Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella 987/000/2009. Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella 987/000/2009. Kaupunginhallitus 03.11.2014 273"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella 987/000/2009 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston hyväksyessä kaupungin pää oma si joituk sen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takauksen sen vastuista se kä välillisen osallistumisen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä valtuusto asetti ehdoksi, että mikäli Viitasaaren kau pun gin val tuus ton päätös ei saa lainvoimaa siten, että verkkorakentaminen on mahdollista tu kipää tök sen mukaisesti vuoden 2014 aikana, Viitasaaren kaupunki ei ole muka na hankkeessa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on jätetty valitus hal linto-oi keu teen ja on ilmeistä, ettei hanketta enää pystytä toteuttamaan val tuuston päätöksen mukaisesti. Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseutuasiantuntija Veli Koski on ilmoittanut Karstulan kunnalle ja Viitasaaren kaupungille, että MaVi ja MMM ovat käsitelleet Karstulan ja Viitasaaren laa ja kais ta hank keiden toteuttamisajan jatkamista ja ovat ilmoittaneet tehneensä asias sa seuraavanlaisen ratkaisun: "Hankkeille on mahdollista myöntää toteutusaikaa asti. Mak su hake muk set on toimitettava ELY-keskukseen mennessä. Näistä aika tau luis ta ei voida joustaa enempää. Mahdollisen jatkoaikapäätöksen eritysehtoihin kirjataan annettujen päi vämää rien lisäksi, että välimaksuja on haettava, kun kustannuksia alkaa syntyä. Tuensaajalla on siis syyskuu 2015 aikaa valmistella laadukas mak su ha kemus siten, että maksuhakemus saadaan käsiteltyä ja maksut maksettua an netus sa aikataulussa. ELYn on tehtävä loppumaksupäätös viimeistään Odotamme tältä pohjalta muutoshakemuksia niin pikaisella aikataululla, kuin se tilanteen selvittyä on mahdollista. Kaikki hankkeiden sisältöä ja toteu tus ai kaa koskevat muutospäätökset (tässä tapauksessa siis tuen saajan muu tos + jatkoaika) ELY-keskuksen on tehtävä viimeistään "

2 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n nykyistä ja aloittavaa toi mitus joh ta jaa on pyydetty kokoukseen antamaan tilannekatsaus laa ja kais ta raken ta mi ses ta ja yhtiön toiminnasta. Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus kuulee KSVV Oy:n tilannekatsauksen ja päättää jat ko toimen pi teis tä. Kaupunginjohtaja esitti kokouksessa tilannekatsauksen ja keskustelun jälkeen, että nyt kun tiedetään, että EU-tukea on mahdollisuus saada syyskuun 2015 loppuun mennessä, asetettaisiin työryhmä selvittämään ja linjaamaan Viitasaaren laajakaistarakentamista niin, että mahdollisimman pienin taloudellisin tappioin jo tehdyistä suorituksista päästäisiin eteenpäin. Työryhmän tehtävänä on tehdä hallitukselle esitys kuluvan vuoden aikana valokuituverkon toteuttamisesta Viitasaarella. Kaupunginjohtaja esitti, että työryhmään nimettäisiin seuraavat henkilöt Eero Pulkkinen Seppo Ijäs Ilpo Manninen Ilkka Kemppainen Janne Kinnunen Tapani Savolainen Ari-Jukka Käsmä Tiina Honkanen Työryhmä kutsuisi lisäksi KSVV:n ja Kuuskaistan asiantuntijoita tarpeen mukaan. Päätös Kaupunginhallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen pohjalta seuraavaa : Kaupunginhallitus perusti työryhmän selvittämään ja linjaamaan Viitasaaren laajakaistarakentamista niin, että mahdollisimman pienin taloudellisin tappioin jo tehdyistä suorituksista päästäisiin eteenpäin. Työryhmän tehtävänä on tehdä hallitukselle esitys kuluvan vuoden aikana

3 valokuituverkon toteuttamisesta Viitasaarella. Työryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: Eero Pulkkinen Seppo Ijäs Ilpo Manninen Ilkka Kemppainen Janne Kinnunen Tapani Savolainen Ari-Jukka Käsmä Tiina Honkanen Työryhmä kutsuu lisäksi KSVV:n ja Kuuskaistan asiantuntijoita sekä muita asiantuntijoita tarpeen mukaan. Merkitään, että Keski-Suomen Valokuituverkot Oy tehtävänsä jättävä toimitusjohtaja Timo Jokinen ja aloittava toimitusjohtaja Janne Paunonen olivat hallituksen kuultavina klo Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote työryhmän jäsenet Kaupunginhallitus Työryhmä on pitänyt yhteensä kahdeksan kokousta ja kuullut laajasti eri ope raat to rei ta ja näiden dataliikennettä koskevia tulevaisuuden suun ni telmia. Työryhmä on luovuttanut raporttinsa hallitukselle Työryhmä kävi läpi eri vaihtoehdot Viitasaaren laajakaistan toteuttamiseksi. To teu tus vaih to eh toi na arvioitiin; 1. Liittyminen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:öön; 2. Toteuttamalla verkko kaupungin 100 % omistaman yhtiön kautta; 3. Verkko-osuuskunta Kuuskaistan malli operaattorisopimuksen mukai ses ti; sekä 4. Soneran olemassa olevien verkkojen pohjalta ja Soneran esittämien eri vaihtoehtoisten mallien mukaisesti. 5. Kunta ei lähde rahoittamaan eikä takaamaan mitään edellä mai nituis ta vaihtoehdoista Lisäksi työryhmä kuuli mm. Elisan Oyj:n ja Pohjoisen Keski-Suomen Verkko pal ve lut Oy:n esitykset.

4 Vaihtoehdossa 1 osa työryhmän jäsenistä piti ongelmallisena Kuuskaistan 10 %:n omistusosuutta KSVV Oy:ssä. Myös kaupungilta vaadittavat 1. ja 2. vai heen toteutuksen edellyttämät takaukset koettiin liian suurina ja al ku peräi sen hyväksytyn operaattorisopimuksen hengen vastaisina. KSVV Oy:ltä saa dun tiedon mukaan yhtiöllä on myös vielä paljon töitä edessään saa vuttaak seen lainan takaisinmaksukyvyn kannalta kriittisen 30 % pe net raa tio tason. Vaihtoehdossa nähtiin positiivisena ( +) ja negatiivisena ( -) tekijänä + kaupungin ja yksityisten ennakkomaksut pystyttäisiin hyödyntämään + EU-tukea pystyttäisiin hyödyntämään rakentamisessa - Kaupungin takaus tarvitaan 1. ja 2. vaiheeseen - KSVV:n toteutunut penetraatio ja talous - suuri valitusriski Vaihtoehtoa 2 ei pidetty työryhmässä realistisena vaihtoehtona eikä se saanut juuri lainkaan kannatusta. Perustettavan yhtiön avaavassa taseessa olisi suh tees sa reilusti enemmän vastattavaa kuin vastaavaa johtuen osuuskunta Kuus kais tan aiemmasta tavasta toteuttaa hanketta. Pienen kuntaomisteisen yh tiön taloudellista kannattavuutta ei vallitsevissa oloissa ja nähtävissä olevas sa tulevaisuudessa pidetty kannattavana. + kaupungin 100 % :n omistus - avaava tase reilusti tappiollinen - kaupungilla ei tällä hetkellä ole ko. toimialan kokemusta Vaihtoehdossa 3 on huomioitava Kuuskaistan ilmoittaneen kunnille, että on epätodennäköistä Kuuskaistan pystyvän järjestämään rahoitusta ope raat to riso pi muk sen mukaisesti koko 8 kunnan alueella sellaisella aikataululla, et tä rakentaminen saataisiin keväällä käyntiin. + kaupungin rajattu taloudellinen osallistuminen laajakaistahankkeeseen - Kuuskaistan kyky vastata operaattorisopimuksen velvoitteista - epävarmuus ennakkomaksujen kohtalosta Vaihtoehto 4 Soneran malli pitää sisällään eri vaihtoehtoisia malleja suunni tel la laajakaistan toteuttamista tulevaisuudessa. Kaupungin tulisi luoda laa ja kais tan toteuttamisen pohjalle strategia, jonka pohjalta toteutusta voi taisiin miettiä uudemman kerran ja tarvittaessa aikalisän kera. Voitaisiin ha kea erilaisia kompromissiratkaisuja toiminnalle esim. ns. hybridiverkko, kui tuver kon ja mobiiliverkon toteutus. + ratkaisu toisi aikaa miettiä eri laajakaistavaihtoehtoja + ei kaupallisen - alueen toteutuksessa voitaisiin mahdollisesti hyödyntää So ne ran omistamat olemassa olevat verkot - EU-tuki jäisi hyödyntämättä

5 - vaara menettää myös suoritetut ennakkomaksut Lisäksi työryhmässä nousi esiin vaihtoehto 5, ettei juuri nyt tehtäisi mitään. Otet tai siin asiassa aikalisä ja katsottaisiin, miten kaupallisten ope raat to reiden langattomat yhteydet kehittyvät. + ratkaisu toisi aikaa miettiä eri laajakaistavaihtoehtoja ja seurata kau pal listen operaattoreiden verkkojen kehitystä - vaara menettää ennakkomaksut - EU-tuki jäisi hyödyntämättä - sijoitettu pääoma, tai osa siitä on jossain vaiheessa todennäköisesti kir jatta va tappioksi kirjanpitoon Liitejakelu: - Viitasaaren laajakaistatyöryhmän raportti liitteineen (salassapidettävä/ sisäl tää operaattoreilta saatua luottamuksellista tietoa) Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus keskustelee eri toimintavaihtoehdoista työryhmän lop pura por tin pohjalta ja päättää jatkotoimista. Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen esitteli hallitukselle raportin kokouksessa ja totesi lisäksi, että Kuuskaista on tehnyt Viitasaaren, Saarijärven ja Jyväskylän kaupungeille sekä Uuraisten, Luhangan, Kivijärven ja Kuhmoisten kunnille esityksen Keski-Suomen laajakaistahankkeiden liiketoimintajärjestelyn toteuttamisesta, joka on toimitettu hallituksen jäsenille Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää varata verkko-osuuskunta Kuuskaistalle mahdollisuuden mennessä esittää kaupungille sellaisen ratkaisun, jolla kuituverkon toteuttaminen Viitasaarella olisi mahdollista. Kaupunki päättää myös neuvotella ELY:n kanssa hankkeen toteutusaikataulusta. Seppo Ijäs esitti, että vaihtoehtojen 4. ja 5. pohjalta lähdetään jatkamaan ja kehittämään asiaa eteenpäin. Jussi Kananen ilmoitti, ettei kannata vaihtoehtoa numero 5. Leila Haiko, Jussi Kananen, Ilkka Kemppainen ja Risto Rossi kannattivat kaupunginjohtajan päätösehdotusta.

6 Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana Seppo Ijäs on tehnyt kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkevan esityksen, jota kukaan ei ole kuitenkaan kannattanut, joten se raukeaa ja kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Päätös Kaupunginhallitus päätti varata verkko-osuuskunta Kuuskaistalle mahdollisuuden mennessä esittää kaupungille sellaisen ratkaisun, jolla kuituverkon toteuttaminen Viitasaarella olisi mahdollista. Kaupunginhallitus päätti myös neuvotella ELY:n kanssa hankkeen toteutusaikataulusta. Merkitään, että Seppo Ijäs ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen. Merkitään, että talous- ja tietohallintojohtaja Ari-Jukka Käsmä oli hallituksen kuultavana tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo Merkitään, että valtuuston II varapuheenjohtaja Jari Kunelius poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo ja Ilkka Kemppainen tämän asian käsittelyn jälkeen klo Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto Toimenpiteet - Kaupunginhallitus Viitasaaren kaupunki on lähettänyt verkko-osuuskunta Kuus kaistal le Laajakaista kaikille -hankkeen operaattorisopimukseen sel vi tys pyynnön. Kaupunki on kirjeessään varannut verkko-osuuskunta Kuus kais tal le mah dol li suu den antaa Viitasaaren kaupunginhallitukselle selvitys so pi muksen mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä mennessä. Verkko-osuuskunta Kuuskaistan toimitusjohtaja Tapio Saarinen on kutsuttu hal li tuk sen kokoukseen. Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus kuulee toimitusjohtaja Tapio Saarista ja päättää jat ko toimen pi teis tä tämän jälkeen.

7 Kaupunginhallitukselle jaettiin verkko-osuuskunta Kuuskaistan al le kir joit ta ma luottamuksellinen selvitys kaupungin kirjeeseen poh jau tuen. Toimitusjohtaja Tapio Saarinen selosti tilannetta hallitukselle tarkemmin ko kouk ses sa todeten mm., että Kuuskaista on jättänyt esityksen Kes ki-suomen laajakaistahankkeiden liiketoimintajärjestelyn toteuttamismalliksi , joka parhaillaan on neuvottelun alla. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallituksen jäsen Ari-Jukka Käsmä to te si, että tänään on lähtenyt Kuuskaistalle Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n neuvottelutarjous, joka poikkeaa verkko-osuuskunnan tarjouksesta. Kaupunginjohtaja antoi kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus 1.toteaa, että Kuuskaistan jättämän esityksen pohjalta neuvottelut jat ku vat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n, osakaskuntien ja mah dol lises ti liittyvien kuntien osalta ; 2. toteaa, että Keski-Suomen ELY-keskuksen kannanoton mukaan al ku peräi sen hankkeen osittainenkin toteuttaminen on mahdollista, mutta se vaatii muu tos ha ke muk sen tekemisen ja lisäksi toteutettavaksi jäävän osion tulee ol la järkevä kokonaisuus. Hankkeen toteuttamiselle on maaseutuvirastossa ase tet tu ehdoton takaraja , josta takarajasta poikkeamisesta tulee neu vo tel la suoraan Maaseutuviraston kanssa; 3. toteaa, että mikäli käynnissä olevat neuvottelut Viitasaaren kaupungin hank keen siirtämisestä Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hal lin noi ta vaksi ja kaupungin liittyminen omistajaksi Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:öön eivät johda tulokseen, on kaupungin sopimusrikkomuksen johdosta har kit ta va operaattorisopimuksen purkamista JYSE Palvelut 2009 so pi museh to jen mukaisesti; 4. päättää operaattorisopimuksen osalta tutustua tarkemmin Kuuskaistan kirjan pi toon Viitasaaren hankkeeseen liittyviltä osin toimitusjohtaja Saa ri sen esityksen mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus toteaa Kuuskaistalle, et tä operaattorisopimuksessa kaupunki on päättänyt takauksen antamisesta ehdol li se na siten, että päätös raukeaa, mikäli Finnvera tai muu vastaava ta ho ei lähde mukaan rakentamisaikaisena takaajana vähintään yhtä suurella euro mää räl lä ja keskeisiltä sisällöiltään samantyyppisin takausehdoin kuin kau pun ki. Koska Kuuskaista ei ole esittänyt tietoa kaupungille em ra ken nusai kai ses ta takaajasta, ei kaupunki luonnollisesti ole voinut tehdä pää tös tä

8 takausasiakirjojen allekirjoittamisesta. Tämän jälkeen Seppo Ijäs esitti samoin kuin edellisessä kokouksessa, että vaih to eh to jen 4. ja 5. pohjalta lähdetään jatkamaan ja kehittämään asiaa eteen päin. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Seppo Ijäs on tehnyt kau pungin joh ta jan päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen jota ei ole kui ten kaan kannatettu, joten se raukeaa ja kaupunginjohtajan päätösehdotus on tul lut hyväksytyksi. Päätös 1.totesi, että Kuuskaistan jättämän esityksen pohjalta neuvottelut jat ku vat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n, osakaskuntien ja mah dol lises ti liittyvien kuntien osalta ; 2. totesi, että Keski-Suomen ELY-keskuksen kannanoton mukaan al ku pe räisen hankkeen osittainenkin toteuttaminen on mahdollista, mutta se vaatii muu tos ha ke muk sen tekemisen ja lisäksi toteutettavaksi jäävän osion tulee ol la järkevä kokonaisuus. Hankkeen toteuttamiselle on maaseutuvirastossa ase tet tu ehdoton takaraja , josta takarajasta poikkeamisesta tulee neu vo tel la suoraan Maaseutuviraston kanssa; 3. totesi, että mikäli käynnissä olevat neuvottelut Viitasaaren kaupungin hank keen siirtämisestä Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hal lin noi ta vaksi ja kaupungin liittyminen omistajaksi Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:öön eivät johda tulokseen, on kaupungin sopimusrikkomuksen johdosta har kit ta va operaattorisopimuksen purkamista JYSE Palvelut 2009 so pi museh to jen mukaisesti; 4. päätti operaattorisopimuksen osalta tutustua tarkemmin Kuuskaistan kirjan pi toon Viitasaaren hankkeeseen liittyviltä osin toimitusjohtaja Saarisen esi tyk sen mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus toteaa Kuuskaistalle, että ope raat to ri so pi muk ses sa kaupunki on päättänyt takauksen antamisesta ehdol li se na siten, että päätös raukeaa, mikäli Finnvera tai muu vastaava taho ei lähde mukaan rakentamisaikaisena takaajana vähintään yhtä suurella euro mää räl lä ja keskeisiltä sisällöiltään samantyyppisin takausehdoin kuin kau pun ki. Koska Kuuskaista ei ole esittänyt tietoa kaupungille em ra ken nusai kai ses ta takaajasta, ei kaupunki luonnollisesti ole voinut tehdä pää tös tä takausasiakirjojen allekirjoittamisesta. Merkitään, että Seppo Ijäs ilmoitti jättävänsä hallituksen päätökseen eriävän mie li pi teen sä.

9 Merkitään, että Kuuskaistan toimitusjohtaja Tapio Saarinen oli hallituksen kuul ta va na tämän pykälän aikana klo ja talous -ja tie to hal linto joh ta ja Ari-Jukka Käsmä klo ennen päätöksentekoa. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote verkko-osuuskunta Kuuskaista, talous- ja tietohallintojohtaja Ari-Jukka Käsmä Kaupunginhallitus Viitasaaren laajakaistahankkeen valmisteluprosessi on ollut seuraava: kaupunginvaltuusto teki päätöksen, jonka mukaan tar koi tukse na oli toteuttaa samanaikaisesti sekä tukikelpoisen että kaupallisen alueen laa ja kais tan runko- ja liittymäverkot. Viitasaaren kaupungin alueella hankkeen rakentamisen kokonaiskustannusarvio oli noin 11, 267 milj. euroa. Kau pun ki sitoutui takaamaan 50 % hankkeen toteutuskustannuksista tu kikel poi seen verkkoon saatavan julkisen tuen ja liittymämaksujen jälkeen (hank keen omarahoitusosuus) edellyttäen, että Finnvera tai muu osapuoli takai si toiset 50 %. Kaupungin takausvastuu oli tällöin rajoitettu pe rus tet ta van Verkkoyhtiö Oy:n enintään 3,415 milj. euron suuruiselle kuuden vuo den lainalle. Näin rakentuva verkko olisi rakentunut Kuuskaistan enem mis töomis tei sen yhtiön omaisuudeksi. Verkko-osuuskunta Kuuskaista ei onnistunut saamaan ulkopuolista ra hoi tusta eikä Finnveran takauksia hankkeelle, niinpä Viitasaaren kau pun gin valtuus to päätti edellisen kerran liittyä Keski-Suomen Va lo kui tu verkot Oy:öön. Tässä yhteydessä KSVV:n ja Kuuskaistan välillä tehtiin lii ketoi min ta kaup pa, jossa sovittiin KSVV:lle siirtyvistä oikeuksista ja vel vol lisuuk sis ta. Keväällä 2014 yhtiöön liittyi lopulta viisi kuntaa (Konnevesi, Kan non kos ki, Kyyjärvi, Toivakka ja Multia). Pihtipudas liittyi lisäksi yh tiöön heinäkuussa Viitasaaren valtuuston päätöksestä jä tettiin kunnallisvalitus, eikä päätöstä pystytty panemaan täytäntöön pää tök sen mukaan Viitasaaren kaupunki olisi tehnyt oman pääoman eh toisen sijoituksen, suuruudeltaan euroa, sekä antanut enim mäis mää rältään euron suuruisen omavelkaisen takauksen Keski-Suomen Verk ko hol ding Oy:n lainoille ja koronvaihtosopimuksille, takauksen kesto oli si ollut enintään 32 vuotta. Kuuskaistan Palvelut Oy olisi omistanut KSVV:stä 10 % osuuden ja loput 90 % olisi ollut yhtiöön liittyvien kun taomis ta jien hallussa. Ko. päätöksellä oltaisiin toteutettu ainoastaan ns. tu kikel poi nen haja-asutusalueen valokuituverkko. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi antamallaan päätöksellä val tuus ton tekemän päätöksen. Hallinto-oikeuden pe rus te lujen mukaan valtuuston päätöksen kohta 8, jossa valtuusto päätti valtuuttaa

10 kau pun gin hal li tuk sen tekemään lopullisen ratkaisun siinä tapauksessa, ettei riit tä vän moni kunta tee asiassa myönteistä päätöstä, katsottiin olevan kun talain 14 1 momentin vastainen toimivallan siirron osalta. Jätetty valitus ei menestynyt esteellisyyttä koskevilla valitusperusteilla, eikä päätös ollut myös kään puutteellisen valmistelun vuoksi virheellisessä järjestyksessä synty nyt. Kunnan toimialaa koskevien valitusperusteiden osalta Viitasaaren kau pun gin osallistuminen laajakaistahankkeeseen ja takauksen antaminen Vii ta saa ren kaupungin ja eräiden muiden kuntien yhteisesti omistamalle yhtiöl le oli katsottu kuuluvaksi kunnan toimialaan. Kuuskaista on tehnyt ehdotuksen kunnille, jotka eivät ensi vaihees sa liittyneet KSVV Oy:öön. Ehdotuksen pohjalta KSVV Oy on neu votel lut liiketoimintakaupan ehdoista Kuuskaistan kanssa huhtikuun 2015 lopul le saakka. Neuvotteluissa saavutetun ratkaisun pohjalta Viitasaari, Uu rainen, Luhanka, Kivijärvi, Kuhmoinen ja Karstula ovat valmistelemassa liit tymis tä yhtiöön. Myös Petäjävesi on valmistelemassa liit ty mis tä yhtiöön. Edelliseen, tehtyyn päätökseen verrattuna, nyt tehtävä päätös on eri lai nen seuraavin osin: Kuuskaista luopuu 10 % omistuksestaan KSVV Oy:ssä yhden euron kauppa hin nal la KSVV:n ja Kuuskaistan välinen palvelusopimus lakkaa ja verkko pys tytään toteuttamaan yhtiön kannalta aiempaa edullisemmin Urakoitsijat ovat päättäneet antaa akordin Keski-Suomen hankkeen ra kenta mi sen aikaisista veloista, Viitasaaren osuus akordista on n. 17 % Vii ta saaren alueen urakoitsijavelan suuruudesta Urakoitsijat ovat antaneet alennuksen jo aiemmin sovituista urak ka so pimuk sis ta (n. 14 %) Rakentamisen edellytyksenä on se, että samanaikaisesti rakennetaan sekä tu ki kel poi nen että kaupallinen alue, Viitasaaren kaupungin takaustarve hank kees sa on kokonaisuudessaan n. 6 milj. euroa. Alkuperäisestä rakentamisen suunnitelmasta poiketen KSVV:n hallitus on päät tä nyt kustannuksia alentavasti että, a) valokuituvalmiuksia (pelkät kiepit rakennukselle) ei toimiteta, mikäli asia kas ei suostu muuttamaan liittymää valmiiksi liittymäksi; maksettu liitty mis mak su palautetaan välittömästi asiakkaalle mikäli kuitua ei vedetä b) kesämökkiliittymiä toimitetaan ainoastaan 200 metrin matkalle lä himmäs tä liittymäpisteestä, asiakas voi halutessaan itse maksaa loppupätkän; c) pohjoisen Keski-Suomen seutuverkkoa hyödynnetään runkoliikenteessä. Käytettävissä olevan ajan johdosta verkkoa ei mahdollisesti ennätetä to teutta maan alkuperäisessä suunnitellussa laajuudessaan. Esityslistan lähettämishetkellä asian valmistelu sekä päätöksenteossa tar vitta vat asiakirjat ei vät vielä olleet saatavilla, joten asian tarkennettu esittely ja pää tös esi tys kaupungin pää oma si joi tuk ses ta Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takauksesta sen vas tuis ta sekä välillisestä osallistumisesta määräys val taan Keski-Suomen Va lo kui tu ver kot Oy:ssä annetaan kau pun gin hal-

11 li tuk sen kokouksessa. Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh ja talous joh ta ja Ari-Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Asian tarkennettu esittely ja päätösesitys Viitasaaren kaupungin pää oma sijoi tuk ses ta Keski-Suomen Verk ko hol ding Oy:ssä ja takauksesta sen vas tuista sekä välillisestä osal lis tu mi ses ta määräysvaltaan Keski-Suomen Va lo kuitu ver kot Oy:ssä annetaan kau pun gin hal li tuk sen kokouksessa Kokouksessa jaettiin tiedoksi seuraava liitejakelu: (salassapidettävät liitteet:laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 6 luku kohta) 1a. Nykyinen Viitasaaren operaattorisopimus b. Operaattorisopimuksen siirtosopimusluonnos 2. SALAINEN: Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n investointi- ja rahoitussuunnitelma, (Inspira KSVV:n tietojen pohjalta) 3. SALAINEN: Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n nykyinen omistus ja omistajien takauksien määrä, kaupungin omarahoitusosuus ja takauksen määrä 4. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestys 5 SALAINEN: a. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimus b. Liittymissopimus osakassopimukseen_pihtipudas c. Liittymissopimus K-S Verkkoholding osakassopimukseen_luonnos Viitasaari 6. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiöjärjestys 7. SALAINEN:Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n osakassopimus 8. SALAINEN: Kuntarahoitukseen liittyvät asiakirjat: 8.1. Luottoasiakirjamalli 8.2. Johdannaisyleissopimus 8.3. Takaajalta edellytettävät tiedot lomake 8.4. Lainan takaisinmaksutaulukko 9. SALAINEN: Vakuuksiin liittyvät asiakirjat 9.1. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ja Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n välinen pääomalainasopimus 9.2. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastasitoumus kunnille 9.3. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yrityskiinnityksien panttaussopimus kunnille

12 9.4. Kuntien välinen vakuudenjakosopimus Lisäksi hallitukselle on jaettu aikaisemmassa kokouksessa Viitasaaren laajakaistatyöryhmän raportti liitteineen (salassapidettävä/ sisältää operaattoreilta saatua luottamuksellista tietoa). Todettiin, että liite 2 tulee vielä päivittymään ja muuttumaan nykyisestä ennen valtuuston käsittelyä. Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen esitteli asiakokonaisuuden hallitukselle seuraavalta pohjalta: 1. Taustaa Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annettu laki (1186/2009,jäljempänä Laajakaistatukilaki ) mahdollistaa laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. Tukea myönnetään rajatulle harvaan asutulle alueelle rakennettavaan verkkoon. Tuen edellytyksenä on, että tuen saaja sitoutuu siihen, että tuen avulla rakennetussa viestintäverkossa tarjotaan palveluita vähintään 10 vuoden ajan. Keski-Suomen liitto kilpailutti vuosina laajakaistatukilain säätämällä tavalla Keski-Suomen haja-asutusalueen supernopeiden tietoliikenneyhteyksien toteuttamisen kuntakohtaisina hankkeina. Viitasaaren hankkeen toteuttajaksi ja tuen saajaksi valikoitui Verkko-osuuskunta Kuuskaista (jäljempänä Kuuskaista Osk (Operaattorisopimus, LIITE 1). Kuuskaista Osk ei kuitenkaan kyennyt järjestämään toteutuksessa tarvittavaa rahoitusta. Laajakaistahankkeen toteutumisen varmistamiseksi kuusi Keski-Suomen kuntaa ovat perustaneet Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n (jäljempänä Verkkoholding ), joka omistaa 90 % Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:stä (jäljempänä KSVV ), jolle ko. kuuden kunnan em. Kuuskaista Osk:n kanssa tehdyt operaattorisopimukset on siirretty. KSVV on voittoa tavoitteleva yhtiö ja tähtää kannattavaan liiketoimintaan. Se on rakentanut jo valmiiksi neljän kunnan tukialueet, jotka jo pääosin ovat toiminnassa. Lisäksi KSVV on aloittanut kaupallisen verkon rakentamista. KSVV:n investointi- ja rahoitussuunnitelma ilmenee oheisesta liitteestä (LIITE 2). 2. Asian valmistelu Kuuskaista Osk, jonka kanssa Viitasaaren kaupungilla on voimassa oleva operaattorisopimus, ei ole saanut rahoitusta eikä se ole pystynyt jatkamaan operaattorisopimuksen mukaista laajakaistan rakentamista. Kuuskaista

13 Osk:n taloudellinen tilanne on erittäin huono ja kunnan sille maksamat maksut uhkaavat mennä hukkaan, jos Kuuskaista Osk ajautuisi esimerkiksi konkurssiin. Kaupunki on neuvotellut KSVV:n kanssa siitä, että KSVV ottaisi rakentaakseen kaupungin alueen laajakaistan, mikä tarkoittaisi sitä, että operaattorisopimus siirrettäisiin Kuuskaista Osk:lta KSVV:lle. Operaattorisopimuksen tarkoittama urakoitsija, Työyhteenliittymä TYL Telog Oy ja Otera Oy (jäljempänä TYL ) on sopimussuhteessa Kuuskaista Osk:aan kuntien valokuituverkon rakentamisen osalta, mitkä sopimukset ovat edellä todetulla tavalla siirtymässä KSVV:lle. Verkkoholdingin nykyisten omistajakuntien osalta operaattorisopimukset on vastaavalla tavalla siirretty Kuuskaista Osk:lta KSVV:lle. Kaupunki edellyttää, että TYL antaa valmistelijan päätösesityksen kohdassa 10. tarkemmin esitetyn vastaantulon niiden kuntien alueella, joissa TYL toimii urakoitsijana. Kaupunki edellyttää, että tukikelpoinen alue ehditään rakentamaan valmiiksi tukipäätöksissä edellytettyjen määräaikojen puitteissa. Jos jokin urakoitsijoista ei pysty rakentamaan määräajan sisällä tukikelpoista aluetta, KSVV päättää ja rajaa hankealueen, minkä jälkeen kunta hakee yhdessä KSVV:n kanssa hankealueen pienentämistä Keski-Suomen liitolta. Laajakaistan rakentaminen valmiiksi vaatii kuitenkin rahoitusta KSVV:lle, mikä järjestettäisiin sen pääomistajan Verkkoholdingin kautta siten, että Verkkoholding lainaa tarvittavat varat Kuntarahoitukselta, mille lainalle kaupunki antaisi takauksen. Lisäksi kaupunki tulisi omistajaksi Verkkoholdingiin tekemällä yhtiöön pääomasijoituksen. Kunta saisi Verkkoholdingin kautta välillisesti omistukseensa sen laajakaistaverkon, johon sillä olisi tullut olemaan Kuuskaista Osk:n operaattorisopimuksen mukaan vain käyttöoikeus. 3. Esityksen pääasiallinen sisältö 1) Kuuskaista Osk:n nyt omistamat ja jo rakentamat laajakaistaverkot siirretään KSVV:lle. Siirto tapahtuu liiketoimintakauppana tasearvolla, vähennettynä erikseen neuvotellulla yleiskustannusalennuksella. 2) Kaupunki tulee omistajaksi em. Verkkoholdingiin tekemällä siihen pääomasijoituksen. Verkkoholding tulee omistamaan KSVV:n 100 %:sesti Kuuskaistan Palvelut Oy:n luopuessa kuntien edellyttämällä tavalla 10 %:n omistuksestaan yhdellä eurolla. 3) Kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Kuntarahoitukselle Verkkoholdingin ottaman lainan vakuudeksi kaupungin alueen verkon rakentamiseksi. 4) Kuuskaistan Palvelut Oy on huolehtinut KSVV:n verkon

14 rakentamiskonsultoinnista osapuolten välillä tehdyn palvelusopimuksen perusteella. Palvelusopimus ei tule koskemaan uusien Verkkoholdingin omistajakuntien toimintaa. KSVV voi lähtökohtaisesti vapaasti tilata kaupungin alueen rakentamiskonsultoinnin haluamaltaan taholta. 4. Hankkeen hyödyt ja merkitys Hanke on tärkeä kaupungille elinkeinopoliittisesti koko kaupunkialueen ja erityisesti haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteyksien kannalta niin kansalaisille kuin yrityksille. Perimmäisenä tavoitteena on kansalaisten ja yritysten tasa-arvoisuus asuin- ja sijaintipaikasta riippumatta. Etuina ovat lähes rajaton tietoliikenteen kapasiteetti ja nopeus myös haja-asutusalueilla. Verkon suunnittelu ja rakentaminen toteutuu tehokkaammin ja taloudellisemmin, koska koko alueen voimavarat yhdistetään, minkä lisäksi EU- ja kansallinen tuki saadaan hyödynnettyä maksimaalisesti, mikä alentaa sekä kuntien että KSVV:n investointikustannuksia. Yritystoiminnan edellytykset ja kilpailukyky paranevat sekä kansalaisten palveluiden saanti ja osallistumismahdollisuudet paranevat, mikä mahdollistaa uusien palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisen. Verkko perustuu tehokkaimpaan mahdolliseen tietoliikenneyhteysmuotoon eli valokuitutekniikkaan. Myös kunnat voivat siirtää omia yhteyksiään ja palvelutarjontaansa omaan yhtiöön, joka mahdollistaa merkittävät säästöt. 5. Hankkeen rahoitus ja kustannukset kunnalle Laajakaistatukilain mukainen verkko-operaattorin omarahoitus toteutetaan Verkkoholdingin kautta. Kaupungin alueen laajakaistaan liittyvän verkko-omaisuuden hankinta KSVV:öön, sen rakentaminen loppuun kuten myös muut investoinnit rahoitetaan pääosin Kuntarahoituksesta saatavalla lainalla, jonka kaupunki takaa. Verkkoholding ottaa lainan, jonka kaupunki takaa. Takauksen määrä on laskettu kuntakohtaisen laajakaistaverkkojen kokonaisrakentamiskustannusten perusteella. Verkkoholding siirtää lainatut varat KSVV:n käyttöön verkko-omaisuuden hankkimiseksi ja verkon loppuun rakentamisen rahoittamiseksi ensisijaisesti oman pääoman ehtoisesti. Laajakaistahankkeen toteutukseen tarvittava kunnan omarahoitus ja siihen liittyvä takausvastuu ilmenee taulukosta (LIITE 3). Omistusosuus määräytyy kuntien alueille suunniteltujen verkkojen arvojen mukaisessa suhteessa ja kaupunki saisi Verkkoholdingin osaketta. Verkkoholding ottaa Kuntarahoitukselta yhden kaikkien uusien kuntien osuudet kattavan lainan, jota se nostaa erissä sitä mukaa kun kunnat antavat

15 takauksia. Viitasaaren kaupungin osalta Verkkoholding voi nostaa lainan kaupungin annettua takauksen. Viitasaaren kaupungin alueella laajakaistatukilain mukaisen runkoverkon ja liityntäverkon kokonaiskustannusarvio on noin 10,5 miljoonaa euroa, josta tukikelpoinen valokuituverkko 6,69 milj. euroa, tukikelvoton valokuituverkko 3,59 milj. euroa ja muut kustannukset 0,31 milj. euroa. Em. määrästä valtion tai EU:n laajakaistatukilain mukaista tukea on mahdollista saada enintään 2,12 miljoonaa euroa ja em. tuen ehtona oleva laajakaistatukilain edellyttämä kunnan oma tuki on enintään 1,05 miljoonaa euroa. Eri kuntien tukiprosenttiosuudet vaihtelevat 8/21,78/33 %. 6. Kaupungin takaus, ja takauksen vastasitoumus ja vastasitoumuksen vakuus Hankkeen toteuttaminen edellyttää kaupungin omavelkaista takausta Verkkoholdingin Kuntarahoitukselta ottamalle lainalle. Laina käytetään KSVV:n pääomittamiseen verkko-omaisuuden hankkimiseksi Kuuskaista Osk:lta ja verkon rakentamiseksi valmiiksi. Verkkoholdingin osakaskunnat osallistuvat takaukseen verkkoinvestoinnin mukaisessa suhteessa. Verkkoholding antaa kunnille vastasitoumuksen takauksista ja takauksien vastavakuudeksi KSVV panttaa yrityskiinnityksensä kaupungeille ja kunnille, jotka saavat oikeuden tähän vastavakuuteen takauksien mukaisessa suhteessa. Laajakaistahankkeen katsotaan kuuluvan kunnan toimialaan sen vuoksi, että laajakaistahankkeelle ei ole saatavissa yksityistä toteuttajaa suunnitellulle hankealueelle. Tietoliikenneyhteydet eivät toteudu kaupallisesti Viestintäviraston tekemän hankekohtaisen markkina-analyysin tietojen perusteella. Julkisen tuen tarjouskilpailutuksessa saatiin yksi kiinnostuksenosoitus Kuuskaista Osk:lta, mutta se ei ole pystynyt toteuttamaan hanketta loppuun saakka. Näin ollen alueelliset tekijät huomioiden takaus on mahdollista myöntää. Sijoitettaessa Verkkoholdingin ottama ja kunnan takaama laina KSVV:öön pääomalainana kysymyksessä ei ole julkista tukea. Kuntalain mukaan takaus voi kuulua kunnan toimialaan. Lisäksi Hämeenlinnan hallinto-oikeus on Viitasaaren kaupunginvaltuuston tekemästä päätöksestä tehdyn valituksen johdosta antamassaan ratkaisussa Dnro 15/0054/3 katsonut, että kaupungin osallistuminen laajakaistahankkeeseen ja takauksen antaminen kuntien tätä tarkoitusta varten perustamalle yhtiölle kuuluu kunnan toimialaan. Hallinto-oikeuden mukaan tässä tapauksessa ei ole kyse sitoumuksen antamisesta kuntaan nähden ulkopuolisen yrityksen velasta vaan sellaisen investoinnin rahoittamiseen liittyvästä järjestelystä, johon kaupunki itse osallistuu muiden kuntien kanssa omistamansa yhtiön kautta.

16 Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueella annetun lain tavoitteita edistävälle ja EU-tukikelpoiseksi katsotulle hankkeelle ei ole ollut saatavissa yksityistä toteuttajaa suunnitellulle hankealueelle. Se, että Kuuskaistalla Osk:lla ei ole ollut taloudellisia edellytyksiä toteuttaa hanketta, ei hallinto-oikeuden mukaan osoita hankkeen olevan toteuttamiskelvoton kuntien yhteisesti toteuttamana. Taattavilla lainoilla rahoitetaan elinkeinotoimintaa, johon Viitasaaren kaupunki itse osallistuu kuntien yhdessä omistaman yhtiön kautta. Hallinto-oikeuden mukaan kaupungin osallistuminen kysymyksessä olevaan laajakaista-hankkeeseen ja takauksen antaminen kaupungin ja viiden muun kunnan yhteisesti omistamalle Verkkoholdingille on siten kuulunut kunnan toimialaan. EU:n valtiontukisäännökset otetaan joka tapauksessa huomioon takauksia myönnettäessä. Tämän johdosta takaus KSVV:lle ei ollut mahdollinen, vaan takaus myönnetään Verkkoholdingin Kuntarahoitukselta otettavalle lainalle. Sen johdosta, että takaustoimenpiteeseen ei sisälly edellä mainitulla järjestelyllä toteutettuna julkista tukea, voidaan se antaa myös tähän hankkeeseen, johon on annettu maksimimäärä EU-ehtoista avustusta. Mikäli takauksen katsotaan olevan edes osittain julkista tukea, avustusta olisi pienennettävä vastaavasti. Laaja-kaistahankkeen runkoverkon osalta sekä ELY-keskuksen että Viestintäviraston kautta tulevat tuet ovat EU-ehtoisia. 7. Yhtiöiden työnjako Laajakaistaverkon omistajana ja operaattorina ja verkkojen rakentajana toimii Keski-Suomen Valokuituverkot Oy ( KSVV ). Sen toimiala on laajakaistaliiketoiminta, joka käsittää tietoliikenneverkkojen rakentamisen, omistamisen ja ylläpidon sekä kokonaistietoliikennepalvelujen tuottamisen koko Suomessa, pääasiallisena markkina-alueena Keski-Suomi. Lisäksi yhtiö harjoittaa sähköisten palveluiden tarjoamista julkiselle hallinnolle. Yhtiö toimii liiketaloudellisin periaattein, ja sen tulee kyetä toimia kannattavasti. Täsmällistä kannattavuus- tai tuottotavoitetta ei aseteta. Ohessa yhtiön yhtiöjärjestys- ja osakassopimusluonnokset (LIITTEET 7 JA 8). Keski-Suomen Verkkoholding Oy on kuntien kokonaan omistama yhtiö, joka KSVV:n pääomistajana vastaa kuntien puolesta KSVV:n omistajaohjauksesta. Kunnilla ei ole suoraa omistusta KSVV:ssä, vaan omistus ja omistusohjaus toteutuu siis Verkkoholdingin kautta. Yhtiön yhtiöjärjestys, osakassopimus sekä Pihtiputaan kunnan osalta liittymissopimus osakassopimukseen ovat liitteenä (LIITTEET 4 ja 5). Kaupunki tulisi liittymään osakassopimukseen liittymissopimuksella (LIITE 5). Osakassopimuksen muuttamisesta siten, että jokainen kunta saisi edustuksen yhtiön hallitukseen, neuvotellaan mahdollisesti järjestelyn toteuttamisen jälkeen.

17 8. Kuntien omistaja-aseman pysyvyyteen liittyvät määräykset KSVV:n omistuksen pysyvyys perustajaosakkailla on turvattu sekä lunastusettä suostumus-lausekkein yhtiöjärjestyksessä. Jos yhtiön osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Yhtiöllä on ensisijainen ja osakkeenomistajilla toissijainen oikeus lunastaa ulkopuoliselle siirtyvä osake. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja. Lisäksi yhtiöjärjestykseen sisältyy suostumuslauseke. Sen mukaan yhtiön osakkeiden hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. Lisäksi vielä KSVV:n osakassopimuksessa on osakkaiden etuosto-oikeutta koskeva määräys. Mikäli osakas aikoo luovuttaa yhtiön osakkeita, sitoutuu osakas kaikissa tilanteissa ensisijaisesti tarjoamaan osakkeensa yhtiölle hankittavaksi ja toissijaisesti toiselle osakkaalle hankittavaksi. Yhtiöjärjestys- ja osakassopimusmääräykset huomioon ottaen KSVV:n osakkeet eivät missään olosuhteissa voisi siirtyä ulkopuolisen kolmannen tahon omistukseen ilman kuntaosakkaiden suostumusta. 9. Hankkeen riskit Hankkeen selvitysryhmä kartoitti aikanaan vuodevaihteessa verkkotoiminnan ja omistajakuntien kannalta seuraavia hankkeeseen liittyviä riskejä, joiden nykytilanne on arvioitu riskin kuvaamisen jäljessä. A. Korkotaso kohoaa selvästi yli nyt laskelmassa käytettyjen korkotasojen. Nykytila: Korkojen nousu ei ole odottavissa vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. B. Liittymämyynti ei onnistu täydellisesti. Liittymämyyntiä voi vaikeuttaa mobiililaaja-kaistayhteyksien onnistunut markkinointi. Nykytila: Liittymämyyntiä on tehostettu ja tiedottamista lisätty. C. Liittymien keskipituus nousee suunniteltua pidemmäksi myynnin kohdistuessa ei-kaupalliselle alueelle, mistä seuraa ennakoimattomia ylimääräisiä kuluja. Nykytila: KSVV on jo aloittanut kaupallisen rakentamisen sen omistajakuntien alueelle. Liittymäjohdon pituuteeen sidottu hinnoittelu poistaa tämän riskin. D. KSVV:llä on korkeahko liiketoimintariski. Keski-Suomen verkon hinnoittelu ei johda taloudellisesti kannattavaan lopputulokseen. Kannattavan liiketoiminnan saavuttamiseksi yhtiön tulee hankkia myös muuta toimintaa ja muita asiakkaita. Nykytila: Verkkoa on aloitettu rakentamaan myös ei-tuetulle alueelle.

18 10. Hankkeen välilliset vaikutukset Työpaikkavaikutukset koskevat rakentamisvaiheen suunnittelu- ja rakentamistyöhön osallistuvia yrityksiä. Laajakaistaverkon toteuttaminen parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja parantaa merkittävästi yritysten mahdollisuuksia toimia ja hakeutumista alueelle. Kunnan työntekijöiden määrään hankkeella ei ole vaikutusta. Hanke ei aiheuta markkinahäiriöitä tietoliikennetoimialalla Keski-Suomessa, koska KSVV toimii paikaten markkinapuutetta eli markkinaehtoisen toiminnan jättämää aukkoa. Lisäksi kaupunginjohtaja totesi, että asian käsittelyn aikaisemmassa vaiheessa on tehty Viitasaaren kaupungin erillinen riskiarviointi ja yritysvaikutusten arviointi. Tämän jälkeen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n toimitusjohtaja Janne Paunonen esitteli kokouksessa tarkemmin Viitasaaren alueelle suunniteltua laajakaistaverkkoa ja työyhteenliittymän vastaantuloa sekä vastasi hallituksen jäsenten esittämiin yksittäisiin kysymyksiin. Lopuksi kaupunginjohtaja antoi kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Viitasaaren kaupunki päättää valmistelun pohjalta osallistua Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n toimintaan, mikä muodostuu seuraavien asiakirjojen ja toimien hyväksymisestä: 1. Liittyminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimukseen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestys 3. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n osakassopimus Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiöjärjestys 5. Oman pääoman ehtoisen sijoituksen tekeminen, suuruudeltaan euroa Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n omaan pääomaan, jonka vastineeksi kaupunki saa yhtiön osaketta verkkoinvestoinnin mukaisessa suhteessa. 6. Kaupunki myöntää euron suuruisen omavelkaisen takauksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:lle Viitasaaren kaupungin alueella rakennettavan valokuituverkon toteuttamiseksi. Takauksesta ei peritä

19 takausprovisiota. Takauksen vastavakuutena on yrityskiinnitys Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n antamaan kiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Vakuudet määritellään kuntien kesken erillisellä vakuudenjakosopimuksella rahoitus/takausosuuksien suhteessa. 7. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen panemaan täytäntöön tämän päätöksen mm. yksilöimään takauspäätöksen kohteena olevan lainanumeron, koska lainaa ei ole olemassa tämän päätöksen tekohetkellä. 8. Kaupungin ja Verkko-osuuskunta Kuuskaistan välinen allekirjoitettu operaattorisopimus siirtyy Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle kuitenkin siten, että siihen sisältyvä aikaisempi takauspäätös puretaan osapuolten yhteisellä sopimuksella samalla kun tämä päätös astuu voimaan. Kaupungin operaattorisopimuksen mukainen maksamaton osuus on enintään euroa, mikä maksetaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle. Näin olleen Kuuskaistalle maksettu kunnan maksama ennakko tulisi täysimääräisesti kunnan hyväksi. Kuuskaistalle maksettu osuus on euroa. Yhteensä kunnan maksuosuus on euroa. 9. Kaupunki edellyttää, että Keski-Suomen Verkkoholding Oy toimittaa kaupungille vuosittain raportin liiketoimintansa tilasta. 10. Kaupunki edellyttää, että Työyhteenliittymä TYL (jäljempänä TYL ) Telog Oy ja Otera Oy antavat seuraavanlaisia myönnytyksiä: Ensinnäkin TYL antaa Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle, jolle siirtyvät maksettavaksi Kuuskaista Osk:n velvoitteet Viitasaaren kaupungin alueen verkon osalta, euron akordin koskien ko. Viitasaaren verkkoa. Toiseksi TYL sitoutuu olemaan perimättä viivästyskorkoja KSVV:ltä niistä erääntyneistä saatavistaan, jotka siirtyvät Kuuskaista Osk:lta. Kolmanneksi TYL sitoutuu antamaan haja-asutusalueiden verkon rakentamisen osalta runkoverkkojen rakentamisesta -5,5% (runkoverkon yksikköhinnasta) sekä liityntäverkon osalta -1,5% (liityntäverkon yksikköhinnasta) alennuksen. Neljänneksi, TYL sitoutuu hyvittämään kaikista yhteisurakointireiteistä muiden osapuolien suhteessa ojankaivuukustannukset. Eli jos TYL:llä on tilaajana kaksi osapuolta eli KSVV:n lisäksi joku kolmas osapuoli, hyvitys on 50 % kaivuuhinnasta (ei kokonaishinnasta). 11. Kaupunki edellyttää, että Kuuskaista Osk luopuu 10 %:n omistuksestaan

20 KSVV:ssä yhdellä eurolla Kuuskaistan Palvelut Oy:n ja KSVV:n välinen palvelusopimus ei tule koskemaan tämän kaupungin verkon toimintaa Kuuskaista Osk suostuu tukien siirtämiseen KSVV:lle Ennen Kuuskaista Osk:n ja KSVV:n välistä Viitasaaren laajakaistaverkon liiketoimintakauppaa tehdään due diligence-tarkistus siirtyvistä varoista ja veloista. Keskustelun kuluessa Seppo Ijäs esitti, että Viitasaaren kaupunki ei lähde mukaan pääomasijoitukseen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n takauksiin sen vastuista eikä osallistu välillisesti määräysvaltaan ko yhtiössä jatkaen seuraavasti: " Uuden voimaantulleen kuntalain mukaan kaupunki ei voi antaa takausta ko hankkeeseen. Jatkovalmistelu laajakaistahankkeen edistämiseksi olisi tehtävä Viitasaaren laajakaistatyöryhmän esityksen kohta 4. mukaisesti hyödyntäen samalla Saarijärven vastaavan työryhmän esityksiä ja selkeitä talouslaskelmia. Asian valmistelu on erittäin kyseenalainen. Tämän mittaluokan hankkeessa esitys annetaan vasta kokouksessa, hallituksen pystymättä mitenkään perehtymään ennalta asiaan. Esim. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n taloustilanne on täysin tuntematon. Lopuksi esitän, että Viitasaaren kaupunki käynnistää välittömästi toimet kaupungin ja Osuuskunta Kuuskaistan laajakaistasopimuksen purkamiseksi ja vaatii ennakkomaksut korkoineen takaisin." Puheenjohtajan tiedustellessa kannatetaanko Seppo Ijäksen tekemää esitystä, kukaan hallituksen jäsenistä ei ilmoittanut kannattavansa Seppo Ijäksen tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaupunginjohtajan päätösesityksestä poikkeava esitys, jota ei kuitenkaan ole kannatettu, joten se raukeaa ja kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän esityksen. Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa antama päätösehdotus. Merkitään, että Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n toimitusjohtaja Janne Paunonen oli hallituksen kuultavana ennen tämän asian käsittelyä klo ja myös teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen oli hallituksen kuultavana tämän asian käsittelyn aikana klo Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen hallitus piti tauon klo

21 Merkitään, että Jussi Kananen poistui kokouksesta esteellisenä ( yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkitään, että Seppo Ijäs ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteensä. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen tarkastuslaskennassa kaupungin oman pääoman sijoituksen ja osakkeiden määrä on tarkentunut, minkä johdos ta valtuustolle annettava esitys käsitellään uudelleen. Laa ja kais ta hankkeen toteutukseen tarvittava kunnan omarahoitus ja siihen liittyvä ta kausvas tuu ilmenee taulukosta (LIITE 3). Omistusosuus määräytyy kuntien alueil le suunniteltujen verkkojen arvojen mukaisessa suhteessa ja kaupunki sai si Verkkoholdingin osaketta. Hankkeen toteuttaminen edellyttää kaupungin omavelkaista takausta Verkkoholdingin Kuntarahoitukselta ottamalle lainalle. Kuntarahoitukselta on pyydetty lainatarjous samoilla takaisinmaksuehdoilla kuin aikaisemminkin eli uusien kuntien vastuut loppuvat samaan aikaan kuin vanhojenkin. Poikkeuksena on, että alussa on pidempi lyhennysvapaa jakso. Lainatarjouksen tarkemmat tiedot esitellään kokouksessa. Verkkoholdingin osakaskunnat osallistuvat takaukseen verkkoinvestoinnin mukaisessa suhteessa. Myös liitteen nro 2 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n investointi- ja rahoi tus suun ni tel maan on tehty päivityksiä, jotka on tarkoituksenmukaista käsi tel lä kaupunginhallituksessa ennen valtuuston kokousta. Liitejakelu: (salassapidettävät liitteet: laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 6 lu ku kohta) 1a. Nykyinen Viitasaaren operaattorisopimus b. Operaattorisopimuksen siirtosopimusluonnos 2. SALAINEN: Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n investointi- ja ra hoitus suun ni tel ma, (Inspira KSVV:n tietojen pohjalta) 3. SALAINEN: Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n nykyinen omistus ja omis ta jien takauksien määrä, kaupungin omarahoitusosuus ja ta kauk sen

22 mää rä 4. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestys 5. SALAINEN: a. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimus b. Liittymissopimus osakassopimukseen_pihtipudas c. Liittymissopimus K-S Verkkoholding osakassopimukseen_luonnos Vii tasaa ri 6. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiöjärjestys 7. SALAINEN: Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n osakassopimus 8. SALAINEN: Kuntarahoitukseen liittyvät asiakirjat: 8.1. Luottoasiakirjamalli 8.2. Johdannaisyleissopimus 8.3. Takaajalta edellytettävät tiedot lomake 8.4. Lainan takaisinmaksutaulukko 9. SALAINEN: Vakuuksiin liittyvät asiakirjat 9.1. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ja Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n välinen pääomalainasopimus 9.2. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastasitoumus kunnille 9.3. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yrityskiinnityksien pant taus so pimus kunnille 9.4. Kuntien välinen vakuudenjakosopimus 10. Viitasaaren laajakaistatyöryhmän raportti liitteineen (salassapidettävä/ si säl tää operaattoreilta saatua luottamuksellista tietoa). Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh ja talous joh ta ja Ari-Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Viitasaaren kaupunki päät tää valmistelun pohjalta osallistua Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n toi min taan, mikä muodostuu seuraavien asiakirjojen ja toimien hy väk sy mises tä: 1. Liittyminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimukseen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestys

23 3. Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n osakassopimus Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiöjärjestys 5. Oman pääoman ehtoisen sijoituksen tekeminen, suuruudeltaan euroa Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n omaan pääomaan, jonka vas ti neek si kaupunki saa yhtiön osaketta verkkoinvestoinnin mukaisessa suhtees sa. 6. Kaupunki myöntää euron suuruisen omavelkaisen takauksen Kes ki-suo men Verkkoholding Oy:lle Viitasaaren kaupungin alueella ra kennet ta van valokuituverkon toteuttamiseksi. Takauksesta ei peritä ta kaus pro visio ta. Takauksen vastavakuutena on yrityskiinnitys Keski-Suomen Va lo kui tu verkot Oy:n antamaan kiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Vakuudet mää ri tel lään kun tien kesken erillisellä vakuudenjakosopimuksella ra hoi tus/ta kausosuuksi en suhteessa. 7. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen panemaan täy täntöön tämän päätöksen mm. yksilöimään takauspäätöksen kohteena olevan lai na nu me ron, koska lainaa ei ole olemassa tämän päätöksen tekohetkellä. 8. Kaupungin ja Verkko-osuuskunta Kuuskaistan välinen al le kirjoi tet tu operaattorisopimus siirtyy Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle kui ten kin siten, että siihen sisältyvä aikaisempi takauspäätös puretaan osapuol ten yhteisellä sopimuksella samalla kun tämä päätös astuu voimaan. Kau pun gin operaattorisopimuksen mukainen maksamaton osuus on enintään euroa, mikä maksetaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle. Näin olleen Kuuskaistalle maksettu kunnan maksama ennakko tulisi täy simää räi ses ti kunnan hyväksi. Kuuskaistalle maksettu osuus on euroa. Yhteensä kunnan maksuosuus on euroa. 9. Kaupunki edellyttää, että Keski-Suomen Verkkoholding Oy toimittaa kau pun gil le vuosittain raportin liiketoimintansa tilasta. 10. Kaupunki edellyttää, että Työyhteenliittymä TYL (jäljempänä TYL ) Te log Oy ja Otera Oy antavat seuraavanlaisia myönnytyksiä: Ensinnäkin TYL antaa Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle, jolle siir ty vät maksettavaksi Kuuskaista Osk:n velvoitteet Viitasaaren kaupungin alu een verkon osalta, euron akordin koskien ko. Viitasaaren verkkoa. Toiseksi TYL sitoutuu olemaan perimättä viivästyskorkoja KSVV:ltä niistä erään ty neis tä saatavistaan, jotka siirtyvät Kuuskaista Osk:lta. Kolmanneksi TYL sitoutuu antamaan haja-asutusalueiden verkon ra ken ta-

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu

Valmistelija: kunnanjohtaja Kalle Larsson. 1. Taustaa ja asian valmistelu Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Kunnanhallitus 41 17.02.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkko

Lisätiedot

Kunnanhallitus 32 03.02.2014

Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Kunnanhallitus 32 03.02.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkko Oy:ssä Kh 32 Valmistelija:

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 89 07.04.2014

Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Kunnanhallitus 89 07.04.2014 Toivakan kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä Kh

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

KUNNAN PÄÄOMASIJOITUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:SSÄ SEKÄ TAKAUS JA VÄLILLINEN OSALLISTUMINEN MÄÄRÄYSVALTAAN KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:SSÄ

KUNNAN PÄÄOMASIJOITUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:SSÄ SEKÄ TAKAUS JA VÄLILLINEN OSALLISTUMINEN MÄÄRÄYSVALTAAN KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:SSÄ Kaupunginhallitus 32 17.02.2014 KUNNAN PÄÄOMASIJOITUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:SSÄ SEKÄ TAKAUS JA VÄLILLINEN OSALLISTUMINEN MÄÄRÄYSVALTAAN KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:SSÄ 1/03/031/2014 KH 32 Liitteet

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 18:30-21:24 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 44 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Valtuusto 52 06.11.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen 44/11.99/2013 KH

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2015 1

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2015 1 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2015 1 Aika 31.08.2015 klo 16:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja Drake Mirja jäsen Haiko

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 623 Kaupunginhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 17:00-20:56 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 316 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 474 Kaupunginhallitus 19.05.2014 AIKA 19.05.2014 klo 16:00-18:50 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 225 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Kaupunginhallitus 218 29.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 30 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot