Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla"

Transkriptio

1 Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään 100 me ga bitin laa ja kais ta on lä hes kaik kien ulot tu villa koko maassa viimeis tään vuo den 2015 lopulla. Etäisyys vaki naisista asun noista sekä yri tysten ja julkis hallinnon vakinaisista toi mipaikoista saa olla kor kein taa kah den kilo metrin etäisyydellä 100 megabitin se kuntino peuksi sen yhtey den mahdollistavasta valokuitu verkosta. Teleyritykset rakentavat taajamiin nopeat yhteydet ilman julkista tukea, mutta julkista tukea tarvitaan valokuitu verkon rakentamiseen haja-asutusalueille, mikäli kattavuus aiotaan nostaa 95 pro sent tiin. Hankkeen käytännön suunnittelu ja toteutus ovat maakuntien liittojen ja kuntien vastuulla. Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla ( /1186) 6 :n mukaisesti maakunnan liiton tehtävänä on julistaa hankkeeseen liittyvä valtion tuki julkisesti haettavaksi. Keski-Suomen liitto on valmistelemassa val tion tuen julkista ha ku me net te lyä (kil pai lutus ta) ainakin niiden kuuden keski suoma lai sen kun nan osal ta, joi ta ei ole ai em min kil pai lu tettu, ja joilla on Vies tintä vi raston teke mä mark ki na-ana lyysi voimassa vuoden 2011 lop puun. Kunta arvioi saatujen tarjousten perusteella omat osallistumismahdollisuutensa haja-asutusalueen laajakaistarakentamisesta ja tekee toteutukseen liittyvät sitovat päätökset myöhemmin. Kilpailutus itsessään ei vielä sido kuntaa verkon toteutukseen. Kuntia on pyydetty ilmoittamaan halukkuudestaan osallistua kilpailutukseen mennessä. Keski-Suomen liiton kehittämispäällikkö Tapio Saarinen Keski-Suomen lii tosta esit teli laajakaistahankkeen tilannetta kau pun ginhallitukselle en nen var si naista ko kousta maa nantai na klo Oheisaineistona jaetaan Saarisen esitysmateriaali. Aikataulusyistä kaupunginjohtaja on ilmoittanut alustavasti VH-päätöksellään Kes ki-suomen liitolle, että Keuruun kaupunki aikoo osallistua kil pai lu tuk seen, mutta asia vaatii vielä kaupunginhallituk sen vahvis tuk sen. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Keuruun kaupunki lähtee mukaan Keski-Suomen liiton järjestämään Laajakaista kaikille -hankkeen kil-

2 KH pai lu tuk seen. Hyväksyttiin. Keski-Suomen liitto on kilpailuttanut Laajakaista kaikille -hankkeen seu raa vien kun tien osalta: Hankasalmi, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, Lu hanka, Pe täjä ve si ja Äänekoski. Määräaikaan mennessä Lau kaan ja Ää ne kos ken osalta tarjoukset (tukihakemukset) saatiin TeliaSonera Oyj:l tä ja Verk ko-osuuskunta Kuuskaistalta. Muiden kuntien (Hanka sal mi, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, Luhanka ja Petäjävesi) osalta saa tiin yksi tar jous (tukihakemus)/kunta, joissa kaikissa tarjoajana (haki ja na) on Verk ko-osuuskunta Kuuskaista. Keski-Suomen maakuntahallitus on valinnut Hankasalmen, Keuruun, Konneveden, Luhangan ja Petäjäveden haja-asutusalueiden laajakaistayhteyksien toteuttajaksi Verkko-osuuskunta Kuuskaistan. Maakuntahallitus esittää kunnille, että kukin kunta tekee ensi tilassa päätöksen hankkeeseen osallistumisesta, omasta rahoitusosuudes taan hankkeelle ja käynnistää neuvottelut valittujen operaattoreiden kanssa verkon toteuttamisesta. Myönteinen päätös on edellytys sille, että operaattori voi hakea valtion tukea. Kunta voi tukea myöntäes sään asettaa ehtoja esimerkiksi projektin seurannalle, kunnan myön tämän tuen takaisinperinnälle yms. Tällöin kunta tekee erillisen sopi muksen kunnan myöntämästä tuesta hankkeen toteuttajan kanssa. Kunnalla on oikeus olla myöntämättä tukea maakuntaliiton valitse malle hankkeen toteuttajalle, mikäli kunta katsoo esimerkiksi haetun tuen olevan liian suuri. Hanke-ehdotuksen tekijällä ei kuitenkaan ole missään olosuhteissa oikeutta saada erillistä korvausta tekemästään hanke-ehdotuksesta tai julkisen tuen hakemisesta aiheutuneista kustannuksista. Maakuntahallitus toteaa, että kunnan päätöksen jälkeen hankkeen toteuttaja tekee tukihakemuksen Viestintävirastol le. Hakijan tulee huomioida, että valtiontukiviranomaiset (Viestintävi ras to, ELY) voivat myöntää hankkeille tukea vain valtuutuksen sa puitteissa. Hankkeelle myönnettävät tuet (valtion, kunnan ja muu mahdollinen julkinen tuki) maksetaan toteutuneita kustan nuksia vastaan eli tukipäätökset ovat aina enimmäispäätöksiä. Mikäli verkon rakentamisen toteutuneet kustannukset ovat al haisemmat, maksettava tuki on vastaa vasti pie nempi.

3 Maakuntahallitus toteaa, että tuen saajan on sitouduttava lais sa laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla (1186/2009) määriteltyihin julkisen tuen takaisinperintäehtoi hin. Myös kunta voi asettaa kunnan myöntämän tuen ehdok si tuen palauttami sen, jos muuta julkista tukea joudutaan pa lauttamaan. Maakuntahallitus toteaa, että Keski-Suomen liitto välittää tie don saaduista hakemuksista liikenne- ja viestintäministeriöl le sekä Viestintävirastolle ja esittää samalla vaatimuksen, et tä nä mä käyn nistävät kiireellisesti valmistelun li sära hoituk sen saa mi seksi Keski-Suomen laajakaistahankkei siin. Hankkeen toteuttavat Verkko-osuuskunta Kuuskaistan perus tamat kuntakohtaiset yhtiöt. Hanke voidaan toteuttaa kohdistettuna joko pelkästään ha ja-asutusalueelle (hankealue) tai myös ns. kaupalliselle (tuki kel vot to mal le) alueelle. Molemmissa vaihtoehtoehdoissa Keu ruun mak sama oma rahoitusosuus on enintään Jos han ke to teu tetaan pel kästään haja-asutusalueelle, Keu ruun kau pun gilta edellytetään omarahoitusosuuden lisäksi ta kausta noin 1,4 milj. :n lainalle. Mi käli han ke toteute taan si ten, että sii hen si säl tyy myös ns. kau palli nen alue, kaupungin ta kaus olisi noin 5,3 milj.. Molemmis sa vaih to eh doissa takaus oli si mää räai kainen ja kes täisi verkon ra ken ta misvai heen ajan (enintään 3 vuotta). Keuruun kaupungin takausvastuu olisi 50 %, toi sena takaajana olisi Finnvera tai joku muu taho, jon ka ta kaus vastuu oli si kau pun gin vas tuun suu rui nen. Ta kauk sen vas ta va kuu deksi ta kaajat saisivat yritys kiinni tykset pe rus tet ta vaan verk ko yh ti öön. Kau pungin saa ma kiinni tys ei toden näköi sesti olisi parhaalla etuoikeu della. Ta kaus provi siota Keu ruun kau punki saisi 3,8 % vuo dessa ta kauk sen pää oman mää rästä. Kaupungin myöntämä rahoitusosuus maksetaan noin 2 vuo den aikana tasasuuruisina kuukausierinä. Rahoitusosuus kirja taan investointimenoksi ja taseen muihin pitkävaikutteisiin me noihin. Nykyisen poistosuunnitelman mukaan summa kirjataan kuluksi poistoina 5 vuoden aikana, jolloin tulosvaiku tus on vuodessa. Oheisaineistona Keski-Suomen maakuntahallituksen päätös ja yhteen veto hank keen rahoituksesta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että:

4 1) Keuruun kaupunki hyväksyy Verkko-osuuskunta Kuuskais tan tarjouksen laajakaistalain mukaisen tukikelpoisen hankealueen laajakaistaverkon rakentamiseksi Keuruun kaupungin alueelle. 2) Keuruun kaupunki sitoutuu enintään :n suurui seen kunnan rahoitusosuuteen. 3) Keuruun kaupunki edellyttää, että samalla toteutetaan laajakaistaverkon rakentaminen myös kaupalliselle alueelle. 4) Keuruun kaupunki tekee tässä vaiheessa periaatepäätöksen noin 5,3 milj. :n suuruisesta rakennusaikaisesta takauksesta perus tet tavan verk ko yh tiön ot ta mal le lai nalle. Varsinainen ta kaus pää tös tehdään erik seen sii nä vai heessa, kun rahoittaja, lainan määrä ja muut eh dot ovat sel villä. Ta kauk sen edel lytyk se nä on, et tä Finnveran tai jonkun muun takaajan ta kaus vastuu on 50 %. Takaussitou mus voidaan allekirjoittaa, kun varsi nainen takauspäätös on saanut lainvoiman. 5) Tode taan, että EU:n ko mis sion ta kaustie doksi annon (EUVL 2008/C 155/92) arvioin ti kri teerien perus teella kaupungin myön tämä ta kaus ei sisällä val tion tu kea. 6) Valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään hankkeeseen liittyvät sopimukset ja muut sitoumukset sekä tarvittavat käy tän nön järjestelyt. Hyväksyttiin. VALT Oheisaineisto: Keski-Suomen maakuntahallituksen päätös ja yhteenveto hankkeen rahoituksesta. Käsittely kokouksessa: Keskustelun aikana Leena Laurila esitti Maija Kajosmäen kannat tamana asian jät tä mis tä pöy däl le li säselvitystä varten. Koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, joka on hallintosäännön (=valtuuston työjärjestyksen) kohdan tarkoittama pöydällepanoehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, puheenjohtaja rajoitti seuraavat puheenvuorot koskemaan vain tätä ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että Laurilan tekemästä ehdotuksesta on ää-

5 nestettävä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannatta vat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka kannatta vat Lauri lan ehdotusta asian jättämisestä pöydälle, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksikymmentäkahdeksan (28) JAA-ääntä, kolme (3) EI-ääntä, neljä (4) oli poissa. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan äänin Äänestyspöytäkirja liitteenä. Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen. (liite a, äänestyspöytäkirja) Merkittiin, että valtuutettu Sari Saarinen poistui esteellisenä (intressijäävi) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Otteen oikeaksi todistaa:

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 AIKA 11.10.2010 klo 18:00-20:27 Laajennettu kaupunginhallitus 11.10.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot