Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun 548/ /2014 Perla 3 Valmistelija: Vs. vanhustyön johtaja Päivi Niiranen, puh , ja sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh , Yleistä palvelusetelistä Vuoden 2004 alusta tuli voimaan lainsäädäntömuutoksia, jotka mahdol lis ti vat palvelusetelin käytön kunnan järjestämissä sosiaali- ja tervey den huol lon palveluissa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnit te lus ta ja valtionosuudesta 4, Sosiaalihuoltolaki 29 ja Laki sosi aa li- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista12 ). Säädökset liit tyivät ennen kaikkea kotipalveluna tuotettaviin palveluihin. Sosiaali- ja ter vey den huol lon lainsäädäntöä haluttiin selkeyttää siten, että edel lytyk set palvelusetelin käyttöön paranisivat. Tämä tavoite toteutettiin lail la sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 (ns. palve lu se te li la ki). Uuden lain tavoite oli täsmentää palveluseteliä kos kevia normeja, monipuolistaa palvelurakennetta ja tehostaa tuotantoa, li sä tä palveluiden valintamahdollisuuksia ja saatavuutta, kehittää yksi tyi sen ja julkisen sektorin osaamista, vuoropuhelua ja yhteistyötä, edes aut taa kuntien palvelumarkkinoiden kehittymistä sekä tukea pien yrit tä jyyt tä. Uusi laki tuli voimaan Kunta päättää siitä, ottaako se palvelusetelijärjestelmän käyttöön ja mis sä laajuudessa. Palveluseteli ei tuo kuntalaisille uusia oikeuksia ei kä se laajenna kuntien palvelujen järjestämisvelvollisuutta. Palveluseteli on osa kunnan palvelutuotannon kokonaisuutta ja sen ke hit tä mis tä. Palvelusetelipalveluntuottajan tulee olla yksityinen palve lun tuot ta ja. Kunta hyväksyy palveluntuottajat joko hyväksymällä kaik ki hyväksymiskriteerit täyttävät tuottajat tai kilpailuttamalla tuot tajat. Palveluntuottajiksi voidaan hyväksyä sekä aluehallintoviraston pitä mään rekisteriin kuuluvia yksityisiä sosiaalipalveluiden tuottajia tai muita tuottajia. Rekisteriin kuulumattomien tuottajien myymät pal velut eivät ole arvonlisäverotonta sosiaalipalvelua. Kunta tekee sopimuksen kaikkien palvelusetelillä palveluntuottajiksi hy väk syt ty jen tuottajien kanssa. Kunnan on myös pidettävä julkista luet te loa hyväksymistään palveluntuottajista. Kunnan tulee pe ruut taa palvelun tuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottaja luet telos ta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai pal ve lun tuot ta ja pyytää hyväksymisen peruuttamista.

2 Palveluntuottajaksi voidaan hyväksyä yksityinen pal ve lun tuotta ja,joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin; täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisten so si aa li pal ve lu jen valvon nas ta annetussa laissa ja yksityisessä terveydenhuollosta an ne tus sa laissa asetetut vaatimukset; jonka tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edel ly te tään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta; jolla on potilasvahinkolain mukainen vakuutus tai muu vas tuuva kuu tus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mah dol lises ti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen, ja joka muil ta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vakuutuskäytäntöä; ja täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asia kasryh mien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olo suh tei siin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset. Kunnan työntekijä arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja kyvyn käyttää pal ve lusete liä. Asiakas valitsee, haluaako hän vastaanottaa pal velusete lin avulla järjestettävän palvelun vai palvelutasoltaan rin nak kaisen kunnallisen palvelun. Asiakas valitsee palveluntuottajan kunnan hyväksymien tuottajien jou kos ta. Palveluseteli on asiakkaalle veroton etuus. Asiakas voi vaih taa palveluntuottajaa ja tehdä tarvittaessa muistutuksen tai kante lun. Asiakkaan on annettava palvelusetelin myöntämistä varten tarvit ta vat tiedot. Kunnan tulee määrätä palvelusetelin arvo niin, että se on asiakkaan kan nal ta kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomi oon kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle vastaavan palvelun tuot ta mi ses ta kunnan omana tuotantona tai hankkimisesta os to palve lu na sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuu. Jos pal ve lu on määritelty asiakkaalle maksuttomaksi (asiakasmaksulaki 4 ja 5 ), palvelusetelin arvo tulee määrätä niin, että asiakkaalle ei jää maksettavaksi omavastuuosuutta. Kunta päättää siitä, onko palveluseteli tulosidonnainen vai ta sa suurui nen. Palvelusetelin arvon sitominen palvelun käyttäjän mak su kykyyn olisi perusteltua muun muassa sellaisessa palvelussa, jonka käyt tö kestää pitkään. Tasasuuruiset palvelusetelit sopivat esi merkik si satunnaisesti tai lyhytaikaisesti käytettävään palveluun. Palvelusetelin käyttöönotto Lapuan kotihoidossa Palveluseteli otetaan käyttöön tilapäisen kotihoidon ja/tai sii vous palve lun järjestämisessä. Palveluseteli voidaan myöntää kotihoidon kritee rit täyttävälle asiakkaalle, jonka avuntarve on tilapäistä, kes tol-

3 taan lyhytaikaista. Kotipalvelun tarve voi olla kuitenkin säännöllistä vä hin tään 20 % sotainvaliditeetin omaavalle henkilölle, jonka pal velun valtionkonttori korvaa kunnalle. Tilapäisen kotihoidon pal ve lu sete li myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella samoihin hoito- ja huolenpidon tehtäviin kuin kaupungin kotihoitopalveluja. Siivous pal ve luun tarkoitettu palveluseteli voidaan myöntää ainoastaan sii nä tapauksessa, kun asiakkaan palvelun tarve on todettu hoito- ja pal ve lu suun ni tel maan tehtäessä ja hänellä ei ole riittävää mak su kykyä tai asiakas todetaan varattomaksi. Tämä ehto ei kuitenkaan koske yli 20 % omaavaa sotainvalidia. Kotihoidon asiakkaina ovat kaikenikäiset vammaiset ja pit kä ai kaissai raat, mutta suurin osa asiakkaista on kuitenkin yli 65-vuotiaita. Palvelusetelit otetaan käyttöön talousarvion määrärahojen puit teis sa. Palvelun laadun varmistamiseksi kaupungin on erikseen hy väk syt tävä eli auktorisoitava palvelusetelijärjestelmän piiriin tulevat yrittäjät. Auktorisointia varten palveluntuottajien tulee antaa kuvaus omasta yritystoiminnastaan määrätyllä lomakkeella, jonka perusteella ar vioidaan ko. tuottajan soveltuvuus palveluseteliyrittäjäksi. Pal ve lun tuotta jan tulee sitoutua sopimukseen, jossa sovitaan palvelusetelillä tuotet ta van palvelun ehdoista. Sopimus on puitesopimustyyppinen, joka ei sisällä asiakasmäärään liittyviä sitoumuksia. Lapua kaupunki ylläpitää palveluntuottajarekisteriä, johon kirjataan hy väk sy mi sen jälkeen tuottajan ilmoittamat tiedot. Uusia, kriteerit täyt tä viä yrittäjiä voidaan lisätä rekisteriin. Palvelusetelien arvot Kotihoito Tilapäiseen kotihoitoon myönnettävän palvelusetelin arvon voi kunta päät tää itse. Palvelusetelin tulee olla kohtuullinen. Seteli voi olla tasasuuruinen tai tulosidonnainen. Palvelusetelin arvoksi esitetään 20 euroa/tunti (alv 0 %). Viranhaltijalla on mahdollisuus korottaa palvelusetelin arvoa, mikäli asiak kaan maksukyky on heikko. Sotainvalidien palvelut Valtionkonttori korvaa kunnille kustannukset, jotka aiheutuvat vä hintään 20 prosentin sotainvalidien kotipalveluista, asumispalveluista, omais hoi don tuesta sekä avokuntoutuksesta ja laitoshoidosta. Lapual la on vähintään 20 % sotainvaliditeetin omaavia 10 henkilöä. Sotainvalidien kotihoitopalveluiden palvelusetelin tulee kattaa koko pal ve lun hinta. Palvelusetelin käyttöönotto mahdollistaisi monipuolisen palvelujen käy tön, kunkin henkilön tarpeiden mukaisesti. Palveluseteli koh dis-

4 tui si kotona asumista tukeviin palveluihin: koti-, asiointi-, tai sii vouspal ve luun. Palvelun tuottajan tulee sitoutua noudattamaan sääntökirjan ehtoja sii tä alkaen, kun palvelun tuottaja hyväksytään palvelusetelillä to teutet ta vien sosiaali- tai terveyspalvelujen tuottajaksi. Itse palvelua tuotet taes sa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palvelun tuot taja ja asiakas. Sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan. Mainittakoon, että Lapuan kaupungin sääntökirja on laadittu laa jemmak si, kuin tilapäisen kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä edellyt tää. Sääntökirjan laatimissa on ennakoitu mahdollinen pal velusete lin käytön laajentuminen säännölliseen kotihoitoon. Palvelusetelin myöntäjät Päätöksen vanhustyön kotihoidon palvelusetelin myöntämisestä voi teh dä Lapuan kotihoidon palveluvastaava. Vs. perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta 1 hyväksyy liitteen mukaisen kotihoidon palvelusetelin sään tökir jan 2 hyväksyy palvelusetelin käyttöönotettavaksi sotainvalidien koti hoi dos sa sekä tilapäisessä kotihoidossa ja sii vous pal ve luissa alkaen 3 määrittelee palvelusetelin arvoksi 20 /h 4 myöntää palveluseteliä koskevan päätösvallan kotihoidon palve lu vas taa val le 5 toteaa, että hyväksymisehdot täyttävistä palveluntuottajista muo dos te taan julkinen rekisteri. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Vs. vanhustyön johtaja Päivi Niiranen ja sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen olivat kokouksessa läsnä tämän asian esittelyn ajan klo ja he poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa. Lisätietoja: Vs. vanhustyön johtaja Päivi Niiranen, puh , ja sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh ,

5

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Toimielin: 18 SOSIAALILAUTAKUNTA

Toimielin: 18 SOSIAALILAUTAKUNTA 1 Toimielin: 18 SOSIAALILAUTAKUNTA Tehtävä: 23 Sosiaalipalvelut PALVELUAJATUS Sosiaalikeskus kehittää yhdessä perheiden kanssa ylivieskalaista sosiaalista ym päristöä ja tukee asukkaiden omatoimista selviytymistä

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 9 Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Minna Tuominen-Thuesen KPMG Sitran selvityksiä 9 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Yleistä 4 2. Nykytila 5 2.1. Kokemuksia

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Palveluntuottajaksi hyväksyminen: PoSa hyväksyy ne palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen PoSan myöntämää palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelujen tuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot