Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.1.2010 alkaen"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa alkaen STLTK 362 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palve lusetelistä ( /569) tu li voi maan al kaen. Lailla pyritään laa jenta maan ja selkiyttämään palvelusete lijär jestel män käyttöä kunnan yhtenä sosi aali- ja ter veyspalvelujen järjestämismuoto na se kä turvaamaan monipuolisten ja laa dukkait ten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus tu levaisuudessakin. Ehdotetun lain ta voit tee na olisi tehostaa palvelukoko naisuutta ja tu kea asiakkaan ja potilaan toi vomusten, mie lipiteen ja yksilöllisten tarpei den huo mioi mista. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi pal velusetelin myöntämisperusteet alkaen ja asiakasmaksuja koskevat muutokset alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak suista annetussa asetuksessa säädettyjä asiakas maksuja tarkiste taan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mu kaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annet tavan hoidon tulorajoja työelä keindeksin muutoksen mukaisesti alkaen jatkuvan ja säännöllisesti annettavan kotipalvelun ja kotisairaanhoi don pal velusetelin enimmäis arvo nousee TEL-indeksin mukaisesti 22 eurosta 24 eu roon tunnilta, jos kotitalouden tulot eivät yli tä laissa säädettyä tulorajaa. Alin palve lusetelin arvo on vähintään 7 eu roa (6 euroa) tunnilta. Palveluseteli on kunnan tai kuntayhtymän päätöksellään palvelun tarvitsijalle myöntä mää kohdennettua osto voimaa, jolla hän voi itse valitsemaltaan yrit täjältä ostaa tarvitse mansa palvelun ja ellei myönnetty palvelu seteli riitä, niin asiakas maksaa erotuksen. Kotisairaanhoito on terveydenhuoltoa, jota koskee eri lainsäädäntö kuin kotipalvelua. Kunnal lisen terveyden huollon palveluiden järjestämisessä on kan santerveyslain ja muun terveyden huoltoa koskevan lainsää dännön lisäksi otettava huomioon laki yksi tyisestä terveydenhuol losta ja laki potilaan asemasta ja oikeuksis ta. Palveluntuottajalla, joka kotipalvelun li säksi tar joaa tervey denhuollon palveluja, on oltava yksityisestä terveydenhuollosta anne tun lain (152/1990) mukainen lupa tai kysy myksessä on oltava mainitun lain tarkoitta ma itsenäinen amma tinharjoittaja. Palvelun käyttäjän asemaa suojaa myös potilaan asemasta ja oikeuk sista annettu laki (785/1992). Palvelusetelin yleisinä tavoitteina ovat: - parantaa palvelujen saatavuutta ja tehostaa palvelutuotantoa - tarjota uusi tapa järjestää palveluita - parantaa asiakkaiden valintamahdollisuuksia

2 - luoda ja kehittää yrittäjyyttä ja yritystoimintaa Asiakasmaksulain 12 :n 2 momentin mu kaan palvelusetelillä järjestettävistä palve luista ei peritä käyttäjältä asiakasmaksua. Toisaalta palvelun käyttä jän maksettavaksi tuleva omavas tuuosuus ei saa ylittää asia kasmaksua, jonka kun ta/kuntayhtymä voisi periä itse tuottamis taan palveluista, ellei palvelusetelin arvon määräytymisestä ole erikseen toisin säädet ty. So siaalihuoltolain mukaisten kotipalvelu jen hankkimiseksi an nettavan palvelusetelin arvon mää räytymi sestä säädetään erikseen sosiaalihuolto laissa. Kunnan/kuntayhtymän antaman tila päisen kotipalvelun tai kotipal velujen tuki palvelujen hankkimiseksi tarkoi tetun palve lusetelin arvon tulee sosiaali huoltolain 29 b:n 1 ja 4 momentin mukaan olla kohtuulli nen. Asiakas voi sosiaalihuolto lain 29 a :n nojalla kieltäytyä hänelle tarjo tusta palve lusetelistä, jolloin kun nan/kun tayhtymän tu lee ohjata hänet muilla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Kunta on palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien potilas- ja asiakas asiakirjojen henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisterinpitäjä. Pal velujen tuotta jan tulee asiakirjoja käsitelles sään noudat taa, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään. Omaishoitajien lakisääteisen vapaan ajaksi annettavat palvelut voidaan järjestää myös anta malla palvelun käyttäjälle palveluseteli sosiaalihuollon suunnittelusta ja valtion osuudesta an netun lain 4 :n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti voimaan tul lut asiakasmaksu muutos koskien omaishoi tajan lakisääteistä vapaata koskee myös alkaen ko tiin jär jestettyä hoitoa ja huolenpitoa. Asiakas maksaa al kaen 10,60 /vrk (9,90 /vrk) laki sääteisen vapaan ajalta, jo ka on 3 päivää/kuukaudes sa al kaen (laki omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta, 950/2006). Maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluis sa palveluseteliä voidaan käyttää kotihoito palve luissa ja omaishoita jan vapaan järjes tämisessä, jos kunnan alu eelta löytyy aina kin kaksi koti hoitopalveluita antavaa yritys tä, jotka on hyväksytty kunta yhtymän toi mesta palveluseteliyrit täjäksi. Sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä ei arvonlisäverolain (1501/1993) 37 :n mu kaan suoriteta veroa. Arvonlisäverolainsää däntöön perustuen pal ve lusetelillä hanki tuista kotipalveluista ei suoriteta arvonlisä veroa. Palveluseteli on uuden palvelusetelijärjes telmän mukaisesti käytet tynä asiakkaalle verova paa. Tuloverolain mu kaan (HE 49/2003) ei voida myöntää kotita lousvä hennystä palvelusete lin omavastuu osuudesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Jos asiakas ostaa samalta palvelun tuottajalta li säpalveluja kokonaan omalla kustannuksel laan, kyse ei tältä osin ole samasta työsuo rituksesta ja kotitalousvähennys voidaan myöntää. Palvelusetelin myöntämisperusteet ja toimintaohjeet:

3 Myöntämisperusteet ovat voimaan tulleen palveluseteliä koskevan lainsäädän nön mukaiset huomioi den voi maan tulleen asiakasmak sulain muutoksen ja voimaan tule van omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamises ta ja Sosiaalihuolto lain 29 b ja 29 d muuttamisesta alkaen sekä voimaan tullut laki sosi aali- ja ter veydenhuollon palvelusetelistä / ) Palveluseteli voidaan myöntää maakun nan alueella asuvien vanhusten ja pitkäai kaissai raiden kotona annet tavien palvelujen ostamiseen kuntayhtymän hyväksymiltä yk sityisiltä pal veluseteliyrittäjil tä. Palvelusete lin myöntämisperusteet ovat samat kuin kuntayhtymän tuotta missa koti hoitopalve luissa. Kuntayhtymän viranhaltija arvioi asiakkaan palvelutarpeen. Palve lusetelillä voi ostaa kotihoitopalveluja eli asiakkaan kotona tapahtuvaa henkilökoh taista huo len pitoa ja tukemista. Kotihoidon palveluseteli kohdennetaan niille asiakkail le, joiden pal ve lutarve on alle 30 tuntia kuu kaudessa, sil lä palveluseteli ei sovellu run saasti apua tarvitseville asiakkaille. Palvelusetelillä järjestettävän kotihoidon yh teydessä voidaan tehdä sellaisia sairaan hoidolli sia toimenpiteitä, joi ta lääkäri voi an taa potilaan itsensä suoritet tavaksi. Tällöin edellytyksenä on, että palveluntuottajalla on tehtävään vaadittu koulu tus. 2) Palvelusetelin käyttöönotto vahvistaa asiakkaan asemaa, koska asiakas saa lisää valin nanmahdollisuuksia voidessaan valita mieleisensä palveluntuot tajan. Asiakkaalla ei ole kui tenkaan oikeutta vaatia palvelua järjestettäväksi palvelusete lillä. Toisaalta sosiaalihuoltolain 29 a :n mukaan: "Asiakas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan/ kuntayhty män tulee ohjata hänet muul la tavoin järjes tettävien palvelujen piiriin". Palveluseteli on saajalleen henki lökohtai nen. Palveluseteli on tarkoitettu hoito- ja palvelusuunnitelmas sa sovittujen palvelujen ostamiseen. Tila päiseen/kertaluontoiseen palveluseteliin merkitään, mitä palvelua sillä voi ostaa. 3) Kun asiakas hakee kuntayhtymän koti hoitopalvelua, hän voi samalla ilmoittaa ha lustaan ostaa palvelu pal velusetelillä. Palveluseteliä voi hakea erilli sellä palveluseteliha kemuksella tai ottamal la yhteyttä palve luseteliä myöntävään kun tayhtymän viran haltijaan. 4) Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaal le, joka kykenee itse käyttämään valinnan va pauttaan sekä arvioi maan ja valvomaan saamansa palvelun määrää ja sisältöä tai hänellä on edustaja, joka hoitaa edellä mai nittuja tehtäviä. 5) Palvelusetelin myöntää kuntayhtymän valtuuttama viranhaltija, joka arvioi asiak kaan pal velutarpeen ja selvit tää, onko asia kas oikeutettu kuntayhtymän järjestämän la kisääteisen pal velun piiriin se kä tarvitseeko hän mahdollisesti muita pal veluja. Palve lusetelin myöntämises sä ote taan huomioon asiakkaan yksilökohtaisen palvelun ja hoi don tarve. Kunnan on selvi tettävä asiak kaalle tämän asema pal-

4 ve luseteliä käytet täessä, palvelusetelin arvo, palvelun tuotta jien hinnat, omavastuuosuu den määräyty misen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vas taavasta palvelusta sosi aali- ja tervey denhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakas maksu. Palve lusetelin myöntämisestä ja sii hen liittyvistä muutoksista on pidettävä vi ranhaltijapöy täkirjaa kunnallislain edellyttä mällä tavalla 6) Palveluseteli on osa jatkuvaa ja säännöl listä kotona annettavaa palvelua saavan asiak kaan hoito- ja palve lusuunnitelmaa, jo ka laaditaan yhdessä kuntayhtymän viran haltijan, asiakkaan sekä valitun yrittäjän se kä omaisten tai muiden asiakkaalle tärkei den tahojen kanssa. Hoi to- ja palvelusuun nitelmassa määritellään ne palvelut sekä palveluihin kuukau dessa käytettävä aika tunneissa, minkä palveluse teli enimmillään korvaa. Palveluseteli on tar koitettu ensisijai sesti asiakkaan henkilökoh taiseen hoitoon ja hoivaan. Hoito- ja palve lusuunnitemaa tarkistetaan asiakkaan toi mintakyvyn ja pal velutarpeen muuttuessa. Yrittäjä merkitsee työtunnit 10 minuutin tark kuudella. Asiakas ja yrittäjä varmentavat ra portin, että asiakas on saanut sovitun palve lun määrältään ja laadultaan sellaisena kuin se on sovittu hoi to- ja palvelusopimuksessa. Yrittäjä toimit taa raportin kuntayhtymään yh dessä laskun kanssa. Kuntayhtymä lunas taa palvelusete lin kerran kuussa jälkikä teen. Laskutus se teliä vastaan tulee tehdä viimeistään seu raavan kuun viimeiseen päi vään mennessä. Sen jälkeen toimitettua laskua ei hyväksytä. 7) Palvelusetelin saanut asiakas tekee pal veluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun anta misesta. Tätä sopi mussuhdetta koske vat sopimuksen sisällön mukaan määräyty vät kuluttaja oikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperi aatteet. Asiakkaan ja palveluntuotta jan vä listä sopimusta kos kevan erimielisyyden saattamisesta kulutta jariitalautakunnan kä si teltäväksi säädetään kuluttajariitalauta kunnasta annetussa lais sa. 8) "Jatkuvan ja säännöllisesti annettavan kotipalvelun hankkimiseksi kunta voi antaa palve lusetelin, jonka arvon tulee olla vähin tään 24 (22) euroa tuntia kohti, jos kotitalou den tulot ei vät ylitä 2 mo mentin mukaan määräytyvää tulorajaa" (SHL 29 b, /13). Tulorajan ylit tävät tulot vä hentävät palvelusetelin täyttä arvoa laissa määritellyn laskukaavion mu kai sesti. Alin palvelusetelin arvo on kuiten kin vähintään 7 (6) euroa tuntia kohti alkaen. Kotihoitopalvelujen ostoon myönnetyn pal velusetelin arvoon vaikuttavat asiakkaan kuukausi tulot ja perheen koko palvelusete liin säädetyn maksutaulu kon mukaisesti. Palvelusetelin maksutaulukko alkaen: Kotitalouden koko/henkilöä Tulorajat euroa/kk Nykyiset tulo rajat Vähennyspro sentti

5 Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi (6), tulorajaa korotetaan 316 (294) eu rolla ja maksupro senttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraa vasta henkilös tä. Muun koti palvelun kuin kodissa sosiaali- tai tervey denhuollon ammattihenkilön antaman hoi don ja huolenpi don hankkimiseksi annetta van palvelusete lin arvon tulee olla koh tuulli nen. Sen estämättä, mitä tässä pykälässä sää detään palvelusetelin arvosta, kunta on vel vollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen tuottajan välillä sovitun hinnan. 9) Kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslauta kunta tai sen alainen viranhaltija/työntekijä hyväk syy ne hoivayrittä jät/palveluntuottajat, joilta kuntayhtymä lu nastaa palvelusetelin takaisin. Kuntayhtymä ylläpitää luetteloa hy väksymistään palvelu jen tuottajista. Tiedot palvelujen tuot tajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hin noista tulee olla jul kisesti saatavilla interne tissä ja muulla so veltuvalla tavalla. Kuntayh tymä toimittaa asiakkaalle tiedot koko maa kun nan alueella toimivista palveluseteliyrit täjistä. Asiakas päättää itse, miltä yrittäjältä hän palve lunsa ostaa. Palvelusetelijärjestelmän piiriin tulevan yrit täjän on täytettävä Yksityisten sosiaalipalve lujen valvonnasta anne tun (603/1996) ja asetuksen (1208/1996) vaatimukset. Palve luntuottajan tulee harjoit taa ammattitoimin taa toiminimen, avoimen yhtiön, komman diittiyhtiön, osakeyh tiön, osuuskunnan, yh distyksen ja säätiön nimis sä. Palveluntuot tajalla on oltava voimassa vastuuvakuutus ja merkintä ennakkoperin tärekisterissä. Yrittäjän on toimitettava kuntayhtymälle seuraavat asiakirjat/ tiedot: - yrityksen ja sen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot - suunnitelma toiminnan toteuttamisesta - yrityksen tarjoamat palvelut ja palvelujen hinnat - merkintä ennakkoperintärekisteriotteesta - selvitys henkilökunnan ja vastuuhenkilön ammatillisesta koulutuksesta - yrityksen ly-tunnus ja pankkiyhteystiedot - tiedot yrityksen toimitiloista 10) Yksityinen palveluntuottaja on lain mu kaan vaitiolovelvollinen asiakastaan koske vissa asioissa. Kuntayh tymän sosiaali- ja terveydenhuollon henki löstön tulee antaa riittävät tiedot asiakkaan terveydentilasta ja olosuhteista, jotta yrittäjä voi hoitaa häntä hoito- ja palvelu suunnitel man edellyttämällä tavalla. Asiakastietojen vaihtaminen julkisen ja yksityisen välillä edellyttää asiakkaan an tamaa valtakirjaa tai erillistä valtuutusta hoi to- ja palvelusuunni telman yhteydessä. Kuntayhtymä ja yrittäjä sitoutuvat säännölli siin yhteispalavereihin vuosittain. Palvelun tuottaja sitoutuu toimitta maan kuntayhty mälle yrityksensä toiminta kertomuksen.

6 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 11) Palveluseteliä ei voida myöntää, jos asiakkaan ja mahdollisen palveluntuottajan välillä on työsuhde tai sii hen verrattavissa oleva tilanne. 12) Palveluseteli myönnetään vain arvonli säverosta vapaaseen sosiaalihuoltona ta pahtuvan palvelun ostami seen. Palveluseteliä kohdennetaan ns. kevyem pään kotihoitoon. Palvelusetelillä tuotetussa kotihoi dossa työtunnit merkitään 10 minuu tin tarkkuudella. 13) Palvelusetelin arvo on enintään 95 eu roa/vuorokausi, kun omaishoitajien lakisää teinen vapaa järjes tään palvelusetelillä yksityisissä ympärivuo rokautisissa hoivayksi köissä. Muilta osin myöntämisperusteet ei vät muutu. Lisätietoja asiasta antavat vanhuspalvelu johtaja Eija Tolonen, puh , ja kotipalvelu ohjaaja Teija Seppälä, puh sekä sosiaa li- ja terveysjohta ja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy pal velusetelin täsmennetyt myöntämisperus teet alkaen eri ti lanteisiin seuraa vasti: 1) Palveluseteli on kotihoitopalveluissa vaih toehto kunnalliselle kotihoidolle ja se koh denne taan niille asiakkail le, joiden palvelun tarve on enintään 30 tun tia kuukaudessa. Yksilöllistä harkintaa käyt täen on mahdollis ta erityistilanteissa koh dentaa palveluseteli niille asiakkaille, joiden palvelutarve on enintään 40 tuntia kuukau dessa. Palvelusetelin arvo on 24 (22 ) tuntia kohti. Kotihoidon palvelusetelillä annettavat palvelut: Samat palvelut, mitä kuntayhtymän kotihoi to antaa eli asiakasryhmille, joiden toiminta kyky on selvästi alentunut (liikkuminen, pu keutuminen/riisuuntuminen, puhtaudesta huolehtiminen, Wc-asiointi, sängystä/tuolis ta siirtyminen, ruokailu). Koti hoitoon sisältyy myös perustasoises ta sai raanhoidosta huo lehtiminen, lääkehuollon ja sairaanhoidon tehtävät, jotka asiakas te kee normaalisti it se lääkärin antaman ohjeen tai reseptin mu kaan (lääkkeiden jako, ottami nen, reseptin uusiminen, lääkkeiden nouto apteekista, in suliinin pistäminen ja haavahoidot) sekä päivittäisestä siisteydestä huolehtiminen (vuoteen siistiminen, sani teettitilojen ja keit tiön puhtaudesta huolehti minen, roskien vienti ja jääkaapin siistey destä huolehtimi nen). Kotihoito palvelut ovat asiakkaan pe rushoidosta ja turvallisuudesta huolehtimis ta sekä normaaliin päi vittäiseen elämään kuuluvissa tehtävissä avustamista tai niiden suorittamista. Kotisairaanhoidon tunnit ja kotipalvelun hoi vatunnit lasketaan yhteen ja asiakas saa yhteen sä kotihoitopalvelua enintään 30 tun tia kuu-

7 kaudessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta: 2) Palveluseteli myönnetään tilapäisen koti hoidon järjestämiseen silloin, kun asiakas kotiutuu esimerkiksi sai raalasta tai omais hoitaja sairastuu. Tilapäi seen kotihoitoon palveluseteli myönnetään korkeintaan 2 vii koksi ja palvelusetelin arvo on 17 /h (15 /h) ja palvelun tarve on enin tään 2 h/vrk. 3) Palveluseteli myönnetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseen niissä yksi tyisissä ympärivuoro kautista hoivaa ja hoitoa tuottavissa yksi köissä, jotka Kainuun maakunta -kuntayhty män sosiaali- ja ter veyslautakunta on hy väksynyt palveluseteli yrittäjiksi. Palvelusetelin arvo määräytyy Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja ter veyslauta kunnan hyväksymien palvelusete liyrittäjien ilmoittamien vuorokau sihintojen mukaan, kuiten kin enintään 95 euroa vuoro kausi. Asiakkaan omavastuu osuus on asia kasmaksulain mukai nen 10,60 /vrk (9.90 /vrk). Mikäli asiakas haluaa käyttää sellaisen pal veluseteliyrittäjän palvelua, jossa vuorokau si maksu on enemmän kuin 95 euroa, silloin maa kunta -kuntayhty mä maksaa palvelun tuotta jalle 95 euroa ja perii asiakkaalta omavastuuosuutena 10,60 /vrk (9.90 /vrk) alkaen Ero tuksen asiakas maksaa it se suoraan palveluntuottajalle. Mahdollista toimeentulotukea haet taessa omavastuu osuutena hyväksytään asiakas maksulain mukainen 10,60 /vrk (9,90 /vrk). 4) Palveluseteli voidaan myöntää, kun omaishoitaja haluaa vaihtaa lakisääteisen vapaavuo rokauden esimerkik si päiväsai kaan pidettävään vapaaseen. a) Hoito tapahtuu asiakkaan kotona ja pal velusetelin arvo on enintään 100 /päiväs sä. Asia kas maksaa asia kasmaksulainmu kaisesti 10,60 /päivä (9,90 /päivä). Palvelusetelillä voi ostaa hoivapalveluja ja normaaliin päivittäiseen omaishoitajan työ hön kuu luvia tehtäviä. tai b) palveluseteliyrittäjän järjestämässä päi vätoiminnassa. Palvelusetelin arvo on enin tään 40 euroa päiväs sä. Asiakas maksaa asiakasmaksulain mu kaan 10,60 (9,90 ) päivässä. 5) Kotona selviytymisen tukemiseksi palve luseteliyrittäjän järjestämässä päivätoimin nassa esimerkiksi asiak kaan toimintakykyyn nähden puutteellisten peseytymismahdolli suuksien ta kia. Palve lusetelin arvo on 14 /kerta. Asiakas mak saa yrittäjän perimän palveluhinnan ja pal velusetelin arvon ero tuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy esit telyosassa olevat myöntämisperusteet ja toimin taohjeet lisäyksellä, että mahdollisen asiakasmaksulain tarkis tuksen johdosta näi tä perustei ta tarkiste taan eri päätöksellä.

8 Kaisa Tolonen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 13:13-13:14. Es teellisyysperus teena on osallisuusjääviys. Hyväksyi päätösehdotuksen.

Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluissa 1.1.2010 alkaen

Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluissa 1.1.2010 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 352 16.12.2009 Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluissa 1.1.2010 alkaen STLTK 352 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

13/2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

13/2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 314 vanhuspalveluiden kotona asumista tukevien palvelujen palvelusetelien arvot ja myöntämisperusteet 1.1.2017 alkaen (Valmistelija: sosiaaliohjaaja Teija Seppälä) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttö Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidossa. Sosiaaliohjaaja Teija Seppälä 26.11.

Palvelusetelin käyttö Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidossa. Sosiaaliohjaaja Teija Seppälä 26.11. Palvelusetelin käyttö Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidossa Sosiaaliohjaaja Teija Seppälä 26.11.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon vanhuspalveluiden

Lisätiedot

Palvelusetelin myöntämisperusteet Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidossa alkaen

Palvelusetelin myöntämisperusteet Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidossa alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 448 21.12.2011 Palvelusetelin myöntämisperusteet Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidossa 1.1.2012 alkaen STLTK 448 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidon palvelusetelin myöntämisperusteet 1.1.2014 alkaen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidon palvelusetelin myöntämisperusteet 1.1.2014 alkaen Hallitus 97 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidon palvelusetelin myöntämisperusteet 1.1.2014 alkaen H 97 (Valmistelija: sosiaaliohjaaja Teija Seppälä)

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Hallitus H 266. (Valmistelija: sosiaaliohjaaja Teija Seppälä)

Hallitus H 266. (Valmistelija: sosiaaliohjaaja Teija Seppälä) Hallitus 266 16.12.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotona asumista tukevien palvelujen palvelusetelien arvot ja myöntämisperusteet 1.1.2016 alkaen H 266 (Valmistelija:

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

HE 34/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansanterveyslakia

HE 34/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansanterveyslakia HE 34/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain 29 b :n ja kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansanterveyslakia

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun Perusturvalautakunta 3 09.12.2014 Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun 548/05.01.03/2014 Perla 3 Valmistelija: Vs. vanhustyön

Lisätiedot

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy PALVELU- SETELI Mikä on palveluseteli? Kunta tai kuntayhtymä ei välttämättä tuota itse kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja vaan voi toimia yhteistyössä yksityisten palveluyritysten kanssa. Palveluseteli

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN

OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 66 24.05.2012 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 141 13.12.2012 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIKOKEILU 1.8.2012 ALKAEN 135/32/2012 Hyte 66 Oriveden kaupungin Hyvinvointi-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

SIVLK 27 Valmistelija: päivähoidon johtaja Eila Huotari, p. 040 524 3810, eila.huotari@haukipudas.fi

SIVLK 27 Valmistelija: päivähoidon johtaja Eila Huotari, p. 040 524 3810, eila.huotari@haukipudas.fi Sivistyslautakunta 27 17.04.2012 Päiväkotihoidon palvelusetelin käyttöönotto 1.8.2012 alkaen SIVLK 27 Valmistelija: päivähoidon johtaja Eila Huotari, p. 040 524 3810, eila.huotari@haukipudas.fi Päiväkotihoidon

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönotto

Palvelusetelin käyttöönotto Yhtymähallitus 77 02.06.2015 Palvelusetelin käyttöönotto ja setelin arvon määrääminen tehostettuun palveluasumiseen, vuorohoitoon ja omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen Yhtymähallitus

Lisätiedot

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakkaan palveluseteliopas 2016-2017 Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakasopas/Palveluseteli 1 (4) Mikä palveluseteli on? Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää sosiaali- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa:

Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa: Perusturvalautakunta 38 15.03.2017 ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA ARVONLISÄVEROTTOMANA OSK SINIWUOKOT 7/7/2016 Perusturvalautakunta 15.03.2017 38 Ilmoituksenvarainen toiminta (Valviran

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

Palveluseteli vanhuspalveluissa

Palveluseteli vanhuspalveluissa Palveluseteli vanhuspalveluissa PALVELUSETELI VANHUSPALVELUISSA Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Asiakas voi hankkia palvelusetelillä hänelle

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Palvelutuotantolautakunta Lääkkeiden koneellinen annosjakelu. Patultk

Palvelutuotantolautakunta Lääkkeiden koneellinen annosjakelu. Patultk Palvelutuotantolautakunta 7 29.01.2014 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Patultk 7 29.1.2014 Valmistelijat: Sosiaalijohtaja Hilkka Karttunen puh. 050 562 3632, Van hus pal ve lujoh ta ja Kyllikki Syrjäpalo

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut Perusturvalautakunta 115 19.12.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut 364/13.139/2013 Perusturvalautakunta 115 Kustannusten nousun vuoksi tarkistetaan sosiaali- ja terveys palvelujen mak su ja. Päätösehdotus:

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Sosiaali- ja terveyslautakunta 342 26.10.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 404 30.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle

Lisätiedot

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Yhtymähallitus 219 28.10.2014 Yhtymähallitus 55 23.03.2016 Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 347/05.00/2014 Yhall 28.10.2014 219 Valmistelija: Perhekeskuspäällikkö Päivi

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena 1(5) omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon sisältyy omaishoitajan antama hoito ja tarvittavat sosiaali-

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

Kotihoidon maksut ja tukipalveluiden myöntämiskriteerit ja -maksut 1.1.2010

Kotihoidon maksut ja tukipalveluiden myöntämiskriteerit ja -maksut 1.1.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 363 16.12.2009 Kotihoidon maksut ja tukipalveluiden myöntämiskriteerit ja -maksut 1.1.2010 STLTK 363 Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa van huksen kotona asuminen mahdollisimman

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset Sosiaali- ja terveyslautakunta 275 29.08.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset 459/66/2012, 520/66/2012, 53/61/616/2011, 589/61/2012, 52/61/616/2011 STLTK 275 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa Yhtymävaltuusto 11 17.06.2015 Hallitus 142 19.08.2015 Yhtymävaltuusto 21 21.12.2015 Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa YV 11 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi palvelusetelilaki - taustaa Aiemmat palvelusetelisäännökset voimaan 2004 Sääntely keskittyi kotipalvelun

Lisätiedot

Kotipalvelun tukipalveluna järjestettävä ateriapalvelu/ sopimuksen jatkaminen ja aterioiden kuljetuksen kilpailuttaminen

Kotipalvelun tukipalveluna järjestettävä ateriapalvelu/ sopimuksen jatkaminen ja aterioiden kuljetuksen kilpailuttaminen Liperin sosiaali- ja 27 31.03.2015 terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja 45 26.05.2015 terveyslautakunta Kunnanhallitus 97 01.06.2015 Kotipalvelun tukipalveluna järjestettävä ateriapalvelu/ sopimuksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Sote 10.12.2014 122 Valmistelija: omaishoidon ohjaaja, puh. 040 779 3981.

Sote 10.12.2014 122 Valmistelija: omaishoidon ohjaaja, puh. 040 779 3981. Sosiaali- ja terveyslautakunta 122 10.12.2014 Omaishoidon tuki/vanhusten palvelut 1.1.2015 alkaen 1249/05.12/2013 Sote 10.12.2014 122 Valmistelija: omaishoidon ohjaaja, puh. 040 779 3981. Omaishoidon tuen

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Sote 20.05.2015 55 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja omaishoi don ohjaaja, puh. 040 779 3981

Sote 20.05.2015 55 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja omaishoi don ohjaaja, puh. 040 779 3981 Sosiaali- ja terveyslautakunta 55 20.05.2015 Lisäselvitys omaishoidon tuesta kaupunginvaltuustolle Sote 20.05.2015 55 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja omaishoi don ohjaaja,

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kotihoidon maksut sekä tukipalveluiden myöntämiskriteerit ja maksut alkaen

Kotihoidon maksut sekä tukipalveluiden myöntämiskriteerit ja maksut alkaen Hallitus 250 19.11.2014 Kotihoidon maksut sekä tukipalveluiden myöntämiskriteerit ja maksut 1.1.2015 alkaen H (Valmistelija: vs. vanhuspalvelujohtaja Jaana Mäklin) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen vanhuspalveluissa 1.1.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen vanhuspalveluissa 1.1.2012 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 18.01.2012 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen vanhuspalveluissa 1.1.2012 alkaen STLTK 12 Omaishoidon tuki Omaishoidontuki

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANHALTIJAN PALVELUSETELIOPAS Kokkolan kaupunki ja JYTA-alue (Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli) Päivitetty 28.11.2011 MAAKUNNALLINEN PALVELUSETELI

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Rytkönen puh , Päiväkoti, yli 3-v 850. Esikoululaisen päivähoito 40 % (1-3h) 340

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Rytkönen puh , Päiväkoti, yli 3-v 850. Esikoululaisen päivähoito 40 % (1-3h) 340 Sivistyslautakunta 16 01.06.2015 Sivistyslautakunta 12 21.06.2016 Sivistyslautakunta 6 29.08.2017 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvojen tarkistus 1.8.2015 lukien / Varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Sote 16.12.2015 99 Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja, puh. 040 775 0347; pal ve lu päällik kö (Jämsän Terveys Oy), puh. 040 712 2613.

Sote 16.12.2015 99 Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja, puh. 040 775 0347; pal ve lu päällik kö (Jämsän Terveys Oy), puh. 040 712 2613. Sosiaali- ja terveyslautakunta 99 16.12.2015 Omaishoidon tuki/vanhusten palvelut 1.1.2016 alkaen 1249/05.12/2013 Sote 16.12.2015 99 Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja, puh. 040 775 0347; pal ve lu päällik

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapauden laajentaminen eräissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (palveluseteli)

Asiakkaan valinnanvapauden laajentaminen eräissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (palveluseteli) Yhtymähallitus 47 29.04.2014 Yhtymähallitus 61 10.06.2014 Asiakkaan valinnanvapauden laajentaminen eräissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (palveluseteli) Yhtymähallitus 29.04.2014 47 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot