KOONTISIVU TEKSTATEN VASTAUSPAPEREIHIN NIILLE VARATTUUN TILAAN. OSIO I ALKAA SIVULTA 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOONTISIVU TEKSTATEN VASTAUSPAPEREIHIN NIILLE VARATTUUN TILAAN. OSIO I ALKAA SIVULTA 2"

Transkriptio

1 1 SUOMEN KIELEN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO KOONTISIVU NIMI HENKILÖTUNNUS ALLEKIRJOITUS OSIO I (MAKSIMIPISTEMÄÄRÄ 65 ½) HAKIJAN PISTEMÄÄRÄ OSIO II (MAKSIMIPISTEMÄÄRÄ 81 ½) HAKIJAN PISTEMÄÄRÄ VALINTAKOE (MAKSIMIPISTEMÄÄRÄ 147) HAKIJAN YHTEISPISTEMÄÄRÄ TÄMÄ VALINTAKOE KOOSTUU KAHDESTA OSIOSTA. KIRJOITA LOPULLISET VASTAUKSESI SELVÄSTI TEKSTATEN VASTAUSPAPEREIHIN NIILLE VARATTUUN TILAAN. OSIO I ALKAA SIVULTA 2 JA OSIO II SIVULTA 5. MUISTA MERKITÄ NIMESI, HENKILÖTUNNUKSESI JA ALLEKIRJOITUKSESI KOLMEEN KOHTAAN: KOONTISIVULLE (SIVU 1), OSION I ALKUSIVULLE (SIVU 2) JA OSION II ALKUSIVULLE (SIVU 5).

2 2 OSIO I NIMI HENKILÖTUNNUS ALLEKIRJOITUS OSIO I (MAKSIMIPISTEMÄÄRÄ 65 ½) HAKIJAN PISTEMÄÄRÄ 1. Ympyröi ne sanat, joissa voi esiintyä astevaihtelu, kun sanoja taivutetaan. Astevaihtelutapauksissa ilmoita, onko astevaihtelu kvalitatiivista vai kvantitatiivista kirjoittamalla sanan päälle joko lyhenne kval. tai kvant. Tehtävän maksimipistemäärä on 9. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa ½ pistettä. Jokaisesta väärästä vastauksesta saa ½ miinuspistettä. talja ydin nurkka vihko aie telmiä pidetä vallata täsmällinen tarjeta jakaa evätä kirjoittaa rengas selkkaus rankaisu viipyä hypätä 2. Vastaa kohtiin (1), (2) ja (3). Tehtävän maksimipistemäärä on 8. Jokaisesta kohdan (1) oikeasta vastauksesta saa 1 pisteen ja jokaisesta väärästä vastauksesta 1 miinuspisteen. Kohdissa (2) ja (3) oikeasta vastauksesta saa 2 pistettä ja väärästä vastauksesta 2 miinuspistettä. I. [gaŋsteri] [maŋneetti] II. [appelssiini] [ʃamppoo] (1) Yllä näkyvien sanaryhmien I ja II sanat on kirjoitettu siten kuin monet puhujat ne ääntävät. Merkitse kunkin sanan oikea yleiskielinen kirjoitusasu. I,. II,. (2) Mainitse esimerkki sanasta, jossa äänteen [ŋ] kirjoitusasu on jokin muu kuin ryhmän I sanoilla. (3) Ryhmän II sanojen ääntämyksessä toistuu kummassakin sama ilmiö, joka ei näy kyseisten sanojen yleiskielisissä kirjoitusasuissa. Millä nimellä ilmiötä kutsutaan?

3 3 3. Alla luetellaan 12 suomen kielen sanaa nominatiivissa tai A-infinitiivissä. Muodosta niitä ja vain niitä käyttämällä (ja lauseen mukaisesti taivuttamalla) yksi esimerkkilause kustakin kuudesta pyydetystä, syntaktisesta lausetyypistä. Kaikkia sanoja ei tarvitse käyttää ja samaa sanaa voi käyttää useammassa esimerkissä. Merkitykseltään mielettömiä lauseita ei hyväksytä. Tehtävän maksimipistemäärä on 24. Jokaisesta oikeasta lause-esimerkistä saa 4 pistettä. Jos esimerkki ei vastaa pyydettyä lausetyyppiä, saa 2 miinuspistettä. särkeä olla laulaja koe selkä kirjoittaa kuuluisa minä sali mikrofoni tulla vetää (1) intransitiivinen tuloslause (2) transitiivilause (3) tunnekausatiivilause (4) tilalause (5) omistuslause (6) eksistentiaalilause 4. Mitä lausetyyppiä alla olevat lauseet 1 3 edustavat? Perustele vastauksesi. Tehtävästä voi saada korkeintaan 12 pistettä. Miinuspisteitä ei tule. 1. Siv Björklund on ensimmäinen suomalainen kielikylpyprofessori. 2. Avainlippu on suomalaisille tuotteille ja palveluille myönnettävä alkuperämerkki. 3. Sana, joka Costa Rican espanjassa tarkoittaa pientä taloa, on casatica.

4 4 5. Valitse kuhunkin lauseeseen sopivin vaihtoehto ympyröimällä kirjain a, b, c tai d. Tehtävän maksimipistemäärä on 12 ½. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa 2 ½ pistettä. Väärästä vastauksesta saa 2 ½ miinuspistettä. (1) Varieteetilla tarkoitetaan (a) kielen vaihtelua yleensä. (b) mitä tahansa kielen alalajia, osakieltä tai kielimuotoa. (c) jonkin sanan murteellista muotoa. (d) yksilön omaperäistä puhetapaa. (2) Vapaa vaihtelu tarkoittaa tilannetta, jossa (a) lähimurteet sekoittuvat keskenään. (b) kieliopilliselle ilmiölle ei voida esittää täsmällistä sääntöä. (c) kielenpiirteellä on ainakin kaksi rinnakkain esiintyvää varianttia. (d) sanan merkitys ei ole vielä vakiintunut. (3) Svaavokaali (myös: švaavokaali) on sellainen vokaali, joka (a) jää usein ääntämättä, jos se on sanan lopussa. (b) on kestoltaan tavallista pitempi. (c) on konsonanttien välistä kadonneen vokaalin nimitys. (d) saattaa esiintyä lisävokaalina joidenkin konsonanttien välissä. (4) Etymologisessa tutkimuksessa pyritään ensisijaisesti selvittämään (a) sanojen alkuperä. (b) oletetun kantakielen perussanasto. (c) kahden tai useamman kielikunnan väliset suhteet. (d) jonkin kielikunnan hajoamiseen johtaneet syyt. (5) Ortografialla tarkoitetaan (a) vierassanojen mukauttamista suomen kieleen. (b) vanhan kirjasuomen normia. (c) puheen litterointiperiaatteita. (d) oikeinkirjoitusta.

5 5 OSIO II NIMI HENKILÖTUNNUS ALLEKIRJOITUS OSIO II (MAKSIMIPISTEMÄÄRÄ 81 ½) HAKIJAN PISTEMÄÄRÄ 6. Valitse kuhunkin lauseeseen sopivin vaihtoehto ympyröimällä kirjain a, b, c tai d. Tehtävän maksimipistemäärä on 12 ½. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa 2 ½ pistettä. Väärästä vastauksesta saa 2 ½ miinuspistettä. (1) Diakronisella tutkimuksella tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen keskiössä on/ovat (a) antiikin kielet. (b) kielelliset muutokset aikojen kuluessa ja näiden muutosten syyt. (c) nykykielen rakenteen kuvaus. (d) kaikki kielellinen variaatio. (2) Rekonstruktiolla tarkoitetaan (a) sellaista ohjetta, jolla pyritään parantamaan (ikään kuin rakentamaan uudelleen ) jotakin huonoa nykykielistä ilmausta. (b) teoriaan pohjautuvaa hypoteettista muotoa tai muotorakennelmaa, joka liittyy johonkin jo hävinneeseen kielimuotoon, josta ei ole olemassa kirjallisia todisteita. (c) tiettyjen kielten yhteistä kantakieltä. (d) kantakielen murteiden tarkkaa muodollista selvittämistä. (3) Agglutinatiivisuudella tarkoitetaan sitä, että (a) kielessä on paljon morfeemeja, ts. sellaisia sanoja pienempiä kielellisiä kokonaisuuksia, joilla on oma merkityksenä, esim. suomen inessiivin pääte -ssa, monikon tunnus -i- ja tekijännimen johdin -ja. (b) kielen pääteainekset liitetään sanavartaloihin niin, että vartaloissa ei tapahdu muutoksia. (c) kielessä on morfofonologista vaihtelua. (d) kantakielet tulevat sitä yksinkertaisemmiksi, mitä kauemmaksi ajassa mennään taaksepäin.

6 6 (4) Obinugrilaisia kieliä ovat (a) ostjakki ja voguli. (b) unkari, ostjakki ja voguli. (c) kaikki ugrilaiset kielet. (d) kaikki suomalais-ugrilaiset kielet paitsi itämerensuomalaiset kielet. (5) Suomen kieli kuuluu suomalais-ugrilaisten kielten (a) itämerensuomalaiseen ryhmään, jonka muita jäseniä ovat mm. karjala, vepsä, vatja ja liivi. (b) itämerensuomalaiseen ryhmään, jonka toinen jäsen on viron kieli. (c) itämerensuomalaiseen ryhmään, joka puolestaan jakautuu kahtia saamelaiseli lappalaiskieliksi ja suomalaiskieliksi (= suomeksi ja suomen lähisukukieliksi). (d) itämerensuomalaiseen ryhmään, jonka muut kielijäsenet ovat eri puolilla Baltiaa puhuttavat kielet. 7. (a) Merkitse seuraavissa lauseissa esiintyvät substantiivilausekkeet (= NP:t) sulkeisiin. (b) Jos lauseke koostuu useammasta kuin yhdestä sanasta, merkitse myös lausekkeen edussanan päälle pieni rasti (x). Tehtävän maksimipistemäärä on 21. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa 1,5 pistettä. Väärästä edussanamerkinnästä saa 1,5 miinuspistettä. (a) Luentosalin eteen tulivat kaikki ne opiskelijat, joiden pitikin tulla. (b) Kuka heistä on kaunis? (c) Heikki hoitaa tärkeät ja Liisa vähemmän tärkeät asiat. (d) Onko sinulla nyt mukana kaikki tarvittava?

7 7 8. Selitä, miksi seuraavien lauseiden alleviivatut sanat ovat genetiivissä. Ota selityksissäsi huomioon sopivissa kohdin mm. seuraavat asiat: sijamuodon merkitys, lause- ja lausekerakenne, johon genetiivimuoto liittyy, ja se, minä lauseenjäsenenä genetiivimuotoinen sana toimii. Kaikissa selityksissä ei tarvitse ottaa huomioon jokaista em. seikkaa. Tehtävän maksimipistemäärä on 28. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa 4 pistettä. Vääristä vastauksista ei saa miinuspisteitä. (a) Aion luultavasti tulla sinne Heikin kanssa. Vastaus a: (b d) Joskus kielen (b) ihannetilan on uskottu vallinneen ennen Baabelia, aikanaan ajateltiin (c) pyhien kielten edustavan ihmiskielen täydellisyyttä, on projisoitu täydellinen kieli kantakieleen, klassiseen aikaan, on uskottu puhtaaseen aitoon murteeseen ja tavoiteltu vieraan kielen koskematonta ikiomaa kieltä. Sittemmin on haluttu nähdä ihmisin ihminen (d) jokaisen sisimmässä, sisäisessä kielikyvyssä. (Lähde: Auli Hakulinen 1991: Kielentutkimus ja arvot. Virittäjä, s ) Vastaus b: Vastaus c: Vastaus d: (e) Mun tekis mieli nyt paria raikastavaa! Vastaus e: (f) Kaiken tarvittavan kuultuaan Heikki lähti loukkaantuneena tiehensä. Vastaus f: (g) Heikin on nyt lähdettävä. Vastaus g:

8 8 9. Etsi kullekin kuvaukselle sopiva esimerkki tai, jos sopivia esimerkkejä on useita, sopivat esimerkit. Kirjoita esimerkin numero sille varattuun kohtaan. Huomaa, että sama esimerkkilause voi sopia useampaankin kuvaukseen ja yhteen kuvaukseen saattaa sopia useampi kuin yksi esimerkkilause. Tehtävän maksimipistemäärä on 20. Kustakin kohdasta a e saa 4 pistettä. Väärästä esimerkistä saa 2 miinuspistettä. Kuvaukset: (a) Lauseessa on habitiiviadverbiaali. (b) Lause on predikatiivilause. Predikatiivina toimii adjektiivilauseke. Lauseen subjektitarkoite on jaoton. (c) Lause on transitiivilause, jossa objektitarkoite on jaollinen ja kvantitatiivisesti määräinen. (d) Lause on intransitiivilause, jossa on objektin sukuinen määrän adverbiaali ja joka on passiivissa. (e) Lauseen predikaattina toimii verbiketju. Esimerkkilauseet: 1. Heikin isä on kylässä Veeralla. 2. Heikki söi koko leivän. 3. Heikin isän uusi auto saattaa hyvinkin olla mielettömän kallis. 4. Heikki luulee tietävänsä aina kaiken. 5. Tätäkin on mahdollista sovittaa ylle. 6. Suomen partitiivilla on teoriasta riippuen joko neljä tai kuusi päätevarianttia. 7. Marjatta osti eilen uuden auton. 8. Seisoimme tänään liikennevaloissa varmaan ainakin kaksikymmentä minuuttia. 9. Hillevi ihailee Osmoa yli kaiken. 10. Tämä pöytä on paras näkemäni näyttökoetyö. 11. Kuka kumma on taas juonut kaiken piimän? 12. Tätä elokuvaa on katsottu nyt jo yli kolme tuntia! 13. Tuo sanakirja lienee Heikin. 14. Nyt täällä on kyllä varmaan liikuttu jo yli kolme tuntia! 15. Kävelläänkö portaat ylös? 16. Suomalainen kirjallisuus on loistavaa. 17. Heikki on tämän tehtävän jälkeen aivan puhki.

NIMI HENKILÖTUNNUS ALLEKIRJOITUS

NIMI HENKILÖTUNNUS ALLEKIRJOITUS SUOMEN KIELEN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO 12.6.2008 OSIO I NIMI HENKILÖTUNNUS ALLEKIRJOITUS OSIO I (MAKSIMIPISTEMÄÄRÄ 72) HAKIJAN PISTEMÄÄRÄ 1. Valitse kuhunkin kohtaan sopivin vaihtoehto ympyröimällä

Lisätiedot

Kielitohtori.fi:n oikeinkirjoitusta ja muoto-oppia koskevat kielenhuoltokysymykset

Kielitohtori.fi:n oikeinkirjoitusta ja muoto-oppia koskevat kielenhuoltokysymykset Kielitohtori.fi:n oikeinkirjoitusta ja muoto-oppia koskevat kielenhuoltokysymykset Eeva-Maria Öörni Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kieli Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Ajan adverbiaalin lauseasemasta suomea, venäjää ja käännöskieltä vertaileva tutkimus

Ajan adverbiaalin lauseasemasta suomea, venäjää ja käännöskieltä vertaileva tutkimus Ajan adverbiaalin lauseasemasta suomea, venäjää ja käännöskieltä vertaileva tutkimus Juho Härme Tampereen yliopisto Käännöstiede (venäjä) Kieli-, käännös-, ja kirjallisuustieteiden yksikkö elokuu 2012

Lisätiedot

Monikasvoinen TAVA-partisiippi Tutkimus suomen TAVA-partisiipin käyttökonteksteista ja verbiliittojen kieliopillistumisesta

Monikasvoinen TAVA-partisiippi Tutkimus suomen TAVA-partisiipin käyttökonteksteista ja verbiliittojen kieliopillistumisesta Heli Pekkarinen Monikasvoinen TAVA-partisiippi Tutkimus suomen TAVA-partisiipin käyttökonteksteista ja verbiliittojen kieliopillistumisesta Esitetään Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

TÖRKEET NAKKISORMETKIN Viittomakielinen käännöstyö Turkulaiseen suomen kielen puupankkiin

TÖRKEET NAKKISORMETKIN Viittomakielinen käännöstyö Turkulaiseen suomen kielen puupankkiin TÖRKEET NAKKISORMETKIN Viittomakielinen käännöstyö Turkulaiseen suomen kielen puupankkiin Marika Laine ja Terhi Saari Opinnäytetyö, kevät 2013 Diakonia-ammattikorkeakoulu Viittomakielentulkin koulutusohjelma

Lisätiedot

Äänteellisesti motivoidun sanaston kuvaus ja terminologia. etymologisten sanakirjojen ja unkarin -g-johtimisten kontinuatiiviverbien valossa

Äänteellisesti motivoidun sanaston kuvaus ja terminologia. etymologisten sanakirjojen ja unkarin -g-johtimisten kontinuatiiviverbien valossa Äänteellisesti motivoidun sanaston kuvaus ja terminologia etymologisten sanakirjojen ja unkarin -g-johtimisten kontinuatiiviverbien valossa Katja Lintunen Pro gradu-tutkielma Suomalais-ugrilainen kielentutkimus

Lisätiedot

Yleistävän yksikön 2. persoonan käyttö inkerinsuomessa

Yleistävän yksikön 2. persoonan käyttö inkerinsuomessa Yleistävän yksikön 2. persoonan käyttö inkerinsuomessa Suomen kielen pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen osasto Marraskuu 2011 Anne Surakka Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

KAKSIKIELISTÄ RÄÄKKIMISTÄ

KAKSIKIELISTÄ RÄÄKKIMISTÄ KAKSIKIELISTÄ RÄÄKKIMISTÄ - KOODINVAIHDOSTA TARTONSUOMALAISTENSÄHKÖPOSTI- JA KASVOKKAISKESKUSTELUISSA Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksella joulukuussa 2003 Maria Frick ohjaaja:

Lisätiedot

Virkkeiden ja lauseiden piirteitä edistyneiden suomenoppijoiden teksteissä

Virkkeiden ja lauseiden piirteitä edistyneiden suomenoppijoiden teksteissä Virkkeiden ja lauseiden piirteitä edistyneiden suomenoppijoiden teksteissä Pro gradu -tutkielma Suomen kieli Turun yliopisto Joulukuu 2010 Niina Salmi TURUN YLIOPISTO Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Lisätiedot

Kenguru 2015 Benjamin (6. ja 7. luokka)

Kenguru 2015 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 12 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen

Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen Stockholms Universitet Institutionen för Baltiska Språk, Finska och Tyska Avdelningen för Finska Uralilaisen Kantakielen ja Nykysuomen Samankaltaisuuksista ja Eroista Peter Sauli Piispanen Examensarbete

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa

Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa Anni Toikka Pro gradu -tutkielma Suomen kieli Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Kieli- ja käännöstieteiden

Lisätiedot

VERSOT työryhmä AUTO- JA KULJETUSALA Materiaalin laatijan nimi / nimet: Materiaalin nimi: 1.3. Timo Hyvönen Kyösti Kangas Satu Kallio

VERSOT työryhmä AUTO- JA KULJETUSALA Materiaalin laatijan nimi / nimet: Materiaalin nimi: 1.3. Timo Hyvönen Kyösti Kangas Satu Kallio Materiaalin nimi: 1.3 Paikallisliikenne ja ExpressBus-liikenne. TEHTÄVÄTYYPIT Kenelle materiaali on tarkoitettu: VERSOT työryhmä AUTO- JA KULJETUSALA Materiaalin laatijan nimi / nimet: Timo Hyvönen Kyösti

Lisätiedot

Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana. Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя

Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana. Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя Transkripcija finskih imen sobstvennyh s točki zrenija perevodčika

Lisätiedot

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus Maahanmuuttajien koulutus Toimitus: Lenita Pihlaja Taitto: Sakari Sarho Valokuvat: Projekti Julkaisija: Työväen Sivistysliitto TSL ry. Painotyöt: Kehitys Oy, 2005 ISBN: 951-701-503-8 Sisältö Lenita Pihlaja,

Lisätiedot

Kvantiteetti ja aika II

Kvantiteetti ja aika II TUOMAS HUUMO Kvantiteetti ja aika II Nominaalinen aspekti ja suomen predikatiivin sijanvaihtelu uomen kielen predikatiivin sija vaihtelee nominatiivin ja partitiivin välillä hieman samaan tapaan kuin transitiivilauseen

Lisätiedot

Suomen kielen pitää-modaalirakenteen synnystä

Suomen kielen pitää-modaalirakenteen synnystä Suomen kielen pitää-modaalirakenteen synnystä Henrika Kurkimäki Kandidaattitutkielma Finska, kandidatkurs, 30 hp Stockholms Universitet Sisällys 1. Johdanto...3 2. Käsitteet ja teoriat...6 3. Suomen aineiston

Lisätiedot

TOISEN TAVUN VOKAALIN PUOLIPITUUS VIIDEN LIPERILÄISNUOREN PUHEESSA

TOISEN TAVUN VOKAALIN PUOLIPITUUS VIIDEN LIPERILÄISNUOREN PUHEESSA TOISEN TAVUN VOKAALIN PUOLIPITUUS VIIDEN LIPERILÄISNUOREN PUHEESSA Suomen kielen pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopistossa helmikuussa 2010 Meri Romppanen SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkielman taustaa

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

Suomen puhekielisten ilmausten kääntäminen viroksi Marja-Leena Tiaisen nuortenromaanissa

Suomen puhekielisten ilmausten kääntäminen viroksi Marja-Leena Tiaisen nuortenromaanissa Suomen puhekielisten ilmausten kääntäminen viroksi Marja-Leena Tiaisen nuortenromaanissa Suomen kielen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopistossa toukokuussa 2008 Marjaana Saastamoinen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

kehoittaa pitää olla kehottaa entisöidä paremmin entistää

kehoittaa pitää olla kehottaa entisöidä paremmin entistää 4.6 Kielenhuollosta Kielioppilähteet Näihin luotamme Lauseenvastikkeet ja eräät muut verbinmuodot Määritteet Sanajärjestys Välimerkit Pilkku Puolipiste Suorat sitaatit Vajaa lause Yhteen vai erikseen?

Lisätiedot

kielenhuollon juurilla

kielenhuollon juurilla kielenhuollon juurilla kielenhuollon juurilla Suomen kielen ohjailun historiaa Taru Kolehmainen suomalaisen kirjallisuuden seura helsinki Suomi 204 Teos on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran nimeämien

Lisätiedot

Kantauralia ulkomaan eläville Kënta-käxli ulka-mëxin elapaj üling

Kantauralia ulkomaan eläville Kënta-käxli ulka-mëxin elapaj üling Kantauralia ulkomaan eläville Kënta-käxli ulka-mëxin elapaj üling Jaakko Häkkinen 18.11.2011 (päivitetty 21.11.2011) KANTAURALI Lyhenne: U Omakielinen nimitys: kënta-käxli (U: kantakieli ). Puhujia: 9

Lisätiedot

Suomen kielen äärellistilainen morfologinen jäsennin avoimen lähdekoodin resurssein

Suomen kielen äärellistilainen morfologinen jäsennin avoimen lähdekoodin resurssein HELSINGIN YLIOPISTO YLEISEN KIELITIETEEN LAITOS KIELI-, PUHE- JA KÄÄNNÖSTEKNOLOGIAN MAISTERIOHJELMA Pro gradu -tutkielma Suomen kielen äärellistilainen morfologinen jäsennin avoimen lähdekoodin resurssein

Lisätiedot

Ohje 2: Luota kieleesi

Ohje 2: Luota kieleesi Ohje 2: Luota kieleesi Oma kieleni ei ole riittävän monipuolinen. Oma kieleni on köyhä ja kehittymätön. Oma kieleni ei sovellu uusista asioista puhumiseen. Oma kieleni on nolo. Aivan yksinkertaisesti se

Lisätiedot

LUONNOLLISTEN KIELTEN KÄÄNTÄMINEN JA KONEKÄÄNNÖS. Taustaa, teoriaa ja menetelmiä

LUONNOLLISTEN KIELTEN KÄÄNTÄMINEN JA KONEKÄÄNNÖS. Taustaa, teoriaa ja menetelmiä Elina I. López LUONNOLLISTEN KIELTEN KÄÄNTÄMINEN JA KONEKÄÄNNÖS Taustaa, teoriaa ja menetelmiä Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 25.02.2010 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Lisätiedot

Trollittaa niin että ihan lollittaa : tta-johtimiset uudisverbit

Trollittaa niin että ihan lollittaa : tta-johtimiset uudisverbit Trollittaa niin että ihan lollittaa : tta-johtimiset uudisverbit Maisterintutkielma Reetta Niinisalo Suomen kieli Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty Humanistinen

Lisätiedot

Liitepartikkeleiden -kin ja -kaan käyttö ja käytön kehittyminen suomenoppijoiden kirjoitelmissa

Liitepartikkeleiden -kin ja -kaan käyttö ja käytön kehittyminen suomenoppijoiden kirjoitelmissa Liitepartikkeleiden -kin ja -kaan käyttö ja käytön kehittyminen suomenoppijoiden kirjoitelmissa Milka Toikko Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Maaliskuu

Lisätiedot