Ikääntyneiden kuntoutuksen hyviä käytäntöjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyneiden kuntoutuksen hyviä käytäntöjä"

Transkriptio

1 Ikääntyneiden kuntoutuksen hyviä käytäntöjä Vaikuttavuutta uudistuviin vanhuspalveluihin RAI seminaari, Helsinki Lehtori, THM, KM, tutkija Aila Pikkarainen Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Kela Esityksen teemat Taustaa väestömuutoksista Kelan IKKU hanke ( ja sen keskeisiä tuloksia Ikääntyneiden kuntoutujien erityisyys Kuntoutuksen tietoperusta ja hyvät käytännöt Tulevaisuus? Loppuraportti saatavilla: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42029 tilaajan käyttöön, kiitos. 1

2 Valtaosa iäkkäistä ihmisistä ei käytä säännöllisesti palveluja N= (+63 vuotiaat) 8 % % Säännölliset kotiin annettavat palvelut Ympärivuorokautinen hoito muualla kuin yksityiskodissa väestö (pl. säännöllisten palvelujen käyttäjät) 87 % Lähde : laatusuositus Lähde Minna-Liisa Luoma /THL IKKU hanke, Koordinoija ja rahoittaja Kela Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jyväskylän ammattikorkeakoulu Vanhustyön keskusliitto Viisi kuntoutuslaitosta (kuusi yksikköä) 21 / 18 yhteistyökuntaa 369 noin 80 vuotiasta kuntoutujaa, selkeät sisäänottokriteerit Pikkarainen A tilaajan käyttöön, kiitos. 2

3 Tutkimusosiot I-III TOIMINTA- TUTKIMUS (Pikkarainen) Gerontologisen kuntoutuksen nykytilan kartoitus ja kuvaus Mentorohjausta koskeva tutkimus VAIKUTTAVUUS- TUTKIMUS (Luoma, Vaara Röberg ym.) Gerontologisen kuntoutuksen vaikutukset elämänlaatuun ja toimintakykyyn KUNTOUTUKSEN YHTEISTYÖ JA TIEDONKULKU (Salmelainen & Mäki) Yhdyshenkilöiden verkostot Kuntoutujaa koskeva tieto ja sen välittyminen JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET Ikääntyneen ihmisen erityisyys Elämäkulun aikana syntyneet asiakkuushistoriat ja taidot (hoito ja palvelutilanteisiin liittyvät odotukset, vaatimukset ja epävarmuustekijät). Koettu toimintakyky arviointi ja seurantatilanteissa (prioriteettivaihtuvuus, tilannesidonnaisuus, aaltoilevuus, aikaisempi kokemus, muut ikääntyneet) Käsitys omasta aktiivisuudesta ja osallistumisesta tulee esille erilaisten toimintojen suorittamisena peräkkäin ketjuina (lauantaisiivous), samanaikaisina ryppäinä (jouluruokien valmistaminen kerralla) tai sarjoina (asioiden hoitaminen kaupungilla). tilaajan käyttöön, kiitos. 3

4 jatkoa Terveydentila: Ikääntyneellä ihmisellä on useita diagnooseja ja ilman diagnoosia olevia oireita ja sairauksia tai sairauksien esiasteita, joiden huomioimisen ja hoidon hän saattaa kokea ensisijaiseksi verrattuna virallisiin diagnooseihin (tieto?) Ikääntyneen ihmisen mahdollisuus erilaisten voimavarojensa tunnistamiseen ja käyttämiseen turvallisissa hoito ja kuntoutustilanteissa niin yksilö kuin ryhmätilanteissa. Myös pelkojen, epävarmuuksien käsittelyyn? Hoito sekä kuntoutus ja kuntoutuminen oppimisprosessina: metakognitiivisten taitojen tunnistamine, hoito ja kuntoutuspedagogiikka ja didaktiikka, ohjaava puhe, työntekijöiden lähestymistapojen läpinäkyvyys Hyvät käytännöt: rakenne, sisällöt ja toimintatavat tarvitsevat muutosta Riittävän pitkä ja monipuolinen prosessi: valmistautuminen, oppiminen ja siirtäminen koti ja lähiympäristöön Työparitoiminta koko kuntoutuksen ajan Tiivis yhteistyö kuntoutujan, hänen läheistensä ja kotikunnan kanssa kaikissa kuntoutusprosessin vaiheissa Vastuu tiedonkulusta jokaisella työntekijällä, myös asiakkaalla itsellään Infopäivä, etukäteistieto, kotikäynnit oleellinen osa vaikuttavaa kuntoutusprosessia tilaajan käyttöön, kiitos. 4

5 Hyvät käytännöt: rakenne, sisällöt ja toimintatavat tarvitsevat muutosta Aitojen ryhmäprosessien vahvistaminen ja kehittäminen (8 hlön ryhmä/2 ohj.) = psykososiaalinen kuntoutus! Kuntoutujien vertaistuki on oli oleellinen osa vaikuttavaa kuntoutusta Asiakaskehittäjät koko ajan mukana arvioimassa ja kehittämässä sekä tuomassa ajatuksia kuntoutusmenetelmien valintaan, käyttöön ja kehittämiseen Pitkät terapiasessiot, 2 4 tuntia mikrotaukoineen Työntekijät liikkuvat sinne missä kuntoutujat ovat ja mitä kuntoutujat tarvitsevat Asiakirjat ovat asiakaslähtöisiä vrt. kuntoutusseloste vahvistaa kuntoutujan omaehtoista toimintaa, ei luettele työntekijöiden töitä Ikääntyneiden kuntoutus on vaikuttavaa (Luoma, Vaara & Röberg 2013) Kuntoutuminen ei ole iästä kiinni: kaiken ikäisten tulokset paranivat. Kuntoutus paransi ikääntyneiden elämänlaatua (fyysinen, psyykkinen ja ympäristöulottuvuus / WHOQOL Bref, koettu elämänlaatu) ja toimintakykyä ja erityisesti naisten. Naisten kokema kipu väheni. Suoriutuminen kodin arkiaskareista parani sekä miehillä että naisilla, voimat lisääntyivät ja liikkuminen parani niin ulkona kuin sisällä, niin talvella kuin kesällä. Asiointi kodin ulkopuolella edistyi. Luottamus omiin kykyihin vahvistui, ja avun tarve väheni Tutkivat löysivät erilaisia konkreettisia tapoja jatkaa harjoituksia kotiympäristössä. Hallinnan tunne omasta elämästä ja luottamus omiin kykyihin paranivat, turvattomuuden ja ahdistuneisuuden tunteet vähenivät, erityisesti pelko joutua muista riippuvaiseksi väheni. Kuntoutus piristi mielialaa. Oppiminen/uuden tiedon omaksuminen parani ja naiset kokivat keskittymiskykynsä parantuneen. tilaajan käyttöön, kiitos. 5

6 Ikääntyneiden kuntoutus on vaikuttavaa jatkoa Naisten kokemat masennusoireet lievenivät, vaikka useilla oli merkittäviä elämäntapahtumia kuntoutusvuoden aikana 1/5 tapahtui sosiaalisissa suhteissa suuria muutoksia (leskeytyminen, läheisten kuolemat) yhteydet sukulaisiin säilyi ennallaan Kuntoutuksen aikana saatiin uusia ystäviä, mutta yksinäisyyden tunne säilyi. Kulttuuritapahtumiin osallistuminen lisääntyi, eritysesti miehet suuntautuivat kodin ulkopuoliseen toimintaan Enemmän kuin 1/3 oli löytänyt uuden harrastuksen (HUOM. kuljetuspalvelujen puutteet estivät osallistumisen). Läheiset (56 %) saivat rohkeutta ja neuvoja läheisensä tukemiseen. Tiedon kulku kunnan ja kuntoutuslaitoksen välillä (Salmelainen 2013) Tiedon suunta ja kohde Tiedon sisältö Lääkärin B lausuntojen sisältö toimintakyvystä ja kuntoutuksen tarpeesta oli niukka. Kuntaan palautettu kuntoutusseloste ei antanut riittävää kuvausta kuntoutujan omista kuntoutuskokemuksista tai tavoitteista. Kunnassa kaivattiin tiivistä yhteenvetoa ja selkeitä jatkosuosituksia. Palautuneet kuntoutusselosteet eivät siirtyneet ikääntyneen kuntoutujan hoidosta vastaaville tahoille (osa meni suoraan arkistoon). KUKA KOORDINOI KUNTOUTUSTA KUNNISSA? tilaajan käyttöön, kiitos. 6

7 Mitä tulokset osoittavat ja mitä tulevaisuudessa tulisi ottaa huomioon kehitettäessä ikääntyneiden kansalaisten kuntoutuspalveluita? Suurimmat haasteet kuntoutuksen kannalta Varhaisvaiheen, ennakoiva kuntoutus puuttuu ikääntyneiltä kansalaisilta kokonaan = vuotiaiden toimintakyvyn ylläpitämisessä ja ennakoivassa toiminnassa palveluaukko? +80 vuotiaat nopeimmin kasvava vanhuuden ikävaiheen yksittäinen ryhmä? Ikääntyneiden miesten palvelujen kehittäminen? Naisistunut kuntoutus ja terveydenhuolto? Kuntoutuksen tilastointi kunnissa on koordinoimatta? Hoitamatta? Ikääntyneiden kansalaisten kuntoutukseen ohjautuminen / kuntoutuspolun koordinointi? Ikääntyneiden kuntoutuksessa vaikuttavat asenteet, ennakkoluulot ja tietämättömyys? tilaajan käyttöön, kiitos. 7

8 Ikääntyneiden kuntoutus Perustuu nuorempien sukupolvien kuntoutusperinteeseen? Gerontologinen tieto ei ole käytössä (edes tiedossa?) Keskittyy ruumiin/kehon kuntoutukseen ensisijaisesti ja tarkasteltuna kuntoutusrakenteen ja lainsäädännön pohjalta? Tarkkaan kuvattu muoto määrineen korostuu sisällön kustannuksella? Tekninen palvelu häivyttää vuorovaikutuksen ja läsnäolon merkityksen osana asiakaslähtöistä kuntoutustyötä? Käsitteiden ja kuvauksen niukkuus? 15 UUDISTAMISEN NÄKÖKULMA A. PRIMÄÄRINEN JA SEKUNDÄÄRINEN VANHENEMINEN OVAT OSA KUNTOUTUMISPROSESSIA B. TOIMINTAKYKY VAI TOIMIJUUS? C. VUOROVAIKUTUS ON TILASTOITAVA OSA INTERVENTIOTA tilaajan käyttöön, kiitos. 8

9 Primäärinen ja sekundäärinen vanheneminen PRIMÄÄRINEN VANHENEMINEN Luonnollinen, biologisten tekijöiden määrittämä, eri lajeille tyypillinen vanheneminen sisältäen mm. erilaisia fysiologisia ja fyysisiä elintoimintojen ja motorisen suorituskyvyn muutoksia sekä kognitiivisia tiedonkäsittelyn muutoksia. Mitkä tekijät käynnistävät kuntoutuksen? Mihin toimintakyvyn arviointi ja kuntoutustoimenpiteet kohdistuvat tai painottuvat ja miksi? SEKUNDÄÄRINEN VANHENEMINEN Erilaisten ulkoisten tekijöiden kuten sairauksien, elämäntapojen ja elinolosuhteiden vaikutus vanhenemiseen edellä kuvatun primäärisen vanhenemisen rinnalla. ICF viitekehyksen vaihtoehtoinen luku ja tulkintasuunta Ympäristötekijät Yksilötekijät Osallisuus Suoritukset Kehon rakenne / toiminta Terveydentila Toiminnallinen terveydentila, WHO 2003 tilaajan käyttöön, kiitos. 9

10 Yleiset ja yksilölliset vanhenemismuutokset, primäärinen ja sekundäärinen vanheneminen tietyssä historiallisessa ajassa sekä kohorttilähtöisyys = APC vaikutus ELÄMÄNKULUN AIKAINEN TOIMIJUUS ulkoinen ja sisäinen ulottuvuus rakenteissa ja eri ympäristöissä esille tuleva, mahdollistuva temporaalinen eli ajallinen ulottuvuus potentiaalinen, optimaalinen kapasiteetti, joka todentuu aktuaalisesti eri tilanteissa valtasuhteet: toimija versus rakenne TOIMINTAKYKY terveys tai sairauslähtöinen, mitattu, operationaalistettu osa toimijuudesta pilkottu, staattinen, pysähtynyt kuvaus dynaamisesta ilmiöstä, normisto ja viitearvo ICF viitekehyksen vaihtoehtoinen luku ja tulkintasuunta Ympäristötekijät Yksilötekijät Osallisuus Suoritukset Kehon rakenne / toiminta Terveydentila tilaajan käyttöön, kiitos. 10

11 IKÄÄNTYNEIDEN KANSALAISTEN ITSENÄINEN KOTONA ASUMINEN TOIMIJUUS (KOETTU), AGENCY = AUTONOMISUUS = ELÄMÄNKULUN AIKAINA RAKENTUNUT = PRIMÄÄRINEN JA SEKUNDÄÄRINEN VANHENEMINEN = KONTEKSTI JA KULTTUURISIDONNAINEN TOIMINTAKYKY (MITATTU) = ITSENÄISYYS, OMATOIMISUUS = TURVALLISUUS, = ESTEETTÖMYYS GERONTOLOGINEN KUNTOUTUS Lopuksi: monialaisen kuntoutuksen visio (muuttuvat ikäkohortit) Kuntoutusohjaus on kunnissa, lähellä potentiaalisia kuntoutusasiakkaita = kansalaisten yhdenvertaisuus? Ikääntyneiden kuntoutus (yleensä kuntoutus) tilastoidaan kunnissa asianmukaisesti Kuntoutusasiakkuus syntyy luontevasti osana erilaisia palvelurakenteita = uudistuvat lähetekäytännöt? Kuntoutukseen varataan aina valmistautumis ja valmennusjakso ennen se varsinaista käynnistymistä Kuntoutuksen tempo ja rytmi sekä kesto muotoutuvat joustavasti asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan Kuntoutuksen massiivinen arviointi ja mittaamiskulttuuri on eettisesti kestävää ja edistää aidosti yksilöllisiä kuntoutusprosesseja Kuntoutus siirtyy seinistä, välineistä ja tiloista kotiin, kouluun, työpaikoille jne. Kuntoutustyö toteutuu aina (pääsääntöisesti) työpareittain Kuntoutuksen laaja alaisuus (moniammatillisuus) siirtyy lääketieteellisestä käynnistymisvaiheesta holistisempaan suuntaan (vrt. toimintakyvyn kuvaaminen). Kuntoutuksen etiikka, filosofia ja viestintä ovat osa vaikuttavaa kuntoutusta. tilaajan käyttöön, kiitos. 11

12 KIITOS! ja kehitys/jamkin julkaisut/julkaisuja/jamkjulkaisuja159 Gerontologisen kuntoutuksen kasikirja Osa I/ tilaajan käyttöön, kiitos. 12

Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen

Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti Toimittaneet Aila Pikkarainen,

Lisätiedot

Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki. Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja ratkaisukeinot. Vahvasti vankilasta vapauteen

Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki. Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja ratkaisukeinot. Vahvasti vankilasta vapauteen 1 Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja ratkaisukeinot Vahvasti vankilasta vapauteen Kuntoutus 1 2013 5 Kuntoutussäätiö SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS VEIJO NOTKOLA JA RIIKKA

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Ray. Kunnat. Valtiokonttori

Ray. Kunnat. Valtiokonttori IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTUKSEN UUSIA TUULIA / VANHUS-KASTE / KESKI-SUOMI GERONTOLOGINEN KUNTOUTUS UUTTA, VANHAA VAI LAINATTUA? AILA PIKKARAINEN JAMK /KELA IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTUJIEN YHTEISTOIMINNALLISEN KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Sisältö Eloisa ikä avustusohjelma... 3 1 Taustaa... 3 Ohjelman tavoitteet...

Lisätiedot

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Tuula Kälviäinen Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Miltä näyttää teuvalaisten 83 87 -vuotiaiden ikäihmisten arki omassa kodissaan opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOHJA 2018 Lohjan ikääntymispoliittinen ohjelma 2015-2018

IKÄÄNTYVÄ LOHJA 2018 Lohjan ikääntymispoliittinen ohjelma 2015-2018 IKÄÄNTYVÄ LOHJA 2018 Lohjan ikääntymispoliittinen ohjelma 2015-2018 Kuva: Pia Riihioja Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.3.2015 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS LOHJALLA... 6 1.1. Yleistä

Lisätiedot

Elinvoimaa ja elämänhallintaa omaishoitoperheille 2009-2013 Eteläinen Helsinki Voimavara- arviointi kotikäynnillä

Elinvoimaa ja elämänhallintaa omaishoitoperheille 2009-2013 Eteläinen Helsinki Voimavara- arviointi kotikäynnillä Elinvoimaa ja elämänhallintaa omaishoitoperheille 2009-2013 Eteläinen Helsinki Voimavara- arviointi kotikäynnillä Kalliolan Senioripalvelusäätiö/ Kuntokeidas Sandels Hiekkanen Nina Pulkkinen Marita Rikberg

Lisätiedot

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt

Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) - ympäristöt 2 ESIPUHE Kotona Asumisen Tukemisen (KAT) ympäristöt selvityksen on teettänyt Kuopion Innovation Oy. Selvitys liittyy Kuopion seudun osaamiskeskuksen toimintaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

asumista ikäihmisten

asumista ikäihmisten Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1. JOHDANTO... 1 2. SOSIAALI- JA TERVEYPIIRI HELMEN LÄHTÖKOHDAT VANHUSPALVELUISSA... 3 2.1

Lisätiedot

Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa

Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa - Katsaus kehittämistarpeisiin Piritta Hiltunen 2015 Sisällys Tiivistelmä 3 Alkusanat 4 Johdanto 5 Ikääntyneiden Hoitotyön Kehittäminen 7 Valtakunnalliset ikääntymispoliittiset

Lisätiedot

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Sini Suvanto Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN Mervi Pirilä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

KAATUA SAAPPAAT JALASSA

KAATUA SAAPPAAT JALASSA KAATUA SAAPPAAT JALASSA Pieksämäkeläisten kotona asuvien vanhusten kokemuksia selviytymisestä ja turvallisuudesta. Kannisto Riikka, Ropponen Arja, Tarkiainen Taina Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen jatkohoidon ja kuntoutuksen terveyspalvelujärjestelmä Case: Sepelvaltimotautiin sairastuneet

Asiakaslähtöinen jatkohoidon ja kuntoutuksen terveyspalvelujärjestelmä Case: Sepelvaltimotautiin sairastuneet Asiakaslähtöinen jatkohoidon ja kuntoutuksen terveyspalvelujärjestelmä Case: Sepelvaltimotautiin sairastuneet Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Anna Leimumäki (Pirkanmaan Sydänpiiri), Juha Pärkkä (VTT)

Lisätiedot

Tanja Laatikainen. Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa 66/2009

Tanja Laatikainen. Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa 66/2009 Tanja Laatikainen Vanhustenhuollon ammattilaisten kokemuksia vanhusten kotona asumisen vaikeutumisesta ja tukemisesta 16 kunnassa 66/2009 Sosiaali- ja terveysturvan selosteita Kelan tutkimusosasto Tanja

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus KONSENSUSLAUSUMA Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus Fokuksessa aivoverenkiertohäiriöt ja aivovammat 29.10.2008 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA Lausunto julkaistaan sellaisenaan

Lisätiedot

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA. Marita Saarinen

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA. Marita Saarinen YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA Marita Saarinen Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Erityispedagogiikka Jyväskylän yliopisto Kevät 2008

Lisätiedot

Kuntoutustyö. Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä

Kuntoutustyö. Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä Kuntoutustyö Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä Markku Holmi Fysioterapian Pro Gradu Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2012 TIIVISTELMÄ KUNTOUTUSTYÖ Palvelutalon

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA Satu Veijalainen Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Tampereen yliopisto Lokakuu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A154 * 2006 ISBN 951-637-133-7

Lisätiedot