Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö"

Transkriptio

1 Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö

2 Sisältö: 2 Yleisten kirjastojen arviointimalli:... 1 Johtaminen ja henkilöstö Yleisten kirjastojen arviointimalli: johtaminen ja henkilöstö Johdanto Arviointimallin rakenne Arviointikehikko Ohjeet kyselyyn vastaamiseen Johtajuus arviointialueena Kirjastolla on ajanmukainen toiminta-ajatus, visio, arvot ja toimintasuunnitelma Johto suunnittelee ja valvoo taloudellisia resursseja Johto ylläpitää ja kehittää kirjaston johtamisjärjestelmää Johto motivoi ja tukee henkilöstöä Johto vastaa kirjaston asiakaslähtöisestä toimintakulttuurista ja kumppanuuksista Henkilöstö arviointialueena Henkilöstövoimavaroja suunnitellaan, hallitaan ja kehitetään Henkilöstön osaaminen tunnistetaan, sitä käytetään ja osaamista kehitetään Henkilöstön osallistumista edistetään ja avoimuutta kehitetään kaikilla tasoilla Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan Osaamisalueet Johdanto Keski-Suomen yleisten kirjastojen osaamisalueet Ohjeet kyselyyn vastaamiseen Osaamiskartoitus Asiakasosaaminen Toimintaympäristön tuntemus Kokoelma ja sisältöosaaminen Tietotekniikka ja tietojärjestelmäosaaminen Tiedonhallintataidot Pedagoginen osaaminen Yhteistyö- ja viestintätaidot Johtaminen ja hallinto Lähteet:... 36

3 3 1 Yleisten kirjastojen arviointimalli: johtaminen ja henkilöstö 1.1 Johdanto Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Kirjastolain (1998/904, 5.luku, 6 ) mukaan kunnan tulee arvioida järjestämäänsä kirjasto- ja tietopalvelua. Arvioinnin tarkoituksena on parantaa kirjasto- ja tietopalvelujen saatavuutta ja tukea niiden kehittämistä. Oman toiminnan säännöllisellä arvioinnilla kirjasto luo yhtenäiset periaatteet oman toimintansa kehittämiselle. Arviointi osoittaa, miten asetetut tavoitteet on saavutettu. Alueellisen tason arvioinnilla tuetaan kehittämistä, täydennetään kuntien arviointia ja kehitetään välineitä, joita voidaan hyödyntää laajemminkin. Perustehtävänsä hoitamiseen kirjastot tarvitsevat hyvää ja ammattitaitoista johtamista. Johtamisella varmistetaan, että kirjasto kehittyy ja saavuttaa tavoitteensa. Johdon keskeisiä tehtäviä on rekrytoida kirjaston tehtävien mukaista henkilöstöä ja huolehtia tarkoituksenmukaisesta henkilöstörakenteesta. Oikeanlaisella henkilöstörakenteella pystytään osaltaan vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Ammatillisesti pätevä ja osaamistaan ylläpitävä henkilöstö on kirjaston tärkein voimavara. Keski-Suomen yleisten kirjastojen arviointihanke on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema projekti, jonka tavoitteena on luoda valtakunnallisesti sovellettava kirjaston johtamisen ja henkilöstön arviointimalli. Osana hanketta laaditaan yleisten kirjastojen henkilöstön osaamisalueet ammattitaidon ylläpitämisen avuksi. Osaamisaluemallin pohjalta voivat erikokoiset kirjastot toteuttaa tarpeidensa mukaisen osaamiskartoituksen. Seudullisen yhteistyön tiivistyessä Keski-Suomen kirjastoille on tärkeää jakaa osaamista alueellisesti. Osaamisaluemalli ja sen pohjalta tehdyt osaamiskartoitukset antavat pohjaa yhteiselle alueelliselle koulutukselle ja osaamisen jakamiselle. Niiden avulla pystytään myös perustelemaan kuntapäättäjille kirjastoille välttämätöntä osaamista ja resurssitarpeita. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat: Raila Junnila, kirjastotoimen apulaisjohtaja, Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto. Merja Mäkinen, kirjastotoimenjohtaja, Jämsän kaupunginkirjasto Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Eija Koskela, kirjastotoimenjohtaja, Karstulan kunnankirjasto Minna Puntala, kirjastovirkailija / vs. kirjastonjohtaja, Uuraisten kunnankirjasto Katja Virolainen, projektityöntekijä

4 1.2 Arviointimallin rakenne 4 Arviointimalli pohjautuu CAF-arviointimenetelmään, joka on julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu laadunarviointityökalu. Menetelmän keskeisiä tavoitteita ovat itsearviointi, organisaatioiden kehittämisalueiden löytäminen ja organisaatioiden vertailukelpoisuuden edistäminen. CAF-mallia käyttämällä turvataan arvioinnin yleinen yhteensopivuus ja ymmärrettävyys. CAF malli sisältää yhdeksän arviointialuetta. CAF-mallin arviointialueista on kerätty tämän projektin tavoitteen mukaiset arviointikriteerit. Ne on ryhmitelty johtamisen ja henkilöstön osa-alueisiin. Arviointi suoritetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Kukin kirjasto voi itse määritellä toteutuksen laajuuden ja toimintatavan. Suositeltavaa on, että arviointialueet: johtajuus arviointialueena ja henkilöstö arviointialueena suoritetaan ryhmänä. Arviointialue osaamisalueet voidaan suorittaa ryhmässä tai työntekijäkohtaisesti. Ryhmät tulisi muodostaa siten, että ryhmissä olisi edustus kaikista kirjaston osa-alueista ja henkilöstöryhmistä, jotta kyselyn tuloksista saadaan mahdollisimman edustava. Kirjasto saa arvioinnin avulla tietoa johtajuuden ja henkilöstöalueen vahvuuksista ja toisaalta kehittämistarpeista, jotka konkretisoituvat toimintasuunnitelmaan kehittämiskohteina. 1.3 Arviointikehikko Arvioinnin helpottamiseksi on luotu kehikko, jonka avulla selvitetään, kuinka tärkeä kukin arviointikriteeri on ja millä tasolla se toteutuu. Kehikon luomisessa on käytetty pohjana Juha Heinon ja Kari Tuomisen teosta Johdatko terveydenhuolto-organisaatiota laadukkaasti: itsearvioinnin työkirja. Arviointikriteereiden määrittelyyn on käytetty mm. Yleisten kirjastojen laatusuositusta ja Museoiden arviointimallia.

5 Kehikossa arvioidaan aluksi kriteerien tärkeys. Kriteerit pisteytetään tärkeyskertoimella 1-3 kirjaston oman toiminnan näkökulmasta. 5 Tärkeyskertoimet: 1=vähän tai ei lainkaan tärkeä kirjastolle 2=melko tärkeä kirjastolle 3=hyvin tärkeä kirjastolle Seuraavaksi arvioidaan kriteerien nykyhetkellä toteutuva toiminnan suoritustaso. Asteikon tasot ovat 1-5. Asteikon rakenne: 1=toteutuu heikosti (Ei näyttöä tai toiminta on vain puheen tasolla) 2=toteutuu välttävästi (Toimintatapa on suunniteltu) 3= toteutuu tyydyttävästi (Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöönotettu) 4= toteutuu hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu) 5=toteutuu erittäin hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu, minkä pohjalta toimintaa on kehitetty) Tärkeys 1-3 Nykyinen suoritustaso Ohjeet kyselyyn vastaamiseen Yleisten kirjastojen arviointimalli koostuu kolmesta arviointialueesta, jotka ovat 1) johtajuus arviointialueena, 2) henkilöstö arviointialueena ja 3) osaamisalueet. Arviointimallin tarkoituksena on kerätä tietoa kirjaston johtamisen tilasta ja henkilöstön osaamisesta kirjastossa. Arvioinneista saatujen tulosten perusteella voidaan esimerkiksi suunnitella sopivaa koulutusta kirjaston henkilökunnalle. Esimiehien on tärkeää ohjeistaa etukäteen henkilökuntaa arvioinnin tekemisessä ja tuoda esiin arvioinnin tekemisen hyödyllisyys. Yleisten kirjastojen arviointimallin kyselyosioihin 1) johtajuus arviointialueena ja 2) henkilöstö arviointialueena voidaan vastata mahdollisuuksien mukaan ryhmänä. Nämä kyselyosiot sisältävät käsitteitä joita on ehkä tarpeen avata yhteisessä keskustelussa. Kyselyosioon 3) osaamisalueet vastataan työntekijäkohtaisesti. Tärkeyskertoimeen vastaaminen on pakollista asteikolla 1-3. Jos laitat tärkeyskertoimeksi 1 voit jättää arvioimatta nykyisen suoritustason/osaamistasot, jos kyseisellä arviointialueella ei ole mielestäsi merkitystä oman työsi kannalta tai yksikölle jossa työskentelet. Kunkin kysymyksen jälkeen on mahdollista kommentoida kysymystä tai vastausta omat kommentit sarakkeessa. Kysely voidaan toteuttaa manuaalisesti tai esimerkiksi Webropol- ohjelmalla.

6 6 2.1 Johtajuus arviointialueena Kirjastotoimen johto määrittelee ja arvioi yhdessä henkilöstön kanssa kirjaston vision, arvot ja strategian. Kirjaston toiminta-ajatus lähtee kirjastolain määrittämästä perustehtävästä. Johtamisen avulla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen. Johdon arvioinnin tarkoituksena on selvittää kirjaston johtamisen nykytilanne ja kehittämiskohteet.

7 2.1.1 Kirjastolla on ajanmukainen toiminta-ajatus, visio, arvot ja toimintasuunnitelma 7 Kirjasto määrittelee vision ottaen huomioon lainsäädännön ja ohjeistukset Kirjasto määrittelee toimintansa arvopohjan Toimintasuunnitelma muodostetaan vision, arvojen, kuntaorganisaation linjausten ja kirjastolain antaman tehtävän pohjalta Tärkeys 1-3 Nykyinen suoritustaso Viestinnällä varmistetaan henkilöstön tietoisuus visiosta, arvoista ja toimintasuunnitelmasta Sidosryhmät tuntevat kirjaston vision, arvot ja toimintasuunnitelman Kirjasto huolehtii ekologisesti kestävän kehityksen toteutumisesta kaikissa toiminnoissaan Omat kommentit

8 Tärkeyskertoimet: 1=vähän tai ei lainkaan tärkeä kirjastolle 2=melko tärkeä kirjastolle 3=hyvin tärkeä kirjastolle 8 Nykyinen suoritustaso: 1=toteutuu heikosti (Ei näyttöä tai toiminta on vain puheen tasolla) 2=toteutuu välttävästi (Toimintatapa on suunniteltu) 3= toteutuu tyydyttävästi (Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöönotettu) 4= toteutuu hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu) 5=toteutuu erittäin hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu, minkä pohjalta toimintaa on kehitetty) Johto suunnittelee ja valvoo taloudellisia resursseja Toimintaan käytettävät resurssit on kohdennettu kirjaston strategisten tavoitteiden mukaisesti Kirjaston palvelu- ja kustannusrakennetta, tuloksellisuutta, tuottavuutta ja laatua seurataan Tilojen, teknologian ja materiaalien käyttöä suunnitellaan ja seurataan Kirjastossa edistetään talousseurannan avoimuutta koko työyhteisössä Kirjasto hakee ja hyödyntää aktiivisesti ulkopuolisia rahoituslähteitä Tärkeys 1-3 Nykyinen suoritustaso Omat kommentit

9 Tärkeyskertoimet: 1=vähän tai ei lainkaan tärkeä kirjastolle 2=melko tärkeä kirjastolle 3=hyvin tärkeä kirjastolle 9 Nykyinen suoritustaso: 1=toteutuu heikosti (Ei näyttöä tai toiminta on vain puheen tasolla) 2=toteutuu välttävästi (Toimintatapa on suunniteltu) 3= toteutuu tyydyttävästi (Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöönotettu) 4= toteutuu hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu) 5=toteutuu erittäin hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu, minkä pohjalta toimintaa on kehitetty) Johto ylläpitää ja kehittää kirjaston johtamisjärjestelmää Johto kehittää organisaatiorakennetta ja vastuujakoa luodakseen parhaat edellytykset tekemiselle, oppimiselle ja kehittämiselle Johto varmistaa, että johtamisvastuut on selkeästi määritelty Kirjaston prosessit on kuvattu ja niitä arvioidaan säännöllisesti Kirjastolla on määritelty arviointijärjestelmä Tärkeys 1-3 Nykyinen suoritustaso Omat kommentit

10 Tärkeyskertoimet: 1=vähän tai ei lainkaan tärkeä kirjastolle 2=melko tärkeä kirjastolle 3=hyvin tärkeä kirjastolle 10 Nykyinen suoritustaso: 1=toteutuu heikosti (Ei näyttöä tai toiminta on vain puheen tasolla) 2=toteutuu välttävästi (Toimintatapa on suunniteltu) 3= toteutuu tyydyttävästi (Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöönotettu) 4= toteutuu hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu) 5=toteutuu erittäin hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu, minkä pohjalta toimintaa on kehitetty)

11 Johto motivoi ja tukee henkilöstöä Johto varmistaa, että kirjasto keskittyy perustehtävänsä mukaiseen toimintaan Johto edistää omalla toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista tukevaa työympäristöä ja ilmapiiriä Johto vahvistaa ja tukee aloitteellisuutta ja innovaatioita edistävää kulttuuria kirjastossa Johto tukee avoimuutta kaikessa viestinnässä Tärkeys 1-3 Nykyinen suoritustaso Omat kommentit Tärkeyskertoimet: 1=vähän tai ei lainkaan tärkeä kirjastolle 2=melko tärkeä kirjastolle 3=hyvin tärkeä kirjastolle Nykyinen suoritustaso: 1=toteutuu heikosti (Ei näyttöä tai toiminta on vain puheen tasolla) 2=toteutuu välttävästi (Toimintatapa on suunniteltu) 3= toteutuu tyydyttävästi (Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöönotettu) 4= toteutuu hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu) 5=toteutuu erittäin hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu, minkä pohjalta toimintaa on kehitetty)

12 Johto vastaa kirjaston asiakaslähtöisestä toimintakulttuurista ja kumppanuuksista Kirjasto on aktiivinen yhteistyökumppani kirjastoverkossa Kirjasto on aloitteellinen yhteistyökumppani ja pitää aktiivisesti yhteyttä ulkopuolisiin sidosryhmiin Kirjastolla on toimiva asiakaspalautejärjestelmä Kirjasto hankkii monipuolisesti asiakaskuntaansa koskevaa tietoutta ja hyödyntää sitä palvelujen ja toiminnan kehittämisessä Kirjaston henkilöstöllä on aktiivinen asiakaspalveluote Tärkeys 1-3 Nykyinen suoritustaso Omat kommentit Tärkeyskertoimet: 1=vähän tai ei lainkaan tärkeä kirjastolle 2=melko tärkeä kirjastolle 3=hyvin tärkeä kirjastolle Nykyinen suoritustaso: 1=toteutuu heikosti (Ei näyttöä tai toiminta on vain puheen tasolla) 2=toteutuu välttävästi (Toimintatapa on suunniteltu) 3= toteutuu tyydyttävästi (Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöönotettu) 4= toteutuu hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu) 5=toteutuu erittäin hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu, minkä pohjalta toimintaa on kehitetty)

13 Henkilöstö arviointialueena Tällä arviointialueella tarkastellaan, miten hallitaan, kehitetään ja hyödynnetään kirjaston henkilökunnan kaikkia voimavaroja niin yksilö-, ryhmä- kuin organisaatiotasolla. Henkilöstö muodostaa organisaation ja on sen tärkein voimavara Henkilöstövoimavaroja suunnitellaan, hallitaan ja kehitetään Kirjastolla on henkilöstösuunnitelma Suunnitelmat on laadittu yhteistyössä henkilöstön kanssa Henkilökunta tuntee suunnitelmat Kirjasto analysoi jatkuvasti henkilöstötarpeita ja osaamista ottaen huomioon ympäristön ja tulevaisuuden haasteet Kirjastolla on perehdyttämissuunnitelma Tärkeys 1-3 Nykyinen suoritustaso Omat kommentit Tärkeyskertoimet: 1=vähän tai ei lainkaan tärkeä kirjastolle 2=melko tärkeä kirjastolle 3=hyvin tärkeä kirjastolle Nykyinen suoritustaso: 1=toteutuu heikosti (Ei näyttöä tai toiminta on vain puheen tasolla) 2=toteutuu välttävästi (Toimintatapa on suunniteltu) 3= toteutuu tyydyttävästi (Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöönotettu) 4= toteutuu hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu) 5=toteutuu erittäin hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu, minkä pohjalta toimintaa on kehitetty)

14 Henkilöstön osaaminen tunnistetaan, sitä käytetään ja osaamista kehitetään Kirjastolla on suunnitelmat henkilöstön koulutukseen, työhyvinvointiin ja tasaarvoiseen kohteluun Kirjasto tunnistaa osaamisalueensa Osaamiskartoituksen perusteella laaditaan koulutussuunnitelma Kirjasto tarjoaa mahdollisuuksia seurata oman alansa kehitystä Kirjastohenkilöstöllä on kirjastoasetuksen määrittelemä koulutustaso Henkilöstöllä on ajantasaiset tehtäväluettelot Kehityskeskustelut käydään vähintään kerran vuodessa Henkilöstöä koskevaa palautetta ja tilastotietoa kerätään säännöllisesti Henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää osaamistaan osallistumalla säännöllisesti täydennyskoulutukseen Tärkeys 1-3 Nykyinen suoritustaso Omat kommentit

15 Tärkeyskertoimet: 1=vähän tai ei lainkaan tärkeä kirjastolle 2=melko tärkeä kirjastolle 3=hyvin tärkeä kirjastolle 15 Nykyinen suoritustaso: 1=toteutuu heikosti (Ei näyttöä tai toiminta on vain puheen tasolla) 2=toteutuu välttävästi (Toimintatapa on suunniteltu) 3= toteutuu tyydyttävästi (Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöönotettu) 4= toteutuu hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu) 5=toteutuu erittäin hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu, minkä pohjalta toimintaa on kehitetty)

16 3.1.3 Henkilöstön osallistumista edistetään ja avoimuutta kehitetään kaikilla tasoilla 16 Työkokonaisuudet on suunniteltu niin, että itsenäinen päätöksenteko on mahdollista Työntekijöiden/tiimien toimintavastuu on määritelty Avoimuutta ja keskustelua suositaan Virheiden tekeminen ja niistä oppiminen on sallittua Huolehditaan, että palautteen antaminen on mahdollista Asioista kerrotaan tuoreeltaan henkilökunnalle Tärkeys 1-3 Nykyinen suoritustaso Omat kommentit Tärkeyskertoimet: 1=vähän tai ei lainkaan tärkeä kirjastolle 2=melko tärkeä kirjastolle 3=hyvin tärkeä kirjastolle Nykyinen suoritustaso: 1=toteutuu heikosti (Ei näyttöä tai toiminta on vain puheen tasolla) 2=toteutuu välttävästi (Toimintatapa on suunniteltu) 3= toteutuu tyydyttävästi (Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöönotettu) 4= toteutuu hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu) 5=toteutuu erittäin hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu, minkä pohjalta toimintaa on kehitetty)

17 Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan Henkilöstöä palkitaan ja palkitsemisen periaatteet on kaikilla tiedossa Henkilöstölle on tarjolla virkistystoimintaa Kirjastossa kartoitetaan työtyytyväisyyttä (esim. riskien kartoitus, työtyytyväisyyskysely) Henkilöstön työssä jaksamista tuetaan Kirjastolla on työsuojelusuunnitelma Tärkeys 1-3 Nykyinen suoritustaso Omat kommentit Tärkeyskertoimet: 1=vähän tai ei lainkaan tärkeä kirjastolle 2=melko tärkeä kirjastolle 3=hyvin tärkeä kirjastolle Nykyinen suoritustaso: 1=toteutuu heikosti (Ei näyttöä tai toiminta on vain puheen tasolla) 2=toteutuu välttävästi (Toimintatapa on suunniteltu) 3= toteutuu tyydyttävästi (Toimintatapa on suunniteltu ja käyttöönotettu) 4= toteutuu hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu) 5=toteutuu erittäin hyvin (Toimintatapa on suunniteltu, käyttöönotettu ja arvioitu, minkä pohjalta toimintaa on kehitetty)

18 18 2 Osaamisalueet 2.1 Johdanto Osaamisella tarkoitetaan työn vaatimien tietojen ja taitojen hallintaa ja niiden soveltamista käytännön työtehtäviin. Osaamista voidaan määritellä erilaisiin osaamisalueisiin. Kirjastoalan osaamisalueiden painopisteet, ja se miten niitä on jäsennelty suhteessa toisiinsa, vaihtelevat jonkin verran sen mukaan, onko kyseessä yleinen tai tieteellinen kirjasto. Osaamisalueisiin kuvataan organisaatiossa tämänhetkinen ja tulevaisuudessa tarvittava osaaminen. Olennaista on erityisesti tulevaisuudessa tarvittava osaaminen. Osaamistarpeiden ennakointi lähtee organisaation visiosta ja strategioista, jotka antavat suunnan tarvittavalle osaamiselle. Kerran laaditut osaamisalueet eivät ole koskaan lopullisia, joten niitä tulisi tarkastella säännöllisin väliajoin. Osaamisalueet auttavat sekä esimiehiä että työntekijöitä tunnistamaan työssään tarvittavat osaamiset. Osaamisalueiden oleellisin merkitys on toimia osaamisen kehittämisen työvälineenä. Kun osaamisalueet on tunnistettu ja tuotu esiin, voidaan henkilöstön kehittämistoiminnot keskittää niiden mukaisten taitojen hankkimiseen ja kehittämiseen. Osaamisalueita voidaan käyttää myös uuden työntekijän perehdyttämiseen, koska ne auttavat hahmottamaan työssä vaadittavien taitojen kokonaisuuden visuaalisesti. Lisäksi osaamisalueita voidaan käyttää suunnittelupohjana perehdytyslomakkeiden tai toimenkuvien laatimiseen. Osaamisalueiden pohjalta voidaan tehdä osaamiskartoitus. Sen avulla selvitetään, millaista osaamista yksikössä on ja millä alueilla sitä tulisi kehittää. Osaamiskartoitus on väline, jonka avulla voi kartoittaa osaamistarpeita ja puutteita, kehittää osaamista ja selvittää erikoisosaamista. Osaamiskartoitus antaa työntekijälle mahdollisuuden oman osaamisensa itsearviointiin. Osaamiskartoitusta voi käyttää apuna eri osaamisalueisiin perehtymisessä, koska se avaa tehtävään kuuluvia osa-alueita selkeästi. Lisäksi osaamiskartoitus helpottaa rekrytointia ja koulutussuunnittelua. Osaamisia voidaan arvioida joko sovitun arviointiasteikon pohjalta tai kirjoitettujen osaamistasojen määritysten pohjalta. Osaamisen arviointiasteikon suositellaan olevan suhteellisen laaja, esimerkiksi 1-5 tai 1-7, jolloin samaa osaamisaluetta voidaan arvioida sekä perusosaamisen että huippuosaamisen näkökulmasta. Osaamisen alin taso on jo myönteistä osaamista, ja monissa tapauksissa tämän tason osaaminen riittää. Osaamistasoihin kuuluu myös 0-taso. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöllä ei vielä ole kyseessä olevaa osaamista. Hän saattaa olla esimerkiksi uusi työntekijä. Osaamiskartoituksessa voidaan kysyä myös jokaisen osaamisen tai taidon tärkeys vastaajan työn kannalta/koulutustarve vastaajan työssä. Tarkoituksena ei ole, että kaikki työntekijät hallitsevat kaikki osaamisalueet, vaan ratkaisevaa on tiimin yhteinen osaaminen. Kirjasto- ja tietopalvelualan työntekijän toimenkuva voi olla sekä laaja-alainen että kapeaan alaan erikoistunut. Pienen kirjaston työntekijältä vaaditaan monipuolista alan työtehtävien tuntemusta. Ison kirjaston työntekijät ovat usein erikoistuneet johonkin työtehtävään tai osaalueeseen. 2.2 Keski-Suomen yleisten kirjastojen osaamisalueet Keski-Suomen yleisten kirjastojen osaamisalueiden ja osaamiskartoituksen pohjana on käytetty Jyväskylän kaupunginkirjaston Keski-Suomen maakuntakirjaston vuonna 2006 tekemiä osaamisalueita, Porin kaupunginkirjaston Satakunnan maakuntakirjaston osaamisalueita ja osaamiskartoitusta sekä Kallion kirjaston osaamiskartoitusta. Tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen suuntia on haettu mm. Yleisten kirjastojen neuvoston strategiasta ja toimintasuunnitelmasta.

19 Keski-Suomen yleisten kirjastojen osaamisalueet ovat asiakasosaaminen, toimintaympäristön tuntemus, kokoelma- ja sisältöosaaminen, tietotekniikka ja tietojärjestelmäosaaminen, tiedonhallintataidot, pedagoginen osaaminen, yhteistyö- ja viestintätaidot sekä johtaminen ja hallinto. Alla on esitetty osaamisalueiden sisältö. 1. Asiakasosaaminen - asiakkaan kohtaaminen - tehtäväkuvan hallinta: ammattiosaamisen välittyminen asiakkaalle - asiakaskunnan tuntemus 2. Toimintaympäristön tuntemus - kirjasto- ja tietopalvelualan tuntemus - kunta toimintaympäristönä - kunnan ja kirjaston hallinnon ja organisaation tuntemus - julkaisu- ja kustannustoiminnan tuntemus - sidosryhmien tuntemus - verkkopalvelujen tuntemus 3. Kokoelma- ja sisältöosaaminen - kokoelmatyö: valinta, hankinta, poisto ja varastointi - aineiston lainauskuntoon saattaminen - korjaus - hyllytys - kokoelmien seuranta ja kehittäminen - oman tietokannan tuottaminen ja hallinta: luettelointi, luokitus ja indeksointi - aineistoesittelyt: esim. näyttelyt, lainavinkit - aineistomuotojen tuntemus - sisältöosaaminen 4. Tietotekniikka ja tietojärjestelmäosaaminen - kirjastojärjestelmän hallinta - työasemien ja oheislaitteiden hallinta - graafinen osaaminen - kotisivujen suunnittelu ja ylläpito - verkkopalvelujen kehittäminen - tietosuojan ja tietoturvan tuntemus - esitysmateriaalin tuottaminen - etäkokoustekniikan tuntemus 5. Tiedonhallintataidot - tiedonlähteiden, tietokantojen ja hakutekniikoiden tuntemus - verkkotiedonhaku - tekijänoikeuksien tuntemus - oman kokoelman tuntemus - hiljainen tieto 6. Pedagoginen osaaminen - kirjastonkäytön opetus - tiedonhallintataitojen opetus 19

20 - opetusmateriaalin suunnitteleminen ja tuottaminen - kirjavinkkaus - satutunnit - verkkopedagogiikka - mediakasvatus - perehdyttäminen - koulutussuunnittelu Yhteistyö- ja viestintätaidot - vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot - alaistaidot - verkostomaisen työskentelyn tunteminen: kirjastojen ym. laitosten välinen yhteistyö - tiimiosaaminen - tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen - suullinen viestintä ja esiintymistaito - kirjallinen viestintä ja verkkoviestintä - sosiaalisen median käyttäminen - kielitaito 8. Johtaminen ja hallinto - esimiestyö - kehittäminen, suunnittelu ja seuranta - taloushallinto ja taloussuunnittelu - lait ja sopimukset - arkistointi - irtaimen omaisuuden hoito - markkinointi - tiedottaminen - ympäristöosaaminen - projektityöskentely

21 Ohjeet kyselyyn vastaamiseen Yleisten kirjastojen arviointimalli koostuu kolmesta arviointialueesta, jotka ovat 1) johtajuus arviointialueena, 2) henkilöstö arviointialueena ja 3) osaamisalueet. Arviointimallin tarkoituksena on kerätä tietoa kirjaston johtamisen tilasta ja henkilöstön osaamisesta kirjastossa. Arvioinneista saatujen tulosten perusteella voidaan esimerkiksi suunnitella sopivaa koulutusta kirjaston henkilökunnalle. Esimiehien on tärkeää ohjeistaa etukäteen henkilökuntaa arvioinnin tekemisessä ja tuoda esiin arvioinnin tekemisen hyödyllisyys. Yleisten kirjastojen arviointimallin kyselyosioihin 1) johtajuus arviointialueena ja 2) henkilöstö arviointialueena voidaan vastata mahdollisuuksien mukaan ryhmänä. Nämä kyselyosiot sisältävät käsitteitä joita on ehkä tarpeen avata yhteisessä keskustelussa. Kyselyosioon 3) osaamisalueet vastataan työntekijäkohtaisesti. Tärkeyskertoimeen vastaaminen on pakollista asteikolla 1-3. Jos laitat tärkeyskertoimeksi 1 voit jättää arvioimatta nykyisen suoritustason/osaamistasot, jos kyseisellä arviointialueella ei ole mielestäsi merkitystä oman työsi kannalta tai yksikölle jossa työskentelet. Kunkin kysymyksen jälkeen on mahdollista kommentoida kysymystä tai vastausta omat kommentit sarakkeessa. Kysely voidaan toteuttaa manuaalisesti tai esimerkiksi Webropol- ohjelmalla. 2.4 Osaamiskartoitus Osaamisalueiden pohjalta on tehty esimerkki osaamiskartoituksesta. Erikokoiset kirjastot voivat toteuttaa tarpeidensa mukaisen osaamiskartoituksen joko poimimalla kartasta itselleen olennaiset osaamiset tai tarpeen mukaan täydentämällä karttaa omassa kirjastossa tarvittavilla osaamisilla. Arvioi ensin osaamisen tärkeys työsi kannalta. Osaamisen tärkeys pisteytetään tärkeyskertoimella 1-3. Tärkeyskertoimet: 1 = vähän tai ei lainkaan tärkeä työn kannalta 2 = melko tärkeä työn kannalta 3 = hyvin tärkeä työn kannalta Arvioi sen jälkeen osaamistasosi asteikolla 0-5. Osaamistasot: 0 = Osaamista ei ole. 1 = Osaaminen on vähäistä. (Nykytilan tuntemisessa on parantamisen varaa. Asiakkaiden palvelu ei onnistu tyydyttävästi. Tarvitsen ulkopuolista koulutusta.) 2 = 3 = Riittävän hyvä osaaminen. (Pystyn palvelemaan kaikki asiakkaat paikan päällä tai ohjaamaan paremmalle tiedonlähteelle. Pystyn ohjaamaan kollegoita välineen tai palvelun käytössä.) 4 = 5 = Erittäin hyvä osaaminen. (Pystyn palvelemaan kaikki nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat. Pystyn kouluttamaan kollegat välineen tai palvelun vaativaan käyttöön.) Käytä arvioinnissa myös osaamistasoja 2 ja 4, vaikka niistä ei ole erillisiä osaamiskuvauksia.

22 2.4.1 Asiakasosaaminen 22 Hallitsen asiakaspalvelutaidot Osaan toimia vaikeissa asiakaspalvelutilanteissa Tunnistan asiakkaan tiedontarpeet ja osaan sopeuttaa palvelun asiakkaan tiedontarpeiden mukaiseksi Osaan opastaa asiakasta tiedonlähteiden arvioinnissa Olen tietoinen kirjaston lähialueen asiakaskunnasta ja tunnistan sen tiedontarpeet Tärkeys 1-3 Osaamistasot Omat kommentit Tärkeyskertoimet: 1 = vähän tai ei lainkaan tärkeä työn kannalta 2 = melko tärkeä työn kannalta 3 = hyvin tärkeä työn kannalta Osaamistasot: 0 = Osaamista ei ole. 1 = Osaaminen on vähäistä. (Nykytilan tuntemisessa on parantamisen varaa. Asiakkaiden palvelu ei onnistu tyydyttävästi. Tarvitsen ulkopuolista koulutusta.) 2 = 3 = Riittävän hyvä osaaminen. (Pystyn palvelemaan kaikki asiakkaat paikan päällä tai ohjaamaan paremmalle tiedonlähteelle. Pystyn ohjaamaan kollegoita välineen tai palvelun käytössä.) 4 = 5 = Erittäin hyvä osaaminen. (Pystyn palvelemaan kaikki nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat. Pystyn kouluttamaan kollegat välineen tai palvelun vaativaan käyttöön.)

23 2.4.2 Toimintaympäristön tuntemus 23 Tunnen kirjasto- ja tietopalvelualan ja seuraan alan kehitystä Tunnen paikallisen ja kansallisen kirjastoverkon Tunnen oman kirjaston toimintatavat ja osastot Tunnen kunnan toimintaympäristön Tunnen kunnan hallinnon ja organisaation Tunnen kirjaston hallinnon ja organisaation Tunnen julkaisu- ja kustannustoiminnan Tunnen ja tunnistan kirjaston sidosryhmät Tunnen Intran (rakenteen, sisällön pääpiirteissään) ja löydän sieltä tarvitsemani tiedon Tunnen Extranetin (rakenteen, sisällön pääpiirteissään) ja löydän sieltä tarvitsemani tiedon Tunnen Facebookin käyttötarkoituksen ja sen tuomat mahdollisuudet Tunnen Twitterin käyttötarkoituksen ja sen tuomat mahdollisuudet Omat kommentit Tärkeys 1-3 Osaamistasot

24 Tärkeyskertoimet: 1 = vähän tai ei lainkaan tärkeä työn kannalta 2 = melko tärkeä työn kannalta 3 = hyvin tärkeä työn kannalta 24 Osaamistasot: 0 = Osaamista ei ole. 1 = Osaaminen on vähäistä. (Nykytilan tuntemisessa on parantamisen varaa. Asiakkaiden palvelu ei onnistu tyydyttävästi. Tarvitsen ulkopuolista koulutusta.) 2 = 3 = Riittävän hyvä osaaminen. (Pystyn palvelemaan kaikki asiakkaat paikan päällä tai ohjaamaan paremmalle tiedonlähteelle. Pystyn ohjaamaan kollegoita välineen tai palvelun käytössä.) 4 = 5 = Erittäin hyvä osaaminen. (Pystyn palvelemaan kaikki nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat. Pystyn kouluttamaan kollegat välineen tai palvelun vaativaan käyttöön.)

25 2.4.3 Kokoelma ja sisältöosaaminen 25 Osaan valita aineistoa Osaan hankkia aineistoa Osaan poistaa aineistoa Osaan varastoida aineistoa Osaan laittaa aineiston lainauskuntoon (muovitus, tarroitus) Osaan korjata aineistoa Osaan hyllyttää Osaan seurata ja kehittää kokoelmia Osaan luetteloida Osaan luokitella Osaan indeksoida Osaan tehdä näyttelyjä Tärkeys 1-3 Osaan kirjoittaa lainavinkkejä 3.14 Kaunokirjallisuuden tuntemus Kotimainen Ulkomainen Runot Tietokirjallisuuden tuntemus Lasten ja nuorten aineiston tuntemus Musiikkiaineiston tuntemus Lehtikokoelman tuntemus Elokuvien tuntemus E-aineiston tuntemus Osaamistasot Omat kommentit

26 26 Tärkeyskertoimet: 1 = vähän tai ei lainkaan tärkeä työn kannalta 2 = melko tärkeä työn kannalta 3 = hyvin tärkeä työn kannalta Osaamistasot: 0 = Osaamista ei ole. 1 = Osaaminen on vähäistä. (Nykytilan tuntemisessa on parantamisen varaa. Asiakkaiden palvelu ei onnistu tyydyttävästi. Tarvitsen ulkopuolista koulutusta.) 2 = 3 = Riittävän hyvä osaaminen. (Pystyn palvelemaan kaikki asiakkaat paikan päällä tai ohjaamaan paremmalle tiedonlähteelle. Pystyn ohjaamaan kollegoita välineen tai palvelun käytössä.) 4 = 5 = Erittäin hyvä osaaminen. (Pystyn palvelemaan kaikki nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat. Pystyn kouluttamaan kollegat välineen tai palvelun vaativaan käyttöön.)

27 2.4.4 Tietotekniikka ja tietojärjestelmäosaaminen Osaan lainata aineistoa Osaan palauttaa aineistoa Osaan uusia lainat Osaan tehdä varauksen Hallitsen henkilötietojen käsittelyn (uuden asiakkaan lisääminen, huoltajan lisääminen, asiakkaan tietojen muutos) Hallitsen maksujen käsittelyn Hallitsen laskutuksen Hallitsen niteiden käsittelyn (lisääminen, poistaminen) Osaan ottaa tilastoja kirjastojärjestelmästä Osaan käyttää Wordia Osaan käyttää Exceliä Osaan käyttää Power- Pointia Osaan käyttää sähköpostiohjelmaa Osaan käyttää tulostinta Osaan käyttää kopiokonetta Osaan käyttää skanneria Osaan käyttää kuvankäsittelyohjelmia Osaan suunnitella ja ylläpitää kotisivuja Osaan kehittää verkkopalveluja Tunnen tietosuojan ja tietoturvan perusteet Tunnen etäkokoustekniikan Tärkeys 1-3 Osaamistasot Omat kommentit

28 28 Tärkeyskertoimet: 1 = vähän tai ei lainkaan tärkeä työn kannalta 2 = melko tärkeä työn kannalta 3 = hyvin tärkeä työn kannalta Osaamistasot: 0 = Osaamista ei ole. 1 = Osaaminen on vähäistä. (Nykytilan tuntemisessa on parantamisen varaa. Asiakkaiden palvelu ei onnistu tyydyttävästi. Tarvitsen ulkopuolista koulutusta.) 2 = 3 = Riittävän hyvä osaaminen. (Pystyn palvelemaan kaikki asiakkaat paikan päällä tai ohjaamaan paremmalle tiedonlähteelle. Pystyn ohjaamaan kollegoita välineen tai palvelun käytössä.) 4 = 5 = Erittäin hyvä osaaminen. (Pystyn palvelemaan kaikki nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat. Pystyn kouluttamaan kollegat välineen tai palvelun vaativaan käyttöön.)

29 Tiedonhallintataidot Tärkeys 1-3 Osaan hakea omasta järjestelmästä Yksinkertainen tiedonhaku (esim. haku tekijällä tai nimekkeellä) Vaativampi tiedonhaku (useampi hakuehto) Osaan käyttää YSAa Osaan hakea verkkokirjastosta Osaan hakea Frankista Osaan hakea Nellistä Osaan hakea Melindasta Osaan hakea Fennicasta Osaan hakea Vaarista Osaan hakea Aleksista Osaan hakea Artosta Osaan hakea Fonosta Osaan hakea Violasta Osaan käyttää Naxos- musiikkipalvelua Osaan hakea Finlexistä Osaan hakea Googlesta Tunnen tekijänoikeuksien perusteet Osaamistasot Omat kommentit

30 Tärkeyskertoimet: 1 = vähän tai ei lainkaan tärkeä työn kannalta 2 = melko tärkeä työn kannalta 3 = hyvin tärkeä työn kannalta 30 Osaamistasot: 0 = Osaamista ei ole. 1 = Osaaminen on vähäistä. (Nykytilan tuntemisessa on parantamisen varaa. Asiakkaiden palvelu ei onnistu tyydyttävästi. Tarvitsen ulkopuolista koulutusta.) 2 = 3 = Riittävän hyvä osaaminen. (Pystyn palvelemaan kaikki asiakkaat paikan päällä tai ohjaamaan paremmalle tiedonlähteelle. Pystyn ohjaamaan kollegoita välineen tai palvelun käytössä.) 4 = 5 = Erittäin hyvä osaaminen. (Pystyn palvelemaan kaikki nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat. Pystyn kouluttamaan kollegat välineen tai palvelun vaativaan käyttöön.)

31 2.4.6 Pedagoginen osaaminen 31 Tärkeys 1-3 Osaan antaa kirjastonkäytön opetusta Yksittäisille asiakkaille Lapsiryhmille Aikuisryhmille Osaan antaa tiedonhallintataitojen opetusta Yksittäisille asiakkaille Lapsiryhmille Aikuisryhmille Osaan suunnitella ja tuottaa opetusmateriaalia Suomeksi Englanniksi Osaan suunnitella kirjastonkäytön ja tiedonhallintataitojen opetusta Osaan antaa kirjavinkkausta Lapsille Aikuisille Osaan pitää satutunteja Osaan pitää verkkokurssin Mediakasvatus Tunnen medialukutaidon termin sisällön Osaan opettaa sisällöntuottamista medioihin Osaan perehdyttää Osaamistasot Omat kommentit

32 32 Tärkeyskertoimet: 1 = vähän tai ei lainkaan tärkeä työn kannalta 2 = melko tärkeä työn kannalta 3 = hyvin tärkeä työn kannalta Osaamistasot: 0 = Osaamista ei ole. 1 = Osaaminen on vähäistä. (Nykytilan tuntemisessa on parantamisen varaa. Asiakkaiden palvelu ei onnistu tyydyttävästi. Tarvitsen ulkopuolista koulutusta.) 2 = 3 = Riittävän hyvä osaaminen. (Pystyn palvelemaan kaikki asiakkaat paikan päällä tai ohjaamaan paremmalle tiedonlähteelle. Pystyn ohjaamaan kollegoita välineen tai palvelun käytössä.) 4 = 5 = Erittäin hyvä osaaminen. (Pystyn palvelemaan kaikki nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat. Pystyn kouluttamaan kollegat välineen tai palvelun vaativaan käyttöön.)

33 Yhteistyö- ja viestintätaidot Hallitsen vuorovaikutusja neuvottelutaidot Hallitsen yhteistyötaidot Hallitsen alaistaidot Hallitsen verkostoitumistaidot: kirjastojen ym. laitosten välinen yhteistyö Osaan työskennellä tiimin jäsenenä Osaan suunnitella ja järjestää tapahtumia Osaan esiintyä Hallitsen suulliset viestintätaidot Hallitsen kirjalliset viestintätaidot Hallitsen verkkokirjoittamisen Osaan käyttää Facebookia Osaan käyttää Twitteriä Osaan englannin kieltä Kirjallisesti Suullisesti Osaan ruotsin kieltä Kirjallisesti Suullisesti Tärkeys 1-3 Osaamistasot Omat kommentit

34 Tärkeyskertoimet: 1 = vähän tai ei lainkaan tärkeä työn kannalta 2 = melko tärkeä työn kannalta 3 = hyvin tärkeä työn kannalta 34 Osaamistasot: 0 = Osaamista ei ole. 1 = Osaaminen on vähäistä. (Nykytilan tuntemisessa on parantamisen varaa. Asiakkaiden palvelu ei onnistu tyydyttävästi. Tarvitsen ulkopuolista koulutusta.) 2 = 3 = Riittävän hyvä osaaminen. (Pystyn palvelemaan kaikki asiakkaat paikan päällä tai ohjaamaan paremmalle tiedonlähteelle. Pystyn ohjaamaan kollegoita välineen tai palvelun käytössä.) 4 = 5 = Erittäin hyvä osaaminen. (Pystyn palvelemaan kaikki nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat. Pystyn kouluttamaan kollegat välineen tai palvelun vaativaan käyttöön.)

35 2.4.8 Johtaminen ja hallinto 35 Osaan organisoida töitä Osaan tehdä päätöksiä ja laittaa ne toimeen Hallitsen ikäjohtamisen Hallitsen asiantuntijaorganisaation johtamisen Osaan rekrytoida Hallitsen KVTESin Hallitsen työsuojeluun liittyvät asiat Hallitsen työhyvinvointiin liittyvät asiat Osaan varmistaa henkilökunnan osaamisen Hallitsen ongelmanratkaisutaidot Osaan kehittää, suunnitella ja seurata toimintaa Hallitsen taloushallintoon ja taloussuunnitteluun liittyvät asiat Tunnen kirjastoalan lait ja asetukset Tunnen kirjastoalan sopimukset Tunnen arkistointisuunnitelman Hallitsen irtaimen omaisuuden hoitoon liittyvät asiat Osaan markkinoida palveluja Osaan tiedottaa palveluista Hallitsen ympäristöosaamisen Osaan työskennellä projekteissa Osaan vetää projekteja Tärkeys 1-3 Osaamistasot Omat kommentit

36 36 Lähteet: Auvinen, Krista Tietopalvelutyöntekijöiden osaamiskartoitus. Viitattu CAF 2006 : yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) : organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla. Viitattu CAF200/CAF_julkaisu_netti.pdf Heino, Juha & Tuominen, Kari Johdatko terveydenhuolto-organisaatiota laadukkaasti? : itsearvioinnin työkirja : 32 hyvää kysymystä ja esimerkkiparia. Turku: Benchmarking. Hätönen, Heljä Osaamiskartoituksesta kehittämiseen. 5. painos. Helsinki: Educa. Jyväskylän kaupunginkirjaston Keski-Suomen maakuntakirjaston osaamisalueet. Viitattu Kaartinen, Laura Osaamista kehittämään! : periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen. Helsinki: KT Kuntatyönantajat. Karvonen, Minna, Teräs, Ulla, Mattila, Mirva, Kukko, Eeva, Kaukonen, Marianna Museoiden arviointimalli = Utvärderingsmodell för museer. Helsinki: Museovirasto. Kauppinen, Paula Porin kirjaston osaamisalueet. [Henkilökohtainen sähköpostiviesti] Kirjastolaki /904. Viitattu Kirjasto- ja tietopalvelu asiantuntijantyö Helsinki: Tieteentekijöiden liitto. Viitattu Löf, Susanna Osaamiskartta esimiehen apuna. Puhtaus & Palvelusektori 2, Päivälinna, Taru Kallion kirjaston osaamiskartoitus. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. Viitattu https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/6432/paivalinna_taru.pdf?sequence=1 Yleisten kirjastojen laatusuositus. Viitattu Yleisten kirjastojen neuvosto. Viitattu

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Sisältö: 2 Yleisten kirjastojen arviointimalli:... 1 Johtaminen ja henkilöstö... 1 1 Yleisten kirjastojen arviointimalli: johtaminen ja henkilöstö...

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Sisältö: 2 1 Yleisten kirjastojen arviointimalli: johtaminen ja henkilöstö... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Arviointimallin rakenne... 4 1.3 Arviointikehikko...

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Sisältö: 2 1 Yleisten kirjastojen arviointimalli: johtaminen ja henkilöstö... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Arviointimallin rakenne... 4 1.3 Arviointikehikko...

Lisätiedot

Maija Ikonen. Aloitus keväällä 2006 Kaiku-ohjelman puitteissa konsultti Heljä Hätösen luento koko henkilökunnalle

Maija Ikonen. Aloitus keväällä 2006 Kaiku-ohjelman puitteissa konsultti Heljä Hätösen luento koko henkilökunnalle ESITYKSEN SISÄLTÖ OSAAMISTARVEKARTTA TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTOSSA osaamiskartan tarkoitus osaamiskarttatyöskentely osaamiskartta kehityskeskustelujen työvälineenä edut ja kehittämistarpeet esimerkkitapaus

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

Henkilöstöresurssisuunnitelma

Henkilöstöresurssisuunnitelma Henkilöstöresurssisuunnitelma TAE Kasvu TS TS 2011 2012 2013 2014 2013-2014 2015 2016 (31.12) (31.12) (Ennuste 31.12) (31.12) % (31.12) (31.12) YHTEENSÄ 508 472 12 484 509 482 11 493 509 455 11 466 509

Lisätiedot

OSAAMISTARVEKARTOITUS TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTOSSA. Maija Ikonen

OSAAMISTARVEKARTOITUS TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTOSSA. Maija Ikonen OSAAMISTARVEKARTOITUS TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Maija Ikonen ESITYKSEN SISÄLTÖ osaamiskartan tarkoitus osaamiskarttatyöskentely osaamiskartta kehityskeskustelujen työvälineenä esimerkkitapaus kirjaston

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Aluekirjastopäällikkö Päivi Rasinkangas Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kohti uutta

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet

Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Luonnos 29.9.2011 Osaamiskartoitukset Oulunkaaren kuntayhtymässä Materiaali: Osa 1: Osaamiskartoituksen yleiset periaatteet Osa 2: Osaamiskartoitusten toteutus Oulunkaarella Anu Vuorinen, kehitysjohtaja

Lisätiedot

Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset

Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset AMKIT-konsortion koulutusryhmä pj. (Haaga-Helia) Ryhmän jäsenet: Nina Hyvönen (Stadia), Maija Koponen (Ramk), Tarja Koskimies (Seamk) ja Jari Tyrväinen (Piramk)

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 19.5.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Osaamiskartan laatiminen aloitettiin osana laajempaa laadun arviointityökalujen kehittämisen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013

Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta 11/27/2013 Kirjaston henkilöstöstä ja osaamisesta Yliopisto uusi yliopistolaki Henkilöstöjohtosäännössä : KELPOISUUSVAATIMUKSET 4 Yleiset kelpoisuusvaatimukset Yliopistolaki 31 Yliopistoasetus 1 1 mom. Tehtävään

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Joensuu 1.10.2009 Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaamisen kehittämisen organisointi Koulutustarpeet ja koulutus Tulevaisuus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 'ESPOON'KAU ES30 STO ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 11.1.1989 hyväksymä ja 19.4.1989 muuttama

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN Jyväskylä 27.10.2005 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto LIISA NIINIKANGAS LIISA.NIINIKANGAS@LIGHTHOUSE.FI WWW.LIGHTHOUSE.FI

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Kirjastopalveluiden johtaja Jouni Pääkkölä Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Tilastokeskus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva, mutta itsenäisesti toimiva valtion virasto yli 900 ihmisen työpaikka tuottaa yhteiskuntaoloja kuvaavia

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma

Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Jarmo Saarti Kirjastopäivät, OKM 28.11.2013 Kirjastoalan koulutuksen haasteet työnantajan näkökulma Koulutuksen kehittämistarpeet Miten opiskelija ja työnantaja tietävät mitä saavat kirjastoalan koulutuksesta

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Arviointityövälineiden kehittämisen taustaa Kolme nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointialuetta

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

eväitä kirjaston kehittämiseen AMK-kirjastopäivät 9.-10.6.2010 Iiris Kuusinen, Ulla Ohvo ja Marja-Leena Saarinen

eväitä kirjaston kehittämiseen AMK-kirjastopäivät 9.-10.6.2010 Iiris Kuusinen, Ulla Ohvo ja Marja-Leena Saarinen OSAAMISKARTOITUS eväitä kirjaston kehittämiseen AMK-kirjastopäivät 9.-10.6.2010 Iiris Kuusinen, Ulla Ohvo ja Marja-Leena Saarinen Miksi osaamiskartoitus? Organisaation osaaminen on elinehto ja kilpailuvaltti.

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Yliopistokirjastojen verkoston Osaamiskartta. Osaamistarvekartta osaamisen suunnittelun näkökulmasta

Yliopistokirjastojen verkoston Osaamiskartta. Osaamistarvekartta osaamisen suunnittelun näkökulmasta Yliopistokirjastojen verkoston Osaamiskartta Osaamistarvekartta osaamisen suunnittelun näkökulmasta Osaamistarvekartta yliopistokirjastoissa: kokemukset ja näkemykset jaossa Suomen yliopistokirjastojen

Lisätiedot

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi 2001-2004 Keskeisimmät asiat MIKSI ESITYS KIRJASTO- POLIITTISEKSI OHJELMAKSI Eduskunta on antanut kunnallisille kirjastoille tehtäväksi ottaa osavastuu kansalaisen

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄ 2.2.2016 Heljä Hätönen / Educa-Projektit Oy Osaaminen koostuu yksilön luontaisista kyvyistä, ominaisuuksista,

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE. http://prezi.com/vuckxgt-0vzt/elbit-yleisesittely/

OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE. http://prezi.com/vuckxgt-0vzt/elbit-yleisesittely/ OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE http://prezi.com/vuckxgt-0vzt/elbit-yleisesittely/ Malli pohjautuu Kvalifikaatioihin, niiden kriteerien määrittämiseen, joista osaamisvaade syntyy Osaamisen tunnistamiseen ja mallintamiseen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset

Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset Kysely AMK-kirjastojen henkilöstölle: tulokset AMKIT-konsortion koulutusryhmä pj. (Haaga-Helia) Ryhmän jäsenet: Nina Hyvönen (Stadia), Maija Koponen (Ramk), Tarja Koskimies (Seamk) ja Jari Tyrväinen (Piramk)

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Osaava kirjasto ovi tulevaisuuteen Itä-Suomen kirjastopäivät 7.-8.6.2016, Mikkeli Leena Aaltonen Kirjastolain uudistaminen ei ole helppoa!

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Asiakas/ kumppanuus ja toimintaympäristö Ryhmä 1 ja 5 (opponoi) Kasvatuskumppanuuden toteutuminen vauvasta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

YLIOPISTOKIRJASTOJEN VERKOSTON OSAAMISKARTTA VUOTEEN 2010

YLIOPISTOKIRJASTOJEN VERKOSTON OSAAMISKARTTA VUOTEEN 2010 1 (9) YLIOPISTOKIRJASTOJEN VERKOSTON OSAAMISKARTTA VUOTEEN 2010 YDINOSAAMINEN... 3 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN... 3 1.1 Kirjastoverkon osaaminen... 3 1.2 Tiedeyhteisöosaaminen... 3 1.3 Julkaisu- ja kustannusmaailman

Lisätiedot

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Mitä uuden kirjastolain pitäisi mahdollistaa? Kirjastolain uudistamisen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Etelä- Kymenlaakson kirjastoissa. Rovaniemi Näkökulmia osaamiseen Satu Salmela

Osaamisen kehittäminen Etelä- Kymenlaakson kirjastoissa. Rovaniemi Näkökulmia osaamiseen Satu Salmela Osaamisen kehittäminen Etelä- Kymenlaakson kirjastoissa Rovaniemi 14.9.2016 Näkökulmia osaamiseen Satu Salmela Terveisiä Seinäjoelta! Kirjasto- ja tietopalvelun tutkinto-ohjelman lehtorit lähettävät terveisiä

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot