SISÄLLYS. N:o Laki. kaivoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o Laki. kaivoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2000 N:o SISÄLLYS N:o Siu 1102 Laki kaioslain muuttamisesta Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista Liikenne- ja iestintäministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista N:o 1102 Laki kaioslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 15 päiänä joulukuuta 2000 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 17 päiänä syyskuuta 1965 annetun kaioslain (503/1965) 6 :n 1 momentin 6 ja 8 kohta, 10 :n 2 momentti, 22 :n 1 ja 4 momentti sekä 23 :n 1 momentin 5 ja 6 kohta, sellaisena kuin niistä on 10 :n 2 momentti laissa 1625/1992, sekä lisätään 6 :n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1625/1992, uusi 8 kohta, jolloin muutettu 8 kohta siirtyy 9 kohdaksi, sekä 23 :n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 208/1995, uusi 7 kohta seuraaasti: 6 altausta ei saa suorittaa (altauksen esteet): 6) 50 metriä lähempänä rakennusta, jota käytetään tai aiotaan käyttää asuntona, lomaasuntona tai työhuoneena, taikka sellaista rakennusta arten arattua tonttia tai rakennuspaikkaa, jossa on aloitettu rakentamista tarkoittaat työt, tai yleistä rakennusta tai laitosta taikka yli oltin jännitteistä sähkölinjaa tai muuntoasemaa eikä puutarhassa taikka asuinrakennuksen yhteydessä oleassa puistossa; 8) ilman erityistä syytä asemakaaan tai oikeusaikutteisen yleiskaaan alueella, jos kunta astustaa sitä alueiden käyttöön liittyästä päteästä syystä; 9) kirkko tai hautausmaalla. 10 Ottaen huomioon tarpeellisten tutkimusten arioitu määrä ja laatu altaus on oimassa ähintään uoden ja enintään iisi uotta altauskirjan antopäiästä. 22 Jos altauksen esteistä ei muuta johdu, kaiospiirin on oltaa yhtenäinen alue sekä suuruudeltaan ja muodoltaan käytännön aa- HE 148/2000 TaM 30/2000 E 163/

2 2882 N:o 1102 timuksia astaaa ja osan siitä altausaluetta. Kaiospiiriin saadaan ottaa sellaiset alueet, jotka oat älttämättömät esiintymän hyäksi käyttämistä arten, niin kuin teollisuus-, arasto-, jäte- ja asuntoalueet sekä alueet teitä, kuljetuslaitteita, oima- ja esijohtoja sekä iemäreitä arten samoin kuin sellaiset esiintymän lähettyillä sijaitseat alueet, joilla on kaiostyössä täytemaaksi soeltuaa maalajia tai muuta kaiostuotteiden jalostuksessa tarittaaa siuainetta. Kaiospiiriä määrättäessä on lisäksi otettaa huomioon alueiden käytön suunnittelun tarpeet. Jos teitä, kuljetuslaitteita, oima- tai esijohtoja, iemäreitä, jätealueita tai riittäään syyyteen maan pinnasta louhittaaa kuljetusäylää arten tarittaaa aluetta ei liitetä kaiospiiriin, oidaan sellainen älttämätön alue osoittaa kaiospiirin ulkopuolelta (apualue). Apualue on määrättää siullisille mahdollisimman ähän haittaa tuottaen ottaen samalla huomioon alueiden käytön suunnittelun tarpeet. 23 Kaiospiirihakemukseen on liitettää: 5) kiinteistörekisterin otteet niistä kiinteistöistä, joita kaiospiirin määrääminen koskee; 6) ehdotus kaiospiirin nimeksi; 7) kunnan lausunto tai selitys siitä, että kunnalle on annettu mahdollisuus antaa lausunto asiasta, jollei kuntaa ole jo asiassa kuultu. Tämä laki tulee oimaan 1 päiänä tammikuuta Helsingissä 15 päiänä joulukuuta 2000 Tasaallan Presidentti TARJA HALONEN Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre

3 2883 N:o 1103 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista Annettu Helsingissä 13 päiänä joulukuuta 2000 Sosiaali- ja tereysministerin päätöksen mukaisesti säädetään 8 päiänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 a :n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 390/1995, ja 29 päiänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 43 :n 2 momentin 3 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1323/1997: 1 Soeltamisala Laskuperusteita soelletaan työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaisesti rekisteröityyn, ähimmäisetuja astaaaan eläketuraan, jossa kuitenkin eläkeikä oi olla alempi kuin 65 uotta tai perhe-eläkkeen saamisen ehdot lain ähimmäisaatimuksista tämän asetuksen liitteen 2 mukaisesti poikkeaat. Näitä laskuperusteita soelletaan myös työntekijäin eläkelain 1 b :ssä tarkoitettuihin henkilöihin ja henkilöihin, joille on apaaehtoisesti työntekijäin eläkelain 1 c :n mukaisesti järjestetty eläketura. Näitä laskuperusteita soelletaan myös henkilöihin, joiden osalta lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien työntekijäin eläkelain (134/1962) 10 b :n tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluien työntekijäin eläkelain (662/1985) 8 a :n mukaan on jäänyt oimaan työntekijäin eläkelain mukainen eläkejärjestely. Nämä perusteet eiät koske sellaisia työntekijäin eläkelain alaisia työsuhteita, joiden osalta työntekijäin eläkelain 15 b :n mukaan on oimassa lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien työntekijäin eläkelain tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluien työntekijäin eläkelain mukaan järjestetty eläketura. 2 Työntekijäin eläkelain mukaisen eläkeastuun laskeminen Eläkesäätiölain (1774/1995) 43 :ssä tarkoitettu työntekijäin eläkelain mukainen eläkeastuu lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti. Eläkeastuun laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarittaat kertoimet oat tämän asetuksen liitteessä 2. 3 oimaantulo Tämä asetus tulee oimaan 22 päiänä joulukuuta 2000 ja sitä soelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön uodelta 2000

4 2884 N:o 1103 tehtäissä akuutusteknisissä laskelmissa. Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja tereysministeriön 4 päiänä heinäkuuta 1997 eläkesäätiöille antamat määräykset (Dnro 35/021/97) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Helsingissä 13 päiänä joulukuuta 2000 Sosiaali- ja tereysministeri Maija Perho Matemaatikko Pirjo Moilanen

5 N:o Liite 1 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

6 2886 N:o 1103 SISÄLLYS 1 AKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN LIITTYÄT SUUREET 2.1 IKÄLASKU 2.2 TYÖSUHDEAIKAAN LIITTYÄT SUUREET 2.3 UOSIMAKSUN PERUSTEENA OLEA PALKKA 3 RAHASTOITU ANHUUSELÄKE 4 ELÄKEASTUU 4.1 ASTAISTEN ELÄKKEIDEN ELÄKEASTUU 4.2 ALKANEIDEN ELÄKKEIDEN ELÄKEASTUU ALKANEIDEN ANHUUSELÄKKEIDEN ELÄKEASTUU ALKANEIDEN TYÖKYYTTÖMYYSELÄKKEIDEN ELÄKEASTUU ALKANEIDEN TYÖTTÖMYYSELÄKKEIDEN ELÄKEASTUU TASAUSASTUU 4.3 LISÄAKUUTUSASTUU LISÄAKUUTUSASTUU A AKAARAISUUSASEMA SIIRROT LISÄAKUUTUSASTUUSEEN JA LISÄAKUUTUSASTUUN PURKAMINEN SIJOITUSTOIMINNAN ALIJÄÄMÄ TAI YLIJÄÄMÄ KANNATUSMAKSUT 5 ASTUUNJAON PERUSTEENA OLEAT SUUREET 5.1 YLEISTÄ 5.2 UOSIMAKSU 5.3 UOSIMAKSUN TASAUSOSA 5.4 TASAUSOSISTA MUODOSTUNUT RAHASTO 5.5 ELÄKEIÄN ALENTAMINEN 5.6 ELÄKEJÄRJESTELYYN LIITTYÄT ELÄKESUUREET JA ELÄKELAITOKSEN AIHTUMINEN 5.7 TYÖSUHDEKOHTAISTEN TIETOJEN KORJAAMINEN 6 AKUUTUSTEKNISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAJAN KELPOISUUSAATIMUKSET 7 APAAKIRJAN MUUNTAMINEN 8 TYÖNTEKIJÄIN MAKSUOSUUTTA ASTAAA OSUUS ELÄKEASTUUSTA 9 POIKKEUKSET

7 N:o AKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskuperusteiden ja niihin ahistettujen muutosten mukaiset. Tällöin käytetään seuraaia erikoisakioiden aroja: Laskuperustekorko (b1) = 0, (b1) = 0, (b1) = 0,0575 Kuoleuus - miesten anhuuseläke, yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja 5, 6, (b2) = 7, 8, kun kun kun kun x x < 1950 x x 1970 < 1960 < 1970 työttömyyseläke - naisten anhuuseläke, yksilöllisenä arhaiseläkkeenä myönnetty työkyyttömyyseläke ja työttömyyseläke 13, 14, (b2) = 15, 16, kun x kun 1950 kun 1960 kun x < 1950 x x 1970 < < missä -x on työntekijän syntymäuosi Työkyyttömyys (b3) = 1 (b4) = 1 (b5) = 1 (b6) = 1 (b7) = 1 (b8) = 1

8 2888 N:o 1103 Rahanaron muuttuuus (b15) = 0, (b15) = 0, (b15) = 0,0275 Rahastokorko i 0 = (b1) - (b15) 2 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN LIITTYÄT SUUREET 2.1 IKÄLASKU Eläkeastuuta laskettaessa käytetään akuutusteknisissä suureissa ikänä x uoden ja syntymäuoden erotusta. Eläkeikä merkitään w:llä. 2.2 TYÖSUHDEAIKAAN LIITTYÄT SUUREET uoden työansioon perustuaa palkkaa laskettaessa käytettää suure t ' määritellään seuraaasti: ' t = uoteen sisältyä työsuhdeaika päiinä laskettuna työntekijäin eläkeasetuksen (183/1962) (TEA) 6 1 momentin mukaan. Mainittuun aikaan lisätään työntekijäin eläkelain (395/1961) (TEL) mukaiseen työsuhteeseen liittyä uoteen -1 kohdistua odotusaika, jos työntekijä on tullut TEL:n alaiseksi uonna. Ajaksi ei kuitenkaan lueta - aikaa, jonka työsuhde on jatkunut ennen sen uoden loppua, jona työntekijä on täyttänyt 13 uotta - aikaa, jonka työntekijä on ollut aseelollisuuttaan suorittamassa akinaisessa paleluksessa tai siihen rinnastettaassa muussa paleluksessa.

9 N:o uosimaksua ja rahastoidun eläkkeen lisäystä laskettaessa käytettäät suureet t ja T uodelta määritellään seuraaasti: t = kuten t ', mutta mainittuun aikaan ei kuitenkaan lueta - odotusaikaa työsuhteen kestäessä ennen työnantajan aihtumista - aikaa, jonka työntekijä on ollut työsuhteessa ollessaan oikeutettu sellaiseen laissa säädettyyn tai julkisen eläkesäännön mukaiseen työ- tai irkasuhteeseen taikka yrittäjätoimintaan perustuaan eläkkeeseen, jonka suuruutta määrättäessä on otettu huomioon eläkeiän saauttamiseen jäljellä olea aika tai sitä astaaa ansio lukuunottamatta aikaa, jonka yksilöllinen arhaiseläke on ollut lepäämässä - 65-uoden iän täyttämisen jälkeistä aikaa. Jos eläkejärjestelyyn liittyy alennettu eläkeikä ja työsuhde on jatkunut yli eläkeiän, suure t lasketaan erikseen eläkeikää edeltäneen ja eläkeiän jälkeisen ajan osalta. T = kuten t, mutta aikaisintaan iän 23 täyttämispäiästä lähtien. 2.3 UOSIMAKSUN PERUSTEENA OLEA PALKKA uoden työansioon perustua palkka S lasketaan kaaalla t (1) S = A ' t jossa A on TEL 7 e :ssä tarkoitettu työansio uodelta. Ansioon lisätään uoden -1 ansio, jos astaaa aika on lisätty suureeseen t '. Arioitaessa työntekijäin eläkelain 17 :n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa eläkeastuun määrää kuluneena tiliuonna otetaan huomioon kaikki ne työntekijät, jotka eläkesäätiölle saapuneiden ilmoitusten mukaan oliat tai olisiat oineet olla TEL:n alaisia.

10 2890 N:o 1103 Ellei ole käytettäissä yhtään hyäksyttäää palkkailmoitusta, palkka kaaalla S lasketaan (2) S t I I = t I I miesten osalta ja silloin kun henkilön sukupuoli ei ole naisten osalta, tiedossa jossa I on TEL 9 :n mukaisen indeksin aro uonna. Jos on käytettäissä palkka joltakin uotta edeltäältä uodelta, palkka S lasketaan käyttäen arion perusteena iimeiselle uodelle k (k<) annettua palkkaa S k t I (3) S = 1,1 Sk. t I k k Tilinpäätöksessä palkkasummana Σ S oidaan käyttää ariopalkkasummaa. 3 RAHASTOITU ANHUUSELÄKE Seuraaassa esitettäää rahastoidun eläkkeen laskutapaa käytetään anhuuseläkkeen yhteydessä. Muissa etuuslajeissa ei aktiiiaikana muodostu rahastoitua eläkettä. Rahastoidun eläkkeen määrä uoden lopussa määritellään kaaalla R R R (4) E E + E )(1+ i ), = ( 1 missä rahastoidun eläkkeen lisäys R E lasketaan kaaan (5) mukaan. Kertoimella i korotetaan rahastoidun eläkkeen määrää ja sen aro on annettu liitteessä 2. Rahastoidun eläkkeen lisäys R E uonna lasketaan kaaalla

11 N:o (5) E R T 0,005 = t 0, S, kun x < 55 kun x 55. Jos eläkeikä muuttuu työsuhteen kestäessä, rahastoitua eläkettä muutetaan eläkeiän muutosta edeltäään aikaan perustualta osalta kaaan R N w R (6) E ( w ) = E ( w) N w mukaan, jossa w on eläkeikä ennen muutosta ja w on muutettu uusi eläkeikä. Lisäksi otetaan kaaan (5) mukaista rahastoidun eläkkeen lisäystä laskettaessa huomioon kohdan 5.5 mukaista kertamaksua astaaa rahastoidun eläkkeen lisäys: RK N 65 δ T (7) E = 0,005 S, kun x < 55. N t w Kaaalla esiintyä suure δ T on määritelty kohdassa 5.5. Jos työntekijä siirtyy arhennetulle anhuuseläkkeelle tai anhuuseläkkeelle siirtyminen lykkääntyy eläkeiän yli, rahastoitua eläkettä muutetaan kaaan R N w R (8) E ( z) = E ( w) N z mukaan, jossa w on eläkeikä ja z on täytetty ikä kuukauden tarkkuudella eläkkeelle siirtymistä edeltään kuukauden lopussa. Laskettaessa kaaan (9) mukaista astaisen anhuuseläkkeen eläkeastuuta tapauksessa, jossa eläkkeelle siirtyminen lykkääntyy yli hetken , ikänä z käytetään kyseessä olealle hetkelle kuukauden tarkkuudella laskettua ikää.

12 2892 N:o 1103 Alkaneen anhuuseläkkeen rahastoitu osa R E uonna on anhuuseläkkeen määrä uodessa ilman tasausosaa. Määrään sisältyy alkaneisiin anhuuseläkkeisiin tehtää eläkkeen rahastoitujen osien korotus. Tällöin R E = R' E on anhuuseläkkeen määrä uodessa ilman tasausosaa ennen korotusta. E 1 + i ), jossa R' ( 4 ELÄKEASTUU 4.1 ASTAISTEN ELÄKKEIDEN ELÄKEASTUU astaisten anhuuseläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaalla R Nw R (9) = E + E (z) ax+ 1/2. x<w D x+1/2 x w Eläkeastuuta laskettaessa otetaan huomioon myös apaakirjat sekä työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeen saajien astaiset anhuuseläkkeet. Tilinpäätöksessä oidaan määränä käyttää seuraaan kaaan ilmaiseman periaatteen mukaista likiaroa = [( 1+i 0 ) -1 - A (alk)/(1 + i ) (10) + (1+ i ) 0 0,5 ΣS ΣS 1 Nw R ( E 1 )](1 + i ), D x 1 missä A (alk) on ennen myönnettyjen ja maksettaien anhuuseläkkeiden eläkeastuu hetkellä

13 N:o ALKANEIDEN ELÄKKEIDEN ELÄKEASTUU Alkaneiden eläkkeiden eläkeastuu muodostuu alkaneiden anhuus-, työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden eläkeastuusta sekä tasausastuusta ALKANEIDEN ANHUUSELÄKKEIDEN ELÄKEASTUU Alkaneiden anhuuseläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaalla A R (11) = E ax 1/ 2 + missä R E on määritelty luussa 3. Eläkeastuu lasketaan kaikille ennen myönnetyille ja maksettaille anhuuseläkkeille. Muiden eläkelaitosten maksamien, mutta eläkesäätiön astuulla oleien anhuuseläkkeiden eläkeastuu oidaan arioida tilinpäätökseen siten, että siirtymää astaisista anhuuseläkkeistä alkaneisiin anhuuseläkkeisiin ei oteta huomioon ALKANEIDEN TYÖKYYTTÖMYYSELÄKKEIDEN ELÄKEASTUU Alkaneiden työkyyttömyyseläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaalla IA 1 I 2 I (12) = +. Eläkeastuut 1 I ja 2 I lasketaan kaaojen (13) ja (14) mukaisesti.

14 2894 N:o 1103 Eläkeastuu 1 I lasketaan kaikille ennen myönnetyille ja tai myöhemmin maksettaille työkyyttömyyseläkkeille tai lepäämässä oleille yksilöllisille arhaiseläkkeille. 1 I IR iili IR Nx+ 2 N (13) 1/ w = E a( u) + ( x+ 1/ 2 u): w + E, D x+ 1/ 2 jossa jälkimmäinen summalauseke koskee niitä eläkkeitä, jotka on myönnetty yksilöllisinä arhaiseläkkeinä, ja edellinen summalauseke muita eläkkeitä. IR E on työkyyttömyyseläkkeen määrä uodessa ilman tasausosaa ja u on työkyyttömyyden alkamisuoden ja syntymäuoden erotus. Eläkeastuu 2 I lasketaan muita työkyyttömyyseläkkeitä arten työntekijäin osalta kaaalla 2 I I I (14) = k1 Σ ix k iw S + k 2 Σ ix kiw S -, 1 jossa esiintyien kertoimien I k 1, I k 2, i x ja k iw arot on annettu liitteessä 2. Jälkimmäisessä summalausekkeessa kertoimille i x ja k iw käytetään uodelle -1 annettuja aroja. Tilinpäätöksessä oidaan määränä 2 I käyttää seuraaan kaaan ilmaiseman periaatteen mukaista likiaroa 2 I I Σ S I (15) = k1 ix Σix k iw S-1 + k2 Σix kiw S Σ S-1-1 jossa kertoimen ix aro on annettu liitteessä 2.

15 N:o ALKANEIDEN TYÖTTÖMYYSELÄKKEIDEN ELÄKEASTUU Alkaneiden työttömyyseläkkeiden eläkeastuu hetkellä lasketaan kaaala UA 1 U 2 U (16) = +. Eläkeastuut 1 U ja 2 U lasketaan kaaojen (17) ja (18) mukaisesti. Eläkeastuu 1 U lasketaan kaikille ennen myönnetyille ja tai myöhemmin maksettaille työttömyyseläkkeille. - 1 U UR N x+1/2 Nw (17) = E, Dx+1/2 jossa UR E on työttömyyseläkkeen määrä uodessa ilman tasausosaa. Eläkeastuu 2 U lasketaan muita työttömyyseläkkeitä arten työntekijäin osalta kaaalla 2 U U U U (18) = Σ ux k uw S + k1 Σux k uw S-1 + k2 Σ ux kuw S -2 + k 3 Σux k uwt 3 S - 3, U U U jossa esiintyien kertoimien k, k, k, u ja summalausekkeessa kertoimille x k uw arot on annettu liitteessä 2. Toisessa u x ja k uw käytetään uodelle -1 annettuja aroja, kolmannessa uodelle -2 ja neljännessä uodelle -3 annettuja aroja. Tilinpäätöksessä oidaan määränä 2 U käyttää seuraaan kaaan ilmaiseman periaatteen mukaista likiaroa 2 U Σ S U U U (19) = ux Σux k uw S-1 + k1 Σux kuw S -1+ k 2 Σ ux k uw S-2 + k3 Σ ux k uwt 3 S Σ S-1-3,

16 2896 N:o 1103 jossa kertoimen ux aro on annettu liitteessä TASAUSASTUU Tasausastuu T hetkellä lasketaan kaaalla (20) T a T b [(1- q )P - q P ] =(1+(b1))(1- q a ) T -1 + R - Σ +(1+(b1) ) 0,5 (i ) - Σ A ( i ), jossa T P = kaaassa (38) määritelty uosimaksun tasausosa, P = kaaassa (37) määritelty uosimaksu, T 1 = määritelty kohdassa 5.4, R = (( b1) i 0 ) IU 1 0,5 (1 + ( b1)) (1 + i0 ) + 0,5 (1 + i ) 0 0,5 [ IU (1 + i 0 ) IU 1 ( i ) A ( i ) ], IU A IA = UA, R R (i ) = kohdan 3 mukaista rahastoidun eläkkeen osaa i (E 1 + E ) astaaa astaisen anhuuseläkeastuun määrä hetkellä ja

17 N:o A (i ) = kohdan 3 mukaista rahastoidun eläkkeen osaa R' i E astaaa alkaneiden anhuuseläkkeiden eläkeastuun määrä hetkellä Sosiaali- ja tereysministeriö ahistaa uosittain sosiaali- ja tereysministeriön ahistamissa astuunjakoperusteissa esiintyien kertoimien q ja q arot. a b Suureista T P ja P ähennetään uodelta altion eläkerahastoon maksettu siirtymämaksu. Siirtymämaksulla tarkoitetaan siirtymämaksusta muutettaessa altion irastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi annetun lain mukais ta maksua. T Jos < 0, määrä T ' T = on sosiaali- ja tereysministeriön ahistamien astuunjakoperusteiden osan I mukainen saataa Eläketurakeskukselta ja tasausastuu hetkellä on nolla. Määrinä T IU P, P ja oidaan tilinpäätöksessä käyttää seuraaien kaaojen ilmaisemien periaatteiden mukaisia likiar oja s T u Σ S T (21) P = P-1, s u Σ S-1 1 missä s u on keskimääräisen TEL:n perittään akuutusmaksun tasausosa uonna ja sen aro on annettu liitteessä 2, (22) P = y kσs, missä y ja k on määritelty kohdassa 5.2 ja IU A 1 I 2 I 1 U 2 U (23) = /154

18 2898 N:o LISÄAKUUTUSASTUU LISÄAKUUTUSASTUU A A Eläkesäätiölain 43 :n 2 momentin kohdan 3 mukainen lisäakuutusastuu tilinpäätöksessä lasketaan kaaalla A A A' Y A Y A (24) + + W W + H H, = 1 missä ' A R1999 ' = R. Suure ' R on tilinpäätöksessä laskettu ario kohdassa määritellylle, TEL:n muuttamisesta annetun lain (1293/1996) oimaantulosäännöksen 4 momentissa tarkoitetulle korkoerolle R Suureet Y W ja A W oat eläkesäätiön sijoitustoiminnan yli- tai alijäämästä W lisäakuutusastuuseen tehtäät siirrot. Suureet Y H ja A H oat lisäakuutusastuun kartuttamiseen ja purkamiseen kannatusmaksuista käytettäät määrät. Suureet ja A H on määritelty kohdassa Y W, A W, Y H AKAARAISUUSASEMA Eläkesäätiön akaaraisuusasema z lasketaan kaaalla A (25) z =, S missä

19 N:o A = sosiaali- ja tereysministeriön asetuksessa työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaien eläkesäätiöiden lisäakuutusastuun kartuttamisesta ja purkamisesta (1051/2000) määritelty laskennallinen toimintapääoma hetkellä S = eläkesäätiön akaaraisuusraja tilinpäätöshetkellä akaaraisuusraja lasketaan eläkesäätiölain 48 b :n, työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön akaaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen (1282/1999) ja altioneuoston asetuksen työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön akaaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen 3 :n muuttamisesta (311/2000) sekä edellä mainittujen säädösten perusteella annettujen sosiaali- ja tereysministeriön määräysten Dnro 10/02/2000 mukaisesti SIIRROT LISÄAKUUTUSASTUUSEEN JA LISÄAKUUTUSASTUUN PURKAMINEN Jos kohtien tai mukainen siirto lisäakuutusastuuseen tai lisäakuutusastuun purkaminen johtaa siihen, että eläkesäätiön akaaraisuusasema muuttuu akaaraisuusyöhykkeeltä toiselle, soelletaan kunkin yöhykkeen säännöksiä heti yöhykerajalta alkaen SIJOITUSTOIMINNAN ALIJÄÄMÄ TAI YLIJÄÄMÄ Lisäakuutusastuun purkaminen sijoitustoiminnan alijäämän peittämiseksi lasketaan kaaalla A (26) W = 1 g( z)] min ( W,0), kuitenkin siten, että [

20 2900 N:o 1103 A -1 + A W < ½( A A' W A 0 - S ), kun z 2, missä g(z) = määritelty kaaoissa (30) - (33) W = eläkesäätiön tilinpäätöksen mukaiset sijoitustoiminnan tuotot (aronkorotukset mukaan lukien) ähennettynä sijoitustoiminnan kuluilla sekä eläkeastuun laskuperustekorkotuottoaatimuksella, joka lasketaan TEL:n mukaisen perus- ja lisäeläkeakuutuksen osalta seuraaasti: 0,5 (1+ ( b1)) 1 (27) ( b 1) 1 + ( (1+ ( 1)) 1), 0,5 b (1+ ( b1)) missä 1 on kohdan 4 mukaisesti laskettu eläkeastuu ilman lisäakuutusastuuta kuitenkin niin, että kohdan mukainen tasausastuu on laskettu sosiaali- ja tereysministeriön ahistamilla kertoimilla a q 1 ja b q 1 ja on tilinpäätöksen mukainen eläkeastuu, A josta on ähennetty lisäakuutusastuu ja eläkeastuun osat Σ i ) ja Σ i ). ( ( Tilinpäätöksessä laskuperustekorkotuottoaatimus lasketaan kaaalla (1,0525 0,5 1,055 0,25 1,0575 0,25 1) 1 + (1,0525 0,25 (1,0525 1,055 0,25 1,055 0,125 1,0575 0,125 1,0575 0,125 0,125 1) ( ) (1,0525 0,5 1,055 0,25 1,0575 0,25 ) 1 ). uosina kartutettu TEL:n muuttamisesta annetun lain (1293/1996) oimaantulosäännöksen 4 momentissa tarkoitettu korkoero on

21 N:o AR 1999 = Ri, i= 1997 missä R i = määritelty kohdassa Tilinpäätöksessä , kun 2000, korkoero lasketaan kaaalla AR AR A (28) = max( 1 W ;0). Lisäakuutusastuun kartuttaminen sijoitustoiminnan ylijäämällä lasketaan kaaalla Y (29) W = g z) max( W,0), ( missä g (z) = määritelty kaaoissa (30) - (33). Edellä kaaoissa (26) ja (29) esiintyän funktion g(z) aro määräytyy akaaraisuusaseman z perusteella seuraaasti: (30) Jos z 1, niin g( z) = 1. (31) Jos 1 < z 2, niin g( z) = 1, ellei eläkesäätiön hallitus ole tehnyt päätöstä g (z) :n arosta äliltä 2 - z g ( z) 1. Eläkesäätiön hallituksen tulee tehdä päätös g (z) :n määräytymisestä ennen

22 2902 N:o 1103 (32) Jos 2 < z < 4, niin 1, kun W 0 g ( z) = z 2, kun W > 0, 2 ellei eläkesäätiön hallitus ole tehnyt päätöstä g (z) :n arosta äliltä 0 g ( z) 1. Eläkesäätiön hallituksen tulee tehdä päätös g (z) :n määräytymisestä ennen Jos z 4, niin (33) 0, g( z) = 0, kun W 0 ellei eläkesäätiön hallitus ole tehnyt päätöstä g( z) : n arosta äliltä 0 g( z) 1, kun W < 0. Eläkesäätiön hallitus oi tehdä päätöksen funktion g(z) määräytymisestä erikseen yli- ja alituottotilanteita arten KANNATUSMAKSUT Kun z > 2, eläkesäätiö oi tilinpäätöksessä purkaa lisäakuutusastuuta kannatusmaksujen alentamiseen enintään määrän H, kuitenkin siten, että siirron H A A jälkeen z 2. Määrä A H lasketaan kaaalla A ' E + (34) H = [ K 1,025K ] S, missä ' K = eläkesäätiön tiliuoden kannatusmaksujen suhde eläkesäätiön arioituun uoden palkkasummaan ennen lisäakuutusastuusta kannatusmaksujen alentamiseen tehtäiä siirtoja.

23 N:o E K = eläkesäätiön laskennallinen odotettaissa olea kannatusmaksuprosentti S = määritelty kohdassa 2.3. E p (35) K = K y, missä 1 3 K i (36) K =, p 3 y i= 1 i missä p y i = liitteen 2 mukainen suure uodelle -i K = i eläkesäätiön tilinpäätöksen i mukaisten kannatusmaksujen suhde eläkesäätiön uoden -i palkkasummaan siten, että kannatusmaksuista poistetaan poikkeukselliset kertaerät, joita oat siirrot lisäakuutusastuuseen A (, H 1 siirrot. Y H 1 ) ja eläkesäätiölain 6 :n tarkoittamat osastojen äliset sisäiset Eläkesäätiö oi tilinpäätöksessä kartuttaa lisäakuutusastuuta kannatusmaksuilla määrän Y H siten kuin sosiaali- ja tereysministeriön asetuksessa työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaien eläkesäätiöiden lisäakuutusastuun kartuttamisesta ja purkamisesta säädetään. Eläkesäätiön hallituksen tulee tehdä päätös suureiden A H jatkuuutta noudattaasta määräytymisestä ennen Y H ja

24 2904 N:o ASTUUNJAON PERUSTEENA OLEAT SUUREET 5.1 YLEISTÄ Sosiaali- ja tereysministeriön antaman päätöksen (83/97) mukaan käytetään tasausperusteena uosimaksua ja sen tasausosaa sekä tasausosista muodostunutta rahastoa. Jos eläkeikä on alempi kuin 65 uotta ja työntekijä jatkaa työsuhdettaan eläkeiän täyttämisen jälkeen, lasketaan uosimaksu eläkeiän jälkeisen ajan osalta käyttäen eläkeikänä 65 uotta ja uosimaksua lasketaan enintään ikään 65 saakka. uosimaksun perusteena oleana palkkana käytetään kaaan (1) mukaan laskettua palkkaa S. 5.2 UOSIMAKSU uosimaksu P uodelta lasketaan kaaalla (37) P= y Σ k S. Kerroin y on yrittäjien eläkelain (468/1969) 9 :ssä tarkoitetun maksuprosentin sadasosa. Kerroin k on perhe-eläkkeen saamisen ehdoista ja eläkeiästä liitteen 2 mukaan riippua kerroin. 5.3 UOSIMAKSUN TASAUSOSA uosimaksun tasausosa T P uodelta lasketaan kaaalla

25 N:o (38) P T = [ u s x + y P -( k 1)( p ( k 1) i H + p M x ( k + e iw 1) u y )] S x ( k uw ( E 1) R N w N D x 65 ), missä esiintyien kertoimien u, y, k,i,k s x P x iw,u, k x uw, p H ja M p arot on annettu liitteessä 2. Suure e on sosiaali- ja tereysministeriön Eläketurakeskukselle ahistama kerroin, joka määrittää Eläketurakeskuksen kustannusten koraamiseksi suoritettaaa osuutta. 5.4 TASAUSOSISTA MUODOSTUNUT RAHASTO Tasausosista muodostunut rahasto T hetkellä lasketaan soeltaen kaaaa (20) käyttäen suureiden tarkkoja aroja ja sosiaali- ja tereysministeriön ahistamia kertoimien a q ja b q aroja. Tasausosista muodostunut rahasto hetkellä lasketaan kuitenkin kaaalla: T ,5 0,5 a T 0,5 a T b = 1,05 1,0525 (1 - q ) + 1,0525 [(1 - q ) P q1999 P1999 ]. T Jos < 0, määrä T ' T = on sosiaali- ja tereysministeriön ahistamien astuunjakoperusteiden osan I mukainen saataa Eläketurakeskukselta ja tasausosista muodostunut rahasto hetkellä on nolla. 5.5 ELÄKEIÄN ALENTAMINEN Eläkeikää alennettaessa työsuhteen kestäessä lasketaan muutosuonna työsuhdekohtainen kertamaksu K δt (39) P = K ( w x) S, t missä

26 2906 N:o 1103 K( w 0,106 0,001( w x), w x 8 x) = 0,132 0,052, 18 w x 0,214 0,082, 8 kun w kun 8 w kun w x 26 x < 26 x < 8, ' (40) δ T [ k T k T δt ], ' + = w w w w i jossa k w on kerroin, jonka arot on annettu liitteessä 2. Kaaassa (40) oleat summat on laskettu työsuhteen alusta, kuitenkin aikaisintaan alkaen, kyseessä olean eläkeiän muutospäiään saakka (muutospäiää lukuun ottamatta), ' T w on eläkeiän w oimassaoloaikana kertynyt anhuuseläkkeeseen oikeuttaa aika päiinä, ja w tarkoittaa muutettua uutta eläkeikää. δ T tarkoit taa ennen kyseessä oleaa i muutospäiää tehtyjen eläkeikämuutosten johdosta muodostuneiden, kaaan (40) mukaisesti laskettujen lukujen δ Ti summaa (i < ). astaaasti lasketaan muutosuonna työsuhdekohtaista kertamaksua astaaa tasausosa TK δ (41) ( ) T K H δ - - ( y + p ) T P = K w - x S P e S, t t missä esiintyän kertoimen H p aro on annettu liitteessä 2 ja P K N 0,005 = D 0, 65 x δ T t S, kun x < 55 kun x 55

27 N:o ' ' (42) [ ] + δ T = k Tw - k w Tw - δ T i w. Kaaassa (42) oleat summat on laskettu kuten kaaassa (40), kuitenkin myös ennen palellun ajan osalta. δ T i lasketaan astaaasti kuin δ T i. Niin sanottujen arhaiseläkejärjestelyjen (TEL 11 :n mukaisten rekisteröimiskelpoisten lisäetujen kartan kohdan IX d) osalta kertamaksu ja sitä astaaa tasausosa lasketaan käyttäen palk kana S suuretta S = t S / 30, missä ' ' S on arhaiseläkkeen perusteena olea eläkepalkka eläkeiän täyttämisuoden indeksitasossa. Mikäli tällöin työsuhteeseen on tehty TEL 2 :n mukainen automaattinen katkaisu ja arhaiseläke määrätään erillisten työsuhdejaksojen eläkepalkkojen perusteella, lasketaan kertamaksu erikseen työsuhdejaksolle ennen automaattista katkaisua ja työsuhdejaksolle sen jälkeen käyttäen kyseisen aikajakson eläkepalkka- ja aikasuureita. Kaaalla (39) laskettujen työsuhdekohtaisten kertamaksujen summa lisätään muutosuonna kaaan (37) mukaiseen uosimaksuun. astaaasti kaaalla (41) laskettujen työsuhdekohtaisten tasausosien summa lisätään muutosuonna kaaan (38) mukaiseen uosimaksun tasausosaan. Poikkeussäännös Mikäli työsuhdeaikaa ennen ei oteta huomioon apaaehtoisten lisäeläkejärjestelyjen tasa-aroistamisesta annetun lain (1038/1997) mukaan eläkejärjestelyjä tasa-aroisiksi muunnettaessa, niin sitä ei oteta huomioon myöskään kaaoissa (40) ja (42). 5.6 ELÄKEJÄRJESTELYYN LIITTYÄT ELÄKESUUREET JA ELÄKELAITOKSEN AIHTUMINEN Kuhunkin eläkejärjestelyyn liittyiksi luetaan ne TEL 6 a :ää soeltaen myönnetyt työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeet, joiden osalta se työsuhde, joka TEL 12 1 momentin 2

28 2908 N:o 1103 kohdan mukaan määrää eläkkeestä astaaan eläkelaitoksen, on kuulunut tähän eläkejärjestelyyn. Mikäli kyseessä olea työsuhde on eri aikoina kuulunut eri eläkejärjestelyihin, eläkkeen katsotaan liittyän näistä siihen, johon työsuhde kuului eläketapahtumahetkellä tai iimeksi ennen sitä. Jos kuitenkin työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisena työnantajan aihtuessa, määrätään se eläkejärjestely, johon eläkkeen katsotaan liittyän, samalla taalla kuin jos työsuhde olisi katkennut työnantajan aihtuessa. Tällöin ei sulautumisen eikä jakautumisen yhteydessä kuitenkaan katsota työnantajan aihtuan. Kuntoutusrahan suhteen menetellään astaaasti kuin työkyyttömyyseläkkeen suhteen. Kun työntekijä siirtyy kesken kalenterikuukauden toisen eläkelaitoksen piiriin muun syyn kuin työnantajan konkurssin takia työsuhteen jatkuessa yhtäjaksoisesti sanotun kalenterikuukauden ajan, anhuuseläkeoikeudesta astaa kalenterikuukauden loppuun se eläkelaitos, jonka piiriin työntekijä on kuulunut kyseisen kalenterikuukauden alussa. Suureita T ja t laskettaessa ajan kyseiseltä kalenterikuukaudelta ottaa huomioon se eläkelaitos, jonka piiriin työntekijä on kuulunut kyseisen kalenterikuukauden alussa. 5.7 TYÖSUHDEKOHTAISTEN TIETOJEN KORJAAMINEN Jos akuutusteknisen tutkimuksen suorittamisen jälkeen joudutaan korjaamaan työsuhdekohtaisia tietoja työntekijöistä tai lisäämään tai poistamaan jokin työsuhde, lasketaan korjauksesta aiheutua uosimaksun ja uosimaksun tasausosan muutos kunkin uoden osalta asianomaisen uoden määräyksiä soeltaen. Korkoutus suoritetaan laskuperustekoron mukaan asianomaisen uoden puoliälistä korjausuoden puoliäliin. Korjauksia laskettaessa ei oteta huomioon sellaisia TEL:n alaisiin työsuhteisiin liittyiä työansioita, joiden osalta TEL 15 b :n mukaan on oimassa lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien työntekijäin eläkelain (134/1962) (LEL) tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluien työntekijäin eläkelain (662/1985) (TaEL) mukaan järjestetty eläketura. Sellaiset ansiot otetaan korjausta laskettaes sa huomioon, joiden osalta LEL 10 b :n tai TaEL 8 a :n mukaan on jäänyt oimaan TEL:n mukainen eläkejärjestely.

29 N:o Näin lasketut korjauserät otetaan huomioon kohdissa 5.2 ja 5.3 siten, että uosimaksun korjauserä lisätään kaaan (37) mukaiseen korjausuoden uosimaksuun ja uosimaksun tasausosan korjauserä lisätään kaaan (38) mukaiseen korjausuoden uosimaksun tasausosaan. 6 AKUUTUSTEKNISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAJAN KELPOISUUSAATIMUKSET Eläkesäätiölain 135 :n mukaan eläkesäätiöllä on oltaa akuutusmatemaatikko akuutusteknisten laskelmien ja selitysten laatimista arten. akuutusmatemaatikon kelpoisuus on henkilöllä, jolla on sosiaali- ja tereysministeriön antaman päätöksen (219/1999) mukainen akuutusmatemaatikon kelpoisuus (SH). Sama kelpoisuus tulee olla myös henkilöllä, joka antaa lausunnon tilinpäätöstä arten. Sosiaali- ja tereysministeriö oi akuutusmatemaatikon tutkintolautakuntaa kuultuaan hakemuksesta katsoa muunkin kuin edellä mainitun kelpoisuuden omaaan henkilön päteäksi suorittamaan akuutusteknisen tutkimuksen tai antamaan lausunnon tilinpäätöstä arten. 7 APAAKIRJAN MUUNTAMINEN Jos eläkeikä on 65 uodesta poikkeaa, apaakirjaeläke eli ansaittu eläke muunnetaan työsuhteen päättyessä sosiaali- ja tereysministeriön ahistamissa työeläkelakien mukaista ähimmäisturaa astaaan apaakirjan ehdoissa ja perusteissa esitetyllä taalla. Rahastoitu eläke E R (w) muunnetaan silloin, kun w < 65 seuraaalla taalla: R Nw R (43) E ( 65 ) = E (w). N65

30 2910 N:o TYÖNTEKIJÄIN MAKSUOSUUTTA ASTAAA OSUUS ELÄKEASTUUSTA Työntekijäin maksuosuutta astaaa osuus eläkeastuusta hetkellä lasketaan kaaalla 0,5 (44) L (1 + i )(1 u ) L + (1+ i ) q ΣS, = jossa kertoimet u ja q on annettu liitteessä 2. Eläkeastuusta työntekijäin maksuosuutta astaaaa osaa ei saa takaisinlainata. 9 POIKKEUKSET Sosiaali- ja tereysministeriö oi myöntää poikkeuksia tässä asetuksessa annettuihin laskuperusteisiin.

31 N:o Liite 2 AKUUTUSTEKNISIIN PERUSTEISIIN LIITTYÄT KERTOIMET UONNA Alennettuun eläkeikään liittyiä kertoimia Kerroin k määritellään kaaalla 1 ' k = (21,5 + k w k p ), 21,5 missä ' k w riippuu eläkeiästä ja k p perhe-eläkkeen saamisen ehdoista. Kertoimien k, k, k ja iw uw w ' k w lukuarot oat seuraaat: eläkeikä w k iw k uw k w k w 53 0,23 0,00 1,693 7, ,26 0,00 1,636 6, ,29 0,00 1,581 5, ,32 0,00 1,527 4, ,35 0,00 1,474 3, ,39 0,00 1,421 3, ,44 0,00 1,369 2, ,51 0,00 1,316 1, ,58 0,16 1,238 1, ,67 0,34 1,168 1, ,77 0,54 1,106 0, ,88 0,77 1,050 0, ,00 1,00 1,000 0,00 Laskettaessa kerrointa k w kuukauden tarkkuudella käytetään suoraiiaista äliaro-laskumenettelyä. Kertoimien arot pyöristetään kolmen desimaalin tarkkuuteen.

32 2912 N:o Perhe-eläkkeen saamisen ehdot Merkintä Perhe-eläkkeen saamisen ehdot 100 k p Pe 0 TEL:n ähimmäisehdot 0 Pe 1 Eläkkeen saamisen ehtojen laajentaminen lesken osalta TEL 11 :n mukaisen rekisteröimiskelpoisten lisäetujen kartan mukaisesti - edunjättäjänä mies - edunjättäjänä nainen 0,05 0,02 Pe 2 Lapseneläkkeen pääteiän muuttaminen 21 uodeksi - edunjättäjänä mies - edunjättäjänä nainen 0,06 0,03 Pe 3 Lapseneläkkeen pääteiän muuttaminen 24 uodeksi - edunjättäjänä mies - edunjättäjänä nainen 0,11 0,05 Pe 4 Sekä leskeneläkkeen saamisen ehtojen laajentaminen että lapseneläkkeen pääteiän muuttaminen 21 uodeksi - edunjättäjänä mies - edunjättäjänä nainen 0,11 0,05 Pe 5 Sekä leskeneläkkeen saamisen ehtojen laajentaminen että lapseneläkkeen pääteiän muuttaminen 24 uodeksi - edunjättäjänä mies - edunjättäjänä nainen 0,16 0,07

33 N:o Kertoimet i x x 100 ix x 100 ix -18 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , /154

34 2914 N:o Kertoimet u x 100 u x 100 u x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

35 N:o Kertoimet s u x s 100u x x Miehet Naiset ,92 14, ,91 14, ,88 14, ,85 14, ,92 14, ,98 14, ,99 14, ,00 14, ,05 14, ,10 14, ,15 14, ,21 14, ,26 14, ,39 14, ,43 14, ,46 14, ,49 14, ,51 14, ,54 14, ,55 14, ,57 14, ,56 14, ,54 14, ,60 14, ,54 14, ,42 14, ,30 14, ,27 14, ,58 14, ,96 14, ,34 15, ,66 15, ,97 15, ,45 16, ,66 16, ,71 16, ,28 9, ,27 7, ,37 6, ,87 5, ,47 4, ,27 6, ,97 9, ,07 12, ,57 15, ,47 19, ,77 23, ,47 25,47

36 2916 N:o Rahastoitua anhuuseläkettä koskea kerroin i = 0,0296 kun Alkaneen työkyyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden astuun ja uosimaksun tasausosan laskemiseen liittyiä kertoimia k I 1 = 0,75 (kaaat (14) ja (15)) k I 2 = 0,15 (kaaat (14) ja (15)) k U 1 = 1,00 (kaaat (18) ja (19)) k U 2 = 0,70 (kaaat (18) ja (19)) k U 3 = 0,50 (kaaat (18) ja (19)) i x = 0,65 (kaaa (15)) u x = 1,50 (kaaa (19)) M p 2000 = 0,0007 (kaaa (38)) H p 2000 = 0,00680 (kaaat (38) ja (41)) P y 2000 = 0,215 (kaaa (38)) s u 1999 = 0,139 (kaaa (21)) s u 2000 = 0,146 (kaaa (21)) u 2000 = 0,0405 (kaaa (44)) q 2000 = 0,0146 (kaaa (44))

37 2917 N:o 1104 Liikenne- ja iestintäministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista Annettu Helsingissä 15 päiänä joulukuuta 2000 Liikenne- ja iestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luanaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päiänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/1991) 11 :n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 662/1994: 1 Soeltamisala Tätä asetusta soelletaan linja-autolla harjoitettaassa luanaraisessa linjaliikenteessä koko altakunnan alueella Ahenanmaata lukuun ottamatta silloin, kun matkan pituus ei ylitä 100 kilometriä. Tämä asetus ei koske liikennettä, jonka harjoittaminen perustuu liikenne- ja iestintäministeriön, lääninhallituksen tai kunnan kanssa tehtyyn ostosopimukseen. Kuljetusmaksuihin sisältyy aronlisäero. 2 Sarjaliput Linjaliikenteessä on myytää seuraaia sarjalippuja 25 prosentin alennuksella tämän asetuksen liitteen mukaisesta perushinnasta: 1) ostopäiästä 12 kuukauden ajan oimassa oleia liikenne- ja iestintäministeriön määrittelyjen mukaisia 44 matkan älykortteja, sekä 2) lukuuoden oimassa oleia ja ain koulumatkoihin kelpaaia älykortteja, joiden kokonaishinta määräytyy suoritettujen matkojen määrän perusteella. 3 Lisämaksut ja -alennukset Edellä 2 :ssä mainitun lisäksi matkustajalta saadaan periä tarittaessa lisämaksu pikauorossa tai erillinen yömaksu. Pikauoromaksusta on annettaa 25 prosentin alennus, jos maksu on etukäteen lippua ostettaessa lisätty sarjalipun hintaan. Koululaisliikenteessä alle 12-uotiaille on myytää sarjalippuja 50 prosentin alennuksella perushinnasta. 4 Muita määräyksiä Matkustajille tulee etukäteen tiedottaa perittäistä maksuista ja lippujen kelpoisuusehdoista. Matkustaja oi maksaa matkansa ostamansa sarjalipun oikeuttamalla tai sitä lyhyemmällä matkalla. 5 oimaantulo Tämä asetus tulee oimaan 1 päiänä tammikuuta 2001.

38 2918 N:o 1104 Ennen tämän asetuksen oimaantuloa ostetut sarjaliput on hyäksyttää ilman hinnan korotusta ostohetkellä määräytyneen kelpoisuusajan mukaisesti. Tällä asetuksella kumotaan linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista 19 päiänä toukokuuta 2000 annettu liikenneministeriön asetus (447/2000). Helsingissä 15 päiänä joulukuuta 2000 Liikenneministeri Olli-Pekka Heinonen Osastopäällikkö, ylijohtaja Harri Caén

39 N:o Liite Matkan pituus enintään km Perushinta (yhdensuuntaisen matkan hinta mk) 44 matkan älykortti mk , , , , , , , , , , , , , , , , Matkan pituus enintään km Perushinta euroina 44 matkan älykortti euro ,93 63, ,10 69, ,35 77, ,61 85, ,03 99, ,53 116, ,12 135, ,63 152, ,21 172, ,63 185, ,05 199, ,15 235, ,07 266, ,00 296, ,84 324, ,60 349,65

40 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o , 5 arkkia OY EDITAAB, HELSINKI 2000 PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 221 LIITE 1 LASKUPERUSTEMUUTOKSET TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 75 N:o 1 LE 1 LAKPEREMOKE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MKAA OMNAA HARJOALLE ELÄKEÄÄÖLLE N:o 1 753 1. AKEKNE REE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön 16.10.1990

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 221. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 221. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus OMEN ÄÄDÖKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päiänä huhtikuuta N:o 221 ÄLLY N:o iu 221 osiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 158. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 158. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 3 päiänä maaliskuuta 2006 N:o 158 SSÄLLYS N:o Siu 158 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan

Lisätiedot

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

LIITE 1 PERUSTEMUUTOKSET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 498 N:o 158 LE 1 PERSEMOKSE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN 12 :N MKASA ASNJAKOA AREN N:o 158 499 1 AKSEKNSE SREE Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet oat sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

1422/2016. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

1422/2016. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet 2 Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille 2 Liite akuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 2..209. iimeisin perustemuutos on annettu 4.2.208. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokooma 2.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma 3.0.. iimeisin perustemuutos on annettu 3.6.. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

1423/2016. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Liite Vakuutustekniset suureet Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan

Lisätiedot

748/2019. Liitteet 1 2. Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

748/2019. Liitteet 1 2. Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Liitteet 2 Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten 2 Sisällysluettelo Liite Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokooma.5.207. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.3.207. Sisällysluettelo Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päiänä joulukuuta 203 07/203 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2923 Liite 1 PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 2924 N:o 1105 SISÄLLYS 1 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 2 TYÖNANTAJIEN LUOKITTELU 3 IKÄÄN, PALKKAAN JA TYÖSUHDEAIKAAN

Lisätiedot

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaille eläkesäätiöille Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 44/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päiänä joulukuuta 2003 N:o 1077 1079 SISÄLLYS N:o Siu 1077 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3a

Lisätiedot

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella

Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten Kokonaisperuste annettu STM:n asetuksella Laskuperusteet eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa arten Kokonaisperuste annettu SM:n asetuksella 2.2.204 (säädös 43/204). Sisällysluettelo Sosiaali- ja tereysministeriön asetus

Lisätiedot

PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN 12 :N MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN LE PERSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN :N MKASA ASNJAKOA AREN Kokooma 8.3.006. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..006. SSÄLLYSLEELO LE : PERSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN :N M- KASA ASNJAKOA

Lisätiedot

N:o 1249 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

N:o 1249 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 4848 N:o 1249 LEE 1 2 LAKUPEUEE ELÄKEKAOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKAA KUANNUEN JAKOA VAEN N:o 1249 4849 ÄLLYLUEELO LE 1: LAKUPEUEE 1 VAKUUUEKNE UUEE 2 KÄÄN JA PALKKAAN LYVÄ UUEE 2.1 KÄLAKU 2.2 ELÄKKEEN PEUEENA

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta 2008 N:o 1050 1051 SISÄLLYS N:o Siu 1050 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 980. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 980. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 2009 Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta 2009 N:o 980 98 SISÄLLYS N:o Siu 980 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 168. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus. elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä

SISÄLLYS. N:o 168. Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus. elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 6 päiänä maaliskuuta 2002 N:o 168 172 SISÄLLYS N:o Siu 168 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarikelisäaineiden puhtausaatimuksista ja eräistä

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3334 N:o 1188 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 2006 toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LKUPERUEE YÖNEKJÄN ELÄKELN MUK OMN HRJOLLE ELÄKEÄÄÖLLE Kokooma 0..0. iimeisin perustemuutos on annettu 6..009. ÄLLYLUEELO LE : LKUPERUEE YÖNEKJÄN ELÄKELN MUK OMN HRJOLLE ELÄKEÄÄÖLLE KUUUEKNE UUREE

Lisätiedot

N:o 980 LIITE 1 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

N:o 980 LIITE 1 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 4970 LIIE MUUOS LSKUPERUSEISIIN ÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKIS OIMIN HRJOIILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 497 LIIE 4.2.4 SUSSUU J ÄDENNSKERROIN S KORKOUOO yel 78 ja 79 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (33) LKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKI OIMIN HRJOIILLE ELÄKEÄÄIÖILLE Kokooma 20..202. iimeisin perustemuutos on annettu 2.2.20. 2 (33) IÄLLYLUEELO LKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKI OIMIN HRJOIILLE ELÄKEÄÄIÖILLE

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päiänä joulukuuta 202 862/202 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

PERUSTEET MERIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 3632 N:o 662 Liite 1 PEUSTEET MEIMIESELÄKELAIN 3 a :n 2 JA 3 MOMENTIN MUKAISTA ASTUUNJAKOA ATEN Soelletaan ensimmäisen kerran uodelta toimitettaassa astuunjaossa. 1 TEL:n ähimmäiseläketuraa astaaa merimieseläkelain

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN LIIEE LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOILLE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 4..009. Viimeisin perustemuutos on annettu 9..008. Perusteen erikoisakioiden merkinnät b n tarkoittaat yel:n mukaisten

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (32) LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA OIMINAA HARJOIAILLE ELÄKESÄÄIÖILLE Kokooma 4.6.203. iimeisin perustemuutos on annettu 7.2.202. 2 (32) SISÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 3335 LIIEE 2 MUUOS LSKUPERUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELIN MUKIS OIMIN HRJOIILLE ELÄKESÄÄIÖILLE 3336 LIIE 4.2.4 SUSSUU J ÄYDENNYSKERROIN S KORKOUOO yel 78 ja 79 :ssä yhteisesti kustannettaia kuluja arten tarkoitettua

Lisätiedot

94/2012 LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

94/2012 LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 94/ LIIEE MUUOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPEUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN 94/ 3 LIIE VAKUUUSEKNISE SUUEE Näissä perusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan yel:n mukaisen

Lisätiedot

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

1780 N:o 567 LIITTEET 1 2 LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 1780 N:o 567 LTTEET 1 LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE N:o 567 1781 ÄLLYLETTELO LTE 1: LAKPETEET TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKATA TOMNTAA HAJOTTALLE ELÄKEÄÄTÖLLE 1 AKTTEKNET

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. tulliasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. tulliasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2001 SOME SÄÄÖSKOKOELMA 200 ulkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta 200 :o 404 407 SISÄLLYS :o Siu 404 altioneuoston asetus tulliasetuksen muuttamisesta... 3845 405 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työeläkekassan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 95. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 95. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 14 päiänä helmikuuta 2003 N:o 95 97 SISÄLLYS N:o Siu 95 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työeläkekassan perusteista lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE (9) LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma 9.9.03. iimeisin perustemuutos on annettu 3.9.03. (9) SSÄLLYSLUEELO LASKUPERUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HARJOALLE

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN ELÄKEKAAN LAKUPERUTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAITA ELÄKETURAA ARTEN Kokooma 5..208. iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 29..208. Eläkekassat oiat erikseen hakea sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2000 N:o 1105 1107 SISÄLLYS N:o Siu 1105 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM Julkaistu Helsingissä 13 päiänä kesäkuuta 2012 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuperusteista

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN

ELÄKEKASSAN LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA ELÄKETURVAA VARTEN ELÄKEKAAN LAKUPERUEE YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAIA ELÄKEURAA AREN Kokooma 5.2.207. iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 6.2.207. Eläkekassat oiat erikseen hakea sosiaali- ja tereysministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM Julkaistu Helsingissä 28 äiänä maaliskuuta 20 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön eläkeastuun laskuerusteista annetun

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN (2) LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 25.9.202. Viimeisin perustemuutos on annettu 7.9.202. 2 (2) SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 2 KÄÄN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 52. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 äiänä helmikuuta N:o 5 53 SSÄLLYS N:o Siu 5 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan eläkekassan laskuerusteista

Lisätiedot

2 862/2012 Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

2 862/2012 Liitteet 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 2 862/202 Liitteet 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 862/202 3 Liite VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

1 (21) LASKUPERUSTEET ELÄKEKASSOILLE TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN () LASKUPEUSEE ELÄKEKASSOLLE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA KUSANNUSEN JAKOA VAEN Kokooma 9.9.04. Viimeisin perustemuutos on annettu 9.9.04. () SSÄLLYSLUEELO LASKUPEUSEE VAKUUUSEKNSE SUUEE... 3 KÄÄN JA PALKKAAN

Lisätiedot

8, kun 1940 v x , kun 1970 v x , kun1980 v x , kun v x 1990, 9, kun 1950 v x , kun 1960 v x

8, kun 1940 v x , kun 1970 v x , kun1980 v x , kun v x 1990, 9, kun 1950 v x , kun 1960 v x 261/2011 3 LIITE 1 1 VKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset suureet lasketaan TyEL:n mukaisen eläkeakuutuksen yleisten laskuperusteiden mukaisesti käyttäen seuraaia erikoisakioiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 487/05 Liite / MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden 05 akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 0 päiänä joulukuuta 0 89/0 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 4696 N:o 3 Liite MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEK- NISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MU- KAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN 506 N:o 076 Liite MERIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEK- NISEN ASUUELAN LASKUERUSEE JA ERUSEE 53 :n MU- KAISA ASUUNJAKOA AREN Soelletaan ensimmäisen kerran uoden akuutusteknisen astuuelan laskennassa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1249 1250 SSÄLLYS N:o Siu 1249 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaan

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET 1 (20) ETERAN TyEL:N MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 25.11.2011. iimeisin perustemuutos on ahistettu 9.12.2010. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 237. Valtioneuvoston asetus. vakuutusoikeudesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 25 päiänä maaliskuuta 2003 N:o 237 240 SISÄLLYS N:o Siu 237 Valtioneuoston asetus akuutusoikeudesta... 517 238 Valtioneuoston asetus tuomareiden nimittämisestä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 565. Valtioneuvoston asetus. jäteasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 22 päiänä toukokuuta 2007 N:o 565 567 SSÄLLYS N:o Siu 565 altioneuoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta... 1775 566 altioneuoston asetus inestointituesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. tapaturmavakuutuslain 18 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 00 Julkaistu Helsingissä 30 päiänä joulukuuta 00 N:o 303 305 SISÄLLYS N:o Siu 303 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus tapaturmaakuutuslain 8 e :n 5 momentin mukaisen haittarahan

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Tässä perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa työsuhteissa oleien

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:N MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 25.2.2009 Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty. Perusteessa käytetyt lyhenteet: LEL Lyhytaikaisissa

Lisätiedot

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN

N:o LIITTEET 1 2 MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN N:o 38 355 LIITTEET MUUTOS ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEISIIN 356 N:o 38 LIITE VAKUUTUSTEKNISET SUUREET Näissä laskuperusteissa esiintyät akuutustekniset

Lisätiedot

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet

N:o 1405 3847 LIITE 1. 1. Vakuutustekniset suureet :o 405 3847 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:n MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET siu 1/26 ETERAN TyEL:n MUKAISEN AKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 28.8.2007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 5.3.2007. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat Eteraa, ellei toisin ole määritelty.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 859. Laki. kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päiänä joulukuuta N:o 859 86 SISÄLLYS N:o Siu 859 Lakikuntienaltionosuuslainmuuttamisesta... 649 860 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon suunnittelusta ja altionosuudesta

Lisätiedot

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN

MERIMIESELÄKELAIN (1290/2006) 202 :n MUKAISET VAKUUTUSTEKNISEN VASTUUVELAN LASKUPERUSTEET JA PERUSTEET 153 :n MUKAISTA VASTUUNJAKOA VARTEN /4 MEIMIESELÄKELAIN (90/006) 0 :n MUKAISE AKUUUSEKNISEN ASUUELAN LASKUEUSEE JA EUSEE 53 :n MUKAISA ASUUNJAKOA AEN Kokooma 0..05 iimeisin kokoomaan sisällytetty perustemuutos on ahistettu 9..04 sosiaali-

Lisätiedot

MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 564 N:o 30 LTTEET 1 MTOS ELÄKEKASSOJEN LASKPERSTESN TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKASTA KSTANNSTEN JAKOA VARTEN Perusteen erikoisakioiden merkinnät ( n ) tarkoittaat TyEL:n mukaisten yleisten laskuerusteiden merkintöjä

Lisätiedot

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 254. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 254. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus OMEN ÄÄDÖKOKOELMA 2001 Julaistu Helsingissä 23 päiänä maalisuuta 2001 N:o 254 256 IÄLLY N:o iu 254 osiaali- ja tereysministeriön asetus työnteijäin eläelain muaista toimintaa harjoittaan eläesäätiön eläeastuun

Lisätiedot

LIITE Vakuutustekniset suureet

LIITE Vakuutustekniset suureet 3858 :o 406 LIIE. akuutustekniset suueet äissä peusteissa esiintyät akuutustekniset suueet oat sosiaali- ja teeysministeiön 6.0.990 eläkeakuutusyhtiöille ahistamien yleisten laskupeusteiden sekä niihin

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 12.1.2005. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006. Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN...

Lisätiedot

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007.

ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, vahvistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 20.2.2007. ELÄKEKASSAN YEL-OSASTON LASKUPERUSTEET Sisällysluettelo 1 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 1 2 VAKUUTUSMAKSU... 1 3 VAKUUTUSMAKSUVASTUU...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päiänä joulukuuta N:o 1408 1413 SISÄLLYS N:o Siu 1408 Laki sosiaali- ja tereydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta 3877 1409

Lisätiedot

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 219 739 LIITE 1 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 29 739 LT LÄKSÄÄTÖN TYÖNTKJÄN LÄKLN MUKSN LSÄLÄKVKUUTUKSN LSKUPUSTT 740 N:o 29 PUSTDN SOVLTMSLU Työntekijäin eläkelain (TL) mukaisella lisäakuutuksella tarkoitetaan tässä akuutusta, joka sisältää yhden

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET. Voimaan YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUSTEET Voimaan 1.1.2007 SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN (YEL) MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN EITYISPEUS- TEET 1. PEUSTEIEN SOVELTAMINEN... 1 2.

Lisätiedot

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu

YRITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu YITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PEUSTEET Kokooma 4..008. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 0..007. SISÄLTÖ YITTÄJIEN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN PEUSTEET. PEUSTEIDEN SOVELTAMINEN....

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 134. Tasavallan presidentin asetus. Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä maaliskuuta 2008 N:o 134 139 SISÄLLYS N:o Siu 134 Tasaallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14

Lisätiedot

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

N:o 509 1593 LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET N:o 59 593 LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET 594 N:o 59 SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET

Lisätiedot

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu

ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Kokooma Viimeisin perustemuutos vahvistettu ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET Kokooma 27.3.2006 Viimeisin perustemuutos ahistettu 6.4.2005. ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET. Vahvistettu 1.11.2007, sovelletaan 15.9.2007 alkaen. PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKEVKUUTUKSE LSKUPEUSTEET Vahistettu 1.11.2007, soelletaan 15.9.2007 alkaen. ii PTEEKKIE ELÄKEKSS TEL: MUKISE LISÄELÄKE- VKUUTUKSE LSKUPEUSTEET 1. VKUUTUSTEKISET SUUEET...

Lisätiedot

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Kokonaisperuste Vahvistettu 27.4.2007, voimaantulo 7.5.2007, sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokonaisperuste Vahistettu 7.4.7, oimaantulo 7.5.7, soelletaan ensimmäisen kerran uodelta 7 tehtäissä akuutusteknisissä

Lisätiedot

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

ETERAN TyEL:N MUKAISEN VAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET 1 (20) TRAN TyL:N MUKASN AKUUTUKSN RTYSPRUSTT Kokooma 20.4.2012. iimeisin perustemuutos on ahistettu 12.12.2011. Tässä perusteessa kaikki suureet koskeat teraa, ellei toisin ole määritelty. Perusteessa

Lisätiedot

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

LIITTEET 1 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET LIITTEET 3 ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN LISÄELÄKEVKUUTUKSEN LSKUPEUSTEET Kokooma.3.8. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 4.3.8. SISÄLLYS: LIITE : ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELIN MUKISEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 509. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELM 7 Julkaistu Helsingissä 7 päiänä toukokuuta 7 N:o 59 5 SISÄLLYS N:o Siu 59 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus työntekijäin eläkelain :n mukaista toimintaa harjoittaan eläkesäätiön

Lisätiedot

Vanhuuseläkevastuun korotuskertoimet vuodelle 2017

Vanhuuseläkevastuun korotuskertoimet vuodelle 2017 Muistio () anhuuseläkeastuun korotuskertoimet uodelle anhuuseläkeastuun korotuskertoimet on laskettu käyttäen Eläketurakeskuksen laskentakaaamuistiossa.. määriteltyjä kaaoja. Kertoimissa on otettu huomioon

Lisätiedot

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille

854/2017. Liitteet 1 2. Muutos laskuperusteisiin työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille Liitteet Muutos lasuperusteisiin työnteijän eläelain muaista toimintaa harjoittaille eläesäätiöille Liite Vauutusteniset suureet Näissä lasuperusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan TyEL:n muaisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päiänä joulukuuta N:o 3 4 SISÄLLYS N:o Siu 3 Sosiaali- ja tereysministeriön asetus merimieseläkekassan akuutusteknisen astuuelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LIITTEET 1 2 MUUTOS LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE 04 N:o 53 LTTEET MTOS LASKPERSTESN TYÖNTEKJÄN ELÄKELAN MKASTA TOMNTAA HARJOTTAVLLE ELÄKESÄÄTÖLLE N:o 53 05 VAKTSTEKNSET SREET LTE Näissä laskersteissa esiintyät aktstekniset sreet lasketaan TyEL:n mkaisen

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 222. Laki

SISÄLLYS. N:o 222. Laki SOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päiänä huhtikuuta N:o 222 230 SISÄLLYS N:o Siu 222 Laki astauoroisen tunnustamisen periaatteen soeltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeiin päätöksiin

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006.

MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAIN VÄHIMMÄISEHTOJEN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET. Kokonaisperuste, vahvistettu 10.10.2006. MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET Kokonaisperuste, ahistettu 10.10.2006. 1 (3) MAATALOUSYRTTÄJEN ELÄKELAN (MYEL) VÄHMMÄSEHTOJEN MUKASEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 1 PERUSTEDEN

Lisätiedot

855/2017. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa

855/2017. Liitteet 1 2. Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa Liitteet Lasuperustemuutoset eläeassoille työnteijän eläelain muaista ustannusten jaoa arten Liite Vauutusteniset suureet Näissä lasuperusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan TyEL:n muaisen

Lisätiedot

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v

VEKL:n toimeenpanosta aiheutuva valtion korvaus M vuodelta v per 1.7.v 2.6.2016 Liite 1 1(9) PERUSEE ALION AROISA SUORIEAASA ELÄEEN ORAAMISESA ALLE OLMIUOIAAN LAPSEN OIDON AI OPISELUN AJALA 1 Soeltamisala Näiden perusteiden mukaisesti määrätään laissa altion aroista suoritettaan

Lisätiedot

2 1016/2013. Liitteet 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN

2 1016/2013. Liitteet 1 2 MUUTOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPERUSTEISIIN TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA KUSTANNUSTEN JAKOA VARTEN 06/03 Liitteet MUUOS ELÄKEKASSOJEN LASKUPEUSEISIIN YÖNEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISA KUSANNUSEN JAKOA VAEN 06/03 3 Liite VAKUUUSEKNISE SUUEE Näissä perusteissa esiintyät auutusteniset suureet lasetaan yel:n

Lisätiedot

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007.

TYEL 2007 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.2008. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 21.12.2007. TYEL 27 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 5.2.28. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 2.2.27. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013.

Kustannustenjakoperusteet 2014. Vahvistettu 25.11.2013. Kustannustenjakoperusteet 204 Vahistettu 25..203. 8..203 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2013. sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013 1015/2013 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 230

1988 vp. - HE n:o 230 1988 vp. - HE n:o 230 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 12 :n ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu

TYEL 2008 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu TYEL 28 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Kokooma 3.2.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011.

Kustannustenjakoperusteet 2012. Vahvistettu 23.12.2011. Kustannustenjakoperusteet 202 Vahistettu 23.2.20. 2..20 KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEET Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN... 6 Soeltamisala... 6 Kustannustenjakoperusteiden osa

Lisätiedot

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015).

Kustannustenjakoperusteet 2015. (Kokonaisperuste vahvistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös vahvistettu 31.8.2015). Kustannustenjakoperusteet 2015 (Kokonaisperuste ahistettu 4.11.2014. Poikkeussäännös ahistettu 31.8.2015). KUSTANNUSTNJAKOPRUSTT Sisällysluettelo VOIMAANTULOSÄÄNNÖS... 5 PRUSTIDN SOVLTAMINN... 8 Soeltamisala...

Lisätiedot