Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.1.2010 alkaen"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa alkaen STLTK 362 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palve lusetelistä ( /569) tu li voi maan al kaen. Lailla pyritään laa jenta maan ja selkiyttämään palvelusete lijär jestel män käyttöä kunnan yhtenä sosi aali- ja ter veyspalvelujen järjestämismuoto na se kä turvaamaan monipuolisten ja laa dukkait ten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus tu levaisuudessakin. Ehdotetun lain ta voit tee na olisi tehostaa palvelukoko naisuutta ja tu kea asiakkaan ja potilaan toi vomusten, mie lipiteen ja yksilöllisten tarpei den huo mioi mista. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi pal velusetelin myöntämisperusteet alkaen ja asiakasmaksuja koskevat muutokset alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak suista annetussa asetuksessa säädettyjä asiakas maksuja tarkiste taan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mu kaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annet tavan hoidon tulorajoja työelä keindeksin muutoksen mukaisesti alkaen jatkuvan ja säännöllisesti annettavan kotipalvelun ja kotisairaanhoi don pal velusetelin enimmäis arvo nousee TEL-indeksin mukaisesti 22 eurosta 24 eu roon tunnilta, jos kotitalouden tulot eivät yli tä laissa säädettyä tulorajaa. Alin palve lusetelin arvo on vähintään 7 eu roa (6 euroa) tunnilta. Palveluseteli on kunnan tai kuntayhtymän päätöksellään palvelun tarvitsijalle myöntä mää kohdennettua osto voimaa, jolla hän voi itse valitsemaltaan yrit täjältä ostaa tarvitse mansa palvelun ja ellei myönnetty palvelu seteli riitä, niin asiakas maksaa erotuksen. Kotisairaanhoito on terveydenhuoltoa, jota koskee eri lainsäädäntö kuin kotipalvelua. Kunnal lisen terveyden huollon palveluiden järjestämisessä on kan santerveyslain ja muun terveyden huoltoa koskevan lainsää dännön lisäksi otettava huomioon laki yksi tyisestä terveydenhuol losta ja laki potilaan asemasta ja oikeuksis ta. Palveluntuottajalla, joka kotipalvelun li säksi tar joaa tervey denhuollon palveluja, on oltava yksityisestä terveydenhuollosta anne tun lain (152/1990) mukainen lupa tai kysy myksessä on oltava mainitun lain tarkoitta ma itsenäinen amma tinharjoittaja. Palvelun käyttäjän asemaa suojaa myös potilaan asemasta ja oikeuk sista annettu laki (785/1992). Palvelusetelin yleisinä tavoitteina ovat: - parantaa palvelujen saatavuutta ja tehostaa palvelutuotantoa - tarjota uusi tapa järjestää palveluita - parantaa asiakkaiden valintamahdollisuuksia

2 - luoda ja kehittää yrittäjyyttä ja yritystoimintaa Asiakasmaksulain 12 :n 2 momentin mu kaan palvelusetelillä järjestettävistä palve luista ei peritä käyttäjältä asiakasmaksua. Toisaalta palvelun käyttä jän maksettavaksi tuleva omavas tuuosuus ei saa ylittää asia kasmaksua, jonka kun ta/kuntayhtymä voisi periä itse tuottamis taan palveluista, ellei palvelusetelin arvon määräytymisestä ole erikseen toisin säädet ty. So siaalihuoltolain mukaisten kotipalvelu jen hankkimiseksi an nettavan palvelusetelin arvon mää räytymi sestä säädetään erikseen sosiaalihuolto laissa. Kunnan/kuntayhtymän antaman tila päisen kotipalvelun tai kotipal velujen tuki palvelujen hankkimiseksi tarkoi tetun palve lusetelin arvon tulee sosiaali huoltolain 29 b:n 1 ja 4 momentin mukaan olla kohtuulli nen. Asiakas voi sosiaalihuolto lain 29 a :n nojalla kieltäytyä hänelle tarjo tusta palve lusetelistä, jolloin kun nan/kun tayhtymän tu lee ohjata hänet muilla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Kunta on palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien potilas- ja asiakas asiakirjojen henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisterinpitäjä. Pal velujen tuotta jan tulee asiakirjoja käsitelles sään noudat taa, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään. Omaishoitajien lakisääteisen vapaan ajaksi annettavat palvelut voidaan järjestää myös anta malla palvelun käyttäjälle palveluseteli sosiaalihuollon suunnittelusta ja valtion osuudesta an netun lain 4 :n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti voimaan tul lut asiakasmaksu muutos koskien omaishoi tajan lakisääteistä vapaata koskee myös alkaen ko tiin jär jestettyä hoitoa ja huolenpitoa. Asiakas maksaa al kaen 10,60 /vrk (9,90 /vrk) laki sääteisen vapaan ajalta, jo ka on 3 päivää/kuukaudes sa al kaen (laki omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta, 950/2006). Maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluis sa palveluseteliä voidaan käyttää kotihoito palve luissa ja omaishoita jan vapaan järjes tämisessä, jos kunnan alu eelta löytyy aina kin kaksi koti hoitopalveluita antavaa yritys tä, jotka on hyväksytty kunta yhtymän toi mesta palveluseteliyrit täjäksi. Sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä ei arvonlisäverolain (1501/1993) 37 :n mu kaan suoriteta veroa. Arvonlisäverolainsää däntöön perustuen pal ve lusetelillä hanki tuista kotipalveluista ei suoriteta arvonlisä veroa. Palveluseteli on uuden palvelusetelijärjes telmän mukaisesti käytet tynä asiakkaalle verova paa. Tuloverolain mu kaan (HE 49/2003) ei voida myöntää kotita lousvä hennystä palvelusete lin omavastuu osuudesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Jos asiakas ostaa samalta palvelun tuottajalta li säpalveluja kokonaan omalla kustannuksel laan, kyse ei tältä osin ole samasta työsuo rituksesta ja kotitalousvähennys voidaan myöntää. Palvelusetelin myöntämisperusteet ja toimintaohjeet:

3 Myöntämisperusteet ovat voimaan tulleen palveluseteliä koskevan lainsäädän nön mukaiset huomioi den voi maan tulleen asiakasmak sulain muutoksen ja voimaan tule van omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamises ta ja Sosiaalihuolto lain 29 b ja 29 d muuttamisesta alkaen sekä voimaan tullut laki sosi aali- ja ter veydenhuollon palvelusetelistä / ) Palveluseteli voidaan myöntää maakun nan alueella asuvien vanhusten ja pitkäai kaissai raiden kotona annet tavien palvelujen ostamiseen kuntayhtymän hyväksymiltä yk sityisiltä pal veluseteliyrittäjil tä. Palvelusete lin myöntämisperusteet ovat samat kuin kuntayhtymän tuotta missa koti hoitopalve luissa. Kuntayhtymän viranhaltija arvioi asiakkaan palvelutarpeen. Palve lusetelillä voi ostaa kotihoitopalveluja eli asiakkaan kotona tapahtuvaa henkilökoh taista huo len pitoa ja tukemista. Kotihoidon palveluseteli kohdennetaan niille asiakkail le, joiden pal ve lutarve on alle 30 tuntia kuu kaudessa, sil lä palveluseteli ei sovellu run saasti apua tarvitseville asiakkaille. Palvelusetelillä järjestettävän kotihoidon yh teydessä voidaan tehdä sellaisia sairaan hoidolli sia toimenpiteitä, joi ta lääkäri voi an taa potilaan itsensä suoritet tavaksi. Tällöin edellytyksenä on, että palveluntuottajalla on tehtävään vaadittu koulu tus. 2) Palvelusetelin käyttöönotto vahvistaa asiakkaan asemaa, koska asiakas saa lisää valin nanmahdollisuuksia voidessaan valita mieleisensä palveluntuot tajan. Asiakkaalla ei ole kui tenkaan oikeutta vaatia palvelua järjestettäväksi palvelusete lillä. Toisaalta sosiaalihuoltolain 29 a :n mukaan: "Asiakas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan/ kuntayhty män tulee ohjata hänet muul la tavoin järjes tettävien palvelujen piiriin". Palveluseteli on saajalleen henki lökohtai nen. Palveluseteli on tarkoitettu hoito- ja palvelusuunnitelmas sa sovittujen palvelujen ostamiseen. Tila päiseen/kertaluontoiseen palveluseteliin merkitään, mitä palvelua sillä voi ostaa. 3) Kun asiakas hakee kuntayhtymän koti hoitopalvelua, hän voi samalla ilmoittaa ha lustaan ostaa palvelu pal velusetelillä. Palveluseteliä voi hakea erilli sellä palveluseteliha kemuksella tai ottamal la yhteyttä palve luseteliä myöntävään kun tayhtymän viran haltijaan. 4) Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaal le, joka kykenee itse käyttämään valinnan va pauttaan sekä arvioi maan ja valvomaan saamansa palvelun määrää ja sisältöä tai hänellä on edustaja, joka hoitaa edellä mai nittuja tehtäviä. 5) Palvelusetelin myöntää kuntayhtymän valtuuttama viranhaltija, joka arvioi asiak kaan pal velutarpeen ja selvit tää, onko asia kas oikeutettu kuntayhtymän järjestämän la kisääteisen pal velun piiriin se kä tarvitseeko hän mahdollisesti muita pal veluja. Palve lusetelin myöntämises sä ote taan huomioon asiakkaan yksilökohtaisen palvelun ja hoi don tarve. Kunnan on selvi tettävä asiak kaalle tämän asema pal-

4 ve luseteliä käytet täessä, palvelusetelin arvo, palvelun tuotta jien hinnat, omavastuuosuu den määräyty misen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vas taavasta palvelusta sosi aali- ja tervey denhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakas maksu. Palve lusetelin myöntämisestä ja sii hen liittyvistä muutoksista on pidettävä vi ranhaltijapöy täkirjaa kunnallislain edellyttä mällä tavalla 6) Palveluseteli on osa jatkuvaa ja säännöl listä kotona annettavaa palvelua saavan asiak kaan hoito- ja palve lusuunnitelmaa, jo ka laaditaan yhdessä kuntayhtymän viran haltijan, asiakkaan sekä valitun yrittäjän se kä omaisten tai muiden asiakkaalle tärkei den tahojen kanssa. Hoi to- ja palvelusuun nitelmassa määritellään ne palvelut sekä palveluihin kuukau dessa käytettävä aika tunneissa, minkä palveluse teli enimmillään korvaa. Palveluseteli on tar koitettu ensisijai sesti asiakkaan henkilökoh taiseen hoitoon ja hoivaan. Hoito- ja palve lusuunnitemaa tarkistetaan asiakkaan toi mintakyvyn ja pal velutarpeen muuttuessa. Yrittäjä merkitsee työtunnit 10 minuutin tark kuudella. Asiakas ja yrittäjä varmentavat ra portin, että asiakas on saanut sovitun palve lun määrältään ja laadultaan sellaisena kuin se on sovittu hoi to- ja palvelusopimuksessa. Yrittäjä toimit taa raportin kuntayhtymään yh dessä laskun kanssa. Kuntayhtymä lunas taa palvelusete lin kerran kuussa jälkikä teen. Laskutus se teliä vastaan tulee tehdä viimeistään seu raavan kuun viimeiseen päi vään mennessä. Sen jälkeen toimitettua laskua ei hyväksytä. 7) Palvelusetelin saanut asiakas tekee pal veluntuottajan kanssa sopimuksen palvelun anta misesta. Tätä sopi mussuhdetta koske vat sopimuksen sisällön mukaan määräyty vät kuluttaja oikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperi aatteet. Asiakkaan ja palveluntuotta jan vä listä sopimusta kos kevan erimielisyyden saattamisesta kulutta jariitalautakunnan kä si teltäväksi säädetään kuluttajariitalauta kunnasta annetussa lais sa. 8) "Jatkuvan ja säännöllisesti annettavan kotipalvelun hankkimiseksi kunta voi antaa palve lusetelin, jonka arvon tulee olla vähin tään 24 (22) euroa tuntia kohti, jos kotitalou den tulot ei vät ylitä 2 mo mentin mukaan määräytyvää tulorajaa" (SHL 29 b, /13). Tulorajan ylit tävät tulot vä hentävät palvelusetelin täyttä arvoa laissa määritellyn laskukaavion mu kai sesti. Alin palvelusetelin arvo on kuiten kin vähintään 7 (6) euroa tuntia kohti alkaen. Kotihoitopalvelujen ostoon myönnetyn pal velusetelin arvoon vaikuttavat asiakkaan kuukausi tulot ja perheen koko palvelusete liin säädetyn maksutaulu kon mukaisesti. Palvelusetelin maksutaulukko alkaen: Kotitalouden koko/henkilöä Tulorajat euroa/kk Nykyiset tulo rajat Vähennyspro sentti

5 Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi (6), tulorajaa korotetaan 316 (294) eu rolla ja maksupro senttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraa vasta henkilös tä. Muun koti palvelun kuin kodissa sosiaali- tai tervey denhuollon ammattihenkilön antaman hoi don ja huolenpi don hankkimiseksi annetta van palvelusete lin arvon tulee olla koh tuulli nen. Sen estämättä, mitä tässä pykälässä sää detään palvelusetelin arvosta, kunta on vel vollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen tuottajan välillä sovitun hinnan. 9) Kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslauta kunta tai sen alainen viranhaltija/työntekijä hyväk syy ne hoivayrittä jät/palveluntuottajat, joilta kuntayhtymä lu nastaa palvelusetelin takaisin. Kuntayhtymä ylläpitää luetteloa hy väksymistään palvelu jen tuottajista. Tiedot palvelujen tuot tajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hin noista tulee olla jul kisesti saatavilla interne tissä ja muulla so veltuvalla tavalla. Kuntayh tymä toimittaa asiakkaalle tiedot koko maa kun nan alueella toimivista palveluseteliyrit täjistä. Asiakas päättää itse, miltä yrittäjältä hän palve lunsa ostaa. Palvelusetelijärjestelmän piiriin tulevan yrit täjän on täytettävä Yksityisten sosiaalipalve lujen valvonnasta anne tun (603/1996) ja asetuksen (1208/1996) vaatimukset. Palve luntuottajan tulee harjoit taa ammattitoimin taa toiminimen, avoimen yhtiön, komman diittiyhtiön, osakeyh tiön, osuuskunnan, yh distyksen ja säätiön nimis sä. Palveluntuot tajalla on oltava voimassa vastuuvakuutus ja merkintä ennakkoperin tärekisterissä. Yrittäjän on toimitettava kuntayhtymälle seuraavat asiakirjat/ tiedot: - yrityksen ja sen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot - suunnitelma toiminnan toteuttamisesta - yrityksen tarjoamat palvelut ja palvelujen hinnat - merkintä ennakkoperintärekisteriotteesta - selvitys henkilökunnan ja vastuuhenkilön ammatillisesta koulutuksesta - yrityksen ly-tunnus ja pankkiyhteystiedot - tiedot yrityksen toimitiloista 10) Yksityinen palveluntuottaja on lain mu kaan vaitiolovelvollinen asiakastaan koske vissa asioissa. Kuntayh tymän sosiaali- ja terveydenhuollon henki löstön tulee antaa riittävät tiedot asiakkaan terveydentilasta ja olosuhteista, jotta yrittäjä voi hoitaa häntä hoito- ja palvelu suunnitel man edellyttämällä tavalla. Asiakastietojen vaihtaminen julkisen ja yksityisen välillä edellyttää asiakkaan an tamaa valtakirjaa tai erillistä valtuutusta hoi to- ja palvelusuunni telman yhteydessä. Kuntayhtymä ja yrittäjä sitoutuvat säännölli siin yhteispalavereihin vuosittain. Palvelun tuottaja sitoutuu toimitta maan kuntayhty mälle yrityksensä toiminta kertomuksen.

6 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: 11) Palveluseteliä ei voida myöntää, jos asiakkaan ja mahdollisen palveluntuottajan välillä on työsuhde tai sii hen verrattavissa oleva tilanne. 12) Palveluseteli myönnetään vain arvonli säverosta vapaaseen sosiaalihuoltona ta pahtuvan palvelun ostami seen. Palveluseteliä kohdennetaan ns. kevyem pään kotihoitoon. Palvelusetelillä tuotetussa kotihoi dossa työtunnit merkitään 10 minuu tin tarkkuudella. 13) Palvelusetelin arvo on enintään 95 eu roa/vuorokausi, kun omaishoitajien lakisää teinen vapaa järjes tään palvelusetelillä yksityisissä ympärivuo rokautisissa hoivayksi köissä. Muilta osin myöntämisperusteet ei vät muutu. Lisätietoja asiasta antavat vanhuspalvelu johtaja Eija Tolonen, puh , ja kotipalvelu ohjaaja Teija Seppälä, puh sekä sosiaa li- ja terveysjohta ja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy pal velusetelin täsmennetyt myöntämisperus teet alkaen eri ti lanteisiin seuraa vasti: 1) Palveluseteli on kotihoitopalveluissa vaih toehto kunnalliselle kotihoidolle ja se koh denne taan niille asiakkail le, joiden palvelun tarve on enintään 30 tun tia kuukaudessa. Yksilöllistä harkintaa käyt täen on mahdollis ta erityistilanteissa koh dentaa palveluseteli niille asiakkaille, joiden palvelutarve on enintään 40 tuntia kuukau dessa. Palvelusetelin arvo on 24 (22 ) tuntia kohti. Kotihoidon palvelusetelillä annettavat palvelut: Samat palvelut, mitä kuntayhtymän kotihoi to antaa eli asiakasryhmille, joiden toiminta kyky on selvästi alentunut (liikkuminen, pu keutuminen/riisuuntuminen, puhtaudesta huolehtiminen, Wc-asiointi, sängystä/tuolis ta siirtyminen, ruokailu). Koti hoitoon sisältyy myös perustasoises ta sai raanhoidosta huo lehtiminen, lääkehuollon ja sairaanhoidon tehtävät, jotka asiakas te kee normaalisti it se lääkärin antaman ohjeen tai reseptin mu kaan (lääkkeiden jako, ottami nen, reseptin uusiminen, lääkkeiden nouto apteekista, in suliinin pistäminen ja haavahoidot) sekä päivittäisestä siisteydestä huolehtiminen (vuoteen siistiminen, sani teettitilojen ja keit tiön puhtaudesta huolehti minen, roskien vienti ja jääkaapin siistey destä huolehtimi nen). Kotihoito palvelut ovat asiakkaan pe rushoidosta ja turvallisuudesta huolehtimis ta sekä normaaliin päi vittäiseen elämään kuuluvissa tehtävissä avustamista tai niiden suorittamista. Kotisairaanhoidon tunnit ja kotipalvelun hoi vatunnit lasketaan yhteen ja asiakas saa yhteen sä kotihoitopalvelua enintään 30 tun tia kuu-

7 kaudessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta: 2) Palveluseteli myönnetään tilapäisen koti hoidon järjestämiseen silloin, kun asiakas kotiutuu esimerkiksi sai raalasta tai omais hoitaja sairastuu. Tilapäi seen kotihoitoon palveluseteli myönnetään korkeintaan 2 vii koksi ja palvelusetelin arvo on 17 /h (15 /h) ja palvelun tarve on enin tään 2 h/vrk. 3) Palveluseteli myönnetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseen niissä yksi tyisissä ympärivuoro kautista hoivaa ja hoitoa tuottavissa yksi köissä, jotka Kainuun maakunta -kuntayhty män sosiaali- ja ter veyslautakunta on hy väksynyt palveluseteli yrittäjiksi. Palvelusetelin arvo määräytyy Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja ter veyslauta kunnan hyväksymien palvelusete liyrittäjien ilmoittamien vuorokau sihintojen mukaan, kuiten kin enintään 95 euroa vuoro kausi. Asiakkaan omavastuu osuus on asia kasmaksulain mukai nen 10,60 /vrk (9.90 /vrk). Mikäli asiakas haluaa käyttää sellaisen pal veluseteliyrittäjän palvelua, jossa vuorokau si maksu on enemmän kuin 95 euroa, silloin maa kunta -kuntayhty mä maksaa palvelun tuotta jalle 95 euroa ja perii asiakkaalta omavastuuosuutena 10,60 /vrk (9.90 /vrk) alkaen Ero tuksen asiakas maksaa it se suoraan palveluntuottajalle. Mahdollista toimeentulotukea haet taessa omavastuu osuutena hyväksytään asiakas maksulain mukainen 10,60 /vrk (9,90 /vrk). 4) Palveluseteli voidaan myöntää, kun omaishoitaja haluaa vaihtaa lakisääteisen vapaavuo rokauden esimerkik si päiväsai kaan pidettävään vapaaseen. a) Hoito tapahtuu asiakkaan kotona ja pal velusetelin arvo on enintään 100 /päiväs sä. Asia kas maksaa asia kasmaksulainmu kaisesti 10,60 /päivä (9,90 /päivä). Palvelusetelillä voi ostaa hoivapalveluja ja normaaliin päivittäiseen omaishoitajan työ hön kuu luvia tehtäviä. tai b) palveluseteliyrittäjän järjestämässä päi vätoiminnassa. Palvelusetelin arvo on enin tään 40 euroa päiväs sä. Asiakas maksaa asiakasmaksulain mu kaan 10,60 (9,90 ) päivässä. 5) Kotona selviytymisen tukemiseksi palve luseteliyrittäjän järjestämässä päivätoimin nassa esimerkiksi asiak kaan toimintakykyyn nähden puutteellisten peseytymismahdolli suuksien ta kia. Palve lusetelin arvo on 14 /kerta. Asiakas mak saa yrittäjän perimän palveluhinnan ja pal velusetelin arvon ero tuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy esit telyosassa olevat myöntämisperusteet ja toimin taohjeet lisäyksellä, että mahdollisen asiakasmaksulain tarkis tuksen johdosta näi tä perustei ta tarkiste taan eri päätöksellä.

8 Kaisa Tolonen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 13:13-13:14. Es teellisyysperus teena on osallisuusjääviys. Hyväksyi päätösehdotuksen.

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Palvelusetelin myöntämisperusteet Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidossa alkaen

Palvelusetelin myöntämisperusteet Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidossa alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 448 21.12.2011 Palvelusetelin myöntämisperusteet Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidossa 1.1.2012 alkaen STLTK 448 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hallitus H 266. (Valmistelija: sosiaaliohjaaja Teija Seppälä)

Hallitus H 266. (Valmistelija: sosiaaliohjaaja Teija Seppälä) Hallitus 266 16.12.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotona asumista tukevien palvelujen palvelusetelien arvot ja myöntämisperusteet 1.1.2016 alkaen H 266 (Valmistelija:

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakkaan palveluseteliopas 2016-2017 Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakasopas/Palveluseteli 1 (4) Mikä palveluseteli on? Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää sosiaali- ja

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Palvelutuotantolautakunta Lääkkeiden koneellinen annosjakelu. Patultk

Palvelutuotantolautakunta Lääkkeiden koneellinen annosjakelu. Patultk Palvelutuotantolautakunta 7 29.01.2014 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Patultk 7 29.1.2014 Valmistelijat: Sosiaalijohtaja Hilkka Karttunen puh. 050 562 3632, Van hus pal ve lujoh ta ja Kyllikki Syrjäpalo

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut Perusturvalautakunta 115 19.12.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut 364/13.139/2013 Perusturvalautakunta 115 Kustannusten nousun vuoksi tarkistetaan sosiaali- ja terveys palvelujen mak su ja. Päätösehdotus:

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Yhtymähallitus 219 28.10.2014 Yhtymähallitus 55 23.03.2016 Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 347/05.00/2014 Yhall 28.10.2014 219 Valmistelija: Perhekeskuspäällikkö Päivi

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

Sote 16.12.2015 99 Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja, puh. 040 775 0347; pal ve lu päällik kö (Jämsän Terveys Oy), puh. 040 712 2613.

Sote 16.12.2015 99 Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja, puh. 040 775 0347; pal ve lu päällik kö (Jämsän Terveys Oy), puh. 040 712 2613. Sosiaali- ja terveyslautakunta 99 16.12.2015 Omaishoidon tuki/vanhusten palvelut 1.1.2016 alkaen 1249/05.12/2013 Sote 16.12.2015 99 Valmistelija: vanhuspalvelujohtaja, puh. 040 775 0347; pal ve lu päällik

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kotihoidon maksut sekä tukipalveluiden myöntämiskriteerit ja maksut alkaen

Kotihoidon maksut sekä tukipalveluiden myöntämiskriteerit ja maksut alkaen Hallitus 250 19.11.2014 Kotihoidon maksut sekä tukipalveluiden myöntämiskriteerit ja maksut 1.1.2015 alkaen H (Valmistelija: vs. vanhuspalvelujohtaja Jaana Mäklin) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus sotessa. Jarmo Kantonen Terveyspalvelujen johtaja Vantaan kaupunki

Asiakkaan valinnanvapaus sotessa. Jarmo Kantonen Terveyspalvelujen johtaja Vantaan kaupunki Asiakkaan valinnanvapaus sotessa Jarmo Kantonen Terveyspalvelujen johtaja Vantaan kaupunki 9.2.2017 Valinnanvapauden tarkoitus Tavoitteena on, että valinnanvapaus lisäisi asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen vanhuspalveluissa 1.1.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen vanhuspalveluissa 1.1.2012 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 18.01.2012 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen vanhuspalveluissa 1.1.2012 alkaen STLTK 12 Omaishoidon tuki Omaishoidontuki

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE Sisällys 1 Palveluseteli kotona asumisen tukena... 3 2 Palveluseteliprosessi palveluntuottajan näkökulmasta... 4 3 Palveluseteliprosessi asiakkaan näkökulmasta... 5 4 Laskutus...

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Salon kaupunki Vanhuspalvelut

Salon kaupunki Vanhuspalvelut 1(5) Salon kaupunki Vanhuspalvelut ASIAKASTIEDOTE Tilapäisen kotihoidon ja omaishoidon palveluseteli 29.1.2016 2(5) 1. Palveluseteli Salon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymässä tilapäisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh:

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh: Yhtymähallitus 194 21.11.2012 Yhtymähallitus 134 21.08.2013 Yhtymähallitus 185 06.11.2013 Yhtymähallitus 65 20.05.2015 Yhtymähallitus 135 02.12.2015 Asumispalvelun ostosopimus Hoivakoti Suvanto Oy YhtHall

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapauden laajentaminen eräissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (palveluseteli)

Asiakkaan valinnanvapauden laajentaminen eräissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (palveluseteli) Yhtymähallitus 47 29.04.2014 Yhtymähallitus 61 10.06.2014 Asiakkaan valinnanvapauden laajentaminen eräissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (palveluseteli) Yhtymähallitus 29.04.2014 47 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen

Yhteistyöryhmä Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto. Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen Yhteistyöryhmä 48 07.12.2016 Kunnanhallituksen 71 14.12.2016 henkilöstöjaosto Sairauspoissaolokäytäntöjen muuttaminen YTR 48 Nurmijärven kunnan aikaisempien ohjeiden mukaan esimiehellä on oi keus myöntää

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 19 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Punkalaitumen kunnassa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 19 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta

Koulukuljetusohjeet. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta / /2016. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 25 08.03.2016 Koulutuslautakunta 31 12.04.2016 Koulukuljetusohjeet 160/12.02.03/2016 Koulutuslautakunta 08.03.2016 25 Talouspäällikkö Timo Saario Perusopetuslaki määrittelee kriteerit,

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 15.12.2015 151, liite 7. PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 kotipalvelu / kotisairaanhoito

Perusturvalautakunta 15.12.2015 151, liite 7. PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 kotipalvelu / kotisairaanhoito Perusturvalautakunta 15.12.2015 151, liite 7 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 kotipalvelu / kotisairaanhoito 2 Kotipalvelun / kotisairaanhoidon palvelusetelin toimintaohje vuonna 2016 Säädösperusta

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Valmisteilla oleva vanhuslaki tulee myös antamaan ohjeita tulevaisuuden palvelurakentee seen liittyen.

Valmisteilla oleva vanhuslaki tulee myös antamaan ohjeita tulevaisuuden palvelurakentee seen liittyen. Perusturvalautakunta 42 29.06.2011 Joutsan kunnanhallitus 177 08.08.2011 Kunnanvaltuusto 45 22.08.2011 Perusturvalautakunta 62 24.06.2015 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNE 2011-2015 - ARVIOINTIA Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista.

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista. Perusturvalautakunta 55 28.09.2016 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2017 PETUR 55 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta,

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

SOV Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola, puh

SOV Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola, puh Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 3 28.02.2017 Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen 597/02.05.00/2014 SOV 28.02.2017 3 Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Annika

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 30.05.2011 Sivistyslautakunta 31 22.06.2011 PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2011-2012 Sivltk 21 PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2011-2012 Opetushallitus on

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1.8.2016 alkaen

Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1.8.2016 alkaen Koulutuslautakunta 30 12.04.2016 Koulutuslautakunta 44 24.05.2016 Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 1.8.2016 alkaen 359/12.00.05/2015 Koulutuslautakunta 12.04.2016 30 Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Järvinen

Lisätiedot

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin KH - Yleisjaosto 28 01.06.2015 Kaupunginhallitus 262 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 60 21.09.2015 KH - Yleisjaosto 42 26.10.2015 Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin 248/02.07.00/2015

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Virkanimikkeen muutos / toimintakeskuksen johtaja (työsuojelupäällikön tehtävät)

Virkanimikkeen muutos / toimintakeskuksen johtaja (työsuojelupäällikön tehtävät) Sos.- ja terv.lautakunta 16 25.02.2014 Kaupunginhallitus 67 10.03.2014 Kaupunginhallitus 134 28.04.2014 Sos.- ja terv.lautakunta 42 27.05.2014 Kaupunginhallitus 283 09.06.2014 Kaupunginvaltuusto 67 18.08.2014

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot