Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea."

Transkriptio

1 Muistio Jarkko Lahtinen OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon tukea maksaa tilanteessa, jossa yksityinen palvelun tuottaja tarjoaa osa-aikaista tai tilapäistä lastenhoitoa perheen lapsille heidän omassa kodissaan. Tällä tiedotteella halutaan korostaa, että erilaisten lastenhoitopalvelujen tarjoaminen myös yksityisten yhteisöjen toimesta on sinänsä tärkeää ja tarpeellista toimintaa. Kyse on siitä, onko tarjottu toiminta sellaista päivähoitotoimintaa, johon voidaan myöntää yksityisen hoidon tukea. Suomessa on yhteisöjä, yhdistyksiä ja yrityksiä, jotka tarjoavat osa-aikaista tai tilapäistä lastenhoitoapua perheille. Joissakin tapauksissa yksittäinen kunta on hyväksynyt tällaisen yrityksen yksityistä päivähoitoa tarjoavaksi yksityiseksi palvelun tuottajaksi ja näin ollen Kela on myös maksanut yritykselle yksityisen hoidon tukea. Osa kunnista vastaavasti ei ole tällaista toimintaa katsonut sellaiseksi, jonka perusteella kunta olisi voinut hyväksyä yrittäjän yksityisen päivähoidon tuottajaksi. Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Yksityisen hoidon tuki Yksityisen hoidon tuesta säädetään laissa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996). Lasten yksityisen hoidon tuella tarkoitetaan lain mukaan lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea, johon voi kuulua hoitoraha ja hoitolisä. Lain 1 :n mukaan laissa säädetään oikeudesta lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 1 :n 2 tai 3 momentissa tarkoitetulle päivähoitopaikalle vaihtoehtoisesta lapsen hoidon järjestämisestä. Päivähoitolain 1 :n 2 momentti koskee päiväkotihoitoa ja 3 momentti perhepäivähoitoa. Lain 2 :n mukaan hoidon tuottajalla tarkoitetaan lasten päivähoidosta annetun lain 28 :n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tehnyttä yksityistä henkilöä tai yhteisöä, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, taikka tukeen oikeutetun vanhemman tai muun huoltajan kanssa lasten päivähoidosta työsopimuksen tehnyttä henkilöä, ei kuitenkaan saman kotitalouden jäsentä. Päivähoitolain 28 :n mukaan yksityisen päivähoidon tuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista lasten päivähoidosta vastaavalle 11 d :n 1 momentissa tarkoitetulle kunnan toimielimelle. Kyseisen toimielimen tehtävänä on valvoa päivähoitotoimintaa siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Päivähoitoasetuksen 11 :n mukaan kunnan monijäsenisen toimielimen tulee ko. ilmoituksen saatuaan välittömästi suorittaa tarkastus päivähoitopaikassa sekä huolehtia siitä, että päivähoitopaikka ja siellä annettava hoito vastaavat päivähoidolle asetettuja terveydellisiä ja muita vaatimuksia. Ilmoitetuista päivähoidon harjoittajista monijäsenisen toimielimen on pidettävä luetteloa. Lain 15 :n mukaan yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle. Lain 16 :n mukaan lasten yksityisen hoidon tuen maksaminen tässä laissa tarkoitetulle hoidon tuottajalle edellyttää, että 1) hoidon tuottaja on Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14,00530 Helsinki PL 200, Helsinki Puh ,faksi Finlands Kommunförbund Andra linjen 14,00530 Helsingfors PB 200, Helsingfors Tfn , fax

2 2 ennakkoperintälaissa (418/59) tarkoitettuun ennakkoperintärekisteriin merkitty lasten päivähoitotoimintaa harjoittava henkilö, yhteisö tai yhtymä, 2) hoidon tuottaja on lasten päivähoitotoimintaa harjoittava henkilö, yhteisö tai yhtymä, jota ei ole merkitty ennakkoperintälaissa tarkoitettuun ennakkoperintärekisteriin, tai 3) tukeen oikeutetun vanhemman tai muun huoltajan ja hoidon tuottajan välillä on tehty työsopimus kirjallisena vähintään yhden kuukauden ajaksi. Tuen hakijan tai hakijan osoittaman tuen saajan tulee myös esittää KELA:lle selvitys hoidosta sovitun korvauksen tai palkan määrästä. Lisäksi tulee esittää selvitys siitä, että 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu hoidon tuottaja on tehnyt 2 :n 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen taikka että sosiaalihuoltolain (710/82) 6 :n 1 momentissa tarkoitettu kunnan toimielin on hyväksynyt, että tuki voidaan maksaa 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulle hoidon tuottajalle. Lain perustelut Hallituksen esityksen perusteluissa (HE 208/1996 vp) pykälän 15 kohdalla todetaan, että jos lasta hoitaa laissa tarkoitettu hoidon tuottaja, siis yksityinen päiväkoti, perhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja, tuki maksettaisiin suoraan hoidon tuottajalle. Pykälän 16 perusteluissa todetaan, että tuki voitaisiin maksaa lasten päivähoitotoimintaa harjoittavalle yksityiselle henkilölle, yhteisölle tai yhtymälle. Tällä tarkoitetaan yrittäjänä toimivaa perhepäivähoitajaa tai päiväkotia. Lisäksi pykälän perusteluissa todetaan, että lisäksi tuki voitaisiin maksaa yksityisen hoidon tuottajalle edellyttäen, että tukeen oikeutetun vanhemman tai muun huoltajan ja hoidon tuottajan välillä on tehty kirjallinen työsopimus vähintään yhden kuukauden ajaksi. Pykälän 16 perusteluissa todetaan myös, että : Lisäksi tulisi hoitajan ollessa yrittäjä esittää selvitys siitä, että hoitaja on tehnyt kunnalle lasten päivähoidosta annetussa laissa säädetyn ilmoituksen lasten päivähoitotoiminnan harjoittamisesta. Tämä ilmoitus velvoittaa kunnan valvomaan hoitoa. Päällekkäisten menettelyjen välttämiseksi muuta hoidon hyväksymismenettelyä ei yrittäjämuotoiselta toiminnalta edellytettäisi. Koska yksityisen päivähoidon valvonnan ulottuminen kotona järjestettävään hoitoon silloin, kun hoitaja on perheeseen työsuhteessa, on työnantajan oman johto- ja valvontavallan vuoksi ongelmallista, ehdotetaan tällaiselle hoidon tuottajalle maksettavan tuen edellytykseksi erityistä hyväksymismenettelyä. Tuen maksamiselle antaisi hyväksynnän kunnan sosiaalihuoltolain (710/82) 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimielin. Perheen oikeudeksi säädettyä tukea voidaan luonteensa puolesta pitää perheen hoidon tuottajalle maksamana työsopimuslain (320/70) tarkoittamana palkkana, jonka teknisluonteinen maksatus tapahtuu kansaneläkelaitoksen kautta. Työsuhteeseen sovellettaisiin muutoinkin normaaleja työsuhdetta koskevia säännöksiä. Tulkinnassa huomioon otettavat seikat Kun kunta harkitsee toiminnan hyväksymistä ilmoituksen perusteella yksityisen palvelun tuottajan tarjoamaksi yksityiseksi päivähoidoksi, sen on arvioitava toimintaa kokonaisuutena ja mm. jäljempänä mainittuja seikkoja. Samalla kunnan on arvioitava, miten se tekee tarkastuksen yrittäjän antaman ilmoituksen perusteella, miten se toimintaa valvoo ja mitä ilmoituksen liitteenä vaaditaan. Mikäli kunta pitää toimintaa yrityksen tuottamana yksityisenä päivähoitona, sen on varmistettava, että lainsäädännön vaatimukset päivähoidon järjestämisestä täyttyvät. Osa-aikaisessa tai tilapäisessä lastenhoidossa sovitaan hoitoajasta. Hoitoapu voi olla kertaluonteista tai se voi olla säännöllisempää, esimerkiksi niin, että hoitoa annetaan esim. tiettyinä päivinä tai iltoina tietty tuntimäärä. Kunnan tulee arvioida, tekeekö säännöllisyys osa-aikaisesta lastenhoidosta päiväkodissa tai perhepäivähoidossa annettavalle toiminnalle rinnastettavaa ja vaihtoehtoista päivähoitoa ottaen huomioon, että päivähoito päiväkodissa ja perhepäivähoidossa on luonteeltaan tavoitteellista, säännöllistä ja pitkäjänteistä varhaiskasvatusta. Tarjottavaa toimintaa tulee tarkastella sellaisena, mitä se tosiasiallisesti on, riippumatta siitä, miksi toiminnan harjoittaja sen nimeää. Jos toiminnan tulkitaan olevan lähinnä tilapäiseen lastenhoitoon rinnastettavaa toimintaa eikä kyse ole päivähoitotoiminnasta ja päiväkodille tai perhepäivähoidolle vaihtoehtoisesta lap-

3 3 sen hoidon järjestämisestä, siihen ei saa yksityisen hoidon tukea. Toiminta sinänsä on tarpeellista ja sen järjestäminen olisi edelleen mahdollista, mutta siihen ei tule käyttää yksityisen hoidon tukea. Asiaa tulee arvioida myös lain perustelujen kautta. Hallituksen esityksen perusteluissa hoidon tuottajalla tarkoitetaan yksityistä päiväkotia, perhepäivähoitajaa tai perheeseen työsuhteessa olevaa hoitajaa. Perustelujen mukaan tuki voidaan maksaa lasten päivähoitotoimintaa (laki lasten päivähoidosta 1 ) harjoittavalle yksityiselle henkilölle, yhteisölle tai yhtymälle, millä tarkoitetaan yrittäjänä toimivaa perhepäivähoitajaa tai päiväkotia. Osa-aikaista tai tilapäistä lastenhoitoa lasten kotona tarjoavalla yrittäjällä saattaa olla palveluksessaan useita hoitajia. Tällöin ei ole kyse yksityisestä päiväkodista eikä yrittäjänä toimivasta perhepäivähoitajasta. Koska toiminta ei vastaa lain tarkoitusta, kunnan ei lähtökohtaisesti tulisi hyväksyä toimintaa sellaiseksi toiminnaksi, johon voidaan myöntää yksityisen hoidon tukea. Jos hoito tapahtuu lapsen kotona, kyse on lähtökohtaisesti tukeen oikeutetun vanhemman tai huoltajan ja hoidon tuottajan välillä tehdystä työsopimuksesta. Tällöin kunta hyväksyy sen, että tuki voidaan maksaa työsopimuksen tehneelle hoidon tuottajalle eikä kyse ole ilmoituksenvaraisesta toiminnasta. Tämä erityinen hyväksymismenettely on rakennettu lain perustelujen mukaan juuri siksi, että yksityisen päivähoidon valvonnan ulottuminen kotona järjestettävään hoitoon silloin, kun hoitaja on perheeseen työsuhteessa, on työnantajan oman johto- ja valvontavallan vuoksi ongelmallista. Yksityisistä lasten päivähoitopalveluista annetussa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa (1050/2012) säädetään ilmoituksen liitteistä. Asetus antaa myös viitteitä siitä, että kyse on muualla kuin lapsen kotona tapahtuvasta toiminnasta. Tämä tiedote on laadittu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. SUOMEN KUNTALIITTO Lisätietoja: Suomen Kuntaliitto Erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen p Sosiaali- ja terveysministeriö Lakimies Liisa Holopainen, Opetus - ja kulttuuriministeriö Hallitusneuvos Hanna-Mari Pekuri,

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ

PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ Puhemiesneuvosto antaa eduskunnan työjärjestyksen 6 :n 1 momentin 11

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin.

Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa suorittaviin henkilöihin. TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1461-14 Ratakatu 3, PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 15.12.2014 10/2014 Lausuntoa oli pyydetty työaikalain soveltamisesta lakimiestehtäviä asianajoja lakiasiaintoimistoissa

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN

MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN MUISTIO PERUSOPETUSLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEEN SEKÄ KOULUN TOIMINTAAN Opetushallitus käsittelee tässä tiedotteessa uskonnon

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 2003 2004 (Helsinki

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta Hanna Kurtto Roikkolomautuksesta 1. Johdanto 1.1. Yleistä lomauttamisesta Työsopimuslain 5 luvun 1 :n 1 momentin mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot