Terveyskeskuksen johdon analyysi-, konsultaatio- ja kehittämispalvelut. APR -tietojärjestelmän hyödyntäminen terveyskeskuksen johtamisessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyskeskuksen johdon analyysi-, konsultaatio- ja kehittämispalvelut. APR -tietojärjestelmän hyödyntäminen terveyskeskuksen johtamisessa"

Transkriptio

1 Terveyskeskuksen johdon analyysi-, konsultaatio- ja kehittämispalvelut APR -tietojärjestelmän hyödyntäminen terveyskeskuksen johtamisessa

2 Avohoidon potilasryhmitys ja sen käyttö Terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen väestön tarpeiden mukaiseksi edellyttää tarkkaa tietoa terveyskeskuksen potilaskirjosta ja terveyskeskuksen toiminnan sisällöstä. Nykyiset tilastointijärjestelmät tuottavat tällaista tietoa varsin rajoitetusti, ja ne kuvaavat lähinnä tehtyjen käyntien määriä. APR-tietojärjestelmä on DRG Medicals Systems Oy:n (DMS) luoma terveyskeskuksen toiminnan johtamisen tietojärjestelmä. APR tuottaa tietoa väestön palvelujen tarpeesta ja palvelujen käytöstä, toteutuneista hoitoprosesseista, tuotettujen palvelujen määrästä ja sisällöstä, ammattiryhmien välisestä työnjaosta sekä terveyskeskuksen toiminnan tuottavuudesta. APR-tietojärjestelmällä terveyskeskuksen avotoiminta kuvataan hoitoprosesseina, jotka kuvaavat tietyn sairaus- tai potilasryhmän hoitokäytäntöä. Hoitoprosessi muodostuu potilaan sairauksista (kontaktien syyt, diagnoosit) ja niiden hoitamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Hoitoprosessiin sisältyvät eri työntekijöiden potilaskontaktit ja niihin liittyvät toimenpiteet. Sairausryhmän hoitoprosessi muodostaa terveyskeskuksen tuotteen. Yhtenäinen tuotekuvaus mahdollistaa eri terveyskeskusten välisen potilasryhmittäisten toimintaprosessien tuotannon ja tuottavuuden vertailun. APR:llä tarkastellaan terveyskeskuksen toimintaa sekä yksittäisten hoitokontaktien (papr) tasolla että hoitoprosesseina (episodiapr). APR-tietojärjestelmä käytetään terveyskeskuksen strategisen ja operatiivisen johtamisen välineenä. APR:llä kuvataan terveyskeskuksen potilaat, heidän sairautensa ja sairauden hoitamiseksi käytetyt voimavarat. Täten löydetään juuri ne potilasryhmät, joiden hoitamiseen niukat resurssit kannattaa suunnata. APR:llä vertaillaan myös eri yksiköiden välisiä toimintakäytäntö- ja tuottavuuseroja ja näiden muuttumista ajan kuluessa. Näin löydetään ne hoitoprosessin kohdat, jotka kaipaavat henkilöstöresurssien uudelleenkohdentamista tai toimintakäytäntöjen kehittämistä. Tavoitteena on, että terveyskeskus pystyy tuottamaan väestölleen sen tarvitsemat palvelut hyödyntäen tehokkaasti käytettävissä olevia voimavarojaan. Jatkuvasti kertyvää APR-tietoa käytetään sitten myös muutosten toteutumisen seurantaan ja vaikutusten arviointiin. APR-Ecomed-tietojärjestelmä sisältää mahdollisuuden APR:ää käyttävien terveyskeskusten väliseen toimintakäytäntöjen keskinäiseen vertailuun. (perusterveydenhuollon toimintakäytäntöjen ja tuottavuuden bechmarking). APR:ää käyttäville terveyskeskuksille pidetään vuosittain vertailukehittämisseminaari, jossa pureudutaan toimintakäytäntöeroihin ja tarkastellaan terveyskeskuksten tuottavuutta. APR on tarkoitettu käytettäväksi jatkuvaan terveyskeskustoiminnan seurantaan ja kehittämiseen. APR:n avulla terveyskeskuksen rajalliset resurssit voidaan kohdentaa tarkemmin, saada aikaan kustannussäästöjä ja tehostuneiden hoitokäytäntöjen myötä parempia hoitotuloksia. APR terveyskeskuksen johdon työvälineenä: väestön sairasuksien ja voimavarojen käytön kuvaus sekä palvelujen tarpeen arviointi Sivu 2/8

3 potilaskirjon ja sen vaativuuden kuvaus sairausryhmien hoitokäytäntöjen välinen tarkastelu toiminnan ja työnjaon analysointi, kehittäminen ja seuranta toimintakäytäntöjen yhdenmukaistaminen palvelujen alueellinen suunnittelu yhteistoiminta alueen eri terveyskeskusten välillä työnjako erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä voimavarojen käytön ohjaus toiminnan tuottavuuden kuvaus ja vertailu APR työntekijöiden työvälineenä: omien potilaiden ja niiden vaativuuden kuvaus työajankäytön suunnittelu potilaiden todellisen tarpeen mukaan oman työn analysointi, vertailu, kehittäminen ja seuranta oman yksikön toimintakäytäntöjen ja työnjaon kehittäminen Johdon analyysi-, konsultaatio- ja kehittämispalveluiden sisältö Terveyskeskuksen johdon analyysi-, konsultaatio- ja kehittämispalvelu koostuu terveyskeskuksen toiminnan tuotteistamisesta ja siihen liittyvästä toiminnan kuvaamisesta analysoinnista, vertailusta ja kehittämisestä. Raportointi ja analyysit perustuvat APR-tietojärjestelmän käyttöön. APR-tiedolla kuvataan terveyskeskuksen potilaskirjo, potilasryhmien hoitoprosessit ja yksiköiden toimintakäytännöt. Sillä mitataan ja vertaillaan terveyskeskuksen ja sen yksiköiden tuotantoa ja tuottavuutta. Toiminnan kuvaukseen perustuen määritellään toiminnan kehittämiskohteet, tehdään tarkentavat analyysit kehittämiskohteiksi valituista potilasryhmistä ja toimintakäytännöistä sekä suunnitellaan halutut muutokset. APR:llä myös seurataan muutosten toteutumista. Vakioraportit ja terveyskeskuksen omat raportit DMS tuottaa kuukausittain terveyskeskuksen käyttöön monipuoliset, terveyskeskuksen toimintaa ja potilaskuntaa kuvaavat vakioraportit, jotka ovat helposti luettavissa internetissä toimivasta käyttäjäportaalista. Terveyskeskus voi lisäksi tehdä tarkentavia raportteja omasta toiminnastaan valmiiden raporttipohjien avulla. Tätä varten terveyskeskus saa käyttäjätunnukset Datawell Oy:n Ecomed Analyzer -ohjelmaan, jossa raportit omasta aineistosta voi tehdä verkossa etätyöpöytäyhteyttä käyttäen. Terveyskeskuksen toiminta-aineistosta voi porautua yksityiskohtaisempaan tietoon, aina yksittäisen asiakkaan kontaktitietoihin saakka. DMS kouluttaa erikseen terveyskeskuksen pääkäyttäjän tietojärjestelmän käyttäjäksi. Tarvittaessa DMS tuottaa yksityiskohtaisia raportteja asiakasterveyskeskuksen toiveiden mukaisesti. Näistä tehdään graafiset esitykset. Terveyskeskuksen toiminnan raportointimahdollisuudet ovat liki rajattomat. Terveyskeskusten toiminnan sisältöä, toimintakäytäntöjä, työnjakoa ja tuottavuutta voidaan raportoida joko Sivu 3/8

4 kokonaisuutena tai vaikkapa eri toiminnanaloittain (erikseen vastaanottotoiminta, ehkäisevän terveydenhuollon toiminta, kuntoutustoiminta, työterveyshuollon toiminta jne.) Lisäksi toimintakäytäntöeroja voidaan kuvata terveyskeskusten, terveysasemien, yksiköiden (solut) tai vaikka ammattiryhmien ja yksittäisten työntekijöiden välillä. Myös yksittäisten potilasryhmien hoitokäytäntöjä ja palvelujen tuotantoa voidaan vertailla. Käyttö- ja toimintatietoa saadaan aikasarjoissa, haluttaessa jopa viikonpäivän tai kellonajan mukaan. APR-tietojärjestelmä koostuu monimuotoisista perusluokituksista ja näitä perustietoja hyödyntävistä ryhmittelyominaisuuksista. Nämä yhdessä takaavat monipuoliset raportointimahdollisuudet. Oheisessa taulukossa 1 on kuvattu järjestelmän tietosisällöt. Vapaassa käytössä olevat perusluokitukset löytyvät osoitteesta Taulukko 1. APR-tietojärjestelmän tietosisällöt Tietosisältö Tiedon lähde/ luokitus Potilaan/asiakkaan ikä Asiakastietojärjestelmä Potilaan/asiakkaan sukupuoli Asiakastietojärjestelmä Kontaktintyyppi Toiminta Suorituspaikka Ammattiryhmä Kontaktin luonne Kontaktin /käynnin syy : Avohoidon sairausluokitus (ASL ) / sairauskertomusjärjestelmä: ICD-10 tai ICPC-luokitukset Kontaktiin liittyvät toiminnot/toimenpiteet : Avohoidon toimintoluokitus (ATL ) /sairauskertomusjärjestelmä: pohjoismaisen toimenpideluokituksen kansallinen laajennus Jatkosuunnitelma DMS on ollut mukana valmistelemassa perusterveydenhuollon avotoiminnan tilastointia. Tulevaisuudessa, kun kaikilta perusterveydenhuollon potilaskontakteilta kirjattavat kansalliset luokitukset ovat käytössä, käännetään APR:n perusluokitukset suoraan niistä. Kuvissa 3-5 on esimerkkejä APR-tuotteistuksen avulla tehdyistä analyyseistä terveyskeskuksen potilaskirjosta, sen vaativuudesta (kustannuspaino) sekä toimintakäytäntöjen eroista eri terveyskeskuksissa. Sivu 4/8

5 Kuva 3. Vihdin terveyskeskuksen 10 suurinta hoitoepisodia mitattuna potilaiden lukumäärällä ajalla 12/05-05/06 Kuva 4. Vihdin terveyskeskuksen 10 suurinta hoitoepisodia mitattuna resurssien käytöllä ajalla 12/05-05/06 Sivu 5/8

6 100 % 0,4 1,4 4,7 1,2 5,2 1,6 90 % 26,5 8,9 4,8 17,9 80 % 34,8 70 % 62,2 60 % Tervh % 50 % 40 % 72,1 86,4 88,2 80,5 Shoitaja % Lääkäri % 64,1 30 % 20 % 35,9 10 % 0 % Ii Karstula Lohja Nummi-Pusula Vihti Yli-ii Kuva 5. Kuuden terveyskeskuksen lääkärien, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien välisen työnjaon vertailua kokonaisresurssienkäytön mukaan (toimenpiteiden painosummien prosenttiosuus) Helppohoitoisten infektioiden hoidossa. Johdon kehittämis- ja konsultaatiopalvelut DMS:n terveyskeskuksen johdolle tarjoamat analyysi-, kehittämis- ja konsultaatiopalvelut pohjautuvat terveyskeskuksen toiminnan analysointiin APR-tietojen avulla. Konsultaatiotyöskentelyn aikana suunnittelemme yhdessä mm. toimintakäytäntöjen ja työnjaon kehittämistä ja muutoksen aikaansaamiseksi tarvittavia toimia. Jatkuvasti kerättävällä toimintatiedolla seurataan muutosten toteutumista ja vaikutuksia. Terveyskeskuksen kehittämisprosessi tähtää tutkittuun tietoon perustuviin ja hyvin suunniteltuihin hoitoprosessien ja toimintakäytäntöjen muutoksiin. Tavoitteena on kehittää terveyskeskuksen toimintaa siten, että väestölle voidaan tuottaa sen tarvitsemat laadukkaat avoterveydenhuollon palvelut olemassa olevia voimavaroja hyödyntäen. Työmenetelmät Terveyskeskuksen toiminnan kehittämisprosessi suunnitellaan DMS:n asiantuntijoiden ja terveyskeskuksen johdon yhteistyönä. Toiminnan kehittäminen alkaa hankesuunnitelman laatimisella. Terveyskeskuksen tarpeiden mukaan sovitaan tällöin kehittämisen sisällöistä, työnjaoista ja aikatauluista. Varsinainen kehittämisprosessi rakentuu viidestä seminaaritilaisuudesta ja niiden rytmittämästä käytännön kehittämistyöstä terveyskeskusten toimintayksiköissä. Seminaarityöskentelyyn osallistuvat terveyskeskuksen nimeämät johdon ja henkilöstön edustajat sekä DMS:n Sivu 6/8

7 asiantuntijoita 1. Seminaarit on suunniteltu terveyskeskuksen muutosprosessien tueksi ja niiden ajankohdat suunnitellaan terveyskeskuksen kehittämisprosessiin sopivaksi. Seminaarit: 1. Terveyskeskuksen kehittämistarpeen määrittely Koko päivän seminaari, jonka tavoitteena on tutustua terveyskeskuksen toiminnan analysointiin ja tuotteistamiseen APR:n avulla sekä tunnistaa ja nimetä terveyskeskuksen toiminnan kehittämiskohteet. Seminaarin työskentely perustuu asiantuntijoiden pitämiin alustuksiin ja niiden pohjalta tehtävään yhteiseen suunnitteluun. 2. Toimintakäytäntöjen ja työnjaon analysointi Koko päivän seminaari, jonka tavoitteena on valittujen toiminnan kehittämiskohteiden analysointi, merkityksellisten toiminnan poikkeavuuksien ja työnjakokysymysten tunnistaminen ja pohdinta sekä toiminnan muutostarpeiden suunnittelu. Työskentely perustuu etukäteen tuotettuihin toimintakäytäntöjä ja työnjakoa kuvaaviin APRraportteihin, asiantuntijakonsultaatioon ja ryhmätyönä tapahtuvaan muutoksen suunnitteluun. Näiden pohjalta valitaan ne potilasryhmät ja toimintakäytännöt, joiden kehittäminen katsotaan tarpeelliseksi. 3. Toiminnan muutosten suunnittelu Koko päivän seminaari, jonka tavoitteena on suunnitella yksityiskohtaisesti uudet hoito- ja toimintakäytännöt edellisellä kerralla valituille toiminnan muutoskohteille (potilasryhmät tai toimintakäytännöt). Työstämisessä käytetään etukäteen tuotettuja tarkennettuja APR-raportteja ja terveyskeskusten omia toimintamuutosesityksiä. Työtapoina ovat asiantuntijakonsultaatiot ja ryhmätyöskentely. Työskentelyn tuloksena syntyvät konkreettiset ehdotukset toimintamuutoksista (muutosten toteutus, aikataulut, seurannan suunnittelu). Samalla sovitaan muutoksen seurantaan soveltuvista toimintaja vaikuttavuusmittareista. 4. Muutoksenjohtamiskoulutus Koko päivän seminaari, jonka tavoitteena on oppia hallitsemaan ja johtamaan muutosprosessia ja siihen vaikuttavista tekijöitä. Seminaarin työskentelytapoina ovat asiantuntijaluennot ja terveyskeskuksen oman muutosprosessin analysointi ja suunnittelu. 5. Muutoksen seuranta Puoli päivää kestävä seminaari, jonka tavoitteena on analysoida kehittämisen eteneminen ja tehdyt toimintamuutokset. Työskentely tapahtuu etukäteen tuotettujen APRanalyysien ja raporttien sekä valittujen vaikuttavuusmittareiden tuottaman tiedon pohjalta. Työmuotoina ovat asiantuntijakonsultaatiot ja yhteiskeskustelu. 1 :n käyttämät asiantuntijat: Mats Brommels, professori, LKT, sisätautien erikoislääkäri. Terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen koulutuksen sekä potilasryhmitysten ja palveluprosessien asiantuntemus Outi Elonheimo, dosentti, LKT, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri. Terveyskeskuksen toiminnan ja johtamisen, toiminnan sisältökuvauksen, potilasryhmitysten ja perusterveydenhuollon tuotteistuksen asiantuntemus Miika Linna, dosentti, TkT. Terveystaloustieteen, potilasryhmitysten, tuotannon ja tuottavuuden mittaamisen asiantuntemus Anne Puumalainen, THM, erikoissairaanhoitaja. Perusluokitusten suunnittelun, toiminnan sisällön ja hoitoprosessien asiantuntemus Santeri Huvinen, KTM. Toimintakäytäntöjen muutosten arvioinnin, aikuisoppimisen ja palvelutuotekokonaisuuksien asiantuntemus. Sivu 7/8

8 Lisäpalvelut 1. Analyysipalvelut Halutessaan terveyskeskus voi tilata DMS:n asiantuntijoilta kaksi kertaa vuodessa toimitettavia erillisiä analyyseja toiminnastaan. Analyysipalvelut sisältävät APR-raporttien toimintatietojen analysoinnin, esiin nousseiden havaintojen syiden tarkemman tarkastelun ja kehittämisehdotusten laatimisen havainnollisine PowerPoint-esityksineen. Analyysipalvelut auttavat terveyskeskuksen toiminnan kehittämisessä erityisesti silloin, kun terveyskeskuksen johdon ja henkilökunnan on mahdotonta itse paneutua syvälliseen tiedon tarkasteluun ja analysointiin. Analyysipalvelut tuovat myös ulkopuolista näkökulmaa ja asiantuntemusta terveyskeskuksen toiminnan tarkasteluun ja kehittämiseen. 2. Yksityiskohtaiset räätälöidyt APR-raportit APR-tietojärjestelmällä voidaan tehdä monipuolisten perusraporttien lisäksi varsin yksityiskohtaisia analyyseja ja raportteja monenlaisista terveyskeskuksen toimintaan liittyvistä kysymyksistä. DMS tuottaa näitä raportteja asiakasterveyskeskuksen toiveiden mukaisesti. Raportit voivat sisältää esimerkiksi terveyskeskuksen yksiköiden välisiä vertailuja, tiettyjen hoitoepisodien tai sairausryhmien hoitoon käytettyjen toimintatapojen ja resurssien käytön tarkastelua, potilaskirjon tai työskentelyajankohtien tarkastelua sekä muita terveyskeskusta kiinnostavia asioita. Raporteista tehdään graafiset esitykset valmiiksi ja ne tallennetaan terveyskeskuksen käyttöön käyttäjäportaaliin, josta ne ovat myös tulostettavissa. APRtietojärjestelmässä raporteista voi porautua osa-aineistoihin ja potilaskohtaisiin tietoihin. Raportteja voi käyttää esimerkiksi henkilökunnan koulutustilaisuuksissa tai vaikkapa lautakunnan kokouksissa. Lopuksi Johdon analyysi-, kehittämis- ja konsultaatiopalvelut mahdollistavat APR:n avulla kerätyn terveyskeskuksen toimintaa kuvaavan tiedon tehokkaan hyödyntämisen terveyskeskuksen toiminnan johtamisessa. Lisätietoja APR:n käytöstä, tuotteistamme ja niiden hinnoista saa esitteestä Avohoidon potilasryhmitys, APR : Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset sekä :n internet-sivuilta Sivu 8/8

Avohoidon potilasryhmitys, Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset

Avohoidon potilasryhmitys, Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset Avohoidon potilasryhmitys, APR Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset Versio 4.0 12.5.2008 APR Avohoidon potilasryhmitys Yleistä APR on DRG Medicals Systems Oy:n (DMS) luoma

Lisätiedot

Käytännön tie tuotteistukseen

Käytännön tie tuotteistukseen Käytännön tie tuotteistukseen Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääk. ja th:n erikoislääkäri (hall.pät.) Helsingin yliopisto Itä-Uudenmaan tuotteistusseminaari 9.2.2011 Käytännön tie tuotteistukseen Outi

Lisätiedot

Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari

Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari tuotteistus Hiiden terveyskeskusten toimintakäytäntöjen kehittämishanke Mitä on tehty ja saavutettu? Seurantaseminaari Lähtökohta! Lohjan perusturvalautakunta 20.8.2003: Perusturvakeskus käynnistää välittömästi

Lisätiedot

KOUVOLAN TERVEYSPALVELUT

KOUVOLAN TERVEYSPALVELUT KOUVOLAN TERVEYSPALVELUT KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON STRATEGIA ASIANTUNTIJASELVITYS LOPPURAPORTTI 21.5.2009 Mats Brommels, Outi Elonheimo KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON STRATEGIA Kouvolan

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS

PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS Sami J. Siiskonen Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon syventävien opintojen kirjallinen työ Helsingin yliopisto Kansanterveystieteen laitos Lääketieteen hallinnon yksikkö

Lisätiedot

Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta

Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta VATT Valmisteluraportit 22 Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta Timo Seppälä Miika Linna Outi Elonheimo VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Terveyden edistämisen taloudellinen arviointi kunnissa TEVA-hanke

Terveyden edistämisen taloudellinen arviointi kunnissa TEVA-hanke Pia Hakamäki Kerttu Perttilä Timo Hujanen Timo Ståhl (toim.) Terveyden edistämisen taloudellinen arviointi kunnissa TEVA-hanke RAPORTTI 11 2011 T H L R a p o r t t i 1 1 / 2 0 1 1 Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011

Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011 Verenpainepotilaan hoitopolun kehittäminen Ylitorniolla 2009-2011 Pilottikohteen väliraportti kattaen Eija Pietikäisen perusterveydenhuollon PaKaste- työskentelyjaksot 2010 Eija Pietikäinen 14.11.2010

Lisätiedot

Vaaratapahtumien raportointimenettely

Vaaratapahtumien raportointimenettely OPAS Marina Kinnunen Timo Keistinen Kaarin Ruuhilehto Juhani Ojanen Vaaratapahtumien raportointimenettely 4 Asiantuntijat Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Ritva Inkinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Miika Linna Unto Häkkinen Esa-Matti Tolppanen Olli-Pekka Lehtonen Martti Talja Ismo Räihä Kimmo Asikainen

Miika Linna Unto Häkkinen Esa-Matti Tolppanen Olli-Pekka Lehtonen Martti Talja Ismo Räihä Kimmo Asikainen Miika Linna Unto Häkkinen Esa-Matti Tolppanen Olli-Pekka Lehtonen Martti Talja Ismo Räihä Kimmo Asikainen HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN JA KEHITTÄMINEN Projektin loppuraportti 40/1998 1 ISBN

Lisätiedot

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg 1 (31) Opas Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskus. Helsingin terveyskeskuksen raportteja. Painettu, sähköinen KUVAILULEHTI PRESENTATIONSBLAD PRESENTATION

Helsingin kaupungin terveyskeskus. Helsingin terveyskeskuksen raportteja. Painettu, sähköinen KUVAILULEHTI PRESENTATIONSBLAD PRESENTATION Tekijä(t) - Författare - Author(s) Juha Kinnunen, Olli-Pekka Ryynänen, Helena Taskinen ja Marika Kylänen Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Tuottavuuden lisääminen Helsingin terveyskeskuksessa.

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella Heavy Users Care Chains in OuluArc (HUCCO) 1.1.2008 31.12.2010 päivitetty 27.5.2008 EAKR -hankehakemus OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY SKukkola/TNurmela/W-TNykänen/ RSovijärvi/OK/25.4.2012 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Laadittu: 2.2.2012 Hyväksytty: Laadunvarmistustyöryhmässä

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Kristian Valkama, Jouni Paavilainen, Jani Väihinpää, Jussi Myllärniemi HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 4/2009 Tampereen

Lisätiedot

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi

Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Rannasta rajaan: Esitys Kotkan Haminan seudun seutukunnalliseksi terveyskeskukseksi Outi Elonheimo, Santeri Huvinen ja Mats Brommels ISBN 952-5564-03-7 DRG Medical Systems Oy Oskelantie 5 a 1 00320 Helsinki

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojelujulkaisuja 84 Marinka Lanne, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kaarin Ruuhilehto ja Kimmo Virolainen: Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISBN

Lisätiedot

Jan Klavus (toim.) AVAUKSIA. Terveystaloustiede 2010

Jan Klavus (toim.) AVAUKSIA. Terveystaloustiede 2010 Jan Klavus (toim.) AVAUKSIA Terveystaloustiede 2010 2 2010 Avauksia 2/2010 Jan Klavus (toim.) Terveystaloustiede 2010 Helsinki 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Taittotalo PrintOne

Lisätiedot

RAJAT_ON -PROJEKTI. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä syventävä hanke. Loppuraportti 1.1.2007 31.12.2008.

RAJAT_ON -PROJEKTI. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä syventävä hanke. Loppuraportti 1.1.2007 31.12.2008. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän julkaisuja 8/2009 RAJAT_ON -PROJEKTI Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä syventävä hanke Loppuraportti 1.1.2007 31.12.2008

Lisätiedot

AvoHILMO. Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 3/2010

AvoHILMO. Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 3/2010 Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola Luokitukset, termistöt ja AvoHILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 Määrittelyt ja ohjeistus Kirjoittajat ja THL Kannen suunnittelu: Kannen

Lisätiedot

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa Raporttikooste 2010 Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA

LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Perusturvalautakunta 27.5.2015 34 PP HAILUODON KUNTA Terveyskeskus 30.4.2015 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUS SUUNNITELMA Terveydenhuolto Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Potilasturvallisuuden tavoitteet...

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot