[Tiedoston otsikko] VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "[Tiedoston otsikko] VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Paimion kaupunki [Tiedoston otsikko] VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Varhaiskasvatuspalvelut 2015

2 1 1. Johdanto Varhaiskasvatuspalvelujen edelleen kasvaneen kysynnän vuoksi on taloussuunnitelmassa vuodelle 2015 annettu varhaiskasvatuspalveluille tehtäväksi laatia suunnitelma palvelujen järjestämisestä lähivuosina. Suunnitelman on laatinut opetuspäällikkö Hilkka Koret. Suunnitelmassa kartoitetaan varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrää sekä tuodaan esille varhaiskasvatuksen näkökulmaa palvelujen järjestämisen suunnittelussa. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan kaikkia alle kouluikäisille lapsille tarkoitettuja hoito-, kasvatus-, opetus- ja viriketoimintaa. Tässä suunnitelmassa suurin osa käsiteltävästä asiasta koskee päivähoitotoimintaa. 2. Varhaiskasvatuspalvelujen nykytila Paimiossa Alle kouluikäisten lasten ikäluokat ovat tällä hetkellä keskimäärin 144 lasta/vuosi. Päivähoitoiässä olevia 1-6-vuotiaita on 864 lasta. Päivähoitopalvelujen ja esiopetuksen piirissä näistä lapsista on 77,7%. Kotihoidon tukea saavia lapsia on 21,7% päivähoitoikäisistä. Kaupungin järjestämien tai kustantamien varhaiskasvatuspalvelujen ja tukien ulkopuolella on täten 0,6 % kyseessä olevista lapsista. He ovat pääosin 3 6-vuotiaita lapsia. Heistä ainakin osa käyttää muun muassa seurakunnan ja Paimion MLL:n järjestämiä leikkitoiminnan palveluja. Päivähoitopalveluja käyttävistä lapsista 645 lasta on hoidossa Paimiossa ja 26 lasta muissa Turun seudun kunnissa, lähinnä Kaarinassa ja Turussa vuotiaiden ikäluokka Kunnallisessa päivähoidossa ja yksityisen päivähoidon ostopalvelun piirissä Yksityisessä päivähoidossa ostopalveluna, palvelusetelillä tai yksityisen hoidon tuella Kotihoidossa kotihoidon tuella (sis. Paimiolisän) ei tiedossa 214 (90) 188 (90) Päivähoitopalvelujen ulkopuolella ei tiedossa 33 5 Taulukko 1. Alle kouluikäisten ikäluokka ja lasten sijoittuminen eri varhaiskasvatuspalvelujen ja -tukien piiriin

3 2 Yllä olevasta taulukosta voidaan todeta, että alle kouluikäisten lasten ikäluokka on kasvanut viimeisen seitsemän vuoden aikana 149 lapsella. Lapset ovat siirtyneet yhä enemmän kotihoidosta päivähoitopalvelujen piiriin. Kotihoidontuen saajien määrä vaihtelee kalenterivuoden sisällä ollen keskimäärin noin 175 lasta. Paimiolisän saajien määrä on kuitenkin pysynyt samana. Yksityisten päivähoitopalvelujen käyttö on kasvanut prosentuaalisesti enemmän suhteessa kunnallisten palvelujen käyttöön. Vuoden 2014 lopussa Paimiossa oli yhteensä 648 päivähoitopaikkaa, joista 74 % oli kunnallisia ja 26 % yksityisiä hoitopaikkoja. Yksityisistä päivähoitopaikoista 74 % toimii palvelusetelin ja 6 % yksityisen hoidon tuella. 20 % yksityisistä hoitopaikoista on ostopalvelun piirissä. Hoitomuoto Paikkamäärä kunnallinen päiväkoti *352 kunnallinen perhepäivähoito + ryhmis 129 yksityinen päiväkoti 144 yksityinen perhepäivähoito + ryhmis 23 yhteensä 648 Taulukko 2. Päivähoitopaikkojen jakauma Paimiossa * Sisältää myös tilapäiset päivähoitopaikat. 3. Päivähoitopaikkojen tarve Toimintavuoden päivähoitopaikkojen hakuprosessi on osoittanut, että nykyisen päivähoitopaikat eivät tule riittämään ensi talvena eivätkä tulevina vuosina. Ensi toimintavuodeksi tarvitaan lisää noin 40 hoitopaikkaa, joita ollaan suunnittelemassa väliaikaisiksi paikoiksi Tapiolan päiväkodin yhteyteen rakennuksen toiseen kerrokseen. Mikäli oletetaan, että 1-6-vuotiaiden ikäluokka pysyy tämän vuoden tasolla noin 865 lapsessa, joista kotihoidossa olisi 160 lasta ja Paimion ulkopuolella päivähoidossa 20 lasta, hoitopaikkatarve olisi 685 paikkaa, mikä on 37 paikkaa enemmän kuin tällä hetkellä (tilanne ). Arviossa on otettu huomioon lasten kotihoidon määrän väheneminen. 4. Päivähoitopaikkojen vakiinnuttaminen Jotta Paimiossa päästään irti jatkuvasta päivähoitopaikkojen vajauksesta ja väliaikaisista päivähoitoyksiköistä, tulee Paimioon rakentaa uusi riittävän suuri päiväkoti, joka olisi noin 150 -paikkainen yksikkö. Tähän päiväkotiin voitaisiin sijoittaa kaikki kaupungin nyt toimivat väliaikaiset päivähoitoyksiköt (70 paikkaa) sekä Lempilän Leijonien esiopetusryhmä (20 paikkaa), joka joutuu väistymään Vistan koulun yhteydessä olevasta rivitalosta rakennuksen purkamisen vuoksi. Lisäksi uuteen yksikköön mahtuisi nyt suunnitteilla olevat 40 Tapiolan päiväkodin lisäpaikkaa. Tämän

4 3 jälkeen jäisi vielä 20 paikkaa lisäresurssia, jota voidaan tarvita esimerkiksi perhepäivähoitopaikkojen vähentyessä tai jonkin äkillisen päivähoitotarpeen yllättäessä. nykyiset vakituiset yksiköt paikat väliaikaiset yksiköt paikat uusi pk paikat (- Lempilän Leijonat) (+Lempilän Leijo- korvaisi nat) kunnalliset pk:t 269 Kyysilä 45 Kyysilä 45 kunnallinen pph 122 Lepola 18 Lepola 18 yksityiset pk 144 Tikankolo 7 Tikankolo 7 yksityinen pph 23 Lempilän Leijonat 20 Lempilän Leijonat 20 yhteensä 558 yhteensä 90 yhteensä 90 Tapiola lisäryhmät 40 uusi pk 150 jousto 20 kaikki yhteensä 708 yhteensä 60 koko pk 150 Taulukko 3. Päivähoitopaikkojen nykyinen jakauma ja arvio tulevasta Lempilän päiväkoti tulisi säilyttää toistaiseksi, jotta päivähoitopaikkojen riittävyys voidaan varmistaa tulevaisuudessa. Mikäli alle kouluikäisten lasten määrä alkaa laskea, tulee arvioida vaihtoehtoisesti sekä Lempilän päiväkodin että Preitilän päiväkodin tarpeellisuus Toiminnan riskit Tulevaisuutta arvioitaessa toiminnan riskejä ovat muun muassa alle kouluikäisten lasten määrän arvioinnin vaikeus, valtiovallan toimenpiteet, perhepäivähoidon vähentyminen, yksityisen palvelutuotannon muutokset ja nykyisten päiväkotirakennusten vanheneminen. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ennustaminen on osoittautunut vaikeaksi. Sekä tilastokeskuksen että Paimion varhaiskasvatuspalvelujen kolmen vuoden takaiset ennusteet ovat jääneet liian pieniksi. Tällä hetkellä näyttää, että tulevat ikäluokat ovat noin 145 lasta/vuosi, mutta perheiden päätöksiä lasten hankkimisesta ei voida tarkasti ennakoida. Perhepäivähoidon määrä on pysynyt Paimiossa valtakunnallisesti ja alueellisesti mitattuna suhteellisen korkeana. Viime vuosina pitkään työskennelleitä perhepäivähoitajia on jäänyt eläkkeelle ja tilalle on saatu kohtuullisesti uusia hoitajia. Nykyisin perhepäivähoitajan ammatti ei kuitenkaan houkuttele jäämään nuoria hoitajia alalle, vaan moni siirtyy muihin tehtäviin viimeistään omien lapsien aloittaessa koulunkäynnin ja jopa aikaisemminkin. Lisäksi perhepäivähoitajiksi hakeutuvia on tällä hetkellä vähemmän kuin ennen. Näiden syiden vuoksi perhepäivähoitopaikkojen määrä on vähenemässä myös Paimiossa. Yksityinen päivähoitopalvelu on lisääntynyt Paimiossa ja tuonut oman lisänsä palvelutarjontaan. Erityisesti palveluseteli on otettu palveluntuottajien ja lapsiperheiden keskuudessa tyytyväisenä vastaan yksityisessä päivähoidossa. Kaupunki ei kuiten-

5 4 kaan voi määrätä perheitä käyttämään palveluseteliä. Jos perhe haluaa lapsensa kunnalliseen päivähoitoon, kaupungin on järjestettävä paikka. Palveluseteliä voidaan ainoastaan suositella perheille. Toisaalta yksityisestä palvelutuotannosta huolimatta kaupunki on aina kokonaisvastuussa päivähoidon järjestämisestä. Palveluntuottajan päätökset toimintansa laajuudesta tai jatkamisesta kaupungissa saattavat aiheuttaa äkillisiä lisäystarpeita kaupungin tuottamaan palveluun. Mikäli yksityinen päivähoitoyksikkö lopettaa toimintansa yllättäen, on kaupungin järjestettävä hoitopaikat lapsille välittömästi. Paimion kaupungin nykyinen päiväkotien rakennuskanta on suhteellisen vanhaa. Uusin rakennuksista on Hanhijoen päiväkoti, joka on 25 vuotta vanha. Vai kaksi päiväkodeista, Hanhijoki ja Kriivari, on rakennettu varsinaisesti päiväkodiksi. Muut päiväkodit ovat alun perin muuhun tarkoitukseen suunnitelluissa ja rakennetuissa tiloissa. Näistä Ala-Vistan ja Tapiolan päiväkodit on peruskorjattu päiväkotikäyttöön vuosina 2005 ja Varsinkin vanhimpien rakennusten kunto ja tarkoituksenmukaisuus voivat osoittautua tulevaisuudessa ongelmaksi päiväkotitoiminnan jatkamiselle Uuden hallitusohjelman arvioitavissa olevat vaikutukset Vuodelta 1973 peräisin olevan päivähoitolain muutos on ollut pitkään vireillä. Edellisellä hallituskaudella uutta varhaiskasvatuslakia valmisteltiin pitkään, mutta lain kokonaisuudistusta ei saatu aikaan. Eduskunta hyväksyi yhtenä viimeisistä tehtävistään varhaiskasvatuslain ensimmäisen vaiheen, joka astuu voimaan Tässä uudessa laissa ei säädetä vielä mitään sellaista, joka vaikuttaisi merkittävästi päivähoitopalvelun järjestämiseen. Varhaiskasvatuslain valmistelun toisessa vaiheessa oli tarkoitus säätää päivähoidon ryhmäkoosta eri tavalla kuin nyt. Keskusteluissa on ollut ryhmäkokojen pienentäminen ja säädösten tiukentaminen. Toisaalta uudessa hallitusohjelmassa on kirjattu varhaiskasvatusta koskevia säästöjä. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen osapäiväiseksi niiltä lapsilta, joiden toinen vanhempi on kotona vanhempain-, hoitovapaan tai työttömyyden vuoksi, vapauttaisi arvion mukaan noin kymmenen hoitopaikkaa. Hallitusohjelmassa esitetään yli 3-vuotiaiden kokopäiväryhmien hoito- ja kasvatushenkilöstön suhdeluvun nostamista seitsemästä kahdeksaan. Tätä toimenpidettä rajoittaa muun muassa terveydensuojelulaki ja asetus sekä Valviran terveydensuojelun valvontaohjeisto, joiden mukaan ympäristöterveydenhuolto edellyttää 3-6- vuotiaiden lasten käytettävissä olevaksi neliömääräksi 6 m 2 /lapsi. Kaupungin päiväkodeissa on yhteensä 13 yli 3-vuotiaiden kokopäiväryhmää, joista Lempilän päiväkodin kahteen ryhmään ei tilojen riittämättömyyden vuoksi voida lisätä enää lapsia. Lapsiryhmiä voitaisiin kasvattaa hallitusohjelman mukaisesti kaupungin päiväkodeissa Lempilän kahta kokopäiväryhmää lukuun ottamatta niin, että paikkoja tulisi lisää 33. Näistä paikoista on kuitenkin Tapiolan päiväkodin yhdeksän lisäpaikkaa jo

6 5 käytössä, koska 79-paikkaisessa Tapiolassa on tällä hetkellä 90 lasta päivähoidossa. Täten todellisia lisäpaikkoja tulisi tämän toimenpiteen myötä kaupungin päiväkoteihin yhteensä 24. Preitilän yksityisen päiväkodin tiloihin ei ympäristöterveydenhuollon ohjeen mukaan voi lisätä yhtään hoitopaikkaa. Lisäksi Paimiossa on kaksi palvelusetelillä toimivaa päiväkotia, joissa on yhteensä vuotiaiden päivähoitoryhmää. Laskennallisesti näihin päiväkoteihin voitaisiin lisätä 12 hoitopaikkaa, mikäli päiväkotien tilat ja muut olosuhteet sen sallivat. Hallitusohjelmassa esitetty säästötoimenpide tulisi voimaan aikaisintaan vuonna Päiväkoti 3-6-vuotiaiden kokopäiväryhmät Laskennalliset lisäpaikat Todelliset lisäpaikat Ala-Vistan päiväkoti Hanhijoen päiväkoti Jokelan päiväkoti Kriivarin päiväkoti Kyysilän päiväkoti (väliaikainen) Lempilän päiväkoti Tapiolan päiväkoti yhteensä Yksityiset päiväkodit Preitilän päiväkoti Nappulamäen päiväkoti (?) Viidakkovekarat (?) yhteensä (?) Kaikki yhteensä 36 Taulukko 4. Uuden hallitusohjelman suunnittelema mahdollinen päivähoitopaikkojen lisäys vuonna 2017 Edellä mainitut hallitusohjelman mukaiset varhaiskasvatuspalvelujen muutossuunnitelmat mukaan lukien esiopetusikäisten päivähoito-oikeuden rajaaminen maksulliseksi kerhotoiminnaksi ovat vasta suunnitelmia, joiden toteuttamiseksi tarvitaan eduskunnan hyväksyntä ja muun muassa varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen muutokset. Näillä muutoksilla ei pystytä vastaamaan tällä hetkellä olevaan päivähoitopaikkojen vajaukseen eivätkä ne poista uuden päiväkodin rakentamistarvetta Uuden päiväkodin paikka Päiväkodin paikaksi on esitetty kolme eri vaihtoehtoa: Alatalon viereinen tontti Kansanopistolta ostetulla alueella, Meijeritien tontti Paimiontien ja Kravinkujan kulmasta ostetulla alueella sekä tontti Apilatien varressa. Päiväkodin paikan suunnittelussa on otettava huomioon päiväkodille varattavan maa-alueen koko, liikenteelliset näkökohdat, melutaso sekä maapohjan kunto ja il-

7 6 manlaatu. Näin suuri päiväkoti tarvitsee riittävästi pysäköintipaikkoja sekä sujuvia liikennejärjestelyjä päiväkodin läheisyydessä vanhempien kuljettaessa lapsiaan hoitoon ja kotiin. Suurin osa vanhemmista kulkee omalla autollaan. Myös lapsiryhmien turvallinen liikkuminen päiväkodin ympäristössä tulee varmistaa, koska päiväkodista kuljetaan kävellen esimerkiksi Vistan kouluun, uimahalliin ja urheilukentälle. Päiväkotitontin koossa tulee ottaa huomioon päiväkotirakennuksen lisäksi tarpeeksi tilava piha-alue. Esimerkiksi Helsingin kaupungin tilasuunnitteluohjeissa päiväkotia varten varataan tonttialaa m 2 tilamitoituksen perusteena olevaa hoitopaikkaa kohden. Tähän sisältyy rakennuksen vaatima ala, päiväkodin piha-alue sekä liikennealue tontilla. Piha-alueen koko on 20 m 2 hoitopaikkaa kohden. (http://www.hel.fi/hki/sosv/fi/julkaisut/muita/pk_tilasuunnittelu/tilantarve) Varhaiskasvatuksen toiminnallisesta näkökulmasta tarkastellen ehdottomasti paras paikka uudelle päiväkodille olisi Paimion keskustassa mahdollisimman lähellä Vistan koulun Alataloa, jossa toimii koulun alkuopetus. Näin pystyttäisiin luomaan hyvät edellytykset luontevalle yhteydelle varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen ja täten toteuttamaan toimintaa suomalaisen koulutusjärjestelmän periaatteiden mukaisesti. Myös henkilöstöresurssin, tilojen ja välineistön tarkoituksenmukainen yhteiskäyttö mahdollistettaisiin. Kyseinen alue sijaitsee rauhallisella paikalla etäällä vilkkaasta liikenteestä. Kansanopiston alueella oleva tontti on kuitenkin pieni ja liikenteellisesti ahtaassa paikassa, mikä vaikeuttaa sen käyttöönottoa. Rakentamattoman tontin pinta-ala on alle 800 m 2, mikä ei riitä 150-paikkaiselle päiväkodille. Uuden päiväkodin rakentaminen Kansanopiston alueelle edellyttäisi kaupungilta joko suuremman maa-alueen ostamista tai Jukolan kiinteistön ostamista, saneeraamista ja laajentamista päiväkotikäyttöön. Kahden muun ehdotetun paikan paremmuutta arvioitaessa varhaiskasvatuspalveluiden näkökulmasta tonttien sijainti ja liikenneolosuhteet päiväkodin ympäristössä ovat samankaltaiset. Myös lasten turvallinen liikkuminen kevyenliikenteen väyliä pitkin pystyttäneen toteuttamaan molemmissa paikoissa. Molemmat tontit sijaitsevat Paimion keskustan välittömässä läheisyydessä, mikä helpottaa lasten kuljettamista päivähoitoon eri puolelta Paimiota. Etäisyys Vistan koulusta on molemmista paikoista suunnilleen yhtä pitkä. Esitettyjen tonttien melutasoa lisää mahdollisesti Meijeritien ja Paimiontien kulmassa liikenteen äänet ja toisaalta Apilatien tontilla junaliikenne sekä naapurissa oleva teollisuuskiinteistö. Päiväkodin valmistumisaikataulu on myös yksi ratkaiseva tekijä päiväkodin paikkaa valittaessa. Väliaikaisten päivähoitoyksiköiden varassa toimiminen alkaa käydä kestämättömäksi tilojen toimivuuden, henkilöstön ja itse varhaiskasvatustoiminnan kannalta. Tilojen toimintaluvat päättyvät myös lähivuosien aikana eikä niihin olla saamassa enää lisäaikaa. Varhaiskasvatuspalveluiden toiveena on, että uudet tilat saataisiin käyttöön viimeistään elokuussa 2017.

8 Uuden päiväkodin tilat Uuden päiväkodin tilat tulisi suunnitella siten, että ne mahdollistaisivat erilaisia joustavia ja tarkoituksenmukaisia ryhmäjakoja, jolloin lapsiryhmiä eri tavoin jaottelemalla päiväkodin lapsimäärää olisi mahdollisuus tarpeen mukaan muuttaa. Päiväkotiin tulisi siis suunnitella tarpeeksi myös pienryhmätiloja, joita voidaan joustavasti muunnella kuten esimerkiksi Vistan koulun Alatalossa. Lasten liikunnan tukeminen ja siihen kannustaminen on varhaiskasvatuksen yksi keskeisistä tehtävistä. Tätä varten päiväkoti tarvitsee myös oman liikuntatilan. Koulut eivät enää pysty tarjoamaan tilojaan uuden päiväkodin käyttöön, koska liikuntasalien kapasiteetti ei riitä täysin nykyistenkään päiväkotien tarpeisiin. Päiväkodin piha-alueeksi tarvitaan kohtuullisen suuri tila. Lasten ulkoilupihalla tulee leikkimään päivittäin yhtäaikaisesti noin sata lasta. Pihan tulee olla turvallinen leikkiympäristö ja tarjota liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille päivähoidossa oleville lapsille Uuden päiväkodin toiminta Suunnitteilla oleva noin 150-paikkainen päiväkoti Paimion keskustaan tuo tullessaan mahdollisuuden järjestää varhaiskasvatuspalvelujen kenttää muutenkin uudelleen. Pohdittavaksi tulee muun muassa päiväkodin aukioloajat, integroidun erityisryhmän sijoituspaikka tulevaisuudessa, avoimen leikkitoiminnan järjestäminen, perhepäivähoidon varahoito sekä kiertävien erityislastentarhanopettajien toimistotilat. Päivähoidon tarve yleisen hoitoajan ulkopuolella lisääntyy jatkuvasti. Työelämän muutokset ovat johtaneet siihen, että yhä useammat vanhemmat tekevät ilta- tai vuorotyötä. Siksi Paimiossa tarvitaan toinenkin päiväkoti, jossa on pidennetyt aukioloajat, mutta vain arkipäivinä esimerkiksi klo Pidennetty aukioloaika toteutuisi päiväkodissa vain osittain ja tarpeen mukaan. Viikonloppu- ja yöhoito järjestettäisiin edelleen yhdessä päiväkodissa. Pidennettyä hoitoaikaa perheet voisivat käyttää vain työn tai opiskelun vuoksi. Mietittäväksi voi tulla myös varsinaisen vuorohoitopäiväkodin paikka. Olisiko tarkoituksen mukaista säilyttää täysi vuorohoito Tapiolan päiväkodissa vai siirtää se uuteen suunnitteilla olevaan päiväkotiin ja jättää Tapiolaan pidennetyt aukioloajat. Jokelan päiväkodissa toimii tällä hetkellä Paimion ainoa integroitu erityisryhmä. Kokemus on osoittanut, että päiväkodin yläkerran ahtaat tilat eivät ole parhaat mahdolliset erityistä tukea tarvitsevien lasten hoidolle ja kasvatukselle. Uusien päiväkotitilojen myötä tulee mahdolliseksi siirtää integroitu erityisryhmä pois Jokelan päiväkodista joko uuteen päiväkotiin tai vaihtoehtoisesti Hanhijoen päiväkotiin ja Jokelan päiväkotiin perustettaisiin avoimeen varhaiskasvatukseen liittyvä leikkitoiminnan ryhmä tai osapäiväinen ryhmä 3-5-vuotiaille. Nämä ryhmät voisivat puolestaan vähentää kokopäivähoidon tarvetta.

9 Tällä hetkellä perhepäivähoidon varahoito toteutetaan pääosin Tikankolon ryhmäperhepäivähoitoyksikössä, jossa on varattu neljä hoitopaikkaa varahoitolapsia varten. Luontevaa on, että Tikankolon toiminnan loppuessa perhepäivähoidon varahoito järjestettäisiin uudessa päiväkodissa. 8

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4640/2015 03.00.00 221 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Jaana Suihkonen, puh. 09

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh 29.10.2015 Sivu 1 / 1 4640/03.00.00/2015 34 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 1 Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 23.8.2016 1. Varhaiskasvatuksen tilanne syksyllä 2016 Päivähoitopaikat ovat käytössä syksyllä 2016 lähes sataprosenttisesti, vain muutamia hajapaikkoja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

Laki koskee sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta.

Laki koskee sekä kunnallista että yksityistä varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatusta koskevien säädösmuutosten toteuttaminen 1.8.2016 alkaen 48/05.10.00/2016 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 9.3.2016 13 Säädösmuutokset 1. 1.8.2016 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain

Lisätiedot

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli 25.9.2012 Helena Hiila-O Brien KUKA LASTA KASVATTAA JA MITÄ VARTEN Lapsi työvoimana Lapsi rakentamassa kansakunnan tulevaisuutta Lapsi jatkamaan sukua

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen muutokset

Varhaiskasvatuksen muutokset Varhaiskasvatuksen muutokset Mäntsälän kunnanvaltuusto 21.3.2016 esitystä on täydennetty/tarkennettu dioissa no. 11 ja 13 punaisella olevat tekstit sekä lisätty diat 14-17 31.3.2016 Varhaiskasvatuslaki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto

Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto 16.10.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja rahoituksen riittävyys Asiantuntijalausunto Varhaiskasvatusvirasto

Lisätiedot

Perhepäivähoidossa oli alkuvuonna 10 hoitajaa ja loppuvuodesta 8 hoitajaa. Lapsia/hoitaja oli keskiarvon mukaan 4,3.

Perhepäivähoidossa oli alkuvuonna 10 hoitajaa ja loppuvuodesta 8 hoitajaa. Lapsia/hoitaja oli keskiarvon mukaan 4,3. PÄIVÄHOIDON RAKENNESELVITYS JA ARVIO PALVELUTARPEESTA Taustaa Päivähoidon kehittämissuunnitelmassa on mainittu kaksi keskeistä teemaa, jotka ovat perhepäivähoitajien määrän väheneminen henkilöstön saavuttaessa

Lisätiedot

Kysely varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen muutoksista. Hämeenlinnan kaupunki Kehittämispalvelut

Kysely varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen muutoksista. Hämeenlinnan kaupunki Kehittämispalvelut Kysely varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen muutoksista Hämeenlinnan kaupunki Kehittämispalvelut 26.2.2016 Kyselyn taustatiedot Aineisto kerättiin internet-kyselynä Kyselyn toteuttamisen ajankohta

Lisätiedot

Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä Varhaiskasvatuslaki voimaan

Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä Varhaiskasvatuslaki voimaan Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä 24.11.2015 Varhaiskasvatuslaki voimaan 1.8.2015 Varhaiskasvatus ESAVI:ssa Lasten päivähoidon ohjaus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS 3.3.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU 3.3.2016 KAUPUNGINHALLITUS 2.5.2016 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 0-6-vuotiaiden lasten määrä 2000-2014 Lapsia hoitomuodoittain 2011-2014 Perhepäivähoidon määrä 2010-2015 Yksityisen

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia.

Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia. Valtionosuudet Julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteenä kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin sisältyvään varhaiskasvatukseen tehdään muutoksia. Subjektiivista päivähoito-oikeutta rajoitetaan 1.8.2016

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet 1.8.2016 alkaen Sivi 21/16.2.2016 Huoltajat voivat hakea lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa koko kaupungin alueelta ja erilaisista

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten toteuttaminen Raisiossa alkaen

Varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten toteuttaminen Raisiossa alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 327/12.06.00/2016 14 Varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten toteuttaminen Raisiossa 1.8.2016 alkaen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen 1.3.2016: Eduskunta on

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön muutosten täytäntöönpano lukien. Varhaiskasvatuksen strategiset linjaukset 1.8.

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön muutosten täytäntöönpano lukien. Varhaiskasvatuksen strategiset linjaukset 1.8. Kasvatus- ja opetuslautakunta 17 14.03.2016 Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön muutosten täytäntöönpano 1.8.2016 lukien 953/00.04.00/2015 KOLA 17 Valmistelija / lisätiedot: Varhaiskasvatusjohtaja

Lisätiedot

NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT

NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT Työryhmä: Kaija Tarvainen, hallintojohtaja Tervo, Tarja Riekkinen, varhaiskasvatuspalveluiden esimies, Tervo, Pirjo Auvinen, johtava perhepäivähoitaja, Pielavesi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5193/2015 02.05.00 220 Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksut Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais- 22.4.2016 kasvatuksen osasto. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 26.4.

Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais- 22.4.2016 kasvatuksen osasto. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 26.4. Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO Yleissivistävän koulutuksen ja varhais- 22.4.2016 kasvatuksen osasto Sosiaali- ja terveysvaliokunta 26.4.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi:

Yritysvaikutusten arviointi: Kh 19.10.2015 259 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Sivistyslautakunta 67 08.10.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisän seuranta ajalla 1.10.2002-31.3.2015 SIVIS 67 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä on

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Muutokset varhaiskasvatusoikeuteen IHMIS- JA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Muutokset varhaiskasvatusoikeuteen IHMIS- JA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Muutokset varhaiskasvatusoikeuteen IHMIS- JA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Asia: Varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b :ien muutokset 1.8.2016 alkaen Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä: Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä INARIN KUNTA VARHAISKASVATUSHAKEMUS Sivistysosasto Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2 kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea 99800 IVALO Ei Kyllä Saapumispv.

Lisätiedot

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon tulee säätää valmisteilla olevassa varhaiskasvatuslaissa

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon tulee säätää valmisteilla olevassa varhaiskasvatuslaissa Lausunto 1 (6) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@mindu.fi, subjektiivinenoikeus@minedu.fi Viite: OKM046:00/2014 Asia: OAJ:n lausunto luonnoksesta hallituksen esityksesi eduskunnalle laeiksi lasten

Lisätiedot

"Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 276 29.08.2016 Selvitys perhepäivähoitopaikkojen irtisanomisesta 1391/12.06/2016 Kaupunginhallitus 29.08.2016 276 Valmistelija: lasten ja nuorten palvelujen päällikkö Pia Setälä, pia.setala@salo.fi,

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

Jyväskylän vuorohoito

Jyväskylän vuorohoito Jyväskylän vuorohoito Jyväskylän kaupungin vuorohoito Myllytuvan päiväkoti Tikkakosken päiväkoti ma - la 5.00-22.30 Kuokkalan päiväkoti Tapiolan päiväkoti Keskusta Yö- ja viikonloppuhoito Luhtisen päiväkoti

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

HE 163/2006 vp. palveluja. Erityislastentarhanopettajien palvelujen saatavuus oli ongelmallista suurimmassa osassa kyselyyn vastanneita kuntia.

HE 163/2006 vp. palveluja. Erityislastentarhanopettajien palvelujen saatavuus oli ongelmallista suurimmassa osassa kyselyyn vastanneita kuntia. HE 163/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten päivähoidosta annettua

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen 21.4.2016 2 21.4.2016 Palvelutuotannon periaatteet Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 1 2393/05.10.01/2014 Kaupunginhallitus 307 3.11.2014 Valtuusto 152 17.11.2014 171 Valtuustoaloite perhepäivähoidon kehittämisestä (Pöydälle 17.11.2014) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9)

NURMIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut (9) Varhaiskasvatuspalvelut 29.9.2016 1(9) LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN SEURANTA AJALLA 1.10.2002 31.3.2016 - YHTEENVETO 1. Lähtökohtia Lasten kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu Nurmijärven kunnassa

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 2 SISÄLLYS 1 STRATEGIAN TAVOITTEET 3 1.1 Taustaa ja lähtökohdat strategiatyölle 3 1.2 Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset reunaehdot 5 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA. Ruokapalvelut on siirtynyt vuonna 2016 koulutuslautakunnan alaisuudesta pois.

PAIMION KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KOULUTUSLAUTAKUNTA. Ruokapalvelut on siirtynyt vuonna 2016 koulutuslautakunnan alaisuudesta pois. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö KOULUTUSLAUTAKUNTA Hallinto Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus Toimintakuvaus Ympäristöanalyysi Paimion kaupunki edistää kaupunkilaistensa kehitystä, oppimista,

Lisätiedot

Varhaiskasvatus/ Esimerkkejä tilastoista

Varhaiskasvatus/ Esimerkkejä tilastoista Varhaiskasvatus/ Esimerkkejä tilastoista 20.9.2016 Lasten määrä 2014-2016 Lasten määrä Kunnallinen varhaiskasvatus Palveluseteli Yhteensä 2015 31.1.2015 2013 (+64) 149 2162 28.2.2015 2018 (+5) 155 2173

Lisätiedot

Tiedote lasten vanhemmille 6/2016

Tiedote lasten vanhemmille 6/2016 Tiedote lasten vanhemmille 6/2016 Tiedoksi seuraavat sivistyslautakunnan päätökset 18.5.2016 1. Subjektiivinen päivähoito-oikeus Eduskunta on hyväksynyt 15.12.2015 hallituksen esityksen varhaiskasvatuslain

Lisätiedot

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota ja kehittää varhaiskasvatusikäisten (10 kk - 6 v) lasten ja heidän perheidensä

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja 044 417 5320 paivahoidonjohtaja@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa

Lisätiedot

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota ja kehittää varhaiskasvatusikäisten (10 kk - 6 v) lasten ja heidän perheidensä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 19.4.2016 1 (5) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset. vuonna 2015

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset. vuonna 2015 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2015 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 5/2016 Esipuhe Kuusikko-työssä vertaillaan kuutoskaupunkien (Helsinki,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen 1 (6) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.3.2017 alkaen Palveluseteli Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS 1.8.2016 ALKAEN Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmalla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 16.05.2016 Aika Maanantai 16.05.2016 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS

VARHAISKASVATUS VARHAISKASVATUS 1.8.2016 TAMMELAN VARHAISKASVATUS 1.8.2016 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE Varhaiskasvatusjohtaja TAMMITARHAN (lto, varajoht.) 78 paikkaa 1-6v MAAHISET (lto, varajoht) 40 paikkaa 3-6v TAIKATASSU

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen MUURAMEN KUNTA 1 (5) Varhaiskasvatuspalvelut 16.8.2016 Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta LIITE 1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2.

LASTEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄ / ALOITTEET 75/08.050/2010 142/08.050/2009. Ptltk 40 Liitteet 1-2. Perusturvalautakunta 40 07.04.2010 Kunnanhallitus 79 12.04.2010 Perusturvalautakunta 48 21.04.2010 Kunnanhallitus 93 26.04.2010 Perusturvalautakunta 56 19.05.2010 Kunnanhallitus 127 07.06.2010 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Oikeus osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen (max. 20 h/viikko) säilyisi kaikilla lapsilla.

Oikeus osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen (max. 20 h/viikko) säilyisi kaikilla lapsilla. Opetus- ja kulttuuriministeriölle Lausuntonaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a ja 11 b :n muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoidosta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen

Kasvun ja oppimisen lautakunta Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen Kasvun ja oppimisen lautakunta 13 25.02.2016 Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen KASVOPPI 13 Subjektiivisella päivähoito-oikeudella tarkoitetaan kunnan ehdotonta velvollisuutta varhaiskasvatuspaikan

Lisätiedot

Valiokunta keskustelee valtakunnallisesta linjauksesta koskien subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista.

Valiokunta keskustelee valtakunnallisesta linjauksesta koskien subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista. Hyvinvointivaliokunta 3 16.03.2016 Kaupunginhallitus 127 26.04.2016 Subjektiivinen päivähoito-oikeus, ja sen rajaaminen HYVINVOI 3 Hyvinvointivaliokunta: Valiokunta keskustelee valtakunnallisesta linjauksesta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen strategia Oriveden kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelukeskus

Varhaiskasvatuksen strategia Oriveden kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelukeskus Varhaiskasvatuksen strategia Oriveden kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelukeskus 1. Strategian tavoitteet 3 1.1. Taustaa ja lähtökohdat strategiatyölle 3 1.2. Varhaiskasvatus käsitteenä 3 1.3. Toimintaa

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (11) Kaupunginhallitus Stj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (11) Kaupunginhallitus Stj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (11) Päätöshistoria 19.05.2014 599 HEL 2014-005314 T 03 00 00 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä Lisätiedot apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Annikki

Lisätiedot

1. JOHDANTO NYKYTILAN KUVAUS Lasten määrä alueella Yksikköjen nykytilanne TOIMINNAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY...

1. JOHDANTO NYKYTILAN KUVAUS Lasten määrä alueella Yksikköjen nykytilanne TOIMINNAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY... Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. NYKYTILAN KUVAUS...4 2.1 Lasten määrä alueella...4 2.2 Yksikköjen nykytilanne...4 3. TOIMINNAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY...5 3.1 Mitoitus...5 3.2 Toiminnan erityisvaatimukset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien tehtävien ja normien vähentämisestä

Valtiovarainministeriön kysely kuntien tehtävien ja normien vähentämisestä Kaupunginhallitus 364 28.09.2015 Kaupunginhallitus 374 05.10.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien tehtävien ja normien vähentämisestä 923/00.04.00/2015 KH 364 Valmistelija/lisätiedot: Strategia-

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN. Kemijärven varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys KAUPUNKI. Karjalainen Marja-Leena Kemijärvi

KEMIJÄRVEN. Kemijärven varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys KAUPUNKI. Karjalainen Marja-Leena Kemijärvi 0 30.11.2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Kemijärven varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys Karjalainen Marja-Leena Kemijärvi 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKOSELVITYKSEN TAVOITE...

Lisätiedot

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta Asiakasraati 16.2.2016 Hannamaija Väkiparta 24.2.2016 Varhaiskasvatuslaki Voimassa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuksen määrittely: Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen Kunnanhallitus 119 22.04.2013 Kunnanhallitus 324 16.12.2013 Kunnanhallitus 2 07.01.2014 Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen 127/01.01.03/2013 Kunnanhallitus 22.04.2013 119 Merja

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN 2020 Kymppi - Moni / Tilannekatsaus 31.5.2012 Ulla Rannanheimo aluekeskuksen palvelut aluekeskuksen palvelut Ydinkeskustan palvelut aluekeskuksen palvelut Maaseutukylä lähikeskus

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 16.02.2017 Sivu 1 / 1 652/2017 00.01.02.02 27 Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Kasvun ja oppimisen lautakunta Kasvun ja oppimisen lautakunta Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: Toiminta-ajatus: Kasvun ja oppimisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia laadukkaista päivähoitopalveluista, perusopetuksesta ja lukio-opinnoista.

Lisätiedot

Valtuustoaloite säilyttää lapsen subjektiiviset oikeudet varhaiskasvatukseen ym.

Valtuustoaloite säilyttää lapsen subjektiiviset oikeudet varhaiskasvatukseen ym. Kunnanvaltuusto 132 14.12.2015 Kunnanhallitus 7 11.01.2016 Perusturvalautakunta 25 09.03.2016 Kunnanhallitus 100 18.04.2016 Valtuustoaloite säilyttää lapsen subjektiiviset oikeudet varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Hoitoaikaperustaiseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun siirtyminen alkaen

Hoitoaikaperustaiseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun siirtyminen alkaen Hoitoaikaperustaiseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun siirtyminen 1.8.2016 alkaen Sivi 22/16.2.2016 Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on määritelty sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (18) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (18) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (18) 106 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b :n muuttamisesta sekä valtioneuvoston

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot