[Tiedoston otsikko] VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "[Tiedoston otsikko] VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Paimion kaupunki [Tiedoston otsikko] VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Varhaiskasvatuspalvelut 2015

2 1 1. Johdanto Varhaiskasvatuspalvelujen edelleen kasvaneen kysynnän vuoksi on taloussuunnitelmassa vuodelle 2015 annettu varhaiskasvatuspalveluille tehtäväksi laatia suunnitelma palvelujen järjestämisestä lähivuosina. Suunnitelman on laatinut opetuspäällikkö Hilkka Koret. Suunnitelmassa kartoitetaan varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrää sekä tuodaan esille varhaiskasvatuksen näkökulmaa palvelujen järjestämisen suunnittelussa. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan kaikkia alle kouluikäisille lapsille tarkoitettuja hoito-, kasvatus-, opetus- ja viriketoimintaa. Tässä suunnitelmassa suurin osa käsiteltävästä asiasta koskee päivähoitotoimintaa. 2. Varhaiskasvatuspalvelujen nykytila Paimiossa Alle kouluikäisten lasten ikäluokat ovat tällä hetkellä keskimäärin 144 lasta/vuosi. Päivähoitoiässä olevia 1-6-vuotiaita on 864 lasta. Päivähoitopalvelujen ja esiopetuksen piirissä näistä lapsista on 77,7%. Kotihoidon tukea saavia lapsia on 21,7% päivähoitoikäisistä. Kaupungin järjestämien tai kustantamien varhaiskasvatuspalvelujen ja tukien ulkopuolella on täten 0,6 % kyseessä olevista lapsista. He ovat pääosin 3 6-vuotiaita lapsia. Heistä ainakin osa käyttää muun muassa seurakunnan ja Paimion MLL:n järjestämiä leikkitoiminnan palveluja. Päivähoitopalveluja käyttävistä lapsista 645 lasta on hoidossa Paimiossa ja 26 lasta muissa Turun seudun kunnissa, lähinnä Kaarinassa ja Turussa vuotiaiden ikäluokka Kunnallisessa päivähoidossa ja yksityisen päivähoidon ostopalvelun piirissä Yksityisessä päivähoidossa ostopalveluna, palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella Kotihoidossa kotihoidon tuella (sis. Paimiolisän) ei tiedossa 214 (90) 188 (90) Päivähoitopalvelujen ulkopuolella ei tiedossa 33 5 Taulukko 1. Alle kouluikäisten ikäluokka ja lasten sijoittuminen eri varhaiskasvatuspalvelujen ja -tukien piiriin

3 2 Yllä olevasta taulukosta voidaan todeta, että alle kouluikäisten lasten ikäluokka on kasvanut viimeisen seitsemän vuoden aikana 149 lapsella. Lapset ovat siirtyneet yhä enemmän kotihoidosta päivähoitopalvelujen piiriin. Kotihoidontuen saajien määrä vaihtelee kalenterivuoden sisällä ollen keskimäärin noin 175 lasta. Paimiolisän saajien määrä on kuitenkin pysynyt samana. Yksityisten päivähoitopalvelujen käyttö on kasvanut prosentuaalisesti enemmän suhteessa kunnallisten palvelujen käyttöön. Vuoden 2014 lopussa Paimiossa oli yhteensä 648 päivähoitopaikkaa, joista 74 % oli kunnallisia ja 26 % yksityisiä hoitopaikkoja. Yksityisistä päivähoitopaikoista 74 % toimii palvelusetelin ja 6 % yksityisen hoidon tuella. 20 % yksityisistä hoitopaikoista on ostopalvelun piirissä. Hoitomuoto Paikkamäärä kunnallinen päiväkoti *352 kunnallinen perhepäivähoito + ryhmis 129 yksityinen päiväkoti 144 yksityinen perhepäivähoito + ryhmis 23 yhteensä 648 Taulukko 2. Päivähoitopaikkojen jakauma Paimiossa * Sisältää myös tilapäiset päivähoitopaikat. 3. Päivähoitopaikkojen tarve Toimintavuoden päivähoitopaikkojen hakuprosessi on osoittanut, että nykyisen päivähoitopaikat eivät tule riittämään ensi talvena eivätkä tulevina vuosina. Ensi toimintavuodeksi tarvitaan lisää noin 40 hoitopaikkaa, joita ollaan suunnittelemassa väliaikaisiksi paikoiksi Tapiolan päiväkodin yhteyteen rakennuksen toiseen kerrokseen. Mikäli oletetaan, että 1-6-vuotiaiden ikäluokka pysyy tämän vuoden tasolla noin 865 lapsessa, joista kotihoidossa olisi 160 lasta ja Paimion ulkopuolella päivähoidossa 20 lasta, hoitopaikkatarve olisi 685 paikkaa, mikä on 37 paikkaa enemmän kuin tällä hetkellä (tilanne ). Arviossa on otettu huomioon lasten kotihoidon määrän väheneminen. 4. Päivähoitopaikkojen vakiinnuttaminen Jotta Paimiossa päästään irti jatkuvasta päivähoitopaikkojen vajauksesta ja väliaikaisista päivähoitoyksiköistä, tulee Paimioon rakentaa uusi riittävän suuri päiväkoti, joka olisi noin 150 -paikkainen yksikkö. Tähän päiväkotiin voitaisiin sijoittaa kaikki kaupungin nyt toimivat väliaikaiset päivähoitoyksiköt (70 paikkaa) sekä Lempilän Leijonien esiopetusryhmä (20 paikkaa), joka joutuu väistymään Vistan koulun yhteydessä olevasta rivitalosta rakennuksen purkamisen vuoksi. Lisäksi uuteen yksikköön mahtuisi nyt suunnitteilla olevat 40 Tapiolan päiväkodin lisäpaikkaa. Tämän

4 3 jälkeen jäisi vielä 20 paikkaa lisäresurssia, jota voidaan tarvita esimerkiksi perhepäivähoitopaikkojen vähentyessä tai jonkin äkillisen päivähoitotarpeen yllättäessä. nykyiset vakituiset yksiköt paikat väliaikaiset yksiköt paikat uusi pk paikat (- Lempilän Leijonat) (+Lempilän Leijo- korvaisi nat) kunnalliset pk:t 269 Kyysilä 45 Kyysilä 45 kunnallinen pph 122 Lepola 18 Lepola 18 yksityiset pk 144 Tikankolo 7 Tikankolo 7 yksityinen pph 23 Lempilän Leijonat 20 Lempilän Leijonat 20 yhteensä 558 yhteensä 90 yhteensä 90 Tapiola lisäryhmät 40 uusi pk 150 jousto 20 kaikki yhteensä 708 yhteensä 60 koko pk 150 Taulukko 3. Päivähoitopaikkojen nykyinen jakauma ja arvio tulevasta Lempilän päiväkoti tulisi säilyttää toistaiseksi, jotta päivähoitopaikkojen riittävyys voidaan varmistaa tulevaisuudessa. Mikäli alle kouluikäisten lasten määrä alkaa laskea, tulee arvioida vaihtoehtoisesti sekä Lempilän päiväkodin että Preitilän päiväkodin tarpeellisuus Toiminnan riskit Tulevaisuutta arvioitaessa toiminnan riskejä ovat muun muassa alle kouluikäisten lasten määrän arvioinnin vaikeus, valtiovallan toimenpiteet, perhepäivähoidon vähentyminen, yksityisen palvelutuotannon muutokset ja nykyisten päiväkotirakennusten vanheneminen. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustaminen on osoittautunut vaikeaksi. Sekä tilastokeskuksen että Paimion varhaiskasvatuspalvelujen kolmen vuoden takaiset ennusteet ovat jääneet liian pieniksi. Tällä hetkellä näyttää, että tulevat ikäluokat ovat noin 145 lasta/vuosi, mutta perheiden päätöksiä lasten hankkimisesta ei voida tarkasti ennakoida. Perhepäivähoidon määrä on pysynyt Paimiossa valtakunnallisesti ja alueellisesti mitattuna suhteellisen korkeana. Viime vuosina pitkään työskennelleitä perhepäivähoitajia on jäänyt eläkkeelle ja tilalle on saatu kohtuullisesti uusia hoitajia. Nykyisin perhepäivähoitajan ammatti ei kuitenkaan houkuttele jäämään nuoria hoitajia alalle, vaan moni siirtyy muihin tehtäviin viimeistään omien lapsien aloittaessa koulunkäynnin ja jopa aikaisemminkin. Lisäksi perhepäivähoitajiksi hakeutuvia on tällä hetkellä vähemmän kuin ennen. Näiden syiden vuoksi perhepäivähoitopaikkojen määrä on vähenemässä myös Paimiossa. Yksityinen päivähoitopalvelu on lisääntynyt Paimiossa ja tuonut oman lisänsä palvelutarjontaan. Erityisesti palveluseteli on otettu palveluntuottajien ja lapsiperheiden keskuudessa tyytyväisenä vastaan yksityisessä päivähoidossa. Kaupunki ei kuiten-

5 4 kaan voi määrätä perheitä käyttämään palveluseteliä. Jos perhe haluaa lapsensa kunnalliseen päivähoitoon, kaupungin on järjestettävä paikka. Palveluseteliä voidaan ainoastaan suositella perheille. Toisaalta yksityisestä palvelutuotannosta huolimatta kaupunki on aina kokonaisvastuussa päivähoidon järjestämisestä. Palveluntuottajan päätökset toimintansa laajuudesta tai jatkamisesta kaupungissa saattavat aiheuttaa äkillisiä lisäystarpeita kaupungin tuottamaan palveluun. Mikäli yksityinen päivähoitoyksikkö lopettaa toimintansa yllättäen, on kaupungin järjestettävä hoitopaikat lapsille välittömästi. Paimion kaupungin nykyinen päiväkotien rakennuskanta on suhteellisen vanhaa. Uusin rakennuksista on Hanhijoen päiväkoti, joka on 25 vuotta vanha. Vai kaksi päiväkodeista, Hanhijoki ja Kriivari, on rakennettu varsinaisesti päiväkodiksi. Muut päiväkodit ovat alun perin muuhun tarkoitukseen suunnitelluissa ja rakennetuissa tiloissa. Näistä Ala-Vistan ja Tapiolan päiväkodit on peruskorjattu päiväkotikäyttöön vuosina 2005 ja Varsinkin vanhimpien rakennusten kunto ja tarkoituksenmukaisuus voivat osoittautua tulevaisuudessa ongelmaksi päiväkotitoiminnan jatkamiselle Uuden hallitusohjelman arvioitavissa olevat vaikutukset Vuodelta 1973 peräisin olevan päivähoitolain muutos on ollut pitkään vireillä. Edellisellä hallituskaudella uutta varhaiskasvatuslakia valmisteltiin pitkään, mutta lain kokonaisuudistusta ei saatu aikaan. Eduskunta hyväksyi yhtenä viimeisistä tehtävistään varhaiskasvatuslain ensimmäisen vaiheen, joka astuu voimaan Tässä uudessa laissa ei säädetä vielä mitään sellaista, joka vaikuttaisi merkittävästi päivähoitopalvelun järjestämiseen. Varhaiskasvatuslain valmistelun toisessa vaiheessa oli tarkoitus säätää päivähoidon ryhmäkoosta eri tavalla kuin nyt. Keskusteluissa on ollut ryhmäkokojen pienentäminen ja säädösten tiukentaminen. Toisaalta uudessa hallitusohjelmassa on kirjattu varhaiskasvatusta koskevia säästöjä. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen osapäiväiseksi niiltä lapsilta, joiden toinen vanhempi on kotona vanhempain-, hoitovapaan tai työttömyyden vuoksi, vapauttaisi arvion mukaan noin kymmenen hoitopaikkaa. Hallitusohjelmassa esitetään yli 3-vuotiaiden kokopäiväryhmien hoito- ja kasvatushenkilöstön suhdeluvun nostamista seitsemästä kahdeksaan. Tätä toimenpidettä rajoittaa muun muassa terveydensuojelulaki ja asetus sekä Valviran terveydensuojelun valvontaohjeisto, joiden mukaan ympäristöterveydenhuolto edellyttää 3-6- vuotiaiden lasten käytettävissä olevaksi neliömääräksi 6 m 2 /lapsi. Kaupungin päiväkodeissa on yhteensä 13 yli 3-vuotiaiden kokopäiväryhmää, joista Lempilän päiväkodin kahteen ryhmään ei tilojen riittämättömyyden vuoksi voida lisätä enää lapsia. Lapsiryhmiä voitaisiin kasvattaa hallitusohjelman mukaisesti kaupungin päiväkodeissa Lempilän kahta kokopäiväryhmää lukuun ottamatta niin, että paikkoja tulisi lisää 33. Näistä paikoista on kuitenkin Tapiolan päiväkodin yhdeksän lisäpaikkaa jo

6 5 käytössä, koska 79-paikkaisessa Tapiolassa on tällä hetkellä 90 lasta päivähoidossa. Täten todellisia lisäpaikkoja tulisi tämän toimenpiteen myötä kaupungin päiväkoteihin yhteensä 24. Preitilän yksityisen päiväkodin tiloihin ei ympäristöterveydenhuollon ohjeen mukaan voi lisätä yhtään hoitopaikkaa. Lisäksi Paimiossa on kaksi palvelusetelillä toimivaa päiväkotia, joissa on yhteensä vuotiaiden päivähoitoryhmää. Laskennallisesti näihin päiväkoteihin voitaisiin lisätä 12 hoitopaikkaa, mikäli päiväkotien tilat ja muut olosuhteet sen sallivat. Hallitusohjelmassa esitetty säästötoimenpide tulisi voimaan aikaisintaan vuonna Päiväkoti 3-6-vuotiaiden kokopäiväryhmät Laskennalliset lisäpaikat Todelliset lisäpaikat Ala-Vistan päiväkoti Hanhijoen päiväkoti Jokelan päiväkoti Kriivarin päiväkoti Kyysilän päiväkoti (väliaikainen) Lempilän päiväkoti Tapiolan päiväkoti yhteensä Yksityiset päiväkodit Preitilän päiväkoti Nappulamäen päiväkoti (?) Viidakkovekarat (?) yhteensä (?) Kaikki yhteensä 36 Taulukko 4. Uuden hallitusohjelman suunnittelema mahdollinen päivähoitopaikkojen lisäys vuonna 2017 Edellä mainitut hallitusohjelman mukaiset varhaiskasvatuspalvelujen muutossuunnitelmat mukaan lukien esiopetusikäisten päivähoito-oikeuden rajaaminen maksulliseksi kerhotoiminnaksi ovat vasta suunnitelmia, joiden toteuttamiseksi tarvitaan eduskunnan hyväksyntä ja muun muassa varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen muutokset. Näillä muutoksilla ei pystytä vastaamaan tällä hetkellä olevaan päivähoitopaikkojen vajaukseen eivätkä ne poista uuden päiväkodin rakentamistarvetta Uuden päiväkodin paikka Päiväkodin paikaksi on esitetty kolme eri vaihtoehtoa: Alatalon viereinen tontti Kansanopistolta ostetulla alueella, Meijeritien tontti Paimiontien ja Kravinkujan kulmasta ostetulla alueella sekä tontti Apilatien varressa. Päiväkodin paikan suunnittelussa on otettava huomioon päiväkodille varattavan maa-alueen koko, liikenteelliset näkökohdat, melutaso sekä maapohjan kunto ja il-

7 6 manlaatu. Näin suuri päiväkoti tarvitsee riittävästi pysäköintipaikkoja sekä sujuvia liikennejärjestelyjä päiväkodin läheisyydessä vanhempien kuljettaessa lapsiaan hoitoon ja kotiin. Suurin osa vanhemmista kulkee omalla autollaan. Myös lapsiryhmien turvallinen liikkuminen päiväkodin ympäristössä tulee varmistaa, koska päiväkodista kuljetaan kävellen esimerkiksi Vistan kouluun, uimahalliin ja urheilukentälle. Päiväkotitontin koossa tulee ottaa huomioon päiväkotirakennuksen lisäksi tarpeeksi tilava piha-alue. Esimerkiksi Helsingin kaupungin tilasuunnitteluohjeissa päiväkotia varten varataan tonttialaa m 2 tilamitoituksen perusteena olevaa hoitopaikkaa kohden. Tähän sisältyy rakennuksen vaatima ala, päiväkodin piha-alue sekä liikennealue tontilla. Piha-alueen koko on 20 m 2 hoitopaikkaa kohden. (http://www.hel.fi/hki/sosv/fi/julkaisut/muita/pk_tilasuunnittelu/tilantarve) Varhaiskasvatuksen toiminnallisesta näkökulmasta tarkastellen ehdottomasti paras paikka uudelle päiväkodille olisi Paimion keskustassa mahdollisimman lähellä Vistan koulun Alataloa, jossa toimii koulun alkuopetus. Näin pystyttäisiin luomaan hyvät edellytykset luontevalle yhteydelle varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen ja täten toteuttamaan toimintaa suomalaisen koulutusjärjestelmän periaatteiden mukaisesti. Myös henkilöstöresurssin, tilojen ja välineistön tarkoituksenmukainen yhteiskäyttö mahdollistettaisiin. Kyseinen alue sijaitsee rauhallisella paikalla etäällä vilkkaasta liikenteestä. Kansanopiston alueella oleva tontti on kuitenkin pieni ja liikenteellisesti ahtaassa paikassa, mikä vaikeuttaa sen käyttöönottoa. Rakentamattoman tontin pinta-ala on alle 800 m 2, mikä ei riitä 150-paikkaiselle päiväkodille. Uuden päiväkodin rakentaminen Kansanopiston alueelle edellyttäisi kaupungilta joko suuremman maa-alueen ostamista tai Jukolan kiinteistön ostamista, saneeraamista ja laajentamista päiväkotikäyttöön. Kahden muun ehdotetun paikan paremmuutta arvioitaessa varhaiskasvatuspalveluiden näkökulmasta tonttien sijainti ja liikenneolosuhteet päiväkodin ympäristössä ovat samankaltaiset. Myös lasten turvallinen liikkuminen kevyenliikenteen väyliä pitkin pystyttäneen toteuttamaan molemmissa paikoissa. Molemmat tontit sijaitsevat Paimion keskustan välittömässä läheisyydessä, mikä helpottaa lasten kuljettamista päivähoitoon eri puolelta Paimiota. Etäisyys Vistan koulusta on molemmista paikoista suunnilleen yhtä pitkä. Esitettyjen tonttien melutasoa lisää mahdollisesti Meijeritien ja Paimiontien kulmassa liikenteen äänet ja toisaalta Apilatien tontilla junaliikenne sekä naapurissa oleva teollisuuskiinteistö. Päiväkodin valmistumisaikataulu on myös yksi ratkaiseva tekijä päiväkodin paikkaa valittaessa. Väliaikaisten päivähoitoyksiköiden varassa toimiminen alkaa käydä kestämättömäksi tilojen toimivuuden, henkilöstön ja itse varhaiskasvatustoiminnan kannalta. Tilojen toimintaluvat päättyvät myös lähivuosien aikana eikä niihin olla saamassa enää lisäaikaa. Varhaiskasvatuspalveluiden toiveena on, että uudet tilat saataisiin käyttöön viimeistään elokuussa 2017.

8 Uuden päiväkodin tilat Uuden päiväkodin tilat tulisi suunnitella siten, että ne mahdollistaisivat erilaisia joustavia ja tarkoituksenmukaisia ryhmäjakoja, jolloin lapsiryhmiä eri tavoin jaottelemalla päiväkodin lapsimäärää olisi mahdollisuus tarpeen mukaan muuttaa. Päiväkotiin tulisi siis suunnitella tarpeeksi myös pienryhmätiloja, joita voidaan joustavasti muunnella kuten esimerkiksi Vistan koulun Alatalossa. Lasten liikunnan tukeminen ja siihen kannustaminen on varhaiskasvatuksen yksi keskeisistä tehtävistä. Tätä varten päiväkoti tarvitsee myös oman liikuntatilan. Koulut eivät enää pysty tarjoamaan tilojaan uuden päiväkodin käyttöön, koska liikuntasalien kapasiteetti ei riitä täysin nykyistenkään päiväkotien tarpeisiin. Päiväkodin piha-alueeksi tarvitaan kohtuullisen suuri tila. Lasten ulkoilupihalla tulee leikkimään päivittäin yhtäaikaisesti noin sata lasta. Pihan tulee olla turvallinen leikkiympäristö ja tarjota liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille päivähoidossa oleville lapsille Uuden päiväkodin toiminta Suunnitteilla oleva noin 150-paikkainen päiväkoti Paimion keskustaan tuo tullessaan mahdollisuuden järjestää varhaiskasvatuspalvelujen kenttää muutenkin uudelleen. Pohdittavaksi tulee muun muassa päiväkodin aukioloajat, integroidun erityisryhmän sijoituspaikka tulevaisuudessa, avoimen leikkitoiminnan järjestäminen, perhepäivähoidon varahoito sekä kiertävien erityislastentarhanopettajien toimistotilat. Päivähoidon tarve yleisen hoitoajan ulkopuolella lisääntyy jatkuvasti. Työelämän muutokset ovat johtaneet siihen, että yhä useammat vanhemmat tekevät ilta- tai vuorotyötä. Siksi Paimiossa tarvitaan toinenkin päiväkoti, jossa on pidennetyt aukioloajat, mutta vain arkipäivinä esimerkiksi klo Pidennetty aukioloaika toteutuisi päiväkodissa vain osittain ja tarpeen mukaan. Viikonloppu- ja yöhoito järjestettäisiin edelleen yhdessä päiväkodissa. Pidennettyä hoitoaikaa perheet voisivat käyttää vain työn tai opiskelun vuoksi. Mietittäväksi voi tulla myös varsinaisen vuorohoitopäiväkodin paikka. Olisiko tarkoituksen mukaista säilyttää täysi vuorohoito Tapiolan päiväkodissa vai siirtää se uuteen suunnitteilla olevaan päiväkotiin ja jättää Tapiolaan pidennetyt aukioloajat. Jokelan päiväkodissa toimii tällä hetkellä Paimion ainoa integroitu erityisryhmä. Kokemus on osoittanut, että päiväkodin yläkerran ahtaat tilat eivät ole parhaat mahdolliset erityistä tukea tarvitsevien lasten hoidolle ja kasvatukselle. Uusien päiväkotitilojen myötä tulee mahdolliseksi siirtää integroitu erityisryhmä pois Jokelan päiväkodista joko uuteen päiväkotiin tai vaihtoehtoisesti Hanhijoen päiväkotiin ja Jokelan päiväkotiin perustettaisiin avoimeen varhaiskasvatukseen liittyvä leikkitoiminnan ryhmä tai osapäiväinen ryhmä 3-5-vuotiaille. Nämä ryhmät voisivat puolestaan vähentää kokopäivähoidon tarvetta.

9 Tällä hetkellä perhepäivähoidon varahoito toteutetaan pääosin Tikankolon ryhmäperhepäivähoitoyksikössä, jossa on varattu neljä hoitopaikkaa varahoitolapsia varten. Luontevaa on, että Tikankolon toiminnan loppuessa perhepäivähoidon varahoito järjestettäisiin uudessa päiväkodissa. 8

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua 2 1 Muhoksen varhaiskasvatuksen hoitopaikat Toukokuussa 2014 on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollut yhteensä

Lisätiedot

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät 20.3.2015 Helsinki Jarkko Lahtinen Päivähoitoa lukuina (2013) Vuonna 2013 0-6 vuotiaista lapsia 424 402 Päivähoidossa yhteensä 229 127 lasta Kokopäivähoidossa oli

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Kotihoidon tuen puolittaminen Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus Varhaiskasvatuslain uudistaminen Jarkko Lahtinen jarkko.lahtinen@kuntaliitto.fi Syyskuussa

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 1 Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 23.8.2016 1. Varhaiskasvatuksen tilanne syksyllä 2016 Päivähoitopaikat ovat käytössä syksyllä 2016 lähes sataprosenttisesti, vain muutamia hajapaikkoja

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 1 (5) OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.8.2015. Tämä linjaus on voimassa 1.8 alkaen siihen asti kunnes uuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

Laki koskee sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta.

Laki koskee sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatusta koskevien säädösmuutosten toteuttaminen 1.8.2016 alkaen 48/05.10.00/2016 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 9.3.2016 13 Säädösmuutokset 1. 1.8.2016 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen muutokset

Varhaiskasvatuksen muutokset Varhaiskasvatuksen muutokset Mäntsälän kunnanvaltuusto 21.3.2016 esitystä on täydennetty/tarkennettu dioissa no. 11 ja 13 punaisella olevat tekstit sekä lisätty diat 14-17 31.3.2016 Varhaiskasvatuslaki

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Palveluverkko vuosille 2011 2020 Varhaiskasvatuspalvelut Opetuslautakunta 14.12.2010 SISÄLLYS 1. Johdanto...1 2. Väestönkehitys...2 2.1. Väestönkehitys vuoteen 2020...2 3. Varhaiskasvatuspalvelut, nykytilanne...4

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi 29.9.2014 Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi Yksityisen pph:n ohjaajat (2½ hlöä) (5 hlöä) Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Kysely varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen muutoksista. Hämeenlinnan kaupunki Kehittämispalvelut

Kysely varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen muutoksista. Hämeenlinnan kaupunki Kehittämispalvelut Kysely varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen muutoksista Hämeenlinnan kaupunki Kehittämispalvelut 26.2.2016 Kyselyn taustatiedot Aineisto kerättiin internet-kyselynä Kyselyn toteuttamisen ajankohta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS 3.3.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU 3.3.2016 KAUPUNGINHALLITUS 2.5.2016 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 0-6-vuotiaiden lasten määrä 2000-2014 Lapsia hoitomuodoittain 2011-2014 Perhepäivähoidon määrä 2010-2015 Yksityisen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020

MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020 MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020 Veera 6 v. Opetuslautakunta 15.6.2011 103 2 Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. PÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET REUNAEHDOT 4 3. PÄIVÄHOIDON NYKYTILA 5 3.1. Päivähoito

Lisätiedot

Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia.

Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia. Valtionosuudet Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia. Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan 1.8.2016

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Palvelualuetyöryhmän yhteenveto ja ehdotukset Riitta Heinonen, Liisa Hynninen, Ritva Mutanen, Maisa Rantanen, Kirsi

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sopimusseminaari Eerola, Längelmäki 27.4.2006 Leena Viitasaari, päivähoidon

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen Tausta Varhaiskasvatuspalvelut tarvitsevat selkeän lainsäädännön vastatakseen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 KOKONAISTILANNE PÄIVÄHOITO Lasten määrän ennustetaan kasvavan 0-6 -vuotiaita + 282 = 5,5 % vuoteen 2017/2018 mennessä!! Jos 60 % tulee palvelun

Lisätiedot

Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä Varhaiskasvatuslaki voimaan

Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä Varhaiskasvatuslaki voimaan Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä 24.11.2015 Varhaiskasvatuslaki voimaan 1.8.2015 Varhaiskasvatus ESAVI:ssa Lasten päivähoidon ohjaus

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus)

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Oulussa Omassa kodissaan työskenteleviä yksityisiä perhepäivähoitajia 95 (kunnallisia hoitajia 120) Työsopimussuhteisia (yksityisen hoidon tuella palkattuja)

Lisätiedot

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet 1.8.2016 alkaen Sivi 21/16.2.2016 Huoltajat voivat hakea lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa koko kaupungin alueelta ja erilaisista

Lisätiedot

NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT

NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT Työryhmä: Kaija Tarvainen, hallintojohtaja Tervo, Tarja Riekkinen, varhaiskasvatuspalveluiden esimies, Tervo, Pirjo Auvinen, johtava perhepäivähoitaja, Pielavesi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 2393/05.10.01/2014 307 Valtuustoaloite perhepäivähoidon kehittämisestä (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Leena Heikkinen, puh. 050 331 6638 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Kyselyn koonti ja tulokset L.H. 22.2.2013 Vastaajat ja vastausprosentit Vastauksia kunnallisista yksiköistä 110 / 76,4

Lisätiedot

Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9.

Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9. Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9. 2 0 1 4 Juurensa on hyvä tuntea Historia on kiinnostava itsessään On mielenkiintoista

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015 vp Asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

1.1 Varhaiskasvatuspalveluja ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

1.1 Varhaiskasvatuspalveluja ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 1. Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on lapsiperheille suunnattujen palveluiden avulla tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvamista, kehittymistä ja oppimista kasvatuskumppanuuteen

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys 18.11.2014

Palveluseteliselvitys 18.11.2014 1 Palveluseteliselvitys 18.11.2014 Elokuussa 2009 voimaan tullut palvelusetelilain uudistus mahdollistaa palvelusetelin käytön myös päivähoidossa. Lakiuudistuksen tavoitteena on mm. lisätä asiakkaan valinnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat

Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 23.04.2015 Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat 157/10.04.07/2015 Kasvope 19 Kunnanhallitus on 16.3.2015 48 antanut kuntajohtamisen käyttösuunnitelmassa 2015 kasvatus-

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Seudullinen sivistystoimityöryhmä Marraskuu 2014 28.11.2014 Page 1 3.Varhaiskasvatus : Palveluseteli yli kuntarajojen kokopäivähoitoon sekä avoimeen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002 Lasten päivähoidon Kuusikko-työryhmä Anne Peltonen 17.9.2003 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Kuusikko-työryhmän

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8)

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8) Varhaiskasvatuspalvelut 12.8.2011 1(8) LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN SEURANTA AJALLA 1.10.2002 31.3.2011 - YHTEENVETO 1. Lähtökohtia Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu Nurmijärven kunnassa

Lisätiedot

Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus Vantaalla. Sivistystoimi

Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus Vantaalla. Sivistystoimi Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus Vantaalla Sivistystoimi Avoin päiväkoti Avoimet päiväkodit on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville vanhemmille tai hoitajille. Avoimeen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako?

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Kuntatalo 10.9.2015 Jarkko Lahtinen Kuntaliitto Twitter: #kuntamarkkinat Voimmeko onnistua? Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksiin

Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksiin Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksiin Viite: OKM059:00/2012 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman (22.6.2011) mukaan säädetään laki varhaiskasvatuksesta.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, enintään neljän kokopäiväisen ja yhden osapäiväisen hoitolapsen turvallisessa pienryhmässä.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 13.04.2015

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 13.04.2015 VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 13.04.2015 KOKONAISTILANNE Lasten määrän ennustetaan kasvavan 0-6 -vuotiaita + 282 = 5,5 % vuoteen 2017/2018 mennessä!! Jos 60 % tulee palvelun piiriin

Lisätiedot

SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B

SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS Osa B Tarveselvitysryhmä 6.11.2013 1 SKANSSIN KOULUN JA PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS 7 100 ASUKKAAN KASVUTAVOIT- TEESSA 1. Väestönkasvun vaikutus peruskoulupaikkojen

Lisätiedot

Subjektiivinen oikeus päivähoitoon

Subjektiivinen oikeus päivähoitoon Subjektiivinen oikeus päivähoitoon Näkökulmia yksilön ja julkisen vallan suhteeseen. Mervi Eskelinen mervi.eskelinen@uta.fi Sisältö Päivähoito Suomessa Tutkimustehtävä Sosiaaliset perusoikeudet Osana perusoikeuksia

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2.11.2010 JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS Tarve selvitykselle kuntaliitoksista -> Tietoa kokonaisuudesta Muuttunut

Lisätiedot

"Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 276 29.08.2016 Selvitys perhepäivähoitopaikkojen irtisanomisesta 1391/12.06/2016 Kaupunginhallitus 29.08.2016 276 Valmistelija: lasten ja nuorten palvelujen päällikkö Pia Setälä, pia.setala@salo.fi,

Lisätiedot

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon tulee säätää valmisteilla olevassa varhaiskasvatuslaissa

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon tulee säätää valmisteilla olevassa varhaiskasvatuslaissa Lausunto 1 (6) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@mindu.fi, subjektiivinenoikeus@minedu.fi Viite: OKM046:00/2014 Asia: OAJ:n lausunto luonnoksesta hallituksen esityksesi eduskunnalle laeiksi lasten

Lisätiedot

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 02.12.2014 TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 Kunnanhallitus on käsitellyt Pikkupihlajan

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Operatiivinen sopimus Turun kaupungin kunnallisten suomenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta

Operatiivinen sopimus Turun kaupungin kunnallisten suomenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta Operatiivinen sopimus Turun kaupungin kunnallisten suomenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 1 Sisällys Sopimuksen osapuolet ja tarkoitus... 3 Toimintaympäristö ja sen mahdolliset

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 2 SISÄLLYS 1 STRATEGIAN TAVOITTEET 3 1.1 Taustaa ja lähtökohdat strategiatyölle 3 1.2 Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset reunaehdot 5 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI 1 PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti TARVESELVITYS 2015 VIITASAAREN KAUPUNKI 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. NYKYTILANNE 2.1. Varhaiskasvatuspalvelut 2.2. Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Lisätiedot

[VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ]

[VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ] 2015 Lohjan kaupunki Varhaiskasvatus [VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ] luonnos 6.2.2015 1. Lakisääteisyys, tehtävät ja toimintamuodot... 2 2. Ajankohtaisia muutoksia... 2 3. Varhaiskasvatuksen nykytila...

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais- 22.4.2016 kasvatuksen osasto. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 26.4.

Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais- 22.4.2016 kasvatuksen osasto. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 26.4. Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais- 22.4.2016 kasvatuksen osasto Sosiaali- ja terveysvaliokunta 26.4.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä MLL:n seminaari Päivähoidosta varhaiskasvatukseen 12.9.2014 Tarja Kahiluoto Neuvotteleva virkamies Lain uudistamisen lähtökohtia

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Kh 4/3.3.2014 73 1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

Kh 4/3.3.2014 73 1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Kh 4/3.3.2014 73 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 2 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen lasten päivähoito Tehtävä Ruotsinkielinen lasten päivähoito käsittää seuraavat

Lisätiedot

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti: 66 hp, joista noin

Lisätiedot

H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II

H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden päiväkotihoidon palveluseteli Oulun Kauppakamarin tilaisuus 29.3.2012 Arto Lamberg, varhaiskasvatusjohtaja H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPRATIIVINN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella kunnallisen suomenkielisen varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja sopii kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Koulutuslautakunta 17.4.2012 46 2 1 JOHDANTO...3 2 PÄIVÄHOIDON VERKOSTOSELVITYKSEN TAVOITTEET...3 3 PÄIVÄHOIDON PERUSTEHTÄVÄ...3 4 IISALMEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITO...4

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Turvallinen ja kehittävä kasvuympäristö. Kotkan päivähoito ja varhaiskasvatus

Turvallinen ja kehittävä kasvuympäristö. Kotkan päivähoito ja varhaiskasvatus Turvallinen ja kehittävä kasvuympäristö Kotkan päivähoito ja varhaiskasvatus Monipuolista varhaiskasvatusta Kotkassa perheen pienimmille tarjotaan monipuolisia ja korkealaatuisia varhaiskasvatus palveluja

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Kunnanhallitus 10.12.2012 Kunnanvaltuusto 19.12.2012 Sisällys Johdanto...3 1. Päivähoitoon liittyvät käsitteet...3 2. Päivähoidon toimintaympäristön lähimenneisyyden

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS

PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 30.11.2012 Turun kaupungin kuvapankki/maria Arponen 1 (60) SISÄLLYS 1 LÄHTÖKOHTIA... 5 1.1 Selvitystyön tavoite... 5 1.2 Turun kaupungin strategiset linjaukset varhaiskasvatukseen...

Lisätiedot

LAUSUNTO 25.9.2015 OPETUS- JA JA KULTTUURIMINISTERIÖ. Viite: Lausuntopyyntö 28.8.2015 OKM/53/010/2015

LAUSUNTO 25.9.2015 OPETUS- JA JA KULTTUURIMINISTERIÖ. Viite: Lausuntopyyntö 28.8.2015 OKM/53/010/2015 LAUSUNTO 25.9.2015 OPETUS- JA JA KULTTUURIMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö 28.8.2015 OKM/53/010/2015 Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain (36/1973)

Lisätiedot

Lausunto 1 (7) 18.11.2015. Eduskunta Sivistysvaliokunta, kuuleminen 19.11.2015

Lausunto 1 (7) 18.11.2015. Eduskunta Sivistysvaliokunta, kuuleminen 19.11.2015 Lausunto 1 (7) Eduskunta Sivistysvaliokunta, kuuleminen 19.11.2015 Yleistä Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2012-2015

LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2012-2015 LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2012-2015 LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2012-2015 JOHDANTO Päivähoito koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta, jotka limittyvät jokapäiväiseen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 19.4.2016 1 (5) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

TILASTA TILAAN - päiväkotien palveluverkon suunnittelu. Carola Harju 31.5.2012

TILASTA TILAAN - päiväkotien palveluverkon suunnittelu. Carola Harju 31.5.2012 TILASTA TILAAN - päiväkotien palveluverkon suunnittelu Carola Harju 31.5.2012 Lasten päivähoidon stuualueen organisaatio 31.12.2012 asti Sosiaalilautakunta Lapsi- ja perhejaosto Sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Helsinki 23.9.2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi vakalainmuutos@minedu.fi

Helsinki 23.9.2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi vakalainmuutos@minedu.fi Helsinki 23.9.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi vakalainmuutos@minedu.fi Lausunto HE eduskunnalle varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a ja 11 b :n muuttamisesta muuttamisesta sekä valtioneuvoston

Lisätiedot