Aasian tutkimus Afrikan ja Lähi-idän tutkimus. Asienstudier Afrika- och Mellanösternstudier

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aasian tutkimus Afrikan ja Lähi-idän tutkimus. Asienstudier Afrika- och Mellanösternstudier"

Transkriptio

1 Aasian tutkimus Afrikan ja Lähi-idän tutkimus Älä koske näihin tehtäväpapereihin ennen kuin valvoja antaa luvan aloittaa koevastausten laatimisen. Asienstudier Afrika- och Mellanösternstudier Rör inte dessa uppgiftspapper innan övervakaren ger tillstånd att börja besvara uppgifterna.

2 Sukunimi / Efternamn: Kaikki etunimet / Samtliga förnamn: Henkilötunnus (tai syntymäaika) / Personbeteckning (eller födelsedatum): Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Aasian tutkimuksen sekä Afrikan ja Lähi-idän tutkimuksen valintakoe 2014 Koe on kahdessa osassa. Pisteytys: osasta 1 (tehtävät 1-4) enintään 40 p. ja osasta 2 (tehtävät 5-7) enintään 60 p. Tehtävät ja tehtävien osat ovat pisteiltään eriarvoisia. Tehtävien laadinnassa on pyritty vastausten pisteytyksen mahdollisimman suureen hajontaan. Hakija on suorittanut kokeen hyväksyttävästi, jos hän saa kokeen ensimmäisen osasta vähintään 20 pistettä ja toisesta osasta vähintään 30 pistettä. Vastaa tehtäviin 1-2 ja 5-6 Fred Karlssonin kirjan "Suomen peruskielioppi" perusteella, tehtäviin 3-4 ja 7 McNeill&McNeillin kirjan "Verkottunut ihmiskunta" perusteella. Vastaukset kirjoitetaan tehtäväpaperille. Vain tehtäväpaperille kirjoitetut vastaukset arvostellaan. Puuttuvista vastauksista saa 0 pistettä. Tosi/epätosi-tehtävissä sekä aineisto-, analyysi- ja määrittelytehtävissä vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. Kuitenkaan kunkin tehtävän yhteenlasketut pisteet eivät voi olla alle 0. Kirjoitusvirheistä vähennetään 0,1 pistettä/kirjain. Epäselvät merkinnät tulkitaan vastaamatta jättämiseksi. Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten Urvalsprov i Asienstudier samt Afrika- och Mellanösternstudier 2014 Provet är indelat i två delar. Poängsättning: del 1 (uppgifterna 1-4) max. 40 p. och del 2 (uppgifterna 5-7) max. 60 p. Uppgifterna och deluppgifterna poängsätts på olika sätt. Vid poängsättningen har man velat garantera en maximal resultatspridning. Provet är godkännbart om den ansökande får minst 20 poäng i provets första del och minst 30 poäng i provets andra del. Svara på uppgifterna 1-2 och 5-6 utgående från Fred Karlssons bok "Finsk grammatik" och på uppgifterna 3-4 och 7 utgående från McNeill&McNeills bok "Mänskliga nätverk". Svaren skrivs på uppgiftsblanketten. Bara sådana svar tas i beaktande som är skrivna på uppgiftsblanketten. Obesvarade frågor ger 0 poäng. Uppgifterna där man skall välja mellan sant och osant samt de material-, analys- och definitionsbaserade uppgifterna ger minuspoäng för fel svar. Det sammanlagda antalet poäng för respektive uppgift kan dock inte bli under 0. Skrivfel straffas med -0,1 poäng/bokstav. Otydliga anteckningar tolkas som obesvarade. 1 (12)

3 OSA 1 / DEL 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 (10 p.) Onko väite valintakoekirjan mukaan tosi vai epätosi? Rastita vastauksesi taulukkoon. Är påståendet sant eller osant enligt urvalsprovsboken? väite påstående Suomi ja unkari ovat hyvin lähellä toisiaan ja niiden sukulaisuus voidaan todeta kielihistoriallisen vertailun avulla. Finskan och ungerskan står mycket nära varandra och deras släktskap kan konstateras genom språkhistorisk jämförelse. Ruotsin vallan aikana suomella oli toisarvoinen asema. Under svenska tiden hade finskan en undanskymd ställning. A on suppea pyöreä takavokaali. A är en sluten bakre rundad vokal. Kaikkiin ei-finiittisiin muotoihin voi liittää liitepartikkeleita. Till alla infinita (icke-finita) former kan fogas tilläggsändelser. Nollasubjekti ei esiinny geneerisissä lauseissa. Nollsubjekt förekommer inte i generiska satser. Monet verbit ovat ominaisluonteeltaan irresultatiivisia. Många verb är till sin natur irresultativa.. Elatiivia käytetään myös tiettyjen verbien jälkeen esiintyvien objektimaisten adverbiaalien sijana. Elativ används också som kasus för objektsliknande adverbial efter vissa verb. Suomen modukset muodostetaan aktiivin imperfektistä. Finskans modus bildas från imperfektum aktiv. Infinitiivit ovat substantiivisia verbimuotoja. Infinitiver är substantiviska verbformer. Suomessa ei ole prepositioita. Finskan har inga prepositioner. tosi sant epätosi osant 2 (12)

4 Tehtävä 2 / Uppgift 2 (10 p.) Täydennä puuttuvat sanat Karlssonin määritelmien mukaan. Yhdelle viivalle voi tulla useampi kuin yksi sana. Komplettera de ord som saknas utgående från Karlssons definitioner. Det kan komma mera än ett ord på ett streck. Kun adjektiivi esiintyy substantiivin etumääritteenä, se a edussanansa (pääsanansa) kanssa. När adjektiv förekommer som framförställda bestämningar till substantiv, a adjektivet med huvudordet. a Yhtä leksikaalista sanaa voi edustaa useampi erilainen vartalo siitä riippuen, minkälainen pääte sitä seuraa. Näitä muutoksia kutsutaan b. Ett lexikaliskt ord kan representeras av flera olika stammar beroende på vilken ändelse som följer. De här förändringarna kallas b. b Kun k katoaa sanaa taivuttaessa (esim. tauko : tauon), tätä kutsutaan c. När k försvinner vid ordböjning (t.ex. tauko : tauon), kallas det c. c Nominatiivin käyttö riippuu kolmesta tekijästä: d ; e ; f. Nominativens användning beror på tre faktorer: d ; e ; f. d e f Partitiiviobjekti esiintyy kolmessa tapauksessa: g ; h ; i. Partitivobjekt förekommer i tre fall: g ; h ; i. g h i Yksiköllinen adjektiivipredikatiivi on partitiivissa, kun subjektina on j sana. Det singulära adjektivpredikativet står i partitiv när subjektet i satsen är ett j ord. j Kun perusluku toimii subjektina, predikaattiverbi on monikossa, jos k. När räkneordsuttrycket är subjekt, står predikatet i pluralis, om k. k 3 (12)

5 Tehtävä 3 / Uppgift 3 (10 p.) Onko väite valintakoekirjan mukaan tosi vai epätosi? Rastita vastauksesi taulukkoon. Är påståendet sant eller osant enligt urvalsprovsboken? väite påståendet Konstantinus teki kristinuskosta Rooman valtakunnan ainoan laillisen uskonnon. Konstantinus gjorde kristendomen till Romarrikets enda lagliga religion. Tolteekkien keskusalueet sijaitsivat Titicacajärven ympärillä noin vuosina Toltekernas centrala områden befann sig kring Titicacasjön omkring åren Tuliaseet ja raha olivat syynä heimoittain järjestyneiden yhteiskuntien sotilaallisen vallan päättymiseen vuoden 1760 tienoilla. Eldvapen och pengar var orsaken till de stambaserade samhällenas militärmakts slut omkring år Buddhalaismunkit toivat kirjoitustaidon mukanaan Kiinasta Japaniin vuonna 552. Buddhistmunkarna hämtade skrivkonsten med sig från Kina till Japan år 552. Länsiafrikkalaiset hallitsijat omaksuivat nopeasti islaminuskon, sillä se toi mukanaan paljon etuja kuten kirjoitustaidon ja yhteydet muuhun maailmaan sekä lujitti heidän pyhää valtaansa. De västafrikanska regenterna antog snabbt den islamska religionen, emedan den förde med sig många fördelar såsom skrivkonsten och kontakter med omvärlden, samt befäste deras heliga makt. Ming-dynastian aikana kiinalaiset keskittyivät merentakaisiin hankkeisiin ja laivaston kehittämiseen. Under Mingdynastin koncentrerade sig kineserna på transmarina projekt och utvecklandet av flottan. Seldžukit toivat ruudin Eurooppaan. Seldjukerna hämtade krutet till Europa. Keskiajan eurooppalaisissa pikkukaupungeissa perustettujen kaupallisten yritysten juuret olivat maaseudun kyntöryhmissä. De under medeltiden i de europeiska småstäderna grundade kommersiella företagen hade sina rötter i landsbygdens plöjarlag. Atsteekkien luoma tieverkosto on yksi maailman mahtavimpia julkisrakentamisen saavutuksia. Det av aztekerna skapade vägnätet hör till världens verkligt stora bedrifter i fråga om offentliga byggnadsarbeten. Maailman verkot kavensivat kulttuurista moninaisuutta, edistivät tuotannollista erikoistumista ja saivat aikaan taloudellista moninaisuutta. Världens nätverk kringskar den kulturella mångfalden, befrämjade produktionsspecialisering och åstadkom ekonomisk mångfald. Afrikassa vauraus laskettiin ihmisissä, mikä oli yksi tärkeimmistä syistä orjien myymiseen. I Afrika räknades rikedom i termer av människor, vilket var en av de främsta orsakerna till säljandet av slavar. Kansallisuusaate vahvistaa aina valtiota. Nationalitetsidén stärker alltid staten. Syntyvyyden säännöstely aloitettiin Kiinassa Mao Tse-tungin aikana. Födelsekontroll påbörjades i Kina under Mao Zedongs tid. tosi sant epätosi osant 4 (12)

6 Tehtävä 4 / Uppgift 4 (10 p.) Miltä kulttuurialueelta tai mistä maasta ovat kotoisin seuraavat asiat, ideat ja taidot? Från vilket kulturområde/vilket land härstammar följande saker, idéer och färdigheter: raudan työstäminen / bearbetning av järn viemärijärjestelmä / avloppssystem varsijousi / armborst ensimmäiset kolikot / de första mynten nollaa merkitsevä symboli / symbolen för noll kirjapainotaito / boktryckarkonsten laivatykki / fartygskanon optinen lennätin / optisk telegraf kaksinkertainen kirjanpito / dubbel bokföring paperiraha / papperspengar 5 (12)

7 OSA 2 / DEL 2 Tehtävä 5 / Uppgift 5 (10 p) Kirjoita kustakin aiheesta selkeällä käsialalla tiivis essee vastauspaperille varatulle viivoille. Vain viivoille kirjoitetut vastaukset arvostellaan. Hyvä kielenkäyttö ja johdonmukaisuus huomioidaan arvostelussa. Skriv med tydlig handstil en koncis essä för vartdera temat i de angivna utrymmena på svarspappret. Endast svar som har skrivits på raderna bedöms. I bedömningen tas logisk uppställning och ett gott språkbruk i beaktande. Suomen kielen peruspiirteet / Det finska språkets grunddrag. Suomen kielen sananmuodostus / Det finska språkets ordbildning. 6 (12)

8 Tehtävä 6 / Uppgift 6 (20 p) Seuraavassa on lueteltu erään afrikkalaisen kielen sanoja. Erota sanojen taivutuselementit pystyviivoilla. Nedanstående ord är från ett afrikanskt språk. Avgränsa böjningselementen genom att avskilja elementen medelst lodräta sträck. ninasoma luen jag läser unasoma luet du läser anasoma lukee han/hon läser tunasoma luemme vi läser mnasoma luette ni läser wanasoma lukevat de läser nitasoma tulen lukemaan jag kommer att läsa utasoma tulet lukemaan du kommer att läsa atasoma hän tulee lukemaan han/hon kommer att läsa tutasoma tulemme lukemaan vi kommer att läsa mtasoma tulette lukemaan ni kommer att läsa watasoma he tulevat lukemaan de kommer att läsa ninarudi palaan jag återvänder unarudi palaat du återvänder anarudi palaa han/hon återvänder tutarudi palaamme vi återvänder mtarudi palaatte ni återvänder watarudi palaavat de återvänder ninaponda murskaan jag krossar unatoka poistut du avlägsnar dig anakubali myöntyy han/hon samtycker tutajibu tulemme vastaamaan vi kommer att svara watafika tulevat saapumaan de kommer att anlända 7 (12)

9 Mitä kukin tunnistamasi taivutuselementti merkitsee? Ange böjningselementens betydelser. Miten tämä kieli eroaa suomesta taivutuselementtien paikan suhteen? Hur skiljer sig det här språket från finskan i avseende av böjningselementens position? Englannin kielen substantiivien säännöllinen monikko on kolmenlainen, päätteenä joko [iz], [z] tai [s]: Regelbunden pluralis av engelska substantiv bildas med hjälp av någon av de tre ändelserna [iz], [z] eller [s]: kirjoitusasu stavning sizes rushes churches languages beds snobs days windows sons bets months sticks ääntäminen (yksinkertaistettu) uttal (förenklat) [saizi:z] [raši:z] [tšǝ:tši:z] [langwidži:z] [bedz] [snobz] [deiz] [windəuz] [sanz] [bets] [manθs] [stiks] Mitkä ovat ne äänneympäristöt, joissa päätteet [iz], [z] ja [s] esiintyvät? I vilka olika ljudomgivningar förekommer ändelserna [iz], [z] respektive [s]? 8 (12)

10 Tehtävä 7 / Uppgift 7 (30 p) Määrittele seuraavat henkilöt, sanat ja termit. Definiera följande personer, ord och termer. Mani Yuanzhang Chavín-kulttuuri / Chavínkulturen Nanak 9 (12)

11 Kuomintang / Guomindang Katolinen uskonpuhdistus / Katolska reformationen Hyksot / Hyksos VOC 10 (12)

12 Kolumbiaaninen vaihto / Det columbianska utbytet Väestöllinen muuntuminen / Demografisk övergång Taiping-liike / Taipingrörelsen Animismi / Animism 11 (12)

13 Tasmanialaiset / Tasmanier Shang-dynastia / Shangdynastin Kaurikotilot / Kaurisnäckor 12 (12)

Ge ditt barn en gåva Språkkunskaper ger valfrihet. Anna lapsellesi lahja Kielitaito on valinnanvapautta. F o l k t i n g e t

Ge ditt barn en gåva Språkkunskaper ger valfrihet. Anna lapsellesi lahja Kielitaito on valinnanvapautta. F o l k t i n g e t Ge ditt barn en gåva Språkkunskaper ger valfrihet Anna lapsellesi lahja Kielitaito on valinnanvapautta F o l k t i n g e t Vad språket betyder för människan Språket är det redskap vi använder när vi vill

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

MIKAEL AGRICOLA. Turun tuomiokirkon ja papiston tulot 1541 1542 Åbo domkyrkas och prästerskaps inkomster 1541 1542

MIKAEL AGRICOLA. Turun tuomiokirkon ja papiston tulot 1541 1542 Åbo domkyrkas och prästerskaps inkomster 1541 1542 MIKAEL AGRICOLA Turun tuomiokirkon ja papiston tulot 1541 1542 Åbo domkyrkas och prästerskaps inkomster 1541 1542 Jyrki Knuutila Anneli Mäkelä-Alitalo Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Helsinki Suomalaisen

Lisätiedot

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Helena Hankala & Ida Nikula Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Tutkimusraportti

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER STARTBANA TEHTÄVÄT Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali Taina Juurakko-Paavola Teija Lehto Marja Portin Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali

Lisätiedot

ETA-kelpoisuuskoetta suorittavat vastaavat tällä tenttikierroksella tapauskysymyksiin 1 ja 2 sekä teoriakysymyksiin 3a-3b ja 4a-4b.

ETA-kelpoisuuskoetta suorittavat vastaavat tällä tenttikierroksella tapauskysymyksiin 1 ja 2 sekä teoriakysymyksiin 3a-3b ja 4a-4b. HELSINGIN YLIOPISTO RIKOSOIKEUS/Aineopinnot ON 17.10.2012 Jokaiseen kysymykseen vastataan selvällä käsialalla joko erilliselle arkille tai kysymyspaperissa vastausta varten rivitettyyn tilaan. Tekstaa

Lisätiedot

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Teoria. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-154-X JULKAISIJA - PUBLISHER

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Teoria. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-154-X JULKAISIJA - PUBLISHER STARTBANA TEORIA Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali Taina Juurakko-Paavola Teija Lehto Marja Portin Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Teoria. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 4 15 MIKKO LAITINEN: Meri inspiroi s. 12 13 MIKKO LAITINEN: Havet inspirerar s. 14 15 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT VUODESTA 1917 FinlandsSjöfart UTKOMMIT SEDAN 1917 Tässä

Lisätiedot

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts 3 /2014 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts Sisällys / Innehåll helsingfors stads faktacentral city of

Lisätiedot

Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? Vad tror bankerna om årets utsikter? Selvitysmiehet tapaavat valtuuston 4.2.

Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? Vad tror bankerna om årets utsikter? Selvitysmiehet tapaavat valtuuston 4.2. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 1/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit ennustavat? n

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Vaasan yliopisto Vasa universitet Valintakoe 6.6.2014 klo 12 16 Urvalsprov 6.6.2014 kl. 12 16 Etunimet/Förnamn: Sukunimi/Efternamn:

Lisätiedot

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti

ISSN 0359-877. No 35 Maj 2013. För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti För Levälä Släktförening Levälän Sukuseuran Jäsenlehti ISSN 0359-877 No 35 Maj 2013 Ansvarig utgivare: Jan-Erik Levlin Flygkaptensgränd 4F 00200 Helsingfors 09-679 439 040-5116049 jan-erik.levlin@iki.fi

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen

Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen ANNIKA PELTONIEMI Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen Seminaariraportti Seminarierapport VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 200 III Julkaisija Julkaisuajankohta

Lisätiedot

KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp

KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp Linkki 30.9.2013 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_613_2013_p.shtml#vastaus KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistettu versio 2.0 KK 613/2013 vp - Jari Lindström

Lisätiedot

POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO

POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO 21.-23.8. 2015 POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO festivalnorpas.org facebook.com/festivalnorpas

Lisätiedot

Vuxenutbildningscentret

Vuxenutbildningscentret vaasa VASA 4/09 Vasa stads informationstidning Uusi henkilöstöjohtaja esittäytyy 3 Nya personaldirektören presenterar sig 3 Aikuiskoulutuskeskus muuttaa 5 Vuxenutbildningscentret flyttar 5 Tekemistä nuorille

Lisätiedot

Nuoret: Koulu antaa hyvät valmiudet tulevaisuuteen. Miesten elinajanodotteessa selkeitä alue-eroja Helsingissä

Nuoret: Koulu antaa hyvät valmiudet tulevaisuuteen. Miesten elinajanodotteessa selkeitä alue-eroja Helsingissä 2/2015 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Miesten elinajanodotteessa selkeitä alue-eroja Helsingissä Nuoret: Koulu antaa hyvät valmiudet tulevaisuuteen sisällys / innehåll helsingfors stads faktacentral

Lisätiedot

Kysymykset ja vastukset. Frågor och svar

Kysymykset ja vastukset. Frågor och svar Kysymykset ja vastukset Frågor och svar Aukioloajat Toivomuksia että kirjasto aukeaa aiemmin aamulla, on pitempää auki illalla, auki lauantaisin vuoden ympäri ja sunnuntaisin Kirjaston aukioloaika määräytyy

Lisätiedot

Joukkomuutto Suomesta Ruotsiin. Massflytt från Finland till Sverige

Joukkomuutto Suomesta Ruotsiin. Massflytt från Finland till Sverige Foto: RsA/SvA Joukkomuutto Suomesta Ruotsiin Ruotsilla ja Suomella on aina ollut erityinen suhde. Ruotsalaiset ja suomalaiset ovat kautta aikojen muuttaneet: ruotsalaiset ovat siirtyneet Suomeen, suomalaiset

Lisätiedot

Opettele uuden sanan yhteydessä aina myös sen suku!

Opettele uuden sanan yhteydessä aina myös sen suku! SUBSTANTIIVIT PERUSTAIVUTUS 1 en källa källan källor källorna 2 en granne grannen grannar grannarna 3 en trend trenden trender trenderna 4 ett område området områden områdena 5 ett bevis beviset bevis

Lisätiedot

UULE KATSO KOE. Lekfulla lärandesituationer i finska

UULE KATSO KOE. Lekfulla lärandesituationer i finska UULE KATSO KOE Lekfulla lärandesituationer i finska Michaela Pörn Johanna Törni KUKAKO kuule katso koe Lekfulla lärande situationer i finska Michaela Pörn Johanna Törni Publikationer från Pedagogiska

Lisätiedot

Aika perjantai 25.4.2012, klo 10.15 15.00 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44

Aika perjantai 25.4.2012, klo 10.15 15.00 Paikka Valkea talo, 3 krs., Kuurojen Liiton suuri neuvotteluhuone A3.44 PÖYTÄKIRJA Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielen lautakunnan 46. kokouksesta 25.4.2012. Pöytäkirjan käänsi suomalaiselle viittomakielelle ja viittoi Pia Taalas. Kotimaisten kielten keskus Kielenhuolto-osasto

Lisätiedot

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts.

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts. 1 /2015 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts Helsinki tuoreita näkökulmia kaupungin historiaan sisällys

Lisätiedot

Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet. Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus

Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet. Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus Identitet och framtid Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas

Lisätiedot

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten

Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaalinen luototus 2010 Kuntakyselyn osaraportti Social kreditgivning 2010 Delrapport om kommunenkäten Esa Arajärvi +358 20 610 7355 esa.arajarvi@thl.fi

Lisätiedot

Botnia Tour. Kvarkenrådets turistprojekt Merenkurkun neuvoston matkailuhanke SLUTRAPPORT LOPPURAPORTTI 2001 2006 KVARKENRÅDET MERENKURKUN NEUVOSTO

Botnia Tour. Kvarkenrådets turistprojekt Merenkurkun neuvoston matkailuhanke SLUTRAPPORT LOPPURAPORTTI 2001 2006 KVARKENRÅDET MERENKURKUN NEUVOSTO Botnia Tour Kvarkenrådets turistprojekt Merenkurkun neuvoston matkailuhanke SLUTRAPPORT LOPPURAPORTTI 2001 2006 KVARKENRÅDET MERENKURKUN NEUVOSTO Europeiska unionen Euroopan unioni Innehållsförteckning

Lisätiedot

Mars / Maaliskuu Nr./ Nro 3 / 2014 Pris/ Hinta 2

Mars / Maaliskuu Nr./ Nro 3 / 2014 Pris/ Hinta 2 För psykiskt välmående Klubbhus Fontana Mars / Maaliskuu Nr./ Nro 3 / 2014 Pris/ Hinta 2 Mielen hyvinvoinnin puolesta Klubitalo Fontana Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger

Lisätiedot