KYLÄTALOUDEN HALLINTA KYLÄYHDISTYS TOIMIJANA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYLÄTALOUDEN HALLINTA KYLÄYHDISTYS TOIMIJANA"

Transkriptio

1 KYLÄTALOUDEN HALLINTA KYLÄYHDISTYS TOIMIJANA

2 YHDISTYKSEN TALOUSPROSESSI Paula Pylkkänen 2

3 Yhdistys hankkii tuloja, jotka se uhraa menoina tuottaakseen suoritteita, joiden laatu riippuu toiminnan tarkoituksesta ja päämääristä. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on tuottaa suoritteita, joilla toteutetaan niitä tarpeita ja päämääriä, joita varten yhdistys on perustettu. Yhdistyksen on hankittava tuloja, joilla se maksaa toiminnan aiheuttamat menot ja siten aikaansaa suoritteita Paula Pylkkänen 3

4 Sijoitusluonteisen omaisuuden ostot ja myynnit Sijoitusmarkkinat Omaisuudesta johtuvat tuotot ja kulut Varainhankinta Saadut tuotot Pääoman sijoitukset ja palautukset Yhdistyksen talous prosessi Rahoitusmarkkinat Kulut suorite tuotannosta Tuotot suoritteista Kulut varainhankinnasta Rahoitustuotot ja -kulut Aatteellinen toiminta Lähde:H.Nurminen: JärjestJ rjestöjen jen uusi tiliopas Paula Pylkkänen 4

5 YHDISTYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU, BUDJETOINTI JA RAPORTOINTI Paula Pylkkänen 5

6 TALOUDEN SUUNNITTELU 1. Laskentajärjestelmä 2. Toimintasuunnitelma Paula Pylkkänen 6

7 1. Laskentajärjestelm rjestelmä Talouden suunnittelun perustaksi laskentajärjestelmä Tehtävänä on koota tietoa toiminnasta ja taloudesta sekä tuottaa erilaisia suunnittelu-, tarkkailu- ja informaatiolaskelmia. Eri laskelmat rakenteeltaan ja sisällöltään samanlaisia Paula Pylkkänen 7

8 Suunnittelulaskelmia mm: Pitkän aikavälin suunnitelmat Talousarvio l. budjetti Kustannusarviot, hinnoittelulaskelmat Paula Pylkkänen 8

9 Toteutuslaskelmat Kirjanpito Seurantalaskelmat mm. Tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma Budjetin toteutumisen seuranta Muut, esim. hinnoittelun oikeellisuuden seuranta ja kustannusarvioiden paikkansapitävyys Paula Pylkkänen 9

10 2. Toimintasuunnitelma Sääntöjen tarkoituspykälä pohjana. Toimintasuunnitelma perustuu yhdistyksen toiminta-ajatukselle. Sanallisen toimintasuunnitelman tulisi olla lyhyt ja ytimekäs, mukana muutama avainalue. Voidaan tehdä pitkälle ajanjaksolle (3-5 vuotta) sekä vuositasolla Paula Pylkkänen 10

11 Tekovaiheessa hyvä miettiä toimintaympäristöä ja siinä tapahtuneita muutoksia sekä arvioida tulevaa kehitystä. Suunnitelmaa tehtäessä tarvitaan laskentajärjestelmän tuottamaa taloudellista informaatiota. Ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi tekee yhdistyksen hallitus. Toimintasuunnitelma käsitellään ja vahvistetaan yhdistyksen sääntöjen määräämässä kokouksessa Paula Pylkkänen 11

12 SWOT Vahvuudet - Heikkoudet - Mahdollisuudet - Uhkat Paula Pylkkänen 12

13 Pitkän tähtäimen suunnitelmat summittaisia ja suuntaa antavia rullaavia, ei pakollisia, tuo jatkuvuutta toimintaan Vuositason toimintasuunnitelma esimerkiksi toiminnanaloittain ja tuloslaskelman kaavaan perustuen Yleensä säännöissä määrätty = pakollinen Paula Pylkkänen Paula Pylkkänen 13

14 BUDJETOINTI 1. Talousarvio l. tulosbudjetti 2. Rahoitusbudjetti l. rahoitusarvio 3. Maksuvalmiusbudjetti 4. Muita budjetteja Paula Pylkkänen 14

15 1. Talousarvio l. tulosbudjetti Pitkän aikavälin talousarvio (3-5 vuotta) Summittainen, suuntaa-antava Lyhyen aikavälin talousarvio Tilikausittain, tarkka Sääntöjen määräämä = pakollinen Tulosbudjettien (talousarvioiden) perustuttava toimintasuunnitelmiin Paula Pylkkänen 15

16 Tilikauden tulosbudjetti arvio tilikauden tuotoista ja kuluista Samalla taloudenhoidon suunnitelma ja ohje toimihenkilöille Laaditaan vastuu/toiminta-aloittain tuloslaskelman eriä noudattaen Kannattaa tehdä julkaistavaa tuloslaskelmaa yksityiskohtaisemmin (tileittäin) Yhdistyksen sääntöjen määräämä kokous hyväksyy Paula Pylkkänen 16

17 Budjetoinnin tueksi kustannus- ja investointilaskelmia Hallituksen pystyttävä perustelemaan budjettiehdotuksensa Palveluiden hinnoittelulaskelmat Isot investoinnit saattavat tarvita jäsenistön hyväksymisen (vrt. säännöt) Paula Pylkkänen 17

18 Palvelun hinnoittelu esim: P alvelun hinnoittelu K ok onais m enot/a P alk at ,00 M uut henk ilös töm enot 5 000,00 V uok rat 2 000,00 Tarvik k eet 2 000,00 M atk at 1 000, ,00 Las k utettava m äärä/a P äivän k ok onais k us tannus 200,00 100,00 päivää Y leis k us tannuk s is ta k atettava 1 000,00 Y leis k us tannus /päivä 10,00 P alvelun m inim ihinta 210,00 Ty öllis täm is tuk i ,00 Ty öllis täm is tuk i/pv. 102,00 V oittolis ä 10 % M enot/pv 200,00 + Y leis k us tannus lis ä 10,00 - Tuk i/pv 102,00 + V oittolis ä 10,80 = P a lve lun hinta 118,80 a lv 0 % + A LV 26,14 22 % = P a lve lun hinta 144,94 a lv 22 % Paula Pylkkänen 18

19 Koneen vuokraushinta esim. = käyttömenot + voittolisä (+alv) = vuokraushinta Käyttömenoja mm. poistot koneesta sitoutuneen pääoman korkokustannus juoksevat käyttömenot (huolto, korjaus, vakuutukset jne. Poisto voidaan laskea tasapoistoina pitoajalle koneen jäännösarvo huomioiden. Korko keskikorkona koko investointiajalle = keskimäärin sitoutunut pääoma x korkovaatimus = korko/vuosi Paula Pylkkänen 19

20 Investointien kannattavuuslaskentamenetelmiä: Nykyarvomenetelmä Annuiteettimenetelmä Sisäisen korkokannan menetelmä Takaisinmaksuajan menetelmä Paula Pylkkänen 20

21 TULOSBUDJETIN RAKENNE Varsinainen toiminta = sääntöjen tarkoituspykälän määrittelemä toiminta Tuottoina Toiminnasta saadut tulot Erityisavustukset varsinaiseen toimintaan Kuluina mm. Henkilöstömenot Poistot käyttöomaisuudesta Materiaalit Muut kulut Paula Pylkkänen 21

22 Varsinainen toiminta voidaan jakaa eri toiminnanaloihin tarpeen vaatiessa esim. sisäistä laskentaa ja suunnittelua helpottamaan Yleiskuluja voidaan jakaa jo budjetointivaiheessa Paula Pylkkänen 22

23 Varainhankinnan tuottoihin budjetoidaan keräyksistä, myyjäisistä, arpajaisista, jäsenmaksuista ja lahjoituksista saatavat tulot varainhankinnasta aiheutuvat menot Paula Pylkkänen 23

24 Sijoitus- ja rahoitustoiminta kiinteistöt, osakkeet tai muu sellainen omaisuus, joka on hankittu sijoitustarkoituksessa, eikä niitä käytetä varsinaisessa toiminnassa. Korkotulot pankkitileiltä Osinkotulot Vuokratulo osakehuoneistosta Korkomenot pankkilainoista Paula Pylkkänen 24

25 Satunnaiset erät Tuottoihin ja kuluihin voidaan budjetoida jo suunnitteluvaiheessa tiedossa olevat seuraavan tilikauden käyttöomaisuuden myyntivoitot tai tappiot Yleisavustukset Budjetointi varovaisuutta noudattaen mieluummin alakanttiin Rahastosiirrot Jos päätetty, että tietty summa vuodessa rahastoidaan Paula Pylkkänen 25

26 Tilikauden tulos = pääkohtien kumulatiivinen summa Selvitettävä rahoitusjäämä tarvitaan suunnittelussa tilikauden tuloksesta eliminoidaan budjetoitujen poistojen vaikutus (poistoja ei makseta rahassa) Paula Pylkkänen 26

27 2. Rahoitusbudjetti l. rahoitusarvio Esittää rahavarojen kehityksen ja riittävyyden Otetaan huomioon investoinnit sekä saamisten ja velkojen muutokset Oltava aina tasapainoinen Voidaan tehdä vuositasolla rahoituslaskelman muotoon Paula Pylkkänen 27

28 3. Maksuvalmiusbudjetti lyhyelle aikavälille Kk- tai neljännesvuositasolla tarpeen mukaan Käytettävissä oleviin rahavaroihin lisätään ennakoidut kassaanmaksut ja vähennetään ennakoidut kassastamaksut Erotus = käytettävissä olevat rahavarat kauden lopussa Käytettävissä olevat varat = käteiskassa+pankkitililtä heti nostettavissa olevat varat Paula Pylkkänen 28

29 Maksuvalmiusbudjetti Yhdistys ry:n rahoitusbudjetti Yhdistyksen tuotot Varsinainen toiminta Toiminta A 5 000,00 Toiminta B 2 000,00 Varainhankinta Jäsenmaksutulot 500,00 Muut tuotot Korko sijoituksesta 100,00 Yhteensä 7 600, Paula Pylkkänen 29

30 Yhdistyksen kulut Varsinainen toiminta Toiminta A 3 000,00 Toiminta B 2 500,00 Palkat 2 000,00 Sosiaaliturvamaksut 60,00 Toimistokulut 100,00 Posti, puhelin, pankki 100,00 Yhteensä 7 760,00 Kauden rahoitustulos -160,00 Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa 1 000,00 Rahoitustulos -160,00 Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa 840, Paula Pylkkänen 30

31 4. Muita budjetteja Tarvittaessa voidaan laatia erikseen osabudjetteja, mm. Investointibudjetti Henkilöstöbudjetti Elinkeinotoiminnan budjetti Tasebudjetti Kassabudjetti esim. viikkotasolla Paula Pylkkänen 31

32 Varainhankintaan sisältyvälle liiketoiminnalle erilliset budjetit liikekaavan mukaiselle tuloslaskelmapohjalle Tarvittaessa budjetit esim. kk- tai neljännesvuositasolla Seuranta Ennakointi reagointi muutoksiin ajoissa Paula Pylkkänen 32

33 KIRJANPIDON RAPORTOINTI 1. Sisäinen raportointi 2. Ulkoinen raportointi Paula Pylkkänen 33

34 1. Sisäinen inen raportointi Raportointijärjestelmä luotava sellaiseksi, että hallitus pystyy saamaan kokonaiskuvan toteutuneesta toiminnasta, tuloksesta ja rahoitusasemasta. Raportointijakso 3 4 kk. Seuranta-analyysit toteutumien ja suunnitelmien eroista ja toiminnan tuloksellisuudesta. Viimeistään seuranta-analyysi tehtävä tilinpäätösvaiheessa vuosikertomusta laadittaessa Paula Pylkkänen 34

35 Kirjanpidosta saatavat raportit Tuloslaskelma Tase Toteutuman ja budjetin erotus Toteutumat kustannuspaikoittain Tulosennuste Tulostus kirjanpito-ohjelmasta tai laaditaan taulukkolaskennassa Paula Pylkkänen 35

36 Kirjanpitojärjestelmä suunniteltava niin, että helposti saadaan eriteltyä ja kohdistettua eri toiminnanalojen kustannukset: Kustannuspaikkalaskenta Projektilaskenta Yleiskustannusten jakoperusteet eri toiminnanaloille/palveluille Tilikartassa omat tilit toiminnoille/palveluille Paula Pylkkänen 36

37 Esim. kylätalot Kiinteistö omana kokonaisuutena budjeteissa ja tuloslaskelmissa Kustannusten ja tuottojen jako verottomaan ja veronalaiseen, jos taloa käytetään itse yleishyödylliseen toimintaan, vuokrataan yleishyödylliseen toimintaan, vuokrataan yksityiselle, tai käytetään liiketoiminnassa Jakoperuste aika tai pinta-ala Käyttöpäiväkirja apuna Osakehuoneiston vuokra sijoitustoiminnan tuloa Paula Pylkkänen 37

38 Henkilöstökustannukset osattava kohdistaa liiketoiminnalle ja yleishyödylliselle toiminnalle Erottelu tuntikirjanpidon mukaan Laskutetut tunnit/kokonaistunnit Kohdistus tärkeää verotuksellisten seikkojen takia Paula Pylkkänen 38

39 2. Ulkoinen raportointi Ulkoisen raportoinnin kohteet: Jäsenistö Toiminnan rahoittajat Rahoittajilla usein myös omia raportointivaatimuksia (valtion tuet, RAY, Leader jne.) Tilanteesta riippuen voi olla myös muita sidosryhmiä (verottaja) Paula Pylkkänen 39

40 Lakisääteinen tilinpäätös ja toimintakertomus tärkein ulkoisen raportoinnin muoto Tilinpäätöksen sisältö: Tuloslaskelma (kuvaa tuloksen muodostumista tilikaudella) Tase (tilinpäätöshetken taloudellinen asema) Paula Pylkkänen 40

41 Rahoituslaskelma (selvitys rahavarojen hankinnasta ja käytöstä, yhdistyksillä ja säätiöillä ei lakisääteistä) Tilinpäätöksen liitetiedot Pienillä kirjanpitovelvollisilla lyhennetyt liitetietovaatimukset Yhdistyslaissa ei liitetietovaatimuksia KPL ja KPA Paula Pylkkänen 41

42 Kirjanpitolain tarkoittama toimintakertomus pakollinen vain suurilla yhdistyksillä ja säätiöillä Ei sama asia kuin sääntöjen määräämä toimintakertomus Pienten kirjanpitovelvollisten ei kannata tehdä vapaaehtoisesti KPL:n mukaista toimintakertomusta Paula Pylkkänen 42

43 Sidosryhmille kertomus toiminnasta, tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Sääntöjen määräämä vuosikertomus Muoto ei virallisesti määritelty Muistettava jäsenten ja rahoittajien tarpeet Läpinäkyvyys Uskottavuus (mahd. rahoittajat) Yleishyödyllisen toiminnan kuvaus tärkeä Paula Pylkkänen 43

44 Vuosikertomuksen laadinnan ohjenuoria, mm: (Samuli Perälä Johanna Perälä: Yhdistyksen ja säätiön talous, kirjanpito ja verotus) Kuvaa toiminta ja tavoitteet selkeästi Kerro toiminnan rahoituksesta (toimintaajatus/luvut) Esitä taloudellinen asema selkeästi Raportoi johtamisesta ja valvonnasta Pyri selkeään ja yksinkertaiseen raportointiin Paula Pylkkänen 44

45 Hallituksen vastuu taloudenhoidosta Suositeltavaa laatia taloussääntö, jossa vahvistetaan taloushallintoon liittyvät sisäiset toimintaohjeet. Yhdistyksen hallitus, toimielimet ja toimihenkilöt hoitavat tehtävänsä huolellisesti. Ohjeena toimivat yhdistyksen kokouksen vahvistamat toimintasuunnitelma ja talousarvio Paula Pylkkänen 45

46 Hallituksen on seurattava talousarvion toteutumista tilikauden aikana. Yhdistyksen hallitus huolehtii yhdistyksen omaisuuden vakuuttamisesta. Hallitus edustaa yhdistystä ulkopuolisiin velkojiin nähden. Hallitus voi delegoida taloushallinnon tehtäviä harkintansa mukaan eri toimielimille Paula Pylkkänen 46

47 YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS Paula Pylkkänen 47

48 Yleishyödyllisyys TVL 22 :n mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; sen toiminta ei kohdistu rajoitettuihin henkilöpiireihin; se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä Paula Pylkkänen 48

49 Yleishyödyllisyys Yleishyödyllisenä yhteisönä voidaan pitää muun muassa maatalouskeskusta, maatalous- ja maamiesseuraa, työväenyhdistystä, työmarkkinajärjestöä, nuoriso- tai urheiluseuraa, näihin rinnastettavaa vapaaehtoiseen kansalaistyöhön perustuvaa harrastus- ja vapaaajantoimintaa edistävää yhdistystä, Paula Pylkkänen 49

50 Yleishyödyllisyys puoluerekisteriin merkittyä puoluetta sekä sen jäsen-, paikallis-, rinnakkais- tai apuyhdistystä, myös muuta yhteisöä, jonka varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen tai sosiaalisen toiminnan harjoittaminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. Luettelo on esimerkinomainen, ja monet muutkin yhdistykset voivat täyttää yleishyödyllisyyden kriteerit. Tuloverolaki ei rajoita yleishyödyllisyyttä tiettyihin yhteisömuotoihin Paula Pylkkänen 50

51 Verovelvollisuus Yleishyödyllinen yhdistys on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta (TVL 22.1 ). Jos yleishyödyllisyysstatus menetetty, verovelvollisuus kaikista tuloista Voidaan menettää, jos liiketoiminta liian suurta yleishyödylliseen toimintaan nähden Paula Pylkkänen 51

52 Elinkeinotoiminta Yhdistyslain 5 mukaisesti yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena Paula Pylkkänen 52

53 Elinkeinotoiminta Elinkeinotoiminta = yhdistyksen harjoittama ammatti- ja liiketoiminta. Elinkeinotoiminnan arvioimiseksi seuraavia kriteereitä: voitontavoittelu, vieraan pääoman käyttö, itsenäisyys, suunnitelmallisuus, säännöllisyys, Paula Pylkkänen 53

54 Elinkeinotoiminta jatkuvuus, taloudellisen riskin olemassaolo, toimiminen kilpailutilanteessa, toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin kauppatavaroihin suuntautuminen ulospäin rajoittamattomaan tai ainakin laajahkoon rajattuun henkilöjoukkoon Paula Pylkkänen 54

55 Elinkeinotoiminta Elinkeinotoiminta ei saa olla yhdistyksen pääasiallista toimintaa, mutta vähäinen elinkeinotoiminta sallitaan yleishyödyllisyyttä menettämättä, jos elinkeinotoiminnan tarkoituksena on saada varoja yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen. Toiminnan tosiasiallinen luonne on ratkaisevaa silloin, kun arvioidaan yhdistyksen yleishyödyllisyyttä. Toimintakertomus yhtenä arviointiperusteena Paula Pylkkänen 55

56 Elinkeinotoiminta Rekisteröimätön yhdistys ei ole verolainsäädännön mukainen yhteisö, eikä se siksi voi myöskään verotuksessa olla TVL 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö. Rekisteröimätöntä yhdistystä pidetään yhtymänä, ja sen saama tulo verotetaan osakkailta Paula Pylkkänen 56

57 Tuloverotus Yleishyödyllisen yhdistyksen elinkeinotulona ei pidetä: yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa; jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa; Paula Pylkkänen 57

58 Tuloverotus adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatua tuloa; sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelutai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatua tuloa; bingopelin pitämisestä saatua tuloa Paula Pylkkänen 58

59 Tuloverotus Jäsenlehdet ja julkaisut Julkaisuista osa voi kuulua yleishyödylliseen toimintaan ja osa elinkeinotoimintaan Jäsenlehdestä ja muista yleishyödyllistä toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatu tulo verovapaata Paula Pylkkänen 59

60 Verotuksen erityiskysymyksiä Messu- ja näyttelytoiminta Ei elinkeinotoimintaa jos Ei kiinteätä organisaatiota Ei palkattua henkilökuntaa Ei järjestetä säännöllisesti Vaikka säännöllistä, mutta pienimuotoista ja talkoovoimin järjestettyä, tulo ei elinkeinotuloa Kilpailutilanne, suunnitelmallisuus, rajoittamaton asiakaskunta, ansiotarkoitus = elinkeinotuloa, vaikka järjestetty talkoilla Huom. messujen liittyminen yhdistyksen yleishyödylliseen tarkoitukseen Paula Pylkkänen 60

61 Verotuksen erityiskysymyksiä Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut Palveluja tarjoavat yhdistykset tuotteistaneet palvelunsa Hinnoittelu käypään arvoon Suuri sitoutunut pääoma Toimintaan palkattu henkilökunta Kilpailuolosuhteet Elinkeinotoimintaa Paula Pylkkänen 61

62 Verotuksen erityiskysymyksiä Kahvilat, ravintolat ja kioskit Lähtökohtaisesti elinkeinotuloa Asiakkaina muutkin kuin jäsenet Toiminta jatkuvaa Kilpailuolosuhteet Ulospäin suuntautuneisuus Poikkeuksena varojenkeräystarkoituksessa järjestettyjen tilaisuuksien yhteydessä pidetyt kahvilat, kioskit ja ravintolat ja niiden myynti Paula Pylkkänen 62

63 Verotuksen erityiskysymyksiä Koulutustoiminta Veronalaisuus ratkeaa elinkeinotoiminnan tunnusmerkkien täyttymisen perusteella Ansiotarkoitus Jatkuvuus Rajoittamaton henkilöpiiri Verovapaata, kun kohdistuu vain yhdistyksen omiin jäseniin Verovapaa, jos tilaisuus kertaluontoinen Paula Pylkkänen 63

64 Verotuksen erityiskysymyksiä Kulutushyödykkeiden myynti Elintarvikkeet, vaatteet Rajoittamaton asiakaspiiri Ansiotarkoitus Pysyvä liiketoimipakka Kilpailuolosuhteet Jatkuvuus Lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaa Paula Pylkkänen 64

65 Verotuksen erityiskysymyksiä Kirpputoritoiminta Elinkeinotuloa ei ole varainhankintana tehdystä tavarankeräyksestä saatu tulo Jos tavarat saatu lahjoituksena, yleishyödyllisen yhdistyksen kirpputoritoiminta ei elinkeinotoimintaa Kirpputorimyyntipöytien vuokraaminen toisille veronalaista elinkeinotoimintaa Paula Pylkkänen 65

66 Arvonlisäverotus verotus Yleishyödyllinen yhdistys on arvonlisäverovelvollinen vain silloin, jos sen harjoittamasta toiminnasta saatua tuloa pidetään veronalaisena elinkeinotulona. ALV-velvollisuuden alaraja liikevaihto/vuosi. Alarajahuojennus välillä olevan liikevaihdon perusteella Paula Pylkkänen 66

67 Arvonlisäverotus verotus Yhdistys voi hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, jos harjoittaa liiketoimintaa Arvonlisäverovelvollisuutta ei voi rajata vain osaan liiketoiminnasta Kannattavaa, jos palveluja ja tavaroita myydään toisille arvonlisäverovelvollisille Ostoihin sisältyvän veron vähennysmahdollisuus Ylimenevän osuuden takaisinhakumahdollisuus veronpalautuksena Paula Pylkkänen 67

68 Kiinteistöverotus Yhdistys maksaa omistamastaan kiinteistöstä kiinteistöveroa Vero vähennyskelpoinen, kun kiinteistöä käytetään tulonhankinnassa Eräät kunnat vapauttaneet yleishyödylliset yhdistykset kiinteistöverosta Paula Pylkkänen 68

69 Talkootyön n verotus Perinteinen talkootyö määritellään yleensä toisen lukuun korvauksetta tehtäväksi työksi, joka ei vaadi erityistä ammattitaitoa tai pätevyyttä, joten työn vaativuus ei rajoita kenenkään osallistumista talkoisiin. Vapaaehtoista Talkootyössä ei muodostu työsuhdetta Paula Pylkkänen 69

70 Talkootyön n verotus Verotonta talkootyötä voi olla vain perinteinen talkootyö sekä tietyin edellytyksin rekisteröidyn yleishyödyllisen yhteisön hyväksi tehty työ. Varat käytetään yleishyödyllisten päämäärien tukemiseen. Työn teettäjä ei nimeä työn tekijöitä. Työ on yleensä tilapäistä Paula Pylkkänen 70

71 Talkootyön n verotus Pelkästään työn suorittajat eivät saa hyötyä korvauksesta silloinkaan, kun kaikki jäsenet eivät ole osallistuneet talkootyöhön Etu katsojaan saajan veronalaiseksi tuloksi, josta yhdistyksen on suoritettava ennakonpidätys silloin, kun vain työn suorittajat hyötyvät talkootyöstä Paula Pylkkänen 71

72 Verovapaat korvaukset Työnantajalta työmatkasta saatu matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha, ateriakorvaus ja majoittumiskorvaus eivät ole veronalaista tuloa saajalleen. Yleishyödylliseltä yhteisöltä saatu matkakustannusten korvaus rinnastetaan tällaiseen korvaukseen silloinkin, kun kyse ei ole työsuhteesta tai työstä, johon matka liittyy, eikä matkaan liittyvästä työstä makseta palkkaa päiväraha enintään 20 vuorokaudelta kalenterivuodessa majoittumiskorvaus ja matkustamiskustannusten korvaus, jota voidaan suorittaa myös verovelvollisen asunnolta tehdystä matkasta Paula Pylkkänen 72

73 Verovapaat korvaukset Verovapaa korvaus muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta voi olla enintään euroa kalenterivuodelta Matkakorvaus on verovapaata tuloa yhteisössä vapaaehtoisesti ja vastikkeetta toimivalle henkilölle. Matka tulee tehdä yleishyödyllisen yhdistyksen toimeksiannosta ja siitä on päätettävä asianmukaisesti etukäteen. Huom! Yhdistyksen maksama ateriakorvaus ei ole verovapaata tuloa. Majoittumiskorvaukset ja julkisella kulkuneuvolla tehdyt matkat ovat tositetta vastaan rajoituksetta korvattavissa Paula Pylkkänen 73

74 Verovapaat korvaukset Rajat saajakohtaisia, pidettävä itse huoli, ettei ylity, jos korvausten maksajana useampi yhdistys Verohallitus vahvistaa vuosittain päivärahojen ja kilometrikorvausten enimmäismäärät ja aikarajoitukset (kilometrikorvaus ,45 /km) Verovapaat korvaukset muistettava ilmoittaa vuosi-ilmoituksella verottajalle Paula Pylkkänen 74

75 Verotiliuudistus Verotilimenettelyyn mm. arvonlisävero, työnantajasuoritukset ja arpajaisvero Liikevaihdoltaan pienet neljännesvuosi- tai kalenterivuosimenettelyssä ( / ) Jos vain työnantajamaksuja, aina kuukausimenettelyssä = ilmoitus ja maksu kautta seuraavan kk:n 12 päivään mennessä Verottajalta verotiliviite Kaikki verolajit ilmoitetaan samalla kausiveroilmoituksella Paperi-ilmoitukset oltava perillä verohallinnossa 7. päivä ja sähköiset ilmoitukset 12. päivä

76 Ilmoitusten myöhästymisestä myöhästymismaksu min. 5 verolajilta Kaikki kausi-ilmoituksella ilmoitettavat verot maksetaan yhtenä suorituksena Voi maksaa erissä, mutta ei kohdennu tietylle verolle Tilille voi maksaa ennakkoa, maksetaan hyvityskorkoa Ensimmäinen ilmoitus ja maksu verotilille tammikuun työnantajamaksut Seuraava tammikuun alv ja helmikuun tamaksut Hyvä hankkia Katso-tunnisteet sähköistä ilmoittamista varten

77 Vaikutus kirjanpitoon lyhyesti: Lyhytaikaisiin velkoihin Verotili-niminen tili Tili Verot perinnässä, jos rästejä Alv, ennakonpidätykset ja sotu omille tileilleen Vastakirjaus Verotilille, kun kausi-ilmoitus tehty Viivästysseuraamukset kulutileille ja Verotilin kreditiin Hyvityskorko Verotilin debetiin ja korkotuottoihin

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS

YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS 11.10.2011 Paula Pylkkänen 1 YHDISTYKSEN TALOUSPROSESSI 11.10.2011 Paula Pylkkänen 2 Yhdistys hankkii tuloja, jotka se uhraa menoina tuottaakseen suoritteita, joiden laatu

Lisätiedot

KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU

KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU KYLÄYHDISTYSTEN VEROKOHTELU 1 K Y L Ä T O I M I J A N T A L O U S P A K K I T Y Ö K A L U J A K Y L Ä T A L O U T E E N T A M P E R E 1 6. 1 0. 2 0 1 3 Yleishyödyllisen yhdistyksen verovelvollisuus Yleishyödyllinen

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus Lait Oikeuskäytäntö Yleishyödyllinen tarkoitus Verotus prosessina YHDISTYS Toiminta tarkoituksen edistämiseksi Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari 6.11.2012 Turku

Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari 6.11.2012 Turku Urheiluseurojen verotuksesta Urheiluseuran verotusseminaari Turku Esityksen rakenne Yleishyödyllisen yhteisön verotus: 1. Tuloverotus 1.1. Yhteisö 1.2. Yleishyödyllisyys 1.3. Yleishyödyllisen yhteisön

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUS. Talouden suunnittelu prosessina Kirjanpito Verotus Yhdistys työnantajana. Pirjo Heinonen 6.3.2014

YHDISTYKSEN TALOUS. Talouden suunnittelu prosessina Kirjanpito Verotus Yhdistys työnantajana. Pirjo Heinonen 6.3.2014 1 YHDISTYKSEN TALOUS Talouden suunnittelu prosessina Kirjanpito Verotus Yhdistys työnantajana 2 Talouden suunnitteluprosessi Toimintasuunnitelma Budjetti Seuranta Hallituksen vastuu 3 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Opinnäytetyö Syksy 2007 Paula Pylkkänen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS

LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LIPPUKUNNAN VARAINHANKINNAN VEROTUS LÄHDE: sport.fi - Suomalaisen liikunnan ja urheilun kanava, Päätä Oikein -aineisto. PARTIOLLE MUKAUTTANUT: Lauri Kaunisto, lauri.kaunisto@hp.partio.fi

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje

Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Lionsklubin kirjanpito- ja tilinpäätösohje Yleistä Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 1 luvun 1 :n mukaan kirjanpitovelvollinen on mm. rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys. Kirjanpitovelvollisuus

Lisätiedot

ESLU:n toiminta-alue

ESLU:n toiminta-alue Vihti 10.10.2012 ESLU:n toiminta-alue Koulutusta seurojen ohjaajille ja valmentajille Koulutusta iltapäiväkerhojen ohjaajille Koulutusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle Pelisääntökoulutusta

Lisätiedot

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2)

TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) TALOUSPROSESSI TALOUSARVIO (1/2) Yhdistys hankkii tuloja joita se käyttää toiminta-ajatuksen toteuttamiseen Talousprosessin runkona on talousarvio ja siihen liittyvä toimintasuunnitelma. Talousprosessi

Lisätiedot

Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille

Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille 1 (40) 03.04.2014 Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille Diaarinumero A47/200/2014 2 (40) Antopäivämäärä pp.kk.vvvv Diaarinumero A27/200/2014 Voimassaolo Toistaiseksi Valtuutussäännös Laki Verohallinnosta

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata?

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 14.12.2010. Päivitykset on merkitty violetilla. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen 28.10.2010 Tampere -talo

Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen 28.10.2010 Tampere -talo Liikuntaseura tai järjestö sekä yhtiöittäminen Toiminnan yhtiöittämisessä huomioitavaa Juha Laitinen 28.10.2010 Tampere -talo Yleishyödylliset yhteisöt - Ohjeistustilanne 1. 1.6.2005: Verohallituksen ohje

Lisätiedot

Kirjanpito-opas CISV:n paikallisyhdistyksille. Annette Guillou

Kirjanpito-opas CISV:n paikallisyhdistyksille. Annette Guillou Kirjanpito-opas CISV:n paikallisyhdistyksille Annette Guillou Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Annette Guillou Opinnäytetyön nimi Kirjanpito-opas

Lisätiedot

Verohallinto - Skatteförvaltningen» Talkootyön verotus [Tulostusversio]

Verohallinto - Skatteförvaltningen» Talkootyön verotus [Tulostusversio] Page 1 of 6 Etusivu» Vero-ohjeet» Verohallinnon ohjeita Talkootyön verotus Ohje Drno 508/32/2005, 12.10.2005 Valtuutussäännös Verohallintolaki (1557/1995) 2 2 mom. Voimassaolo Toistaiseksi Korvaa normin

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

MUSIIKKIFESTIVAALIN VEROTUS

MUSIIKKIFESTIVAALIN VEROTUS TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos / yrityksen taloustiede, laskentatoimi MUSIIKKIFESTIVAALIN VEROTUS Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro-gradu -tutkielma Maaliskuu 2007 Ohjaaja: Eeva-Mari

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry.

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry. Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry. REASONS FOR INCORPORATE

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO OPAS URHEILUSEURA TAMPEREEN PELI POJAT 70 RY:LLE

TALOUSHALLINTO OPAS URHEILUSEURA TAMPEREEN PELI POJAT 70 RY:LLE TALOUSHALLINTO OPAS URHEILUSEURA TAMPEREEN PELI POJAT 70 RY:LLE Juha Kumpu Jarkko Koskinen Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Liiketalouden koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Pirkanmaan

Lisätiedot

YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ / YLEISHYÖDYLLISYYDESTÄ

YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ / YLEISHYÖDYLLISYYDESTÄ YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ / YLEISHYÖDYLLISYYDESTÄ Perinteiset yhdistysmuodossa toimivat urheilu- ja liikuntaseurat sekä liikuntajärjestöt ovat yleensä yleishyödyllisiä yhteisöjä Yleishyödyllisyys ratkaistaan

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata?

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 4.12.2009. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Taloudenhoidon organisointi ja toiminnan rahoitus pienyhdistyksessä Heidi Guttorm Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinta taakka vai mahdollisuus?

Urheiluseuran varainhankinta taakka vai mahdollisuus? Susanna Hellman Urheiluseuran varainhankinta taakka vai mahdollisuus? Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu 2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

Yhdistyksen talouden ja toiminnan suunnittelu, seuranta ja raportointi. Teija Liukkaala

Yhdistyksen talouden ja toiminnan suunnittelu, seuranta ja raportointi. Teija Liukkaala Yhdistyksen talouden ja toiminnan suunnittelu, seuranta ja raportointi Teija Liukkaala Yhdistyksen taloudenhoito Jokainen yhdistys on kirjanpitovelvollinen Yhdistyksen taloutta tulee suunnitella ja seurata

Lisätiedot

SÄÄTIÖt ja. Jukka Mähönen 17.10.2009. www.saatiopalvelu.fi

SÄÄTIÖt ja. Jukka Mähönen 17.10.2009. www.saatiopalvelu.fi SÄÄTIÖt ja poliittisen toiminnan tuki Jukka Mähönen 17.10.2009 SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Sisällysluettelo Säätiöt ja poliittisen

Lisätiedot