Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.1.2010 alkaen"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa alkaen STLTK 362 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palve lusetelistä ( /569) tu li voi maan al kaen. Lailla pyritään laa jenta maan ja selkiyttämään palvelusete lijär jestel män käyttöä kunnan yhtenä sosi aali- ja ter veyspalvelujen järjestämismuoto na se kä turvaamaan monipuolisten ja laa dukkait ten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus tu levaisuudessakin. Ehdotetun lain ta voit tee na olisi tehostaa palvelukoko naisuutta ja tu kea asiakkaan ja potilaan toi vomusten, mie lipiteen ja yksilöllisten tarpei den huo mioi mista. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi pal velusetelin myöntämisperusteet alkaen ja asiakasmaksuja koskevat muutokset alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak suista annetussa asetuksessa säädettyjä asiakas maksuja tarkiste taan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mu kaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annet tavan hoidon tulorajoja työelä keindeksin muutoksen mukaisesti alkaen jatkuvan ja säännöllisesti annettavan kotipalvelun ja kotisairaanhoi don pal velusetelin enimmäis arvo nousee TEL-indeksin mukaisesti 22 eurosta 24 eu roon tunnilta, jos kotitalouden tulot eivät yli tä laissa säädettyä tulorajaa. Alin palve lusetelin arvo on vähintään 7 eu roa (6 euroa) tunnilta. Palveluseteli on kunnan tai kuntayhtymän päätöksellään palvelun tarvitsijalle myöntä mää kohdennettua osto voimaa, jolla hän voi itse valitsemaltaan yrit täjältä ostaa tarvitse mansa palvelun ja ellei myönnetty palvelu seteli riitä, niin asiakas maksaa erotuksen. Kotisairaanhoito on terveydenhuoltoa, jota koskee eri lainsäädäntö kuin kotipalvelua. Kunnal lisen terveyden huollon palveluiden järjestämisessä on kan santerveyslain ja muun terveyden huoltoa koskevan lainsää dännön lisäksi otettava huomioon laki yksi tyisestä terveydenhuol losta ja laki potilaan asemasta ja oikeuksis ta. Palveluntuottajalla, joka kotipalvelun li säksi tar joaa tervey denhuollon palveluja, on oltava yksityisestä terveydenhuollosta anne tun lain (152/1990) mukainen lupa tai kysy myksessä on oltava mainitun lain tarkoitta ma itsenäinen amma tinharjoittaja. Palvelun käyttäjän asemaa suojaa myös potilaan asemasta ja oikeuk sista annettu laki (785/1992). Palvelusetelin yleisinä tavoitteina ovat: - parantaa palvelujen saatavuutta ja tehostaa palvelutuotantoa - tarjota uusi tapa järjestää palveluita - parantaa asiakkaiden valintamahdollisuuksia

2 - luoda ja kehittää yrittäjyyttä ja yritystoimintaa Asiakasmaksulain 12 :n 2 momentin mu kaan palvelusetelillä järjestettävistä palve luista ei peritä käyttäjältä asiakasmaksua. Toisaalta palvelun käyttä jän maksettavaksi tuleva omavas tuuosuus ei saa ylittää asia kasmaksua, jonka kun ta/kuntayhtymä voisi periä itse tuottamis taan palveluista, ellei palvelusetelin arvon määräytymisestä ole erikseen toisin säädet ty. So siaalihuoltolain mukaisten kotipalvelu jen hankkimiseksi an nettavan palvelusetelin arvon mää räytymi sestä säädetään erikseen sosiaalihuolto laissa. Kunnan/kuntayhtymän antaman tila päisen kotipalvelun tai kotipal velujen tuki palvelujen hankkimiseksi tarkoi tetun palve lusetelin arvon tulee sosiaali huoltolain 29 b:n 1 ja 4 momentin mukaan olla kohtuulli nen. Asiakas voi sosiaalihuolto lain 29 a :n nojalla kieltäytyä hänelle tarjo tusta palve lusetelistä, jolloin kun nan/kun tayhtymän tu lee ohjata hänet muilla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Kunta on palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien potilas- ja asiakas asiakirjojen henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisterinpitäjä. Pal velujen tuotta jan tulee asiakirjoja käsitelles sään noudat taa, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään. Omaishoitajien lakisääteisen vapaan ajaksi annettavat palvelut voidaan järjestää myös anta malla palvelun käyttäjälle palveluseteli sosiaalihuollon suunnittelusta ja valtion osuudesta an netun lain 4 :n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti voimaan tul lut asiakasmaksu muutos koskien omaishoi tajan lakisääteistä vapaata koskee myös alkaen ko tiin jär jestettyä hoitoa ja huolenpitoa. Asiakas maksaa al kaen 10,60 /vrk (9,90 /vrk) laki sääteisen vapaan ajalta, jo ka on 3 päivää/kuukaudes sa al kaen (laki omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta, 950/2006). Maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluis sa palveluseteliä voidaan käyttää kotihoito palve luissa ja omaishoita jan vapaan järjes tämisessä, jos kunnan alu eelta löytyy aina kin kaksi koti hoitopalveluita antavaa yritys tä, jotka on hyväksytty kunta yhtymän toi mesta palveluseteliyrit täjäksi. Sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä ei arvonlisäverolain (1501/1993) 37 :n mu kaan suoriteta veroa. Arvonlisäverolainsää däntöön perustuen pal ve lusetelillä hanki tuista kotipalveluista ei suoriteta arvonlisä veroa. Palveluseteli on uuden palvelusetelijärjes telmän mukaisesti käytet tynä asiakkaalle verova paa. Tuloverolain mu kaan (HE 49/2003) ei voida myöntää kotita lousvä hennystä palvelusete lin omavastuu osuudesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Jos asiakas ostaa samalta palvelun tuottajalta li säpalveluja kokonaan omalla kustannuksel laan, kyse ei tältä osin ole samasta työsuo rituksesta ja kotitalousvähennys voidaan myöntää. Palvelusetelin myöntämisperusteet ja toimintaohjeet:

3 Myöntämisperusteet ovat voimaan tulleen palveluseteliä koskevan lainsäädän nön mukaiset huomioi den voi maan tulleen asiakasmak sulain muutoksen ja voimaan tule van omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamises ta ja Sosiaalihuolto lain 29 b ja 29 d muuttamisesta alkaen sekä voimaan tullut laki sosi aali- ja ter veydenhuollon palvelusetelistä / ) Palveluseteli voidaan myöntää maakun nan alueella asuvien vanhusten ja pitkäai kaissai raiden kotona annet tavien palvelujen ostamiseen kuntayhtymän hyväksymiltä yk sityisiltä pal veluseteliyrittäjil tä. Palvelusete lin myöntämisperusteet ovat samat kuin kuntayhtymän tuotta missa koti hoitopalve luissa. Kuntayhtymän viranhaltija arvioi asiakkaan palvelutarpeen. Palve lusetelillä voi ostaa kotihoitopalveluja eli asiakkaan kotona tapahtuvaa henkilökoh taista huo len pitoa ja tukemista. Kotihoidon palveluseteli kohdennetaan niille asiakkail le, joiden pal ve lutarve on alle 30 tuntia kuu kaudessa, sil lä palveluseteli ei sovellu run saasti apua tarvitseville asiakkaille. Palvelusetelillä järjestettävän kotihoidon yh teydessä voidaan tehdä sellaisia sairaan hoidolli sia toimenpiteitä, joi ta lääkäri voi an taa potilaan itsensä suoritet tavaksi. Tällöin edellytyksenä on, että palveluntuottajalla on tehtävään vaadittu koulu tus. 2) Palvelusetelin käyttöönotto vahvistaa asiakkaan asemaa, koska asiakas saa lisää valin nanmahdollisuuksia voidessaan valita mieleisensä palveluntuot tajan. Asiakkaalla ei ole kui tenkaan oikeutta vaatia palvelua järjestettäväksi palvelusete lillä. Toisaalta sosiaalihuoltolain 29 a :n mukaan: "Asiakas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan/ kuntayhty män tulee ohjata hänet muul la tavoin järjes tettävien palvelujen piiriin". Palveluseteli on saajalleen henki lökohtai nen. Palveluseteli on tarkoitettu hoito- ja palvelusuunnitelmas sa sovittujen palvelujen ostamiseen. Tila päiseen/kertaluontoiseen palveluseteliin merkitään, mitä palvelua sillä voi ostaa. 3) Kun asiakas hakee kuntayhtymän koti hoitopalvelua, hän voi samalla ilmoittaa ha lustaan ostaa palvelu pal velusetelillä. Palveluseteliä voi hakea erilli sellä palveluseteliha kemuksella tai ottamal la yhteyttä palve luseteliä myöntävään kun tayhtymän viran haltijaan. 4) Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaal le, joka kykenee itse käyttämään valinnan va pauttaan sekä arvioi maan ja valvomaan saamansa palvelun määrää ja sisältöä tai hänellä on edustaja, joka hoitaa edellä mai nittuja tehtäviä. 5) Palvelusetelin myöntää kuntayhtymän valtuuttama viranhaltija, joka arvioi asiak kaan pal velutarpeen ja selvit tää, onko asia kas oikeutettu kuntayhtymän järjestämän la kisääteisen pal velun piiriin se kä tarvitseeko hän mahdollisesti muita pal veluja. Palve lusetelin myöntämises sä ote taan huomioon asiakkaan yksilökohtaisen palvelun ja hoi don tarve. Kunnan on selvi tettävä asiak kaalle tämän asema pal-

4 ve luseteliä käytet täessä, palvelusetelin arvo, palvelun tuotta jien hinnat, omavastuuosuu den määräyty misen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vas taavasta palvelusta sosi aali- ja tervey denhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakas maksu. Palve lusetelin myöntämisestä ja sii hen liittyvistä muutoksista on pidettävä vi ranhaltijapöy täkirjaa kunnallislain edellyttä mällä tavalla 6) Palveluseteli on osa jatkuvaa ja säännöl listä kotona annettavaa palvelua saavan asiak kaan hoito- ja palve lusuunnitelmaa, jo ka laaditaan yhdessä kuntayhtymän viran haltijan, asiakkaan sekä valitun yrittäjän se kä omaisten tai muiden asiakkaalle tärkei den tahojen kanssa. Hoi to- ja palvelusuun nitelmassa määritellään ne palvelut sekä palveluihin kuukau dessa käytettävä aika tunneissa, minkä palveluse teli enimmillään korvaa. Palveluseteli on tar koitettu ensisijai sesti asiakkaan henkilökoh taiseen hoitoon ja hoivaan. Hoito- ja palve lusuunnitemaa tarkistetaan asiakkaan toi mintakyvyn ja pal velutarpeen muuttuessa. Yrittäjä merkitsee työtunnit 10 minuutin tark kuudella. Asiakas ja yrittäjä varmentavat ra portin, että asiakas on saanut sovitun palve lun määrältään ja laadultaan sellaisena kuin se on sovittu hoi to- ja palvelusopimuksessa. Yrittäjä toimit taa raportin kuntayhtymään yh dessä laskun kanssa. Kuntayhtymä lunas taa palvelusete lin kerran kuussa jälkikä teen. Laskutus se teliä vastaan tulee tehdä viimeistään seu raavan kuun viimeiseen päi vään mennessä. Sen jälkeen toimitettua laskua ei hyväksytä. 7) Palvelusetelin saanut asiakas tekee pal veluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun anta misesta. Tätä sopi mussuhdetta koske vat sopimuksen sisällön mukaan määräyty vät kuluttaja oikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperi aatteet. Asiakkaan ja palveluntuotta jan vä listä sopimusta kos kevan erimielisyyden saattamisesta kulutta jariitalautakunnan kä si teltäväksi säädetään kuluttajariitalauta kunnasta annetussa lais sa. 8) "Jatkuvan ja säännöllisesti annettavan kotipalvelun hankkimiseksi kunta voi antaa palve lusetelin, jonka arvon tulee olla vähin tään 24 (22) euroa tuntia kohti, jos kotitalou den tulot ei vät ylitä 2 mo mentin mukaan määräytyvää tulorajaa" (SHL 29 b, /13). Tulorajan ylit tävät tulot vä hentävät palvelusetelin täyttä arvoa laissa määritellyn laskukaavion mu kai sesti. Alin palvelusetelin arvo on kuiten kin vähintään 7 (6) euroa tuntia kohti alkaen. Kotihoitopalvelujen ostoon myönnetyn pal velusetelin arvoon vaikuttavat asiakkaan kuukausi tulot ja perheen koko palvelusete liin säädetyn maksutaulu kon mukaisesti. Palvelusetelin maksutaulukko alkaen: Kotitalouden koko/henkilöä Tulorajat euroa/kk Nykyiset tulo rajat Vähennyspro sentti

5 Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi (6), tulorajaa korotetaan 316 (294) eu rolla ja maksupro senttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraa vasta henkilös tä. Muun koti palvelun kuin kodissa sosiaali- tai tervey denhuollon ammattihenkilön antaman hoi don ja huolenpi don hankkimiseksi annetta van palvelusete lin arvon tulee olla koh tuulli nen. Sen estämättä, mitä tässä pykälässä sää detään palvelusetelin arvosta, kunta on vel vollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen tuottajan välillä sovitun hinnan. 9) Kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslauta kunta tai sen alainen viranhaltija/työntekijä hyväk syy ne hoivayrittä jät/palveluntuottajat, joilta kuntayhtymä lu nastaa palvelusetelin takaisin. Kuntayhtymä ylläpitää luetteloa hy väksymistään palvelu jen tuottajista. Tiedot palvelujen tuot tajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hin noista tulee olla jul kisesti saatavilla interne tissä ja muulla so veltuvalla tavalla. Kuntayh tymä toimittaa asiakkaalle tiedot koko maa kun nan alueella toimivista palveluseteliyrit täjistä. Asiakas päättää itse, miltä yrittäjältä hän palve lunsa ostaa. Palvelusetelijärjestelmän piiriin tulevan yrit täjän on täytettävä Yksityisten sosiaalipalve lujen valvonnasta anne tun (603/1996) ja asetuksen (1208/1996) vaatimukset. Palve luntuottajan tulee harjoit taa ammattitoimin taa toiminimen, avoimen yhtiön, komman diittiyhtiön, osakeyh tiön, osuuskunnan, yh distyksen ja säätiön nimis sä. Palveluntuot tajalla on oltava voimassa vastuuvakuutus ja merkintä ennakkoperin tärekisterissä. Yrittäjän on toimitettava kuntayhtymälle seuraavat asiakirjat/ tiedot: - yrityksen ja sen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot - suunnitelma toiminnan toteuttamisesta - yrityksen tarjoamat palvelut ja palvelujen hinnat - merkintä ennakkoperintärekisteriotteesta - selvitys henkilökunnan ja vastuuhenkilön ammatillisesta koulutuksesta - yrityksen ly-tunnus ja pankkiyhteystiedot - tiedot yrityksen toimitiloista 10) Yksityinen palveluntuottaja on lain mu kaan vaitiolovelvollinen asiakastaan koske vissa asioissa. Kuntayh tymän sosiaali- ja terveydenhuollon henki löstön tulee antaa riittävät tiedot asiakkaan terveydentilasta ja olosuhteista, jotta yrittäjä voi hoitaa häntä hoito- ja palvelu suunnitel man edellyttämällä tavalla. Asiakastietojen vaihtaminen julkisen ja yksityisen välillä edellyttää asiakkaan an tamaa valtakirjaa tai erillistä valtuutusta hoi to- ja palvelusuunni telman yhteydessä. Kuntayhtymä ja yrittäjä sitoutuvat säännölli siin yhteispalavereihin vuosittain. Palvelun tuottaja sitoutuu toimitta maan kuntayhty mälle yrityksensä toiminta kertomuksen.

6 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 11) Palveluseteliä ei voida myöntää, jos asiakkaan ja mahdollisen palveluntuottajan välillä on työsuhde tai sii hen verrattavissa oleva tilanne. 12) Palveluseteli myönnetään vain arvonli säverosta vapaaseen sosiaalihuoltona ta pahtuvan palvelun ostami seen. Palveluseteliä kohdennetaan ns. kevyem pään kotihoitoon. Palvelusetelillä tuotetussa kotihoi dossa työtunnit merkitään 10 minuu tin tarkkuudella. 13) Palvelusetelin arvo on enintään 95 eu roa/vuorokausi, kun omaishoitajien lakisää teinen vapaa järjes tään palvelusetelillä yksityisissä ympärivuo rokautisissa hoivayksi köissä. Muilta osin myöntämisperusteet ei vät muutu. Lisätietoja asiasta antavat vanhuspalvelu johtaja Eija Tolonen, puh , ja kotipalvelu ohjaaja Teija Seppälä, puh sekä sosiaa li- ja terveysjohta ja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy pal velusetelin täsmennetyt myöntämisperus teet alkaen eri ti lanteisiin seuraa vasti: 1) Palveluseteli on kotihoitopalveluissa vaih toehto kunnalliselle kotihoidolle ja se koh denne taan niille asiakkail le, joiden palvelun tarve on enintään 30 tun tia kuukaudessa. Yksilöllistä harkintaa käyt täen on mahdollis ta erityistilanteissa koh dentaa palveluseteli niille asiakkaille, joiden palvelutarve on enintään 40 tuntia kuukau dessa. Palvelusetelin arvo on 24 (22 ) tuntia kohti. Kotihoidon palvelusetelillä annettavat palvelut: Samat palvelut, mitä kuntayhtymän kotihoi to antaa eli asiakasryhmille, joiden toiminta kyky on selvästi alentunut (liikkuminen, pu keutuminen/riisuuntuminen, puhtaudesta huolehtiminen, Wc-asiointi, sängystä/tuolis ta siirtyminen, ruokailu). Koti hoitoon sisältyy myös perustasoises ta sai raanhoidosta huo lehtiminen, lääkehuollon ja sairaanhoidon tehtävät, jotka asiakas te kee normaalisti it se lääkärin antaman ohjeen tai reseptin mu kaan (lääkkeiden jako, ottami nen, reseptin uusiminen, lääkkeiden nouto apteekista, in suliinin pistäminen ja haavahoidot) sekä päivittäisestä siisteydestä huolehtiminen (vuoteen siistiminen, sani teettitilojen ja keit tiön puhtaudesta huolehti minen, roskien vienti ja jääkaapin siistey destä huolehtimi nen). Kotihoito palvelut ovat asiakkaan pe rushoidosta ja turvallisuudesta huolehtimis ta sekä normaaliin päi vittäiseen elämään kuuluvissa tehtävissä avustamista tai niiden suorittamista. Kotisairaanhoidon tunnit ja kotipalvelun hoi vatunnit lasketaan yhteen ja asiakas saa yhteen sä kotihoitopalvelua enintään 30 tun tia kuu-

7 kaudessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta: 2) Palveluseteli myönnetään tilapäisen koti hoidon järjestämiseen silloin, kun asiakas kotiutuu esimerkiksi sai raalasta tai omais hoitaja sairastuu. Tilapäi seen kotihoitoon palveluseteli myönnetään korkeintaan 2 vii koksi ja palvelusetelin arvo on 17 /h (15 /h) ja palvelun tarve on enin tään 2 h/vrk. 3) Palveluseteli myönnetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseen niissä yksi tyisissä ympärivuoro kautista hoivaa ja hoitoa tuottavissa yksi köissä, jotka Kainuun maakunta -kuntayhty män sosiaali- ja ter veyslautakunta on hy väksynyt palveluseteli yrittäjiksi. Palvelusetelin arvo määräytyy Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja ter veyslauta kunnan hyväksymien palvelusete liyrittäjien ilmoittamien vuorokau sihintojen mukaan, kuiten kin enintään 95 euroa vuoro kausi. Asiakkaan omavastuu osuus on asia kasmaksulain mukai nen 10,60 /vrk (9.90 /vrk). Mikäli asiakas haluaa käyttää sellaisen pal veluseteliyrittäjän palvelua, jossa vuorokau si maksu on enemmän kuin 95 euroa, silloin maa kunta -kuntayhty mä maksaa palvelun tuotta jalle 95 euroa ja perii asiakkaalta omavastuuosuutena 10,60 /vrk (9.90 /vrk) alkaen Ero tuksen asiakas maksaa it se suoraan palveluntuottajalle. Mahdollista toimeentulotukea haet taessa omavastuu osuutena hyväksytään asiakas maksulain mukainen 10,60 /vrk (9,90 /vrk). 4) Palveluseteli voidaan myöntää, kun omaishoitaja haluaa vaihtaa lakisääteisen vapaavuo rokauden esimerkik si päiväsai kaan pidettävään vapaaseen. a) Hoito tapahtuu asiakkaan kotona ja pal velusetelin arvo on enintään 100 /päiväs sä. Asia kas maksaa asia kasmaksulainmu kaisesti 10,60 /päivä (9,90 /päivä). Palvelusetelillä voi ostaa hoivapalveluja ja normaaliin päivittäiseen omaishoitajan työ hön kuu luvia tehtäviä. tai b) palveluseteliyrittäjän järjestämässä päi vätoiminnassa. Palvelusetelin arvo on enin tään 40 euroa päiväs sä. Asiakas maksaa asiakasmaksulain mu kaan 10,60 (9,90 ) päivässä. 5) Kotona selviytymisen tukemiseksi palve luseteliyrittäjän järjestämässä päivätoimin nassa esimerkiksi asiak kaan toimintakykyyn nähden puutteellisten peseytymismahdolli suuksien ta kia. Palve lusetelin arvo on 14 /kerta. Asiakas mak saa yrittäjän perimän palveluhinnan ja pal velusetelin arvon ero tuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy esit telyosassa olevat myöntämisperusteet ja toimin taohjeet lisäyksellä, että mahdollisen asiakasmaksulain tarkis tuksen johdosta näi tä perustei ta tarkiste taan eri päätöksellä.

8 Kaisa Tolonen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 13:13-13:14. Es teellisyysperus teena on osallisuusjääviys. Hyväksyi päätösehdotuksen.

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2010 AIKA 17.11.2010 Klo 10:00-11:51 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun Perusturvalautakunta 3 09.12.2014 Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun 548/05.01.03/2014 Perla 3 Valmistelija: Vs. vanhustyön

Lisätiedot

Aika 13.01.2009 klo 16:00-20:00 (tauko 17:50-18:00) Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Torikatu 10

Aika 13.01.2009 klo 16:00-20:00 (tauko 17:50-18:00) Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Torikatu 10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2008 1 Perusturvalautakunta 13.01.2009 Aika 13.01.2009 klo 16:00-20:00 (tauko 17:50-18:00) Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Torikatu 10 Läsnä Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.05.2010 AIKA 05.05.2010 Klo 10:00-13:45 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen kokoushuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS 25.2.2008 PALVELUSETELIKOKEILU AJALLA 1.4-31.12.2008 TEUVAN KUNTA Sisällysluettelo PALVELUNTUOTTAJAN OPAS... 3 1. Palveluseteli... 3 2. Palveluntuottajat...

Lisätiedot

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Perusturvaosasto PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.3.2013 Tehty indeksitarkistukset 1.1.2014 lukien 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 117. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 117. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Vanhusneuvosto AIKA 02.02.2010 kello 13:00-15:00 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 117 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 24.05.2012 klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1 Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki 1. TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 2 1.1 Toimintaohje 2 1.2 Määritelmät 2 1.3 Äänekosken kaupungin velvoitteet 3 1.4 Palvelusetelin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.04.2012 AIKA 11.04.2012 Klo 10:00-14:15 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA kotihoito puhtaanapitopalvelut puhtaanapitopalvelut, sotainvalidit omaishoito, vanhukset ja vammaiset SEINÄJOEN KAUPUNKI 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 66 24.05.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 141 13.12.2012 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Vammaisneuvosto AIKA 19.02.2010 kello 14:00-15:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, huone 115. LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 25.03.2015. Kotihoidon myöntämisperusteet 1.4.2015 alkaen 430/05.02.03/2010

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 25.03.2015. Kotihoidon myöntämisperusteet 1.4.2015 alkaen 430/05.02.03/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 25.03.2015 Kotihoidon myöntämisperusteet 1.4.2015 alkaen 430/05.02.03/2010 Sotelk 12 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so si aa li- ja

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 2 1 Määritelmät... 2 2 Asiakkaan asema... 3 3 Palvelun tuottajan velvoitteet... 4 4 Kaupungin

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 15.03.2010 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot