RAI-vertailukehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAI-vertailukehittäminen"

Transkriptio

1 RAI-vertailukehittäminen Opas yhdistetyn tuottavuustietokannan tietosisältöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) Helsinki Telephone:

2 122 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 2 (12) Tämä opas auttaa Sinua tulkitsemaan RAI:n yhdistetyn tuottavuustietokannan (https://sampo.thl.fi/launch/rai-cube-tuottavuus-prod) tietoja. Oppaassa esitellään, mitä palautetietoja tietokannasta löytyy ja miten nämä tiedot on laskettu. Vain RAI:n yhteisrahoitteiseen toimintaan osallistuvat organisaatiot pääsevät katsomaan tietokannan sisältöä. Sisältö 1 Aineistot Jaottelevat muuttujat Palautemuuttujat Perusmuuttujat Kuormitusaste Hoitopäivän tuotantokustannukset Asiakasrakennevakioidut hoitopäivän tuotantokustannukset Henkilöstökustannukset Erilliskustannusluokat Tuottavuusindeksit Tuottavuuspari Tuottavuuspari Tuottavuuspari Tuottavuus kokonaiskustannuksista Tuottavuus henkilötyövuosien perusteella Asiakasrakenne Laatuindikaattorit... 11

3 123 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 3 (12) 1 Aineistot Kustannuksia ja tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut lasketaan RAI-toiminnassa mukana olevien organisaatioiden talousyhdyshenkilöiltä saatavista kustannus-, hoitopäivä- ja henkilötyövuositiedoista sekä hoitopaikkatiedoista. Tiedot kerätään sekä RAI-LTC- että RAI- HC-välinettä käyttäviltä pitkäaikaista palveluasumista ja laitoshoitoa tarjoavilta palveluntuottajilta. Kustannustiedot liitetään kustannustietoja palauttaneiden yksiköiden osalta RAIarviointitiedoista laskettuihin asiakasrakenneluokituksiin ja laatuindikaattoreihin. Asiakasrakennetta kuvaavan RUG-luokituksen kustannuspainojen avulla asiakasrakenne on mahdollista ottaa huomioon kustannusvertailussa. Laatuindikaattorit puolestaan mahdollistavat laadun ja tuottavuuden muutosten seuraamisen samanaikaisesti. Yksityiset palveluntuottajat (yritykset, säätiöt ja yhdistykset) on koodattu tuottavuustietokannassa tunnistamattomiksi. Myös kyseisten organisaatioiden hierarkkinen rakenne on poistettu. Koodiavaimet toimitetaan organisaatioille erillisenä listauksena RAI-ekstranettiin. 2 Jaottelevat muuttujat Vuosi Tietokannan luvut on laskettu niille vuosille, joina yksikön tiedot ovat palautettu THL:een (vuodesta 2009 lähtien). Tyyppi Kunkin vertailutason henkilöstöluvut on laskettu vain samantyyppisten yksiköiden tiedoista. Tavallinen palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen (sisältää ympärivuorokautista valvontaa tarjoavat ryhmäkodit) Vanhainkoti Tk vuodeosasto Taso Samantyyppisten yksiköiden luvut on laskettu eri tasoille (kuvio 1): Tyyppi Organisaatio Laitos tai alue Osasto (Palvelutyypin koko kyseisen vuoden aineiston keskiarvo) (Organisaation kunkin palvelutyypin keskiarvo) (Laitoksen tai alueen kunkin palvelutyypin keskiarvo) (Osaston tai yksikön keskiarvo)

4 124 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 4 (12) Kuvio 1. Eri tasojen vertailulukujen muodostaminen. 3 Palautemuuttujat Tietokannan palautemuuttujat on jaettu neljään pääryhmään, jotka on esitelty alla. 3.1 Perusmuuttujat Perusmuuttujat kuvaavat palveluntuotannon kustannuksia luokiteltuna pääkustannuslajeihin sekä euromääräisesti että prosenttiosuuksin. Tietokantaan on laskettu muutamia keskeisiä muuttujia kuten kuormitusaste, hoito- ja hoivapäivän tuotantokustannus, asiakasrakennevakioidut hoitopäivän tuotantokustannukset, eri henkilöstöryhmien kustannukset sekä hoitajien henkilöstökustannuksiin liittyviä palautelukuja. Perusmuuttujien tarkoituksena on tuoda esille yksikön kustannusrakenne, jota voi erilaisten muuttujien avulla vertailla sekä oman organisaation että vastaavien palveluntuottajien keskimääräisiin kustannuksiin. Jotta euromääräiset kustannukset on saatu vertailukelpoisiksi eri vuosien välillä, kustannukset on deflatoitu kunnallistalouden sosiaali- ja terveydenhuollon hintaindeksillä (Tilastokeskuksen selite) vuoden 2009 kustannustasoon. Deflatoinnista johtuen euromääräiset muuttujat ovat tietokannassa erisuuruiset kuin organisaatioille toimitetuissa palauteraporteissa.

5 125 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 5 (12) Palvelutalojen kustannukset eivät ole vertailukelpoisia vanhainkotien ja tkvuodeosastojen kustannusten kanssa, sillä asiakkaan maksettavaksi palveluasumisessa kuuluvat mm. ateriat, asuminen sekä lääkkeet. Tämän vuoksi juoksevista kustannuksista on palveluasumisen osalta poistettu sekä ruokapalvelut että sähkö, vesi ja lämmitys. Kiinteät kustannukset (esimerkiksi toimitilojen vuokrat) on toistaiseksi jätetty kustannuksiin mukaan, vaikka suuri osa niistä koostuu kustannuksista, joista asiakas maksaa erikseen. Palveluntuottajien välillä on kuitenkin suuri ero sillä, tuotetaanko palvelua omassa vai vuokratussa kiinteistössä. Tämän vuoksi kiinteistä kustannuksista muodostettujen tuottavuuslukujen arvot vaihtelevat suuresti Kuormitusaste Kuormitusaste, % (Kuormitusaste=hoitopäivät/(hoitopaikat*365)*100) Luku kertoo, kuinka suuri osuus asiakaspaikoista on käytössä. Luku voi olla suurempi kuin 100 prosenttia, mikäli yksikössä on väliaikaisesti enemmän asiakkaita kuin yksikössä on laskennallisesti asiakaspaikkoja Hoitopäivän tuotantokustannukset Hoitopäivän tuotantokustannukset, (defl.) (Deflaattori x kokonaiskustannukset /hoitopäivät) HUOM! Palveluasumisen osalta kustannuksista on poistettu palvelujen ostoista sekä aineista ja tarvikkeista asiakkaan itse maksamat kustannukset (ruokapalvelut sekä lämmitys, sähkö ja vesi). Kiinteistökustannukset on sen sijaan jätetty mukaan kustannuksiin. Henkilöstökustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x henkilöstökustannukset /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden hoitopäivän kokonaiskustannuksista. Palveluiden ostot hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x palveluiden ostot /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden hoitopäivän kokonaiskustannuksista. Aineet ja tarvikkeet hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x aineet ja tarvikkeet /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden hoitopäivän kokonaiskustannuksista.

6 126 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 6 (12) Vuokrat ja sisäiset erät hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x vuokrat ja sisäiset erät /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden hoitopäivän kokonaiskustannuksista. Pääomakustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x pääomakustannukset /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden hoitopäivän kokonaiskustannuksista. Hallinto- ja keskusvirastokustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x hallinto- ja keskusvirastokustannukset /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden hoitopäivän kokonaiskustannuksista. Hoitopäivän tuotantokustannus hoiva, (defl.) (Deflaattori x (Henkilöstökustannukset + palvelujen ostot + aineet ja tarvikkeet)/hoitopäivät) Hoivapäivän tuotantokustannusten laskemisessa on huomioitu kaikki juoksevat kustannukset, jotka tarvitaan hoivan tuottamiseen. Kiinteät kustannukset kuten toimitilojen vuokrat ja hallintokustannukset on jätetty huomioimatta Asiakasrakennevakioidut hoitopäivän tuotantokustannukset Asiakasrakennevakioitujen hoitopäivän tuotantokustannusten avulla voidaan verrata henkilöstökustannuksia yksiköiden välillä vertailukelpoisesti. Jos esimerkiksi kahden yksikön henkilöstökustannukset ovat samalla tasolla hoitopäivää kohti, mutta asiakasrakenne on toisella yksiköllä raskaampi (korkeampi kustannuspaino), ovat asiakasrakenteella vakioituna ko. yksikön kustannukset toista yksikköä pienemmät. Kokonaiskustannukset koostuvat kahdesta komponentista: Asiakasrakennevakioiduista kustannuksista (a) sekä kiinteistä kustannuksista (b). Asiakasrakennevakioiduissa tunnusluvuissa on käytetty RUG-III/18 luokitukseen perustavia kustannuspainoja. RUG-III/18 luokituksen kustannuspainot on laskettu sekä RAI-LTC että RAI-HC välinettä käyttäville yksiköille. RUG-III/18 kustannuspainot ovat palvelutyyppikohtaiset siten, että kotihoidossa ja tavallisessa palveluasumisessa on omat kustannuspainonsa ja laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa omansa. Lisää tietoa RUG- III/18 luokituksesta ja CMI18-kustannuspainoista on saatavilla THL:n raportista 58/2012.

7 127 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 7 (12) Tavallisen palveluasumisen yksiköiden asiakasrakennevakioituja hoitopäivän tuotantokustannuksia ei ole lisätty tietokantaan, koska tavallisen palveluasumisen CMI18- kustannuspainoja ei voi suoraan verrata laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannuspainoihin. 1A) Asiakasrakennevakioidut (CMI18) hoitajien henkilöstökustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) ((Deflaattori x hoitajien henkilöstökustannukset /CMI18) /hoitopäivät) HUOM! Luku on laskettu kaikille niille yksiköille, jotka ovat pystyneet erottelemaan henkilöstökustannukset muista henkilöstökustannuksista. hoitajien 1B) Muut kustannukset hoitopäivää kohti (muut kuin hoitajien henkilöstökustannukset), (defl.) (Deflaattori x (kokonaiskustannukset hoitajien henkilöstökustannukset) /hoitopäivät) HUOM! Luku on laskettu kaikille niille yksiköille, jotka ovat pystyneet erottelemaan hoitajien henkilöstökustannukset muista henkilöstökustannuksista. 2A) Asiakasrakennevakioidut (CMI18)henkilöstökustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) ((Deflaattori x henkilöstökustannukset /CMI) /hoitopäivät) 2B) Muut kustannukset hoitopäivää kohti (muut kuin henkilöstökustannukset), (defl.) (Deflaattori x (muut kustannukset henkilöstökustannukset) /hoitopäivät) Henkilöstökustannukset Hoitajien henkilöstökustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x hoitajien henkilöstökustannukset /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden henkilöstökustannuksista. Lääkärien henkilöstökustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x lääkärien henkilöstökustannukset /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden henkilöstökustannuksista. Fysioterapeuttien ym. henkilöstökustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x fysioterapeuttien ym. henkilöstökustannukset /hoitopäivät)

8 128 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 8 (12) Prosenttiluku kertoo osuuden henkilöstökustannuksista. Muun henkilöstön henkilöstökustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) / % (Deflaattori x muun henkilöstön henkilöstökustannukset /hoitopäivät) Prosenttiluku kertoo osuuden henkilöstökustannuksista Erilliskustannusluokat Hoitajien henkilöstökustannukset henkilötyövuotta kohti, (defl.) (Deflaattori x hoitajien henkilöstökustannukset /HTV) Hoitajien vuokrauskustannukset hoitopäivää kohti, (defl.) (Deflaattori x hoitajien vuokrauskustannukset/hoitopäivät) Hoitajien vuokrauskustannusten osuus hoitajien henkilöstökustannuksista, % (Deflaattori x hoitajien vuokrauskustannukset /henkilöstökustannukset *100%) 3.2 Tuottavuusindeksit Tuottavuudella tarkoitetaan toiminnan tuotoksen suhdetta käytettyihin henkilötyövuosiin tai kokonaiskustannuksiin (tuotos/resurssit). RAI:n tuottavuusvertailussa asiakasrakenne on otettu huomioon, mikä mahdollistaa järkevän vertailun yksiköiden välillä ja eri vertailutasoilla. Tuottavuutta laskettaessa asiakasrakenne on vakioitu RUG-III/18 asiakasluokituksen kustannuspainojen avulla. Asiakasrakenneluokitus aikaansaa sen, että erityyppisistä asiakkaista koostuvat yksiköt ovat vertailukelpoisia keskenään tuottavuuslaskelmissa. Tuottavuusindeksit 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7, ja 8 kuvaavat suhteellista tuottavuutta verrattuna palvelutyypin referenssituottavuuteen, jota merkitään arvolla 100. Referenssituottavuus on palvelutyypin keskimääräinen tuottavuus vuosina RAI:n kustannustietoaineistossa. Yksikön kunkin vuoden kustannuksia verrataan tähän palvelutyypin referenssituottavuuteen, joten vertailukohta pysyy samana jokaisena vuonna. Näin ollen yksiköt eivät tavoittele niin sanottua liikkuvaa maalia, vaan voivat seurata tuottavuuden kehitystä myös ajassa. Tietokannassa esiintyvät tuottavuusindeksit ovat vertailukelpoisia eri vuosien välillä. Jotta tuottavuuslukuihin vaikuttavat kustannukset on

9 129 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 9 (12) saatu vertailukelpoisiksi eri vuosien välillä, kustannukset on deflatoitu kunnallistalouden sosiaali- ja terveydenhuollon hintaindeksillä (Tilastokeskuksen selite). Tuottavuusindeksit ovat vertailukelpoisia vain samantyyppisten yksiköiden ja laitosten välillä. Esimerkiksi tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien yksiköiden tuottavuutta ei voi verrata toisiinsa, koska kyse on erilaisesta toiminnasta. Jos yksikön tuottavuusindeksi 1 saa arvon 100 vuonna 2010 ja arvon 110 vuonna 2011, tämä tarkoittaa, että kyseisen yksikön toiminta on muuttunut 10 % tuottavammaksi edelliseen vuoteen verrattuna. Tuovuusindeksin arvo 110 kertoo möys, että yksikön tuottavuus on 10 % parempi kuin palvelutyypin referenssituottavuus (eli keskimääräinen tuottavuus RAI-aineistossa ). Koska palvelutyypin keskimääräinen tuottavuus RAI-aineistossa voi vaihdella vuosien välillä, palvelutyypin keskimääräinen ei suinkaan ole jokaisen vuonna tasan 100. Palvelutyypin keskimääräiseen tuottavuuteen muutoksiin vaikuttaa myös se, ettei RAI:n kustannustietokyselyyn joka vuosi vastaa täysin samat yksiköt. Referenssituottavuuden pysyminen samana vuodesta toiseen poistaa aineiston vaihtelusta johtuvat heittelyt yksiköiden vuosittaisissa tuottavuusindekseissä. Tuottavuusparit Tuottavuuspareissa tuottavuusindeksit on jaoteltu kahteen osaan sen perusteella, vaikuttaako asiakasrakenne aiheutuneisiin kustannuksiin. Jos asiakasrakenne vaikuttaa aiheutuneisiin kustannuksiin, hoitopäivät on vakioitu yksikön keskimääräisellä RUG-III/18 luokituksen kustannuspainolla. Tuottavuusparien avulla yksikkö voi vertailla saamiaan tuottavuusindeksejä ja arvioida, mitkä kustannukset ovat referenssitasoa alhaisemmat (indeksi saa arvon >100) ja mitkä kustannukset ovat referenssitasoa korkeammat (indeksi saa arvon <100) Tuottavuuspari 1 Tuottavuus 1: Hoitopäivät (CMI18)/Hoitajien henkilöstökustannukset Indeksi lasketaan jakamalla kustannuspainotettujen hoitopäivien määrä hoitajien henkilöstökustannuksilla. HUOM! Henkilöstökustannuksissa on huomioitu ostopalveluissa ilmoitetut hoitajien henkilöstökustannukset. Tuottavuusindeksi on laskettu niille yksiköille, jotka ovat pystyneet erottelemaan hoitajien henkilöstökustannukset muista henkilöstökustannuksista (lääkärit, fysio-, toiminta- tai puheterapeutit tai muu henkilöstö). Jos kaikki henkilöstökustannukset on ilmoitettu yhdessä, ei tätä tuottavuusindeksiä ole laskettu.

10 1210 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 10 (12) Tuottavuus 3a: Hoitopäivät /Kaikki muut kustannukset paitsi hoitajien henkilöstökustannukset Indeksi lasketaan jakamalla hoitopäivien määrä kaikilla muilla kustannuksilla paitsi hoitajien henkilöstökustannuksilla Tuottavuuspari 2 Tuottavuus 2: Hoitopäivät (CMI18)/Henkilöstökustannukset Indeksi lasketaan jakamalla kustannuspainotettujen hoitopäivien määrä kaikilla henkilöstökustannuksilla. HUOM! Henkilöstökustannuksissa on huomioitu ostopalveluissa ilmoitetut henkilöstökustannukset. Tuottavuus 3b: Hoitopäivät /Kaikki muut kustannukset paitsi henkilöstökustannukset Indeksi lasketaan jakamalla hoitopäivien määrä kaikilla muilla kustannuksilla paitsi henkilöstökustannuksilla Tuottavuuspari 3 Tuottavuus 4: Hoitopäivät (CMI18)/Henkilöstökustannukset, palveluiden ostot sekä aineet ja tarvikkeet Indeksi lasketaan jakamalla kustannuspainotettujen hoitopäivien määrä henkilöstökustannuksilla, palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden kustannuksilla. HUOM! Henkilöstökustannuksissa on huomioitu ostopalveluissa ilmoitetut henkilöstökustannukset. Tuottavuus 5: Hoitopäivät /Vuokrat, sisäiset erät, pääomakustannukset, hallinto- ja keskusvirastokustannukset Indeksi lasketaan jakamalla hoitopäivien määrä kaikilla muilla kustannuksilla paitsi henkilöstökustannuksilla, palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden kustannuksilla Tuottavuus kokonaiskustannuksista Tuottavuus 6: Hoitopäivät (CMI18)/Kokonaiskustannukset Indeksi lasketaan jakamalla kustannuspainotettujen hoitopäivien määrä kokonaiskustannuksilla Tuottavuus henkilötyövuosien perusteella Tuottavuus 7: Hoitopäivät (CMI18)/Hoitajien henkilötyövuodet Indeksi lasketaan jakamalla kustannuspainotettujen hoitopäivien määrä hoitajien henkilötyövuosilla. HUOM! Indeksi on laskettu niille yksiköille, jotka ovat ilmoittaneet henkilötyövuodet sekä pystyneet erottelemaan hoitajien henkilötyövuodet kaikista henkilötyövuosista.

11 1211 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 11 (12) Tuottavuus 8: Hoitopäivät (CMI18)/Kaikki henkilötyövuodet Indeksi lasketaan jakamalla kustannuspainotettujen hoitopäivien määrä henkilötyövuosilla. HUOM! Indeksi on laskettu niille yksiköille, jotka ovat ilmoittaneet henkilötyövuodet. 3.3 Asiakasrakenne Asiakasrakenteen kuvaamiseen ja asiakasrakennevakiointiin on käytetty RUG-III/18 luokitusta. Lisää tietoa RUG-III/18 luokituksesta ja CMI18-kustannuspainoista on saatavilla THL:n raportista 58/2012. CMI18, RUG-III/18 kustannuspaino Asiakasrakennetta kuvaava asiakkaiden keskimääräinen CMI18 kustannuspaino. CMI18 perustuu RUG- III/18 asiakasluokitukseen, jossa kustannuspainot ovat palvelutyyppikohtaiset. Kotihoidossa ja tavallisessa palveluasumisessa on omat kustannuspainonsa ja laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa omansa. Tavallisen palveluasumisen yksiköiden asiakasrakenteella painotettua mitoitusta ei ole lisätty tietokantaan, koska tavallisen palveluasumisen CMI18-kustannuspainoja ei voi suoraan verrata laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannuspainoihin. CMI18, RUG-III/18 pääluokat Asiakkaiden prosentuaalinen jakautuminen eri RUG-III/18 pääluokkiin. 3.4 Laatuindikaattorit Laatua kuvaaviksi muuttujiksi on valittu kuusi laatuindikaattoria, jotka kuvaavat muun muassa asiakkaiden toimintakyvyssä tapahtunutta muutosta sekä asiakkaiden arkea. Indikaattorit on muodostettu siten, että mitä pienemmän arvon indikaattori saa sitä paremmin yksikkö on menestynyt kyseisen indikaattorin suhteen. Terveyskeskuksen vuodeosastoille ja vanhainkodeille on laskettu kaikki kuusi laatu tuottavuuskuviota. Tehostetun ja tavallisen palveluasumisen yksiköille raportoidaan näistä kuvioista ne kolme, joiden laatuindikaattorit ovat vertailukelpoisia RAI-LTC ja RAI-HC välineiden välillä. Indikaattorit kaikille palvelutyypeille: ADL-suoriutumisen (ADL_L) muutos: Huonontunut, % Yksikön kaikista asiakkaista niiden asiakkaiden osuus (%), joilla ADL_L on heikentynyt. ADL-L-arvo (laaja- ADL 0-28) muodostuu asiakkaan suoriutumiskyvyn perusteella seitsemästä arvioidusta ADL-toiminnosta: liikkuminen sängyssä, siirtyminen, liikkuminen, pukeutuminen, ruokailu, wc:n käyttö ja henkilökohtainen hygienia. Muutos ADL-suoriutumisessa on laskettu kahden peräkkäisen puolivuotisarvioinnin erotuksena.

12 1212 Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön 12 (12) Laskennasta on poistettu ne, joilla ADL-L ei ole voinut enää laskea (oli 28 ensimmäisessä mittauksessa) eikä positiivista muutosta ole tapahtunut. Rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö, % Anksiolyyttejä tai unilääkkeitä käyttävien asiakkaiden osuus (%) yksikön ei-psykoottisista asiakkaista. Voimakkuudeltaan kohtalainen tai vaikea kipu, % Yksikön kaikista asiakkaista niiden asiakkaiden osuus (%), jotka kokevat päivittäin kohtalaista tai vaikeaa kipua. Indikaattorit vain terveyskeskuksen vuodeosastoille ja vanhainkodeille: Liikkumista estävien apuvälineiden päivittäinen käyttö, % Yksikön kaikista asiakkaista niiden asiakkaiden osuus (%), joiden liikkumista on rajoitettu päivittäin. Ei aktiviteetteja, % Vähän tai ei lainkaan aktiviteettejä omaavien asiakkaiden osuus (%) yksikön kaikista asiakkaista. Tajuttomat asiakkaat rajataan pois. Vuoteeseen hoidettavat, % Pääasiallisesti vuodepotilaina (vuorokaudessa 22 tuntia tai enemmän) olevien asiakkaiden osuus (%) yksikön kaikista asiakkaista.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

Kustannusten muodostuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa

Kustannusten muodostuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa 1 Susanna Honkamaa, KTK, Aalto yliopisto 24.10.14 Kustannusten muodostuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa Iäkkäiden hyvinvoinnin kannalta on olennaista, että vanhustenhuollon

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Terveys 2009 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014. Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2014 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskus. Helsingin terveyskeskuksen raportteja KUVAILULEHTI PRESENTATIONSBLAD PRESENTATION

Helsingin kaupungin terveyskeskus. Helsingin terveyskeskuksen raportteja KUVAILULEHTI PRESENTATIONSBLAD PRESENTATION Tekijä(t) - Författare - Author(s) Heikkilä Rauha ja Wiili-Peltola Erja (toim.) Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Helsingin terveyskeskuksen kotihoidon tuotteistushankkeen loppuraportti

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2005 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 30.11.06 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Terveys 2014 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2012 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

RAI-tietojärjestelmän käyttöönotto ja pitkäaikaishoidon benchmarking RAI-raportti 1/2000 Aiheita 17/2001 Anja Noro, Harriet Finne-Soveri, Magnus Björkgren, Unto Häkkinen, Juha Laine, Pia Vähäkangas, Satu

Lisätiedot

Miten tuottavuuden kehitystä mitataan julkisissa palveluissa?

Miten tuottavuuden kehitystä mitataan julkisissa palveluissa? Sivu 1/13 Miten tuottavuuden kehitystä mitataan julkisissa palveluissa? Tuottavuustilasto ei kerro palvelujen onnistumisesta Palvelut maksetaan veroina Laatu voidaan ymmärtää monella tavalla Julkisten

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 Vanhuspalvelun Viisikko-työryhmä Aila Kumpulainen 22.11.2004 Viisikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vantaa Kaupunkien vertailuun

Lisätiedot

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä?

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Sitran selvityksiä 94 Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Ikäihmisten palveluiden muutosten kustannusvaikutukset Tampereella Jarkko Lumio Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 94 ISBN 978-951-563-916-5

Lisätiedot

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013

HEIKKI HELIN. HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 HEIKKI HELIN HYVÄ VAI HUONO HALPA VAI KALLIS? Suurten kaupunkien palvelukustannukset 2012 6 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2013 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN PALVELUALOILLA. Mari Kangasniemi

TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN PALVELUALOILLA. Mari Kangasniemi TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN PALVELUALOILLA Mari Kangasniemi Sisältö Kiitokset... 4 Tiivistelmä... 5 1 Johdanto...7 2 Tuottavuuden mittaaminen... 9 3 Tuottavuuden mittaamisen ongelmat palvelualojen näkökulmasta...

Lisätiedot

Tuottavuus osana tuloksellisuutta

Tuottavuus osana tuloksellisuutta Aki Kangasharju Tuottavuus osana tuloksellisuutta Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-429-5 (pdf) Tutkimusprofessori Aki Kangasharju Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.11.2008 TAITTO Eila Grym Suomen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2004

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2004 Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2004 Lastensuojelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 17.6.2005 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA 2 Sisältö Ehdotukset/kannanotot Kunnille ja kuntayhtymille 3 Ehdotukset/kannanotot Kansallisille toimijoille 5 1. Taustaa 7 2. Kestävän

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2004 2008

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2004 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2004 2008 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2000-2003

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2000-2003 Tilastotiedote 8/2005 9.5.2005 Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2000-2003 Junnila Maijaliisa +358 9 3967 2631 Linna Miika +358 9 3967 2295 Juvonen Iiris +358 9 3967 2305 Häkkinen Unto +358 9 3967 2327

Lisätiedot

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Nordic Healthcare Group, 18.6.2013 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä

Lisätiedot

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi)

MAISEMA. Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) MAISEMA Loppuraportti 16.5.2007 ISBN 978-951-563-569-9 (URL:http//www.sitra.fi) 1 SISÄLTÖ Johdanto Hankkeen tavoitteet Yleisten tulosten tiivistelmä Alue- ja kuntakohtaiset yhteenvedot sekä toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011

Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 KUNTAINFO Helsinki 21.2.2011 2 / 2011 Pitkäaikaista laitoshoitoa, asumispalveluja tai perhehoitoa tarvitsevien henkilöiden oikeus vaihtaa kotikuntaa ja asuinpaikkaa Kotikuntalakia (201/1994) ja sosiaalihuoltolakia

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Ehdotus kaupunkien omien tuottavuustavoitteiden seusseurannassa käytettäviksi mittareiksi. Tuottavuusmittarit -työryhmän raportti

Ehdotus kaupunkien omien tuottavuustavoitteiden seusseurannassa käytettäviksi mittareiksi. Tuottavuusmittarit -työryhmän raportti Ehdotus kaupunkien omien tuottavuustavoitteiden seusseurannassa käytettäviksi mittareiksi Tuottavuusmittarit -työryhmän raportti 7.4.2011 Sisällys 1 Johdanto.........................................................................................................................

Lisätiedot

ARA-talojen hoitokulut ja kulurakenne

ARA-talojen hoitokulut ja kulurakenne ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 3 2014 ARA-talojen hoitokulut ja kulurakenne Jessica Niemi, Mikko Hietala ja Hanna Kaleva Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUMISEN RAHOITUS-

Lisätiedot

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2013

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2013 Teija Mikkola, Anu Nemlander, Tero Tyni Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2013 Imatra, Järvenpää, Kaarina, Kainuu, Kemi, Kerava, Kirkkonummi, Kotka, Lohja, Loviisa, Mikkeli,

Lisätiedot

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta

Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta KATSAUS 300/2013 Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden näkökulmasta MEADOW-tutkimuksen II väliraportti 10 Jaana Minkkinen, Simo Aho ja Ari Mäkiaho Organisaatioiden ja työn dynamiikka työntekijöiden

Lisätiedot

Asiakasryhmittelyyn pohjautuva tuotteistus RUG-III LTC/34-luokituksen avulla

Asiakasryhmittelyyn pohjautuva tuotteistus RUG-III LTC/34-luokituksen avulla Rauha Heikkilä Anniina Tirronen Birgit Viitanen Anne-Mari Salonen, Magnus Björkgren Anja Noro Janne Asikainen Joonas Sakki, Matti Mäkelä Harriet Finne-Soveri Asiakasryhmittelyyn pohjautuva tuotteistus

Lisätiedot