PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET"

Transkriptio

1 PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2009 KYSELY HALLINTOJOHTAJILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2010 FOCUS MASTER OY

2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS KYSELY HALLINTOJOHTAJILLE Aineiston kuvaus ja professorien lukumäärät Mvs-professorien osuus yliopistoittain Palkka marraskuussa 2009 ja palkkojen muutos Yliopistokohtaiset palkat Kokonaispalkan muodostuminen ja esimiespalkkion kehittyminen Vaati- ja Henki-tasot yliopistoittain Professorien sijoittuminen Vaati- ja Henki-tasoille Virkaiän mukainen palkan tarkastelu Miesten ja naisten palkkaeron tarkastelua PALKKAKYSELY JÄSENILLE Vastaajaprofiili Palkka marraskuussa Vastaajaryhmien välisiä vertailuja Muut korvaukset ja palkkiot Palkkojen muutos yliopistoittain Tyytyväisyys palkkaan ja tavoitepalkka Miesten ja naisten välisten erojen tarkastelua Suhtautuminen työtaisteluun VAPAAMUOTOINEN JÄSENPALAUTE...30 Liite: kysymyslomakkeet...31 Yliopistopaino Helsinki 2010 Professoriliitto Rautatieläisenkatu Helsinki Puh. (09) Faksi (09) Focus PROFESSORILIITTO Master Oy PL TAMPERE Puh. (03) Faksi (03)

3 J o h da n t o Professoriliitto on tehnyt jälleen kaksi laajahkoa selvitystä professorien palkoista ja eräistä muista professorien edunvalvontaan liittyvistä seikoista marraskuussa Tuolloin oli vielä voimassa virkajärjestelmä. Tämä näkyy selvityksistä. Ensimmäinen selvitys tehtiin jäsenkyselynä. Järjestyksessä tämä on yhdeksäs vastaava selvitys. Toinen selvitys tehtiin jokaisen yliopiston hallintojohtajalle esitettynä kyselynä. Järjestyksessä tämä on seitsemäs tällainen selvitys. Kaikki yliopistot vastasivat liiton esittämään kyselyyn. Monessa tapauksessa hallintojohtaja delegoi vastauksen antamisen muulle henkilöstöhallinnossa toimivalle. Molempien kyselyjen kyselylomake on liitetty tähän raporttiin. Raportin kohdassa Tutkimusaineiston kuvaus on kerrottu kyselyjen käytännön toteuttamista. Jäsenten palkkakysely tehtiin aikaisempaan tapaan Focus Master Oy:n toimesta toimitusjohtaja Yrjö Lauhan johdolla. Hallintojohtajakysely tehtiin liiton nimissä, mutta siitä saadut tulokset on analysoinut ja raportin on laatinut toimitusjohtaja Lauha. Tältäkin osin noudatettiin aikaisempaa käytäntöä. Selvitykset eivät ole tieteellisiä tutkimuksia. Niiden tarkoituksena on kartoittaa monipuolisesti professorien palkkatasoa, siinä tapahtuvia muutoksia sekä yliopistokohtaisia/tieteenalakohtaisia yhteneväisyyksiä ja eroja. Raportin julkaisemisella pyritään viestittämään professorien palkkatilannetta jäsenkunnalle, yliopistoille, eri sidosryhmille ja mahdollisuuksien mukaan myös suurelle yleisölle. Lyhennelmä raportista on julkaistu Acatiimi-lehden numerossa 2/2010. Raportti on myös liiton kotisivuilla Kummankin selvityksen kohteet ovat pääasiassa samoja, tärkeimpänä olivat professorien palkat. Täysin identtisiä ne eivät kuitenkaan ole. Jäsenille suunnatussa kyselyssä kysyttiin palkkoja myös tutkimuslaitoksissa olevilta, sen sijaan hallintojohtajille osoitettu kysely koski vain yliopistoissa toimivia professoreja. Kaikki professorit eivät kuulu Professoriliittoon. Liittoon kuulumattomille professoreille ei ole lähetetty jäsenkyselyä. Hallintojohtajille osoitettu kysely sen sijaan koski kaikkia yliopistoissa toimivia professoreita. Liittoon kuulumattomat ovat erityisesti määräaikaisessa virkasuhteessa olevia eli mvs. professoreita. Mvs. professorien suhteellisen alhainen järjestäytyminen liittoon selittää suurelta osin jäsenkyselyn ja hallintojohtajille osoitetun kyselyn tulosten erilaisuutta. Selvityksissä kysyttiin mvs. professorien osuutta. Mvs professoreita on 20 % yliopistojen koko professorikunnasta. Edellisenä vuonna luku oli 19 %. Mvs. professoreita on erityisesti kauppakorkeakouluissa. Turun kauppakorkeakoulussa mvs. professorien osuus kaikista professoreista on 54 %. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa mvs. professorien osuus on erittäin suuri (32 %) verrattuna erityisesti Tampereen teknilliseen yliopistoon (6 %). Eri yliopistojen professorien nimityspolitiikka eroaa suuresti toisistaan. Yli 30 %:n mvs. professorien osuutta on vaikea selittää. Sitä ei voida hyväksyä professorien työhön välttämättä liittyvän pitkäjänteisyyden kannalta. Mvs. professoreiden lisäksi ovat vielä professorin virkaan määräaikaisesti nimitetyt, joita on jäsenkyselyyn vastanneista 8 %. Yliopistolain tultua voimaan lukien mvs. professorit ovat hävinneet. Nyt on vain toistaiseksi tai määräajaksi otettuja professoreita. Selvityksestä käy ilmi, että vuosina eli kuuden vuoden aikana kokoaikaisten professorien lukumäärä yliopistoissa on kasvanut vuosittain keskimäärin noin prosentilla. Hallintojohtajankyselyn vastauksissa professorien korotusprosentiksi muodostui keskimäärin 3,1 % verrattuna vuotta aikaisemmin suoritettuun selvitykseen. Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan kaikkien palkansaajien ansiotaso nousi vuoden neljännellä neljänneksellä keskimääräisesti 3,0 %:a ver- PROFESSORILIITTO 3

4 rattuna vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna. Eri yliopistoissa korotusprosentti vuoden aikana vaihtelee hallintojohtajakyselyn perusteella 0,1 %:sta 6,6 %:in. Suurimmassa osassa yliopistoja ollaan korotusprosentissa suhteellisen lähellä kaikkien yliopistojen keskiarvoa. Tarkasteltaessa korotuksia vuosina voidaan todeta, että eri yliopistoissa esiintyy melkoisia eroja. Suurimmillaan korotusprosentti on 43,4 prosenttia ja pienimmillään alle 21,6 prosenttia keskiarvon ollessa 28,3 prosenttia tuona aikana. Samanlaisia sopimusmääräyksiä sovellettaessa erot ovat huimat. Monella yliopistolla on kovasti kirittävää sovellettaessa professorien palkkamääräyksiä. Hallintojohtajaselvityksessä marraskuun keskiarvoksi saatiin kaikkien professorien osalta 6095 euroa ja virkaan nimitettyjen professorien osalta 6283 euroa. Palkkoihin on tällöin sisällytetty esimiespalkkiot. Jäsenkyselyn perusteella keskiarvo on 6162 euroa ilman esimiespalkkioita. Esimiespalkkioiden kanssa jäsenten keskiarvopalkka on vajaan 6300 euroa marraskuussa Esimiespalkkioiden saajien lukumäärä on vuosien varrella selvästi pienentynyt, mutta yksittäisen palkkio suuruus kasvanut. Yliopistot ovat soveltaneet pääasiassa yhdenmukaisia virkaehtosopimusten määräyksiä VPJ:stä. Taidepuolen VPJ:n kuvaukset tosin poikkeavat jossain määrin tiedepuolen kuvauksista. Tämä ei kuitenkaan ole syynä siihen, että taidealoilla on Taideteollista korkeakoulua lukuun ottamatta tiedealoja selvästi huonommat palkat. Muutoinkin yliopistojen väliset palkkaerot ovat samoista määräyksistä huolimatta melko suuria. Erot yliopistojen välillä johtuvat ennen kaikkea erilaisista sijoittamisista Vaati- ja Henki- tasoille eri yliopistoissa. Vaati- ja Henki-keskiarvot ovat keskimäärin yliopistoissa hiukan nousseet vuoden ajan. Tässäkin suhteessa esiintyy kohtuullisen suuria yliopistokohtaisia eroja. Yliopistokohtaisiin palkkaeroihin vaikuttavat myös vaihtelevat esimiespalkkiot ja sukupuolijakautuma. Nyt tehdyssä raportissa on kiinnitetty huomiota aikaisempaa enemmän nais- ja miesprofessorien palkkoihin ja palkkaeroihin. Jäsenkyselyn perusteella vuosina sukupuolten väliset palkkaerot eivät ole muuttuneet olennaisesti. Raportissa pyritään myös selvittämään naisprofessorien miesprofessoreita alhaisempien palkkojen syitä. Palkkojen lisäksi jäsenkyselyyn liittyi keskeisenä jäsenten mielipidekartoitus koskien suhtautumista työtaisteluun. Yhteenveto mielipidekartoituksesta sisältyy raporttiin. Tässä yhteydessä on syytä kiittää jäsenkyselyyn vastanneita jäseniä vaivannäöstä, sekä toimitusjohtaja Yrjö Lauhaa ja yliopistojen hallintojohtajia ja henkilöstöhallintoa hyvästä yhteistyöstä. Jorma Virkkala Professoriliiton toiminnanjohtaja PROFESSORILIITTO

5 1. T U T K I M U S A I N E I S T O N K U VAU S Professoriliiton jäsenten palkkakysely toteutettiin kirjekyselynä marraskuussa Kysely kohdistettiin suurimmalle osalle työssä olevia liiton jäseniä. Kyselyyn vastasi 720 jäsentä ja vastausaktiivisuus oli siten 44 %. Vastausaktiivisuus kohosi selvästi edellisestä vuodesta. Jäsenten palkkakyselyn vertailukohtana toimii kuusi aikaisempaa kyselyä: vuoden 2001 marras-joulukuussa toteutettu liiton jäsenkysely (palkkatiedot marraskuulta 2001) sekä vuosien palkkakyselyt (palkkatiedot marraskuulta ja 2008 sekä joulukuulta 2006 ja 2007). Yliopistoille kohdistettu hallintojohtajien palkkakysely kohdistui marraskuun 2009 palkkoihin. Kyselyssä pyydettiin hallintojohtajia ilmoittamaan seuraavat tiedot: 18 yliopistoa ilmoitti palkkatiedot pyydetyssä muodossa. Kaksi yliopistoa ilmoitti pyydettyjen tietojen sijasta rajallisesti vain muutamia tunnuslukuja, mm. keskiarvot ja desiilit. Toimitetun aineiston muoto kuitenkin asettaa joitakin rajoitteita tarkasteluille. Kaikkiaan aineisto käsittää yhteensä 2398 professorin palkkatiedot. Virka- ja palvelussuhdekohtaiset palkkatiedot ovat käytettävissä 1552 virkaan nimitetyn ja 408 mvs-professorin osalta. Palkkakyselyjen tuloksia vertailtaessa tulee huomioida muutamia keskeisiä asioita. Merkittävin tutkimusaineistojen välinen poikkeama on mvsprofessorien osuus, joka jäsenten palkkakyselyssä on 4 % ja hallintojohtajien aineistossa 20 %. - Virka- ja palvelussuhdekohtaiset tiedot erikseen kokoaikaisten virkaan nimitettyjen professorien ja mvs-professorien osalta. - Marraskuun 2009 palkat pyydettiin eriteltyinä UPJ:n mukaisen maksussa olevan palkan (sisältäen Vaati- ja Henki-osan tai vaihtoehtoisesti takuupalkan), esimiespalkkion, muiden säännöllisesti maksettavien lisien sekä näistä muodostuvan ns. säännöllisen työajan kokonaispalkan osalta. - Henki- ja Vaati-tasot professorikohtaisesti, professorien sukupuoli ja palvelussuhteen alkamisvuosi PROFESSORILIITTO 5

6 2. K Y S E LY H A L L I N T O J O H TA J I L L E 2.1. Aineiston kuvaus ja professorien lukumäärät Taulukko 1: Professorien lukumäärä ja hallintojohtajien toimittaman aineiston muoto yliopistoittain YLIOPISTO PALKKA- AINEISTON MUOTO VAATItasot HENKItasot kokoaikaisten professorien lukumäärä osa-aikaisten professorien lukumäärä Helsingin kaikki tiedot kyllä kyllä kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto kaikki tiedot kyllä Joensuun yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä Jyväskylän yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä Kuopion yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä Kuvataideakatemia kaikki tiedot kyllä kyllä 8 1 Lapin yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 55 9 Lappeenrannan kaikki tiedot kyllä kyllä teknillinen yliopisto Oulun yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä Sibelius-Akatemia kaikki tiedot kyllä kyllä 25 4 Svenska kaikki tiedot kyllä kyllä 27 7 handelshögskolan Taideteollinen kaikki tiedot kyllä kyllä 43 5 korkeakoulu Tampereen kaikki tiedot kyllä kyllä teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä Teatterikorkeakoulu kaikki tiedot kyllä kyllä 11 Teknillinen tunnuslukuja kyllä korkeakoulu Turun kaikki tiedot kyllä kyllä 41 kauppakorkeakoulu Turun yliopisto tunnuslukuja kyllä Vaasan yliopisto kaikki tiedot kyllä kyllä 50 2 Åbo Akademi kaikki tiedot kyllä kyllä yhteensä Tutkimusaineisto perustuu yliopistojen ilmoittamiin kokoaikaisten professorien palkkoihin marraskuussa 2009 ja käsittää yhteensä 2398 professorin palkkatiedot. Yliopistojen palveluksessa on lisäksi 289 osa-aikaista professoria, jotka on rajattu palkkojen tarkastelun ulkopuolelle Kun osa-aikaisten professorien oletetaan työskentelevän 50 % täydestä työajasta, vastaa professorien työpanos yhteensä 2542 henkilötyövuotta. 6 PROFESSORILIITTO

7 Taulukko 2: Professorien lukumäärä vuosina vuosi kokoaikaisia osa-aikaisia yhteensä vuosi kokoaikaiset professorit, lukumäärän muutos vuosittain % % % % % % yhteensä % PROFESSORILIITTO 7

8 2.2. Mvs-professorien osuus yliopistoittain Taulukko 3: Mvs-professorien osuus yliopistoittain yliopisto mvs-professorien osuus 2009 muutos 2008 > 2009 %-yksikköä Turun kauppakorkeakoulu 54-1 Taideteollinen korkeakoulu Tampereen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto 32-2 Oulun yliopisto Lapin yliopisto 24-6 Helsingin kauppakorkeakoulu 23-8 Jyväskylän yliopisto 20-3 Kuopion yliopisto Svenska handelshögskolan 19 - Turun yliopisto Helsingin yliopisto 17-2 Joensuun yliopisto 17-9 Åbo Akademi (sis Vaasa) 16-3 Vaasan yliopisto 10-4 Teknillinen korkeakoulu 9 - Tampereen teknillinen yliopisto 6 - Sibelius-Akatemia 4 - Teatterikorkeakoulu - - Kuvataideakatemia - - kaikki yhteensä Kaikista professoreista 20 % on mvs-professoreita. Osuus on vuosien 2003 ja 2009 välillä vaihdellut 19 ja 22 prosentin välillä. Mvs-professorilla tarkoitetaan professorin viransijaisia, professorin viranhoitajia tai vastaavia professoreita, joita ei ole nimitetty professorin virkaan virantäyttölain mukaisesti. Mvs-professorien osuus eri yliopistoissa vaihtelee huomattavasti ja korkeimmillaan ylittää 50 prosentin osuuden. 8 PROFESSORILIITTO

9 2.3. Palkka marraskuussa 2009 ja palkkojen muutos Taulukko 4: Kaikki yliopistot, virkaan nimitettyjen professorien ja mvs-professorien kokonaispalkka 1 Palkka 2009 kaikki professorit virkaan nimitetyt professorit mvs-professorit keskiarvo vaihteluväli desiili alakvartiili mediaani yläkvartiili desiili Palkkaan luetaan Vaati- ja Henki-osat tai vaihtoehtoisesti takuupalkka sekä lisäksi esimiespalkkiot ja muut vastaavat säännöllisesti maksettavat lisät. Palkkaan ei lueta tuntiopetuspalkkioita, projektinjohtamispalkkioita eikä muita maksullisen palvelutoiminnan korvauksia, asiantuntijalausunnoista saatuja palkkioita eikä muita palkkioita, jotka eivät toistu säännöllisesti. Palkka saattaa myös muodostua euromääräisestä, UPJ-sopimuksen ylittävästä sopimus-palkasta. Taulukko 5: Palkkojen muutos vuodesta 2008, kaikki professorit 2 vertailu vuoteen 2008 muutos keskiarvon muutos % mediaanin muutos % 1 Kaikkien professorien keskiarvo on laskettu koko aineistosta eli kaikkien 20 yliopiston professoreista (yhteensä 2398 professoria). Taulukon muut tunnusluvut luvut laskettu niistä 18 yliopistosta, jotka ovat ilmoittaneet virka- ja palvelussuhdekohtaiset kokonaispalkat eriteltynä virkaan nimittettyjen ja mvs-professorien osalta (virkaan nimitettyjä professoreita 1552 ja mvs-professoreita 408, yhteensä 1956 professoria) 2 Mediaanit 2009 ja 2008 on laskettu niistä yliopistosta, jotka ovat ilmoittaneet pyydetyt virka- ja palvelussuhdekohtaiset kokonaispalkat. Mediaanissa ei siten ole mukana TKK:n ja TY:n palkkoja. PROFESSORILIITTO 9

10 marraskuu 2003 marraskuu 2004 marraskuu 2005 joulukuu 2006 joulukuu 2007 marraskuu 2008 marraskuu 2009 Kuva 1. Kaikkien professorien keskipalkka Taulukko 6: Palkan muutos vuosittain vuodesta 2003 muutos muutos muutos muutos muutos muutos muutos % 2.5 % 6.0 % 6.6 % 4.9 % +3.1 % % 10 PROFESSORILIITTO

11 2.4. Yliopistokohtaiset palkat Taulukko 7: Yliopistokohtaiset palkat, keskiarvot ja mediaanit 3 kaikki professorit virkaan nimitetyt professorit mvsprofessorit erotus virkaan nimitettyjen hyväksi YLIOPISTO keskiarvo mediaani keskiarvo mediaani keskiarvo mediaani keskiarvojen erotus Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto Joensuun yliopisto Jyväskylän yliopisto Kuopion yliopisto Kuvataideakatemia Lapin yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Svenska handelshögskolan Taideteollinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Teatterikorkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi kaikki Mediaaneissa esiintyy puutteita niillä yliopistoilla, jotka eivät ole toimittaneet virka- ja palvelussuhdekohtaisia kokonaispalkkoja. Kuvataideakatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa ei ole lainkaan mvs-professoreita. Sibelius-Akatemian osalta mvs-professorien tiedot jätetty pois, koska n=1. PROFESSORILIITTO 11

12 Taulukko 8: Yliopistot kaikkien professorien palkan keskiarvon mukaisessa järjestyksessä YLIOPISTO keskiarvo 2009 muutos 2008 > 2009 muutos 2003 > 2009 Lappeenrannan teknillinen yliopisto % % Teknillinen korkeakoulu % % Helsingin yliopisto % % Tampereen teknillinen yliopisto % % Vaasan yliopisto % % Taideteollinen korkeakoulu % % Svenska handelshögskolan % % Jyväskylän yliopisto % % Helsingin kauppakorkeakoulu % % Tampereen yliopisto % % Åbo Akademi % % Oulun yliopisto % % Turun yliopisto % % Kuopion yliopisto % % Joensuun yliopisto % % Sibelius-Akatemia % % Lapin yliopisto % % Turun kauppakorkeakoulu % % Teatterikorkeakoulu % % Kuvataideakatemia % % kaikki % % YHDISTYNEET YLIOPISTOT keskiarvo 2009 muutos 2008 > 2009 Aalto-yliopisto % Turun yliopisto % Itä-Suomen yliopisto % 12 PROFESSORILIITTO

13 Taulukko 9: Yliopistot virkaan nimitettyjen professorien palkan keskiarvon mukaisessa järjestyksessä YLIOPISTO keskiarvo 2009 muutos 2008 > 2009 Lappeenrannan teknillinen yliopisto % Teknillinen korkeakoulu % Helsingin yliopisto % Svenska handelshögskolan % Helsingin kauppakorkeakoulu % Oulun yliopisto % Tampereen yliopisto % Vaasan yliopisto % Taideteollinen korkeakoulu % Jyväskylän yliopisto % Tampereen teknillinen yliopisto % Åbo Akademi % Turun yliopisto % Turun kauppakorkeakoulu % Lapin yliopisto % Kuopion yliopisto % Joensuun yliopisto % Sibelius-Akatemia % Teatterikorkeakoulu % Kuvataideakatemia % kaikki % PROFESSORILIITTO 13

14 2.5. Kokonaispalkan muodostuminen ja esimiespalkkion kehittyminen Taulukko 10: Virkaan nimitettyjen professorien ja mvs-professorien kokonaispalkan muodostuminen 4 keskiarvot palkkanimikkeittäin virkaan nimitetyt mvsprofessorit palkka (UPJ:n mukainen palkka Henki- ja Vaati-osineen tai vaihtoehtoisesti takuupalkka) esimiespalkkio muut säännöllisesti maksettavat lisät edellisistä koostuva kokonaispalkka Taulukko 11: Esimiespalkkion kehittyminen vuosina esimiespalkkiota saavien osuus 31% 30% 28% 25% 22% keskimääräinen esimiespalkkio (euroa) arvio professoreille maksettavien esimiespalkkioiden summasta (euroa kuukaudessa) Taulukon keskiarvot laskettu niistä 18 yliopistosta, jotka ovat ilmoittaneet virka- ja palvelussuhdekohtaiset kokonaispalkat eriteltynä virkaan nimitettyjen ja mvs-professorien osalta 5 Esimiespalkkion ilmoittaneet yliopistot vaihtelevat hieman vuodesta toiseen. Tästä johtuen n-luku vaihtelee tarkastelujaksolla välillä Arvio esimiespalkkioiden summasta perustuu palkkiota saavien osuuteen ja keskimääräiseen palkkioon ja on suhteutettu kokoaikaisesti työskentelevään professorikuntaan, myös yliopistoihin jotka eivät ole toimittaneet tietoa esimiespalkkioista. 14 PROFESSORILIITTO

15 2.6. Vaati- ja Henki-tasot yliopistoittain Taulukko 12: Vaati- ja Henki-tasot yliopistoittain ja muutos vuoteen 2008, kaikki professorit 6 yliopisto Vaati-keskiarvo ja muutos KAIKKI PROFESSORIT Henki-keskiarvo ja muutos Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto Joensuun yliopisto Jyväskylän yliopisto Kuopion yliopisto Kuvataideakatemia Lapin yliopisto Lappeenrannan tekn. yliopisto Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Svenska handelshögskolan Taideteollinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Teatterikorkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi kaikki yliopistot Vaati-tasot on käytettävissä kaikkien yliopistojen osalta. Henki-tasot puuttuvat HY:n, TKK:n ja TY:n osalta. PROFESSORILIITTO 15

16 Taulukko 13: Vaati- ja Henki-tasot yliopistoittain, eriteltynä virkaan nimitettyjen ja mvs-professorien osalta 7 yliopisto VIRKAAN NIMITETYT Vaati, keskiarvo Henki, keskiarvo Vaati, keskiarvo MVS Henki, keskiarvo Helsingin kauppakorkeakoulu Helsingin yliopisto Joensuun yliopisto Jyväskylän yliopisto Kuopion yliopisto Kuvataideakatemia Lapin yliopisto Lappeenrannan tekn. yliopisto Oulun yliopisto Sibelius-Akatemia Svenska handelshögskolan Taideteollinen korkeakoulu Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto Teatterikorkeakoulu Teknillinen korkeakoulu Turun kauppakorkeakoulu Turun yliopisto Vaasan yliopisto Åbo Akademi kaikki yliopistot Kuvataideakatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa ei ole mvs-professoreita. Sibelius-Akatemian tiedot mvs-sarakkeissa poistettu, koska n=1. Muut puutteet johtuvat puutteista yliopistojen toimittamassa aineistossa. 16 PROFESSORILIITTO

17 PROFESSORILIITTO Professorien sijoittuminen Vaati- ja Henki-tasoille Taulukko 14: Professorien sijoittuminen Vaati- ja Henki-tasojen mukaiseen matriisiin (kaikki professorit, n-luvut) 8 HENKI yhteensä VAATI VAATI VAATI VAATI VAATI VAATI yhteensä Virkaiän mukainen palkan tarkastelu Yliopistoja pyydettiin ilmoittamaan kunkin professorin osalta virka- tai palvelussuhteen alkamisvuosi. Tämä tieto on nyt käytettävissä ensimmäistä kertaa. Tieto on käytettävissä yhteensä 15 yliopiston osalta virkaikä 4000, , , ,00 kokonaispalkka Kuva 2. Professorien kokonaispalkka virkaiän mukaan (n=1235) 8 HY, TY ja TKK tiedot puuttuvat. 9 Tieto puuttuu Helsingin yliopiston, Kuopion yliopiston, Teknillisen korkeakoulun, Turun yliopiston ja Åbo Akademin osalta. Tulee myös huomata, että yliopistojen ilmoittama virka- tai palvelussuhteen alkamisajankohta saattaa joidenkin yliopistojen kohdalla tarkoittaa uran ensimmäistä virkanimitystä ko. yliopistossa.

18 2.9. Miesten ja naisten palkkaeron tarkastelua Taulukko 15: Naisten ja miesten keskipalkat eriteltynä virkaan nimitettyjen ja mvs-professorien osalta 10 sukupuoli VIRKAAN NIMITETYT MVS KAIKKI PROFES- SORIT miehet naiset erotus miesten hyväksi Vuoden 2009 aineistosta laskettua 210 euron palkkaeroa pyrittiin selvittämään käytettävissä olevien tietojen avulla. Kuvassa 3 on havainnollistettu palkkaerojen muodostumista euron poikkeama, jota tämä tarkastelu ei selitä 41 euron poikkeama muodostuu esimiespalkkioiden ja muiden säännöllisesti maksettavien lisien jakaantumisesta: 19.6 % naisista ja 23.3 % miehistä saa esimieslisää euron poikkeama muodostuu mvs-professorien suuremmasta osuudesta naisten keskuudessa. Mvs-professorien palkka (ilman esimiespalkkioita ja muita säännöllisesti maksettavia lisiä) on keskimäärin 804 euroa pienempi kuin virkaan nimitettyjen professorien palkka euron poikkeama muodostuu professorien virkaiän perusteella. Naisten keskimääräinen virkaikä on 6 vuotta, miesten 9 vuotta. 0 palkkaeron muodostuminen Kuva 3. Miesten ja naisten väliset palkkaeron muodostuminen Kyseessä on kokonaispalkka, johon sisältyvät esimiespalkkiot ja muut säännöllisesti maksettavat lisät. 11 Muutamia huomioita palkkaerojen vertailusta. Esimiespalkkioiden osalta poikkeamaan vaikuttaa myös palkkioiden keskimääräinen suuruus, joka miesten keskuudessa on hieman suurempi. Naisten ja miesten virkaiän tarkka erotus on 2,91 vuotta ja regressioanalyysin mukaan yhden virkavuoden vaikutus palkkaan 38,60 euroa. Virkaikä vaikuttaa palkkaan korkeampien Vaati- ja Henki-tasojen kautta; tässä yhteydessä ei kuitenkaan voida huomioida vastaajien edustaman tieteenalan vaikutusta, joka virkaiän tavoin myös vaikuttaa em. tasoihin. Tarkastelua vaikeuttavat myös aineiston asettamat rajoitukset. Naisten ja miesten palkkaero 210 euroa on laskettu tarvittavat tiedot ilmoittaneiden 18 yliopiston (n=1956) aineistosta. Tämä aineisto on myös nimikkeen mukaisen tarkastelun (virkaan nimitetyt ja mvs-professorit) pohjana, samoin esimiespalkkioiden tarkastelun taustalla. Virkaiän mukainen tarkastelu on toteutettu suppeammassa aineistossa (15 yliopistoa, n=1235). 18 PROFESSORILIITTO

19 3. PA L K K A K Y S E LY J Ä S E N I L L E 3.1. Vastaajaprofiili sukupuoli % nainen 28,5 mies 71,5 ikä % alle 40 vuotta 2, vuotta 19, vuotta 45,6 60 vuotta tai enemmän 32,2 tieteenala % luonnontieteellinen 19,5 humanistinen 14,7 teknistieteellinen 10,8 yhteiskuntatieteellinen 10,6 lääketieteellinen 8,4 kauppatieteellinen 8,3 kasvatustieteellinen 6,4 oikeustieteellinen 3,4 teologinen 2,5 psykologia 2,5 maatalous-metsätieteellinen 2,0 taideteollinen 2,0 terveystieteet 1,8 eläinlääketieteellinen 1,4 farmasia 1,1 hammaslääketieteellinen 1,0 musiikki 0,8 liikuntatieteellinen 0,7 teatteri ja tanssi 0,4 jokin muu 1,7 työpaikka % Helsingin yliopisto 21,1 Turun yliopisto 12,6 Jyväskylän yliopisto 10,2 Tampereen yliopisto 9,9 Oulun yliopisto 7,4 Åbo Akademi 6,7 Joensuun yliopisto 5,5 Teknillinen korkeakoulu 4,6 Tampereen teknillinen yliopisto 4,1 Kuopion yliopisto 2,8 Vaasan yliopisto 2,1 tutkimuslaitos 2,0 Svenska handelshögskolan 1,7 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1,7 Helsingin kauppakorkeakoulu 1,5 Turun kauppakorkeakoulu 1,5 Lapin yliopisto 1,5 Taideteollinen korkeakoulu 1,4 Sibelius-Akatemia 0,7 Teatterikorkeakoulu 0,4 Suomen Akatemia 0,1 Kuvataideakatemia 0,1 muu työpaikka 0,1 työaika % kokoaikainen 97,5 osa-aikainen 2,5 palkkasopimus % virkaehtosopimus 97,5 henkilökohtainen sopimus 2,5 PROFESSORILIITTO 19

20 virka tai tehtävä % nimitetty professorin virkaan pysyvästi ilman aikarajoitusta 81,7 nimitetty professorin virkaan määräajaksi 8,0 on professorin määräaikaisessa virkasuhteessa 3,8 muu virka tai tehtävä 3,8 virkavapaana professorin tehtävistä 2, Palkka marraskuussa 2009 Palkkausta käsiteltäessä on tutkimusaineisto rajattu siten, että mukana ovat ainoastaan kokopäiväiset professorin tehtäviä hoitavat vastaajat. Pois on siten rajattu osa-aikaiset professorit, virkavapaalla olevat professorit ja muissa kuin professorin virassa tai tehtävissä toimivat jäsenet. Lisäksi aineistosta poistettiin nettopalkkansa ilmoittaneet vastaajat. Näillä rajauksilla tutkimusaineisto käsittää 634 vastaajaa. Taulukko 19: Jäsenten palkka Palkka marraskuu 2009 kuu kuu 2005 kuu 2004 kuu 2003 marras- joulukuu joulukuu marras- marras- marras- keskiarvo mediaani vaihteluväli alakvartiili yläkvartiili Taulukko 20: Palkka marraskuussa 2009 ja muutos vuosilta 2008, 2007, 2006, 2005 Palkka marraskuu 2009 muutos muutos muutos muutos keskiarvo % % % % mediaani % % % % alakvartiili % % % % yläkvartiili % % % % Professorien palkka marraskuussa 2009 oli keskimäärin euroa ja mediaanipalkka euroa. Vuoden 2008 marraskuuhun verrattuna oli marraskuun 2009 mediaanipalkka 141 euroa ja keskipalkka 157 euroa korkeampi. 20 PROFESSORILIITTO

21 Palkkaan luetaan VAATI- ja HENKI-palkka tai vaihtoehtoisesti takuupalkka. Palkkaan ei lueta esimiespalkkioita, tuntiopetuspalkkioita, projektinjohtamispalkkioita eikä muita maksullisen palvelutoiminnan korvauksia, asiantuntijalausunnoista saatuja palkkioita eikä muita palkkioita, jotka eivät toistu säännöllisesti. 12 Seuraaville sivuille on taulukkomuotoon koottu palkkatietoja eri vastaajaryhmissä. Yliopistokohtaiset ja tieteenalakohtaiset palkat on järjestetty keskiarvon mukaan Kuva 2. Histogrammi, palkka marraskuussa marraskuu 2001 marraskuu 2002 marraskuu 2003 marraskuu 2004 marraskuu 2005 joulukuu 2006 joulukuu 2007 marraskuu 2008 marraskuu 2009 Kuva 3. Keskipalkka vertailussa Vertailtaessa jäsenkyselyä ja hallintojohtajien aineistoa tulee huomioida, että hallintojohtajien aineistossa kokonaispalkka sisältää myös esimiespalkkion. Jäsenkyselyssä eritellyn esimiespalkkion korottava vaikutus on 150 euroa. Näin vertailukelpoiseksi kokonaispalkaksi muodostuu = euroa. PROFESSORILIITTO 21

22 Taulukko 21: Palkan muutos vuosittain vuodesta 2001 muutos % muutos % muutos % muutos % muutos % muutos % muutos % muutos % muutos % 3.3. Vastaajaryhmien välisiä vertailuja Taulukko 22: Yliopistokohtaiset palkat marraskuussa 2009 keskiarvon mukaisessa järjestyksessä 13 yliopisto keskiarvo mediaani Lappeenrannan tekn. yliopisto Helsingin kauppakorkeakoulu (*) Teknillinen korkeakoulu Svenska handelshögskolan Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto tutkimuslaitos (*) taidealat Tampereen yliopisto Åbo Akademi Oulun yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Kuopion yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Vaasan yliopisto Joensuun yliopisto Sibelius-Akatemia (*) Lapin yliopisto kaikki vastaajat tähdellä on merkitty yliopistot, joiden n-luku taidealat sisältää Kuvataideakatemian, Taideteollisen korkeakoulun ja Teatterikorkeakoulun 22 PROFESSORILIITTO

23 Taulukko 23: Tieteenalakohtaiset palkat keskiarvon mukaisessa järjestyksessä 15 tieteenala keskiarvo mediaani psykologia eläinlääketieteellinen teknistieteellinen kauppatieteellinen luonnontieteellinen lääketieteellinen taideteollinen maatalous-metsätieteellinen oikeustieteellinen yhteiskuntatieteellinen farmasia (*) kasvatustieteellinen humanistinen teologinen hammaslääketieteellinen (*) terveystieteet liikuntatieteellinen (*) musiikki (*) teatteri ja tanssi (*) kaikki vastaajat sukupuoli keskiarvo mediaani nainen mies ikä keskiarvo mediaani alle 40 vuotta vuotta vuotta vähintään 60 vuotta palkkasopimus keskiarvo mediaani virkaehtosopimusjärjestelmän mukainen palkka henkilökohtainen sopimus tähdellä on merkitty tieteenalat, joiden n-luku 10 PROFESSORILIITTO 23

24 virka tai tehtävä keskiarvo mediaani nimitetty professorin virkaan pysyvästi ilman aikarajoitusta nimitetty professorin virkaan määräajaksi on professorin määräaikaisessa virkasuhteessa Muut korvaukset ja palkkiot Muiden palkan osien tai muotojen osalta tarkastelupohja on seuraavanlainen: 16 esimiespalkkiota on saa 29 % vastaajista (euromääräinen tieto käytettävissä 184 vastaajalta) projektinjohtamiskorvausta saa 11 % vastaajista (euromääräinen tieto käytettävissä 54 vastaajalta) erilliskorvausta täydennyskoulutuksesta tai sivutoimisesta tuntiopetuksesta saa 20 % vastaajista (euromääräinen tieto käytettävissä 117 vastaajalta) esimiespalkkio marraskuussa 2009 Euroa keskiarvo 517 mediaani 412 vaihteluväli alakvartiili 300 yläkvartiili 750 projektinjohtamiskorvaus vuonna 2009 Euroa keskiarvo mediaani vaihteluväli alakvartiili yläkvartiili erilliskorvaus täydennyskoulutuksesta tai sivutoim. tuntiopetuksesta vuonna 2009 Euroa keskiarvo mediaani vaihteluväli alakvartiili 500 yläkvartiili sukupuolen mukaan korvausten ja palkkioiden saaminen vaihtelee seuraavasti: esimiespalkkiota sai 32 % miehistä ja 23 % naisista projektinjohtamiskorvausta sai 12 % miehistä ja 8 % naisista erilliskorvausta täydennyskoulutuksesta tai tuntiopetuksesta sai 19 % miehistä ja 22 % naisista 24 PROFESSORILIITTO

25 3.5. Palkkojen muutos yliopistoittain Taulukko 24: Yliopistokohtaiset palkat ja palkkojen muutos ja , järjestetty euromääräisen muutoksen mukaan. 17 yliopisto keskiarvo 2009 muutos muutos Helsingin kauppakorkeakoulu (*) % % Lappeenrannan tekn. yliopisto % % taidealat % % Teknillinen korkeakoulu % % Svenska handelshögskolan (*) % % Helsingin yliopisto % % tutkimuslaitos (*) % % Jyväskylän yliopisto % % Turun yliopisto % % Oulun yliopisto % % Tampereen teknillinen yliopisto % % Turun kauppakorkeakoulu % % Tampereen yliopisto % % Åbo Akademi % % Joensuun yliopisto % % Kuopion yliopisto % % Vaasan yliopisto % % Lapin yliopisto (*) % % Sibelius-Akatemia (*) % % kaikki vastaajat % % Vertailtaessa muutosta tulee muistaa, että eri ajankohtina kyselyyn ovat vastanneet eri henkilöt. Etenkin vastaajamäärältään pienten yliopistojen kohdalla esiintyy melko suuria poikkeamia kahden peräkkäisen tutkimuksen välillä. Tarkastelujakso antaakin parhaimman kuvan palkkojen kehittymisestä. 17 tähdellä on merkitty yliopistot, joiden n-luku 10 PROFESSORILIITTO 25

26 3.6. Tyytyväisyys palkkaan ja tavoitepalkka Kuva 4. Omaan palkkaansa tyytyväisten osuus vuosina prosenttia vastaajista on tyytyväisiä nykyiseen palkkaansa. Palkkaansa tyytyväisten osuus on nyt korkeampi kuin kertaakaan aikaisemmin. Palkkaansa tyytymättömiä pyydettiin jatkokysymyksessä nimeämään palkka, joka olisi heidän mielestään sopivan suuruinen. Tavoitepalkan keskiarvo koko aineistosta laskettuna on euroa. Tavoitepalkan ja vastaajien nykyisen palkan erotuksesta muodostuu palkkakuilu. Kaikkien tavoitepalkan ilmoittaneiden osalta palkkakuilu on euroa 18. Palkkakuilu on hieman kohonnut ja on nyt korkeampi kuin kertaakaan aikaisemmin. Taulukko 25: Palkkaansa tyytyväisten osuus ja palkkakuilu kvartiileittain nykyinen palkka, kvartiilit Tyytyväisten osuus Palkkakuilu palkkaansa tyytymättömillä 1. kvartiili, alle euroa 27 % 998 euroa 2. kvartiili, euroa 40 % 991 euroa 3. kvartiili, euroa 42 % euroa 4. kvartiili, vähintään euroa 57 % euroa kaikki vastaajat 42 % euroa 18 Kaikki palkkaansa tyytymättömät eivät ole ilmoittaneet tavoitepalkkaa. Nykyinen palkka ja tavoitepalkka on tiedossa yhteensä 345 vastaajalta, joiden nykyinen keskipalkka on euroa. Palkkakuilu on siten tavoitepalkka euroa nykyinen palkka euroa = euroa. 26 PROFESSORILIITTO

27 HKKK 11 Sibelius-Akatemia Åbo Akademi Vaasan yliopisto Kuopion yliopisto TKK SHH Turun yliopisto Tampereen yliopisto TuKK Oulun yliopisto Lappeenr. teknillinen Helsingin yliopisto Tampereen teknillinen Joensuun yliopisto Lapin yliopisto 50 Jyväskylän yliopisto 54 taidealat 60 tyytyväinen omaan palkkaan terveystiet hammaslääket musiikki farmasia eläinlääket kauppatiet oikeustiet yhteiskuntatiet teknistiet lääketiet taideteollinen teologinen luonnontiet maatalous-metsä psykologia humanistinen kasvatustiet liikuntatiet tyytyväinen omaan palkkaan PROFESSORILIITTO 27

28 3.7. Miesten ja naisten välisten erojen tarkastelua Taulukko 26: Miesten ja naisten palkka ja palkkakehitys vuodesta 2001 miehet naiset palkkojen palkka palkka vuosimuutos vuosimuutos erotus miesten hyväksi ,1 % ,1 % ,1 % ,4 % ,1 % ,5 % ,9 % ,0 % ,6 % ,8 % ,3 % ,3 % ,4 % ,1 % ,8 % ,6 % 233 muutos ,0% ,8 % naiset miehet PROFESSORILIITTO

29 3.8. Suhtautuminen työtaisteluun Työsuhteistamisen myötä yliopistojen työntekijöiden lailliset työtaistelukeinot lisääntyvät. Miten suhtaudut työtaistelun käyttöön painostuskeinona? osittainen työstä kieltäytyminen (esim. tenttien korjaukset) lakko avointa työpaikkaa koskeva hakusaarto työn hidastaminen % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % hyvin myönteisesti melko myönteisesti yhdentekevästi / en osaa sanoa melko kielteisesti hyvin kielteisesti PROFESSORILIITTO 29

30 4. VAPAAMUOTOINEN JÄSENPALAUTE Millä perusteella voisit ryhtyä työtaisteluun? mainintojen lukumäärä 65 palkkakehitys yleensä, työnantajan tavoittelut palkan alentamiseksi 38 työehtojen heikentäminen 25 virastotyöaika, läsnäolovelvoite, työajan seuranta 21 työtaakka 18 tutkimuksen ja opetuksen vapauden tai edellytysten turvaamiseksi 17 byrokratian ja kontrollin vastustaminen 16 professorien aseman puolustaminen 15 työolosuhteet 13 etuuksien kaventaminen 11 irtisanomisuhka 10 kaupalliset paineet, tulostavoitteet 9 työsuhteen vaarantuminen tai loppuminen 9 tutkimuksen ja opetustyön hankaloituminen 8 uhka akateemiselle vapaudelle 8 yliopistolaitoksen ja järjestelmän kehittäminen 7 työnkuvan muuttuminen 7 liiton niin harkitessa 7 yliopiston aseman puolustamiseksi 7 resurssien väheneminen 5 lomautukset 3 koko yliopiston yhteinen rintama 3 tekijänoikeusongelmat 2 toimipaikan siirto työnantajan pakottamana 2 sivutoimien rajoittaminen 30 PROFESSORILIITTO

31 L I I T E PROFESSORIEN PALKKASELVITYS Professoriliitto marraskuu 2009 PERUSTIEDOT PROFESSORIEN PALKKAUKSESTA merkitse tiedot alle: Yliopisto: Monelleko kokoaikaiselle virkaan nimetylle professorille maksettiin palkkaa marraskuussa 2009? Monelleko kokoaikaiselle mvs. professorille (virkamieslain 9 :n 1 momentti) maksettiin palkkaa marraskuussa 2009? Monelleko osa-aikaiselle professorille maksettiin palkkaa marraskuussa 2009? Virkakohtaiset ja palvelussuhdekohtaiset tiedot voidaan täydentää tämän Excel-tiedoston lehdille PALKKATIEDOT 1 A ja 1 B Palkkatiedot 1 A KOKOAIKAISTEN VIRKAAN NIMITETTYJEN PROFESSORIEN PALKKAUS ERITELTYNÄ VIROITTAN MARRASKUUSSA 2009 Professorien palkat täydennetään alla olevaan taulukkoon, jokaisen professorin palkka omalle riville. Sarakkeessa E muut vastaavat lisät ei mukaan lueta tuntiopetuspalkkioita, maksullisen palvelutoiminnan palkkioita, projektinjohtamiskorvauksia eikä muita palkkioita, jotka eivät toistu kuukausittain säännöllisesti. professorin sukupuoli N / M euromääräinen UPJ:n mukainen maksussa oleva palkka, (sis. VAA- TI-osan ja HENKIosan tai takuupalkan) esimiespalkkio euromääräisenä muut vastaavat säännöllisesti maksettavat lisät euromääräisenä edellisistä koostuva ns. säännöllisen työajan kokonaispalkka euromääräisenä tehtävän vaativuustaso henkilökohtainen suoritustaso UPJ:n ylittävä euromääräinen sopimuspalkka palvelussuhteen alkamisvuosi VIRKA/PALVELUSUHDE 1 VIRKA/PALVELUSUHDE 2 VIRKA/PALVELUSUHDE 3 jne. PROFESSORILIITTO 31

32 Palkkatiedot 1 B KOKOAIKAISTEN MVS. PROFESSORIEN PALKKAUS ERITELTYNÄ PALVELUSSUHTEITTAIN MARRASKUUSSA 2009 Mvs. Professorien palkat täydennetään alla olevaan taulukkoon, jokaisen professorin palkka omalle riville. Sarakkeessa E muut vastaavat lisät ei mukaan lueta tuntiopetuspalkkioita, maksullisen palvelutoiminnan palkkioita, projektinjohtamiskorvauksia eikä muita palkkioita, jotka eivät toistu kuukausittain säännöllisesti. professorin sukupuoli N / M euromääräinen UPJ:n mukainen maksussa oleva palkka, (sis. VAA- TI-osan ja HENKIosan tai takuupalkan) esimiespalkkio euromääräisenä muut vastaavat säännöllisesti maksettavat lisät euromääräisenä edellisistä koostuva ns. säännöllisen työajan kokonaispalkka euromääräisenä tehtävän vaativuustaso henkilökohtainen suoritustaso UPJ:n ylittävä euromääräinen sopimuspalkka palvelussuhteen alkamisvuosi PALVELUSUHDE 1 PALVELUSUHDE 2 PALVELUSUHDE 3 jne. 32 PROFESSORILIITTO

33 PROFESSORILIITON JÄSENKYSELY 2009 Kyselyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat Professoriliiton toimistossa toiminnanjohtaja Jorma Virkkala, puh , sähköposti ja asiamies Raija Pyykkö, puh , sähköposti 1. Sukupuoli? 1. mies 2. nainen 2. Ikä? vuotta 3. Tieteenalasi? 1. eläinlääketieteellinen 2. farmasia 3. hammaslääketieteellinen 4. humanistinen 5. kasvatustieteellinen 6. kauppatieteellinen 7. kuvataide 8. liikuntatieteellinen 9. luonnontieteellinen 10. lääketieteellinen 11. maatalous-metsätieteell. 12. musiikki 13. oikeustieteellinen 14. psykologia 15. taideteollinen 16. teatteri ja tanssi 17. teknillistieteellinen 18. teologinen 19. terveystieteet 20. yhteiskuntatieteellinen 21. muu, mikä? 4. Varsinainen työpaikka? 1. HSE 2. HY 3. JoY 4. JY 5. KuvA 6. KuY 7. LTY 8. LY 9. OY 10. SibA 11. SHH 12. TaiK 13. TaY 14. TeaK 15. TKK 16. TuKKK 17. TTY 18. TY 19. VY 20. ÅA 21. SA 22. MpKK 23. tutkimuslaitos, mikä? 24. muu työpaikka, mikä? 5. Työaikasi nykyisessä virassa tai tehtävässä? 1. olen kokoaikainen 2. olen osa-aikainen 6. Virka tai tehtävä marraskuussa 2009? VAIN YKSI RASTI 1. olen nimitetty professorin virkaan pysyvästi ilman aikarajoitusta 2. olen nimitetty professorin virkaan määräajaksi 3. olen professorin määräaikaisessa virkasuhteessa 4. olen muunlaisessa virassa tai tehtävässä, mikä tehtävä? 5. olen virkavapaana professorin tehtävistä, hoidan 7. Mikä on UPJ-sopimuksen mukainen, maksussa olevan bruttopalkkasi euromäärä marraskuussa 2009 kohdan 6 mukaisesta virasta tai tehtävästä? Mukaan luetaan VAATI- ja HENKI-palkka tai vaihtoehtoisesti takuupalkka. Mukaan ei lueta esimiespalkkioita, tuntiopetuspalkkioita, projektinjohtamispalkkioita eikä muita maksullisen palvelutoiminnan korvauksia, asiantuntijalausunnoista saatuja palkkioita eikä muita palkkioita, jotka eivät toistu säännöllisesti. euroa kuukaudessa (käytä tarvittaessa apuna marraskuun 2009 palkkakuittia) 8. Onko edellä kohdan 7 mukainen palkkasi sopivan suuruinen? 1. Kyllä 2. Ei ole. Mikä olisi sopivan suuruinen palkka? euroa / kk PROFESSORILIITTO 33

34 9. Mitkä ovat voimassa oleva VAATI- ja HENKI-tasosi? VAATI-taso (asteikolla 1-11) HENKI-taso (asteikolla 1-9) palkkani ei määräydy yliopistojen UPJ:n mukaan 10. Jos olit yliopistossa professorina marraskuussa 2009, saitko silloin esimiespalkkiota? 1. en saanut 2. sain, euroa marraskuussa 2009, Mistä tehtävästä? 11. Oletko saanut tai saamassa projektinjohtamiskorvausta (maksullinen palvelutoiminta, lääketieteellinen maksullinen palvelutoiminta tai muu projektinjohtaminen) vuonna 2009? Jos olet, arvioi kuinka paljon korvauksen kokonaismäärä on vuonna 2009 varsinaiselta työnantajaltasi. 1. olen saanut tai saamassa. Arvio euroa vuonna en ole saanut enkä saamassa 12. Oletko saanut tai saamassa täydennyskoulutuksesta tai muusta sivutoimisesta tuntiopetuksesta erillistä korvausta varsinaiselta työnantajaltasi? Jos olet, arvioi kuinka paljon korvaukset vuonna 2009 yhteensä tulevat olemaan. 1. olen saanut tai saamassa. Arvio euroa vuonna en ole saanut enkä saamassa 13. Onko sinulla virkaehtosopimusjärjestelmästä poikkeava henkilökohtainen sopimus palkkauksestasi? 1. kyllä 2. ei ole 14. Työsuhteistamisen myötä yliopistojen työntekijöiden lailliset työtaistelukeinot lisääntyvät. Miten suhtaudut työtaistelun käyttöön painostuskeinona? hyvin melko yhdentekevästi melko hyvin myönteisesti myönteisesti / en osaa sanoa kielteisesti kielteisesti 1. lakko työn hidastaminen osittainen työstä kieltäytyminen (esim. tenttien korjaukset). 4. avointa työpaikkaa koskeva hakusaarto jokin muu keino, mikä? Millä perusteella voisit ryhtyä työtaisteluun? KIITOS VASTAUKSESTASI! Palauta täytetty kysely oheisessa palautuskuoressa mennessä. 34 PROFESSORILIITTO

35 PROFESSORILIITTO 35

36 PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. KYSELY HALLINTOJOHTAJILLE... 3 2.1. Aineiston kuvaus ja professorien lukumäärät... 3 2.2. Mvs-professorien osuus yliopistoittain... 4 2.3. Palkka joulukuussa 2006 ja

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2010 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2011 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2012 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI toukokuu 2013 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2007 KYSELY HALLINTOJOHTAJILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2008 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. YLEISTÄ...5 2. KYSELY

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2011 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2012 FOCUS MASTER OY S I S Ä L LY S L U E T T E L O Johdanto... 3 1. TUTKIMUSAINEISTON

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2014

PALKKASELVITYKSET 2014 PALKKASELVITYKSET 2014 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2015 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7 2.1. Professorien

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2013 työnantajaselvitys PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIkuu 2014 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7

Lisätiedot

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 KOULUTUSALAT KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 Uudet Kaikki Alemmat Ylemmät Lis. Tri Muut tutkinnot Opettajat Muu Yhteensä lkm 20 651 162 785 2 461 11 581 695 1 203 734 7 559 20

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi

PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi Professoriliiton Palkkakyselyt 2008 Tutkimusraportti 4.3.2009 Focus Master Oy PL 558, Verstaankatu 2 C, 33101 Tampere Puhelin (03) 2236 258 info @ focusmaster.fi ALV rek., Y-tunnus 0987457-2 www.focusmaster.fi

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2015

PALKKASELVITYKSET 2015 PALKKASELVITYKSET 2015 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2016 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...5 2. TYÖNANTAJASELVITYS...6 2.1. Professorien

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Palaute Nyytin ja SPR:n Hengailuillasta 4.11.2011 Yhteenvetoraportti Osallistujia 31, joista 8 miestä. Palautteita 24 Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Nainen 16 66,67% 2. Mies

Lisätiedot

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 Palvelualojen palkkatutkimuksen 2002 on tehnyt Palvelualojen ammattiliiton toimeksiannosta Tuomas Santasalo Ky. Tutkimukseen otettiin

Lisätiedot

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Huhtikuu 2008 DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL Tietoja saa lainata vain mikäli lähde mainitaan. RIL Palkkatutkimus 2007 2 (18) 1. Yhteenveto Yleistä Rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörikuntaa

Lisätiedot

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä:

Sopimus koskee seuraavien virastojen ja laitosten virkamiehiä: TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; YLIOPISTO- JA TIEDEHALLINTO Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen erillispalkkiot Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka allekirjoitettiin

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot Jälkipainos kielletään. Sivistystyönantajat ry Eteläranta 10, FI-00130 Helsinki, Finland Tel. +358 9 1728 5700 www.sivistystyonantajat.fi Yliopistojen Tilastojulkaisu 2014 yleinen työehtosopimus Yliopistot

Lisätiedot

koulutuksesta kuvaajia

koulutuksesta kuvaajia 3 25 2 15 1 5 22. Teknillisten korkeakoulujen ja tiedekuntien opiskelijamäärät opettajaa kohti (1981, 199 ja 2) Lähde: Opetusministeriön KOTA-tietokanta. TKK TTKK LTKK OY ÅA Perus- ja jatko-opiskelija/opetuksen

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja AVOINYLIOPISTO.FI VERKKKOPALVELU JA TARJONTA 2012 Soile Pylsy, CSC 2 Avoinyliopisto.fi verkkopalvelu Kaikki Suomen avoin yliopisto-opetuksen tarjonta Omistaa 15

Lisätiedot

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Otin vain En Kyllä osan suositelluista % --------- 1. vuosi 140 35.0 60.0

Lisätiedot

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle Sisältö Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen Heli Kurikka Tutkija 1. Taustaa 2. Yliopistojen ryhmittely 3. Valmistuneiden alueellisen sijoittumisen piirteitä eri yliopistoista eri aloilta

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa suoritettiin 23 800 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2009 yhteensä 23 800 tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen

Lisätiedot

AVOIMIEN YLIOPISTOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2012 JUHA POHJONEN, OY & SOILE PYLSY, CSC

AVOIMIEN YLIOPISTOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2012 JUHA POHJONEN, OY & SOILE PYLSY, CSC Avoin yliopisto-opetus tilastoaineistojen valossa AVOIMIEN YLIOPISTOJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2012 JUHA POHJONEN, OY & SOILE PYLSY, CSC Avoin yliopisto-opetus tilastoaineistojen valossa OSA 1. OPISKELIJAT JA

Lisätiedot

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO)

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO) Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO) ---------------------------- ---------------------------- Enintään 1-3 Vähintään Enintään

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa 16 500 opiskelijaa vuonna 2009 Korjattu 20.4.2010 klo 10. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 7 24. Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen

Lisätiedot

Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen. Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY

Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen. Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY 1 Teknistieteellisen alan opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Katariina Alha, OY Jenni Kärkkäinen, TTY Hankkeen taustaa 2 KORKEAKOULUT TIETEENALAT Korkeakoulut matriisiorganisaationa

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tikauden tuloksen osuus kokonaistuotoista Kuvio 1b: Tilikauden tuloksen osuus

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.12.2015 alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.12.2015 alkaen Jäsentiedote 15/2015 Palkankorotusohjeet Farmaseuttisen henkilöstön palkkoja korotetaan 1.12.2015 alkaen. Koska Aptan ja Farmasialiiton välinen lopullinen neuvottelutulos Tykan 2. jakson ja kolmannen vuoden

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja työssäkäynti

Osatyökykyiset ja työssäkäynti Osatyökykyiset ja työssäkäynti Mikko Kautto, johtaja Tutkimus, tilastot ja suunnittelu 8.3.2016 Mikko_Kautto@etk.fi Esityksen aiheita Näkökulma osatyökyvyttömyyseläkkeiden suunnasta Työurien pidentämisen

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistotutkinnon suorittaneet Ylempien korkeakoulututkintojen määrä kasvoi lähes 6 prosenttia Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ylempiä korkeakoulututkintoja

Lisätiedot

TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT

TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT Sisällys YLIOPISTOT TYÖLLISTÄJINÄ...3 YLIOPISTOT...5 AVAINLUKUJA YLIOPISTOJEN HENKILÖSTÖSTÄ...6 Henkilöstömäärä...6 Ikärakenne...8 Vakinaisuus ja määräaikaisuus...9

Lisätiedot

Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot

Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot Segregaatio ja sukupuolten väliset palkkaerot tutkimushankkeen päätösseminaari Valkoinen Sali, 25.04.2008 Reija Lilja (yhteistyössä Rita Asplundin,

Lisätiedot

Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2010-luvun alussa

Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2010-luvun alussa LIITE 4 Yliopistotutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus ja tuottavuus päätieteenaloittain 2-luvun alussa Johdanto Tähän liitteeseen on koottu tiedot tutkimuksen vaikuttavuudesta ja tuottavuudesta 2- luvun

Lisätiedot

jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä täysin eri mieltä N % % % % hiukan eri mieltä Opiskelun kesto

jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä täysin eri mieltä N % % % % hiukan eri mieltä Opiskelun kesto Taulukko 35.1b/1. Arvio väitteestä Sain selvyyden minua huolestuttaneisiin asioihin opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) N % % % % 1. vuosi 328 47.6 39.9 7.9 4.6 2.-4.

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 13.4.21 Matias Ansaharju Tu ru n kauppa korkeakoulu Hels ingin kauppa korkeakoulu Tam pereen teknillinen ylio pisto Svenska ha ndels högskolan Lapp eenrannan

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Minne menet, avoin yliopisto?

Minne menet, avoin yliopisto? Minne menet, avoin yliopisto? Mervi Varja Avoimen yliopiston foorumin puheenjohtaja Minne menet, avoin yliopisto? Viime vuodet tilastokatsaus 2010-2013 Uutta opiskelijaprofiilista Lähitulevaisuuden suuntia

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna Turun työttömyysaste nousi 1,3 prosenttiyksikköä. 18 16 16,9 16,7 16,2 15,9 15,7 18,1 14 12 % 10 8 6 4 2 0 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lisätiedot

PALKKAKYSELY 2012 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2012 sekä palkkakehitys 2003 2012 1998 2012

PALKKAKYSELY 2012 TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta 2012 sekä palkkakehitys 2003 2012 1998 2012 PALKKAKYSELY TTT:n perusyhdistysten keskipalkat vuodelta sekä palkkakehitys 2003 ja 1998 1 YHTEENVETO Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry lähetti yhdistyksilleen huhtikuussa palkkakyselyn. Kyselyn

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa 1 Sisällys Perustiedot... 3 Sukupuoli... 3 Jäsenyys Lakimiesliitossa... 3 Työnantaja ja työsuhde... 4 Toimialajakauma... 4 Yrityksen koko... 4 Työsuhteen kesto... 5 Työsuhteen laatu... 5 Palkka... 6 Palkkausmuoto...

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Palkat nousivat NIUKASTI

Palkat nousivat NIUKASTI Palkat nousivat NIUKASTI Teksti Henna Laasonen Diplomi-insinöörien keskipalkka toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa joulukuussa 2011 nousi 5 015 euroon. Mediaanipalkka oli 4 500 euroa kuukaudessa.

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2015. Strategia ja kehittämisyksikkö/kimmo Lemmetyinen

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2015. Strategia ja kehittämisyksikkö/kimmo Lemmetyinen Työttömyyskatsaus Marraskuu 2015 Strategia ja kehittämisyksikkö/kimmo Lemmetyinen Turussa oli työttömiä työnhakijoita marraskuun lopussa 14696, joista miehiä 8412 ja naisia 6284. Turun työttömyysaste oli

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015 Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015 Turussa oli työttömiä työnhakijoita joulukuun lopussa 14696, joista miehiä 9205 ja naisia 6926. Turun työttömyysaste oli 17,7 %, lisäystä edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot

Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Rehtorin päätös 68/25/2008 11.6.2008 Opetuksesta ja muista opetukseen liittyvistä tehtävistä maksettavat palkkiot Teatterikorkeakoulu vahvistaa uudet sivutoimista tuntiopetusta, opintojen ohjausta, opinnäytteiden

Lisätiedot

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry

Tradenomi kaupan alalla. Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi kaupan alalla Liiketalouden kehittämispäivät 16.11.2011 Mika Varjonen, toiminnanjohtaja Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK)- tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Professorien rekrytointi

Tieteen tila 2014: Professorien rekrytointi Suomen Akatemia 24.10.2014 Suomen Akatemian tiedonkeruu yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta vuosina 2010 2013 tehdyistä professorien rekrytoinneista Taulukot ja kuvat 24.10.2014 www.aka.fi/tieteentila

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 01 Yliopistokoulutus 011 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 8 500 tutkintoa vuonna 011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 011 yhteensä 8 500 tutkintoa.

Lisätiedot

IT-ura -tutkimus 2009

IT-ura -tutkimus 2009 IT-ura -tutkimus 2009 A. Palkkaus 1. Yhteenveto IT-ammattilaisten peruspalkat ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla, mutta kokonaisansiot ovat nousseet vuodessa 5%. Keskimääräinen peruspalkka on nyt 3

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Piekkala 26.10.2005 1 (16)

Piekkala 26.10.2005 1 (16) JÄSENKIRJE T2/2005 Liite 2 Piekkala 26.10.2005 1 (16) SOVELTAMISOHJEET PTYOTES 2005 2007 VUOSIEN 2005 JA 2006 TUPON MUKAISTEN LIITTO- JA TASA-ARVOERIEN SEKÄ KEHITTÄMISERIEN KÄYTTÄMISESTÄ YLEINEN OSA Yleisen

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista LUONNOS 25.5.2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain

Lisätiedot

1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet

1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet VAASAN YLIOPISTO/AVOIN YLIOPISTO TILASTOTIETEEN PERUSTEET Harjoituksia 1 KURSSIKYSELYAINEISTO: 1. Työpaikan työntekijöistä laaditussa taulukossa oli mm. seuraavat rivit ja sarakkeet Nimi Ikä v. Asema Palkka

Lisätiedot

Taulukko 111/1b. Kiusatuksi joutumisen määrä kouluaikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 111/1b. Kiusatuksi joutumisen määrä kouluaikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 107/1b. Arvio väitteestä "Sain selvyyden minua huolestuttaneisiin asioihin" opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Samaa Eri mieltä mieltä N % % -----------------

Lisätiedot

Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi

Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi 1 Tiedonkeruulomakkeiden kysymykset Tieteen tila 2014, Suomen Akatemia Professorikunnan uudistuminen ja rekrytointi Lomakkeet A1 ja A2. Professorikunnan tiedot Lomakkeet A1 ja A2 koskevat ainoastaan tutkimuslaitoksia.

Lisätiedot

Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes

Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes Palkat ja työvoimakustannukset 2009 Metsätyöntekijöiden palkat 2009, 2. neljännes Tuntipalkka metsänhoitotöissä oli 12,43 euroa 2. neljänneksellä 2009 Metsätyöntekijöitä oli vuoden 2009 toisella neljänneksellä

Lisätiedot

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI

KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI KONSORTIOSOPIMUS TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (avoinyliopisto.fi) JÄRJESTÄMISEKSI Sivu 1 / 9 1. Sopimusosapuolet Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2015

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2015 Työttömyyskatsaus Lokakuu 2015 Turussa oli työttömiä työnhakijoita lokakuun lopussa 14576, joista miehiä 8272 ja naisia 6304. Turun työttömyysaste oli 16,0 %, lisäystä edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KTM 11/110/2002 VES: 321051 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN VIRKAMIESTEN UUDESTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Akava-JS ry, Palkansaajajärjestö

Lisätiedot

Korkeakoulujen imagotutkimus 2012. Timo Myllymäki 13.4.2012

Korkeakoulujen imagotutkimus 2012. Timo Myllymäki 13.4.2012 Korkeakoulujen imagotutkimus 2012 Timo Myllymäki 13.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Tutkimustulosten julkaisuohjeet 6 Yhteenveto 7 Tietolähteet 9 Koulutusalojen kiinnostavuus 11 Koulutuspaikan valinnan

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK), Pardia ry:n ja JHL ry:n välisestä neuvottelusta,

Lisätiedot

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä

Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Naisten ja miesten käsityksiä henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista ja työn muutoksista kasvu- ja muissa yrityksissä Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Valtion kuukausipalkat

Valtion kuukausipalkat Palkat ja työvoimakustannukset 2016 Valtion kuukausipalkat 2015, marraskuu Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 513 euroa vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien

Lisätiedot