Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidon palvelusetelin myöntämisperusteet alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidon palvelusetelin myöntämisperusteet 1.1.2014 alkaen"

Transkriptio

1 Hallitus Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden kotihoidon palvelusetelin myöntämisperusteet alkaen H 97 (Valmistelija: sosiaaliohjaaja Teija Seppälä) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä ( /569) tu li voimaan alkaen. Lailla pyritään laajentamaan ja selkiyttä mään palvelusetelijärjestelmän käyttöä kunnan yhtenä sosiaali- ja ter veys pal ve lu jen järjestämismuotona sekä turvaamaan monipuolisten ja laadukkaitten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus tulevaisuu des sa kin. Lain tavoitteena on tehostaa palvelukokonaisuutta ja tu kea asiakkaan ja potilaan toivomusten, mielipiteen ja yksilöllisten tar pei den huomioimista sekä luoda ja kehittää yrittäjyyttä ja yritystoimin taa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetukses sa säädettyjä asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi kansa ne lä kein dek sin muutoksen mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja työeläkeindeksin muutoksen mukaises ti. Jatkuvan ja säännöllisesti annettavan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin enimmäisarvo on 27 euroa tunnilta, jos ko ti ta louden tulot eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa. Alin palvelusetelin arvo on vähintään seitsemän (7) euroa tunnilta. Jos palvelu järjestetään asiakkaalle palvelusetelillä, sosiaali- ja tervey den huol lon asiakasmaksulain (92/734) 12 :n mukaan palvelun käyt tä jäl tä ei saa periä asiakasmaksua. Asiakas maksaa ainoastaan oma vas tuu osuu den yrittäjälle. Niistä palveluista, joita kunta järjestää hoi det ta val le omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitetun omais hoi ta jan vapaan ajaksi, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enin tään 11,30 euroa vuorokaudelta. Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen palveluasumiseen liit ty vät erityispalvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak su lain 4 :n 5 kohdan mukaan maksuttomia. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaista ympärivuorokautista hoi va pal ve lua voi tarjota palveluntuottaja, joka sitoutuu tuottamaan pal ve lun sa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhus pal ve lui den määrittelemällä hintakatolla 106,30 /vrk, joka si sältää asiakkaan omavastuuosuuden 11,30 /vrk.

2 Omaishoitaja voi halutessaan vaihtaa vapaavuorokauden yhtä vuoro kaut ta lyhyempään vapaaseen ns. päiväsaikaan pidettävään vapaaseen, jolloin kuntayhtymä järjestää vapaan aikaisen hoidon palve lusete lil lä kotiin annettavana palveluna. Palveluseteli on kunnan tai kuntayhtymän päätöksellään palvelun tar vit si jal le myöntämää kohdennettua ostovoimaa, jolla hän voi itse va lit se mal taan yrittäjältä ostaa tarvitsemansa palvelun ja ellei myönnet ty palveluseteli riitä, niin asiakas maksaa erotuksen. Kotisairaanhoito on terveydenhuoltoa, jota koskee eri lainsäädäntö kuin kotipalvelua. Kunnallisen terveydenhuollon palveluiden järjestämi ses sä on kansanterveyslain ja muun terveydenhuoltoa koskevan lain sää dän nön lisäksi otettava huomioon laki yksityisestä terveydenhuol los ta ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Palveluntuottajalla, joka kotipalvelun lisäksi tarjoaa terveydenhuollon palveluja, on olta va yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) mu kainen lupa tai kysymyksessä on oltava mainitun lain tarkoittama it senäi nen ammatinharjoittaja. Palvelun käyttäjän asemaa suojaa myös po ti laan asemasta ja oikeuksista annettu laki (785/1992). Asiakasmaksulain 12 :n 2 momentin mukaan palvelusetelillä järjestet tä vis tä palveluista ei peritä käyttäjältä asiakasmaksua. Toisaalta pal ve lun käyttäjän maksettavaksi tuleva omavastuuosuus ei saa ylittää asiakasmaksua, jonka kunta/kuntayhtymä voisi periä itse tuot tamis taan palveluista, ellei palvelusetelin arvon määräytymisestä ole erik seen toisin säädetty. Sosiaalihuoltolain mukaisten kotipalve lu jen hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvon määräytymises tä säädetään erikseen sosiaalihuoltolaissa. Kunnan/kuntayhtymän anta man tilapäisen kotipalvelun tai kotipalvelujen tukipalvelujen hank kimi sek si tarkoitetun palvelusetelin arvon tulee sosiaalihuoltolain 29 b:n 1 ja 4 momentin mukaan olla kohtuullinen. Asiakas voi so si aa lihuol to lain 29 a :n nojalla kieltäytyä hänelle tarjotusta pal ve lusete listä, jolloin kunnan/kuntayhtymän tulee ohjata hänet muilla ta voin järjestettävien palvelujen piiriin. Yksittäistapauksissa palvelusetelin arvoa on korotettava palvelusete li lain 7 :n 1 momentissa säädettyä korkeammaksi, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvel vol li suus muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Kunta on palvelusetelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palvelujen tuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään nou dat taa, mitä kunnan asiakirjojen käsittelystä säädetään. Omaishoitajien lakisääteisen vapaan ajaksi annettavat palvelut voi-

3 daan järjestää myös antamalla palvelunkäyttäjälle palveluseteli sosiaa li huol lon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 :n 1 mo men tin 5 kohdan mukaisesti voimaan tullut asiakasmak su muu tos koskien omaishoitajan lakisääteistä vapaata koskee myös alkaen kotiin järjestettyä hoitoa ja huolenpitoa. Asiakas maksaa 11,30 /vrk lakisääteisen vapaan ajalta, joka on kolme (3) päivää/kuukaudessa. Kainuun sosiaali- ja terveystoimen vanhuspalveluissa palveluseteliä voi daan käyttää kotihoitopalveluissa ja omaishoitajan vapaan järjestä mi ses sä, jos kuntayhtymän alueelta löytyy ainakin kaksi kotihoitopal ve lui ta antavaa yritystä, jotka on hyväksytty kuntayhtymän toimes ta palveluseteliyrittäjäksi. Sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä ei ar von li sä ve ro lain (1501/1993) 37 :n mukaan suoriteta veroa. Arvon lisäve ro lain sää dän töön perustuen palvelusetelillä hankituista koti pal ve luis ta ei suoriteta arvonlisäveroa. Palveluseteli on uuden palvelusetelijärjestelmän mukaisesti käytetty nä asiakkaalle verovapaa. Tuloverolain mukaan (HE 49/2003) ei voi da myöntää kotitalousvähennystä palvelusetelin omavastuuosuudes ta aiheutuneisiin kustannuksiin. Jos asiakas ostaa samalta palve lun tuot ta jal ta lisäpalveluja kokonaan omalla kustannuksellaan, kyse ei tältä osin ole samasta työsuorituksesta ja kotitalousvähennys voi daan myöntää. Palvelusetelin myöntämisperusteet ja toimintaohjeet: 1) Palveluseteli voidaan myöntää vanhusten ja pitkäaikaissairaiden ko to na annettavien palvelujen ostamiseen kuntayhtymän hyväksymil tä yksityisiltä palveluseteliyrittäjiltä. Palvelusetelin myöntämisperus teet ovat samat kuin kuntayhtymän tuottamissa kotihoitopalveluis sa. Kuntayhtymän viranhaltija arvioi asiakkaan palvelutarpeen. Pal ve lusete lil lä voi ostaa kotihoitopalveluja eli asiakkaan kotona tapah tu vaa henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista. Kotihoidon palve lusete li kohdennetaan niille asiakkaille, joiden palvelutarve on korkein taan 20 tuntia kuukaudessa. Palvelusetelillä järjestettävän kotihoidon yhteydessä voidaan tehdä sel lai sia sairaanhoidollisia toimenpiteitä, joita lääkäri voi antaa potilaan itsensä suoritettavaksi. Tällöin edellytyksenä on, että palveluntuot ta jal la on tehtävään vaadittu koulutus. 2) Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palvelua järjestettäväksi palvelu se te lil lä. Toisaalta sosiaalihuoltolain 29 a :n mukaan: "Asiakas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan/kuntayhtymän tulee ohjata hänet muulla tavoin järjestettävien

4 pal ve lu jen piiriin". Palveluseteli on saajalleen henkilökohtainen. Palve lusete li on tarkoitettu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittujen pal ve lu jen ostamiseen. Tilapäiseen/kertaluontoiseen palveluseteliin mer ki tään, mitä palvelua sillä voi ostaa. 3) Kun asiakas hakee kuntayhtymän kotihoitopalvelua, hän voi samal la ilmoittaa halustaan ostaa palvelu palvelusetelillä. Palveluseteliä voi hakea ottamalla yhteyttä palveluseteliä myöntävään kuntayhty män viranhaltijaan. 4) Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka kykenee itse käyttä mään valinnanvapauttaan sekä arvioimaan ja valvomaan saaman sa palvelun määrää ja sisältöä tai hänellä on edustaja, joka hoitaa edellä mainittuja tehtäviä. 5) Palvelusetelin myöntää kuntayhtymän valtuuttama viranhaltija, joka arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja selvittää, onko asiakas oikeutet tu kuntayhtymän järjestämän lakisääteisen palvelun piiriin sekä tar vit see ko hän mahdollisesti muita palveluja. Palvelusetelin myöntä mi ses sä otetaan huomioon asiakkaan yksilökohtaisen palvelun ja hoi don tarve. Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palve lusete liä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palvelun tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas mak suis ta annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Palve lusete lin myöntämisestä ja siihen liittyvistä muutoksista on pi det tävä viranhaltijapöytäkirjaa kunnallislain edellyttämällä tavalla 6) Palveluseteli on osa jatkuvaa ja säännöllistä kotona annettavaa pal ve lua saavan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa, joka laadi taan yhdessä kuntayhtymän viranhaltijan, asiakkaan sekä valitun yrit tä jän sekä omaisten tai muiden asiakkaalle tärkeiden tahojen kans sa. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään ne palvelut sekä palveluihin kuukaudessa käytettävä aika tunneissa, minkä palve lusete li enimmillään korvaa. Palveluseteli on tarkoitettu asiakkaan hen ki lö koh tai seen hoitoon ja hoivaan. Hoito- ja palvelusuunnitemaa tar kis te taan asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen muuttuessa. Yrit tä jä merkitsee työtunnit 10 minuutin tarkkuudella. Asiakas ja yrittä jä varmentavat raportin, että asiakas on saanut sovitun palvelun mää räl tään ja laadultaan sellaisena kuin se on sovittu hoito- ja palve lu so pi muk ses sa. Yrittäjä toimittaa raportin kuntayhtymään yhdessä laskun kanssa. Kuntayhtymä lunastaa palvelusetelin kerran kuussa jälkikäteen. Laskutus seteliä vastaan tulee tehdä viimeistään seuraavan kuun viimeiseen päivään mennessä. Sen jälkeen toimitet tua laskua ei hyväksytä. 7) Palvelusetelin saanut asiakas tekee palveluntuottajan kanssa sopi muk sen palvelun antamisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat so-

5 pi muk sen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimus oi keu den säännökset ja oikeusperiaatteet. 8) "Jatkuvan ja säännöllisesti annettavan kotipalvelun hankkimiseksi kun ta voi antaa palvelusetelin, jonka arvon tulee olla vähintään 27 eu roa tuntia kohti, jos kotitalouden tulot eivät ylitä sosiaalihuoltolain 29 b :n 2 momentin mukaan määräytyvää tulorajaa" (Sosiaali- ja ter veys mi nis te riön ilmoitus 1148/ ). Tulorajan ylittävät tulot vähentävät palvelusetelin täyttä arvoa laissa määritellyn laskukaavion mukaisesti. Alin palvelusetelin arvo on kuitenkin vähintään 7 euroa tuntia kohti. Kotihoitopalvelujen ostoon myönnetyn palvelusetelin arvoon vaikutta vat asiakkaan kuukausitulot ja perheen koko palveluseteliin sääde tyn maksutaulukon mukaisesti. Palvelusetelin maksutaulukko alkaen: Kotitalouden koko Tulorajat euroa/kk Vähennysprosentti henkilöä Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi (6), tulorajaa ko ro te taan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosent ti yk si köl lä kustakin seuraavasta henkilöstä. Muun kotipalvelun kuin kodissa sosiaali- tai terveydenhuollon ammat ti hen ki lön antaman hoidon ja huolenpidon hankkimiseksi annetta van palvelusetelin arvon tulee olla kohtuullinen. Sen estämättä, mitä tässä pykälässä säädetään palvelusetelin arvos ta, kunta on velvollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen tuottajan välillä sovitun hinnan. 9) Kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta tai sen alainen viranhal ti ja/työn te ki jä hyväksyy ne hoivayrittäjät/palveluntuottajat, joilta kun ta yh ty mä lunastaa palvelusetelin takaisin. Kuntayhtymä ylläpitää luet te loa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Tiedot palvelujen tuot ta jis ta, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista on julkises ti saatavilla internetissä. Kuntayhtymä toimittaa asiakkaalle tiedot alueellaan toimivista palveluseteliyrittäjistä. Asiakas päättää it se, miltä yrittäjältä hän palvelunsa ostaa.

6 Palvelusetelijärjestelmän piiriin tulevan yrittäjän on täytettävä yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lain (922/2011) vaatimukset. Lain mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toimin- nan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Palveluntuottajan tulee harjoittaa ammattitoimintaa toiminimen, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, osakeyhtiön, osuuskunnan, yh- distyk sen ja säätiön nimissä. Palveluntuottajalla on oltava voimassa vas tuu va kuu tus ja merkintä ennakkoperintärekisterissä. Yrittäjän on toimitettava kuntayhtymälle seuraavat asiakirjat/ tiedot: - todistus merkitsemisestä aluehallintoviranomaisen rekisteriin - yrityksen ja sen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot - suunnitelma toiminnan toteuttamisesta - yrityksen tarjoamat palvelut ja palvelujen hinnat - merkintä ennakkoperintärekisteriotteesta - selvitys henkilökunnan ja vastuuhenkilön ammatillisesta koulutukses ta - yrityksen ly-tunnus ja pankkiyhteystiedot - tiedot yrityksen toimitiloista -lääkehoitosuunnitelma 10) Yksityinen palveluntuottaja on lain mukaan vaitiolovelvollinen asia kas taan koskevissa asioissa. Kuntayhtymän sosiaali- ja terveyden huol lon henkilöstön tulee antaa riittävät tiedot asiakkaan terveyden ti las ta ja olosuhteista, jotta yrittäjä voi hoitaa häntä hoito- ja palve lu suun ni tel man edellyttämällä tavalla. Asiakastietojen vaihtaminen julkisen ja yksityisen välillä edellyttää asiakkaan antamaa valtakir jaa tai erillistä valtuutusta hoito- ja palvelusuunnitelman yhteydessä. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja yrittäjä sitoutu vat säännöllisiin yhteispalavereihin vuosittain. Palveluntuottaja sitou tuu toimittamaan kuntayhtymälle yrityksensä toimintakertomuksen. 11) Palveluseteliä ei voida myöntää, jos asiakkaan ja mahdollisen pal ve lun tuot ta jan välillä on työsuhde tai siihen verrattavissa oleva tilan ne. 12) Palveluseteli myönnetään vain arvonlisäverosta vapaaseen sosi aa li huol to na tapahtuvan palvelun ostamiseen. Puolangan kunnan edustaja ei osallistu tämän asian käsittelyyn. Lisätietoja asiasta antavat sosiaaliohjaaja Teija Seppälä, puh tai vastuualuepäällikkö Jaana Mäklin, puh tai sähköpostitse

7 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palvelusetelin myöntämisperusteet alkaen eri tilanteisiin seuraavasti: 1) Palveluseteli on kotihoitopalveluissa vaihtoehto kunnalliselle kotihoi dol le ja se kohdennetaan niille asiakkaille, joiden palvelun tarve on enintään 20 tuntia kuukaudessa. Yksilöllistä harkintaa käyttäen on mahdollista erityistilanteissa kohdentaa palveluseteli niille asiakkail le, joiden palvelutarve on enintään 30 tuntia kuukaudessa ja asiak kaan kokonaisvaltaisen tilanteen arvioinnin perusteella yksittäis ta pauk sis sa, kun kaikki muut vaihtoehdot on käyty läpi, yli 30 tuntia kuukaudessa. Palvelusetelin arvo on 27 tuntia kohti. Pääsääntöisesti yli 20 tuntia kuukaudessa kotihoidon palvelua tarvitse vat asiakkaat siirtyvät kuntayhtymän kotihoidon palvelujen piiriin. Pal ve lun kustannukset eivät saa aiheuttaa toimeentulotuen tarvetta. Pal ve lusete lin arvon korottaminen on ensisijainen toimenpide suhtees sa toimeentulotuen myöntämiselle. Palvelusetelin arvon korottamis ta koskevasta asiasta on tehtävä päätös. Asiakasta tai hänen asioi taan hoitavan henkilön velvoitetaan ottamaan välittömästi yh- teyt tä kuntayhtymän kotihoitoon palvelusetelillä järjestetyn palvelun varas sa olevan asiakkaan tullessa varattomaksi. Jos asiakkaalle osa palveluista on järjestetty palvelusetelin avulla ja osa kuntayhtymän omana toimintana, asiakas maksaa palvelusta oma vas tuu osuu den palvelun tuottajalle ja asiakasmaksun kuntayhty mäl le. Hoito- ja palvelusuunnitelman yhteydessä asiakkaalle tulee sel vit tää, mitä hänen maksettavakseen kokonaisuudessaan tulee. Asia kas mak su jen ja omavastuuosuuden yhdistelmä voi olla asiakkaan kannalta taloudellisesti epäedullinen ja asiakkaalla on oikeus kiel täy tyä palvelusetelistä. Kotihoidon palvelusetelillä annettavat palvelut: Samat palvelut, mitä kuntayhtymän kotihoito antaa eli asiakasryhmil le, joiden toimintakyky päivittäisissä perustoiminnoissa on selvästi alentunut (liikkuminen, pukeutuminen/riisuuntuminen, puhtaudesta huo leh ti mi nen, wc-asiointi, sängystä/tuolista siirtyminen, ruokailu). Ko ti hoi toon sisältyy myös perustasoisesta sairaanhoidosta huolehtimi nen ja sairaanhoidon tehtävät, jotka asiakas tekee normaalisti itse lää kä rin antaman ohjeen tai reseptin mukaan. Pääsääntöisesti lääke ja ke lus sa ollaan siirtymässä apteekin kautta tapahtuvaan ko neel liseen annosjakeluun ja kauppa asioinnin huolehtivat joko omai set/lähei set tai yksityiset palveluntuottajat. Yleisestä siisteydestä huo leh timi nen (vuoteen siistiminen, saniteettitilojen ja keittiön puhtaudesta huolehtiminen, roskien vienti ja jääkaapin siisteydestä huo leh ti mi-

8 nen) kuuluu hoivapalvelun sisältöön. Kotisairaanhoidon tunnit ja kotipalvelun hoivatunnit lasketaan yhteen ja asiakas saa yhteensä kotihoitopalvelua enintään 20 tuntia kuu kau des sa. Turvapuhelinpalvelussa palveluseteli rinnastetaan kuntayhtymän anta maan kotihoidon palveluun. Jos asiakas, jolle on myönnetty palve lusete li jatkuvaan ja säännölliseen kotihoidon palveluun, on sopinut kuntayhtymän kanssa turvapuhelinpalvelusta, hälytykset tulevat kun ta yh ty män kotihoitoon ja kuntayhtymän kotihoito vastaa hälytyksiin. Kuntayhtymä perii turvapuhelinpalvelusta laitevuokramaksun, käyn nis tä ei peritä kotihoidon maksua. 2) Palveluseteli myönnetään tilapäisen kotihoidon järjestämiseen silloin, kun asiakas kotiutuu esimerkiksi sairaalasta tai omaishoitaja sai ras tuu. Tilapäiseen kotihoitoon palveluseteli myönnetään korkein taan 2 viikoksi ja palvelusetelin arvo on 17 /h ja palvelun tarve on enintään 2 h/vrk. 3) Palveluseteli myönnetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjes tä mi seen niissä yksityisissä ympärivuorokautista hoivaa ja hoi- toa tuottavissa yksiköissä, jotka Kainuun sosiaali- ja terveydenhuol- lon kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt pal- velusete liyrit tä jik si. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalvelui den palvelusetelin arvo ympärivuorokautista hoivapalvelua tuottavis sa yksiköissä on 95 /vrk. Palveluntuottaja perii asiakkaalta omavas tuu osuu den, joka voi olla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak su lain (92/734) 6 b :n mukaan enintään 11,30 euroa vuo ro kaudel ta. 4) Palveluseteli voidaan myöntää, kun omaishoitaja haluaa vaihtaa la ki sää tei sen vapaavuorokauden esimerkiksi päiväsaikaan pidettävään vapaaseen. a) Hoito tapahtuu asiakkaan kotona ja palvelusetelin arvo on enintään 100 /päivässä. Palvelusetelillä voi ostaa hoivapalveluja ja normaaliin päivittäiseen omais hoi ta jan työhön kuuluvia tehtäviä. 5) Kotona selviytymisen tukemiseksi palveluseteliyrittäjän järjestämäs sä päivätoiminnassa esimerkiksi asiakkaan toimintakykyyn nähden puutteellisten peseytymismahdollisuuksien takia. Kylvetyspalveluun tarkoitetun palvelusetelin arvo on 14 /kerta. Asiakas maksaa yrittäjän perimän palveluhinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen.

9 Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy esittelyosassa olevat myöntämisperusteet ja toimintaohjeet lisäyksellä, että mahdollisen asiakasmaksulain tarkistuksen johdosta näitä perusteita tarkistetaan eri päätöksellä. 6) Palveluseteli myönnetään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Hallitus: Hyväksyi.

Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.1.2010 alkaen

Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.1.2010 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 362 16.12.2009 Palvelusetelin myöntämisperusteiden päivittäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.1.2010 alkaen STLTK 362 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Perusturvaosasto PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.3.2013 Tehty indeksitarkistukset 1.1.2014 lukien 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta 1.10.2012 alkaen Hyväksytty johtokunnassa 31.5.2012 61 1 Palvelusetelin toimintaohje 1.10.2012 alkaen Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun Perusturvalautakunta 3 09.12.2014 Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun 548/05.01.03/2014 Perla 3 Valmistelija: Vs. vanhustyön

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2014

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2014 Liite 6 Perusturvalautakunta 17.12.2013 154 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen 2 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje vuonna 2014 Säädösperusta

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS

PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS PALVELUNTUOTTAJAN JA VIRANOMAISEN PALVELUSETELIOPAS 25.2.2008 PALVELUSETELIKOKEILU AJALLA 1.4-31.12.2008 TEUVAN KUNTA Sisällysluettelo PALVELUNTUOTTAJAN OPAS... 3 1. Palveluseteli... 3 2. Palveluntuottajat...

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA kotihoito puhtaanapitopalvelut puhtaanapitopalvelut, sotainvalidit omaishoito, vanhukset ja vammaiset SEINÄJOEN KAUPUNKI 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1 Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki 1. TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 2 1.1 Toimintaohje 2 1.2 Määritelmät 2 1.3 Äänekosken kaupungin velvoitteet 3 1.4 Palvelusetelin

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 1 Vanhuspalvelut KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Asiakkaan asema

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:1. Palveluseteli. Käyttöopas kotipalveluun SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:1. Palveluseteli. Käyttöopas kotipalveluun SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:1 Palveluseteli Käyttöopas kotipalveluun SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 3 Tiivistelmä Palveluseteli. Käyttöopas kotipalveluun. Helsinki, 2005.

Lisätiedot

PALVELUSETELI SAULI KEKÄLÄINEN 27.11.2012

PALVELUSETELI SAULI KEKÄLÄINEN 27.11.2012 PALVELUSETELI SAULI KEKÄLÄINEN 27.11.2012 LAKI PALVELUSETELISTÄ V. 2004 (SOSIAALIHUOLTOLAKI 3 A LUKU) Antaa kunnille mahdollisuuden järjestää palveluja kotona asuville uudella tavalla: kunnat voivat järjestää

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 2 1 Määritelmät... 2 2 Asiakkaan asema... 3 3 Palvelun tuottajan velvoitteet... 4 4 Kaupungin

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Varkauden Kaupunki Kotihoidon sääntökirja Säännöllinen kotihoito palvelusetelillä KR 18.11.2014 1 Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen... 3 tuottamisesta yleinen osa... 3 1 Määritelmät...

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Sisällys 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmät... 4 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 5 3.1. Asiakkaan asema... 5 3.2. Asiakkaan oikeusturvakeinot...

Lisätiedot

ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta

ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta 15.9.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 6 3 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 25.03.2015. Kotihoidon myöntämisperusteet 1.4.2015 alkaen 430/05.02.03/2010

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 25.03.2015. Kotihoidon myöntämisperusteet 1.4.2015 alkaen 430/05.02.03/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 25.03.2015 Kotihoidon myöntämisperusteet 1.4.2015 alkaen 430/05.02.03/2010 Sotelk 12 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so si aa li- ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9

Sisällysluettelo. 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 Sisällysluettelo 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 10.1 Yleisvaatimukset...14 10.2 Tilat ja toimintaympäristö...15 10.3 Henkilökunta...16

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Omaishoitajan sijaistoiminta

Palvelusetelin toimintaohje. Omaishoitajan sijaistoiminta Palvelusetelin toimintaohje Omaishoitajan sijaistoiminta Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4 PALVELUSETELIN

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan. palvelusetelin sääntökirja

Vanhuspalvelut. Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan. palvelusetelin sääntökirja Vanhuspalvelut Kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan palvelusetelin sääntökirja Hyväksytty PoSa/Johtokunta 3.5.2012 45 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Kotihoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-802-1 (pdf) ISBN 978-951-563-814-4 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot