KH Valmistelu ja lisätiedot: ahoitusjohtaja Raija Vaniala, ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KH 09.03.2015 68 Valmistelu ja lisätiedot: ahoitusjohtaja Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ELINKAARIHANKKEEN RAHOITUSMALLIN VALINTA 22/58/2011 KH Valmistelu ja lisätiedot: ahoitusjohtaja Raija Vaniala, , Kaupunginvaltuusto on päättänyt käynnistää elinkaarihankkeen kahden koulun ja neljän päiväkodin rakentamiseksi. Hankekokonaisuuteen sisältyy Tolkis skola, Tolkkisten päiväkoti, Gammelbackan päiväkoti, Toukovuoren päiväkoti, Peippolan päiväkoti sekä Kevätkummun ja Skaftkärrin alueen koulu. Hankkeen kustannusarvio on alustavasti 41 miljoonaa euroa. Valtuuston päätöksen perusteluissa todettiin, että elinkaarihankkeen rahoitusmallista päätetään erikseen. Elinkaarihankkeen toteutus ja rahoitus ovat kaksi toisistaan erillistä sopimusta. Elinkaarihankkeen toteutussopimus kattaa kohteiden suunnittelun ja rakentamisen, valmiiden rakennusten ylläpidon, siivouksen ja käytettävyyden sekä sopimuksen mukaisen kunnon sopimuksen päättyessä. Elinkaarisopimukseen perustuva palvelumaksu tulee maksettavaksi koko sopimusajalta investoinnin rahoitusmallista riippumatta. Investoinnin rahoitusmallin vaihtoehdot ovat perinteinen talousarviolaina, kiinteistöleasing tai kiinteistöyhtiön rahoittama hanke. Kaupunki maksaa investoinnin kustannukset lainan lyhennyksinä ja korkoina, leasingvuokrina tai vuokrina kiinteistöyhtiölle valitun rahoitusmallin mukaisesti. Lainavaihtoehdossa kaupunki omistaa kohteet alusta alkaen ja ne pysyvät kaupungin omistuksessa ja hallinnassa myös elinkaarisopimuksen päättyessä. Kiinteistöleasingvaihtoehdossa kohteet omistaa rahoittaja vuoden ajan, jonka jälkeen kaupunki on velvollinen osoittamaan ostajan tai lunastamaan kohteet sopimuksessa etukäteen sovittuun lunastushintaan. Kiinteistöleasingsopimus voidaan uusia ensimmäisen sopimuskauden päättyessä. Käytännössä leasingrahoittaja toimii kuitenkin pelkän rahoittajan roolissa muodollisesta omistamisesta huolimatta. Rakennuttamiseen ja omistamiseen liittyvät keskeiset vastuut sovitaan kaupungin ja elinkaarihankkeen toteuttajan välisessä palvelusopimuksessa. Erillisen kiinteistöyhtiön perustamista hallinnoimaan

2 elinkaarihankkeeseen sisältyviä rakennuksia ei alustavassa selvityksessä pidetty tarkoituksenmukaisena. Rahoitusmallien vertailussa edullisin on perinteinen talousarviolaina, seuraava on kiinteistöyhtiön nostama ja kaupungin takaama laina ja kallein kiinteistöleasing. Erot ovat tosin hankkeen kokoon nähden pieniä ja johtuvat lainamarginaalista. Esiselvityksessä on arvioitu, että kaupungin nostaman lainan marginaali olisi 1,0 prosenttia, kiinteistöyhtiön lainan marginaali 1,1 prosenttia ja kiinteistöleasingin marginaali 1,2 prosenttia. Muut lainanhoitoon liittyvät kulut ja riskit ovat pääosin samat. Halvimman ja kalleimman marginaalin ero 0,2 prosenttiyksikköä. Investoinnin kokonaiskustannuksesta eli oletetusta 41 miljoonasta eurosta 0,2 prosenttia on vuodessa. Pitkään rahoitussopimukseen sisältyy tulevaisuuden epävarmuustekijöitä, jotka rahoittajat ottavat huomioon tarjousten hinnoittelussa. Kaupungin saamissa lainatarjouksissa 10 ja 5 vuoden lainojen marginaaleissa on ollut merkittäviä eroja. Kun laina-aika pitenee, marginaalit kasvavat. Rahoituslaitokset voivat nostaa marginaalia kesken laina- tai leasingkauden joko sopimusehtoihin perustuen tai vakavaraisuuteen, varainhankintaan yms. perustuvilla syillä. Lainaa voitaisiin ottaa myös lyhyissä jaksoissa, jolloin marginaali nykyhetkellä olisi pienempi. Lyhytaikaisiin lainasopimuksiin sisältyy kuitenkin luottoriski rahoituksen saatavuudesta ja korkoriski lainan hinnasta. Jos valitaan leasingvaihtoehto, se tulisi kuitenkin solmia alusta alkaen koko elinkaarivastuuta vastaavalle ajanjaksolle. Tällä hetkellä lainan ja leasingrahoituksen kustannuksesta valtaosa tulee lainamarginaalista, sillä viitekorot ovat nollan tuntumassa. 20 vuoden ajanjakso on kuitenkin erittäin pitkä. Tällä ajanjaksolla viitekorot ehtivät nousta erittäin korkealle moneen kertaan. Kaupungin velkamäärä on noin 116 miljoonaa euroa vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Kaupungin strategiassa todetaan, että kaupunki voisi käyttää lainarahoitusta lisätuloa tuottaviin tai palvelutoiminnan kustannuksia vähentäviin hankkeisiin. Kaupungin investointitarpeet ovat suuret myös muissa kuin elinkaarimallilla toteutettavissa hankkeissa, minkä vuoksi kaupungin velkamäärä tulee joka tapauksessa kasvamaan lähivuosina. Elinkaarihankkeen rahoittaminen kiinteistöleasingin avulla ei rasita velkamäärää, mutta rahoitusvastuu ja vaikutus kaupungin rahavaroihin on silti yhtä suuri. Leasingvelka ei ole kirjanpidon määritelmän mukaan velkaa, vaan vuokravastuuta. Siksi leasingvastuita ei merkitä taseeseen. Leasingvastuut tulee kuitenkin esittää varsinaisten tilinpäätöslukujen ulkopuolella tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lainavastuut kirjataan suoraan taseeseen. Elinkaarihankkeen rahoittaminen lainalla nostaisi kaupungin

3 asukaskohtaista lainamäärää noin 800 eurolla. Leasingvuokraus ja oma omistaminen vaikuttavat eri tavalla kaupungin tilinpäätöksen tulokseen ja taseen kertyneen ylijäämän kehittymiseen. Leasingvuokriin sisältyy korkoja ja pääoman lyhennyksiä, jotka ovat käyttötalouden kuluja ja vaikuttavat suoraan rahoitukseen ja toiminnan tulokseen. Leasingomaisuudesta ei tehdä poistoja, koska omistus on rahoittajalla. Lainarahoituksella hankitun omaisuuden vaikutus tilinpäätöksen tulokseen tulee korkojen ja poistojen kautta. Lainan lyhennykset eivät vaikuta tulokseen, mutta vaikuttavat rahoitusasemaan. Elinkaarihankkeessa rakennusten kunto säilytetään elinkaarisopimuksessa vahvistetun kuntoluokan tasolla ja siksi tulisi harkita, voitaisiinko näiden rakennusten poistotaso mitoittaa arvon alenemista vastaavalla tasolle. Nykyisen poistosuunnitelman mukaan rakennuksista tehdään etupainoisesti 10 prosentin menojäännöspoistot, mikä heikentäisi merkittävästi kaupungin tilinpäätösten tulosta ensimmäisinä vuosina. Elinkaarihankkeen jäännösarvo leasingvaihtoehdossa on suunniteltu 20 vuoden ajanjakson jälkeen alustavasti 60 prosentiksi hankkeen investointikustannuksista, mikä on noin euroa. Lunastushinta määritetään investointikustannusten perusteella eikä siihen tehdä indeksitarkistuksia. Leasingvaihtoehdon lähtökohtana on siis lyhentää pääomaa noin 16 miljoonalla eurolla 20 vuoden aikana. Jäljellä oleva pääoma eli noin 25 miljoonaa euroa rahoitettaisiin vuosina Kaupungin investointisuunnittelu tai muu talouden suunnittelu ei yllä niin pitkälle eikä voida luotettavasti arvioida, miten hankkeen lunastaminen tai uudelleen rahoitus vaikuttaisi kaupungin muuhun toimintaan. Kuntien tehtävät ovat murroksessa eikä tällä hetkellä voida ennustaa, millaisia voimavaroja tai ongelmia on 20 vuoden kuluttua. Jos yleinen taloudellinen tilanne paranee ja inflaatio lähtee liikkeelle, jäännösarvon reaalinen kustannus heikkenee. Jos taas inflaatio on hyvin matala tai jopa negatiivinen jäännösarvon reaalihinta voi kasvaa. Kaupunki on rahoittanut vuosina valmistuneiden kolmen päiväkodin elinkaarihankkeen leasingrahoituksella. Niiden nykyinen leasingvastuu arvonlisävero huomioiden on noin 17,5 miljoonaa euroa. Taidetehtaan peruskorjaus on toteutettu pitkäaikaisella 20 vuoden vuokrasopimuksella. Taidetehtaan vuokravastuu on noin 19,5 miljoonaa euroa. Kaupunki on hankkinut myös vanhusten palvelutaloja pitkillä vuokrasopimuksilla välivuokrausperiaatteella. Taloussuunnitelmassa on yhden valmistuneen palvelutalon lisäksi kolmen uuden palvelutalon rakennuttaminen. Nyt valmistelussa olevan kahden koulun ja kolmen päiväkodin elinkaarihankkeen arvioitu kustannusarvio on 41 miljoonaa euroa. Lopullinen rahoitustarve arvioidaan vasta tarjousten perusteella ja lopullinen

4 kustannusarvio selviää, kun kohteet ovat valmistuneet. Kohteiden rakennuskustannukset indeksoidaan vastaanottopäivämäärän mukaan. Hankkeen rahoittaminen kiinteistöleasingilla kasvattaisi merkittävästi taseen ulkopuolisia vastuita. Korkoriskin hallinta ja suojaus on mahdollista kaikissa rahoitusvaihtoehdoissa. Suojaus nostaa korkokustannuksia, mutta luo vakautta ja ennustettavuutta korkokuluihin. Tilojen käyttäjän kannalta vakaa vuokrataso on toivottavin, sillä varsinaisen palvelutoiminnan sopeuttaminen korkotason muutoksista johtuviin vuokramuutoksiin on haasteellista. Kaupungin lainasalkun hajautus, suojaus ja muu rahoitusriskien hallinta arvioidaan kuitenkin rahoituksen kokonaisriskien näkökulmasta. Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää lainan ottamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa sekä päättää leasingpuitesopimuksista enintään 10 miljoonan euron pääoma-arvosta. Vuoden 2015 talousarvion mukaan elinkaarihankeen toteutus jakautuu siten, että vuonna 2015 rahoitustarve on 8 miljoonaa euroa, vuonna ,5 miljoonaa euroa ja vuonna ,5 miljoonaa euroa. Talousarviossa ei otettu kantaa rahoitusmalliin. Hallintosäännön toimivalta ei riitä elinkaarihankkeen rahoittamiseen. Siksi kaupunginvaltuusto tekee päätöksen rahoitusmallista ja päättää elinkaarihankkeen rahoittamisesta joko korottamalla lainanottovaltuutta tai korottamalla leasingrahoituksen käyttövaltuutta. Talousarviolainan ja kiinteistöleasingin vaikutuksista rahoituksen kustannuksiin, omistamiseen, käyttötalouteen, rahoitusvirtaan, taseeseen ja tunnuslukuihin on esitetty vertailu tämän asian liitteenä olevassa taulukossa. Liite: elinkaarihankkeen investointirahoituksen vertailu Kj: Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja jatkaa käsittelyä seuraavassa kokouksessa. KH Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja jatkaa käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Tarkentuneiden laskelmien mukaan rahoitustarve vuonna 2015 on euroa. Kj:

5 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että elinkaarihanke rahoitetaan talousarviolainalla ja että vuoden 2015 lainanottovaltuutta korotetaan eurolla käytettäväksi elinkaarihankkeen investointikustannuksen rahoittamiseen. Seuraavien vuosien lainanottovaltuus sisällytetään ko. vuosien talousarvioihin. Pykälä tarkastetaan heti. Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että elinkaarihanke rahoitetaan talousarviolainalla ja että vuoden 2015 lainanottovaltuutta korotetaan eurolla käytettäväksi elinkaarihankkeen investointikustannuksen rahoittamiseen. Seuraavien vuosien lainanottovaltuus sisällytetään ko. vuosien talousarvioihin. Pykälä tarkastettiin heti.

26.9.2014 1 (10) Esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitila-, sijoittumis- ja omistusratkaisuiksi

26.9.2014 1 (10) Esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitila-, sijoittumis- ja omistusratkaisuiksi 26.9.2014 1 (10) Esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitila-, sijoittumis- ja omistusratkaisuiksi 26.9.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1. Yleistä.. 3 1.1. Toimeksianto. 3 1.2. Toimeksiannon taustaa.

Lisätiedot

Selvitys välillisen omistuksen ja takaisinvuokrauksen malleista

Selvitys välillisen omistuksen ja takaisinvuokrauksen malleista Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 4618-2014 (011, 642) Selvitys välillisen omistuksen ja takaisinvuokrauksen malleista Tiivistelmä: Kaupunginvaltuuston 17.6.2013 päättämän Uudistamisohjelman osana hyväksyttiin,

Lisätiedot

Esiselvitys toimitilainvestointien toteutusmalleista -Yhteenveto

Esiselvitys toimitilainvestointien toteutusmalleista -Yhteenveto Esiselvitys toimitilainvestointien toteutusmalleista -Yhteenveto Porvoon kaupunki Toukokuu 2014 Hankkeen taustat ja lähtökohdat Investointikokonaisuus ja kohteiden sijainnit Porvoon kaupunki on viiden

Lisätiedot

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Taloudellisen aseman analyysi 27.10.2011 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Tiivistelmä 3 Selvitystyön lähtökohdat 5 Vesi- ja viemärilaitoksen talouteen vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI A RAHOITUSLIITE PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Yleistä Perusopetuksen käyttömenot Pöytyän kunnassa ovat

Lisätiedot

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 1 Core Capital Oy Kiinteistörahastomallin esiselvitys Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2 Esiselvitys : Sisällysluettelo Esiselvityksen yhteenveto 1. Tausta ja tarve esiselvitykselle 2. Esiselvityksen

Lisätiedot

Omistajapolitiikan mukaan omistukset voivat olla luonteeltaan

Omistajapolitiikan mukaan omistukset voivat olla luonteeltaan Taloustoimikunta TOIMITILAT JA TALOUDEN HALLINTA 1. Kaupungin taloustilanne Vuoden 2013 tulos oli arvioitua parempi. Käyttöön otetut poikkeukselliset toimenpiteet vaikuttivat sekä henkilöstön että päättäjien

Lisätiedot

Esitys kaupunginhallitukselle

Esitys kaupunginhallitukselle Esitys kaupunginhallitukselle Joensuun kaupunki Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Leasingrahoituskilpailutuksen taustaa 3 Leasingrahoituskilpailutus 8 Leasingtarjoukset 13 Leasingtarjouksien hinnoittelun

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. INVESTOINTIEN RAHOITUSVAIHTOEHDOT Leasing, osamaksu ja laina

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. INVESTOINTIEN RAHOITUSVAIHTOEHDOT Leasing, osamaksu ja laina METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA INVESTOINTIEN RAHOITUSVAIHTOEHDOT Leasing, osamaksu ja laina Hanna Eskuri Talouden ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Marraskuu

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS Hankekuvaus 1(10) 1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS 1.1. Yleistä Porvoon kaupunki aikoo hankkia neljä päiväkotia; Omenatarhan, Ylä Haikkoon, Aurinkopellon ja Peiponpesän päiväkodit elinkaaritoteutuksella.

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418 Kunnanhallitus 17.08.2015 Aika 17.08.2015 klo 14:00-15:33 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 191 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Kuntien investoinnit ja velka mitä nyt?

Kuntien investoinnit ja velka mitä nyt? Kuntien investoinnit ja velka mitä nyt? Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Jari Vaine, erityisasiantuntija/rahoitusala Suomen Kuntaliitto, kuntatalous Huomioita kunnan varallisuudesta ja velasta Tase-erät: osakkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu:

TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN. Turun Seudun Vesi Oy:n 21.12.2007 päivätty kirjelmä kuuluu: Kaupunginhallitus 20 30.01.2008 Kaupunginvaltuusto 3 12.02.2008 Kaupunginhallitus 62 11.03.2008 TURUN SEUDUN VESI OY:N TEKOPOHJAVESIHANKETTA VARTEN OTETTAVIEN LAINOJEN TAKAAMINEN 485/02/028/2003 KHALL

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 228/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asumisoikeus-

Lisätiedot

Carean sairaalainvestointi

Carean sairaalainvestointi Muistio Mononen Kirsi 11.5.2015 Lauri Lamminmäki Kouvolan kaupunki Carean sairaalainvestointi Tämä muistio on laadittu Kouvolan kaupungin pyynnöstä. Muistiossa tarkastellaan riskejä, joita lähes 140 000

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖSTRATEGIA OMAISUUDEN SALKUTUS

HAMINAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖSTRATEGIA OMAISUUDEN SALKUTUS HAMINAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖSTRATEGIA OMAISUUDEN SALKUTUS TkL VTM Harri Isoniemi 6.11.2013 Sisällys 1. TAUSTA... 3 1.1 KIINTEISTÖSTRATEGIA... 3 1.2 KIINTEISTÖSTRATEGIA JA SALKUTUSPROJEKTI... 4 1.3 RAPORTIN

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 100 31.5.2011. Rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvien erien käsittely ns.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 100 31.5.2011. Rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvien erien käsittely ns. 1 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 100 31.5.2011 Rakentamiseen ja peruskorjaukseen liittyvien erien käsittely ns. elinkaarimallissa 1 Lausuntopyyntö A:n kaupunki tulee kilpailuttamaan sairaalan

Lisätiedot

Yksityisten asuntosijoittajien riskit Suomessa ja niiden tunnistaminen. Antti Honkamäki

Yksityisten asuntosijoittajien riskit Suomessa ja niiden tunnistaminen. Antti Honkamäki Yksityisten asuntosijoittajien riskit Suomessa ja niiden tunnistaminen Antti Honkamäki Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Antti Honkamäki Koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013

PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013 PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013 TkL VTM Harri Isoniemi 7.2.2013 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 1.2 SISÄINEN VUOKRA KUNNASSA... 4 2. TILAKUSTANNUSTEN

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2013

TASEKIRJA VUODELTA 2013 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2013 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot