuvoston asetus. yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 843. Valtioneuvoston asetus. yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2001 N:o 843 847 SISÄLLYS N:o Sivu 843 Valtioneuvoston asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 663 669 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 906. Asetus. puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 906. Asetus. puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1997 N:o 906 912 SISÄLLYS N:o Sivu 906 Asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta... 3579 907

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 613. Valtioneuvoston asetus. kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista

SISÄLLYS. N:o 613. Valtioneuvoston asetus. kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 613 617 SISÄLLYS N:o Sivu 613 Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot