Laajakaistarakentaminen Keuruun kaupungin alueella / Liittyminen Keski-Suomen Verkkoholding Osakeyhtiöön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laajakaistarakentaminen Keuruun kaupungin alueella / Liittyminen Keski-Suomen Verkkoholding Osakeyhtiöön"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Valtuusto Laajakaistarakentaminen Keuruun kaupungin alueella / Liittyminen Keski-Suomen Verkkoholding Osakeyhtiöön 204/ /2011 KH (Osa liitteistä salassa pidettäviä, laki viranomaisten toiminnan jul kisuu des ta 6 luku kohta ja 20-kohta) 1) Taustaa ja asian valmistelu Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueelle annettu laki (1186/2009, jäljempänä Laajakaistatukilaki ) mahdollistaa laa ja kaista ra ken ta mi sen tukemisen valtion varoista. Tu kea myönnetään ra jatul le harvaan asutulle alueelle ra ken net ta vaan verkkoon. Tuki on käy tet tä vä viimeistään v Tuki edel lyt tää, että tuen saaja si toutuu tarjoamaan palveluja tuen avulla ra ken ne tus sa verkossa vä hintään kymmenen vuoden ajan. Keuruun kaupunginhallitus on käsitellyt Keuruun laa ja kais ta yh teyksien parantamista aiemmin , jolloin päätettiin käynnistää sel vi tys työ, jolla tutkitaan miten laajakaistayhteyksien parantamista taa ja ma-alu eel la on perusteltua edistää kustannustehokkaasti. Myös mah dol li suu det haja-asutusalueen laajakaistayhteyksiä pa ran ta miseen päätettiin selvittää. Selvitystyön teki kaupungin sys tee mi suunnit te li ja Markku Majaniemi. Selvitystyön tuloksia käsiteltiin kaupunginhallituksessa , jolloin päätettiin merkitä selvitys tiedoksi ja jatkaa asian val mis telua selvityksen pohjalta. Keski-Suomen liitto tiedusteli syksyllä 2014, onko Keuruun kaupunki kiin nos tu nut laajakaistalain mukaisilla tuilla toteutettavista ha ja-asutus aluei den laajakaistaverkoista, sillä viestintävirasto käynnisti tuolloin viimeisen markkina- analyysikierroksen laajakaistarakentamisen han ke alueis ta. Markkina-analyysi on pakollinen esikartoitus, jotta julki set tuet haja-asutusalueiden runkoverkkoyhteyksiin voidaan laittaa ope raat to rei den haettavaksi. Hankealue voi olla rajattu koskemaan myös jotakin osaa tai useampaa osa-aluetta kunnan ha ja-asu tus aluees ta. Kaupunginhallitus päätti , että Keski-Suomen lii tol le toimitetaan sen pyytämät karttarajaukset Keuruun hankealueesta ja että kaupungin mahdollinen osallistuminen hankkeeseen pää te tään myöhemmin kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Keski-Suo men liitolle kaupungin olevan kiinnostunut laa ja kais ta ver kon

2 toteuttamisesta, jolloin liitto aloitti operaattorikilpailutuksen. Maakuntahallitus teki ja 50 päätöksen, joissa Keski-Suo men Valokuituverkot Oy valittiin valtion tukea saavaksi laa jakais ta hank kei den toteuttajaksi Keuruulla ja Joutsassa. Yhtiö oli Keski-Suo men liiton järjestämässä kilpailutuksessa ainoa hakija, jonka tu ki ha ke mus koski kunnan aluetta kokonaisuudessaan. Ha ke muksen jätti myös Pohjois-Hämeen Puhelin Oy, mutta hakemus kos ki vain osaa Keuruun alueesta. Keuruun kaupunginhallitukselle on toimitettu lokakuussa 2014 Keuruun Yrittäjät ry:n ja Keuruun Kyläparlamentin kannanotot nopeiden laa ja kais ta yh teyk sien saamiseksi Keuruun haja-asutusalueelle. Edellä mainitun Keuruun laajakaistahankkeen toteuttajaksi valitun Kes ki-suo men Valokuituverkot Oy:n (jäljempänä KSVV ) omistaa kuu den Keski-Suomen kunnan vuonna 2014 perustama Kes ki-suomen Verkkoholding Oy (jäljempänä Verkkoholding ). Tällä hetkellä Verk ko hol din gin omistajiin kuuluvat Kannonkosken, Karstulan, Ki vijär ven, Konneveden, Kyyjärven, Luhangan, Multian, Pe tä jä ve den, Pih ti pu taan ja Toi va kan kunnat. Keuruun kaupungin laajakaistahankkeen toteuttaminen vaatii valtion ja kaupungin tukien lisäksi myös muuta rahoitusta KSVV:lle, mikä jär jes tet täi siin sen omistajan Verkkoholdingin kautta siten, että Verkko hol ding lainaa tarvittavat varat Kuntarahoitukselta, mille lai nal le kau pun ki antaisi takauksen. Lisäksi kaupunki tulisi omistajaksi Verkko hol din giin merkitsemällä yhtiön suunnatussa maksullisessa osa kean nis sa kaupungin merkittäväksi antamat osakkeet. Takauksen vastavakuudeksi Verkkoholding antaa vastasitoumuksen kun nal le, minkä maksamisen vakuudeksi KSVV panttaa yri tys kiin nityk sen, jonka panttaussopimukseen pantinsaajana kaupunki liittyy. Va kuu det määritellään kuntien kesken erillisellä va kuu den ja ko so pimuk sel la rahoitus-/takausosuuksien suhteessa. KSVV toteuttaa Keuruun valokuituverkon rakentamisen kaupungin ja KSVV:n välillä tehtävässä operaattorisopimuksessa (Liite 1) edel ly tetyl lä tavalla ja sovitussa aikataulussa vuosien aikana. 2) Esityksen pääasiallinen sisältö 1) Kaupunki tulee omistajaksi Verkkoholdingiin tekemällä siihen pää oma si joi tuk sen, jonka vastineeksi kaupunki saa Verk ko holdin gin osakkeita. 2) Kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Kuntarahoitukselle Verk ko hol din gin ottaman lainan vakuudeksi kaupungin alueen

3 ver kon rakentamiseksi 3) Hankkeen hyödyt ja merkitys Hanke on tärkeä kaupungille elinkeinopoliittisesti koko kaupungin alu een ja erityisesti haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteyksien kannal ta niin kansalaisille kuin yrityksille. Perimmäisenä tavoitteena on kan sa lais ten ja yritysten tasa-arvoisuus asuin- ja sijaintipaikasta riippu mat ta. Etuina ovat lähes rajaton tietoliikenteen kapasiteetti ja nopeus myös haja-asutusalueilla. Verkon suunnittelu ja rakentaminen to teu tuu tehokkaammin ja taloudellisemmin, koska koko alueen voima va rat yhdistetään, minkä lisäksi EU- ja kansallinen tuki saadaan hyö dyn net tyä maksimaalisesti, mikä alentaa sekä kuntien että KSVV:n investointikustannuksia. Yritystoiminnan edellytykset ja kilpailukyky paranevat sekä kan sa laisten palveluiden saanti ja osallistumismahdollisuudet paranevat, mi kä mahdollistaa uusien palveluiden ja liiketoiminnan ke hit tä mi sen. Verkko perustuu tehokkaimpaan mahdolliseen tie to lii ken ne yh teys muotoon eli valokuitutekniikkaan. 4) Hankkeen rahoitus ja kustannukset kunnalle Laajakaistatukilain mukainen verkko-operaattorin omarahoitus ja valokui tu ver kon rakentaminen sekä muut investoinnit rahoitetaan Verkkohol din gin kautta siten, että Verkkoholding ottaa Kun ta ra hoi tuk sel ta lainan (Liite 2), jonka kaupunki takaa omavelkaisella ta kauk sel la. Lai nan ja takauksen määrä on laskettu kaupungin laa ja kais ta ver kon ko ko nais ra ken ta mis kus tan nus ten perusteella. Verk ko hol ding siirtää lai na tut varat KSVV:n käyttöön verkon rakentamisen ra hoit ta mi sek si mark ki na eh toi se na pääomalainana (Liite 3). KSVV mak saa pää omalai nas ta korkoa Verkkoholdingille ja pääomalainan eh dot vas taa vat muutoinkin päälainan ehtoja, millä varmistetaan lai nan mark ki na ehtoi suus. Sijoitettaessa Verkkoholdingin ottama ja kau pun gin ta kaa ma laina KSVV:öön pääomalainana kysymyksessä ei siten ole jul kis ta tukea. Laajakaistahankkeen toteutukseen tarvittava kaupungin ra hoi tusosuus ja siihen liittyvä takausvastuu ilmenee liitteenä olevasta tau lukos ta (Liite 4). Omistusosuus Verkkoholdingissa määräytyy kuntien alueil le suunniteltujen verkkojen arvojen mukaisessa suhteessa. Kau pun ki tekisi Verkkoholdingiin euron oman pääoman ehtoi sen sijoituksen, jonka vastineeksi kaupunki saisi kpl yhtiön osa ket ta. Kaupungin annettua lainan takauksen, Verkkoholding nostaa ot-

4 tamaan sa lainaa erissä sitä mukaa kun viestintäverkkoa ra ken netaan (Liite 5). Keuruun kaupungin alueelle rakennettavan laajakaistatukilain mu kaisen runkoverkon kokonaiskustannusarvio euroa. Tu ki kelpoi sia ovat kustannukset, jotka ovat välttämättömiä tukikelpoisella alu eel la sijaitsevien, käyttäjän vakinaiseen asuin- tai si jain ti paik kaan toi mi tet ta vien liittymien tarjonnassa. Laajakaistatukilain mu kai sen tuki kel poi sen verkon rakentaminen taloudellisesti kannattavasti edel lyttää kaupallisen osan verkon rakentamista samanaikaisesti. Edellä mainitusta verkon kokonaiskustannusmäärästä valtion tai EU:n laajakaistatukilain mukaista tukea on mahdollista saada enintään euroa, minkä valtion tuen ehtona oleva laa ja kais ta tuki lain edellyttämä kunnan oma tuki on enintään euroa. Eri kun tien tukiprosenttiosuudet vaihtelevat 8/21,78/33 %, Keuruun kaupun gin tukiprosenttiosuuden ollessa 33 %. 5) Kaupungin takaus Hankkeen toteuttaminen edellyttää kaupungin omavelkaista ta kaus ta Kuntarahoitukselle tämän Verkkoholdingille myöntämälle lainalle. Lai na käy te tään Keuruun kaupungin alueen valokuituverkon ra ken tami seen. Verk ko hol ding antaa kaupungille vastasitoumuksen ta kaukses ta (Lii te 6) ja KSVV panttaa vastasitoumuksen vakuudeksi euron määräisen yrityskiinnityksen liitteenä olevan yri tyskiin ni tyk sen panttaussopimuksen mukaisesti (Liite 7). Vakuudet mää ri tel lään kuntien kes ken erillisellä vakuudenjakosopimuksella (Lii te 8) ra hoi tus-/ta kausosuuk si en suhteessa. Laajakaistahankkeen katsotaan kuuluvan kunnan toimialaan sen vuok si, että laajakaista-hankkeelle ei ole saatavissa yksityistä kaupal lis ta toteuttajaa suunnitellulle hankealueelle. Tie to lii ken ne yh tey det eivät toteudu kaupallisesti Viestintäviraston tekemän han ke koh tai sen markkina-analyysin tietojen perusteella. Julkisen tuen tar jous kil pai lutuk ses sa (Keuruun laajakaistahanke) saatiin yksi koko han ke alu een kattava tarjous KSVV:ltä. Kyseisiä palveluita ei ole saatavilla alu eel la ilman rahoitusta, sillä hankkeelle ei ole saatavissa yksityistä to teut tajaa. Kuntarahoitus edellyttää, että rahoituksen saaja har joit taa kuntien toimialaan kuuluvia laissa säädettyjä julkisia pal ve lu teh tä viä tai näitä välittömästi palvelevia toimintoja tai muita kansalaisten kannal ta välttämättömiä palveluita, jos viimeksi mainittujen pal ve lui den järjestäminen on paikallisten tai alueellisten olosuhteiden vuok si tarpeen niiden saatavuuden tai tehokkaan tuottamisen tur vaa mi sek si. Edellä mainituilla perusteilla alueelliset tekijät ja olosuhteet huo mioiden takaus on mahdollista myöntää. Kuntarahoituksen luo ton an non edellytyksenä on kunnan täysimääräinen (100 %) oma vel kai nen takaus.

5 Kunta voi myöntää takauksen ja muun vakuuden kilpailutilanteessa mark ki noil la toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoas taan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kun tien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Komissio on antanut tiedonannon EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan (sittemmin SEUT 107 ja 108 artikla) soveltamisesta valtion tu kiin takauksina (2008/C155/02). Tiedonannon kohdassa 3.2. on todettu komission kantana, että kaikkien seuraavassa kohdassa mai nit tu jen edel ly tys ten täyttyminen riittää osoittamaan, ettei yk sit täinen val tion ta kaus ole valtiontukea: a) Lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa. b) Takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asian mukaises ti. Tämä tarkoittaa, että takaus liittyy tiettyyn ra hoi tus toimeen, sille on annettu kiinteä enimmäismäärä ja sen voi mas saolo ai ka on rajoitettu. c) Takaus ei kata enempää kuin 80 prosenttia lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä. d) Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta. Yhteisön suuntaviivojen valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pe las ta mi sek si ja rakenneuudistukseksi määritelmää olisi so vel let tava päätettäessä, onko lainanottajan katsottava olevan taloudellisissa vai keuk sis sa (EUVL C 244, , s.2). Pk-yritysten, jotka on pe rus tet tu alle kolme vuotta sitten, ei takaustiedonannossa katsota ole van vaikeuksissa olevia yrityksiä. Verkkoholding, joka lainan nostaa, on pk-yritys, joka on perustettu alle kolme vuotta sitten. Yri tyksen ei siten voida arvioida olleen taloudellisissa vaikeuksissa tie donan non 3.2. a -kohdan tarkoittamalla tavalla. Kaupungin antama takaus liittyy Kuntarahoituksen myöntämään lainaan Verkkoholdingille alueen valokuituverkon rakentamiseksi. Takaus liittyy siten tiedonannon tarkoittamalla tavalla tiettyyn ra hoi tustoi meen. Takaus koskee ainoastaan lainapääomaa, sille on mää ri telty kiinteä enimmäismäärä euroa ja takauksen voi mas saolo ai ka on rajoitettu 32 vuoteen. Korko sidotaan 3 kuukauden eu ribor vii te kor koon lisättynä 1,100 %-yksikön marginaalilla. Luoton vii tekor ko ja marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua, jolloin korko on Kun ta ra hoi tuk sen 3 kk viitekorko lisättynä 1,350 %.yksikön mar ginaa lil la. Takaustiedonannon mukaan pääsääntö on, ettei takauksen määrä yli tä 80 %:a. Kyseistä rajoitusta ei takaustiedonannon mukaan kuiten kaan sovelleta sellaisen yrityksen rahoittamiseen myönnetyn valtion takaukseen, jonka toiminta muodostuu ainoastaan niille asianmu kai ses ti tehtäväksi annetusta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liit-

6 ty väs tä palvelusta silloin, kun takaajana on viranomainen, joka teh tävän on antanut. Takaus kattaa jäljempänä esitetyn komission päätök sen C(2012) 6182 final mukaisesti 100 % lainasaamisesta. Kos ka takauksessa on kyse yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin eli em. ko mission päätöksessä tarkoitetusta laajakaistarakentamiseen liit ty väs tä palvelusta, takauksen määrä voi kattaa yli 80 % lai na saa mi ses ta. Takauksesta ei peritä takausprovisiota. Kaupungin takaus ei siten täl tä osin täytä takaustiedonannossa tarkoitettua takauksen mark kinaeh toisuut ta koskevaa edellytystä. Tiedonannossa on kuitenkin todet tu edelleen, että jos jokin edellytyksistä ei täyty, se ei tarkoita, et tä takaus katsottaisiin automaattisesti valtiontueksi. Kuntalain mukaan takaus voi kuulua kunnan toimialaan. Kuntalain (410/2015) mukaan kunta voi myöntää takauksen ja muun va kuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yk sit täi seen tukeen tai liittyy yhteisön täyttämään pal ve lu vel voit teeseen. Laajakaistarakentaminen, jota koskevat komission päätökset C(2012) 6182 final, C(2010) 3062 ja C(2014) 1173 final, täyttää kunta lain perusteluiden mukaan edellä tarkoitetut edellytykset. Ko mission päätöksen perusteella kunnan jopa 100 % lainan määrästä katta va takaus päätöksen kohdassa 13 tarkoitettuna li sä ra hoi tus vä linee nä ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ris ti rii tai sel la tavalla, kun se liittyy taloudellisen toiminnan tai ta lousalu een kehityksen edistämiseen. Lisäksi Hämeenlinnan hallinto-oikeus on Viitasaaren kau pun gin valtuus ton tekemästä päätöksestä tehdyn valituksen joh dosta antamassaan ratkaisussa Dnro 15/0054/3 katsonut, että kaupungin osallistuminen laajakaistahankkeeseen ja takauksen an ta mi nen kuntien tätä tarkoitusta varten perustamalle yhtiölle kuuluu kunnan toimialaan. Hallinto-oikeuden mukaan tässä ta pauk ses sa ei ole kyse sitoumuksen antamisesta kuntaan nähden ul ko puo li sen yrityksen velasta vaan sellaisen investoinnin rahoittamiseen liit ty västä järjestelystä, johon kaupunki itse osallistuu muiden kuntien kans sa omistamansa yhtiön kautta. 6) KSVV:n ja Verkkoholdingin toiminta ja omistus Keuruun kaupungin alueella olevan valokuituverkon omistajana, operaat to ri na ja verkkojen rakentajana toimii KSVV, jonka ko ti paik ka on Konnevesi. Yhtiön toimialana on laajakaistaliiketoiminta, joka käsittää tie to lii kenneverk ko jen rakentamisen, omistamisen ja ylläpidon sekä ko ko naistie to liiken ne pal ve lui den tuottamisen koko Suomessa, pää asial li se na mark ki na-alu ee na Keski-Suomi. Lisäksi yhtiö harjoittaa säh köis ten pal ve lui den tarjoamista julkiselle hallinnolle. Yhtiö toimii lii ke ta lou del-

7 li sin periaattein ja sen tulee kyetä toimimaan kannattavasti. KSVV:n yhtiöjärjestys ja osakassopimus ovat liitteenä (Liitteet 9 ja 10). KSVV:n omistaa Verkko-osuuskunta Kuuskaistan kanssa teh dyn osakekaupan jälkeen kokonaan Verkkoholding, jonka omis tajakun tia ovat tällä hetkellä Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kon ne vesi, Kyyjärvi, Luhanka, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas ja Toivakka. Kun tien omis tus- ja rahoitusosuudet ilmenevät liitteenä olevasta taulu kos ta (Lii te 4). Verkkoholding vastaa KSVV:n omistajana kuntien puo les ta KSVV:n omistajaohjauksesta. Kunnilla ei ole suoraa omistus ta KSVV:ssä, vaan omistus ja omistajaohjaus toteutuu Verk ko holdin gin kaut ta. Verkkoholdingin yhtiöjärjestys ja osakassopimus, johon Pihtiputaan, Kars tu lan, Kivijärven, Luhangan ja Petäjäveden kunnat ovat liit ty neet erillisin liitesopimuksin, ovat liitteenä (Liitteet 11 ja 12). Myös Keuruun kaupunki tulisi liittymään osakassopimukseen liit ty mis so pi muksel la. 7) Hankkeen välilliset vaikutukset Työpaikkavaikutukset koskevat rakentamisvaiheen suunnittelu- ja raken ta mis työ hön osallistuvia yrityksiä. Laajakaistaverkon to teut ta minen parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja parantaa mer kit tä väs ti yritysten mahdollisuuksia toimia ja hakeutumista alueelle. Kun nan työntekijöiden määrään hankkeella ei ole vaikutusta. Hanke ei ai heuta markkinahäiriöitä tietoliikennetoimialalla Keski-Suomessa, kos ka KSVV toimii paikaten markkinapuutetta eli markkinaehtoisen toi minnan jättämää aukkoa. Päätösehdotus Vt. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Keuruun kaupunki päättää osallistua laajakaistahankkeeseen ja Keski-Suomen Verk ko holding Oy:n toimintaan, mikä muodostuu seuraavien toimien ja asia kirjo jen hyväksymisestä: 1) Keuruun kaupunki osallistuu laajakaistahankkeeseen kaupungin ja Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n välillä tehtävän ope raatto ri so pi muk sen mukaisesti. 2) Kaupunki hyväksyy Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n tar jouksen laajakaistatukilain mukaisen tukikelpoisen hankealueen laaja kais ta ver kon rakentamiseksi Keuruun kaupungin alueelle operaat to ri so pi muk sen mukaisesti.

8 3) Kaupunki sitoutuu enintään euron suuruiseen kunnan ra hoi tus osuu teen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle ope raatto ri so pi muk sen mukaisesti. 4) Keuruun kaupunki tekee euron suuruisen oman pääoman ehtoisen sijoituksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n omaan pääomaan, minkä sijoituksen vastineeksi kaupunki saa kpl Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osaketta. 5) Kaupunki liittyy Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osa kas so pimuk seen ja hyväksyy hankkeeseen liittyvät sopimukset ja muut si tou muk set sekä tarvittavat käytännön järjestelyt. 6) Kaupunki antaa enintään euron suuruisen oma velkaisen takauksen Kuntarahoitukselle Keski-Suomen Verk ko holding Oy:n Kuntarahoitukselta ottamalle lainalle Keuruun kaupungin alueella rakennettavan valokuituverkon to teut ta mi sek si. Takauk sen kesto on enintään 32 vuotta. Takauksella ka te taan vain Keu ruun kaupungin rahoitusosuus yhtiön lainoista. Ta kauk ses ta ei peritä takausprovisiota. Takauksen vastavakuutena on Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n vastasitoumus, jonka vakuutena on Keski-Suomen Va lokui tu ver kot Oy:n antamaan kiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Va kuu det määritellään kuntien kesken erillisellä va kuu den ja koso pi muk sel la rahoitus-/takausosuuksien suhteessa. 7) Valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen panemaan täytäntöön tä män päätöksen ja muun muassa yksilöimään ta kaus pää töksen koh tee na olevan lainanumeron, koska lainaa ei ole ole massa tämän pää tök sen tekohetkellä. 8) Todetaan, että EU:n komission päätöksen C(2012) 6182 final ja ko mis sion takaustiedonannon (2008/C155/02) arviointikriteerien pe rus teel la kaupungin myöntämä takaus ei sisällä julkista tu kea. 9) Kaupunki edellyttää, että Keski-Suomen Verkkoholding Oy toimit taa kaupungille vuosittain raportin liiketoimintansa tilasta. 10 Todetaan, että järjestelyyn ja Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön voi liittyä myöhemmin muita kuntia yhdenvertaisin ehdoin, jolloin Keuruun kaupungin omistusosuus ja suhteellinen takaus vas tuu vastaavasti muuttuvat. Päätös VALT Hyväksyttiin. Käsittely kokouksessa: Puheenjohtajan avattua keskustelun Ilari Kotimäki esitti Antero Poh-

9 jo sen kannattamana asian palauttamista lainvastaisena takaisin valmis te luun. 1. äänestys Koska oli tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kan natet tu ehdotus, joka on hallintosäännön (= valtuuston työjärjestyksen) koh dan tarkoittama pöydällepanoehdotus, jonka hy väk sy minen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, puheenjohtaja rajoitti seu raa vat puheenvuorot koskemaan vain tätä ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että Kotimäen tekemästä ehdotuksesta on äänes tet tä vä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan te kemän seuraavan nimenhuutoäänestysesityksen: Ne, jotka kan nat ta vat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka kan nat ta vat Kotimäen ehdotusta asian palauttamista valmisteluun, ää nes tä vät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kak si kym men täkah dek san (28) JAA-ääntä, kolme (3) EI-ääntä ja neljä (4) tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan äänin 28-3, 4 tyh jää. Äänestyspöytäkirja liitteenä. 2. äänestys Keskustelun jatkuessa Ilari Kotimäki esitti Antero Pohjosen kan nat tama na, ettei kaupunki lähde hankkeeseen, koska hanke on EU-komis sion (Bryssel (C2012) final) vastainen ja koska liit ty miä ei ole saatu ennakkoon luvattua määrää 350 kappaletta. Keskustelun aikana Simo Jämsä esitti Joonas Röppäsen kan nat tama na, että mikäli 350 liit ty jän raja ei täyty, hanke tuodaan uudelleen val tuus ton pää tet tä väk si. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kak si kannatettua ehdotusta, jotka poikkeavat kaupunginhallituksen poh ja esi tyk ses tä, niistä on äänestettävä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän seu raa van nimenhuutoäänestysesityksen: Ensin vastakkain ase te taan Jäm sän ja Kotimäen esitykset ja sen jälkeen "voittaja" ase te taan vas tak kain kaupunginhallituksen pohjaesityksen kanssa. (Viite: hal lin to sään tö Äänestysjärjestys). Ne, jotka kannattavat Jämsän eh do tus ta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kotimäen eh do tus ta, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan (8)

10 JAA-ään tä Jämsän ehdotukselle, kaksi (2) EI-ääntä Kotimäen eh dotuk sel le ja kaksikymmentäviisi (25) äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi Jämsän esityksen voittaneen äänin 8-2, 25 äänesti tyhjää. Äänestyspöytäkirja liitteenä. 3. äänestys Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi asetetaan vastakkain kau pungin hal li tuk sen pohjaehdotus ja Jämsän ehdotus. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän seu raa van nimenhuutoäänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kau pun gin hal lituk sen ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jäm sän ehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolmekymmentä (30) JAA-ääntä, yksi (1) EI-ääni ja neljä (4) tyhjää. Äänestyspöytäkirja liitteenä. Keskustelun aikana myös Joonas Röppänen teki ehdotuksen: yh tiöjär jes tyk seen lisätään maininta, että yhtiön toiminnan tarkoitus on tuot taa laajakaistapalveluja. Esitys ei kuitenkaan saanut kannatusta, jo ten se raukesi. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tulleen val tuus ton päätökseksi äänin 30-1, 4 äänesti tyhjää. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että Ilari Kotimäki jätti kirjallisen eriävän mielipiteen asiasta. Merkittiin, että Milla Rautanen poistui kokouksesta tämän asian käsit te lyn aikana ennen kolmatta äänestystä klo Varajäsen Mika Huus ko la kutsuttiin hänen tilalleen klo 19.30, ja Huuskola osallistui kolmanteen äänestykseen.

Laajakaistarakentaminen Keuruun kaupungin alueella / Liittyminen Keski-Suomen Verkkoholding Osakeyhtiöön

Laajakaistarakentaminen Keuruun kaupungin alueella / Liittyminen Keski-Suomen Verkkoholding Osakeyhtiöön Kaupunginhallitus 267 02.11.2015 Laajakaistarakentaminen Keuruun kaupungin alueella / Liittyminen Keski-Suomen Verkkoholding Osakeyhtiöön 204/07.00.01/2011 KH 02.11.2015 267 (Osa liitteistä salassa pidettäviä,

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 354 08.12.2015 Valtuusto 62 10.12.2015

Kaupunginhallitus 354 08.12.2015 Valtuusto 62 10.12.2015 Kaupunginhallitus 354 08.12.2015 Valtuusto 62 10.12.2015 Pudasjärven kaupungin omavelkaisten takausten muuttaminen Danske Bank Oyj:n Pudasjärven kaupungin laajakaista -hanketta varten myöntämien lainojen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Keuruun kaupungin lausunto

Keuruun kaupungin lausunto Kaupunginhallitus 9 18.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien kunnallisvalitusta / Laajakaistarakentaminen Keuruun kaupungin alueella ja liittyminen Keski-Suomen Verkkoholding oy:öön

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Kunnanhallitus 125 08.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta on kokouksessaan 17.3.2014 päät tä nyt hakea rahoitusta runkoverkkojen rakentamiseen seuraa

Pielisen tietoverkko-osuuskunta on kokouksessaan 17.3.2014 päät tä nyt hakea rahoitusta runkoverkkojen rakentamiseen seuraa Kaupunginhallitus 96 24.03.2014 Kaupunginhallitus 108 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 22 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 32 26.05.2014 LAINAN MYÖNTÄMINEN PIELISEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNNALLE JA TALOUSARVIOMUUTOS

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17 03.02.2014 Kunnanhallitus 23 19.02.2014

Kunnanhallitus 17 03.02.2014 Kunnanhallitus 23 19.02.2014 Kunnanhallitus 17 03.02.2014 Kunnanhallitus 23 19.02.2014 Kyyjärven kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot

JOPTEK OY COMPOSITESILLE MYÖNNETYN OMAVELKAISEN TAKAUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN

JOPTEK OY COMPOSITESILLE MYÖNNETYN OMAVELKAISEN TAKAUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN Kaupunginhallitus 95 24.03.2014 Kaupunginhallitus 107 31.03.2014 Kaupunginvaltuusto 18 31.03.2014 Kaupunginhallitus 316 17.11.2014 Kaupunginvaltuusto 68 24.11.2014 JOPTEK OY COMPOSITESILLE MYÖNNETYN OMAVELKAISEN

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 8 25.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Asialle edellytetään takaajan suostumus.

Asialle edellytetään takaajan suostumus. Kunnanhallitus 218 07.10.2013 Kunnanhallitus 189 27.10.2014 Kunnanhallitus 217 08.12.2014 Valtuusto 44 15.12.2014 Kunnanhallitus 179 21.09.2015 Valtuusto 46 28.09.2015 46 KOJEX OY:N JAKAUTUMISILMOITUS

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

lv yht. 8 oppilasta lv yht. 7 oppilasta lv yht. 11 oppilasta lv yht. 13 oppilasta

lv yht. 8 oppilasta lv yht. 7 oppilasta lv yht. 11 oppilasta lv yht. 13 oppilasta Sivistyslautakunta 36 06.04.2017 Kaupunginhallitus 108 24.04.2017 Valtuusto 22 22.05.2017 Valkealahden ala-asteen jatko 1.8.2017 lukien 72/12.00.00/2017 SIV 06.04.2017 36 Valkealahden ala-asteen oppilasmäärä

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 52 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 11 10.04.2014

Kunnanhallitus 52 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 11 10.04.2014 Kunnanhallitus 52 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 11 10.04.2014 Kyyjärven kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen VerkkoHolding Oy:ssä sekä takaus ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kh 129 Valmistelija(t): kunnanjohtaja Kalle Larsson, puh. 0400 695 679. 1. Taustaa ja asian valmistelu

Kh 129 Valmistelija(t): kunnanjohtaja Kalle Larsson, puh. 0400 695 679. 1. Taustaa ja asian valmistelu Kunnanhallitus 129 26.05.2014 Keski-Suomen valokuituhankkeen täytäntöönpano 15/00.04.01/2014 Kh 129 Valmistelija(t): kunnanjohtaja Kalle Larsson, puh. 0400 695 679 1. Taustaa ja asian valmistelu Toivakan

Lisätiedot

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy Kaupunginhallitus 236 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 57 17.06.2010 Kaupunginhallitus 142 08.04.2013 Kaupunginvaltuusto 53 18.04.2013 Kaupunginhallitus 305 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 81 08.09.2014 Omavelkainen

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ai kai nen laina Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % 1.330.000 Kankaanpään kaupunki 48,50 % 48,50 % 4.850.000

ai kai nen laina Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % 1.330.000 Kankaanpään kaupunki 48,50 % 48,50 % 4.850.000 Kaupunginhallitus 125 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 392/02.05.06/2014 KHALL 125 Kiikoisten kunnanhallitus ja -valtuusto käsittelivät useammassa asiakoh das sa vuosien

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

426/61.612/2013 TL 355

426/61.612/2013 TL 355 Tekninen lautakunta 355 10.11.2015 Kaupunginhallitus 543 23.11.2015 Tekninen lautakunta 374 25.11.2015 Kaupunginhallitus 581 07.12.2015 Kaupunginvaltuusto 134 14.12.2015 Tekninen lautakunta 62 15.03.2016

Lisätiedot

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym.

Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius ym. Kaupunginhallitus 580 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 194 10.12.2012 Kaupunginhallitus 302 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 94 15.09.2014 Valtuustoaloite koskien laajakaista 2015 -hanketta / Tarja Warpenius

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Kaupunginhallitus 218 29.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Laajakaistahankkeen toteuttaminen ja rahoitus 189/ /2013

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Laajakaistahankkeen toteuttaminen ja rahoitus 189/ /2013 Kaupunginhallitus 188 13.10.2015 Kaupunginvaltuusto 51 09.11.2015 Laajakaistahankkeen toteuttaminen ja rahoitus 189/07.00.00/2013 KHALL 13.10.2015 188 Laajakaista kaikille hankkeet perustuu lakiin laa

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen.

Asiantuntijana kokouksessa kehittämispäällikkö Oiva Jansson. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan ko kouk seen. Kunnanhallitus 54 24.02.2014 Kunnanhallitus 75 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 10 16.04.2014 Kunnanhallitus 98 28.04.2014 Kunnanvaltuusto 17 07.05.2014 LUNASTUSVUOKRASOPIMUS KHALL 54 Ristijärven kunta on neuvotellut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kunnan osuus yhtiössä

Kunnan osuus yhtiössä Kaupunginhallitus 125 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 20 27.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 392/02.05.06/2014 KHALL 20.04.2015 125 Kiikoisten kunnanhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi Kunnanhallitus 184 01.07.2013 Kunnanvaltuusto 80 01.07.2013 Kunnanhallitus 192 08.08.2013 Kunnanvaltuusto 86 15.08.2013 Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle

Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle Rakennuslautakunta 13 12.04.2017 Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle 396/10.03.00/2010 RAK 12.04.2017 13 Rakennuslautakunta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Aloite esityslistan liitteenä.

Aloite esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja 74 07.10.2015 vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 109 14.12.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi

Lisätiedot

Puheenjohtaja julisti keskustelun avatuksi.

Puheenjohtaja julisti keskustelun avatuksi. Kaupunginhallitus 168 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 27.06.2016 Kaupunginhallitus 177 05.06.2017 Kaupunginhallitus 272 18.09.2017 Kauppakeskushankkeeseen sijoittaminen 213/02.05.05/2016, 332/10.03.02.01/2017

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot