Palvelukeskus Pave. Laatukäsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30.10.2008 Palvelukeskus Pave. Laatukäsikirja"

Transkriptio

1 Palvelukeskus Pave Laatukäsikirja 1

2 1. PALVELUKESKUS PAVE YLEISESITTELY PAVEN TOIMINTA-AJATUS PAVEN VISIO PAVEN STRAGTEGIAN PÄÄLINJAUKSET LAATUJOHTAMINEN PAVESSA YLEISTÄ NÄKEMYS LAADUSTA LAATUTAVOITTEET LAATUMITTARIT JOHTAMISKÄYTÄNNÖT VOIMAVARAT PALVELUKESKUS PAVEN TOIMINNAN KUVAUS PALAUTE- JA JATKUVAN PARANTAMISEN MENETTELYT PALAUTEJÄRJESTELMÄT PALAUTTEEN TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN ARVIOINNIT OHJEET Versio Päiväys Tekijä Kommentit 0.1 Luonnos Rissanen Rissanen 2

3 1. Palvelukeskus Pave 1.1 Yleisesittely Palvelukeskus Pave on yliopistolain (645/97) 14 :n 4 momentin mukainen Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun, Svenska handelshögskolanin, Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian, Taideteollisen korkeakoulun ja Teatterikorkeakoulun yhteinen laitos. Palvelukeskus toimii suomen ja ruotsin kielellä. Hallinnollisesti palvelukeskus on osa Teknillistä korkeakoulua. Palvelukeskuksen hallintoa hoitavat johtokunta ja johtaja. Palvelukeskus tuottaa talous- ja henkilöstöhallintopalveluja jäsenyhteisöilleen. Jäsenten niin sopiessa palvelukeskus voi tuottaa myös muita hallinto-palveluja. Palvelut hinnoittellaan omakustannusperusteella. Palvelukeskus sijaitsee Espoon Otaniemessä. Palvelukeskus aloitti toimintansa Paven toiminta-ajatus Palvelukeskus tuottaa kilpailukykyisiä palveluja asiakasyhteisöjensä tarpeiden mukaisesti. Palvelut tuotetaan teknologiaa hyödyntäen tuotantoprosesseja la palvelun laatua jatkuvasti kehittäen. Palveluvalikoima ja palvelujen sisältö rakennetaan asiakkaiden kanssa yhteistyössä. 1.3 Paven visio 2015 Palvelukeskus toimii optimikokoisena kevyesti hallinnoituna palveluyksikkönä, joka kykenee kilpailemaan vastaavan avoimen sektorin tarjonnan kanssa. Palvelukeskus on muokannut toimintansa vastaamaan asiakas- ja omistajayhteisöjensä muutoksia ja tarpeita. Kaikkien asiakkaiden palveluissa on saavutettu yhtä hyvä taloudellinen tehokkuus ottaen huomioon palvelun sisältöjen vaikutus tehokkuuseroihin. Tavoite saavutetaan siten, ettei kenenkään nykyinen tilanne heikkene, vaan kaikkien tilanne paranee. Palvelukeskuksen johtokunta on hyväksynyt vuoteen 2015 ulottuvan strategian Paven stragtegian päälinjaukset Toimintamalli Seitsemän yliopiston palvelukeskus Pave profiloituu palvelemaan asiakasyhteisöjään rakentamalla palvelukokonaisuutensa näiden tarpeista lähtien. Tavoitteena on yhdenmukaistaa perusprosesseja mahdollisimman. Palvelut tuotetaan maantieteellisesti lähellä asiakkaita. Tämä helpottaa palvelujen parantamista sekä asiakkaan ja palvelukeskuksen vuoropuhelua. Toimiminen samalla työssäkäyntialueella asiakkaiden kanssa mahdollistaa osaamisen jatkuvuuden, kun suurin osa tehtäviä aikaisemmin jatkaneista henkilöistä voi jatkaa tehtävissään. Henkilökunnan siirtyminen asiakkaiden ja palvelukeskuksen välillä 3

4 kumpaankin suuntaan on toiminnan kehittymiselle ja henkilökunnan ura-kehitykselle tärkeä edellytys. Tämä mahdollistuu, kun työssäkäyntialue on yhteinen. Työyhteisö Palvelukeskuksessa kiinnitetään erityistä huomiota työyhteisön toimivuudesta huolehtimiseen, sillä se on ratkaisevassa asemassa kilpailukyvyn luomisessa ja parantamisessa. Keinoina käytetään mm. itseohjautuvaa tiimiorganisaatiota, jatkuvaa muutosvalmennusta, vuoropuhelua, henkilökunnan palkitsemista sekä organisaatiomuutosta tukevia menettelyjä kuten etätyötä. Henkilökunnan ammatillinen kehittyminen toteutetaan tehokkaalla koulutuksella ja verkostoitumisella. Palveluprosessit Palvelukeskuksen toimintaan olennaisena osana liittyy palvelujen jatkuva parantaminen. Kehitysimpulsseja kootaan omalta henkilökunnalta, asiakkailta ja vertaisorganisaatioilta. Tavoiteprosesseina ovat valtionhallinnossa yhteisesti laaditut Kieku-hankkeen prosessimallit, joita sovelletaan asiakaskunnan tarpeiden mukaan. Palvelukeskuksen asiakas- ja omistajatahojen oikeudellisen aseman mahdollinen muuttuminen muuttaa suuren osa palveluprosessien sisällöstä, mikä edellyttää valmiutta suunnitella ja toteuttaa palveluprosessi uuden tilanteen mukaisiksi. Palveluprosessien kehitystyön tavoitteena on koko prosessien tuottavuuden ja laadun parantaminen, ei vain prosessin palvelukeskuksessa tehtävän osan kehittäminen. Tämä edellyttää integroitumista asiakkaiden prosesseihin. Tietojärjestelmät Laadukkaat ja kustannustehokkaat tietojärjestelmät ovat edellytys palvelukeskuksen menestymiselle. Palvelukeskus käyttää uusinta teknologiaa, mutta varmistaa, ettei asiakkaita rasiteta tarpeettomalla koekäytöllä eikä ohjelmistojen lastentaudeilla. Tietojärjestelmät eivät ole palvelukeskukselle itseisarvo, vaan työväline toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelukeskuksella tulee olla riittävä järjestelmäosaaminen, jotta asiakkaat voivat turvallisesti siirtää palvelukokonaisuuksia palvelukeskukseen. Strateginen kehittäminen Palvelukeskuksen on toimintaansa aloittaessaan luotava edellytykset menestystekijöidensä luomiseen. Kehittämisen perusteet linjataan seuraavilla pääteemoilla: Asiakaslähtöisyys Toimivan työyhteisön rakentaminen Jatkuva prosessikehitys Toiminnan taloudellisuus Jatkuvan prosessikehityksen edellytys on saada koko henkilökunta ja asiakkaiden avainhenkilöt mukaan kehitystyöhön. Palvelukeskuksessa ei ole erillisiä kehittämishenkilöitä eikä kehitysyksikköä. Kehitys nousee palvelujen tuottamisesta ja siinä edetään toisaalta pienten askelten menetelmällä toteuttamalla kaikki yhdessä hyviksi havaitut parannukset 4

5 ja toisaalta suurempien hyppäysten menetelmällä, jotka tapahtuvat mm. järjestelmävaihdosten myötä. 2. Laatujohtaminen Pavessa 2.1. Yleistä Palvelukeskus rahoittaa toimintansa asiakkailta perittävillä palvelumaksuilla. Asiakkaiden odotukset maksamansa korvauksen vastineeksi ovat suuria. Odotukset koskevat paitsi palvelun hintaa, myös sen nopeutta, oikeellisuutta ja lisäarvoa, toisin sanoen laatua Näkemys laadusta Palvelukeskuksen laatu muodostuu kunkin palveluprosessin lopputuloksesta ja sen lisäarvosta asiakkaalle. Lisäarvoa tuottamattomat prosessit on uusittava tai kokonaan lopetettava, vaikka ne voitaisiin sinänsä tuottaa laadukkaasti ja aikaisempaa edullisemmin. Viime kädessä laadun ratkaisee kaikkien asiakkaan palvelukeskukselta ostamien palveluprosessien kokonaisuus, sillä prosessit ovat monin kohdin sidoksissa toisiinsa Laatutavoitteet Palvelukeskuksen perustamisen lähtökohtana on tuottavuuden parantaminen 15 prosentilla kolmen vuoden kuluessa. Tämä asettaa reunaehdot palvelukeskuksen laatutavoitteille. Kunkin asiakkaan kanssa tehdään palvelusopimus, joissa on kuvattu asiakkuuden yleiset ehdot, palvelujen sisältö, vastuiden jakaminen, hinta ja laatutavoitteet. Laatutavoitteet ovat suurelta osin aikataulullisia ja lukumäärää kuvaavia. Palvelukeskus mm. sitoutuu käsittelemään saapuneen laskun määräajassa, laatimaan tilinpäätösohjeet määräpäivään mennessä sekä noudattamaan keskuskirjanpidon aikatauluja. Palvelupyyntöihin sitoudutaan vastaamaan kolmen tunnin kuluessa niiden saapumisesta. Laatutavoitteiden kehittäminen ja asettaminen on alkuvaiheessa Laatumittarit Palvelukeskus seuraa sopimuksessa kirjattujen tavoitteiden lisäksi muitakin mittareita, joille ei ole asetettu yhtä sitovia tavoitteita tai ei tavoitteita laisinkaan. Mittareita ovat mm. toiminnan volyymia kuvaavat mittarit kuten ostolaskujen, matkalaskujen. myyntilaskujen ja palkkalipukkeiden lukumäärä. Työajanseurannalla mitataan kuhunkin palveluprosessiin käytetyn työajan määrää asiakkaittain. Suhteuttamalla työaika ja tuotantomäärä saadaan tehokkuutta ja taloudellisuutta kuvaavia tunnuslukuja. Palvelukeskus tekee vähintään kerran vuodessa sähköisen asiakastyytyväisyyskyselyn asiakkailleen. Kysely tehdään valtion palvelukeskusverkoston yhteistyönä ja sen tekninen toteuttaja on Valtiokonttori. Näin saadaan valtion muiden palvelukeskusten kanssa vertai- 5

6 lukelpoista tietoa. Kyselyn on rakennettu siten, että se mittaa kaikkien ydinprosessien asiakastyytyväisyyttä. Palvelukeskuksella on käytössään sähköinen help desk järjestelmä, jolla hallinnoidaan palvelukeskukseen saapuvia toimeksiantoja. Järjestelmän avulla voidaan mitata toimeksiantojen onnistumista ja läpimenoaikaa. Mittareiden tuloksia käsitellään sekä palvelukeskuksen sisällä että asiakkaiden kanssa. Palvelukeskuksen sisäistä laatua mitataan työolobarometrilla, joka tehdään kerran vuodessa. Työolobarometrin tulokset käsitellään johtokunnassa, johtoryhmässä, yksikkökokouksessa ja tiimipalavereissa. Heikkojen tulosten perusteella kohdennetaan korjaavia toimenpiteitä ja hyvien tulosten perusteella parannetaan vahvuuksia. Mittareita kehitetään yhteistyössä valtion palvelukeskusverkoston kanssa, koska mitattavat asiat ovat yhteisiä Johtamiskäytännöt Palvelukeskusta johtaa palvelukeskuksen johtaja, joka toimii johtokunnan esittelijänä. Johtokunta päättää strategiasta, budjetista ja palvelukeskuksen työjärjestyksestä. Palvelukeskuksen työjärjestyksessä säädetään palvelukeskuksen sisäisestä työnjaosta ja toimintavaltuuksista ja vastuista. Palvelukeskuksella on johtoryhmä, joka koostuu johtajasta, esimiehistä ja henkilökunnan edustajista. Henkilökunta on jakautunut tiimeihin, jotka muodostuvat osin asiakkaittain ja osin prosesseittain. Palvelukeskuksen johtokunta kokoontuu kesää lukuun ottamatta kuukausittain. Palvelukeskuksen koko henkilökunnalle pidetään vähintään kerran kuukaudessa yksikkökokous. Johtoryhmä kokoontuu kahden viikon välein. Sen kokoukset ovat avoimia koko palvelukeskuksen henkilökunnalle. Tiimit pitävät tiimipalavereja keskimäärin kahden viikon välein. Kaikista näistä kokouksista ja palavereista laaditaan muistiot, jotka ovat julkisia, ellei erityinen syy muuta vaadi. Kehityskeskustelut ja palkkausjärjestelmän arviointikeskustelut käydään Teknillisen korkeakoulun menettelyjen mukaisesti. Prosessien omistajuudet sovitaan palkkausjärjestelmän tehtäväkuvauksissa. Kunkin asiakasyliopiston asiakassuhdetta seuraa tilaajakohtainen ohjausryhmä, jossa on edustajia sekä palvelukeskuksesta että asiakasyliopistosta. Taloushallinnon palvelukokonaisuutta seuraa yliopistojen talouspäälliköistä muodostuva ryhmä ja henkilöstöhallinnon palvelukokonaisuutta vastaava henkilöstöpäälliköistä muodostuva ryhmä. Näillä ryhmillä ei ole päätösvaltaa. Palvelukeskuksella ei ole erillistä kehittämis- tai laatupäällikköä. Laadusta vastaa viime kädessä palvelukeskuksen johtaja. Kukin prosessinomistaja vastaa oman prosessinsa laadusta ja sen parantamisesta. 6

7 3. Voimavarat Palvelukeskuksen tavoitteena on pitää organisaatio hyvin matalana ja kustannustehokkaana. Tätä tavoitetta tukemaan hakeudutaan läheiseen yhteistyöhön muiden valtion palvelukeskusten, erityisesti yliopistojen palvelukeskusten kanssa, jotta yhteisten resurssien käyttö olisi mahdollista. Henkilökunnan määrä asettuu työntekijään riippuen henkilöstöhallinnon palvelujen laajuudesta. Valtionhallinnon ulkopuolelta tulevat työntekijät on koulutettava nopeasti ja hyvin valtionhallinnon menettelytapoihin. Palvelujen edellyttämä erityisosaaminen on kaikissa olo-suhteissa turvattava. Palvelukeskukseen kootaan oman alansa kehityskykyisiä ja työstä innostuneita ammattilaisia. Palvelukeskus on osa Teknillistä korkeakoulua, joten sen talous kuuluu Teknillisen korkeakoulun tilinpäätökseen ja sen hallinnon hoidossa noudatetaan Teknillisen korkeakoulun hallinnollisia ohjeita ja säännöksiä. Palvelukeskuksen talous on jatkossa täysin riippuvainen asiakkailta saaduista maksutuotoista. Asiakasprojektien toteuttamista tuetaan palvelukeskuksen alkuvaiheessa valtiovarainministeriön tuottavuusmäärärahalla, jota käytetään välttämättömiin perustamiskustannuksiin kuten tietojärjestelmämuutoksiin ja tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen. Asiakkaiden odotuksena on, että hintataso alenee tuottavuuskehityksen myötä. Palvelukeskuksen taloudellinen asema on siten varsin tiukka. Palvelukeskus pyrkii nollatulokseen. 4. Palvelukeskus Paven toiminnan kuvaus Palvelukeskuksen myymät palvelut on ryhmitelty prosesseittain. Taloushallinnon päätuotteet ovat kirjanpito ja tilinpäätös, käyttöomaisuuskirjanpito, myyntilaskutus, maksuliikkeen hoito, sähköinen arkistointi ja viranomaisraportointi. Lisäksi tarjotaan kysynnän mukaan erikoispalveluja kuten esimerkiksi hankintatoimeen liittyviä palveluja. Henkilöstöhallinnosta tarjotaan kysynnän mukaan palkanlaskentaa ja palkanmaksua, palvelussuhdeasioiden ylläpitoa, rekrytoinnin teknisiä toimintoja, vuosiloma- ja poissaolotietojen ylläpitoa, sähköinen arkistointi sekä tilastointi ja raportit. Sekä talous- että henkilöstöhallintoon tuotetaan pääkäyttäjäpalveluja sekä erilaisia asiantuntijapalveluja. Asiakkuus alkaa asiakasprojektilla, jonka palvelukeskus toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelukeskuksen asiakkaiden määrä on ennalta määrätty. Asiakaskunnan muodostavat pääkaupunkiseudun seitsemän yliopistoa. Lisäksi on mahdollisuus tarjota palveluja Suomen Akatemialle ja Helsingin yliopistolle. Palvelukeskus on valtion sisäinen palveluntuottaja eikä se myy palvelujaan ulkopuolisille. Asiakkuudesta päättää asiakasorganisaatioiden johto, jonka ohi palvelukeskus ei tarjoa palvelujaan. Palvelukeskus kertoo palveluistaan tilaisuuksissa, asiakkaiden pyynnöstä. Voimakasta markkinointityötä ei tehdä, koska sisäisenä palveluyksikkönä se ei ole tarkoituksenmukaista. 7

8 Asiakkaat on poikkeavat substanssiltaan toisistaan huomattavasti. Tämä on huomioitava palvelujen tuotannossa ja asiakashallinnassa. Asiakaslähtöisyys edellyttää kykyä ottaa huomioon asiakkaiden erilaiset tarpeet ja halua toimia niiden mukaisesti siitä huolimatta, että palveluprosessit pyritään rakentamaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Palvelukeskus tarjoaa seuraavia palvelukokonaisuuksia, jotka ovat samalla palvelukeskuksen ydinprosesseja: Taloushallinto kirjanpito ja tilinpäätös käyttöomaisuuskirjanpito myyntilaskutus maksuliikkeen hoito sähköinen arkistointi viranomaisraportointi pääkäyttäjäpalvelut asiantuntijapalvelut Henkilöstöhallinto palkanlaskenta ja palkanmaksu palvelussuhdeasioiden ylläpito rekrytoinnin tekniset toiminnot vuosiloma- ja poissaolotietojen ylläpito sähköinen arkistointi tilastointi ja raportit pääkäyttäjäpalvelut asiantuntijapalvelut Muut palvelut Palvelukeskuksen kautta asiakasyhteisö pääsee halutessaan käyttämään Halliprojektinhallintajärjestelmää, jonka yksi osatoiminto on työajanseuranta. Järjestelmä mahdollistaa kokonaiskustannusmallin käytön hankitussa rahoituksessa. Erilaisten kongressien, konferenssien ja seminaarien järjestämisessä apuvälineeksi tarjotaan KOHA konferenssien hallintajärjestelmää, jonka avulla hallinnoidaan tilaisuuksiin ilmoittautumista ja maksujen keräämistä. Palvelukeskus tarjoaa myös keskitettyjä hankintapalveluja sekä talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluja. Palvelukeskuksen tukiprosesseja ydinprosessien tuottamisessa ovat asiakkuuden hallinta ja palvelukeskuksen hallinto. Tietohallinto- ja tilahallintopalvelut, palvelussuhdepalvelut ja yleishallinnon palvelukeskus ostaa Teknilliseltä korkeakoululta. 8

9 5. Palaute- ja jatkuvan parantamisen menettelyt 5.1. Palautejärjestelmät Asiakaspalautetta kootaan kerran vuodessa tehtävällä asiakastyytyväisyystutkimuksella, jonka tuloksista saadaan bench marking aineisto suhteessa valtion muihin palvelukeskuksiin. Palvelukeskuksen kotisivuilla on mahdollisuus antaa palautetta palvelukeskuksesta milloin tahansa. Help desk järjestelmän kautta jätetyistä toimeksiannoista voi antaa asiakaspalautteen järjestelmään sähköisesti. Asiakasohjausryhmissä saatu palaute kirjataan tapaamisten muistioihin. Suullisesti ja kirjallisesti muutoin saatu asiakaspalaute kootaan palvelukeskuksen yhteiseen Excel-taulukkoon, johon kirjataan palautteen antanut organisaatio, palaute ja siitä seuranneet toimenpiteet Palautteen tulosten hyödyntäminen Palvelukeskuksen johtoryhmän, yksikkökokousten ja tiimipalaverien esityslistalla on vakiokohtana asiakaspalaute, joka käsitellään jokaisessa kokouksessa ja palaverissa. Kussakin tapaamisessa käsitellään edellisen kokouksen jälkeen saatu palaute ja mahdollisesti aikaisemmin saadun palautteen aiheuttamien toimenpiteiden seuranta. Olennaiset asiat kirjataan muistioihin. Tavoitteena on kehittää korjaavan palautteen perusteella toimintaa siten, ettei vastaavaa palautetta enää saada. Positiivisen palautteen avulla pyritään kehittämään vahvuuksia entisestään ja tarvittaessa jakamaan positiivisen menettelytavan kokemusta palvelukeskuksen muille tiimeille. Henkilökuntaa kannustetaan tunnistamaan asiakaspalaute ja tuomaan se yhteiseen käsittelyyn, jotta palautetta voidaan käyttää toiminnan parantamiseen. Tavoitteena on, että jokainen palaute käsitellään vähintään tiimitasolla. Käsittelyn tulee sisältää arvio palautteen syistä ja siinä tulee sopia toimenpiteistä, jota palaute aiheuttaa. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset käsitellään johtokunnassa, johtoryhmässä, yksikkökokouksessa ja tiimipalavereissa. Heikkojen tulosten perusteella kohdennetaan korjaavia toimenpiteitä ja hyvien tulosten perusteella parannetaan vahvuuksia. Kustakin palautteesta, jonka antaja tiedetään, on annettava vastine asiakkaalle Arvioinnit Palvelukeskus ei ole toistaiseksi teettänyt ulkopuolista auditointia omasta toiminnastaan. Asiakkaiden teettämät prosessiauditoinnit ovat koskeneet myös palvelukeskusta. 9

10 Palvelukeskus on tehnyt toiminnastaan itsearvioinnin vuonna Itsearviointi tehdään Eurooppalaisen Laatupalkintomallin mukaisesti (EFQM) Ohjeet Palvelukeskuksen kukin palveluprosessi on kuvattu ProcessGuide-työvälineellä. Prosessikuvauksen perusteella on määritelty asiakaskohtaiset palvelupaketit, joiden olennainen sisältö on vastuunjakotaulukko. Vastuunjakotaulukko on Word-dokumentti, joka liitetään palvelusopimukseen. Palvelupaketin rakentamisessa sovitaan havaittujen ja mahdollisten parantamisehdotusten toteuttamisesta. Jokaista palveluprosessia ja asiakasta varten laaditaan työohjeet, joiden avulla palvelukeskuksen työntekijät voivat toimia palvelusopimusten mukaisesti. Tavoitteena on parantaa ohjeiden avulla palvelujen jatkuvuutta ja laatua, kun sijaisuuksien hoitaminen helpottuu ja virheet vähenevät. 10

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa KIEKU käyttäjäfoorumi 4.11.2014 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tehdyt linjaukset Päätös toimintamallin muutoksesta

Lisätiedot

Selkeät vastuut ja työnjako Palkeet

Selkeät vastuut ja työnjako Palkeet Selkeät vastuut ja työnjako Palkeet Valtion Taloushallintopäivä 18.11.2014 Helena Lappalainen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Puheenvuoron näkökulma Kuvata keskeisistä

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 Sivu 1 / 5 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2010 1. Sopimuksen sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä.

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä. Tilannekatsaus 1 (5) Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit Teemaa koordinoi REDU ja osatoteuttajia ovat em. lisäksi KPEDU, OSAO, RAAHENAO ja SAKK. Koonti perustuu REDU:n, KPEDU:n ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Valtion työmarkkinalaitos Valtiotyönantajan näkymät Kieku-maailmaan linjausten ja sopimustoiminnan vaikutukset ja niiden ennakointi Neuvottelujohtaja Seija Petrow Valtion työmarkkinalaitos Talouspoliittinen ministerivaliokunta

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kouvolan kaupunki, Hyvinvointipalvelut 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku!

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori Kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet Kommenttipuheenvuoro: johtaja, ICT, Juha Koljonen, Palkeet Kieku-hanke loppusuoralla

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Taloushallinnon kevätseminaari

Taloushallinnon kevätseminaari Taloushallinnon kevätseminaari Minna Korpela Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Sisältö Tilinpäätöksen sujuvuus Ajankohtaista Palkeista Sisäinen valvonta Kirjanpidossa

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle

Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo. Päätöstilaisuus johdolle Yhteinen Kiekumme Kokemuksia poikkihallinnollisesta hankkeesta Martti Kallavuo Päätöstilaisuus johdolle 29.11.2016 järjestelmävastuu substanssivastuu strategiavastuu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

ASPA - Mitä seuraavaksi?

ASPA - Mitä seuraavaksi? ASPA - Mitä seuraavaksi? Pilotoinnin päätösseminaari 24.8.2015 Valtiovarainministeriö, Hallitusneuvos Ilkka Turunen Huomioita hallituksen kärkihankkeista Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Hoitosuunnitelma-auditointityökalu. Potku2-seminaari 10.9.2013 Jukka Karjalainen, Heli Keränen, Jenni Kaarniaho, Mervi Vähälummukka

Hoitosuunnitelma-auditointityökalu. Potku2-seminaari 10.9.2013 Jukka Karjalainen, Heli Keränen, Jenni Kaarniaho, Mervi Vähälummukka Hoitosuunnitelma-auditointityökalu Potku2-seminaari 10.9.2013 Jukka Karjalainen, Heli Keränen, Jenni Kaarniaho, Mervi Vähälummukka Terveys- ja hoitosuunnitelma Hoidon tarve Hoidon tavoite Hoidon toteutus

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman prosessi

Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuusohjelman prosessi Tuottavuus Panokset (I) Voimavarat Kustannukset Tuotantoprosessi Voimavarojen yhdistely Tuotos (O) Suoritteet Palvelut Menetelmät? Vaikuttavuus (E) Elämän pituuden ja/tai laadun

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 1/(6) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 2.1 14.6.2007 2/(6) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. MYÖNTÄMISMENETTELY... 3 2. SAAMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT 3 2.1 Organisaation rakenteelliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta

Päätös. Laki. yliopistolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

TAHE palvelukeskus tiivistelmä. Maaliskuu 2017

TAHE palvelukeskus tiivistelmä. Maaliskuu 2017 TAHE palvelukeskus tiivistelmä Maaliskuu 2017 TAHE valmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Palvelutarjoama Palvelulupaus TAHE tarina ja valmistelut 2 TAHE valmistelu

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus htv Henkilöstöhallinnon htv-määrä on vähentynyt 24-211 yhteensä noin 22 % 35 Valtionhallinnon skaalattu htv yhteensä (heha) 3 2947 25 2426 235 2 15 1 5 24

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus 07.10.2009 Dnro 521/03/2009 Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta Päivitetty: 16.1.2015 Käsitteet Tehtäväalue Prosessialue 1. Pääprosessi 1.1 Osaprosessi Aliprosessi Toiminto Tehtävä Pääprosessin yhteyteen on sulkuihin merkitty

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Organisaatiomuutosten toteuttaminen: mitä pitää huomioida?

Organisaatiomuutosten toteuttaminen: mitä pitää huomioida? Organisaatiomuutosten toteuttaminen: mitä pitää huomioida? Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Marjo Rättyä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi ORGANISAATIORAKENTEEN LUOMINEN

Lisätiedot

Kieku-hanke

Kieku-hanke Yhteinen Kiekumme Kieku-hanke 2008 2016 Valtiolle yhteinen ratkaisu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin: yhtenäiset prosessit, vakioitu tapa käyttää palvelukeskus-palveluita, näitä tukevat tietorakenteet

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Rajaukset ja tarkoitus Määrittely 0.91 Päiväys 7.5.2017 7.5.2017 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 JHKA:n tarkoitus... 3 3 JHKA:n rajaukset... 4 4 Miten

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

Töiden organisointi laitoksella

Töiden organisointi laitoksella Töiden organisointi laitoksella Jukka Maalampi Fysiikan laitos KATSE TULEVAISUUTEEN talous-,, henkilöst stö- ja koulutusasioiden muutoksissa. 26.11.2007 Fysiikan laitos Henkilökunta kunta Opetus ja tutkimus

Lisätiedot

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta

Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta Muuntautuvan palvelusisällön haasteet hankintasopimuksen sisällön kannalta 27.5.2014 Jan Ljungman Legal Counsel Yleistä julkisten hankintojen lainsäädännöstä ja sopimussisällöstä Hankintalaki säätelee

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmähanke Infotilaisuus palvelukeskusten henkilöstölle

Kieku-tietojärjestelmähanke Infotilaisuus palvelukeskusten henkilöstölle 1 Kieku-tietojärjestelmähanke Infotilaisuus palvelukeskusten henkilöstölle 15.1.2009 Ohjelma 2 Kieku-tietojärjestelmän toteutus ja käyttöönotto Tietojärjestelmän sisältö Kieku-tietojärjestelmän hyödyt

Lisätiedot

Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta

Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta Talous- ja henkilöstöhallinnon substanssit sekä Kiekuprosessit Mikä Heltta-hanke oli? Otimme käyttöön 1.1.2011 Kieku-tietojärjestelmän talousja henkilöstöhallintoon

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Osastopäällikkö Juha Sarkio Valtiovarainministeriö Sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien informaatiotilaisuus 23.2.2016

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 Arviointiverkosto Toimintasuunnitelma Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 SISÄLTÖ 1 Arviointiverkoston tausta ja tarve... 3 2 Arviointiverkoston toiminta-alue ja kohderyhmät... 5 3 Arviointiverkoston

Lisätiedot

JHS Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JUHTA 26.10.2016 Markku Mölläri, työryhmän vetäjä Kunta- ja aluehallinto-osasto Hankkeen tausta Kuntalain uudistaminen Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto 18.9.2014 Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Laatua nuorisotyöhön hankkeessa toteutettiin elo-syyskuun 2014 vaihteessa arviointia ja laatutyötä järjestöissä

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Arvioijan kolme huoneentaulua. Arvioinnin tuloksellisuuden ja henkilöstön sitouttamisen haaste

Arvioijan kolme huoneentaulua. Arvioinnin tuloksellisuuden ja henkilöstön sitouttamisen haaste Arvioijan kolme huoneentaulua Arvioinnin tuloksellisuuden ja henkilöstön sitouttamisen haaste Henkilöstöön kuuluvat arvioinnin kannalta Organisaation toiminnan ylläpitäjää (valtio, kunta, kuntayhtymä,

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot