ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu"

Transkriptio

1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos ahistettu

2 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET SISÄLLYS: 1 PERUSTEIDEN SOLVELTAMISALUE 1 2 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 1 3 IKÄLASKU 3 4 ETUJEN MÄÄRITTELY VUOSIMAKSUN PERUSTEENA OLEVA TAVOITE-ELÄKE RAHASTOITU ELÄKE ANSAITTU ELÄKE TASAUSELÄKE 9 5 LISÄELÄKETURVAN PERUSTEENA OLEVA PALKKA LASKENNALLINEN ELÄKEPALKKA ELÄKKEEN PERUSTEENA OLEVA PALKKA 10 6 VUOSIMAKSU KERTAMAKSU RAHASTOIDUN ELÄKKEEN LISÄYKSESTÄ VASTUUVAARAMAKSU Työkyyttömyyseläkkeen astuuaaramaksu Työttömyyseläkkeen astuuaaramaksu Perhe-eläkkeen astuuaaramaksu Hautausaustuksen astuuaaramaksu MAKSUVAPAUTUSMAKSU TASAUSOSA HOITOKUSTANNUSOSA 16

3 6.6 ETK:N KUSTANNUSOSA 17 7 VAPAAKIRJA 17 8 MAKSETTAVA ELÄKE JA ELÄKESÄÄTIÖN VASTUULLA OLEVA OSA ELÄKETAPAHTUMAN SATTUMISAJANKOHDALLE LASKETTU MAKSETTAVA ELÄKE ELÄKESÄÄTIÖN VASTUULLA OLEVA ELÄKE Vapaakirjan perusteella maksettaa eläke Muun kuin apaakirjan perusteella maksettaa eläke 20 9 ELÄKEVASTUU YLEISTÄ VASTAISTEN ELÄKKEIDEN ELÄKEVASTUU Vastaisten anhuuseläkkeiden eläkeastuu Vastaisten työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu Vastaisten perhe-eläkkeiden eläkeastuu Hautausaustusten astuu ALKANEIDEN ELÄKKEIDEN ELÄKEVASTUU Alkaneiden anhuuseläkkeiden eläkeastuu Alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu Alkaneiden perhe-eläkkeiden eläkeastuu VASTAISTEN ELÄKKEIDEN ELÄKEVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ VAIHTOEHTO I VAIHTOEHTO II ALKANEIDEN ELÄKKEIDEN ELÄKEVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ 33

4 11.1 VAIHTOEHTO I VAIHTOEHTO II VASTUUNJAKOSUURE bl B VASTUUNSIIRTO YHTEISELÄKESÄÄTIÖ KERTASUORITUS ELÄKKEEN SIJASTA 36 LIITE 1: LASKUKAAVAT LIITE 2: ERÄIDEN KERTOIMIEN ARVOT VUONNA

5 1 PERUSTEIDEN SOLVELTAMISALUE (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) 1 Työntekijäin eläkelain (TEL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden tai useampia TEL 11 :n tarkoittamista eläke-eduista: - anhuus-, työkyyttömyys- ja työttömyyseläke - perhe-eläke - hautausaustus - anhuuseläkkeen lisäosa - arhaiseläkkeen täydennysosa, joka liittyy TEL 11 :n mukaisten rekisteröimiskelpoisten lisäetujen kartan kohdassa VIII f tarkoitettuun arhennettuun anhuuseläkkeeseen. - eläketapahtumahetkellä ostettaa anhuuseläke, joka kustannetaan TEL 11 :n mukaisten rekisteröimiskelpoisten lisäetujen kartan kohdassa XII tarkoittamalla kertamaksulla. Aikaisempiin uosiin soelletaan kunkin uoden TEL 11 :n mukaisia perusteita. 2 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Näissä määräyksissä esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan sosiaali- ja tereysministeriön ahistamien TEL:n mu-

6 kaisen akuutuksen yleisten laskuperusteiden ja niihin ahistettujen muutosten mukaisesti käyttäen seuraaia erityisakioiden aroja: Laskuperustekorkona (b1) käytetään sosiaali- ja tereysministeriön TEL:n mukaista toimintaa harjoittaalle eläkesäätiölle eläkeastuun laskuperusteista antaman asetuksen mukaista laskuperustekorkoa. 2 Kuoleuus - miesten anhuuseläke ja yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke (b2) = -8 - naisten anhuuseläke ja yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke (b2) = perhe-eläke miespuolinen edunjättäjä (b2) = -5 naispuolinen edunjättäjä (b2) = -12 miespuolinen edunsaaja (b2) = -8 naispuolinen edunsaaja (b2) = hautausaustus miehen jälkeen (b2) = -5 hautausaustus naisen jälkeen (b2) = Työkyyttömyys alkaneen eläkkeen pääoma-aro (b3) = 0,5 (b4) = 0,5 (b5) = 0,5 (b6) = 1 (b7) = 1 (b8) = 1 - astaisen eläkkeen kertamaksu ja astuuaaramaksu (b3) = 0,5 (b4) = 0,5 (b5) = 0,5

7 (b6) = 1 (b7) = 1 (b8) = 1 Maksuapautus - hautausaustuksen astuuaaramaksu (b9) = 1,06 - muulloin (b9) = 1 3 Kuormitus summaan errannollinen kuormitus (b13) = 0,001 bruttomaksuun errannollinen kuormitus - työsuhteessa oleien osalta (b14) = 0,08 - hetialkaana akuutettaan eläk- (b14) = 0,045 keen ja siihen liittyien astaisten etujen osalta sekä arhaiseläkkeen täydennysosan maksua laskettaessa Rahanaron muuttuuutena (b15) käytetään sosiaali- ja tereysministeriön TEL:n mukaista toimintaa harjoittaalle eläkesäätiölle eläkeastuun laskuperusteista antaman asetuksen mukaista rahanaron muuttuuutta. Vakuutusteknisiä astuita laskettaessa käytettää rahastokorko i 0 = (b1)-(b15) 3 IKÄLASKU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Näissä laskuperusteissa tarkoittaa x työntekijän ikää syntymäpäiänä sinä kalenteriuonna, johon uosimaksu kohdistuu tai jonka iimeiselle päiälle astuu lasketaan.

8 Poikkeuksena edellä oleaan käytetään kertamaksulla kustannettaan eläkkeen ja siihen liittyän astaisen eläke-etuuden kertamaksua rahastoidun eläkkeen lisäyksestä laskettaessa eläkkeensaajan ikänä sitä ikää uosina ja täysinä kuukausina, jonka hän täyttää eläkkeen alkamista edeltään kuukauden aikana. 4 4 ETUJEN MÄÄRITTELY 4.1 VUOSIMAKSUN PERUSTEENA OLEVA TAVOITE- ELÄKE (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Näissä laskuperusteissa taoite-eläkettä laskettaessa eläkkeellä tarkoitetaan uosieläkettä. Vuosimaksun perusteena olea taoite-eläkkeen määrä E, joka on kuitenkin ähintään ansaitun eläkkeen suuruinen, uonna määritellään eläkesäätiön sääntöjen mukaisesti. Perhe-eläkkeen taoiteeläkkeellä E tarkoitetaan sellaista leskeneläkettä, johon leski yksin edunsaajana olisi oikeutettu. 4.2 RAHASTOITU ELÄKE (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Seuraaassa esitettäää rahastoidun eläkkeen laskutapaa käytetään anhuus- ja työkyyttömyyseläkkeen, anhuuseläkkeen lisäosan sekä perhe-eläkkeen osalta.

9 5 Rahastoidun eläkkeen määrä uoden lopussa määritellään kaaalla R R = 1 R (1) E E + E, R E lasketaan kaaan (2) mu- missä rahastoidun eläkkeen lisäys kaan. Mikäli eläketuran ehtoja muutetaan eläkeikää muuttamalla, muunnetaan jatkuien työsuhteiden muutoshetkeen mennessä rahastoidut eläkkeet siten, että niiden pääoma-arot kohdan 9.2 mukaisesti laskettuna eiät muutu. R Rahastoidun eläkkeen lisäys E uonna lasketaan kaaan (2) mukaisesti. Mikäli uosi jakautuu työntekijän osalta eläketuran muutosten johdosta useampaan laskentajaksoon, lasketaan rahastoidun eläkkeen lisäys erikseen kultakin jaksolta kaaaa (2) soeltaen. R R1 R2 (2) E = E + E, R1 jossa E on takautuaan aikaan kohdistunutta rahastoidun eläkkeen lisäystä ja E R2 on kohdeuoden (laskentajakson) osalta laskettu rahastoidun eläkkeen lisäys

10 = 6 (2a) E E R1 R2 = d = t E T k E n I I E 1 R1 E A 1 I I 1 + E A 1 + Näissä kaaoissa on db B kerroin, jonka aro on älillä 0 d 1. Kertoimen arona käytetään aroa nolla, ellei eläkesäätiö ole toisin sopinut lisäeläketuran järjestäneen työnantajan kanssa. Siltä ajalta, jolta työntekijällä on oikeus työkyyttömyys- tai työttömyyseläkkeeseen, lasketaan E käyttäen d :lle aroa nolla. R n = eläkeikään jäljellä olea aika laskentajakson alussa täysinä kuukausina; aikaa ennen työntekijän 23- uotispäiää tai ennen rekisteröidyn lisäeläketuran toimintapiiriin tulemista ei oteta huomioon. T = koko eläkkeeseen oikeuttaa palelusaika kuukausina sekä takautualta että astaiselta osaltaan; aikaa ennen työntekijän 23-uotispäiää ei oteta huomioon. t = takautua eläkkeeseen oikeuttaa palelusaika kuukausina, ts. se osa eläkkeeseen oikeuttaasta palelusajasta, joka kohdistuu aikaan ennen laskentajakson alkua; aikaa ennen työntekijän 23-uotispäiää ei oteta huomioon.

11 k = laskentajakson pituus kuukausina; sitä aikaa, jolta työntekijällä on oikeus työkyyttömyys- tai työttömyyseläkkeeseen ei oteta huomioon k:ta laskettaessa, ei myöskään aikaa ennen työntekijän 23-uotispäiää eikä aikaa, jona työntekijä laskentajakson aikana ei ole kuulunut rekisteröidyn lisäeläketuran toimintapiiriin. I = ennen uotta 2005 TEL 9 :n mukainen indeksin aro uonna ja uodesta 2005 lähtien TEL 7 b :ssä tarkoitettu palkkakerroin uonna. A E = kohdassa 4.3 määritelty ansaittu eläke. 7 Hautausaustuksesta muodostuu rahastoitu etu eläkeiän täyttämisen yhteydessä, jolloin se on eläkeiän täyttämisuonna oimassaolean hautausaustuksen suuruinen. Vastaaasti menetellään, kun kyseessä on arhennetulle anhuuseläkkeelle tai osa-aikaeläkkeelle siirtyminen. Mikäli työntekijä on eläkeiän täyttäessään lisäturan ehtojen mukaisella työkyyttömyys- tai työttömyyseläkkeellä, ei hautausaustuksen rahastoitua etua muodostu. 4.3 ANSAITTU ELÄKE (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Ansaittu eläke A E uoden lopussa on edellisen uoden loppuun mennessä ansaittu eläke muunnettuna palkkaindeksillä uoden tasoon lisättynä kaaan (2) ja (4) mukaisesti karttuneella ansaitun eläkkeen lisäyksellä:

12 A I A R AM (3) E = E 1 + ( E + E ). I 1 8 AM Jos uoteen ei kohdistu maksuapautusaikaa, on E = 0. Jos työkyyttömyyseläke päättyy eläkkeensaajan paranemiseen, eikä eläkettä myöhemminkään myönnetä entisin perustein TEL 7 e AM :n 2 momentin mukaan, kaaassa olea on uonna olealta maksuapautusajalta muodostunut ansaitun eläkkeen lisäys E M AM k I A (4) E = E E 1 n I 1 jossa, M k = uonna olleen työkyyttömyys- tai työttömyysajan pituus kuukausina; aikaa ennen työntekijän 23- uotispäiää ei oteta huomioon. Mikäli eläketuran ehtoja muutetaan lisäeläketuran oimassa ollessa kohdassa 4.2 kaaan (1) yhteydessä mainitulla taalla, muutetaan myös muutoshetkeen mennessä ansaitut eläkkeet ko. kohdassa mainitulla taalla.

13 4.4 TASAUSELÄKE (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) 9 Ansaitun eläkkeen ja rahastoidun eläkkeen erotus on TEL 12 :n 1 momentin 4 kohdan mukainen eläkelaitosten yhteisesti kustannettaa eläkkeen osa, jota seuraaassa kutsutaan tasauseläkkeeksi E T (5) E T A R = E E. 5 LISÄELÄKETURVAN PERUSTEENA OLEVA PALKKA 5.1 LASKENNALLINEN ELÄKEPALKKA (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Rahastoidun eläkkeen lisäys ja uosimaksu lasketaan käyttämällä palkasta riippuien suureiden perusteena oleaa laskennallista eläkepalkkaa. Tämä on sama palkka, mitä käytettäisiin TEL:n mukaisena eläkkeen perusteena oleana palkkana, jos henkilön työsuhde päättyisi eroon Kuitenkin sinä uonna, jona eläketapahtuma sattuu tai työsuhde muuten päättyy, kaaoissa käytetään samaa palkkaa, jota peruseläketuran osalta käytetään eläkettä tai apaakirjaa laskettaessa.

14 5.2 ELÄKKEEN PERUSTEENA OLEVA PALKKA (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) 10 Eläketapahtuman yhteydessä käytetään maksettaan eläkkeen perusteena samaa palkkaa, jota käytetään peruseläketuran osalta maksettaan eläkkeen perusteena. 6 VUOSIMAKSU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vuosimaksu P on laskennallinen suure, joka lasketaan kunkin rekisteröidyn lisäeläketuran piiriin uoden aikana kuuluneen työntekijän ja uonna heti alkaana rekisteröityjen lisäeläkkeiden ja TEL:n alaisiksi rekisteröityjen apaakirjojen osalta. Vuosimaksu P sisältää kertamaksun rahastoidun eläkkeen lisäyksestä, astuuaaramaksun taoite-eläkkeen siitä osasta, joka ylittää ansaitun eläkkeen sekä tasausosan, hoitokustannusosan ja ETK:n kustannusosan (6) joka jaetaan osiin (7) missä P = 1 2 P = k r T H E P = P + P + P + P + P, 1 2 P = P + P, maksu muiden etuuksien paitsi kappaleessa 1 määritellyn anhuuseläkkeen lisäosan osalta, maksu anhuuseläkkeen lisäosan osalta.

15 11 Maksu on kohdassa määriteltyjen maksuosien mukaisesti (8) P 1 k 1 r 1 k 2 ( P + P ) + P 1 =, 1 c ( b14) e 1 c ( b14) e 2 missä k 1 P = k 2 P = kertamaksu rahastoidun eläkkeen lisäyksestä muiden etuuksien paitsi anhuuseläkkeen lisäosan osalta, kertamaksu rahastoidun eläkkeen lisäyksestä anhuuseläkkeen lisäosan osalta. Heti alkaana rekisteröidyn lisäeläkkeen ja siihen liittyän astaisen eläke-etuuden osalta uosimaksuun sisällytetään laskuperustekorko rekisteröinnin oimaantuloajankohdasta hetkelle Varhaiseläkkeen täydennysosan osalta uosimaksuun sisällytetään laskuperustekorko eläkkeen alkamispäiästä hetkelle Eläkesäätiökohtainen uosimaksu on työntekijäkohtaisesti summattu P.

16 KERTAMAKSU RAHASTOIDUN ELÄKKEEN LISÄYKSESTÄ (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) R E Kertamaksu rahastoidun eläkkeen lisäyksestä uonna lasketaan kunkin kyseeseen tulean eläke-etuuden osalta erikseen kaaasta k R (9) P = E A x, missä A x on liitteen 2 mukainen nettokertamaksu ko. eläkkeen yksikköedusta, työkyyttömyyseläkkeen osalta kuitenkin kerrottuna kertoimella 1,012. Kun työntekijän ikä x > 62, on työkyyttömyyseläkkeen kertamaksu nolla. Perhe-eläkkeessä kertamaksu A x määräytyy TEL:n ähimmäisehtojen mukaisena eli ilman etujen laajennuksia. Rahastoidusta eläkkeestä ei lasketa kertamaksua, jos perhe-eläke on akuutettu ain lapsille. Mikäli uosi jakautuu useampaan laskentajaksoon, lasketaan kustakin jaksosta syntyää rahastoidun eläkkeen lisäystä astaaa kertamaksu erikseen kaaaa (9) soeltaen. 6.2 VASTUUVAARAMAKSU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vastuuaaramaksu uodelta taoite-eläkkeen siitä osasta, joka ylittää ansaitun eläkkeen lasketaan kaaojen (10) - (12) mukaisesti.

17 13 Jos rekisteröidyn lisäeläketuran oimassaoloaika työntekijän osalta poikkeaa kalenteriuodesta tai työntekijä saa työkyyttömyys- tai työttömyyseläkettä, kerrotaan kaaoista (10) - (12) saataat astuuaaramaksut luulla, jossa k on rekisteröidyn lisäeläketuran k 12 oimassaoloaika kuukausina ähennettynä työkyyttömyys- tai työttömyysajalla. Mikäli uosi jakautuu useampaan laskentajaksoon, lasketaan astuuaaramaksut kultakin jaksolta erikseen astaaalla taalla Työkyyttömyyseläkkeen astuuaaramaksut (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Työkyyttömyyseläkkeen astuuaaramaksu on (10) r P A ( E E ) Rx ( S ), jos x < 63 =, 0, muulloin jossa R x (S) = liitteen 2 mukainen nettoastuuaaramaksu yksikköedusta.

18 6.2.2 Työttömyyseläkkeen astuuaaramaksu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) 14 Työttömyyseläkkeen astuuaaramaksu sisältyy tasausosaan Perhe-eläkkeen astuuaaramaksu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Perhe-eläkkeen astuuaaramaksu on r A + (11) P = [ E E ] R (P), x jossa R x (P) = liitteen 1 mukainen nettoastuuaaramaksu yksikköedusta. R x :n suuruus määräytyy etujen laajennusten mukaan Hautausaustuksen astuuaaramaksu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Hautausaustuksen astuuaaramaksu on r (12) P = Rx ( K) E,

19 15 jossa R x (K) on liitteen 1 kohdan 4 mukainen kerroin ja E hautausaustuksen suuruus. 6.3 MAKSUVAPAUTUSMAKSU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Maksuapautusmaksu on otettu huomioon perhe-eläkkeen ja hautausaustusten astuuaaramaksujen yhteydessä. Maksuapautusmaksu sisältyy liitteessä 1 oleiin em. etujen astuuaaramaksukertoimiin. 6.4 TASAUSOSA (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Tasausosa on T (13) P = c P + c P, 1 2 jossa P ja P oat kaaan (7) mukaisia maksuja. 1 Kerroin c koskee muita etuuksia paitsi anhuuseläkkeen lisäosaa. Jos akuutettu on syntynyt ennen uotta 1945 tai uoden 1949 jälkeen, lasketaan kerroin c kaaasta 1 0,07 + 0,008 ( w 55), työsuhteessa oleien osalta 1 c = + 0,03 (64 max{ x;55}) / 9, muiden osalta. Jos akuutettu on syntynyt aikaisintaan uonna 1945, mutta iimeistään uonna 1949, lasketaan kerroin c 1 kaaasta

20 16 1 c 0,07 + 0,008 (max{ w;58} 55), työsuhteessa oleien osalta, kun w 60, 0,15 0,008 (65 w) + (0,02 0,0041 (65 w)) (max{ x;50} 50), työsuhteessa oleien osalta, kun w > 60 ja x 60, = 0,14+ 0,049 ( w 55), työsuhteessa oleien osalta, kun w > 60 ja x > 60, + 0,03 (64 max{ x;55}) / 9, muiden osalta. Kuitenkin hautausaustuksen kertamaksun osalta c 1 = 0,03 64 max x;55 + /. ( { }) 9 2 Kerroin c koskee anhuuseläkeliikkeen lisäosaa. 2 = 0,03 (64 max{ x;55}) + / 9. c Kaaoissa x on henkilön ikä syntymäpäiänä sinä kalenteriuonna, johon uosimaksu kohdistuu. 6.5 HOITOKUSTANNUSOSA (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Hoitokustannusosa on H (14) P = ( b14) P,

21 missä (b14) on annettu kohdassa ETK:N KUSTANNUSOSA (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) ETK:n kustannusosa on (15) P = e P, E jossa e on sosiaali- ja tereysministeriön ETK:lle ahistama maksukerroin. 7 VAPAAKIRJA (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Rekisteröidyn lisäeläkejärjestelyn päättyessä työntekijän osalta muutoin kuin eläketapahtumaan muodostetaan lisäeläkeapaakirja erikseen anhuus-, työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeen ja erikseen perhe-eläkkeen osalta. Vapaakirja on anhuus- ja työkyyttömyyseläkkeen osalta kohdan 4.3 mukaisesti lasketun ansaitun eläkkeen suuruinen. Ansaittu eläke muunnetaan TEL:n ähimmäisaatimusten mukaisia eläkkeen saamisen ehtoja astaaaksi siten kuin TEL:n mukaisten apaaehtoisten lisäetujen apaakirjan ehdoissa ja perusteissa on määrätty.

22 Mikäli rekisteröityyn lisäeläketuraan kuuluu anhuuseläkkeen lisäosa, muunnetaan tämä apaakirjaa laskettaessa ehdoiltaan arsinaista anhuus- ja työkyyttömyyseläkeapaakirjaa astaaaksi ja yhdistetään arsinaiseen apaakirjaan. Työttömyyseläkkeen osalta apaakirjan määrä on yhtä suuri kuin työkyyttömyyseläkkeen apaakirja. Vapaakirjaa muodostettaessa muunnetaan rahastoitu eläke samoin kuin apaakirjan ehdoissa ja perusteissa on ansaitun eläkkeen osalta määrätty. Perhe-eläkkeessä apaakirja on kohdan 4.3 mukaisesti lasketun ansaitun eläkkeen kaksikertainen määrä, joka astaa lesken ja ähintään kahden lapsen eläkettä. Eri edunsaajatilanteissa perheeläke lasketaan edellä mainitusta määrästä TEL 7 h :n 2 ja 3 momentissa mainittuja osuuksia käyttämällä MAKSETTAVA ELÄKE JA ELÄKESÄÄTIÖN VASTUULLA OLEVA OSA 8.1 ELÄKETAPAHTUMAN SATTUMISAJANKOHDALLE LASKETTU MAKSETTAVA ELÄKE (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Eläketapahtuman sattumisajankohdalle laskettu muun kuin apaakirjan perusteella maksettaa lisäeläke määrätään seuraaasti: Vanhuus-, työkyyttömyys- tai työttömyyseläke on

23 missä E on eläkesäätiön sääntöjen mukaisesti laskettu lisäeläke ilman yhteensoitusta kuitenkin ähintään ansaittu eläke. Suure E (Y) on määrä, jolla yhteensoitus TEL 8 :n 1 momentin mukaisten etuuksien kanssa pienentää lisäeläkettä. Perhe-eläke on 19 M (17) E = E E (Y ), missä E on eläkesäätiön sääntöjen mukaisesti laskettu edunsaajien yhteinen lisäperhe-eläke ilman yhteensoitusta, kuitenkin ähintään edunsaajakokoonpanoa astaaa ansaittu eläke, ja E (Y ) on määritelty astaaasti kuin kaaassa (16). Vapaakirjan perusteella maksettaa eläke määräytyy sosiaali- ja tereysministeriön ahistamien apaaehtoisten lisäetujen apaakirjan ehtojen ja perusteiden mukaan. 8.2 ELÄKESÄÄTIÖN VASTUULLA OLEVA ELÄKE Vapaakirjan perusteella maksettaa eläke (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vapaakirjan perusteella maksettaan anhuus-, työkyyttömyys- tai perhe-eläkkeen eläkesäätiön astuulla olea osa on apaakirjan muodostumishetken laskuperusteiden mukaan määräytyän apaa-

24 20 kirjan rahastoidun osan suuruinen. Rahastoitu eläke tulee muuntaa edunsaajia astaaaksi TEL 7 i :n 2 ja 3 mukaisesti. Osaeläkkeenä maksettaan työkyyttömyyseläkkeen osalta eläkesäätiön astuulla olea osa on puolet täyden työkyyttömyyseläkkeen rahastoidusta osasta. Työttömyyseläkkeeseen ei sisälly eläkesäätiön astuulla oleaa osaa. Jos yhteensoitus on pienentänyt uonna maksettaaa eläkettä, pienennys kohdistetaan ensisijaisesti eläkkeen yhteisesti kustannettaaan osaan ja toissijaisesti eläkesäätiön astuulla oleaan osaan. Jos astuu eläkkeestä jakaantuu usealle eläkelaitokselle, pienennetään kunkin eläkelaitoksen astuulla oleaa osaa samassa suhteessa Muun kuin apaakirjan perusteella maksettaa eläke (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) RM Vanhuuseläkkeen eläkesäätiön astuulla olea osa E on kohdan 4.2 mukaan määräytyän rahastoidun eläkkeen suuruinen. Työkyyttömyyseläkkeen eläkesäätiön astuulla olea osa koostuu aktiiiaikana rahastoituasta osasta ja eläketapahtuman yhteydessä rahastoituasta osasta ja se saadaan kaaasta (18) E RM R A = E + ( E E ) +, missä R E = kohdan 4.2 mukaisesti määräytyä eläketapahtumahetkeen mennessä rahastoitu eläke E = kohdan 4.1 mukainen eläketapahtumahetkeä astaaa uosimaksun perusteena olea taoite-eläke

25 21 A E = kohdan 4.3 mukaisesti määräytyä eläketapahtumahetkeen mennessä ansaittu eläke. Kaaassa (18) taoite-eläke, ansaittu eläke ja rahastoitu eläke lasketaan eläketapahtumahetkellä oimassa olleiden laskuperusteiden mukaisesti. Osa-eläkkeenä maksettaan työkyyttömyyseläkkeen osalta eläkesäätiön astuulla olea osa on puolet kaaan (18) mukaan lasketusta määrästä. Jos työkyyttömyyseläke myönnetään työttömyyseläkkeen jatkona, eläkesäätiön astuulla olea osa on samansuuruinen, kuin se olisi ollut, jos työkyyttömyyseläke olisi myönnetty aktiiiajan rahastoinnin päättymispäiästä lukien. Työttömyyseläkkeeseen ei sisälly eläkesäätiön astuulla oleaa osaa. Perhe-eläkkeen rahastoitu osa on kohdan 4.2 mukainen rahastoitu eläke, mikäli edunjättäjä on kuollut anhuuseläkkeellä. Mikäli leski ei ole edunsaaja tai lesken lisäksi edunsaajina on lapsia, rahastoitu eläke tulee muuntaa edunsaajia astaaaksi TEL 7 i :n 2 ja 3 momentin mukaisesti. Mikäli edunjättäjä ei ollut anhuuseläkkeellä, perhe-eläkkeen eläkesäätiön astuulla olea osa on (19) missä RM E = E R (E E A + ) +,

26 R E E A E 22 = kohdan 4.2 mukaisesti määräytyä eläketapahtumahetkeen mennessä rahastoitu eläke = kohdan 4.1 mukainen eläketapahtumahetkeä astaaa uosimaksun perusteena olea taoiteeläke = kohdan 4.3 mukaisesti määräytyä eläketapahtumahetkeen mennessä ansaittu eläke. Jos edunjättäjä kuolee saadessaan työkyyttömyyseläkettä, perheeläketapahtumapäiänä pidetään työkyyttömyyseläkkeen eläketapahtumapäiää. Jos edunjättäjä kuolee saadessaan työttömyyseläkettä, eläketapahtumapäiänä pidetään lisäeläkkeen aktiiiajan rahastoinnin päättymispäiää. Kaaan (19) taoite-eläke, ansaittu eläke ja rahastoitu eläke lasketaan eläketapahtumahetkellä oimassa olleiden laskuperusteiden mukaisesti. Mikäli leski ei ole edunsaaja tai lesken lisäksi edunsaajina on lapsia, perhe-eläkkeen eläkesäätiön astuulla olea eläke tulee muuntaa edunsaajia astaaaksi TEL 7 i :n 2 ja 3 momentin mukaisesti. Jos yhteensoitus on pienentänyt uonna u maksettaaa eläkettä, pienennys kohdistetaan ensisijaisesti eläkkeen M yhteisesti E u kustannettaaan osaan ja toissijaisesti eläkesäätiön astuulla oleaan osaan. Jos astuu eläkkeestä jakaantuu usealle eläkelaitokselle, pienennetään kunkin eläkelaitoksen astuulla oleaa osaa samassa suhteessa. Eläkesäätiön astuulla olea osa hautausaustuksesta on kohdan 4.2 mukainen rahastoitu hautausaustus, jos sellainen on syntynyt. Muulloin hautausaustuksen eläkesäätiön astuulla olea osa on eläketapahtumahetkelle laskettu hautausaustuksen taoite-etuus. Jos edunjättäjä kuolee saadessaan työkyyttömyys-eläkettä, eläke-

27 tapahtumahetkenä pidetään edunjättäjän eläkkeen eläketapahtumahetkeä. Jos edunjättäjä kuolee saadessaan työttömyyseläkettä, eläketapahtumahetkenä pidetään lisäeläkkeen aktiiiajan rahastoinnin päättymispäiää ELÄKEVASTUU 9.1 YLEISTÄ (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Eläkesäätiön TEL 11 :n mukainen eläkeastuu on laskettaa jäljempänä esitettäien kaaojen mukaisesti tarkasti joka uosi kalenteriuoden iimeiselle päiälle. 9.2 VASTAISTEN ELÄKKEIDEN ELÄKEVASTUU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vastaisten eläkkeiden eläkeastuu muodostuu astaisten anhuus-, työkyyttömyys- ja perhe-eläkkeiden eläkeastuusta ja hautausaustusten astuusta.

28 9.2.1 Vastaisten anhuuseläkkeiden eläkeastuu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) 24 V Vastaisten anhuuseläkkeiden eläkeastuu V muodostuu astaisten anhuuseläkkeiden ja astaisten anhuuseläkkeiden lisäosien astuusta. Vastaisten anhuuseläkkeiden osalta eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaasta V R R N w (21) V = 1,01 E A x+ 1/ 2 ( E) + 1, 01 Ew a x+ 1/ 2, x< w x w N z jossa z = täytetty ikä kuukauden tarkkuudella uoden päättymishetkellä w = eläkeikä R E w = rahastoitu eläke eläkeiässä. Vastaisten anhuuseläkkeen lisäosien osalta eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaasta V R N w N 65 (22) V = 1,01 E, kun x < w. D x+ 1/ 2 Kun säilyy. x w muutetaan rahastoitu eläke R E siten, että pääoma-aro

29 Vastaisten työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2005 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vastaisten työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaasta (23) V R 1,01 < = E A x+ ½ ( S), kun x 63 0, kun x 63 I Vastaisten perhe-eläkkeiden eläkeastuu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vastaisten perhe-eläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaasta P R (24) V = 1,01 E Ax+ 1/ 2 ( P) Hautausaustusten astuu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vastaisten hautausaustusten astuu hetkellä lasketaan kaaasta K R. (25) V = E A x+ 1/ 2 ( K)

30 9.3 ALKANEIDEN ELÄKKEIDEN ELÄKEVASTUU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) 26 Alkaneiden eläkkeiden eläkeastuu muodostuu alkaneiden anhuus-, työkyyttömyys- ja perhe-eläkkeiden eläkeastuusta Alkaneiden anhuuseläkkeiden eläkeastuu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Ennen myönnettyjen ja maksettaien anhuuseläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaasta x+ ½ + + VA V RM RL (26) V,01[ α E a E a ] jossa = 1 x ½: 65 V α = kerroin, jonka aulla otetaan huomioon kollektiiisesti yhteensoituksesta ja peruseläkkeen lapsikorotuksesta johtua eläkeastuunpienennys, toistaiseksi α = V 1 RM E = eläkesäätiön astuulla olea osa maksettaasta anhuuseläkkeestä, kuitenkin ottamatta huomioon peruseläkkeen lapsikorotuksen tai yhteensoituksen mahdollisesti aiheuttamaa pienennystä ja ilman mahdollista anhuuseläkkeen lisäosaa. RL E = eläkesäätiön astuulla olea osa maksettaasta anhuuseläkkeen lisäosasta.

31 9.3.2 Alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) 27 Alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaasta (27) IA = I IRM ii i I IRM Nx+ 1/ 2 Nw I V α E a( u) + ( x+ 1/ 2 u): w α E k E ( S) Dx+ 1/ 2 jossa ensimmäinen summa lasketaan ennen myönnettyjen ja maksettaien tai myöhemmin SVL:ssä tarkoitetun päiärahan ensisijaisuusajan päätyttyä maksettaien, muina kuin yksilöllisinä arhaiseläkkeinä myönnettyjen työkyyttömyyseläkkeiden osalta ja toinen summa lasketaan ennen yksilöllisinä arhaiseläkkeinä myönnettyjen ja maksettaien eläkkeiden osalta ja I α = kerroin, jonka aulla otetaan huomioon kollektiiisesti yhteensoituksesta ja peruseläkkeen lapsikorotuksesta I johtua eläkeastuun pienennys, toistaiseksi α = 0,99 IRM E = eläkesäätiön astuulla olea osa maksettaasta työkyyttömyyseläkkeestä, kuitenkin ottamatta huomioon peruseläkkeen lapsikorotuksesta tai yhteensoituksesta aiheutuaa pienennystä u = työkyyttömyyden alkuuoden ja syntymäuoden erotus I k = kerroin, jonka aro on 0,04

32 28 E (S) = astaisten työkyyttömyyseläkkeiden uotuinen kanta hetkellä Alkaneiden perhe-eläkkeiden eläkeastuu (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Alkaneiden perhe-eläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaasta (28) V PA P PRM = + + [ ] + + P 1.01 α E C0 a y 1/ 2 C1 a C 2 a k E ( L [ ] ) 1/ 2 + T1 T 1/ missä ensimmäinen summa lasketaan ennen myönnettyjen ja maksettaien perhe-eläkkeiden osalta, ja P α = kerroin, jonka aulla otetaan kollektiiisesti huomioon yhteensoituksesta aiheutua eläkeastuun pienennys; P toistaiseksi α =1 PRM E = eläkesäätiön astuulla olea osa maksettaista perheeläkkeestä, jos edunsaajana olisi leski ja kaksi lasta, ottamatta huomioon yhteensoituksen mahdollisesti aiheuttamaa pienennystä y = lesken ikä syntymäpäiänä uonna

33 29 T 1 = T 2 = ( 1 w z ) +, missä w = lapseneläkkeen pääteikä z = nuorimman lapsen ikä syntymäpäiänä uonna 1 ( 2 w z ) +, missä z 2 = toiseksi nuorimman lapsen ikä syntymäpäiänä uonna a = liitteen 1 mukainen aikakorko n P k = kerroin, jonka aro on 0, 01 E (L) = astaisten leskeneläkkeiden uotuinen kanta Jos edunjättäjä on kuollut jälkeen ja leski on edunsaajana, kertoimet C0, C1, ja C2 oat C 0 = 6/12 C 1 C 2 0, = 4/12, 0, = 2/12, jos edunsaajina ei ole lapsia muulloin jos edunsaajana on korkeintaan yksi muulloin. lapsi Jos edunjättäjä on kuollut jälkeen ja leski ei ole edunsaajana, kertoimet C0, C1, ja C2 oat

34 30 C 0 C 1 = 0 = 4/12 0, jos edunsaajan a on yksi lapsi C 2 = 3/12, muulloin. Jos edunjättäjä on kuollut ennen ja leski on edunsaajana, kertoimet C0, C1, ja C2 oat seuraaat C 0 = 6/12 C 1 C 2 0, = 3/12, 0, = 3/12, jos edunsaajina ei ole lapsia muulloin jos edunsaajan a on korkeintaan yksi lapsi muulloin. Jos edunjättäjä on kuollut ennen ja leski ei ole edunsaajana, kertoimet C0, C1, ja C2 oat C 0 C 1 C 2 = 0 = 6/12 0, = 3/12, jos edunsaajan a on yksi lapsi muulloin. Jos heti alkaana rekisteröidyn perhe-eläkkeen riippuuus edunsaajista joiltakin osin poikkeaa edellä mainituista, menetellään seuraaasti:

35 Jos leski on edunsaajana, kertoimet 0 C, ja C 0 C1, oat 2 PRM E 31 C = se suhteellinen osuus eläkkeestä, johon leski 1 olisi oikeutettu ollessaan yksin edunsaajana C = 0, jos edunsaajina ei ole lapsia, ja muussa tapauksessa 2 se suhteellinen osuus eläkkeestä PRM E, jolla leskelle ja yhdelle lapselle maksettaa lisäperhe-eläke ylittää pelkälle leskelle maksettaan lisäperhe-eläkkeen C = 0, jos edunsaajana on korkeintaan yksi lapsi, ja muussa PRM E tapauksessa se suhteellinen osuus eläkkeestä, jolla leskelle ja kahdelle lapselle maksettaa lisäperhe-eläke ylittää leskelle ja yhdelle lapselle maksettaan lisäperhe-eläkkeen jos leski ei ole edunsaajana, kertoimet C, ja C 0 C1, 2 oat C 0 = 0 C = se suhteellinen osuus eläkkeestä, johon nuorin 1 2 PRM E lapsi olisi oikeutettu ollessaan yksin edunsaajana C = 0, jos edunsaajana on yksi lapsi, ja muussa tapauksessa se suhteellinen osuus eläkkeestä PRM E, jolla kahdelle lapselle maksettaa lisäperhe-eläke ylittää yhdelle lapselle maksettaan lisäperhe-eläkkeen. Muita kuin nuorinta ja toiseksi nuorinta lasta ei oteta huomioon alkaneiden perhe-eläkkeiden eläkeastuuta laskettaessa.

36 10 VASTAISTEN ELÄKKEIDEN ELÄKEVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ VAIHTOEHTO I (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vuodelta tehtäässä tilinpäätöksessä eläkeastuun kohtaa 9.2 astaaa osa lasketaan kaaojen (21) - (25) mukaisten tilinpäätöshetkelle laskettujen astuiden summana VAIHTOEHTO II (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Vuodelta tehtäässä tilinpäätöksessä eläkeastuun kohtaa 9.2 astaaa osa lasketaan kaaasta (29) V TP 2 = r (1 + ( i )) V TP H ( TP) [ P K ( E) ( P 0,01P )] 0 VIPK 1 2 0,5 TP r (1 + ( i0)), jossa VIPK V = V I P K V + V + V + V, missä suureet on laskettu kaaojen (21) - (25) mukaan TP P = kaaaa (6) soeltaen laskettujen uosimaksujen yhteismäärän ario per 1.7., ei sisällä kuitenkaan heti alkaina rekisteröityjen lisäeläkkeiden eikä arhaiseläkkeen täydennysosan uosimaksua. Rekisteröidyn lisä-

37 33 eläketuran piiriin kuuluien työntekijöiden osalta uosimaksuja arioitaessa oletetaan, että työsuhteet jatkuat uoden loppuun, ja käytetään samoja palkkoja ja samaa indeksitasoa kuin uosimaksua uodelta -1 määrättäessä. Näin laskettuja uosimaksuja korjataan TEL-indeksillä astaamaan uotta. Arion perusteena oidaan käyttää myös palkkatietoja uodelta r r ja oat liitteen 2 mukaisia kertoimia TP K (E) = suureeseen P sisältyien ETK:n kustannusosien yhteismäärä H (TP) TP P = suureeseen P sisältyien hoitokustannusosien yhteis määrä 11 ALKANEIDEN ELÄKKEIDEN ELÄKEVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ 11.1 VAIHTOEHTO I (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Jos uodelta tehtäässä tilinpäätöksessä on astaisten eläkkeiden osalta soellettu kohdan 9.4 aihtoehdon I mukaista menettelyä, tilinpäätöksessä kohtaa 9.3 astaaa eläkeastuun osa lasketaan kaaojen (26) - (28) mukaisten tilinpäätöshetkelle laskettujen astuiden summana.

38 11.2 VAIHTOEHTO II (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Jos astaisten eläkkeiden eläkeastuu on tilinpäätöksessä laskettu kaaan (29) mukaan, eläkeastuun kohtaa 9.3 astaaa osa lasketaan kaaasta (30) V TP( A) VIP( A) VIPK = (1 + ( i )) V 1 (1 + ( i ))(1 r ) V 0 TP H ( TP) TP [ P K ( E) ( P 0,01 P )] 0 + (1 + ( i + 0 )) 0,5 { 34 1 (1 r 2 ) jossa A A H ( A) A R [ P K ( E) ( P 0,01 P )] ( E + 0,01E ) } , r VIPK TP H ( TP) r, V, P, K( E) ja P on määritelty kaaan (29) yhteydessä, ja VIP( A) VA IA PA V = V + V + V, missä suureet on laskettu kaaojen (26), (27) ja (28) mukaan A P = heti alkaina rekisteröityjen lisäeläkkeiden sekä arhaiseläkkeiden täydennysosan uosimaksu per 1.7. A P sisältyien ETK:n kustannusosien yh- K A (E) = suureeseen teismäärä

39 A P sisältyien hoitokustannusosien yh- H ( A) P = suureeseen teismäärä 35 E = uoden aikana maksetut eläkkeet ja hautausaustukset sekä eläkkeiden sijasta tapahtuneet kertasuoritukset, astuunjaosta johtua saataa tai elka sekä jo astuunjaosta saatu tai astuunjakoon maksettu uoteen kohdistua ennakkomäärä huomioon otettuna R E = uoden aikana maksetut eläkkeet sekä eläkkeiden sijasta tapahtuneet kertasuoritukset ilman tasausosia. bl 12 VASTUUNJAKOSUURE B (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Sosiaali- ja tereysministeriön antaman astuunjakopäätöksen (83/1997) mukaan käytetään astuunjaon perusteena rekisteröidyn lisäeläketuran osalta suuretta, joka saadaan kaaasta (31) B bl = ( bl B ( ) T [ ( )] P, 0,5 VIPK VIP( A) ( 1+ ( b1 )) (( b1 ) i0 ) V 1 + V 1 0,5 0,5 ( 1+ ( b1 )) ( 1+ i0 ) VIPK VIP( A) VIPK VIP( A) + V + ( 1+ 0) 0,5 V i V 1 + V 1 ( 1+ i ) 0 + missä T P on uosimaksuun sisältyät tasausosat korkoutettuna hetkelle 1.7..

40 13 VASTUUNSIIRTO (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Siirrettäessä eläkkeestä aiheutua astuu eläkelaitoksesta toiseen, suoritetaan eläkkeestä kohtien 9.2 ja 9.3 mukaisesti laskettu eläkeastuuta astaaa määrä YHTEISELÄKESÄÄTIÖ (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Yhteiseläkesäätiössä näitä laskuperusteita soelletaan työnantajakohtaisesti. 15 KERTASUORITUS ELÄKKEEN SIJASTA (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Jos eläkkeen sijasta annetaan astaaa kertasuoritus, on tämän suorituksen määrä ko. eläkkeen pääoma-aro laskettuna nettoperusteiden mukaisesti.

41 LASKUKAAVAT Liite 1 1(4) (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) Seuraaissa kaaoissa E, EL, S, P ja K tarkoittaat astaaasti anhuuseläkettä, anhuuseläkkeen lisäosaa, työkyyttömyyseläkettä, perhe-eläkettä ja hautausaustusta. Kertamaksut ja astuuaaramaksut on laskettu kunkin eläkelajin yksikköeläkettä kohti, perhe-eläkkeessä kuitenkin lesken yksikköeläkettä kohti ja hautausaustuksessa yksikkösummaa kohti. 1 NETTOKERTAMAKSU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) a) Vastaiset eläkkeet N w A x ( E) =, kun x < w D x N w N 65 A x ( EL) =, kun x < w D x A x (S) on yleisten laskuperusteiden kohdan 2.3. kaaan (15) mukainen suure, jossa e = 9 kk. x 1 A x ( P) = 0,9 Dt µ t F( t) dt, D jossa miespuolisen edunjättäjän tapauksessa x

42 F( t) = 0,99n ( M ) a ( ) + ( 2) + Z (18, M ), t Y t M b t Liite 1 2(4) missä Z t ( 18, M ) saadaan yleisten laskuperusteiden kohdan kaaasta (23), ja naispuolisen edunjättäjän tapauksessa F( t) 0,99nt ( N) ay ( N ) ( b2) + Z t (18, N), = t + missä Z t ( 18, N) saadaan yleisten laskuperusteiden kohdan kaaasta (9). b) Alkaneet eläkkeet A ( E) = x a x N x N w, jos eläke on myönnetty Dx A x ( S) = yksilöllisenä arhaiseläkkeenä ii i a( u) + ( x u): w, muulloin a n 1 e = δ δn δ = ln( 1+ i0 )

43 Liite 1 3(4) 2. NETTOKERTAMAKSU ML. SUMMAAN VERRANNOLLINEN KUORMITUS (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) M x A x ( K) = + ( b13) a x. D x 3. NETTOVASTUUVAARAMAKSU ML. MAKSUVAPAUTUS- MAKSU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) [ ( a4) + δ ] Rx ( S) = Ax ( S) e Ax+ 1( S) Miespuolisen edunjättäjän tapauksessa Rx ( P) 0,9 ( b9) µ x ( f nx ( M ) ay ( M ) ( b2) + Z x ( w, M )) x = + ja naispuolisen edunjättäjän tapauksessa missä Rx ( P) 0,9 ( b9) µ x ( f nx ( N) ay ( N ) ( b2) + Z x ( w, N)), x = +

44 f 0,99 = 1 Liite 1 4(4) jos eläkkeen saamisen ehdot oat lesken osalta TEL : n ähimmäisehtojen mukaiset muulloin 4. NETTOVASTUUVAARAMAKSU ML. SUMMAAN VERRANNOLLINEN KUORMITUS JA MAKSUVA- PAUTUSMAKSU (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) R ( K) = ( b9) µ ( b13). x x +

45 Liite 2 1(1) ERÄIDEN KERTOIMIEN ARVOT VUONNA (Vahistettu , oimaantulo , soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2004 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa) r 0 2 r 1 2 = 0,94 = 0,9

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet :o 405 3847 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) ERITYISPERUSTEET

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) ERITYISPERUSTEET 1(36) TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN (TEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN JA TYÖNANTAJAN ELÄKEVAKUUTUKSEN (TAE) EITYISPEUSTEET Kokooma 10.2.2015 Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 10.12.2014. 2(36) SISÄLLYS

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.

Määräykset 5/2012. Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet. Dnro FIVA 3/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7. Määräykset 5/2012 Eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteet Dnro FIVA 3/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2014: YEL-MYEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 1.10.2014 1 (8) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2014: YEL-MYEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2014...

Lisätiedot

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007.

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007. TYEL 27 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.28. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 2.2.27. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006.

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006. MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2006. 1 (3) MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN (MYEL) VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 PERUSTEDEN

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013.

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013. Kustannustenjakoperusteet 204 Vahistettu 25..203. 8..203 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2013: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurakeskus 26.9.2013 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuaus uodelle 2013: TyEL-MEL-akuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset uodelle 2013... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 VALTIOKONTTORI PÄÄTÖS Dnro 3/30/2010 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2010 Valtiokonttori on 15.1.2010 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion eläkelaissa tarkoitettuja työnantajan

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011.

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011. Kustannustenjakoperusteet 202 Vahistettu 23.2.20. 2..20 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015).

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015). Kustannustenjakoperusteet 2015 (Kokonaisperuste ahistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös ahistettu 31.8.2015). KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PRUSTIDN SOVLTAMINN... 8 Soeltamisala...

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 1 (22) 9.12.2013 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2014 2 (22) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Työnantaja... 4 1.3 Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen,

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MYEL-EHDOT lisäeläke 1 (7) MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN 11 :N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjä, joka on tehnyt vakuutussopimuksen

Lisätiedot

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3

15.11.2005 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE... 3 SOPIMUS Sopimus iimeisen laitoksen periaatteesta johtuan eläkeselittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkeakuutuksen, Kansaneläkelaitoksen, Kirkon keskusrahaston ja Eläketurakeskuksen kesken 2

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015 1 (22) 10.12.2014 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2015 2 (22) Sisällysluettelo 1 Perusteiden soveltaminen... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Työnantaja... 4 1.3 Virastojen tai liikelaitosten aloittaminen,

Lisätiedot

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA

PERUSTEET VALTION VAROISTA SUORITETTAVASTA ELÄKKEEN KORVAAMISESTA ALLE KOLMEVUOTIAAN LAPSEN HOIDON TAI OPISKELUN AJALTA PERUSTEET VALTO VAROSTA SUORTETTAVASTA ELÄKKEE KORVAAMSESTA ALLE KOLMEVUOTAA LAPSE ODO TA OPSKELU AJALTA STM on aistanut 16.12.2010 iimeisimmät muutokset erusteisiin altion aroista suoritettaasta eläkkeen

Lisätiedot

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille Ohje 1 (7) Viimeisin muutos 31.12.2014 VL Kysely eläkekassoille ja -säätiöille VL-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa eläkekassojen ja -säätiöiden toiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSTEKNIIKKAA

LAKISÄÄTEISEN TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSTEKNIIKKAA LAKISÄÄTEISEN TYÖELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSTEKNIIKKAA ALKUSANAT Vuonna 1992 ilmestyi lakisääteisen työeläkeakuutuksen akuutustekniikkaa käsitteleä moniste. Kesäkuussa 1998 moniste uusittiin, ja seuraana

Lisätiedot

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2011

Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2011 Valtiokonttori Päätös 1 (24) Aktuaaripalvelut 4.2.2011 25/30/2011 Valtion eläkemaksun laskuperusteet 2011 Valtiokonttori on 4.2.2011 hyväksynyt nämä laskuperusteet noudatettavaksi laskettaessa valtion

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 1138. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 ulkastu Helsngssä 22 päänä joulukuuta 2000 N:o 1138 1143 SISÄLLYS N:o Su 1138 altoneuoston asetus teeydenhuollon okeustuakeskuksesta annetun asetuksen eäden säännösten kumoamsesta...

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 205 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009.

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009. Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet Koooma 6.3.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. Voimaantulosäännöset TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Määräykset 4/2012. Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet. Dnro FIVA 2/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.2012

Määräykset 4/2012. Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet. Dnro FIVA 2/01.00/2012. Antopäivä 14.6.2012. Voimaantulopäivä 1.7.2012 Määräykset 4/2012 Eläkekassan vastuuvelan laskuperusteet Dnro FIVA 2/01.00/2012 Antopäivä 14.6.2012 Voimaantulopäivä 1.7.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta

Päivämäärä Datum. 10 vuoden ajan kyseisestä mybhedstä järjestelysta ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Osasto/käsi:telijä Abdeinlng/handl&are su/vesa Ronkainen YLEISKIRJE B 1/93 1 Päivämäärä Datum 16.4.1993 Ty6eldkelaitoksille VALTION ELAXERAHACTOON SUORITETTAVAN

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004.

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT Koooma 30.3.2006. Viimeisin perustemuutos vahvistettu 20.12.2004. SISÄLTÖ YITTÄJIN LÄKLAIN (YL) MUKAISN LISÄLÄKVAKUUTUKSN PUSTT 1. PUSTIDN SOVLTAMINN...

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS

TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS ELÄKETURVAKESKUS 1.12.2010 1 (8) TÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUS VUODELLE 2010: VAKUUTUSKANTALOMAKKEEN OSA II / YEL-KASSAN VAKUUTUS- TEKNINEN TUTKIMUS Sisällysluettelo 1 TÄYTTÖOHJE... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET TRAN TyL:n MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Tässä peruseessa kaikki suuree koskea eraa, ellei oisin ole määriely. Tässä peruseessa käyey lyhenee: LL Lyhyaikaisissa yösuheissa oleien yönekijäin eläkelaki TaL

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN YLEISET LASKUPERUSTEET. Kokooma 23.1.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 3.2.1998.

TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN YLEISET LASKUPERUSTEET. Kokooma 23.1.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 3.2.1998. TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN YLEISET LASKUPERUSTEET Kokooma 23.1.2008. Viimeisi perustemuutos o vahvistettu 3.2.1998. TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN YLEISET LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala 1 mom. Tässä

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu SHV-harjoitustyö suppea Osaketuottosidonnainen lisäakuutusastuu Lauri Ojala 23.10.2008 Title Author Equity-linked Insurance Liability Fund Lauri Ojala Date 23.10.2008 Abstract In the past, the solency

Lisätiedot

MERIMIESTEN PERHE-ELÄKE

MERIMIESTEN PERHE-ELÄKE MERIMIESTEN PERHE-ELÄKE 1 PERHE-ELÄKE Perhe-eläkkeen tarkoitus on turvata omaisten toimeentulo perheenhuoltajan kuoleman jälkeen. Perhe-eläkkeen edunsaaja on henkilö, jolla on oikeus saada perhe-eläkettä

Lisätiedot

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän

HE 162/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työntekijän Hallituksen esitys eduskunnalle rekisteröidyn TELlisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

1. Eläkesäätiön toiminta jakautuu A- ja B-osastoon.

1. Eläkesäätiön toiminta jakautuu A- ja B-osastoon. 1(19) 1.1.2013 ALKAEN YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ELÄKESÄÄTIÖN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 2 1. Eläkesäätiön nimi on Yleisradion eläkesäätiö ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Eläkesäätiö

Lisätiedot

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja.

Sopeutumisraha SOPEUTUMISRAHA 1 (5) 21.4.2015. Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. SOPEUTUMISRAHA 1 (5) Sopeutumisraha Sopeutumisraha koskee vuonna 2011 ensimmäistä kertaa edustajantoimeen valittuja. Jos kansanedustaja ei ole edustajantoimen päättyessä saavuttanut eläkeikää, hänellä

Lisätiedot

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ TAI YHTEYSHENKILÖ. TEL-L vakuutettujen rekisteri (T):

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA 2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ TAI YHTEYSHENKILÖ. TEL-L vakuutettujen rekisteri (T): Henkilötietolain (523/99) 1 (5) Pvm Nro 19.3.2015 3 1 REKISTERINPITÄJÄ Nimi KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA Postiosoite PL 1 Postinumero ja -toimipaikka 00098 VARMA Puhelin 010 2440 Käyntiosoite

Lisätiedot

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen.

YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste vahvistettu 20.12.2006. Voimassa 1.1.2007 alkaen. YRITTÄJÄN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET 1

Lisätiedot

Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta

Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta Eläkesäätiöyhdistys ESY www.elakesaatioyhdistys.fi 1 Maksuperusteinen lisäeläke oman eläkesäätiön kautta Työnantajalla on mahdollisuus hoitaa johdon

Lisätiedot

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNAN/KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

Vakuutuskassan nimi on Keskon Eläkekassa. Eläkekassan kotipaikka on Helsinki.

Vakuutuskassan nimi on Keskon Eläkekassa. Eläkekassan kotipaikka on Helsinki. 1 (24) KESKON ELÄKEKASSAN SÄÄNNÖT Finanssivalvonta vahvistanut 20.8.2010 sovellettaviksi 1.9.2010 lukien YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 2 Vakuutuskassan nimi on Keskon Eläkekassa. Eläkekassan kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 26.11.2015 Mika Mänttäri VALTIONEUVOSTON ASETUS TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIN MU- KAISEN VUOSITYÖANSION MÄÄRITTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1 Asetuksenantovaltuus

Lisätiedot

LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 3/96 KUNTAJAOSTO Tämä lausunto on kumottu 7.4.2009 ja korvattu lausunnolla 89/2009 16.9.1996 LAUSUNTO NS. VANHOISTA ELÄKKEISTÄ AIHEUTUVIEN VASTUIDEN ARVON- MÄÄRITYKSESTÄ

Lisätiedot

KAAPELIN ULKOPUOLINEN PE-JOHDIN

KAAPELIN ULKOPUOLINEN PE-JOHDIN Helsinki 29.11 21 KAAPELN LKOPOLNEN PE-JOHDN SSÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Esimerkki. Symmetristen komponenttien kaaat 1. Johdanto PE-johdin on yleensä puolet aihejohtimien poikkipinnasta. Määriteltäessä poiskytkentäehtojen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 5 TLOUYRTTÄJÄN ELÄKELN UKEN VKUUTUKEN PERUTEET PERUTEDEN OVELTNEN Näitä perusteita soelletaan..009 lähtien maatalousrittäjän eläelain 80/006 YEL muaisiin auutusiin. VKUUTUKU Vauutusmasu uodelta on maatalousrittäjän

Lisätiedot

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01

SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 SUURTYÖNANTAJAN TYEL- VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 VAKUUTUSMAKSUOPAS 2015 01 Alla kerrotaan maksun eri osista ja siitä, mihin varoja käytetään. Vanhuuseläkeosalla kustannetaan se osa vanhuuseläkkeestä, joka rahastoidaan eli sijoitetaan

Lisätiedot

Eläkekassassa on kaksi osastoa, joita nimitetään A-osastoksi ja B-osastoksi.

Eläkekassassa on kaksi osastoa, joita nimitetään A-osastoksi ja B-osastoksi. SÄÄNNÖT 2015 SÄÄNNÖT 2 (32) 1 Kassan nimi ja kotipaikka 2 Kassan tarkoitus 3 Toimintapiiri JÄSENYYS Vakuutuskassan nimi on Valion Eläkekassa ja sen kotipaikka Helsinki. Eläkekassassa on kaksi osastoa,

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET

KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 30.10.2008 VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISESSA MAKSUSSA 1.1.2009 LÄHTIEN NOUDATETTAVAT LASKUPERUSTEET KUNTIN LÄKVKUUTU 328 VRHILÄKMNORUTI MKU 29 LÄHTIN NOUDTTTVT LKURUTT Valtuusuta ahstaa arhaseläemeoperustese masu eaode yhtesmäärä uodelle euromääräsest Tämä ahstettu masu o samalla lopullste masue yhtesmäärä

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

Vakuutuskassan nimi on Keskon Eläkekassa. Eläkekassan kotipaikka on Helsinki.

Vakuutuskassan nimi on Keskon Eläkekassa. Eläkekassan kotipaikka on Helsinki. 1 (22) KESKON ELÄKEKASSAN SÄÄNNÖT Finanssivalvonta vahvistanut 12.8.2013 sovellettaviksi 1.7.2013 lukien A Eläkekassa YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 2 Vakuutuskassan nimi on Keskon Eläkekassa. Eläkekassan kotipaikka

Lisätiedot

VETURIMIESTEN ELÄKKEIDEN LASKENTAOPAS

VETURIMIESTEN ELÄKKEIDEN LASKENTAOPAS Sivu 1 / 9 18.12.2014 VETURIMIESTEN ELÄKKEIDEN LASKENTAOPAS 1. Yleistä eläkejärjestelmästä ja veturimiesten eläkkeiden muodostumisesta Veturimiesten eläkkeet ja eläketasot puhuttavat eri puolilla maata.

Lisätiedot

Eläketurvakeskus 02/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA. Pääoma-arvokertoimet. Jaakko Aho ja Mikko Sankala PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Eläketurvakeskus 02/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA. Pääoma-arvokertoimet. Jaakko Aho ja Mikko Sankala PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Pääoma-arvokertoimet Jaakko Aho ja Mikko Sankala Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Pääoma-arvokertoimet Jaakko Aho

Lisätiedot

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420

VE03 Yhteenveto vahinkovakuutusyhtiön korvausvastuulaskelmasta 420 VE04 Tietoja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelasta 420 Ohje 1 (6) Viimeisin muutos 31.12.2014 VE Vastuuvelka VE-tiedonkeruussa kerätään vuosittain tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vastuuvelasta. Taulukoilla selvitetään taseen vastuuvelka tuoteryhmittäin.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010

Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 43 2011 Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010 Helsingissä siirtyi eläkkeelle vuoden 2010 aikana 7 296 henkeä. Eläkkeelle siirtyi 17 prosenttia enemmän helsinkiläisiä

Lisätiedot

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNAN/KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNAN/KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot

Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Eläketurvakeskus 8.10.2015 1 (11) Täyttöohje ja tietuekuvaus vuodelle 2015: TyEL-MEL-vakuutuskantatiedot Sisällysluettelo 1 Täyttöohje... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Muutokset vuodelle 2015... 2 1.3 Aikataulut...

Lisätiedot

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo

Lisätiedot

OP-ELÄKESÄÄTIÖ 1 (31)

OP-ELÄKESÄÄTIÖ 1 (31) OP-ELÄKESÄÄTIÖ 1 (31) OP- ELÄKESÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ELÄKESÄÄTIÖN NIMI JA KOTIPAIKKA Finanssivalvonta on 25.5.2010 vahvistanut säännöt sovellettaviksi 1.1.2011 alkaen. Finanssivalvonta on 20.1.2012 vahvistanut

Lisätiedot

07/2015. Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

07/2015. Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2014 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 07/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3

12.11.2003 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET...3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS...3 3 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALUE...3 SOPIMUS VIIMEISEN LAITOKSEN PERIAATTEESTA JOHTUVAN ELÄKESELVITTELYN TE- KEMISESTÄ VALTIOKONTTORIN, KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN, KANSANELÄKELAI- TOKSEN, KIRKON KESKUSRAHASTON JA ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKEN

Lisätiedot

02/2014. Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2014. Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2012 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

LATVIAN ELÄKEJÄRJESTELMÄ

LATVIAN ELÄKEJÄRJESTELMÄ LATVIAN ELÄKEJÄRJESTELMÄ Suunnitteluosasto 2009 Elina Kirjalainen Latvian eläkejärjestelmä Päivitetty: Elokuu 2009 Lisätietoja: kv-tiimi: Jarna Bach-Othman, Hannu Ramberg, Mika Vidlund Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry 17.5.2014 Infotilaisuus Malle Vänninen Yleistä eläkejärjestelmästä Lähde:Eläketurvakeskus Eläkkeen karttuminen

Lisätiedot

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015

SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 2015 Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä eläkejärjestelmää: Kansaneläkejärjestelmä Työeläkejärjestelmä. Lisäksi työnantaja tai henkilö itse voi parantaa eläketurvaa

Lisätiedot

... 23 1.4.3. Eläkelaitoksessa vakuutettujen työnansioiden summa S

... 23 1.4.3. Eläkelaitoksessa vakuutettujen työnansioiden summa S Eläketurakeku (89) Suunnitteluoato 2..2008 VASTUUNJAKOPERUSTEET Soiaali- ja tereminiteriö on ahitanut atuunjakoperuteet 20..2008. 5..2009 korjatut kirjoituirheet iuilla 62 ja 63 on päiitett etk.fi-iulle

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2014

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2014 1 (7) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2014 Sisällysluettelo ELÄKKEIDEN PERINTÄTIEDOSTON TIETUEKUVAUS JA TÄYTTÖOHJE... 2 YLEISTÄ...

Lisätiedot

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti

VaEL valtion eläketurva. Eläkkeelle joustavasti 1 VaEL valtion eläketurva Eläkkeelle joustavasti Opetusministeriö 29.5.2007 Riina Koskela 2 Valtion eläketurva - VaEL Eläkeikä Eläkkeen laskenta Eläkevaihtoehtoja Vertailuja /3 Asiakaspalvelu 3 Puh. (09)

Lisätiedot

TYÖELÄKKEEN LASKENTAOPAS

TYÖELÄKKEEN LASKENTAOPAS 2005 TYÖELÄKKEEN LASKENTAOPAS Työeläkkeen laskentaopas 2005 Uusi versio 20.9.2005. Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS Puhelin 010 7511 Faksi (09) 148 1172 Pensionsskyddscentralen 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

13:18 15:5 2:19 2:26 6:23 6:25 13:16 6:52 5:30 5:35. luo 5:33 5:34 5:27 1:15 1:22 1:16 7:6 5:55 9:1 11:2 5:62 12:0 11:1 5:41 5:42 5:43 VAHALAHTI 5:45

13:18 15:5 2:19 2:26 6:23 6:25 13:16 6:52 5:30 5:35. luo 5:33 5:34 5:27 1:15 1:22 1:16 7:6 5:55 9:1 11:2 5:62 12:0 11:1 5:41 5:42 5:43 VAHALAHTI 5:45 kt tr 6:45 6:49 6:52 6:53 6:55 6:56 6:57 6:60 7:5 7:6 7:8 7:3 7:7 7:2 7:23 7:32 7:35 9: 0: 0:2 : :2 2:0 3:4 3:7 3:8 3:8 3:9 3:20 5:5 9:46 9:48 9:48 9:49 9:52 9:54 9:60 0: :92 :94 :95 :00 :0 2:9 2:23 2:26

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. Pääkohdat. Eläketurvakeskus 12/2014

Eläkeuudistus 2017. Pääkohdat. Eläketurvakeskus 12/2014 Eläkeuudistus 2017 Pääkohdat Eläketurvakeskus 12/2014 Mihin eläkeuudistuksella pyritään? Riittävät eläkkeet: eläkkeiden taso uhkaa heikentyä voimakkaan elinaikakertoimen takia, jos työurat eivät pitene

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari

Eläkejärjestelmän rakenne. 3. Pilari Eläkejärjestelmän rakenne Yksilölliset eläkevakuuutukset 3. Pilari Lisäeläketurva (työnantajan järjestämä) 2. Pilari Lakisääteinen työeläke Kansaneläke 1. Pilari ETK/ET 08.02 Saavutetun toimeentulon tason

Lisätiedot

Vanhuuseläke: esimerkkilaskelmia työeläkkeestä nykylain sekä vuoden 2017 uudistussopimuksen mukaan

Vanhuuseläke: esimerkkilaskelmia työeläkkeestä nykylain sekä vuoden 2017 uudistussopimuksen mukaan Vanhuuseläke: esimerkkilaskelmia työeläkkeestä nykylain sekä vuoden 2017 uudistussopimuksen mukaan Ks. tarkemmin: Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista, toim. Kautto & Risku. Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

02/2015. Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden 2013 kustannustenjaosta Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 02/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Tilastoraportti vuoden

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006

Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 Yksityisen sektorin työeläkeuudistus: keskeiset muutokset ja arviointia niiden vaikutuksista 2.2.2006 2 Työeläkeuudistuksen tavoitteet myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää 2-3 vuodella sopeuttaa

Lisätiedot

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2012. Työeläkkeen laskentaopas 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN KÄSIKIRJOJA Työeläkkeen laskentaopas 2012 Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

Eläketurvakeskus 1 (19)

Eläketurvakeskus 1 (19) Eläketurvakeskus 1 (19) ELÄKEMENO- JA ELÄKKEIDEN PERINTÄTIETOJEN KORJAAMINEN Sisällysluettelo 1 Muutokset... 2 2 Eläkemeno- ja perintätiedostojen lähetysten uusiminen... 2 3 ETK:een toimitettujen eläkemeno-

Lisätiedot

Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS Puhelin 010 7511 Faksi (09) 148 1172

Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS Puhelin 010 7511 Faksi (09) 148 1172 Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS Puhelin 010 7511 Faksi (09) 148 1172 Pensionsskyddscentralen 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Tfn 010 7511 Fax (09) 148 1172 Finnish Centre for Pensions FI-00065 Eläketurvakeskus

Lisätiedot

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 :n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot