ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu"

Transkriptio

1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos ahistettu

2 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET SISÄLLYS: 1 PERUSTEIDEN SOLVELTAMISALUE 1 2 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 1 3 IKÄLASKU 3 4 ETUJEN MÄÄRITTELY VUOSIMAKSUN PERUSTEENA OLEVA TAVOITE-ELÄKE RAHASTOITU ELÄKE ANSAITTU ELÄKE TASAUSELÄKE 9 5 LISÄELÄKETURVAN PERUSTEENA OLEVA PALKKA LASKENNALLINEN ELÄKEPALKKA ELÄKKEEN PERUSTEENA OLEVA PALKKA 10 6 VUOSIMAKSU KERTAMAKSU RAHASTOIDUN ELÄKKEEN LISÄYKSESTÄ VASTUUVAARAMAKSU Työkyyttömyyseläkkeen astuuaaramaksu Työttömyyseläkkeen astuuaaramaksu Perhe-eläkkeen astuuaaramaksu Hautausaustuksen astuuaaramaksu MAKSUVAPAUTUSMAKSU TASAUSOSA HOITOKUSTANNUSOSA 16

3 6.6 ETK:N KUSTANNUSOSA 17 7 VAPAAKIRJA 17 8 MAKSETTAVA ELÄKE JA ELÄKESÄÄTIÖN VASTUULLA OLEVA OSA ELÄKETAPAHTUMAN SATTUMISAJANKOHDALLE LASKETTU MAKSETTAVA ELÄKE ELÄKESÄÄTIÖN VASTUULLA OLEVA ELÄKE Vapaakirjan perusteella maksettaa eläke Muun kuin apaakirjan perusteella maksettaa eläke 20 9 ELÄKEVASTUU YLEISTÄ VASTAISTEN ELÄKKEIDEN ELÄKEVASTUU Vastaisten anhuuseläkkeiden eläkeastuu Vastaisten työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu Vastaisten perhe-eläkkeiden eläkeastuu Hautausaustusten astuu ALKANEIDEN ELÄKKEIDEN ELÄKEVASTUU Alkaneiden anhuuseläkkeiden eläkeastuu Alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu Alkaneiden perhe-eläkkeiden eläkeastuu VASTAISTEN ELÄKKEIDEN ELÄKEVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ VAIHTOEHTO I VAIHTOEHTO II ALKANEIDEN ELÄKKEIDEN ELÄKEVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ 33

4 11.1 VAIHTOEHTO I VAIHTOEHTO II VASTUUNJAKOSUURE bl B VASTUUNSIIRTO YHTEISELÄKESÄÄTIÖ KERTASUORITUS ELÄKKEEN SIJASTA 36 LIITE 1: LASKUKAAVAT LIITE 2: ERÄIDEN KERTOIMIEN ARVOT VUONNA

5 1 PERUSTEIDEN SOLVELTAMISALUE (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) 1 Työntekijäin eläkelain (TEL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden tai useampia TEL 11 :n tarkoittamista eläke-eduista: - anhuus-, työkyyttömyys- ja työttömyyseläke - perhe-eläke - hautausaustus - anhuuseläkkeen lisäosa - arhaiseläkkeen täydennysosa, joka liittyy TEL 11 :n mukaisten rekisteröimiskelpoisten lisäetujen kartan kohdassa VIII f tarkoitettuun arhennettuun anhuuseläkkeeseen. - eläketapahtumahetkellä ostettaa anhuuseläke, joka kustannetaan TEL 11 :n mukaisten rekisteröimiskelpoisten lisäetujen kartan kohdassa XII tarkoittamalla kertamaksulla. Aikaisempiin uosiin soelletaan kunkin uoden TEL 11 :n mukaisia perusteita. 2 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Näissä määräyksissä esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan sosiaali- ja tereysministeriön ahistamien TEL:n mu-

6 kaisen akuutuksen yleisten laskuperusteiden ja niihin ahistettujen muutosten mukaisesti käyttäen seuraaia erityisakioiden aroja: Laskuperustekorkona (b1) käytetään sosiaali- ja tereysministeriön TEL:n mukaista toimintaa harjoittaalle eläkesäätiölle eläkeastuun laskuperusteista antaman asetuksen mukaista laskuperustekorkoa. 2 Kuoleuus - miesten anhuuseläke ja yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke (b2) = -8 - naisten anhuuseläke ja yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke (b2) = perhe-eläke miespuolinen edunjättäjä (b2) = -5 naispuolinen edunjättäjä (b2) = -12 miespuolinen edunsaaja (b2) = -8 naispuolinen edunsaaja (b2) = hautausaustus miehen jälkeen (b2) = -5 hautausaustus naisen jälkeen (b2) = Työkyyttömyys alkaneen eläkkeen pääoma-aro (b3) = 0,5 (b4) = 0,5 (b5) = 0,5 (b6) = 1 (b7) = 1 (b8) = 1 - astaisen eläkkeen kertamaksu ja astuuaaramaksu (b3) = 0,5 (b4) = 0,5 (b5) = 0,5

7 (b6) = 1 (b7) = 1 (b8) = 1 Maksuapautus - hautausaustuksen astuuaaramaksu (b9) = 1,06 - muulloin (b9) = 1 3 Kuormitus summaan errannollinen kuormitus (b13) = 0,001 bruttomaksuun errannollinen kuormitus - työsuhteessa oleien osalta (b14) = 0,08 - hetialkaana akuutettaan eläk- (b14) = 0,045 keen ja siihen liittyien astaisten etujen osalta sekä arhaiseläkkeen täydennysosan maksua laskettaessa Rahanaron muuttuuutena (b15) käytetään sosiaali- ja tereysministeriön TEL:n mukaista toimintaa harjoittaalle eläkesäätiölle eläkeastuun laskuperusteista antaman asetuksen mukaista rahanaron muuttuuutta. Vakuutusteknisiä astuita laskettaessa käytettää rahastokorko i 0 = (b1)-(b15) 3 IKÄLASKU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Näissä laskuperusteissa tarkoittaa x työntekijän ikää syntymäpäiänä sinä kalenteriuonna, johon uosimaksu kohdistuu tai jonka iimeiselle päiälle astuu lasketaan.

8 Poikkeuksena edellä oleaan käytetään kertamaksulla kustannettaan eläkkeen ja siihen liittyän astaisen eläke-etuuden kertamaksua rahastoidun eläkkeen lisäyksestä laskettaessa eläkkeensaajan ikänä sitä ikää uosina ja täysinä kuukausina, jonka hän täyttää eläkkeen alkamista edeltään kuukauden aikana. 4 4 ETUJEN MÄÄRITTELY 4.1 VUOSIMAKSUN PERUSTEENA OLEVA TAVOITE- ELÄKE (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Näissä laskuperusteissa taoite-eläkettä laskettaessa eläkkeellä tarkoitetaan uosieläkettä. Vuosimaksun perusteena olea taoite-eläkkeen määrä E, joka on kuitenkin ähintään ansaitun eläkkeen suuruinen, uonna määritellään eläkesäätiön sääntöjen mukaisesti. Perhe-eläkkeen taoiteeläkkeellä E tarkoitetaan sellaista leskeneläkettä, johon leski yksin edunsaajana olisi oikeutettu. 4.2 RAHASTOITU ELÄKE (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Seuraaassa esitettäää rahastoidun eläkkeen laskutapaa käytetään anhuus- ja työkyyttömyyseläkkeen, anhuuseläkkeen lisäosan sekä perhe-eläkkeen osalta.

9 5 Rahastoidun eläkkeen määrä uoden lopussa määritellään kaaalla R R = 1 R (1) E E + E, R E lasketaan kaaan (2) mu- missä rahastoidun eläkkeen lisäys kaan. Mikäli eläketuran ehtoja muutetaan eläkeikää muuttamalla, muunnetaan jatkuien työsuhteiden muutoshetkeen mennessä rahastoidut eläkkeet siten, että niiden pääoma-arot kohdan 9.2 mukaisesti laskettuna eiät muutu. R Rahastoidun eläkkeen lisäys E uonna lasketaan kaaan (2) mukaisesti. Mikäli uosi jakautuu työntekijän osalta eläketuran muutosten johdosta useampaan laskentajaksoon, lasketaan rahastoidun eläkkeen lisäys erikseen kultakin jaksolta kaaaa (2) soeltaen. R R1 R2 (2) E = E + E, R1 jossa E on takautuaan aikaan kohdistunutta rahastoidun eläkkeen lisäystä ja E R2 on kohdeuoden (laskentajakson) osalta laskettu rahastoidun eläkkeen lisäys

10 = 6 (2a) E E R1 R2 = d = t E T k E n I I E 1 R1 E A 1 I I 1 + E A 1 + Näissä kaaoissa on db B kerroin, jonka aro on älillä 0 d 1. Kertoimen arona käytetään aroa nolla, ellei eläkesäätiö ole toisin sopinut lisäeläketuran järjestäneen työnantajan kanssa. Siltä ajalta, jolta työntekijällä on oikeus työkyyttömyys- tai työttömyyseläkkeeseen, lasketaan E käyttäen d :lle aroa nolla. R n = eläkeikään jäljellä olea aika laskentajakson alussa täysinä kuukausina; aikaa ennen työntekijän 23- uotispäiää tai ennen rekisteröidyn lisäeläketuran toimintapiiriin tulemista ei oteta huomioon. T = koko eläkkeeseen oikeuttaa palelusaika kuukausina sekä takautualta että astaiselta osaltaan; aikaa ennen työntekijän 23-uotispäiää ei oteta huomioon. t = takautua eläkkeeseen oikeuttaa palelusaika kuukausina, ts. se osa eläkkeeseen oikeuttaasta palelusajasta, joka kohdistuu aikaan ennen laskentajakson alkua; aikaa ennen työntekijän 23-uotispäiää ei oteta huomioon.

11 k = laskentajakson pituus kuukausina; sitä aikaa, jolta työntekijällä on oikeus työkyyttömyys- tai työttömyyseläkkeeseen ei oteta huomioon k:ta laskettaessa, ei myöskään aikaa ennen työntekijän 23-uotispäiää eikä aikaa, jona työntekijä laskentajakson aikana ei ole kuulunut rekisteröidyn lisäeläketuran toimintapiiriin. I = ennen uotta 2005 TEL 9 :n mukainen indeksin aro uonna ja uodesta 2005 lähtien TEL 7 b :ssä tarkoitettu palkkakerroin uonna. A E = kohdassa 4.3 määritelty ansaittu eläke. 7 Hautausaustuksesta muodostuu rahastoitu etu eläkeiän täyttämisen yhteydessä, jolloin se on eläkeiän täyttämisuonna oimassaolean hautausaustuksen suuruinen. Vastaaasti menetellään, kun kyseessä on arhennetulle anhuuseläkkeelle tai osa-aikaeläkkeelle siirtyminen. Mikäli työntekijä on eläkeiän täyttäessään lisäturan ehtojen mukaisella työkyyttömyys- tai työttömyyseläkkeellä, ei hautausaustuksen rahastoitua etua muodostu. 4.3 ANSAITTU ELÄKE (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Ansaittu eläke A E uoden lopussa on edellisen uoden loppuun mennessä ansaittu eläke muunnettuna palkkaindeksillä uoden tasoon lisättynä kaaan (2) ja (4) mukaisesti karttuneella ansaitun eläkkeen lisäyksellä:

12 A I A R AM (3) E = E 1 + ( E + E ). I 1 8 AM Jos uoteen ei kohdistu maksuapautusaikaa, on E = 0. Jos työkyyttömyyseläke päättyy eläkkeensaajan paranemiseen, eikä eläkettä myöhemminkään myönnetä entisin perustein TEL 7 e AM :n 2 momentin mukaan, kaaassa olea on uonna olealta maksuapautusajalta muodostunut ansaitun eläkkeen lisäys E M AM k I A (4) E = E E 1 n I 1 jossa, M k = uonna olleen työkyyttömyys- tai työttömyysajan pituus kuukausina; aikaa ennen työntekijän 23- uotispäiää ei oteta huomioon. Mikäli eläketuran ehtoja muutetaan lisäeläketuran oimassa ollessa kohdassa 4.2 kaaan (1) yhteydessä mainitulla taalla, muutetaan myös muutoshetkeen mennessä ansaitut eläkkeet ko. kohdassa mainitulla taalla.

13 4.4 TASAUSELÄKE (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) 9 Ansaitun eläkkeen ja rahastoidun eläkkeen erotus on TEL 12 :n 1 momentin 4 kohdan mukainen eläkelaitosten yhteisesti kustannettaa eläkkeen osa, jota seuraaassa kutsutaan tasauseläkkeeksi E T (5) E T A R = E E. 5 LISÄELÄKETURVAN PERUSTEENA OLEVA PALKKA 5.1 LASKENNALLINEN ELÄKEPALKKA (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Rahastoidun eläkkeen lisäys ja uosimaksu lasketaan käyttämällä palkasta riippuien suureiden perusteena oleaa laskennallista eläkepalkkaa. Tämä on sama palkka, mitä käytettäisiin TEL:n mukaisena eläkkeen perusteena oleana palkkana, jos henkilön työsuhde päättyisi eroon Kuitenkin sinä uonna, jona eläketapahtuma sattuu tai työsuhde muuten päättyy, kaaoissa käytetään samaa palkkaa, jota peruseläketuran osalta käytetään eläkettä tai apaakirjaa laskettaessa.

14 5.2 ELÄKKEEN PERUSTEENA OLEVA PALKKA (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) 10 Eläketapahtuman yhteydessä käytetään maksettaan eläkkeen perusteena samaa palkkaa, jota käytetään peruseläketuran osalta maksettaan eläkkeen perusteena. 6 VUOSIMAKSU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vuosimaksu P on laskennallinen suure, joka lasketaan kunkin rekisteröidyn lisäeläketuran piiriin uoden aikana kuuluneen työntekijän ja uonna heti alkaana rekisteröityjen lisäeläkkeiden ja TEL:n alaisiksi rekisteröityjen apaakirjojen osalta. Vuosimaksu P sisältää kertamaksun rahastoidun eläkkeen lisäyksestä, astuuaaramaksun taoite-eläkkeen siitä osasta, joka ylittää ansaitun eläkkeen sekä tasausosan, hoitokustannusosan ja ETK:n kustannusosan (6) joka jaetaan osiin (7) missä P = 1 2 P = k r T H E P = P + P + P + P + P, 1 2 P = P + P, maksu muiden etuuksien paitsi kappaleessa 1 määritellyn anhuuseläkkeen lisäosan osalta, maksu anhuuseläkkeen lisäosan osalta.

15 11 Maksu on kohdassa määriteltyjen maksuosien mukaisesti (8) P 1 k 1 r 1 k 2 ( P + P ) + P 1 =, 1 c ( b14) e 1 c ( b14) e 2 missä k 1 P = k 2 P = kertamaksu rahastoidun eläkkeen lisäyksestä muiden etuuksien paitsi anhuuseläkkeen lisäosan osalta, kertamaksu rahastoidun eläkkeen lisäyksestä anhuuseläkkeen lisäosan osalta. Heti alkaana rekisteröidyn lisäeläkkeen ja siihen liittyän astaisen eläke-etuuden osalta uosimaksuun sisällytetään laskuperustekorko rekisteröinnin oimaantuloajankohdasta hetkelle Varhaiseläkkeen täydennysosan osalta uosimaksuun sisällytetään laskuperustekorko eläkkeen alkamispäiästä hetkelle Eläkesäätiökohtainen uosimaksu on työntekijäkohtaisesti summattu P.

16 KERTAMAKSU RAHASTOIDUN ELÄKKEEN LISÄYKSESTÄ (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) R E Kertamaksu rahastoidun eläkkeen lisäyksestä uonna lasketaan kunkin kyseeseen tulean eläke-etuuden osalta erikseen kaaasta k R (9) P = E A x, missä A x on liitteen 2 mukainen nettokertamaksu ko. eläkkeen yksikköedusta, työkyyttömyyseläkkeen osalta kuitenkin kerrottuna kertoimella 1,012. Kun työntekijän ikä x > 62, on työkyyttömyyseläkkeen kertamaksu nolla. Perhe-eläkkeessä kertamaksu A x määräytyy TEL:n ähimmäisehtojen mukaisena eli ilman etujen laajennuksia. Rahastoidusta eläkkeestä ei lasketa kertamaksua, jos perhe-eläke on akuutettu ain lapsille. Mikäli uosi jakautuu useampaan laskentajaksoon, lasketaan kustakin jaksosta syntyää rahastoidun eläkkeen lisäystä astaaa kertamaksu erikseen kaaaa (9) soeltaen. 6.2 VASTUUVAARAMAKSU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vastuuaaramaksu uodelta taoite-eläkkeen siitä osasta, joka ylittää ansaitun eläkkeen lasketaan kaaojen (10) - (12) mukaisesti.

17 13 Jos rekisteröidyn lisäeläketuran oimassaoloaika työntekijän osalta poikkeaa kalenteriuodesta tai työntekijä saa työkyyttömyys- tai työttömyyseläkettä, kerrotaan kaaoista (10) - (12) saataat astuuaaramaksut luulla, jossa k on rekisteröidyn lisäeläketuran k 12 oimassaoloaika kuukausina ähennettynä työkyyttömyys- tai työttömyysajalla. Mikäli uosi jakautuu useampaan laskentajaksoon, lasketaan astuuaaramaksut kultakin jaksolta erikseen astaaalla taalla Työkyyttömyyseläkkeen astuuaaramaksut (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Työkyyttömyyseläkkeen astuuaaramaksu on (10) r P A ( E E ) Rx ( S ), jos x < 63 =, 0, muulloin jossa R x (S) = liitteen 2 mukainen nettoastuuaaramaksu yksikköedusta.

18 6.2.2 Työttömyyseläkkeen astuuaaramaksu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) 14 Työttömyyseläkkeen astuuaaramaksu sisältyy tasausosaan Perhe-eläkkeen astuuaaramaksu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Perhe-eläkkeen astuuaaramaksu on r A + (11) P = [ E E ] R (P), x jossa R x (P) = liitteen 1 mukainen nettoastuuaaramaksu yksikköedusta. R x :n suuruus määräytyy etujen laajennusten mukaan Hautausaustuksen astuuaaramaksu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Hautausaustuksen astuuaaramaksu on r (12) P = Rx ( K) E,

19 15 jossa R x (K) on liitteen 1 kohdan 4 mukainen kerroin ja E hautausaustuksen suuruus. 6.3 MAKSUVAPAUTUSMAKSU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Maksuapautusmaksu on otettu huomioon perhe-eläkkeen ja hautausaustusten astuuaaramaksujen yhteydessä. Maksuapautusmaksu sisältyy liitteessä 1 oleiin em. etujen astuuaaramaksukertoimiin. 6.4 TASAUSOSA (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Tasausosa on T (13) P = c P + c P, 1 2 jossa P ja P oat kaaan (7) mukaisia maksuja. 1 Kerroin c koskee muita etuuksia paitsi anhuuseläkkeen lisäosaa. Jos akuutettu on syntynyt ennen uotta 1945 tai uoden 1949 jälkeen, lasketaan kerroin c kaaasta 1 0,07 + 0,008 ( w 55), työsuhteessa oleien osalta 1 c = + 0,03 (64 max{ x;55}) / 9, muiden osalta. Jos akuutettu on syntynyt aikaisintaan uonna 1945, mutta iimeistään uonna 1949, lasketaan kerroin c 1 kaaasta

20 16 1 c 0,07 + 0,008 (max{ w;58} 55), työsuhteessa oleien osalta, kun w 60, 0,15 0,008 (65 w) + (0,02 0,0041 (65 w)) (max{ x;50} 50), työsuhteessa oleien osalta, kun w > 60 ja x 60, = 0,14+ 0,049 ( w 55), työsuhteessa oleien osalta, kun w > 60 ja x > 60, + 0,03 (64 max{ x;55}) / 9, muiden osalta. Kuitenkin hautausaustuksen kertamaksun osalta c 1 = 0,03 64 max x;55 + /. ( { }) 9 2 Kerroin c koskee anhuuseläkeliikkeen lisäosaa. 2 = 0,03 (64 max{ x;55}) + / 9. c Kaaoissa x on henkilön ikä syntymäpäiänä sinä kalenteriuonna, johon uosimaksu kohdistuu. 6.5 HOITOKUSTANNUSOSA (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Hoitokustannusosa on H (14) P = ( b14) P,

21 missä (b14) on annettu kohdassa ETK:N KUSTANNUSOSA (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) ETK:n kustannusosa on (15) P = e P, E jossa e on sosiaali- ja tereysministeriön ETK:lle ahistama maksukerroin. 7 VAPAAKIRJA (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Rekisteröidyn lisäeläkejärjestelyn päättyessä työntekijän osalta muutoin kuin eläketapahtumaan muodostetaan lisäeläkeapaakirja erikseen anhuus-, työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeen ja erikseen perhe-eläkkeen osalta. Vapaakirja on anhuus- ja työkyyttömyyseläkkeen osalta kohdan 4.3 mukaisesti lasketun ansaitun eläkkeen suuruinen. Ansaittu eläke muunnetaan TEL:n ähimmäisaatimusten mukaisia eläkkeen saamisen ehtoja astaaaksi siten kuin TEL:n mukaisten apaaehtoisten lisäetujen apaakirjan ehdoissa ja perusteissa on määrätty.

22 Mikäli rekisteröityyn lisäeläketuraan kuuluu anhuuseläkkeen lisäosa, muunnetaan tämä apaakirjaa laskettaessa ehdoiltaan arsinaista anhuus- ja työkyyttömyyseläkeapaakirjaa astaaaksi ja yhdistetään arsinaiseen apaakirjaan. Työttömyyseläkkeen osalta apaakirjan määrä on yhtä suuri kuin työkyyttömyyseläkkeen apaakirja. Vapaakirjaa muodostettaessa muunnetaan rahastoitu eläke samoin kuin apaakirjan ehdoissa ja perusteissa on ansaitun eläkkeen osalta määrätty. Perhe-eläkkeessä apaakirja on kohdan 4.3 mukaisesti lasketun ansaitun eläkkeen kaksikertainen määrä, joka astaa lesken ja ähintään kahden lapsen eläkettä. Eri edunsaajatilanteissa perheeläke lasketaan edellä mainitusta määrästä TEL 7 h :n 2 ja 3 momentissa mainittuja osuuksia käyttämällä MAKSETTAVA ELÄKE JA ELÄKESÄÄTIÖN VASTUULLA OLEVA OSA 8.1 ELÄKETAPAHTUMAN SATTUMISAJANKOHDALLE LASKETTU MAKSETTAVA ELÄKE (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Eläketapahtuman sattumisajankohdalle laskettu muun kuin apaakirjan perusteella maksettaa lisäeläke määrätään seuraaasti: Vanhuus-, työkyyttömyys- tai työttömyyseläke on

23 missä E on eläkesäätiön sääntöjen mukaisesti laskettu lisäeläke ilman yhteensoitusta kuitenkin ähintään ansaittu eläke. Suure E (Y) on määrä, jolla yhteensoitus TEL 8 :n 1 momentin mukaisten etuuksien kanssa pienentää lisäeläkettä. Perhe-eläke on 19 M (17) E = E E (Y ), missä E on eläkesäätiön sääntöjen mukaisesti laskettu edunsaajien yhteinen lisäperhe-eläke ilman yhteensoitusta, kuitenkin ähintään edunsaajakokoonpanoa astaaa ansaittu eläke, ja E (Y ) on määritelty astaaasti kuin kaaassa (16). Vapaakirjan perusteella maksettaa eläke määräytyy sosiaali- ja tereysministeriön ahistamien apaaehtoisten lisäetujen apaakirjan ehtojen ja perusteiden mukaan. 8.2 ELÄKESÄÄTIÖN VASTUULLA OLEVA ELÄKE Vapaakirjan perusteella maksettaa eläke (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vapaakirjan perusteella maksettaan anhuus-, työkyyttömyys- tai perhe-eläkkeen eläkesäätiön astuulla olea osa on apaakirjan muodostumishetken laskuperusteiden mukaan määräytyän apaa-

24 20 kirjan rahastoidun osan suuruinen. Rahastoitu eläke tulee muuntaa edunsaajia astaaaksi TEL 7 i :n 2 ja 3 mukaisesti. Osaeläkkeenä maksettaan työkyyttömyyseläkkeen osalta eläkesäätiön astuulla olea osa on puolet täyden työkyyttömyyseläkkeen rahastoidusta osasta. Työttömyyseläkkeeseen ei sisälly eläkesäätiön astuulla oleaa osaa. Jos yhteensoitus on pienentänyt uonna maksettaaa eläkettä, pienennys kohdistetaan ensisijaisesti eläkkeen yhteisesti kustannettaaan osaan ja toissijaisesti eläkesäätiön astuulla oleaan osaan. Jos astuu eläkkeestä jakaantuu usealle eläkelaitokselle, pienennetään kunkin eläkelaitoksen astuulla oleaa osaa samassa suhteessa Muun kuin apaakirjan perusteella maksettaa eläke (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) RM Vanhuuseläkkeen eläkesäätiön astuulla olea osa E on kohdan 4.2 mukaan määräytyän rahastoidun eläkkeen suuruinen. Työkyyttömyyseläkkeen eläkesäätiön astuulla olea osa koostuu aktiiiaikana rahastoituasta osasta ja eläketapahtuman yhteydessä rahastoituasta osasta ja se saadaan kaaasta (18) E RM R A = E + ( E E ) +, missä R E = kohdan 4.2 mukaisesti määräytyä eläketapahtumahetkeen mennessä rahastoitu eläke E = kohdan 4.1 mukainen eläketapahtumahetkeä astaaa uosimaksun perusteena olea taoite-eläke

25 21 A E = kohdan 4.3 mukaisesti määräytyä eläketapahtumahetkeen mennessä ansaittu eläke. Kaaassa (18) taoite-eläke, ansaittu eläke ja rahastoitu eläke lasketaan eläketapahtumahetkellä oimassa olleiden laskuperusteiden mukaisesti. Osa-eläkkeenä maksettaan työkyyttömyyseläkkeen osalta eläkesäätiön astuulla olea osa on puolet kaaan (18) mukaan lasketusta määrästä. Jos työkyyttömyyseläke myönnetään työttömyyseläkkeen jatkona, eläkesäätiön astuulla olea osa on samansuuruinen, kuin se olisi ollut, jos työkyyttömyyseläke olisi myönnetty aktiiiajan rahastoinnin päättymispäiästä lukien. Työttömyyseläkkeeseen ei sisälly eläkesäätiön astuulla oleaa osaa. Perhe-eläkkeen rahastoitu osa on kohdan 4.2 mukainen rahastoitu eläke, mikäli edunjättäjä on kuollut anhuuseläkkeellä. Mikäli leski ei ole edunsaaja tai lesken lisäksi edunsaajina on lapsia, rahastoitu eläke tulee muuntaa edunsaajia astaaaksi TEL 7 i :n 2 ja 3 momentin mukaisesti. Mikäli edunjättäjä ei ollut anhuuseläkkeellä, perhe-eläkkeen eläkesäätiön astuulla olea osa on (19) missä RM E = E R (E E A + ) +,

26 R E E A E 22 = kohdan 4.2 mukaisesti määräytyä eläketapahtumahetkeen mennessä rahastoitu eläke = kohdan 4.1 mukainen eläketapahtumahetkeä astaaa uosimaksun perusteena olea taoiteeläke = kohdan 4.3 mukaisesti määräytyä eläketapahtumahetkeen mennessä ansaittu eläke. Jos edunjättäjä kuolee saadessaan työkyyttömyyseläkettä, perheeläketapahtumapäiänä pidetään työkyyttömyyseläkkeen eläketapahtumapäiää. Jos edunjättäjä kuolee saadessaan työttömyyseläkettä, eläketapahtumapäiänä pidetään lisäeläkkeen aktiiiajan rahastoinnin päättymispäiää. Kaaan (19) taoite-eläke, ansaittu eläke ja rahastoitu eläke lasketaan eläketapahtumahetkellä oimassa olleiden laskuperusteiden mukaisesti. Mikäli leski ei ole edunsaaja tai lesken lisäksi edunsaajina on lapsia, perhe-eläkkeen eläkesäätiön astuulla olea eläke tulee muuntaa edunsaajia astaaaksi TEL 7 i :n 2 ja 3 momentin mukaisesti. Jos yhteensoitus on pienentänyt uonna u maksettaaa eläkettä, pienennys kohdistetaan ensisijaisesti eläkkeen M yhteisesti E u kustannettaaan osaan ja toissijaisesti eläkesäätiön astuulla oleaan osaan. Jos astuu eläkkeestä jakaantuu usealle eläkelaitokselle, pienennetään kunkin eläkelaitoksen astuulla oleaa osaa samassa suhteessa. Eläkesäätiön astuulla olea osa hautausaustuksesta on kohdan 4.2 mukainen rahastoitu hautausaustus, jos sellainen on syntynyt. Muulloin hautausaustuksen eläkesäätiön astuulla olea osa on eläketapahtumahetkelle laskettu hautausaustuksen taoite-etuus. Jos edunjättäjä kuolee saadessaan työkyyttömyys-eläkettä, eläke-

27 tapahtumahetkenä pidetään edunjättäjän eläkkeen eläketapahtumahetkeä. Jos edunjättäjä kuolee saadessaan työttömyyseläkettä, eläketapahtumahetkenä pidetään lisäeläkkeen aktiiiajan rahastoinnin päättymispäiää ELÄKEVASTUU 9.1 YLEISTÄ (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Eläkesäätiön TEL 11 :n mukainen eläkeastuu on laskettaa jäljempänä esitettäien kaaojen mukaisesti tarkasti joka uosi kalenteriuoden iimeiselle päiälle. 9.2 VASTAISTEN ELÄKKEIDEN ELÄKEVASTUU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vastaisten eläkkeiden eläkeastuu muodostuu astaisten anhuus-, työkyyttömyys- ja perhe-eläkkeiden eläkeastuusta ja hautausaustusten astuusta.

28 9.2.1 Vastaisten anhuuseläkkeiden eläkeastuu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) 24 V Vastaisten anhuuseläkkeiden eläkeastuu V muodostuu astaisten anhuuseläkkeiden ja astaisten anhuuseläkkeiden lisäosien astuusta. Vastaisten anhuuseläkkeiden osalta eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaasta V R R N w (21) V = 1,01 E A x+ 1/ 2 ( E) + 1, 01 Ew a x+ 1/ 2, x< w x w N z jossa z = täytetty ikä kuukauden tarkkuudella uoden päättymishetkellä w = eläkeikä R E w = rahastoitu eläke eläkeiässä. Vastaisten anhuuseläkkeen lisäosien osalta eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaasta V R N w N 65 (22) V = 1,01 E, kun x < w. D x+ 1/ 2 Kun säilyy. x w muutetaan rahastoitu eläke R E siten, että pääoma-aro

29 Vastaisten työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vastaisten työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaasta (23) V R 1,01 < = E A x+ ½ ( S), kun x 63 0, kun x 63 I Vastaisten perhe-eläkkeiden eläkeastuu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vastaisten perhe-eläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaasta P R (24) V = 1,01 E Ax+ 1/ 2 ( P) Hautausaustusten astuu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vastaisten hautausaustusten astuu hetkellä lasketaan kaaasta K R. (25) V = E A x+ 1/ 2 ( K)

30 9.3 ALKANEIDEN ELÄKKEIDEN ELÄKEVASTUU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) 26 Alkaneiden eläkkeiden eläkeastuu muodostuu alkaneiden anhuus-, työkyyttömyys- ja perhe-eläkkeiden eläkeastuusta Alkaneiden anhuuseläkkeiden eläkeastuu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Ennen myönnettyjen ja maksettaien anhuuseläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaasta x+ ½ + + VA V RM RL (26) V,01[ α E a E a ] jossa = 1 x ½: 65 V α = kerroin, jonka aulla otetaan huomioon kollektiiisesti yhteensoituksesta ja peruseläkkeen lapsikorotuksesta johtua eläkeastuunpienennys, toistaiseksi α = V 1 RM E = eläkesäätiön astuulla olea osa maksettaasta anhuuseläkkeestä, kuitenkin ottamatta huomioon peruseläkkeen lapsikorotuksen tai yhteensoituksen mahdollisesti aiheuttamaa pienennystä ja ilman mahdollista anhuuseläkkeen lisäosaa. RL E = eläkesäätiön astuulla olea osa maksettaasta anhuuseläkkeen lisäosasta.

31 9.3.2 Alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) 27 Alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaasta (27) IA = I IRM ii i I IRM Nx+ 1/ 2 Nw I V α E a( u) + ( x+ 1/ 2 u): w α E k E ( S) Dx+ 1/ 2 jossa ensimmäinen summa lasketaan ennen myönnettyjen ja maksettaien tai myöhemmin SVL:ssä tarkoitetun päiärahan ensisijaisuusajan päätyttyä maksettaien, muina kuin yksilöllisinä arhaiseläkkeinä myönnettyjen työkyyttömyyseläkkeiden osalta ja toinen summa lasketaan ennen yksilöllisinä arhaiseläkkeinä myönnettyjen ja maksettaien eläkkeiden osalta ja I α = kerroin, jonka aulla otetaan huomioon kollektiiisesti yhteensoituksesta ja peruseläkkeen lapsikorotuksesta I johtua eläkeastuun pienennys, toistaiseksi α = 0,99 IRM E = eläkesäätiön astuulla olea osa maksettaasta työkyyttömyyseläkkeestä, kuitenkin ottamatta huomioon peruseläkkeen lapsikorotuksesta tai yhteensoituksesta aiheutuaa pienennystä u = työkyyttömyyden alkuuoden ja syntymäuoden erotus I k = kerroin, jonka aro on 0,04

32 28 E (S) = astaisten työkyyttömyyseläkkeiden uotuinen kanta hetkellä Alkaneiden perhe-eläkkeiden eläkeastuu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Alkaneiden perhe-eläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaasta (28) V PA P PRM = + + [ ] + + P 1.01 α E C0 a y 1/ 2 C1 a C 2 a k E ( L [ ] ) 1/ 2 + T1 T 1/ missä ensimmäinen summa lasketaan ennen myönnettyjen ja maksettaien perhe-eläkkeiden osalta, ja P α = kerroin, jonka aulla otetaan kollektiiisesti huomioon yhteensoituksesta aiheutua eläkeastuun pienennys; P toistaiseksi α =1 PRM E = eläkesäätiön astuulla olea osa maksettaista perheeläkkeestä, jos edunsaajana olisi leski ja kaksi lasta, ottamatta huomioon yhteensoituksen mahdollisesti aiheuttamaa pienennystä y = lesken ikä syntymäpäiänä uonna

33 29 T 1 = T 2 = ( 1 w z ) +, missä w = lapseneläkkeen pääteikä z = nuorimman lapsen ikä syntymäpäiänä uonna 1 ( 2 w z ) +, missä z 2 = toiseksi nuorimman lapsen ikä syntymäpäiänä uonna a = liitteen 1 mukainen aikakorko n P k = kerroin, jonka aro on 0, 01 E (L) = astaisten leskeneläkkeiden uotuinen kanta Jos edunjättäjä on kuollut jälkeen ja leski on edunsaajana, kertoimet C0, C1, ja C2 oat C 0 = 6/12 C 1 C 2 0, = 4/12, 0, = 2/12, jos edunsaajina ei ole lapsia muulloin jos edunsaajana on korkeintaan yksi muulloin. lapsi Jos edunjättäjä on kuollut jälkeen ja leski ei ole edunsaajana, kertoimet C0, C1, ja C2 oat

34 30 C 0 C 1 = 0 = 4/12 0, jos edunsaajan a on yksi lapsi C 2 = 3/12, muulloin. Jos edunjättäjä on kuollut ennen ja leski on edunsaajana, kertoimet C0, C1, ja C2 oat seuraaat C 0 = 6/12 C 1 C 2 0, = 3/12, 0, = 3/12, jos edunsaajina ei ole lapsia muulloin jos edunsaajan a on korkeintaan yksi lapsi muulloin. Jos edunjättäjä on kuollut ennen ja leski ei ole edunsaajana, kertoimet C0, C1, ja C2 oat C 0 C 1 C 2 = 0 = 6/12 0, = 3/12, jos edunsaajan a on yksi lapsi muulloin. Jos heti alkaana rekisteröidyn perhe-eläkkeen riippuuus edunsaajista joiltakin osin poikkeaa edellä mainituista, menetellään seuraaasti:

35 Jos leski on edunsaajana, kertoimet 0 C, ja C 0 C1, oat 2 PRM E 31 C = se suhteellinen osuus eläkkeestä, johon leski 1 olisi oikeutettu ollessaan yksin edunsaajana C = 0, jos edunsaajina ei ole lapsia, ja muussa tapauksessa 2 se suhteellinen osuus eläkkeestä PRM E, jolla leskelle ja yhdelle lapselle maksettaa lisäperhe-eläke ylittää pelkälle leskelle maksettaan lisäperhe-eläkkeen C = 0, jos edunsaajana on korkeintaan yksi lapsi, ja muussa PRM E tapauksessa se suhteellinen osuus eläkkeestä, jolla leskelle ja kahdelle lapselle maksettaa lisäperhe-eläke ylittää leskelle ja yhdelle lapselle maksettaan lisäperhe-eläkkeen jos leski ei ole edunsaajana, kertoimet C, ja C 0 C1, 2 oat C 0 = 0 C = se suhteellinen osuus eläkkeestä, johon nuorin 1 2 PRM E lapsi olisi oikeutettu ollessaan yksin edunsaajana C = 0, jos edunsaajana on yksi lapsi, ja muussa tapauksessa se suhteellinen osuus eläkkeestä PRM E, jolla kahdelle lapselle maksettaa lisäperhe-eläke ylittää yhdelle lapselle maksettaan lisäperhe-eläkkeen. Muita kuin nuorinta ja toiseksi nuorinta lasta ei oteta huomioon alkaneiden perhe-eläkkeiden eläkeastuuta laskettaessa.

36 10 VASTAISTEN ELÄKKEIDEN ELÄKEVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ VAIHTOEHTO I (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vuodelta tehtäässä tilinpäätöksessä eläkeastuun kohtaa 9.2 astaaa osa lasketaan kaaojen (21) - (25) mukaisten tilinpäätöshetkelle laskettujen astuiden summana VAIHTOEHTO II (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vuodelta tehtäässä tilinpäätöksessä eläkeastuun kohtaa 9.2 astaaa osa lasketaan kaaasta (29) V TP 2 = r (1 + ( i )) V TP H ( TP) [ P K ( E) ( P 0,01P )] 0 VIPK 1 2 0,5 TP r (1 + ( i0)), jossa VIPK V = V I P K V + V + V + V, missä suureet on laskettu kaaojen (21) - (25) mukaan TP P = kaaaa (6) soeltaen laskettujen uosimaksujen yhteismäärän ario per 1.7., ei sisällä kuitenkaan heti alkaina rekisteröityjen lisäeläkkeiden eikä arhaiseläkkeen täydennysosan uosimaksua. Rekisteröidyn lisä-

37 33 eläketuran piiriin kuuluien työntekijöiden osalta uosimaksuja arioitaessa oletetaan, että työsuhteet jatkuat uoden loppuun, ja käytetään samoja palkkoja ja samaa indeksitasoa kuin uosimaksua uodelta -1 määrättäessä. Näin laskettuja uosimaksuja korjataan TEL-indeksillä astaamaan uotta. Arion perusteena oidaan käyttää myös palkkatietoja uodelta r r ja oat liitteen 2 mukaisia kertoimia TP K (E) = suureeseen P sisältyien ETK:n kustannusosien yhteismäärä H (TP) TP P = suureeseen P sisältyien hoitokustannusosien yhteis määrä 11 ALKANEIDEN ELÄKKEIDEN ELÄKEVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ 11.1 VAIHTOEHTO I (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Jos uodelta tehtäässä tilinpäätöksessä on astaisten eläkkeiden osalta soellettu kohdan 9.4 aihtoehdon I mukaista menettelyä, tilinpäätöksessä kohtaa 9.3 astaaa eläkeastuun osa lasketaan kaaojen (26) - (28) mukaisten tilinpäätöshetkelle laskettujen astuiden summana.

38 11.2 VAIHTOEHTO II (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Jos astaisten eläkkeiden eläkeastuu on tilinpäätöksessä laskettu kaaan (29) mukaan, eläkeastuun kohtaa 9.3 astaaa osa lasketaan kaaasta (30) V TP( A) VIP( A) VIPK = (1 + ( i )) V 1 (1 + ( i ))(1 r ) V 0 TP H ( TP) TP [ P K ( E) ( P 0,01 P )] 0 + (1 + ( i + 0 )) 0,5 { 34 1 (1 r 2 ) jossa A A H ( A) A R [ P K ( E) ( P 0,01 P )] ( E + 0,01E ) } , r VIPK TP H ( TP) r, V, P, K( E) ja P on määritelty kaaan (29) yhteydessä, ja VIP( A) VA IA PA V = V + V + V, missä suureet on laskettu kaaojen (26), (27) ja (28) mukaan A P = heti alkaina rekisteröityjen lisäeläkkeiden sekä arhaiseläkkeiden täydennysosan uosimaksu per 1.7. A P sisältyien ETK:n kustannusosien yh- K A (E) = suureeseen teismäärä

39 A P sisältyien hoitokustannusosien yh- H ( A) P = suureeseen teismäärä 35 E = uoden aikana maksetut eläkkeet ja hautausaustukset sekä eläkkeiden sijasta tapahtuneet kertasuoritukset, astuunjaosta johtua saataa tai elka sekä jo astuunjaosta saatu tai astuunjakoon maksettu uoteen kohdistua ennakkomäärä huomioon otettuna R E = uoden aikana maksetut eläkkeet sekä eläkkeiden sijasta tapahtuneet kertasuoritukset ilman tasausosia. bl 12 VASTUUNJAKOSUURE B (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Sosiaali- ja tereysministeriön antaman astuunjakopäätöksen (83/1997) mukaan käytetään astuunjaon perusteena rekisteröidyn lisäeläketuran osalta suuretta, joka saadaan kaaasta (31) B bl = ( bl B ( ) T [ ( )] P, 0,5 VIPK VIP( A) ( 1+ ( b1 )) (( b1 ) i0 ) V 1 + V 1 0,5 0,5 ( 1+ ( b1 )) ( 1+ i0 ) VIPK VIP( A) VIPK VIP( A) + V + ( 1+ 0) 0,5 V i V 1 + V 1 ( 1+ i ) 0 + missä T P on uosimaksuun sisältyät tasausosat korkoutettuna hetkelle 1.7..

40 13 VASTUUNSIIRTO (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Siirrettäessä eläkkeestä aiheutua astuu eläkelaitoksesta toiseen, suoritetaan eläkkeestä kohtien 9.2 ja 9.3 mukaisesti laskettu eläkeastuuta astaaa määrä YHTEISELÄKESÄÄTIÖ (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Yhteiseläkesäätiössä näitä laskuperusteita soelletaan työnantajakohtaisesti. 15 KERTASUORITUS ELÄKKEEN SIJASTA (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Jos eläkkeen sijasta annetaan astaaa kertasuoritus, on tämän suorituksen määrä ko. eläkkeen pääoma-aro laskettuna nettoperusteiden mukaisesti.

41 LASKUKAAVAT Liite 1 1(4) (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Seuraaissa kaaoissa E, EL, S, P ja K tarkoittaat astaaasti anhuuseläkettä, anhuuseläkkeen lisäosaa, työkyyttömyyseläkettä, perhe-eläkettä ja hautausaustusta. Kertamaksut ja astuuaaramaksut on laskettu kunkin eläkelajin yksikköeläkettä kohti, perhe-eläkkeessä kuitenkin lesken yksikköeläkettä kohti ja hautausaustuksessa yksikkösummaa kohti. 1 NETTOKERTAMAKSU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) a) Vastaiset eläkkeet N w A x ( E) =, kun x < w D x N w N 65 A x ( EL) =, kun x < w D x A x (S) on yleisten laskuperusteiden kohdan 2.3. kaaan (15) mukainen suure, jossa e = 9 kk. x 1 A x ( P) = 0,9 Dt µ t F( t) dt, D jossa miespuolisen edunjättäjän tapauksessa x

42 F( t) = 0,99n ( M ) a ( ) + ( 2) + Z (18, M ), t Y t M b t Liite 1 2(4) missä Z t ( 18, M ) saadaan yleisten laskuperusteiden kohdan kaaasta (23), ja naispuolisen edunjättäjän tapauksessa F( t) 0,99nt ( N) ay ( N ) ( b2) + Z t (18, N), = t + missä Z t ( 18, N) saadaan yleisten laskuperusteiden kohdan kaaasta (9). b) Alkaneet eläkkeet A ( E) = x a x N x N w, jos eläke on myönnetty Dx A x ( S) = yksilöllisenä arhaiseläkkeenä ii i a( u) + ( x u): w, muulloin a n 1 e = δ δn δ = ln( 1+ i0 )

43 Liite 1 3(4) 2. NETTOKERTAMAKSU ML. SUMMAAN VERRANNOLLINEN KUORMITUS (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) M x A x ( K) = + ( b13) a x. D x 3. NETTOVASTUUVAARAMAKSU ML. MAKSUVAPAUTUS- MAKSU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) [ ( a4) + δ ] Rx ( S) = Ax ( S) e Ax+ 1( S) Miespuolisen edunjättäjän tapauksessa Rx ( P) 0,9 ( b9) µ x ( f nx ( M ) ay ( M ) ( b2) + Z x ( w, M )) x = + ja naispuolisen edunjättäjän tapauksessa missä Rx ( P) 0,9 ( b9) µ x ( f nx ( N) ay ( N ) ( b2) + Z x ( w, N)), x = +

44 f 0,99 = 1 Liite 1 4(4) jos eläkkeen saamisen ehdot oat lesken osalta TEL : n ähimmäisehtojen mukaiset muulloin 4. NETTOVASTUUVAARAMAKSU ML. SUMMAAN VERRANNOLLINEN KUORMITUS JA MAKSUVA- PAUTUSMAKSU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) R ( K) = ( b9) µ ( b13). x x +

45 Liite 2 1(1) ERÄIDEN KERTOIMIEN ARVOT VUONNA (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) r 0 2 r 1 2 = 0,94 = 0,9

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN N:o 38 355 LIITTEET MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN 356 N:o 38 LIITE VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 7 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä toukokuuta 7 N:o 59 5 SISÄLLYS N:o Siu 59 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain :n mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Voimaan 1.1.2007 SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUS- TEET 1. PEUSTEIEN SOVELTAMINEN... 1 2.

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu YITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PEUSTEET Kokooma 4..008. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 0..007. SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PEUSTEET. PEUSTEIDEN SOVELTAMINEN....

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3334 N:o 1188 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2006 toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päiänä joulukuuta 2003 N:o 1077 1079 SISÄLLYS N:o Siu 1077 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3a

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3632 N:o 662 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa merimieseläkelain

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 2.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 498 N:o 158 LE 1 PERSEMOKSE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN 12 :N MKASA ASNJAKOA AREN N:o 158 499 1 AKSEKNSE SREE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 75 N:o 1 LE 1 LAKPEREMOKE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MKAA OMNAA HARJOALLE ELÄKEÄÄÖLLE N:o 1 753 1. AKEKNE REE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön 16.10.1990

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 158. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 158. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 3 päiänä maaliskuuta 2006 N:o 158 SSÄLLYS N:o Siu 158 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 218. Valtioneuvoston asetus. huumausainetestien tekemisestä. Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 218. Valtioneuvoston asetus. huumausainetestien tekemisestä. Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2005 SUOMN SÄÄDÖSKOKOLM 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päiänä huhtikuuta 2005 N:o 218 220 SISÄLLYS N:o Siu 218 Valtioneuoston asetus huumausainetestien tekemisestä... 735 219 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 2..209. iimeisin perustemuutos on annettu 4.2.208. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Liite Vakuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET 1 (20) ETERAN TyEL:N MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 25.11.2011. iimeisin perustemuutos on ahistettu 9.12.2010. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

748/2019. Liitteet 1 2. Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

748/2019. Liitteet 1 2. Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Liitteet 2 Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten 2 Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päiänä joulukuuta 203 07/203 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

1422/2016. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

1422/2016. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet 2 Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille 2 Liite akuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 221. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 221. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus OMEN ÄÄDÖKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päiänä huhtikuuta N:o 221 ÄLLY N:o iu 221 osiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. tulliasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. tulliasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001 SOME SÄÄÖSKOKOELMA 200 ulkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta 200 :o 404 407 SISÄLLYS :o Siu 404 altioneuoston asetus tulliasetuksen muuttamisesta... 3845 405 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työeläkekassan

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

94/2012 LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

94/2012 LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 94/ LIIEE MUUOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPEUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN 94/ 3 LIIE VAKUUUSEKNISE SUUEE Näissä perusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan yel:n mukaisen

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 487/05 Liite / MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden 05 akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN LE PERSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN :N MKASA ASNJAKOA AREN Kokooma 8.3.006. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..006. SSÄLLYSLEELO LE : PERSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN :N M- KASA ASNJAKOA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päiänä joulukuuta 202 862/202 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 44/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 43/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN LIIEE LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOILLE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 4..009. Viimeisin perustemuutos on annettu 9..008. Perusteen erikoisakioiden merkinnät b n tarkoittaat yel:n mukaisten

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

N:o 1249 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

N:o 1249 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 4848 N:o 1249 LEE 1 2 LAKUPEUEE ELÄKEKAOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKAA KUANNUEN JAKOA VAEN N:o 1249 4849 ÄLLYLUEELO LE 1: LAKUPEUEE 1 VAKUUUEKNE UUEE 2 KÄÄN JA PALKKAAN LYVÄ UUEE 2.1 KÄLAKU 2.2 ELÄKKEEN PEUEENA

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 506 N:o 076 Liite MERIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEK- NISEN ASUUELAN LASKUERUSEE JA ERUSEE 53 :n MU- KAISA ASUUNJAKOA AREN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

2 862/2012 Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

2 862/2012 Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 2 862/202 Liitteet 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 862/202 3 Liite VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 28.8.2007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 5.3.2007. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:N MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 25.2.2009 Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 0 89/0 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain

Lisätiedot

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 3060 N:o 1137 Liite 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET SISÄLLYS: 1 PERUSTEIDEN SOLVELTAMISALUE...1 2 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET...1 3 IKÄLASKU...3 4 ETUJEN

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN ELÄKEKAAN LAKUPERUTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAITA ELÄKETURAA ARTEN Kokooma 5..208. iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 29..208. Eläkekassat oiat erikseen hakea sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 4696 N:o 3 Liite MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM Julkaistu Helsingissä 28 äiänä maaliskuuta 20 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuerusteista annetun

Lisätiedot

8, kun 1940 v x , kun 1970 v x , kun1980 v x , kun v x 1990, 9, kun 1950 v x , kun 1960 v x

8, kun 1940 v x , kun 1970 v x , kun1980 v x , kun v x 1990, 9, kun 1950 v x , kun 1960 v x 261/2011 3 LIITE 1 1 VKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan TyEL:n mukaisen eläkeakuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaisesti käyttäen seuraaia erikoisakioiden

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LKUPERUEE YÖNEKJÄN ELÄKELN MUK OMN HRJOLLE ELÄKEÄÄÖLLE Kokooma 0..0. iimeisin perustemuutos on annettu 6..009. ÄLLYLUEELO LE : LKUPERUEE YÖNEKJÄN ELÄKELN MUK OMN HRJOLLE ELÄKEÄÄÖLLE KUUUEKNE UUREE

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (33) LKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKI OIMIN HRJOIILLE ELÄKEÄÄIÖILLE Kokooma 20..202. iimeisin perustemuutos on annettu 2.2.20. 2 (33) IÄLLYLUEELO LKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKI OIMIN HRJOIILLE ELÄKEÄÄIÖILLE

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 00 Julkaistu Helsingissä 30 päiänä joulukuuta 00 N:o 303 305 SISÄLLYS N:o Siu 303 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 168. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus. elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä

SISÄLLYS. N:o 168. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus. elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 6 päiänä maaliskuuta 2002 N:o 168 172 SISÄLLYS N:o Siu 168 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarikelisäaineiden puhtausaatimuksista ja eräistä

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN ELÄKEKAAN LAKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAIA ELÄKEURAA AREN Kokooma 5.2.207. iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 6.2.207. Eläkekassat oiat erikseen hakea sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 äiänä helmikuuta N:o 5 53 SSÄLLYS N:o Siu 5 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan laskuerusteista

Lisätiedot

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet :o 405 3847 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN (2) LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 25.9.202. Viimeisin perustemuutos on annettu 7.9.202. 2 (2) SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 2 KÄÄN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM Julkaistu Helsingissä 13 päiänä kesäkuuta 2012 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (32) LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA OIMINAA HARJOIAILLE ELÄKESÄÄIÖILLE Kokooma 4.6.203. iimeisin perustemuutos on annettu 7.2.202. 2 (32) SISÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 95. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 95. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 14 päiänä helmikuuta 2003 N:o 95 97 SISÄLLYS N:o Siu 95 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN () LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 9.9.04. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.9.04. () SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 KÄÄN JA PALKKAAN

Lisätiedot

N:o 980 LIITE 1 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 980 LIITE 1 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 4970 LIIE MUUOS LSKUPERUSEISIIN ÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKIS OIMIN HRJOIILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 497 LIIE 4.2.4 SUSSUU J ÄDENNSKERROIN S KORKOUOO yel 78 ja 79 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (9) LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma 9.9.03. iimeisin perustemuutos on annettu 3.9.03. (9) SSÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2000 N:o 1105 1107 SISÄLLYS N:o Siu 1105 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

LIITE Vakuutustekniset suureet

LIITE Vakuutustekniset suureet 3858 :o 406 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 3335 LIIEE 2 MUUOS LSKUPERUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKIS OIMIN HRJOIILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 3336 LIIE 4.2.4 SUSSUU J ÄYDENNYSKERROIN S KORKOUOO yel 78 ja 79 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 980. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 980. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 2009 Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta 2009 N:o 980 98 SISÄLLYS N:o Siu 980 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET 1 (20) TRAN TyL:N MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Kokooma 20.4.2012. iimeisin perustemuutos on ahistettu 12.12.2011. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat teraa, ellei toisin ole määritelty. Perusteessa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta 2008 N:o 1050 1051 SISÄLLYS N:o Siu 1050 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. kaivoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

SISÄLLYS. N:o Laki. kaivoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2000 N:o 1102 1104 SISÄLLYS N:o Siu 1102 Laki kaioslain muuttamisesta... 2881 1103 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin

Lisätiedot

TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Kokooma 7.4.2006. iimeisin perustemuutos vahvistettu 21.12.2004. TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET SISÄLLYS 1 PEUSTEIDEN SOELTAMINEN 1

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta N:o 859 86 SISÄLLYS N:o Siu 859 Lakikuntienaltionosuuslainmuuttamisesta... 649 860 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon suunnittelusta ja altionosuudesta

Lisätiedot

MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 564 N:o 30 LTTEET 1 MTOS ELÄKEKASSOJEN LASKPERSTESN TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKASTA KSTANNSTEN JAKOA VARTEN Perusteen erikoisakioiden merkinnät ( n ) tarkoittaat TyEL:n mukaisten yleisten laskuerusteiden merkintöjä

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) ERITYISPERUSTEET

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) ERITYISPERUSTEET 1(36) TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) EITYISPEUSTEET Kokooma 10.2.2015 Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 10.12.2014. 2(36) SISÄLLYS

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta N:o 1408 1413 SISÄLLYS N:o Siu 1408 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta 3877 1409

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1249 1250 SSÄLLYS N:o Siu 1249 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

ERITYISPERUSTEET EY-ELÄKESIIRTOLAISTA

ERITYISPERUSTEET EY-ELÄKESIIRTOLAISTA ELÄKETURVAKESKUS Suunnittelu- ja laskentaosasto ERITYISPERUSTEET EY-ELÄKESIIRTOLAISTA Kokooma, viimeisin perustemuutos vahvistettu 25.3.2003. Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA...1 2 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET...1

Lisätiedot

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7. Määräykset 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Dnro FIVA 3/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Voimaan 1.1.2007 1(35) SISÄLLYS 1 PEUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄLASKU 3 ETUJEN MÄÄITTELY 3.1 VAKUUTUSMAKSUN PEUSTEENA OLEVA TAVOITE-ELÄKE

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 15.1.2014. Voimassa 1.1.2014 alkaen.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 15.1.2014. Voimassa 1.1.2014 alkaen. YRIÄJIN LÄKLAIN MUKAISN LISÄLÄKVAKUUUKSN PRUS Kokonaisperuste ahistettu 15.1.. Voimassa 1.1. alkaen. SISÄLÖ Voimaantulo... 1 Poikkeussäännös kohtaan 3.1... 1 1. PRUSIDN SOVLAMINN... 2 2. VAKUUUJN UUKSIN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 25 päiänä maaliskuuta 2003 N:o 237 240 SISÄLLYS N:o Siu 237 Valtioneuoston asetus akuutusoikeudesta... 517 238 Valtioneuoston asetus tuomareiden nimittämisestä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päiänä joulukuuta N:o 3 4 SISÄLLYS N:o Siu 3 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 1.10.2014 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2014: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2014...

Lisätiedot

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet Muutos lasuperusteisiin työnteijän eläelain muaista toimintaa harjoittaille eläesäätiöille Liite Vauutusteniset suureet Näissä lasuperusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan TyEL:n muaisen

Lisätiedot

Vanhuuseläkevastuun korotuskertoimet vuodelle 2017

Vanhuuseläkevastuun korotuskertoimet vuodelle 2017 Muistio () anhuuseläkeastuun korotuskertoimet uodelle anhuuseläkeastuun korotuskertoimet on laskettu käyttäen Eläketurakeskuksen laskentakaaamuistiossa.. määriteltyjä kaaoja. Kertoimissa on otettu huomioon

Lisätiedot

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu TYEL 28 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 3.2.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2012

Määräykset ja ohjeet 5/2012 Määräykset ja ohjeet Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Dnro FIVA 15/01.00/2018 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 Lisätietoja Vakuutusvalvonta/Työeläkelaitokset FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006.

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006. MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2006. 1 (3) MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN (MYEL) VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 PERUSTEDEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 254. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 254. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus OMEN ÄÄDÖKOKOELMA 2001 Julaistu Helsingissä 23 päiänä maalisuuta 2001 N:o 254 256 IÄLLY N:o iu 254 osiaali- ja tereysministeriön asetus työnteijäin eläelain muaista toimintaa harjoittaan eläesäätiön eläeastuun

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 26.9.2013 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2013: TyEL-MEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2013... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot